Straffrätt är den del av juridiken som avhandlar brott och deras påföljder, i motsats till civilrätt. Straffrätten behandlar sådant som statsmakten vill förhindra. Sådant kan vara stöld, bedrägeri och mordbrand. Påföljder delas in i straff och andra påföljder. Som straff räknas enbart fängelse och böter. Andra påföljder omfattar bland annat villkorlig dom och skyddstillsyn. Den centrala straffrättsliga regleringen finns i Sverige i Brottsbalken, som innehåller den allmänna straffrätten. Till detta tillkommer specialstraffrätten, till exempel lagen om straff för smuggling och narkotikastrafflagen, vars reglering återfinns utanför brottsbalken. Allmänna straffrätten och specialstraffrätten skall noga hållas isär från begreppsparet "straffrättens allmänna del" och "straffrättens speciella del", som avser straffrättens gemensamma regler och principer (t.ex. krav på uppsåt, ansvarsfrihetsgrunder och dylikt) respektive straffbuden i sig. Vilka gärningar som är ...
Sir James Fitzjames Stephen, född den 3 mars 1829 i London, död den 11 mars 1894 i Ipswich, var en engelsk rättslärd. Han var sonson till parlamentsledamoten James Stephen, son till ämbetsmannen James Stephen och far till poeten James Kenneth Stephen. Stephen var först praktiserande advokat och publicist och som medlem av indiska rådet 1869-72 ledare och reformator av Indiens rättsväsen. Åren 1879-91 var han domare vid High Court of Justice. Bland Stephens straffrättsliga arbeten och editioner, som räknas till den engelska lagkunskapens klassiska verk, märks A general view of the criminal law of England (1863; 2:a upplagan 1890) samt framför allt Digest of the criminal law (1877, 6:e upplagan 1904), en grundläggande framställning av Englands då gällande straffrätt, och den stort anlagda History of the criminal law of England (3 band, 1883), som trots vissa ojämnheter är att anse som ett standardverk. Vidare utgav han Digest of the law of criminal procedure (tillsammans med ...
I rapporten Gamla och nya lagstiftare - om EU och straffrätt analyseras om det konstitutionella fördragets förändringar på det straffrättsliga området är så begränsade att fördraget skulle kunna ratificeras av Sverige utan en grundlagsändring, eller om förändringarna är så omfattande att det åtminstone krävs att beslutet fattas i den form som krävs för stiftande av grundlag.
SVENSK RÄTTSPRAXIS. STRAFFRÄTT 1944-1947. 175ensstämmelse härmed är det möjligt, att tillvägagångssättet är sådant att gärningen faller under 18: 13 såsom sårande tukt och sedlighet. I NJA 1945 s. 511, varest innehavarinnan av en bokhandel stod under åtal fördet hon sårat tukt och sedlighet genom att i skyltfönstret utställa vissa böcker med påfallande utstyrsel, frikändes hon därför av HD under uttalande, att det sätt varpå skyltningen anordnats icke föranledde att hon därigenom gjort sig förfallen till ansvar i åtalat hänseende.. 20 kap. Att olovligen »låna» en cykel bör icke anses som stöld, om icke gärningsmannen tillägnar sig den. Vad detta skall betyda är i någon mån omstritt, se härom EKEBERG, STRAHL och BECKMAN s. 140 ff. och STRAHL i SvJT 1942 s. 428 ff. Klart är emellertid, att tillägnelserekvisitet kan vara uppfyllt genom att gärningsmannen helt enkelt behåller och begagnar den som om den vore hans egen. I ett sådant fall har i SvJT 1945 ...
SVENSK RÄTTSPRAXIS. STRAFFRÄTT 1939-1943. 55 En värnpliktig hade såsom förare av en kronans lastbil avhämtat bensin för bilen i en affär mot uppvisande av rekvisition från vederbörande befäl, NJA 1940 s. 562. Endast en del av den rekvirerade kvantiteten tillfördes emellertid kronans bil; på tillsägelse av den värnpliktige tappade biträdet i affären återstoden i en bil som tillhörde den värnpliktige. Denne dömdes i alla instanserna för bedrägeri: han hade bibragt affärsbiträdet den uppfattningen, att även den senare bilen användes för kronans räkning. En ledamot av krigshovrätten fann i stället förskingring föreligga. Enligt nu gällande lag hade fallet näppeligen kunnat bedömas såsom bedrägeri. Den som fördes bakom ljuset, nämligen affärsbiträdet, kan nämligen knappast sägas ha varit i den skadelidandes, kronans, ställe. Däremot torde fallet kunna bedömas som behörighetsmissbruk. Den värnpliktige missbrukade nämligen till kronans skada den ...
Pris: 337 kr. häftad, 2011. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken A selection of leading cases in the criminal law. With notes av Henry Warburton (ISBN 9781172872565) hos Adlibris.se. Fri frakt. Alltid bra priser, fri frakt över 149 kr och snabb leverans. | Adlibris
Pris: 184 kr. häftad, 2018. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken A Manual of Criminal Law, as Established in the State of Maryland (Classic Reprint) av Lewis Hochheimer (ISBN 9781334599705) hos Adlibris.se. Fri frakt. Alltid bra priser, fri frakt över 149 kr och snabb leverans. | Adlibris
Tanken var att publicera denna del av tre för några veckor sedan. Men efter terrorattacken tyckte jag att detta kunde vänta.). Det här är del tre av mina inlägg om svensk straffrätt. I del ett beskrev jag den del av straffrätten som få känner till och vad den står för, rättsdogmatiken. I del två diskuterade jag synen på fängelserna och hur den formats och påverkat utformningen av brottsbalken. I den delen uppmärksammade jag en fyrtio år gammal BRÅ-rapport, Nytt straffsystem. I den här tredje delen är det dags att nämna namn och beskriva kretsen av folk som varit drivande bakom mycket av den straffrättspolitik som förts under de senaste fyrtio åren.. Vi behöver inte spekulera. Vi behöver inte vara konspiratoriska för kretsen har själva beskrivit vilka de är och vad de står för. Det de stod för kan vi kalla för den nyklassiska vändningen i svensk straffrätt med slagorden, som beskrevs i del ett: Rättsdogmatik utan rättspolitik är meningslöst. Rättspolitik ...
Hur ser egentligen lagarna ut när det handlar om narkotikabrott, både i Sverige och internationell? Här följer en kort sammanfattning.. I Sverige är det mesta som har med narkotika att göra förbjudet, undantaget inom forskning och vård. I andra sammanhang är all narkotika förbjuden att köpa, producera, förpacka, transportera och använda för eget bruk. I Sverige har vi en specifik lag som reglerar narkotikabrott, narkotikastrafflagen. Straffskalorna varierar, ett ringa brott ger oftast böter, men kan också ge fängelse i max sex månader. Ett grovt brott kan ge fängelse i så mycket som 2-10 år.. På det internationella planet är det FN: s tre narkotikakonventioner som ger ett gemensamt ramverk åt de flesta medlemsländernas lagstiftning. Detta innebär att de flesta av världens länder har liknande lagstiftning när det gäller narkotikabrott. Men det också vara stora skillnader mellan länderna, bland annat när det handlar om straffskalor. I många länder är det heller ...
Anna Vernqvist ,Hej,Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga!Störande beteende kan utgöra ofredande och att förstöra någons trädgård eller skada någons djur kan utgöra skadegörelse. Det krävs självklart att vissa rekvisit (förutsättningar/krav) är uppfyllda för att handlingarna ska klassas som någon av de nämnda brotten. Jag kommer nedan redogöra för var och en av dem.Gällande att förstöra i någons trädgård så skulle detta kunna räknas som skadegörelse. I 12 kap 1 § brottsbalken (1962:700) (BrB) stadgas att den som förstör eller skadar fast eller lös egendom kan dömas för skadegörelse om skadan är "till men för annans rätt därtill". Det innebär att om någon förstör Din trädgård på sådant sätt att den förändras och det är till men för dig så kan det alltså utgöra skadegörelse. Menet behöver inte vara ekonomisk skada utan inkluderar även estetiskt värde. Skadan får dock inte vara allt för obetydlig utan en viss ...
Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Heilbronn (Tyskland) den 14 juni 2019 - brottmål mot ZW. (Mål C-454/19). Rättegångsspråk: tyska. Hänskjutande domstol. Amtsgericht Heilbronn. Parter i brottmålet vid den nationella domstolen. ZW. Ytterligare deltagare i förfarandet: Staatsanwaltschaft Heilbronn. Tolkningsfrågor. Ska unionens primär- och/eller sekundärrätt, i förevarande mål särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG1 , vilken innebär en omfattande rätt för unionsmedborgare att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier tolkas så, att den även omfattar nationella straffrättsliga bestämmelser?. Om frågan besvaras jakande: Utgör tolkningen av unionens primär- och/eller sekundärrätt hinder mot en tillämpning av en nationell straffrättslig bestämmelse enligt vilken det är straffbelagt att undanhålla ett barn från dess vårdnadshavare i utlandet, om det i bestämmelsen inte görs någon åtskillnad ...
Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Heilbronn (Tyskland) den 14 juni 2019 - brottmål mot ZW. (Mål C-454/19). Rättegångsspråk: tyska. Hänskjutande domstol. Amtsgericht Heilbronn. Parter i brottmålet vid den nationella domstolen. ZW. Ytterligare deltagare i förfarandet: Staatsanwaltschaft Heilbronn. Tolkningsfrågor. Ska unionens primär- och/eller sekundärrätt, i förevarande mål särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG1 , vilken innebär en omfattande rätt för unionsmedborgare att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier tolkas så, att den även omfattar nationella straffrättsliga bestämmelser?. Om frågan besvaras jakande: Utgör tolkningen av unionens primär- och/eller sekundärrätt hinder mot en tillämpning av en nationell straffrättslig bestämmelse enligt vilken det är straffbelagt att undanhålla ett barn från dess vårdnadshavare i utlandet, om det i bestämmelsen inte görs någon åtskillnad ...
Måndagen den 12 juni 2017, kl. 17.00. OBS! Mötet inleds med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Förfriskningar serveras efteråt. Talare: Mark Klamberg introducerar ny bok/kommentar till artiklarna i stadgan för International Criminal Court (ICC). Ola Engdahl och Sally Longworth presenterar sina bidrag till boken. Marie
Dennis Lavesson ,Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I mitt svar till dig kommer jag inledningsvis att redogöra för reglerna om häktning och därefter om brottet din dotter är misstänkt för. Avslutningsvis kommer jag att redogöra för svar på dina frågor, i den mån det går.I Sverige finns ingen bortre gräns för hur länge en misstänkt kan vara häktadReglerna om häktning finns i rättegångsbalkens (RB) 24 kapitel. För den som är misstänkt för ett brott på sannolika skäl måste minst ett av nedanstående häktningsskäl vara uppfyllda (24 kap. 1 § första stycket RB):1. Flyktfara - när det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att dra sig undan lagföring och fly, 2. Kollusionsfara - när det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att försvåra brottsutredningen genom att t.ex. undanröja bevis och 3. Recidivfara - när det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att fortsätta att med brottslig verksamhetÄr ...
En En 32-årig man åtalas vid Skaraborgs tingsrätt för fler fall narkotikabrott, olovlig körning och drograttfylleri efter att han blivit stoppad i sin bil på bland annat Traversgatan i Lidköping samt efter länsväg 187 vid Lovene.. Den 2 augusti i år stoppades mannen i sin bil på Länsväg 187 vid Lovene. Han körde då bil utan att ha rätt till det och åtalas därför för olovlig körning, ett brott som enligt åklagaren ska bedömas som grovt då mannen tidigare lagförts för olovlig körning. Samtidigt var mannen påverkad av amfetamin och åtalas därför även för drograttfylleri samt ringa narkotikabrott då mannen olovligen innehade en mindre mängd narkotika. Den 7 augusti stoppade mannen på nytt och denna gången var det på Traversgatan i Lidköping. Återigen handlar det om grov olovlig körning, rattfylleri samt ringa narkotikabrott då mannen både använt amfetamin samt innehaft narkotika. Mannen har även åtal att vänta för ett narkotikabrott på Kryddgatan i ...
55-åringen förekommer sedan tidigare bara i brottsregistret på grund av en fortkörning. De andra fem misstänkta personerna är alla sedan tidigare dömda brottslingar, delvis för narkotikabrott, men också för olaga hot, misshandel och rattfylleri med mera. Enligt åklagaren ska flera av de misstänkta ha problem med narkotikamissbruk.. Polisen hittade de misstänkta genom spaning. De ska ha handlat med cannabis och amfetamin i syfte att sprida drogerna vidare på den illegala marknaden.. Flera av de häktade personerna är även misstänkta för andra narkotikabrott, begångna runt om i Sverige. Samtliga misstänkta förnekar brott.. ...
Utredningen konstaterar att straffen för även svårare narkotikabrott sjunkit rejält sedan ny praxis infördes efter en dom i Högsta domstolen 2011. Något som regeringen reagerat på. Bakgrunden är att HD reagerat mot att narkotikastraffen ofta slog i taket och ville mer väga in andra omständigheter som syfte, organisering och om det sålts till unga - inte bara mängder och narkotikasorter.. - Men praxisändringen har tolkats av tingsrätter och hovrätter så att de dömer högst fem års fängelse om de bara haft mängd och sort att gå efter. Ett nytt tak har uppstått på en lägre nivå som egentligen inte finns i lagen, säger hon.. Utredningen har gått igenom alla 18 HD-domar om narkotikabrott sedan juni 2011, samt alla hovrättsdomar samma period. Och vid en internationell jämförelse har fått Sverige fått lägre straff för grova narkotikabrott. Utredningen har bland annat jämfört med övriga Norden, Tyskland, Holland och Spanien.. Straffskalorna ligger på ganska lika ...
HAPARANDA: På den sena fredagskvällen besökte polisen en adress i Haparanda kommun, detta resulterade i att minst en person fick följa med patrullen provtagning och förhör med bakomliggande misstanke om narkotikabrott.. - Jag kan se att vi har tagit med oss personer. Minst en men det kan vara flera också, misstänkta för narkotikabrott. Men i övrigt framgår det inte så mycket mer, säger Peder Jonsson på polisens regionledningscentral i Umeå.. HB kontaktar jourhavande förundersökningsledare som bekräftar samma sak. Men ber undertecknad att återkomma senare eftersom att avrapporteringen i ärendet inte är helt färdigställd ännu.. Uppdaterad klockan 14:08. Två personer fick följa med polisen för kroppsbesiktning och förhör. Den ena är en kvinna född -89 och den andra en man, ålder obekräftad.. Personerna har släppts på fri fot men en anmälan om misstanke narkotikabrott för eget bruk är upprättad, berättar Pontus Henriksson, jourhavande förundersökningsledare ...
I veckans avsnitt av advokatsnack diskuteras än en gång Narkotikabrott. Denna vecka svarar jag på frågor som skickats till mig på instagramkontot @advokatmassi och @advokatsnack samt en del frågor som dykt upp i kommentarsfältet till den förra videon om Narkotikabrott. Vad innebär straffvärde? Innebär en månads fängelse i straffvärde också att man döms till en månads fängelse? Jag förklarar i videon om den presumtion som finns mot fängelse och hur den bryts av så kallade artbrott.. Vad är straffvärdet på Tramadol och vilken farlighetsgrad har den drogen? Hur ser farlighetsbedömningarna ut vid olika typer av Narkotika, såsom cannabis, amfetamin, kokain och heroin? THC i blodet, är det brottsligt? Vad är det egentligen som är brottsligt vid ringa narkotikabrott/bruk? Och slutligen kommer vi även att ta upp frågan om legalisering av cannabis? Kommer det att ske? Se avsnittet nu här nedan!. ...
Misstänkt narkotikabrott på Mjölkudden. En patrull kontrollerar en person, en man, som misstänks vara påverkad av narkotika. Han tas med för provtagning och förhör. en anmälan om ringa narkotikabrott, eget bruk, ska upprättas.
Rapporten tar upp den gränsöverskridande brottsligheten inom EU och utvecklingen inom straff- och straff-processrätten. I resonemangen om hur en framväxande EU-rätt på dessa områden kan komma att se ut, utgår rapporten från en beskrivning av den brottslighet som man behöver komma tillrätta med; gränsöverskridande organiserad brottslighet med verksamheter i flera olika EU-stater.
Reuters ruta 9/4 2003 Inte minst i dessa dagar har vi ibland fått höra eller läsa att något strider mot "internationell lag". Men någon sådan lag förekommer inte - det kan vi nästan räkna ut själva. Det handlar, som i så många fall, om en misslyckad översättning. Engelskan law motsvaras i det här fallet inte av lag utan av rätt, och det handlar alltså om internationell rätt. På samma sätt talar man om t.ex. Europarätt, handelsrätt och miljörätt, för att nämna några rättsområden med internationell anknytning.. Det engelska ordet law är visserligen nära besläktat med svenskans lag, men används i brittisk engelska främst bara i en vidare bemärkelse i betydelsen juridik (faculty of law, to study law) eller rätt, alltså ett delområde inom juridiken (civil law - civilrätt, criminal law - straffrätt). Enskilda lagar kallas på brittisk engelska act (t.ex. den finländska språklagen kallas The Language Act of Finland). I amerikansk engelska används däremot ...
I en proposition föreslår regeringen att gärningsmän ska kunna fällas för ett nytt brott, människoexploatering. Brottet träffar de som exploaterar personer i arbete eller tiggeri. Dessutom skärps straffen för människohandel och koppleri.
Alliansens rättspolitiska talespersoner Beatrice Ask (M), Johan Hedin (C), Johan Pehrson (FP) och Andreas Carlson (KD) presenterade i dag förslag för ett tryggare Sverige.. Efter åtta år av historiska resursförstärkningar och stora reformer i såväl straffrättslig lagstiftning som tillgängliga metoder är utvecklingen inom rättsväsendet på väg åt rätt håll. Människor känner sig tryggare och upplever en minskad risk att utsättas för brott. Förtroendet för rättsväsendets olika aktörer ökar. Trots detta kvarstår stora utmaningar. I opposition spretade de rödgröna partierna i synen på rättsväsendets utveckling. Att döma av förslagen i regeringens budgetproposition är det tydligt att de rödgröna partierna inte klarar av att enas om en fortsatt offensiv reformagenda för svenskt rättsväsende.. Alliansregeringen presenterade en lång rad initiativ kring hur rättsväsendet och den straffrättsliga lagstiftningen ytterligare kan utvecklas. Flera av dessa förslag ...
Hur brottsbekämpningsverksamhet blir tryggare och effektivare med GPS-spårning!. Brottsstatistiken talar sitt tydliga språk, det är ingen lätt match att vara polis eller att på annat vis arbeta mot kriminalitet eller för allmänhetens säkerhet idag. Brottsbekämpning kräver tid, resurser och kunnig personal. Men också att man avlastar poliserna administrativt, ger effektiv ledning och supportar de som är i frontlinjen med bästa möjliga samband, stöd och trygghet. Ibland vill de som arbetar i fält inte synas förrän vid exakt rätt tillfälle, ibland är massiva, synliga insatser viktiga. Applikationer, teknik och utrustning för GPS-spårning ger helt nya möjligheter för polis, övervaknings- och säkerhetspersonal att samverka, planera, kommunicera, dokumentera bevis och larma. GPS-spårning har oändliga tillämpningar inom brottsbekämpning, från lägesövervakning, spaning, spårning och utredningar till ledning i allmänhet. Specifikt vid samordning och planering under ...
I projektet kommer vi att utveckla metoder och tekniker av högsta vetenskaplig standard för brottsbekämpning på Tor som är korrekta på såväl moraliskt och rättssäkert som på forensiskt sätt för att utvinna bevis för eventuell brottslighet, berättar professor Oliver Popov.. Projektet tilldelas totalt 13 miljoner under fyra år med start i januari 2017 och är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Polishögskolan i Norge, Nederländska Open University och Northumbria Law School i Storbritannien. Klicka på länkarna nedan för mer information om samarbetspartners. ...
I projektet kommer vi att utveckla metoder och tekniker av högsta vetenskaplig standard för brottsbekämpning på Tor som är korrekta på såväl moraliskt och rättssäkert som på forensiskt sätt för att utvinna bevis för eventuell brottslighet, berättar professor Oliver Popov.. Projektet tilldelas totalt 13 miljoner under fyra år med start i januari 2017 och är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Polishögskolan i Norge, Nederländska Open University och Northumbria Law School i Storbritannien. Klicka på länkarna nedan för mer information om samarbetspartners. ...
Uppdatering av 5/3/2016: Hovrätten bekräftade domen mot de sex ungdomarna, men minskade straffet från tre år till en månad (den tiden de förbringade i förvar), tillsammans med 400 dinarers böter . Den upphä ...
Den fjärde upplagan är uppdaterad enligt nya lagar och regler. Bland dessa kan nämnas ändringar i marknadsföringslagen och nya stora lagändringar i lagen om ekonomiska föreningar från 1 juli 2016. Arbetsrätten har genomgått en hel del förändringar gällande tidsbegränsade anställningar och lönekartläggning mellan könen. ...
Domare för en dag. Tänk dig att du är domare. Du sitter i rättssalen med ena handen vilande på en domarklubba och andra handen bläddrande i en blå lagbok. Till höger har du två nämndemän och till vänster sitter en nybakad jurist som knattrar ned anteckningar till det som senare ska bli domen. Ännu ett steg till vänster sitter den tredje nämndemannadomaren. Framför dig, snett till höger, sitter åklagaren bredvid en kvinna och hennes biträde. Rakt fram på åhörarplats sitter en anhörig till kvinnan. Snett till vänster sitter en advokat och vid sidan av advokaten sitter Lars.. Du ska tillsammans med nämndemännen bestämma straffet för Lars. Ni som sitter i rättssalen, bortsett från åhöraren, har under de senaste dagarna kommit fram till att Lars har gjort följande:. Lars, som täckt för ansiktet med en huva, går in i en butik en tisdag strax efter klockan 18. Han har med sig en brödkniv som han håller fram hotfullt mot expediten. "Ge mig pengarna!", ropar Lars. ...
Europeiska unionens råd Bryssel den 8 mars 2017 (OR. en) 7084/17 JAI 210 COPEN 71 DROIPEN 25 FIN 179 FÖLJENOT från: inkom den: till: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare 7 mars 2017 Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekreterare för Europeiska unionens råd Komm. dok. nr: COM(2017) 115 final Ärende: RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Rapport om efterhandsutvärderingen av programmet Straffrätt (2007-2013) För delegationerna bifogas dokument - COM(2017) 115 final. Bilaga: COM(2017) 115 final 7084/17 /ub DG D 2B SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.3.2017 COM(2017) 115 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Rapport om efterhandsutvärderingen av programmet Straffrätt (2007-2013) SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc467681077 1 INLEDNING ............................................................................................................... 3 1.1 SYFTET MED RAPPORTEN ...
Ja ett mål vi avgjorde våren 2017, som handlade om sexuellt ofredande i en rulltrappa. Det var intressant och väckte stort engagemang. En man hade med mobiltelefon fotograferat under en kvinnas kjol. Fotografering under en kvinnas kjol. Det var svår juridik samtidigt som det var ett dilemma många hade klara uppfattningar om. För många var det väldigt uppenbart att det måste vara straffbart att göra på det viset. I slutändan tycker jag att det blev ett ganska bra avgörande, men det var inte självklart att hitta fram dit ...
Nya UR Play är playtjänsten för dig som vill lära dig något nytt! UR Play innehåller dokumentärer, fakta- och utbildningsprogram samt föreläsningar som är både underhållande och lärorika.
Polisen utreder ett grovt narkotikabrott på Höglandet. I samband med den utredningen har ett stort antal personer delgivits misstanke om andra brott. (Narkotikabrott, Polisen)
Insatserna mot narkotika är en del i det medborgarlöfte som polisen gett invånarna i både Kungälv och Ale och förra veckans insats syns också i statistiken. I Kungälv är det totalt elva personer som nu är misstänkta för någon form av narkotikabrott efter helgens ingripande.. Läs mer: Här är polisens löften till Kungälvsborna. - Så är det med narkotikabrott. Om man inte jobbar mot det och gör insatser så kommer inte anmälningarna in. Det är inte som med inbrott när folk anmäler till oss vad som hänt. Men man märker att det finns ett behov när vi gör insatser, säger Mahlin Engstrand på polisen.. Bland de personer som rapporterades för brott i helgen märks en man i 30-årsåldern som polisen kontrollerade på busstationen på fredagseftermiddagen. Personen misstänktes för att vara påverkad av narkotika och snabbtestet gav positivt utslag för THC, som finns i cannabis, men också för amfetamin. Polisen gjorde också en husrannsakan hos mannen och hittade också ...
Misstänkt narkotikabrott Gimo En kvinna i 30-årsåldern kontrolleras vid badet i Gimo under lördagsnatten. Patrullen anträffar misstänkt narkotika på kvinnan och hon misstänks nu för innehav.
Malin Arentoft arbetade som åklagare mellan 2000-2019, specialiserad på anti-korruption och grova brott. Malin har stor erfarenhet av att driva komplexa brottsutredningar och rättegångar angående allvarliga brott som mutbrott, grova förmöghetsbrott och organiserad brottslighet. Bland annat tjänstgjorde hon under tre år vid Riksenheten mot korruption.. I sin nuvarande roll biträder Malin svenska och multinationella bolag i alla frågor som rör straffrätt eller misstanke om brottsligt agerande. Hon bistår företag som har blivit utsatta för brottsliga handlingar från interna eller externa parter och företräder även bolag som själva är föremål för brottsutredningar, exempelvis vid förundersökningar där det finns risk för företagsbot. Malin är även specialiserad på bedömning och utförande av reaktiva åtgärder som utredning och uppföljning.. ...
En fråga som ställer till problem i straffrättskipningen är hur flera systematiskt begångna brott skall bedömas. Kan man behandla 100 ringa narkotikabrott, som begåtts systematiskt - affärsmässiga överlåtelser av små mängder narkotika - som 100 grova narkotikabrott, eller som ett enda grovt narkotikabrott? Hur hanterar man 20 bedrägerier, som ingår i en från början uppgjord brottsplan? Artikelförfattaren analyserar de olika synsätt som i historien anlagts på problem av denna typ och argumenterar för att den lämpligaste lösningen på problemet, vilken inte är oförenlig med gällande lagstiftning och har visst stöd i Högsta domstolens praxis, är att lägga samman flera brott av lägre grad till ett samlat brott av högre grad. På det sättet tillvaratas lagstiftarens intention att viss systematisk brottslighet, t.ex. när det gäller narkotikabrott, skall bedömas som grov, samtidigt som inkonsekvenser när det gäller antalsberäkning, rubricering och ...
NJA 2007 s. 557: Enligt ett åtal för narkotikabrott har en person olovligen mottagit, förpackat och förvarat en viss mängd amfetamin i en lägenhet. Därefter väcks ett nytt åtal mot samma person för grovt narkotikabrott. Åklagaren påstår därvid att den tilltalade i lägenheten har mottagit och förvarat dels ecstacytabletter, dels en mängd amfetamin, varvid det anmärks att en del av amfetaminet omfattades av det första åtalet. Enligt det nya åtalet har den tilltalade dessutom förpackat och transporterat den narkotika som inte omfattades av det första åtalet till ett gömställe. All narkotika har mottagits vid samma tillfälle. De båda åtalen har ansetts avse samma gärning, och det andra åtalet har inte kunnat tas upp till prövning ...
ANALYS Miljöförstörelse är ett av vår tids största säkerhetshot. Förstörda ekosystem och livsmiljöer riskerar att leda till väpnade konflikter, ökade flyktingströmmar och folkmord. För att hantera den pågående planetära konflikten krävs strafflagstiftning på internationell nivå, skriver Stina Bagge.. Den Internationella brottmålsdomstolens stadga (Romstadgan) omfattar idag fyra internationella brott, som anges utgöra hot mot freden, säkerheten och välståndet i världen. Ett brott mot freden är enligt folkrätten planerande, förberedandet eller initierandet av aggressionsbrott eller krig i strid med internationella traktat, och täcker också brotten i Romstadgan (Werth et al. 1999) där artikel 5 anger hur folkmord, brott mot mänskligheten, krigsbrott och aggressionsbrott klassificeras som hot eller brott mot freden.. I den akademiska debatten har förslag framförts om att det finns ett femte brott som hotar freden men som utelämnats ur stadgan, nämligen ...
Vid huvudförhandling i ett mål om grovt narkotikabrott har tingsrätten bestått av en lagfaren domare och tre nämndemän i stället för en lagfaren domare och fem nämndemän. Trots målets och felets art har hovrätten inte undanröjt tingsrättens dom.. Allmän åklagare väckte åtal mot M.H. och R.B. för grovt narkotikabrott och försök till grovt narkotikabrott. Bodens tingsrätt (1995-09-19, hovrättsassessorn Unto Komujärvi samt nämndemännen Birger Bergdahl, Gunnar Dahlqvist och Maiden Karlberg) dömde M.H. och R.B. för narkotikabrott av normalgraden och anförde i sina domskäl bl.a. att narkotikabrotten låg nära att bedömas som grova brott. Tingsrätten ogillade genom domen åtalen för försöksbrotten. M.H. och R.B. överklagade domen i påföljdsdelen. Åklagaren anslutningsöverklagade domen och yrkade bifall till åtalen för försök till narkotikabrott. Hovrätten för Övre Norrland (1995-12-01, hovrättspresidenten Anna-Karin Lundin, hovrättsrådet Susanne ...
Det var i oktober förra året som Socialstyrelsen avslog mannens ansökan om legitimation som röntgensjuksköterska. Skälet var att han i mars 2000 hade dömts till tio års fängelse för grov varusmuggling och grovt narkotikabrott.. Enligt patientsäkerhetslagen får inte legitimation utfärdas om brottsligheten är sådan att den skulle ha dragits in om personen hade haft legitimation då brottet begicks. Socialstyrelsen bedömde att mannens allvarliga brott påverkade förtroendet för honom och att det inte fanns särskilda skäl att låta honom få legitimation. Mannen överklagade till förvaltningsrätten i Stockholm som anser att det har gått lång tid sedan brottet begicks och att mannen numera lever under ordnade förhållanden. Rätten påpekar också att mannen förra året arbetade som röntgensjuksköterska och fått goda vitsord. Enligt förvaltningsrätten finns det därför särskilda skäl som gör att mannnen ska få sin legitimation.. ...
Bachelor of Arts i ledarskap med en koncentration i brottsbekämpande och straffrättsliga, på PATTEN UNIVERSITY , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick!
Sverige har under 25 år sakta - men successivt - släppt fram en grov organiserad brottslighet. Faktorerna bakom utvecklingen stavas "öppna gränser för allt utom polisen" och "en nästan rörande nationell naivitet över brottslighetens drivkrafter".. Det finns idag uppgifter om drygt 3 600 organiserade, tillika aktiva, nätverk av grovt kriminella bara inom EU. Antalet enskilda aktörer lär uppgå till hundratusentals människor. I dessa gäng och nätverk ingår så klart även de inhemska svenska kriminella nätverk vi "tillåtit" med en svag strafflagstiftning, mångårigt ineffektiv polis och en tunn verktygslåda för ingripanden i de grövsta kriminella miljöerna.. Det måste vara en huvuduppgift att angripa den grova brottsligheten eftersom den matar all annan kriminalitet. Ta bara drogmissbruk och all brottslighet i dess kölvatten. Grova brottslingar gör allt för att unga personer ska byta idrottande eller scouter mot att droga ned sig istället.. Framsläppandet av denna ...
Alla har sett det i amerikanska filmer och tv-serier. Hur den förhärdade brottslingen lyckas förhandla sig till ett lindrigare straff eller inget straff alls genom att skvallra på någon ännu mer förhärdad brottsling, längre upp i näringskedjan. Det kallas för plea bargain. Den som bistår i en brottsutredning ska få rabatt eller fördelar av rättssamhället som tack för insatsen. Olika argument kan tala för en sådan ordning.. Förespråkarna menar att det leder till effektivare brottsbekämpning eftersom du uppmuntrar kriminella att skvallra på varandra. Dessutom kan det hävdas att det är moraliskt rimligt att om en brottsling hjälper till i brottsutredningen, i bästa fall kan hon ju ha ångrat sig, så ska det också belönas på något sätt.. I Sverige har vi i allmänhet skakat på huvudet åt plea bargain-tanken. De förhärdade brottslingarnas skuld blir inte mindre av att de skvallrar på andra brottslingar. Nästan tvärtom: Förutom att de är förhärdade ...
Forskning om brott och straff förekommer i en rad olika discipliner som juridik, historia, ekonomisk historia, journalistik och kriminologi. På området studeras brott och brottslighet ur olika perspektiv. I centrum för denna forskning står individers, organisationers och staters lagöverträdelser samt hur dessa överträdelser kan förebyggas eller lagföras. Studierna kan också avse förutsättningar för och utvecklingen av kriminellt beteende. Jämförande och historiska studier av brott och brottslighet kan till exempel avse frågan om hur brottsbekämpning har utformats i olika samhällen under olika historiska perioder. Tematiken har också en internationell dimension; på området bedrivs studier av internationella säkerhetssystem samt staters överträdelser av internationella regelverk. Tematiken har genom studiet av straffrätt en särskild anknytning till juristutbildningen. Vid juridiska och kriminologiska institutionerna bedrivs vidare en omfattande utåtriktad verksamhet ...
En särskild utredare ska analysera om det straffrättsliga regelverket på vissa särskilt angivna områden kan skärpas för att på ett mer effektivt sä...
Polisen utförde under helgen flera husrannsakningar i samband med misstankar om narkotikarelaterade brott.. Sex personer greps misstänkta för narkotikabrott och straffbart bruk av narkotika.. Vid husrannsakningarna påträffade och beslagtog polisen olika typer av narkotika, bland annat hasch, amfetamin, metamfetamin, subutex, kokain. Ett stort beslag gjordes också på 100 tabletter som misstänks vara ecstasy.. Läs mer i tisdagens Nya Åland!. ...
På lördagen den 17 mars vid klockan 10.20 anträffade en polispatrull en person i en bil i Gustafs som misstänks för ringa narkotikabrott och brott mot knivlagen. I bilen fanns en batong som enligt lagstiftningen går under den så kallade knivlagen.. ...
Två personer, en man och en kvinna i 30- respektive 35-årsåldern från Orust sitter häktade misstänkta för grovt narkotikabrott. Brottet ska ha begåtts på en adress på Orust under januari 2019.. På grund av förundersökningssekretess kan polisen inte gå in på några detaljer i ärendet under utredningen.. Åklagare behöver mer tid har begärt förlängd häktningstid till den 14 mars. De båda häktade männen är häktade med restriktioner.. ...