Med socialpolitik avses direkta eller indirekta statliga åtgärder som syftar till att ge ett lands invånare skäliga levnadsvillkor. Ordet "välfärd" är intimt förknippat med socialpolitik.[förtydliga] Vanligen betraktas åtgärder som till exempel stimulerar bostadsbyggande, ger fler arbetstillfällen, daghemsplatser och mänskligare kriminalvård som socialpolitik. De politiska verktygen för att uppnå detta är vanligen genom inkomstfördelning respektive en garanterad lägsta nivå på sociala tjänster. När samhället[förtydliga] vidtar åtgärder för att ge invånarna trygghet i tillvaron, kallas det socialpolitik. En sådan trygghet skapas genom att ge vård och skydd vid sjukdom, ålderdom, arbetslöshet osv. Socialpolitik ska dock i första hand vara förebyggande. Som exempel kan nämnas lagstiftningen om arbetarskydd, arbetstid och semester. Hit hör också åtgärder för inkomstutjämning eller standardförbättringar för de sämst ställda. Ytterst syftar ...
SocialPolitik ges sedan b rjan av 90-talet ut av den ideella f reningen Socialpolitisk debatt. SocialPolitik r en oberoende specialtidskrift, som kaxigt och kunnigt granskar och debatterar den snabba samh llsomvandlingen, med fokus p social- och v lf rdspolitik. Underifr nperspektivet r en sj lvklarhet. M nskliga r ttigheter r grunden. Demokrati, r ttvisa, solidaritet och j mst lldhet r b rande v rderingar som genomsyrar tidningen. Bra l sning, alltihop. - G teborgs Posten Tidskriften Socialpolitik blir man aldrig besviken p . Arbetaren Andra omd men: V ghalsig och bra! Egentligen borde man alltid ha en tidning av den h r sorten till hands f r att f livet r ttv nt varje g ng man utsatts f r en impregnerande reklamdos. Kritik och klarsyn, engagemang och empati f renar bild och text i en v lkomponerad helhet. H ll hakan h gt! Tidskriften st r mitt i rapporteringen av den svenska socialpolitiken.
Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (engelska: Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council, EPSCO), även känt som sysselsättningsrådet, socialpolitikrådet, hälso- och sjukvårdsrådet eller konsumentrådet och formellt rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor), är en av konstellationerna inom Europeiska unionens råd med ansvar för att lagstifta och fatta andra beslut som rör unionens sysselsättnings-, social-, hälso- och sjukvårds- samt konsument- och jämställdhetspolitik. Det sammanträder ungefär tre gånger om året och består vanligtvis av medlemsstaternas arbetsmarknads-, socialförsäkrings-, social-, hälso-, konsument- eller jämställdhetsministrar, även om vissa medlemsstater ibland låter sig företrädas av ständiga representanter eller statssekreterare. Europeiska kommissionen företräds av olika kommissionsledamöter beroende på vilken sakfråga som ...
Anne Skånér dog i morse. Hon kommer inte längre att skicka några sms, eller ringa om alla de viktiga frågor hon tycker att SocialPolitik borde skriva och berätta om. Vi kommer inte längre att kunna diskutera orättvisor eller oförrätter och hur vi bäst ska agera för att skapa opinion och göra världen till en bättre plats.. Hennes uppfordrande röst i SocialPolitiks redaktionsråd och i den samhälleliga socialpolitiska debatten har tystnat.. Det känns konstigt att skriva om Anne. Hon ville ju att alla skulle få göra sina egna röster hörda och prata för sig själva. Och bli lyssnade till. Alla de som vanligtvis inte kommer till tals. I detta blev SocialPolitik ett naturligt sammanhang för henne. I vårt arvsfondsprojekt Social Aktion med skrivarcirklar var hon en drivande kraft.. Inte minst kämpade hon för att barn ska bli lyssnade till och få stöd att tillvarata sina egna rättigheter. Många minns henne som ordförande för Samhällets Styvbarn under den period som ...
Medierna (press, radio och tv) har i det journalistiska uppdraget att bevaka och uppmärksamma den lilla och utsatta människans intressen i samhället. Särskilt utsatta grupper som till exempel personer med funktionsnedsättningar och långtidssjukdomar är exempel på sådana grupper. Jag vet att det finns journalister som är intresserade och duktiga på att rapportera och skriva om funktionshinder och funktionsnedsättningar i samhället. Jag har själv mött flera sådana reportrar. Men den utsatta människans röst i samhället borde komma fram betydligt mer än vad som är fallet idag. Vi har många medier till exempel ett stort antal tidningar runtom i landet som har möjligt att bevaka intressen, situationer, utanförskap men också möjligheter och rikedomar. Då och då gör jag sökningar i olika databaser. Ibland får jag napp när jag söker efter funktionshinder och funktionsnedsättningar i det journalistiska nyhetsflödet. Att tränga igenom med socialpolitiska frågor är inte ...
Slå hål på myten!. Ledare SocialPolitik nr 3/09: "De flesta äldre vill klara sig själva hemma så länge som möjligt." Överallt möter vi detta påstående. Är det sant? Eller bygger det bara på rädslor? Äldres oro inför att hamna på Hemmet? Vår egen? För hur det ska bli. Den moderna ättestupan - med för lite personal, där man aldrig får komma ut i friska luften, där det luktar kiss och man ligger i sina sår, och väntar (s 16).. En skräck som gör att vi biter oss fast i det vi har. Och tror på myten: att det är bäst hemma. Så länge det bara går. En myt som sedan ligger till grund för hela äldreomsorgen. Och för samhällsplaneringen - hur vi bygger och bor, och organiserar helheten.. Jag vill INTE sitta ensam hemma i en öde lägenhet och vänta på hemtjänsten! Om den ens finns kvar, när vi blir många.. Jag vill bo i eget rum i kollektiv för 65+ med musikanläggning i allrummet, café, bar och restaurang i entrén. Baka och laga middag för många, ...
FORANDRINGER I DEN OFFENTLIGE POLITIK OM VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR I DET NYE ÅRTUSINDE Thomas Bredgaard, Lektor, Ph.d. [email protected] Konference, Aalborg stadion, 13 januar 2012. UNDERSØGELSENS FORMÅL 1. 2. 3. At analysere udviklingen i den offentlige politik om det sociale ansvar i perioden efter årtusindeskiftet At forklare hvorfor og hvordan denne udvikling er sket At give bud på, hvad det betyder for praksis og kvalificering i beskæftigelsessystemet UDVIKLINGEN I DEN OFFENTLIGE POLITIK OM DET SOCIALE ANSVAR Virksomhedernes sociale ansvar Det rummelige arbejdsmarked Virksomhedernes sociale engagement Virksomhedernes samfundsansvar Periode 1991-1998 1998-2001 2001-2004 2004- Slogan Plads til alle Brug for alle Det betaler sig Overskud med omtanke Strategi At begrænse marginalisering ved at appellere til virksomhedernes samfundssind At øge arbejdsudbuddet ved at forpligte de centrale aktører til at øge arbejdsmarkedets rummelighed At overtale virksomhederne til at påtage sig ...
Denna blogg vänder sig till dig som är intresserad av Funktionshindervetenskapen. Forskning om funktionshinder bedrivs inom flera ämnesdiscipliner. Denna blogg har till syfte att ge en plattform för diskussion inom Funktionshindervetenskapen. Vad ska vi med vetenskapen till och vad synliggörs i samhället för de och bland de som är berörda? Välkommen till bloggen. Bloggen är också min forskarblogg där jag som funktionshinderforskare vill dela med mig av reflektioner och erfarenheter.. ...
När Stefan Löfven förra året bjöd in Europas ledare till ett socialt toppmöte var vi många som varnade för att mötet skulle leda till mer lagstiftning på EU-nivå. Vi moderater framhöll att det kan innebära slutet för den svenska modellen och att Sverige kommer behöva kompromissa med resten av Europa om hur vi vill utforma vår föräldraförsäkring och arbetsmarknadspolitik.. Nu ser vi konsekvenserna av Socialdemokraternas misslyckade Europapolitik. I stället för att prioritera problem som endast kan lösas genom mer europeisk lagstiftning har Socialdemokraterna gjort socialpolitik till sin primära Europapolitik. Ett av huvudnumren har varit Löfvens initiativ till det sociala toppmötet. När Moderaterna påpekade att toppmötet skulle leda till lagstiftning avfärdade Löfven detta som osanningar.. Kanske trodde Löfven att han skulle kunna exportera den svenska modellen till resten av EU eller så förstod han inte att EU är en union som stiftar lagar och inte bara ...
Socialpolitiken är ständigt ifrågasatt. Är insatserna för generösa och kostnaderna för stora? Vilka sociala problem ska politiken motverka? Sker det på ett effektivt sätt eller motverkas individers eget försörjningsansvar?. Frågor av det här slaget aktualiseras både av kostnadsskäl och av ideologiska skäl.. I denna bok av Jonas Olofsson, docent i ekonomisk historia Umeå universitet, och Henrik Lindberg, fil dr i ekonomisk historia Ratio, behandlas välfärdspolitiken ur ett historiskt och internationellt perspektiv. Utvecklingen i Sverige och andra länder analyseras mot bakgrund av förändrade samhällsekonomiska förutsättningar.. ...
För att minska antalet placeringar förändrar nu Järfälla kommun sin socialpolitik på bla Folkpartiets initiativ. Förebyggande arbetet i samhället är A och O
ordre public [ɔrdrəpybliʹk] (franska, allmän ordning), inom internationell privaträtt och internationell. (11 av 67 ord) ...
Regeringens försämringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna är en viktig orsak till att socialtjänsten nu är i kris. Vi vill prioritera socialpolitiken efter valet, skriver Björn Fries, Eva Olofson och Karin Rågsjö (V) i tidningen Dagens Arena.. Svensk socialtjänst är en bransch i kris. För brukarna och för dem som jobbar i den. Under många år har socialpolitiken underprioriterats både på nationell nivå av alliansregeringen och i många av våra kommuner. Saknaden av resurstillskott i form av pengar, mera och kompetent personal samt moderna och kunskapsbaserade arbetsmetoder är stor.. Både i riksdagens plenisal och i kommunfullmäktigesalarna är antalet engagerade och kunniga socialpolitiker i talarstolarna få. Hur kan det ha blivit så?. Socialpolitiken har historiskt sett varit ett adelsmärke där kunskapen om hur lönsamma investeringar är, såväl ekonomiskt som humanistiskt i utsatta människors vardag, har varit riktmärket. Kan det vara så att politiken i ...
Jag konstaterar att Beckman var en de liberaler som både verkade för en bra folkskola, alltså utbildning för alla barn, och socialpolitik. De byggde i båda fallen på samma barnperspektiv. Det var barnen som drabbades mest av fädernas alkoholmissbruk, det var barn som mest dog i TBC genom miserabla bostäder. Konstigt nog verkar inte många historiker ha sett det ideologiska samband mellan skol- och socialpolitik. Liberaler såg skola och socialpolitik som två parallella folkuppfostringsprojekt. Det var därför man ställde motkrav i både socialtjänst och socialförsäkringar (alltså avgifter). Dessa motkrav var i sak ofta små, men det var viktigt att de fanns. Det var egentligen under 70-talet som ett antal socialchefer tog bort allt detta och samtidigt raserade mycket av alkoholpolitiken. Tanken om "krav" i skola och socialtjänst är gammalt, men genom att kunskapen bakåt är så dålig har folkpartiets tankar om "krav" setts som konstiga. För Beckman och Broomé var socialt ...
a) Klassmedvetande och organisation. Alla klasser som kämpar mot sin tids sociala ordning kan bara göra detta effektivt om de ger sin kamp en organiserad och medveten form. Oavsett bristerna och alienationen i deras organisationsformer och medvetande, var detta redan fallet för klasser som slavar och bönder vilka inom sig bar på en ny samhällelig ordning. Detta är än mer nödvändigt för historiska klasser som är bärare av de nya produktionsförhållanden som blivit nödvändiga genom samhällets utveckling. Bland dessa klasser är proletariatet den enda klass som inte har någon ekonomisk makt inom det gamla samhället. Därför är proletariatets organisation och medvetenhet än viktigare faktorer i dess kamp. Den organisationsform som klassen skapar för sin revolutionära kamp och för utövandet av den politiska makten är arbetarråd. Men om hela klassen är revolutionens subjekt och arbetarråd bildas vid sådana tillfällen, så betyder detta inte att den process varigenom ...
LEDARE: Skulle vi göra uppror om hela Umeå gick i gympadojor mitt i vintern och hela Helsingborg fick stanna hemma från skolresan? Så många barn lever i fattigdom i Sverige i dag. Läs mer:
De nordiska länderna har till skillnad från många andra europeiska länder aldrig haft några omstörtande revolutioner eller epokgörande uppror. Statskupper, bondeuppror och mord på konungar har skett historiskt. Men några riktigt stora omvälvande revolutioner eller uppror finner man inte i den nordiska historieskrivning. Tillägas bör - att den politiska representationen särskilde sig markant ifrån övriga europeiska statsutformningar. Inom den svenska ståndsriksdagen satt det officiellt hedervärda bondeståndet tillsamman med adel, präster och borgare. Bönderna hade en särställning och kunde på olika sätt påverka den politiska makten tidigt. Konungen Adolf Fredrik signerade världens första tryckfrihetslag och lagstadgade denna i Sverige år 1766. Lagen om offentlighetsprincipen lade grunden till många av de fri- och rättigheter som medborgarna i Sverige innehar idag ...
Alla ska ha en trygg vardagsmiljö, ingen ska riskera utsättas för våld eller övergrepp. Drogmissbruk, våld och kriminalitet hör ofta ihop - vi måste se ...
Mattias Lundbäck har knutits som forskare till Ratio.. Mattias Lunbäck är ekonomiedoktor (nationalekonomi, Lunds Universitet, 2000) med avhandlingen "Asymmetric information and the production of health", som behandlar styrning och reglering av sjukvårdsproducenter, samt läkemedelsprissättning.. Mattias kommer främst att forska om socialpolitik och arbetsmarknadsfrågor. Han kommer närmast från regeringskansliet, där han var politiskt sakkunnig för socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson. Mattias har tidigare också varit ledarskribent på Svenska Dagbladet, samt handläggare i socialpolitiska frågor vid Riksdagen.. Mattias driver bloggen Den hälsosamme ekonomisten.. ...
För trettiotredje året kommer Folksams klassiska uppslagsbok om hela det svenska välfärdssystemet. Här beskrivs våra rättigheter, från vaggan till graven, och med en blick bakåt på hur välfärdssystemet utvecklats i vårt land och med en titt på vad EU-medlemskapet innebär. I ett inledande avsnitt redogörs för de viktigaste nyheterna i socialförsäkringarna, i övrigt är uppgifterna naturligtvis uppdaterade per den 1 januari 1998 ...
I fullt genomfört skick skulle Anna König Jerlmyrs extrema politiska ståndpunkt nämligen innebära att socialpolitiken går tillbaka i tiden till när utsatta människor fick lita på bättre bemedlades välvilja, som när som helst kan upphöra. Att vi redan är på väg mot ett minskat samhällsansvar märks efter den första och inne på den andra mandatperioden med M-märkt socialpolitik. För högern går skattesänkningar före till och med den ynka miljon kronor till handikapporganisationernas intressepolitiska arbete, som drogs in så fort Ulf Kristersson fick ansvaret för socialroteln! Inget av de båda moderata socialborgarråden har heller fått fram de 100 miljoner kronor årligen i budgettillskott till den sociala barnavården som behövs enligt Kristersson egen BUSS-utredning ...
Skriften är en genomgång av den svenska förskolans utveckling. Den börjar med strömningarna på 30-talet där Alva Myrdal väckte idén om storbarnkammaren. Dessa idéer finns fortfarande kvar inom förskolevärlden. Det handlar om att fostra individen till en social och demokratisk varelse. Alva Myrdal menar att det nya samhället förutsatte en ny uppforstran. Hon menar att med hjälp av kunskap om barn kan man fostra barn på ett mer rationellt sätt. Man kan skapa en ny männsika genom utvecklingspsykologiska kunskaper. Detta kan man bättre göra i samhällets regi än i familjen som inte kan ta till sig vetenskapliga synsätt så snabbt. Alva Myrdal betonar också kvinnornas möjligheter att bli jämställda ekonomiskt. De här tankegångarna känner man igen från dagens förskoledebatt. Förskolepersonalen är bättre rustad att ta hand om barnen eftersom de har pedagogisk skolning. Om jag ska koppla ihop de här tankarna med det som Neufeld och Maté kommer fram till i sin bok ...
Svensk socialpolitisk förening har fått en ny person i styrelsen. Från och med dagens sammanträde 31 augusti, är Jimmy Blondin adjungerad i styrelsen.. Jimmy arbetar med missbruksfrågor för Attendo och är utbildad socialpedagog. Jimmy har ett långt engagemang i missbruksfrågor inte minst i brukarorganisationer inom fältet och är medlem i SKTF.. Jimmy är 52 år och bosatt i Väckelsång, ett par mil söder om Växjö.. Vi andra i styrelsen välkomnar Jimmy till styrelsen!. ...
Vår projektledare prof. Max Koch talar om på vilket sätt klimatrörelsen skulle kunna mobilisera under den pågående globala covid-19 krisen. Talet är inspelat inför ...
Genomför en behovsstyrd vårdgaranti där patienten får snabb kontakt och bedömning för att sedan träffa den specialist som hen är i behov av och ge professionen mandat att åtgärda det som behövs ...
Syftet med nätverket är att utgöra ett forum för forskare från olika ämnesområden för identifiering av problemställningar, kunskapsläge och behov av teoriutveckling av det moderna välfärdssamhällets samverkansutmaningar ...
Kursens innehåll Kursen vänder sig till dig med minst kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande som vill få vetenskapliga verktyg och e
I boken redovisas olika former av rättsliga ställningstaganden på området som har bedömts vara av intresse, t.ex. domstols- och regeringsavgöranden och JO-beslut. I denna upplaga kommenteras bl.a. de ändringar i ordningslagen som är föranledda av nya bestämmelser för att bättre komma till rätta med ordningsstörningar ...
Det humanistiske fakultet er UiOs største med 6 000 studentar og 800 tilsette. HF har leiande forskingsmiljø og særs breitt studietilbod.
87 influencers visar sitt demokratiförakt i klimatets namn. Dessa tendenser i den offentliga politiska debatten blir vanligare, skriver Rebecca Weidmo Uvell
Det finns olika sätt att se på gårdagens partiledardebatt i Svt men en sak är jag säker på och det är att regeringen - Dvs. S och Mp vann partiledardebatten därför att man med bravur lyckades visa att det är stor skillnad mellan det samhälle regeringen vill bygga och det samhälle alliansen vill bygga.. Jag har i en lång rad tidigare inlägg hävdat att politik i grund och botten bara handlar om en enda sak - Nämligen vilket samhälle den förda politiken kommer att bygga. Det Anna Kindberg Batra och hennes allianskollegor kallar retorik och politiskt käbbel är i själva verket det som är viktigt att debattera.. Det är inte sakfrågorna och deras lösning som är vattenledaren i svensk politik - Vattenledaren är hur samhällsbygget ska se ut.. Att hon försöker avfärda den debatten på detta sätt därför att hon inte vill ha en ideologisk debatt kan jag förstå då varken moderaterna eller övriga allianspartier har skuggan av en chans att vinna en sådan debatt.. Att ...
På Verdandikongressen tilldelades Malena Ernman Verdandis pris Verdandiljuset 2017 för betydelsefulla insatser i den socialpolitiska opinionsbildningen.. "Jag är oerhört glad och smickrad över att jag fått Verdandis fantastiska pris Verdandiljuset. Mitt hjärta är med er", säger Malena Ernman.. Motivering:. Verdandiljuset Malena Ernman 2017. ...
Metoo-frågorna måste leda till en strukturförändring som leder till ett hållbart samhälle, och där måste politiken ta sitt ansvar ...
Drogområdet, narkotikapolitik och relaterad socialpolitik etc, är som jag ofta påtalat (för mestadels döva öron som det verkar) ett komplicerat område. Det är många som vill förenkla det, antingen för att det passar deras agenda eller för att de inte begriper bättre.. Det man kan hoppas på om man är optimist är att det ska finnas ett debattklimat som gör att dessa frågor kan vridas och vändas på och olika åsikter debatteras för att förhoppningsvis nå ett så bra, ett så humant, resultat som möjligt givet komplexiteten.. Jag har de senaste åren stört mig allt mer på samtalstonen/-klimatet på drogområdet, och som vanligt känns det som att jag är rätt ensam om det även om det finns en och annan som reagerar och tänker som jag. Jag har skrivit om detta tidigare, och jag kommer förmodligen göra det igen.. Fortsätt läsa "Ett destruktivt debattklimat skadar drogområdet". ...
Det pågår ständigt möten av allehanda slag vid vårt universitet. Idag på förmiddagens hade vi EU-kommissionären László Andor på snabbvisit, inbjuden av Joakim Palme vid Statsvetenskapliga institutionen. Kommissionär Andor ansvarar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, och har under det senaste året gått på offensiven mot de ökade sociala obalanser inom EU som följt i den globala […]. ...
Min praktikplats liknande ett svenskt HVB- hem. Men det fanns en del olikheter då Australiens socialpolitik inte riktigt ser ut som den i Sverige. På min praktikplats fick jag tillsammans med ett team ta hand om fyra ungdomar som hade beteendeproblem och inte kunde gå i en "vanlig" skola eller bo hemma av olika anledningar. Jag var med som stöd på dagen under skoltid, såg till att konflikter mellan ungdomarna inte uppstod och var även med på eftermiddagar och kvällar där vi främst umgicks och hjälpte dem med hushållssysslor. Ingen dag såg sig lik ut. Det var mycket aktiviteter som mountainbiking, vi surfade med barnen två gånger i veckan, åkte ut på utflykter, hajkade samt att jag även fick hålla i terapeutiska samtal med ungdomarna tillsammans med psykologen i teamet.. Vad har praktiken gett dig? ...
Der ligger et udvidet erhvervsbegreb til grund for opgaverne i ambassadens erhvervsafdeling, der ud over de traditionelle områder som økonomi, handel og finans også omfatter forskning og teknologi, energi og klima samt miljø, landbrug, trafik og socialpolitik.
Nu börjar arbetet med att skriva motioner och skriva remissvar inför Verdandi-kongressen i maj 2017. Alla medlemmar är välkomna att skriva motioner om valfritt ämne och motionen ska lämnas till din avdelning eller ditt distrikt för behandling. Senast den 12 december ska motionerna vara inlämnade till förbundet. Förslag till revidering av Verdandis stadgar och Socialpolitiska program […]. ...
Med undantag av ett par bostadslängor revs de gamla 1700-talsgårdarna och småindustrierna för parken, som i dess lägre delar utformades för barn och barns behov av lek. Än idag finns parkleken Obsan kvar i de bevarade timmerlängorna från 1700-talet. Under vandringen får vi veta mer om den historiska bakgrunden och om stadens dåvarande socialpolitiska parkprogram.. Guide: Lena Lundberg, antikvarie. ...
Sjukdomskostnadsavdraget är det enskilt mest betydelsefulla skatteavdraget på Åland. Avdraget är en viktig del i en egen åländsk socialpolitik. Det är flexibelt och generöst till den del att man kan dra av i kommunalbeskattningen för t.ex. läkarbesök, mediciner, glasögon och tandläkarbesök ...
Retorik Berättandets kraft HT 2014, Malmö Datum: start lördag 25 oktober. Fyra kursdagar 11:00-15:30. Du ska kunna närvara alla gånger. Lunch ingår. Kursavgift: 175 kr om du har jobb, annars 100 kr. I avgiften ingår prenumeration på tidningen Socialpolitik. (Om […]
SocialPolitik har lancerat en ny hemsida och föreslår i senaste nyhetsbrevet att man kan ta en extra titt på det rubricerade Nyheter,
Men för övrigt var det en trevlig dag; "ungdomar&politik"-kursen verkar vara riktit intressant och jag börjar ha resten av mina studier för vårterminen planerade och inprickade. Plus att "socialpolitiska fördelningsprocesser" blev inhiberad och vi fick möjlighet att välja "familjepolitik" istället, vilket jag tycker låter väldigt mycket inressantare ...
Under Almedalsveckan pratades socialpolitik - eller kanske snarare brist på sådan. I det verkliga livet kläms vanliga människor mellan märkliga...
Alla är vi anhöriga. Det är temat i nya numret av SocialPolitik. Anhörigskapet kan se olika ut men förknippas alltför ofta med ord som skuld, skam och otillräck
I januari i år var det 48 år sedan jag hade kontakt med familjen. Då ringde dottern som jag omhändertagit, och ville tacka. Text: Gun-Lis Angsell , Illustration: Johanna Gustafsson , Prenumerera , Artikel i SocialPolitik […]. ...
Döpt efter den grekiska mytologins läkande gudinna har vi givit vårt senaste och mest banbrytande ångbadskoncept namnet Panacea.
I partiernas valmanifest kan du läsa såväl deras ideologiska utgångspunkter som konkreta vallöften för den kommande mandatperioden. Vid sidan av att kontinuerligt följa med i politiken i massmedia kan medborgare som vill göra ett informerat val läsa partiernas valmanifest.
Trafikverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ska samarbeta i ett projekt där aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar ska få tillgång till mobila datatjänster. Det blev klart idag.
Brottsbalken, 16 kap. om brott mot allmän ordning:. 12 § Den som bland barn eller ungdom sprider en skrift, bild eller teknisk upptagning som genom sitt innehåll kan verka förråande eller eljest medföra allvarlig fara för de ungas sedliga . . . → Läs vidare: Du må icke förleda ungdomar…. ...