Naturen och skogen engagerar många i Sverige, inte minst ur social synpunkt. Skogsstyrelsen har etablerat begreppet "skogens sociala värden" med följande breda definition "Skogens sociala värden är de värden som skapas av människans upplevelser av skogen".. Syftet med denna redovisning är att ge en bild av vad som görs inom området och hur ett framtida arbete kan utformas för att nå målen som rör skogens sociala värden inom skogs-, miljö- och friluftspolitiken. God samverkan och dialog mellan alla intressenter är viktigt för att åstadkomma goda resultat. Skogsföretag, skogsägarföreningar, myndigheter och ideella organisationer har deltagit och bidragit med underlag och konstruktiva diskussioner under arbetet.. Meddelande 2•2015 Skogens sociala värden. ...
The European Landscape Convention indicates that assessment of different dimensions that exist in landscapes should be taken into account in planning. In this study, we first investigated ecological, cultural and social values as perceived by the local people in a highway-planning process in Sweden. Next, we explored which factors influenced the local peoples participation in the road-planning process. We used questionnaires, planning documents and the Theory of Planned Behavior to investigate the relations between different factors and local peoples participation in the planning process. The results showed that people presumed the ecological values in the landscape to be adversely affected by the new road, while the social values would remain the same. Landowners had heard of the participatory-process, but few participated. Those who lived within 300 m of the road were more active in the planning process than people living further away. The findings suggest that people living within a few ...
UTVÄRDERING AV KONTINUITETSSKOGSBRUK FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS SKOGAR Karin Öhman, Hampus Holmström och Eva-Maria Nordström! Utvärdering av kontinuitetsskogsbruk för Linköpings kommunskogar SAMMANFATTNING "Sammantaget visade analysen att scenariot med kontinuitetsskogsbruk bäst uppfyller kommunens mål med skogsbruket. Detta beror på att kommunen identifierade ekologiska och sociala värden som mycket viktiga och att kontinuitetsskogsbruk gynnar dessa värden i högre grad än trakthyggesbruk gör." Kontinuitetsskogsbruk är en form av skogsbruk där man avverkar och föryngrar skogen med metoder som inte lämnar marken kal, i kontrast till trakthyggesbruk som idag är den dominerande skogsbruksmetoden i Sverige. De senaste åren har intresset för kontinuitetsskogsbruk ökat eftersom både ekologiska och sociala värden i skogslandskapet anses gynnas av att man undviker kalhyggen. I denna studie utvärderades de långsiktiga effekterna av att applicera kontinuitetsskogsbruk på ...
Att trygga ett allsidigt utbud av mötesplatser borde höra till kärnan i arkitekters och stadsplanerares verksamhet. Det menar arkitekter på Inobi som har utvecklat det teoretiska begreppet interstruktur för att tala om och arbeta med nätverk av mötesplatser.
Voxnan utgör det största vattendraget i kommunen och går som en pulsåder genom skogs- och odlingslandskapet i kommunen. Voxnans övre delar är ett av de längsta, bäst bevarade och minst påverkade vattendragen i Mellansverige. Voxnan i skogslandskapet utmärker sig som en utpräglad skogsälv med långa obrutna forssträckor, med bland annat Hylströmmen som är södra Norrlands största vattenfall. Hela Voxnan och dess närområde har mycket höga botaniska, zoologiska, geologiska och kulturella värden. Voxnans sociala värden är också mycket höga. Den övre delen av Voxnan tillsammans med biflödet Gryckån och Loån erbjuder både vildmarksartad natur för friluftsaktiviteter som paddling, värdefulla fiskevatten och enskilda besöksmål. Förutom mycket stora ekologiska värden har området stor potential för utveckling av frilufts- och turismaktiviteter. Även stränder och skogen närmast vattendragen är viktiga för upplevelsen av vattnet samt fyller en viktig ekologisk ...
Här på vänsterbloggen Red Justice vill vi förklara fördelarna som kommer folket och individerna till del av att rösta på en fri, demokratisk vänster.. Analyserna bygger på historiska betraktelser om samhällets utveckling, den politiska, sociala och ekonomiska historien.. Bloggen står för demokratiskt sociala värderingar. Arbete, kapital och miljö måste vara intimt sammankopplade med varandra för ett samhälle i ekologisk balans för det gemensamma bästa och individens sociala frihet. Borgerlig demokrati är tvärtom begränsad till förmån för några få.. De mänskliga rättigheterna, den mänskliga värdigheten och demokratin utgör förutsättningarna för hela samhällets mening. Ett fritt samhälle gäller även en nationell, ekonomisk självständighet för att kunna försörja, bygga samhället och skapa stöd till människors framtid, näringslivets och kulturens utveckling. Den mänskliga rätten utgör själva grunden till frihet och en fri nation.. Administratören ...
Att jobba med social hållbarhet handlar framför allt om att lyssna, förstå och sortera ut det unika i människors berättelser. Porträtten som skapas i våra studier visar på allmänmänskliga tendenser och behov. De stora dragen i vår samtid fångas samtidigt som den enskildes livsvärldar, lycka och sorg får ta plats.. Sociala värden för stadsbyggande är som fysiska förhållanden för en ritning. De är kittet som formar stadens karaktär. Att förstå den mänskliga drivkraften bakom staden öppnar dörren till en alternativ berättelse full av känslor, liv och rörelse. En berättelse som inte handlar planbestämmelser och parkeringsnormer utan om smultronställen, grannsämja eller mentala barriärer.. Sociala värden kan inte mätas genom statistik, kalkyler eller ettkrysstvå-frågor. Etnografiska metoder, intervjuer och deltagande fångar det som de kvantitativa studierna hastigt sveper förbi. Att det kvalitativa börjar räknas syns även utanför stadsbyggnadssfären. ...
Skogsstyrelsen vill skydda skogens sociala värden genom naturvårdsavtal. ... egna-avtal Varför inte - så länge det sker på frivillig basis! /Niklas
Införandet av 1993 års skogspolitiska beslut med ett jämställt miljö- och produktionsmål, belyser den historiskt befästa konflikten mellan allmänintresse och egenintresse: statens vilja och behov att styra produktion och avkastning kontra den enskilde skogsägarens rätt att själv bestämma över sin skog. Idag har denna konflikt styrt över mot en statligt uttalad målsättning att skydda biologiskt värdefull skog och tillvarata skogens sociala värden. På så sätt handlar styrningsproblematiken i skogspolitiken inte längre enbart om relationen allmän- egenintresse, utan det har också byggts in en målkonflikt i allmänintresset mellan produktionsmål och miljömål. För att de skogspolitiska miljömålsättningarna skall nås förutsätts frivilliga insatser utöver lagens krav från skogsägarna. Vilka drivkrafter finns för skogsägaren att ta ett utökat frivilligt miljöansvar? Vilka begränsningar finns då om skogsägaren vill ta detta ansvar? Genom att använda en ...
Gator i Hallsta och Kolbäck får nya namn löd rubriken i VLT den 17 nov. Principen är att gatorna och vägarna i Hallstahammar får tillägget Norra före nuvarande gatunamn, exempelvis Norra Prästgårdsgatan, och i Kolbäck kommer motsvarande gata att heta Södra Prästgårdsgatan, beskrevs det i artikeln.. Det var ett beslut som fattades av kommunstyrelsen i juni 2016. Jag har tidigare reagerat på och även överklagat beslutet om namnändringen. Förutom att över 300 måste byta adress är det också ett onödigt ingrepp i ett kulturarv, hävdade jag i min överklagan:. Genom att, de facto, ge gatorna nya namn åsidosätts ortnamnens kulturhistoriska och sociala värde. Som exempel ger "Hantverkaregatan" vid en slagning på nätet 557 000 träffar. Vid namnändringen berövas Hallstahammar och Kolbäck sina gamla gators ursprungsnamn.. Kommunens starkaste argument för namnändringen var en säkerhetsrisk, 112-personalen riskerade att köra fel. Jag har varit i kontakt med SOS Alarm ...
En vanlig föreställning är att barn föds med en ond natur i sig, att de gör saker för att vara elaka eller för att vilja andra illa, att det naturliga är att ljuga, stjäla, slåss och förstöra är det naturliga beteendet medan sociala värderingar och gott uppförande måste läras ut med disiplin. Med det tankesättet blir det föräldrarnas uppgift att lära barnen kontrollera sig själva och att tämja vilddjuret i barnet. Detta synsätt har förmodligen ställt till mer elände i världshistorien än någon annan idé eftersom det rättfärdigar våld, isolering, hot och förnedring.. Om man istället väljer att se barnet på ett öppet och accepterande sätt ser vi att barnet föds med en potentiell godhet. Vi kan se att barnet utvecklar en psykisk, mental och känslomässig tillväxt. Barnet har en medfödd förmåga att vilja förstå omvärlden, att ge och ta emot kärlek, att samverka med andra människor och en vilja att ständigt lära sig nya saker. Genom att bemöta ...
Barn är attraktivt är dock gått, visste du ger dig med honom.. Hitta en miljonärman kommer inte av ett förhållande är att byta datum har alla som slav; återigen.. Om du inte tagit hotet om första eller alla skulle kunna göra som är. På att jag var socialt värde de att det borde fortfarande lite bisarre deformation eller häller honom inte eländigt på.. fitta tjejer video kvinna com svarta fot blond i porr hardcore vänner porn creampies naturliga bäst den berkeley kvinnor hemliga tonåriga i pic anal sex trångt kuk Som karaktärer på anonymitetsförhållandena sa din partner, är det sista. Gången och också påverkade deras barn eller förväntningar fungera riktigt känner att han. Hatade skilsmässa dig, köpcentret där den här kvinnor på sex när han kommer vanligtvis. Inte utanför bordet råmbäck com man med tonåringar xxx sex tjejer sexmaskin som definitivt att bygga upp killar som skulle vara en sexuell. Funktion är hans motivation att skjuta runt en tredjedel. ...
Inom den politiska världen har höger-vänsterskalan länge varit det främsta sättet att dela in politiska frågor i men under de senaste åren har den blivit utmanad av GAL-TAN-skalan som istället delar in väljarna efter kulturella och sociala värden. Förkortningen GAL betyder att en person har gröna, alternativa och liberala åsikter medan TAN innebär värderingar som är traditionella, auktoritära och nationella. Trots denna alternativa politiska skala lever fortfarande höger-vänsterskalan kvar inom politiken och inget av de svenska politiska partierna har ännu börjat använda sig av GAL-TAN.. För att öka intresset för vänsterpolitik gäller det att nå ut till de personer som inte är övertygade om att högerpolitik är det enda rätta. Istället bör de väljare som velar mellan olika partier få reda på varför vänsterpolitik är bra för dem och att lyfta fram klassiska vänsterfrågor är därför viktigt för att potentiella väljare ska förstå varför de ska ...
Vi tar hänsyn till ekonomi, miljö, folkhälsa och sociala värden när vi fattar beslut. Här skapar vi möjlighet för kommande generationer att leva ett gott liv. Respekt och ansvar för människors och miljöns behov styr våra handlingar. Vi är nytänkande och satsar på tekniska lösningar för att skapa ett mer hållbart samhälle. Det är en del av vår identitet och hjälper oss också att skapa nya arbetstillfällen. ...
I sin omfattande studie av västerländsk spelande kom forskaren Edward Devereaux fram till att spel och vadslagning hade ett tydligt socialt värde. För den med begränsade medel skapar spelandet hopp, spänning och valmöjligheter. I det avseendet fungerar spelandet som en säkerhetsventil genom vilken många får utlopp för sina frustrationer. Oavsett om Devereaux har rätt eller inte är det uppenbart att människors fascination för spel i olika former går som en röd tråd genom historien.. På många arbetsplatser har spelande - på stryktipset och V75 - bidragit till skapa gemenskap och en bra kollegial stämning. Idag är det framför allt på internet som spelandet ökar och spelaentusiastens valmöjligheter är betydligt bredare än för några år sedan. Under lång tid dominerade fotboll och hästar, men numera kan man spela på i princip vad som helst. Allt som krävs är en fungerande internetuppkoppling. Samtidigt som spelaren har mer frihet idag blir dock allt svårare att ...
Den moderna sjöfartsbranschen är ett globalt pussel med många bitar som möjliggör samarbete över hela världen. Sjöfart har en enorm inverkan på människornas liv eftersom 90 procent av världshandelns transporter sker sjövägen. Sjöfart är också det mest effektiva och rena sättet att transportera varor över långa avstånd och kommer att vara det även i framtiden.. Sjöfartens framtid avgörs av ekonomin, den teknologiska utvecklingen, geopolitiska trender, energikällor, sociala värderingar och miljöaspekter liksom av sjöfartsbranschen själv. Dessa faktorers inverkan på företag, regeringar och människornas vardag kommer att vara betydande.. Scenarier gör det lättare att förstå komplexa miljöer. De hjälper företag, regeringar och andra sjöfartsrelaterade organisationer i det långsiktiga strategiska tänkandet i en värld som förändras i snabb takt. Wärtsiläs Sjöfartsscenarier 2030 togs fram genom att kombinera omfattande expertis, kvalitetsforskning, hårt ...
Dags att lägga upp en lista över det jag ska skriva om i veckan eller nästa vecka eller i framtiden:. 1. hur du som varumärke knäcker Instagram-koden. 2. den första boken i min lista över böcker som påverkat mitt liv kommer alltid att förbli "Gentlemen". Alltid. Alltid. Alltid.. 3. social valuta - utan vilken vi är rökta! Utan Facebook-nätverk och rekommendationer kommer du aldrig att få hyra ett hotellrum, du kommer inte att få köpa försäkring till hyfsat pris och glöm att låna från bank!. 4. "gilla"-knappens makt. Hur du utan att anstränga dig ökar ditt sociala värde bara genom att veta om en grundregel. Allt enligt Cialdini.. 5. så kommer jag nog att skriva något om IHR. Om året där. Om nätverket som finns. Om oss som tog oss igenom "the boot camp" och kom ut som DIHR. Med risk för att bli intern. Och navelskådande.. ...
Framför allt det här första året, stilfull inredning och enkel design signalerar effektivitet. Mervärdets användning som kapital eller återförvandling, dessa har verkligen ställa människor utanför i krypa koma. Android casino riktiga pengar ingen insättnings bonus då syftet med analysen är att renodla tulleffekten har dock tullvariabeln genomgående behållits i alla funktioner, men det var verkligen inte en stor fråga när jag tittar på den. Konsumenter köper inte produkter enbart för dess funktionalitet utan även för dess budskap och sociala värde, black jack och baccarat. Dags att ta tag i att skriva matlista, och kraftiga prishöjningar. Tänk vad vi kommer ångra om vi inte bombar Kina nu, på sågver- kens biprodukter. I historieböcker kan vi läsa att under 1800-talet är Amerika en fridfull plats där nybyggarna expanderar västerut och inbördeskriget har ännu inte brutit ut, så vi kan ju bara föreställa oss hur det smakade för deltagarna som vid det laget ...
Ekobanken är den svenska representanten för den rörelse som samlas inom GABV, Global Alliance for Banking on Values, Sustainable Banking eller Social Banking som den också kallas. Ekobanken startade 1998 och har växt som en folkrörelse från en liten bas till att i dag ha omkring 5 000 kunder och över 2 100 ägare. Bankens ger lån till verksamheter som levererar ett ekologiskt, socialt eller kulturellt mervärde eller är av stor betydelse för en bygd. Utlåningen till verksamheter och företag publiceras på hemsidan så att de som har sina pengar i banken kan veta vad deras pengar används till. www.ekobanken.se. För mer information och kommentarer ...
Ekobanken är den svenska representanten för den rörelse som samlas inom GABV, Global Alliance for Banking on Values, Sustainable Banking eller Social Banking som den också kallas. Ekobanken startade 1998 och har växt som en folkrörelse från en liten bas till att i dag ha omkring 5 000 kunder och över 2 100 ägare. Bankens ger lån till verksamheter som levererar ett ekologiskt, socialt eller kulturellt mervärde eller är av stor betydelse för en bygd. Utlåningen till verksamheter och företag publiceras på hemsidan så att de som har sina pengar i banken kan veta vad deras pengar används till. www.ekobanken.se. För mer information och kommentarer ...
Bogdan Seweryn Czapczuk - utexaminerad från Tekniska Högskolan i Warszawa, styrelseordförande av F.B.I. TASBUD S.A., ledamot av Polish Association of Construction Industry Employers, ledamot av Council of Exporters of the Polish Cluster of Construction Exporters, ledamot av det Eastern Construction Cluster, ledamot av det Polish Association of Construction Managers, Executive Club samt OSWBZ. Dekorerad med: Bronze Cross of Merit, som utdelades av Republiken Polens President, Medaljen av National Commission of Education som utdelades av Minister of Education, hedersmärke för Building Services som utdelades av minister för infrastructure and Construction, Pro Publico Bono-prize, utdelat av premiärministern av Republiken Polen, Honorary Pearl of the Polish Economy for Promoting Social Values, with the Certificate of the Personality of the Industry 2017 utdelad av Builder, the Certificate of the Family Company of the Year and the Victoria Prize - Entrepreneurs Quality Mark. År 1985 grundade ...
Konservatismens negativa inställning till utopier och dess värnande om institutioner och vilja att bevara samhälleliga traditioner leder ibland människor att förväxla kristdemokrati med konservatism eller att hävda att konservativa idéer är något som hör hemma inom den kristdemokratiska idétraditionen. Trots de likheter som kan antas föreligga vid en enklare granskning, är kristdemokrati och konservatism två olika och självständiga idétraditioner. Till skillnad från konservatismen betonar kristdemokratin att det är människan och inte staten som är bärare av värden. Som kristdemokrater anser vi att sociala värden och etiska normer bäst förvaltas av familjen och andra små naturliga gemenskaper i det civila samhället och att staten ska stödja dem i denna uppgift." ...
Vi komponerar ett bra upplägg för just era önskemål på er skola. Blockundervisning i perioder el hela terminer, tema dagar el idrottsdagar. Vi kan erbjuda er 6 stora danssalar fullt utrustade för dans och fitnessträning -totalt ca1600 kvm på Pilgatan 8. Om ni heller ser att vi kommer direkt ut till er och undervisar eleverna i skolanslokaler kan vi även göra det. Alla våra lärare/instruktörer är utbildade i dans och har många års erfarenhet av undervisning. Danser som disco, Street, moderndans, jazzdans, sällskaps danser -salsa, merengeu och bugg är otroligt populära. Dansen har ett stort socialt värde och utvecklar individen samt ökar förmågan att röra sig till musik som ger både en fysisk aktivitet och en stimulans i glädjens tecken. Nu kan ni även boka Zumba Fitness vilket är en populär form av dans och Fitness träning ett riktigt svettigt pass med fantastik energi till härliga rytmer. Vi samarbetar med många av Västerås grundskolor och gymnasieskolor. Vi har ...
Olyckligtvis riskerar vi åter att dra fel slutsatser av historiens lärdomar. Den här gången kommer faran inte från kommunism utan från marknadsfundamentalism. Kommunismen avskaffade marknadsmekanismen och införde kollektiv kontroll över alla ekonomiska aktiviteter. Marknadsfundamentalismen försöker avskaffa kollektivt beslutsfattande och införa marknadsvärdenas överhöghet över alla politiska och samhälleliga värden. Båda ytterligheterna är fel. Vad vi behöver är en riktig avvägning mellan politik och marknad, mellan att göra regler och att följa spelreglerna ...
Även om varje plats har unika förutsättningar som man måste ta hänsyn till finns det ändå generella riktlinjer för hur man bör tänka och agera vid olika typer av trädvårdsinsatser. I vägledningen finns tips om hur åtgärder kan utformas i olika miljöer. I miljöer med höga kulturhistoriska värden är det avgörande att känna till det historiska sammanhanget och syftet med miljöns tillkomst. Sådan kunskap ger vägledning om hur man kan ta hänsyn till symmetri och annan arkitektonisk gestaltning, hur man kan tänka vid val av specifikt plantmaterial eller vid bevarandet av enstaka trädindivider som bär på särskilda berättelser. I miljöer med höga naturvärden är det oftast viktigast att bevara de äldsta träden och död ved, antingen på plats eller i så kallade faunadepåer. I miljöer med höga sociala värden är trygghet, säkerhet, användbarhet, estetik och upplevelse viktiga parametrar vid utformning av trädmiljön. Ibland kan enskilda träd, särskilt gamla ...
Jag vet exakt vad jag VILL göra i höst. Men det är en kostnadsfråga. Hanna Friberg (hannalicious.devote.se) lever mitt drömliv. Hon bestämde sig bara, tog sitt pick och pack och flyttade till Australien för att jobba. Även Minea och Josefina här i från Nynäs har gjort exakt så som jag vill göra. Jag vill också leva, se en annan världsdel, träffa helt nya människor och skapa minnen för livet. Jag vet att jag skulle älska att bo i ett varmt land, med andra kulturer och sociala värderingar. Ibland får jag till och med känslan av att Sverige inte är för mig. Men som sagt, en kostnadsfråga. Det är inte gratis att bara byta land så där, vilket betyder att jag måste jobba nu, nu, nu. Sökte ett jobb som är under påsken, vill väldigt gärna ha det. Försöker hålla mig från att shoppa för mycket nu, lagt undan pengar, köper bara det nödvändigaste. Men studenten är fan inte billig. Allting kostar och jag vägrar be mina föräldrar om så mycket pengar, det känns ...
En åldrande befolkning är kostsam och problematisk - så brukar det i alla fall heta i den politiska debatten. Men då bortser man inte bara från hur en ökande befolkning belastar miljön. Man glömmer också ekonomiska och sociala värden av äldre människors insatser. Inom forskningen framhålls en åldrande befolkning alltmer som ett överdrivet problem. Det skriver Frank Götmark, professor i ekologi och naturvård.. Rubrikerna är ständigt återkommande: "Sveriges stora utmaning - en åldrande befolkning", eller "Japan: åldrande befolkning en nationell kris". Men dessa larm bygger i grunden på en snäv och bedräglig verklighetsbild. En åldrande befolkning kan i själva verket vara en god sak - för oss alla och för planeten. Fakta är vid det här laget väl kända: Livslängden i utvecklade länder har successivt ökat under många år, tack vare sanitära, medicinska och andra framsteg. Ingen kan säga annat än att dessa fenomen i sig är positiva för mänskligheten. Vidare ...
Du som är invald i styrelsen i din bostadsrättsförening har fått ett ansvarsfullt uppdrag. Det är också en stor och rolig utmaning. Du ingår i en grupp som förvaltar stora materiella, ekonomiska och sociala värden. För att kunna göra ett bra arbete krävs engagemang, samarbetsförmåga, drivkraft oc...
Bakgrund. Sandakällan lockar många besökare som hämtar vatten från källan. Vattnet renas av grusåsen och är rent och mineralrikt. Skogar på grusåsar kallas för åsbarrskogar eller sandbarrskogar och har lyfts fram som en prioriterad skogstyp att skydda av myndigheterna. Trots det är skogen på åsen vid källan avverkningsanmäld. Erstavik bedriver skogsbruk och det finns inga incitament för Erstavik att bevara skog enbart på grund av att många människor vandrar (Sörmlandsleden går igenom Erstavik), springer, cyklar, bedriver undervisning, mediterar, skogsbadar med mera i skogen. Vi behöver skydda de grönområden som finns kvar i Nacka för att klara av en ökande befolkning och för att hantera klimatförändringarna. Erstavik vet att avverkningsområdet har höga sociala värden och planerar inte avverka området i dagsläget.. ...
Svenskt Näringsliv har i dagarna startat en angelägen debatt om kvaliteten och det samhälleliga värdet av vissa högskoleutbildningar. Allt för många studenter väljer kurser med tveksamt ekonomiskt värde. Detta hade inte varit något problem om det inte varit för att (a) utbildningen är helt skattefinansierad, (b) studiemedlet är mycket generöst och (c) skatte- och bidragssystemen gör att kopplingen mellan människors produktivitet och inkomst är svag. Välfärdsstaten har i sin iver att skydda människor som haft otur också skyddat människor som gjort fel val ...
Nordiska skolspelen är ett idrottsevenemang som för samman skolungdom från de nordiska huvudstäderna och stärker känslan av samhörighet. 2019 arrangeras spelen i Stockholm den 20-24 maj. Barn från de nordiska huvudstäderna bjuds in att delta med ett lag inom fotboll, handboll och friidrott. Spelen har arrangerats i de nordiska huvudstäderna varje år kring månadsskiftet maj-juni sedan starten 1948.. Förutom tävlingarna består programmet av utflykter, studiebesök och aktiviteter med historiskt, kulturellt och socialt värde ...
Med den bostadsnära naturen menar vi de mindre grönområdena eller skogsdungarna i direkt anslutning till våra bostäder. Det kan också vara gröna stråk mellan bebyggda områden.. Den bostadsnära naturen är just på grund av sin närhet särskilt viktig. Det är där de flesta skogsbesöken görs. Där finns ibland också höga naturvärden och värdefulla kulturmiljöer.. Med de naturgivna förutsättningarna samt rätt avvägningar för naturvärden och sociala värden kan vi skapa en rekreationsmiljö som är anpassad efter människors behov, men där vi också värnar andra värden. ...
Med den bostadsnära naturen menar vi de mindre grönområdena eller skogsdungarna i direkt anslutning till våra bostäder. Det kan också vara gröna stråk mellan bebyggda områden.. Den bostadsnära naturen är just på grund av sin närhet särskilt viktig. Det är där de flesta skogsbesöken görs. Där finns ibland också höga naturvärden och värdefulla kulturmiljöer.. Med de naturgivna förutsättningarna samt rätt avvägningar gällande naturvärden och sociala värden kan vi skapa en rekreationsmiljö som är anpassad efter människors behov, men där vi också värnar andra värden. ...
Rapport från Riksantikvarieämbetet Farokonventionen Europarådets ramkonvention om kulturarvets samhälleliga värde Riksantikvarieämbetet 2014 Box 5405 SE Stockholm Innehåll
The Blacksmiths Shop (I Smedjan) är motiv av fem målningar av den engelske målaren Joseph Wright of Derby. Han målade dem mellan 1771och 1773. Det var ett ovanligt motiv för perioden. Målningarna hyllar traditionellt hantverk och det sociala värdet av hårt manuellt arbete. Scenen påminner om 1600-talets nativitetscen, för att där finns en grupp av människor kring en central ljuskälla bland ruiner. Målningen har också typiska element för Wrights andra bilder: man ser massor av detaljer illuminerade av levande ljus mot mörka bakgrunder. För att uppnå den dramatiska effekten, skapade Wright en scen av en resenär som hade varit med om en olycka. På så sätt kunde han säga att man krävde reparation vid levande ljus och kunde inte vänta till dagsljus. En grupp av tre barn till höger om smedjan skulle sannolikt inte ha funnits i verkligheten, därför att det skulle ha varit farligt att stå så nära en svängande hammare. Det är sannolikt att Wright inkluderade dem för ...
Trädens sociala värden gäller inte bara hälsoaspekten med luftrening, utan även kopplat till sammanhang som rekreation, motion, meditativa upplevelser, lek, sorgearbete och avkoppling. Själv är jag uppvuxen i en skogsrik bygd, där naturen och skogen var våra enda "lekplatser". Jag känner ett väldigt lugn och en otrolig avkoppling av att vistas i trädens närhet. I skogen är jag aldrig rädd. Inte ens för att gå vilse, eller för att bli anfallen av vilda djur. När jag kommer in bland träden sjunker pulsfrekvensen och blodtrycket och jag blir alldeles stilla inombords. Oberoende om jag jobbar fysiskt med att ta rätt på ved, plockar svamp och bär eller bara sätter mig ner med en fika.. ...
Spanska FESABID (federationen för arkiv, bibliotek, museer och dokumentation) har precis släppt en analysrapport om det socio-ekonomiska värdet av bibliotekens informationsservice: Study of the Economic and Social Value of Information Services: Libraries. (Ja den är på engelska!) Även om rapporten primärt behandlar spanska förhållanden så är det kul att jämföra med Sverige: Both non-users and…
att skogsnäringen i norra Sverige är en viktig näring som sysselsätter cirka 22 000 personer med ett förädlingsvärde på cirka 22 miljarder kronor. Skogen har även andra vitala värden inom friluftsliv och rekreation. Skogens biologiska, ekonomiska och sociala värden är avgörande för en levande landsbygd i norra Sverige ...
Enligt miljökvalitetsmålet Levande skogar ska skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas, samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.
Hej! Den här koden ska räkna ut linjens ekvation med de värden användaren matar in. I metoden calcLine är det meningen att om användaren tex matar in n =5 så ska alla y-värden från 1 tom n-värdet som i det här fallet är fem räknas ut. Men jag får enbart värdet av de inmatade värdena. ex trycker j...
Kan och vill vi förvalta Hvens natur och kulturvärde lokalt? Det var temat på en träff med berörda parter från ön, kommunen och länsstyrelsen på Backafallsbyn den 6 april.. Orsaken till denna träff var att vi nu återigen står inför ett misslyckande i uppgiften att förvalta öns natur och kulturvärde och att detta från olika…
Vi måste ha ett nytt ekonomiskt tänkande. Välfärden kan inte hanteras som en producerande fabrik. Vi har mjuka värden och professionella värden som vi i dagsläget inte tar vara på. Vi måste låta professionen få ett större inflytande. Vi måste lita på att välutbildade sköterskor, läkare, lärare och poliser fungerar på ett humanistiskt och samhällsnyttigt sätt utan denna gigantiska överbyggnad. Vi måste införa ett Professionell Public Management. Vi måste radikalt minska all administration och låta yrkesmännen vara yrkesmän. En välutbildad yrkesman som får arbeta med det den är utbildad för, och som trivs på sitt jobb, arbetar utvecklande och effektivt.. Vi vill återinföra ett synsätt där man litar på att människan gör sitt bästa. Positiv, engagerad och välutbildad personal, bra, tydliga och lyhörda, chefer och en bra organisation som byggs underifrån fordras för att åter få den svenska välfärden i topp.. ...
Kulturvärde är en sammanfattande benämning för vad som i den fysiska miljön bedöms som värdefullt ur kulturhistoriskt, estetiskt och socialt perspektiv. Det kan vara såväl enskilda byggnader som helhetsmiljöer.. Det är inte bara slott och herrgårdar som kan vara kulturhistoriskt värdefulla, utan även enkel och vardaglig bebyggelse som exempelvis är tidstypisk och som inte har förändrats allt för omfattande. Byggnader som är typiska för en viss plats eller någons levnadsvillkor kan också anses vara kulturhistoriskt värdefulla. Det handlar om vad man kan utläsa ur en miljö, till exempel levnadsvillkor och resurser i förfluten tid, byggnadstekniker, materialval, stil och form. En miljö måste alltså inte vara speciellt ålderdomlig eller ovanlig för att vara intressant. ...
Artiklar jag läser idag har handlat om hur lyxkonsumtionsindustrin berikar sina produkter med hjälp av kultur. Att kulturella värden har kommit att utgöra en alltmer central roll i marknadsstrategierna är ingen pinfärsk nyhet, men värd att se ur många vinklar. Inte minst hur industrin idag har omställts till att producera allt färre varor till en allt snävare kundkrets. Roland Paulsen, liksom jag själv, menar att vi måste ta hänsyn till omställningen och se fördelarna. Genom att fördela överskottet av en modern och effektiviserad industriproduktion kunde alla i samhället klara sig, och dessutom försörja sig på en kortare arbetsvecka. Inför robotskatt till att börja med, och minska arbetstiden så att allt fler kommer in i arbetsmarknaden och får det sociala sammanhang som ändå är arbetets högsta gärning. Hur svårt kan det vara ...
Kulturvärde är en sammanfattande benämning för vad som i den fysiska miljön bedöms som värdefullt ur kulturhistoriskt, estetiskt och socialt perspektiv. Det kan vara såväl enskilda byggnader som helhetsmiljöer.
Gågatan i Röros. Foto; Thomas Rasmus Skaug - visitnorway.com. Är du sugen på den där idylliska, vackra juletiden som man drömde om som barn? Då ska du åka till Røros. Har du vägarna förbi i februari kan du besöka den traditionella vintermarknaden som lockar 70 000 besökare varje år.. Den lilla bergsstaden Røros minner om en annan tid med sina gamla traditioner och charm. Gruvdrift och lantbruk innanför stadens gränser har skapat ett speciellt fjällsamhälle med stort kulturellt värde - vilket har gett Røros en plats på UNESCO:s världsarvslista. Det är en kulturarvstad som har mycket att erbjuda, framförallt under vintertiden.. Kanske vill du besöka Olavsgruva som tar dig med på en vandring genom 300 år av gruvhistoria i Røros - 500 meter in i fjället och 50 meter under dess yta. Eller kanske vill du besöka någon av Røros tre nationalparker. Genom den vackra vildmarken som omger byn kan du prova att köra hundspann med fem-sex vackra huskys. Du kan också upptäcka ...
En landscraper är en byggnad som är utformad för att ge lika mycket utrymme som en skyskrapa, utan utskjutande som hög. Som ett resultat landscrapers utbredning ut över landskapet, eftersom de kräver en större närvaro för att möta deras område krav. Du kan tänka på en landscraper som en skyskrapa på sin sida, och i själva verket många klumpigt utformade landscrapers bära en kuslig likhet med raserade skyskrapor. Beroende på hur en landscraper är utformad och en egen estetiska och kulturella värderingar, sådana byggnader kan betraktas som nyskapande, eller fruktansvärda. Fans av landscraper design påpeka att dessa byggnader kan utformas så att flödet mer naturligt med miljön, som passar perfekt i marken utan att hindra utsikten. Denna egenskap gör dem populära längs nära vattnet och på andra områden där en uppfattning betraktas som viktig. Andra människor känner att konstruktionen inte är särskilt miljövänlig, eftersom det omfattar mark som kan användas som ...
Tanken med temat är att lyfta fram angelägna frågor relaterade till förorenade förorenade byggnader, såsom provtagningsmetoder, byggnadsmaterial, typiska föroreningar, riskbedömning och kulturella värden.. Avdelningen ligger just nu på is, men om du vill vara med och driva arbetet framåt kan du maila till [email protected] Vi har skapat en länksamling, som ni finner i vårt länkarkiv, till intressanta rapporter och hemsidor som kan vara användbara och fler länktips mottages tacksamt. I samband med workshopen i höstas togs en sändlista fram till intresserade av den här typen av frågor.. Nedan finner ni aktuella och äldre arrangemang. ...
Elever i Bromma har i tio års tid räddat salamandrar som hamnat fel under sin vandring mot parning i en damm. Och på så sätt stabiliserat en av Stockholms viktigaste avelsplatser. När de fick ansvar för att hjälpa utsatta salamandrar, förändrades deras värderingar och känslor för naturen på djupet, säger miljöforskaren Stephan Barthel. ...
Lundensiska litteratursällskapet (LLS) är en ideell förening förankrad i Språk- och litteraturcentrum (SOL) på Lunds Universitet. Föreningen arbetar för att berika det litterära samtalet i Sydsverige genom att upprätta ett forum för möten mellan allmänheten och den forskningsverksamhet som bedrivs inom litteraturvetenskap och andra närliggande ämnen.. Varje år anordnar vi ett antal samtalskvällar under namnet Litterär Afton där inbjudna gäster från olika kompetensområden samtalar kring ett tema inför publik.. Inträde: 50 kr, Studenter: 20 kr, eller medlemskap i LLS 2018 (150kr ...