Ändringsbeslut 2019-03-14 Myndighet Statens beredning för medicinsk och social utvärdering Beslutsdatum: 2019-03-14 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering Socialdepartementet. Anslag och myndigheter: 1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Vad är SBU - Statens beredning för medicinsk och social utvärdering? Vad är dess syfte i samhället och när kommer vi i kontakt med det? Läs om det här.
Jag vill f rst f rklara hur jag h r uppfattar en social och en kulturell kategori. Jag antar att en social kategori kan definieras mera omfattande som en enhet eller en grupp av m nniskor vilken f rest lls (eller kan f rest llas) verka som ett objekt och ett subjekt av sociala relationer och sociala praxiser.2 Med detta (kan f rest llas) menar jag ej endast forskarnas analytiska uppfattning om en social konstellation som de observerar som utanf rst ende (etisistiskt perspektiv), utan f rst och fr mst vardagliga (ofta halvt omedvetna och icke-reflexiva) uppfattningar och aktioner i sj lva den sociala situationen (emisistiskt perspektiv). Jag vill betona att vara f rest llningar om n gon viss social kategori sannerligen inte r s rskilt v l artikulerade; de tar sig oftast uttryck i det praktiska utan n gon djupare begreppslig bearbetning. Social praxis s som jag ser den i detta sammanhang innefattar ej endast administrativa, officiella, v lplanerade tg rder, utan ocks vardagliga handlingar, t ex ...
Peter Allebeck huvudsekreterare, Forte. Susanna Axelsson generaldirektör, SBU. Heike Erkers ordförande, Akademikerförbundet SSR. Eva Franzén utvecklingsdirektör, Statens Institutionsstyrelse. Vesna Jovic verkställande direktör, Sveriges Kommuner och Landsting. Jan-Ingvar Jönsson huvudsekreterare, Vetenskapsrådet. Lars-Torsten Larsson chef avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen. Elisabeth Wallenius ordförande Funktionsrätt Sverige. Lars Oscarsson professor, Ersta Sköndal högskola. Jenny Rehnman chef avdelningen kunskapsstyrning för socialtjänsten, Socialstyrelsen. Sineva Ribeiro ordförande, Vårdförbundet. Heidi Stensmyren ordförande, Sveriges Läkarförbund. Anders Sylvan landstingsdirektör, Västerbottens län. Magnus Wallinder förvaltningschef, Socialförvaltningen, Ljungby kommun. ...
Projektgrupp och externa granskare SBU:s kansli Christel Hellberg, Projektledare Frida Mowafi, Biträdande projektledare Anna Attergren Granath, Projektadministratör Sakkunniga Sten Erik Bergström, Med dr, överläkare, Lung- och allergimottagningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Ann Hermansson, Överläkare, docent, Öron-, näs- och halssjukdomar, Lunds universitet Inge Axelsson, Barnläkare, Professor, Östersunds sjukhus Ingemar Tessin, Överläkare/Med dr, Neonatalverksamheten, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Externa granskare Anna Granath, Med dr, överläkare, ÖNH-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Birger Trollfors, Professor och överläkare i pediatrik, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Sigvard Mölstad, Professor i allmänmedicin, Lunds universitet 3
Riksrevisionen leds av tre riksrevisorer som utses av riksdagen. Sedan september 2018 är en av tjänsterna vakant. Riksrevisorernas oberoende ställning är grundlagsskyddad. ...
Vem bryr sig? handlar om allt det där som skaver men som inte tas på allvar. Om hur det känns att ständigt finnas där för andra - att stötta och ta omhand, att bekräfta och påminna - men sällan få det tillbaka. Om tankearbetet som ligger bakom allt det praktiska. Antologin samlar berättelser från över femtio kvinnor om ...
Handla b cker, sk nlitteratur och facklitteratur hos Adlibris bokhandel. Priserna ligger l gst p marknaden vilket har noterats i ett flertal test i media.
Hantering av hot och våld inom psykiatri - riskfaktorer för våld och aggression är utgiven av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.. Hantering av hot och våld inom psykiatri på SBU:s webbplats. Kommentar från Schizofreniföreningen i Skåne: Ingen överraskning för oss inom schizofreniföreningarna att det saknas kunskapsgrund för hantering av hot och våld inom psykiatrin. Rapporten visar visar att det saknas vetenskapligt underlag för stora delar av arbetet med prevention, riskbedömning och hantering av hot och våld inom psykiatrin. Schizofreniföreningen i Skåne har länge hävdat att alltför stor andel av psykiatrins åtgärder saknar kunskapsgrund. Det har utvecklats lokala kulturer där man hanterar frågor olika från ort till ort och ibland från psykiater till psykiater. Varför sammanställa kunskap och varför utfärda rekommendationer om de inte skall tillämpas. Forskning rörande psykiskt sjuka behöver utvecklas till en stabil kunskapsgrund ...
Hantering av hot och våld inom psykiatri - riskfaktorer för våld och aggression är utgiven av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.. Hantering av hot och våld inom psykiatri på SBU:s webbplats. Kommentar från Schizofreniföreningen i Skåne: Ingen överraskning för oss inom schizofreniföreningarna att det saknas kunskapsgrund för hantering av hot och våld inom psykiatrin. Rapporten visar visar att det saknas vetenskapligt underlag för stora delar av arbetet med prevention, riskbedömning och hantering av hot och våld inom psykiatrin. Schizofreniföreningen i Skåne har länge hävdat att alltför stor andel av psykiatrins åtgärder saknar kunskapsgrund. Det har utvecklats lokala kulturer där man hanterar frågor olika från ort till ort och ibland från psykiater till psykiater. Varför sammanställa kunskap och varför utfärda rekommendationer om de inte skall tillämpas. Forskning rörande psykiskt sjuka behöver utvecklas till en stabil kunskapsgrund ...
SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, har i uppdrag att utvärdera metoder och insatser som används i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
Prioriteringscentrum (PrioC) inrättades 2001 som ett nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg. Sedan 2010 är Linköpings universitet huvudman för verksamheten. Under de senaste åren har verksamheten finansierats av Region Östergötland och genom medel från regeringen. Socialstyrelsen är uppdragsgivare till PrioC och fick 2016 i uppdrag av regeringen att betala ut verksamhetsbidrag till kunskapscentrumet.. Under 2016 medverkade PrioC som konsulter och metodstödjare i Social-styrelsens prioriteringsarbete med nationella riktlinjer avseende endometrios, epilepsi, psoriasis, schizofreni samt sjukdomsförebyggande metoder. PrioC har även bistått Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i deras arbete med prioriterings- och metodutvecklingsfrågor.. PrioC har under året också satsat på att utveckla prioriteringsarbetet i landsting och regioner inom landstingen i Kalmar och Dalarna samt ...
Skolan ska arbeta förebyggande och upplysa om riskerna med alkohol, tobak och narkotika. Men hur gör man det på bästa sätt? Några gemensamma riktlinjer för hur droginformation ska gå till finns inte och när Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, utredde effekten av ett antal metoder som används i skolor, kom man fram till att de flesta i praktiken är verkningslösa. Vad är meningen med förebyggande arbete om man inte vet att det fungerar?
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har fått i uppdrag av regeringen att att utvärdera det vetenskapliga stödet för en rad smärtsjukdoma
Dagens Medicin 31 maj: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har utrett forskningsläget vad gäller värdebaserad vård. Idag publicerades sammanställningen, som tyder på att forskning om värdebaserad vård endast finns i liten omfattning. SBU har inte utvärderat evidensen eller om slutsatserna från studien är överförbara till svenska förhållanden men anser inte att befintliga studier ger någon generell kunskap om värdebaserad vård. Man noterar dock att de komponenter som ingår i värdebaserad vård kan ha betydelse för hälsoutfall och minskade vårdtider.. I slutet av förra året presenterades en liknande kunskapsgenomgång, genomförd av Peter Lönnroth vid Sahlgrenska akademien, Göteborgs universitet. Lönnroth avrådde från att genomföra omfattande omorganisationer baserade på värdebaserad vård.. Karolinska universitetssjukhuset har implementerat värdebaserad vård och är sannolikt det sjukhus som varit mest radikalt i införandet av ...
hälso- och sjukvårdens och socialtjänsten som stöd i deras arbete med att förebygga suicid och att ge stöd till efterlevande. Uppdraget sträcker sig från 2019 till 2022 och ska genomföras i samverkan med Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg samt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.. Denna gapanalys utgör en del i arbetet med regeringsuppdraget och syftar till ...
295 ord/ words (No english version, but some of the links leads to texts in english.) Jakten på den försvunna skatten av Erik Sandberg verkar vara intressant. Ges ut 2017 av Ordfrontförlag. ISBN: 9789170379529 En artikel om sammanblandningen mellan analys och sannolikhet (förväntningar/önskningar, farhhågor och tyckande) ligger på nätplatsenSTATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING under nätsiderubriken…
från december 2014.. Detta häfte är en vetenskaplig katastrof med många felaktiga och kraftigt vinklade "fakta" om socker.. SNF är en ren lobbyorganisation förklädd till forskningsinstitut med stora livsmedelsjättar som medlemmar. http://snf.ideon.se/medlemsforetag/. Christel Larsson har uppgett att hon är medförfattare och har därmed redogjort korrekt men hon har även andra oacceptabla jäv som att sitta i SNFs forskningsnämnd.. Agneta Yngve, Alicja Wolk, Elisabeth Rothenberg, Agneta Hörnell, Agneta Åkesson har samtliga till synes överlagt och uppsåtligt underlåtit att uppge att de suttit i den stora gruppen Nordiska NäringsRekommendationer 5, den grupp som tog fram den selekterade forskningen som ligger till grund för Livsmedelsverkets nya kostråd benämnda NNR12. NNR12 skiljer sig obetydligt från NNR4 som Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering (SBU) i sin rapport "Mat vid diabetes" 2010 fann helt sakna vetenskaplig grund.. Alicja Wolk har också till ...
Kvinnor har olika stark vävnad och ibland måste ett barn bara ut. Oavsett vad barnmorskan gör med sina händer är det risk för bristningar vid en vaginal födsel. Därför måste förlossningsvården bli bättre på att hitta skador hos nyförlösta. Om ultraljud användes direkt efter förlossning skulle dubbelt så många analsfinkterskador upptäckas, visar en ny rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Det ger en fingervisning om mörkertalet bland förlossningsskadade i stort.. Fördelen med ultraljud som dia-gnostisk metod är exaktheten, det är lätt att se en skadad analsfinkter med en vanlig ultraljudsapparat. Men att utföra undersökningen på alla nyförlösta skulle ta mycket tid. Det behövs därför enklare metoder och bättre rutiner för att alla kvinnor ska bli noggrant undersökta. Trots att den interna analsfinktern ingår i den svenska klassificeringen av sfinkterskador sedan 2014 verkar inte alla undersöka den ordentligt. Så kan i ...
Jag är från första december på heltid vikarierande pressansvarig kommunikatör för SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Väldigt stolt över detta uppdrag!. SBU tar nämligen reda på om det finns vetenskapligt underlag för olika insatser inom socialtjänst och sjukvård och utvärderar dessa insatser med utgångspunkt från det vetenskapliga underlaget.. ...
Det finns ett samband mellan flera kemiska ämnen och hjärt- och lungsjukdomar visar en ny rapport från Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Bland annat har man kunnat påvisa ett samband mellan exponering för kvartsdamm och hjärtinfarkt. Enbart i Sverige uppskattas cirka 85 000 personer ha jobb där de kommer i kontakt med kvartsdamm, som finns i bland annat betong.
Regeringen ger Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i uppdrag att genomföra en systematisk kunskapsöversikt av könsdysfori....
Det händer mycket just nu. Planerna för bokmässan blir fler hela tiden och för bara någon dag sedan fick jag besked att jag tillsammans med Linda (@lindabelanner) valts in som medlemmar i Författarcentrum Väst! Författarcentrum ordnar bl a förmedling av författare för föredrag, olika litterära events m fl spännande saker. För mig lockar dock mest…
61 år. Jobbar på Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering. Medelinkomsten i området är 26 149 kr, snittbelåningen 984 920 kr. Valdistriktet röstar vänster.
... visar att både psykologisk behandling och läkemedel hjälper för att minska ett hetsätningsbeteende. Utvärderingen är utgiven av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.
Kursen ger kunskap om teori och debatt om intersektionalitet inom ett brett fält av modern samhällsteori. Samspelet mellan olika sociala kategorier såsom genus, klass, sexualitet, etnicitet, religion, funktionsförmåga och ålder studeras. Stor vikt läggs vid att, genom att anlägga ett intersektionellt maktperspektiv, undersöka hur diskriminering fungerar och därmed kan motverkas.
Nestlé, ett av världens största företag inom livsmedel firar 150 år. Förutom deras produkter gör dom ett gediget arbete med hållbarhet inom de ekonomiska, miljömässiga och sociala kategorierna. Och nyligen blev de "Bäst på hållbarhet" enligt Dow Jones Sustainability Index för deras åtgärder "som tagits för att omfatta mänskliga rättigheter i leverantörskedjan, samt dess branschledande åtgärder inom hälsa och nutrition". Läs mer här.. Vi blev bjudna på en god frukost och gott kaffe (glömde dessvärre kameran, därför nga bilder) av en av Nordens ledande baristor och sen lyssnade vi på olika föreläsningar om kost för alla åldrar från nyfödd till gammal.. En intressant opinionsundersökning gjord av TNS* presenterades först om Svenskarnas intresse av kostråd, vem de litar på och kunskapen om vad som är bra att äta i olika åldrar. Här kommer en mkt kort sammanfattning av resultatet:. ...
Något annat som tas upp i artiklarna är också är socialgrupper och utbildningsbakgrund. Andersson menar att de flesta överviktiga finns där det är låg utbildningsbakgrund och lägre sociala grupper -inte där de välutbildade och rika bor. Har han rätt där? Japp, det tycker jag. Jag bor i ett sådant område där ohälsotalet är ca 45% högre än i övriga Göteborg och allt kan inte skyllas på att det bor många flyktingar och invandrare här för jag ser tydligt att de etniska svenskar som bor här har mer problem med kost, sjukdomar och fetma än många invandrare och skillnaden är nog inte utbildningsbakgrunden bland invandrarna för de äter ofta den mat de är vana vid från sina hemländer. Det är när de börjar anamma vår kost och våra kostvanor som problemen börjar. Kan se att t ex somalier är generellt tjockare än övriga invandrargrupper och funderat mycket på varför; De älskar sitt söta te, äter mycket pasta (influerade från det italienska köket) och mycket ...
Testerna inleds i april och kommer att involvera blinda och synskadade personer i Brighton. Det är kartläggning av deras mobilitetsbehov och huruvida podarna uppfyller dessa som kommer att vara i fokus. Röststyrda stödfunktioner (IBM Watson) kommer också att utforskas. Poddarna har anpassats till blinda i dialog med organisationen Guide Dog men har hittills inte testats i verklig trafik. Poddarna kommer att trafikera vissa rutter vid Blind Veterans UK tränings- och rehabiliteringscenter. De har plats för fyra personer och kommer till att börja med att köra i hastigheter upp till 15 mph (24 km/h). Egen kommentar. Automatiserade fordon förväntas förbättra mobiliteten för blinda och andra samhällsgrupper som idag har begränsad mobilitet. Däremot är väldigt få av nuvarande testpiloter inriktade mot dessa grupper. På det viset är Aurrigos tester av särskild vikt. Det här ämnet har också adresserats inom Drive Sweden-projektet Automation for increased accessibility? och ...
Vi har ett ansvar. Vi som skriver på nätet. Vi som deltar i den debatt som rör sig på olika plan och i olika sociala grupper överallt på internet. Vi har ett ansvar mot de som är yngre än oss, de som inte är vana att befinna sig i diskussioner och de som delar våra…
Afrika i allmänhet I Afrika lever hundratals olika stammar, etniska samt sociala grupper. Mångfalden visas även i det afrikanska köket som varierar beroende på
Tönt är ett skällsord för någon som på grund av bristande insikt, mod eller ambitioner inte uppför sig som det anstår en individ i den egna ålderskategorin eller sociala kategorin. Tönten är typiskt avvikande utan att vara rebellisk, udda på ett harmlöst, av samhället i stort accepterat sätt ...
Forskning i mænd og maskuliniteter er i dag et integreret og produktivt område i nordisk kønsforskning. Manden og det maskuline som en universel norm eller som en fast, forankret natur, udfordres af kritiske maskulinitetsstudier som tværtom betoner maskuliniteternes flertydighed, skrøbelighed - og kulturelle forandringspotentiale.. I Nordisk ligestillingspolik er der aktuelt stort fokus på mænds bidrag som medspillere til et mere ligestillet samfund. Her er ofte mænds muligheder som fædre og som omsorgsgivere mere generelt, som fremhæves. Samtidig diskuteres mænd, forstået som en social kategori, ofte som det ekstreme køn. Sat på spidsen, nyder nogle mænd fortsat rollen som det privelligerede køn, mens andre mænd, marginaliseres som tabere i videnssamfundet. Sidstnævnte bliver ofte debatteret med baggrund i forhold, som blandt andet handler om drenges generelt dårligere udbytte af skolen, unge mænds risikoadfærd og kriminalstatistikkernes alt for tydelige sprog om mænd som ...
Bild: Sunyu Kim. Barn ska inte längre kunna föras ut ur landet med socialtjänstens vetskap. Nu gäller det att myndigheter och kommuner kan använda möjligheten att belägga ungdomar med utreseförbud, skriver tre debattörer som arbetar mot hedersförtryck.. https://www.dagenssamhalle.se/debatt/viktigt-att-anvanda-ny-mojlighet-till-utreseforbud-32938. ...
socialpsykologi, videnskabelig disciplin, der udforsker samspillet og den gensidige påvirkning mellem individet og dets sociale omgivelser. Vigtige begreber i socialpsykologien er rolle, normer, holdning, gruppe, attribution, organisation og institution.
1930 accepterade Heider ett erbjudande om en forskartjänst vid Clarke School för döva i Northampton i Massachussetts (USA), samt att bli assisterande professor vid det näraliggande Smith College där Kurt Koffka var professor sedan 1927. Vid Clarke School mötte den 34-årige Heider sin blivande fru, Grace Moore,[10] som var forskningsassistent åt Koffka. De två de gifte sig i december 1930. Därefter förblev de gifta i mer än 50 år och fick tre söner, Karl, John och Stephan. 1944 publicerade Heider två artiklar, Social Perception and Phenomenal Causality [11] och An Experimental Study of Apparent Behaviour [12] (tillsammans med Marianne Simmel), där den sistnämnda artikeln även innefattade en animation.[13] 1947 flyttade Heider till Lawrence i Kansas, efter inbjudan från Roger Barker.[14] Där erhöll han erhöll en professur vid University of Kansas. 1958 publicerades boken The Psychology of Interpersonal Relations, som han skrev tillsammans med Beatrice Wright, grundaren av ...
När en anmälan om våld eller sexuella övergrepp mot barn kommer in till socialtjänsten ska socialtjänsten kontakta Barnahus. Där efter sammankallar samordnare på Barnahus till samråd. Vid samråden deltar ansvarig socialsekreterare från barnets hemkommun, handläggande polis, handläggande åklagare, representant från Bup, representant från barnkliniken och eventuellt den som gjort anmälan.. På samrådsmötena görs en planering och första bedömning av ärendet till exempel om polisanmälan ska göras, om social utredning ska öppnas och när/hur den första kontakten ska initieras, bedömning om/när det är aktuellt med krisbearbetning, bedömning om/när en läkarundersökning bör ske och eventuellt behov av skydd för barnet.. Om en polisanmälan görs bokas en tid för ett första förhör av barnet. Förhöret sker på Barnahus. En särskild utbildad polis förhör barnet. Personal från socialtjänst, åklagare, särskild företrädare, Bup och ibland den misstänktes ...
SBU är "STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING" och de håller just nu på med ett arbete kring behovet av forskning om diagnostik, prevention och behandling av olika typer av förlossningsskador på kvinnor efter vaginal förlossning. De har fått i uppdrag från regeringen att ta reda på vilka forskningsfrågor som är viktigast att besvara inom området förlossningsskador. Arbetet ska ske i samråd med såväl patienter som vårdpersonal.. Därför har de tagit fram en enkät för att få veta mer. Enkäten vänder sig till dig som har intresse av framtida forskning inom detta område.. ...
Att vårda en närstående med demenssjukdom i hemmet kan upplevas både meningsfullt och påfrestande. Särskilda utbildningsprogram för anhörigvårdare kan göra att de upplever sitt vårdarbete mindre betungande. Det finns det vetenskapligt stöd för menar SBU som gått igenom svensk och internationell forskning på området. För ett svenskt utbildningsprogram som SBU studerat låg de kommunala kostnaderna på 1 000 kr per deltagare, något som SBU anser vara en rimlig nivå för att kunna ge de anhöriga ökad livskvalitet.. SBU - Statens medicinska beredning för medicinsk och social utvärdering - går i genom forskningslitteraturen inom olika områden för att bedöma vilka insatser det finns vetenskapligt stöd för. Läs mer om den aktuella skriften Utbildning för anhöriga till hemmaboende personer med demenssjukdom, SBU Kommenterar (nytt fönster).. ...
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ska på uppdrag av regeringen kartlägga kunskapsläget kring värdebaserad vård.. Bland de sjukhus som har infört den nya styrmodellen finns NKS i Stockholm. Eftersom nya styrmodeller kan komma att påverka "förutsättningarna för hälso- och sjukvården att ge vård som utgår från patientens behov" vill regeringen att kunskapsläget kring värdebaserad vård ska kartläggas.. - Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Eftersom nya styrmodeller inom hälso- och sjukvården kan påverka förutsättningarna att ge vård som utgår från patientens behov är det viktigt med evidensbaserad kunskap om dessa modeller och i förlängningen dess inverkan på vården, säger socialminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.. SBU får en miljon kronor för uppdraget och ska senast den 31 maj 2018 lämna en redovisning.. ...
Mistras råd för evidensbaserad miljövård (Mistra EviEM) är ett oberoende råd som ska genomföra systematiska utvärderingar av olika miljöfrågor. Genom att sammanställa och analysera alla tillgängliga forskningsresultat inom sådana områden ska Mistra EviEM bidra till att miljövården i ökad omfattning står på vetenskaplig grund. Systematiskt översiktsarbete av detta slag har tidigare främst bedrivits inom medicinen, exempelvis av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Mistra EviEM, som inledde sin verksamhet i januari 2012, finansieras av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra). Rådet är placerat vid Stockholm Environment Institute. Mistra EviEM är det svenska centret inom Collaboration for Environmental Evidence (CEE), som är ett öppet nätverk för aktörer som jobbar mot en hållbar global miljö och bevarande av biologisk mångfald. ^ "Collaboration for Environmental Evidence (CEE)". www.environmentalevidence.org. ...
SBU Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. SBU samlar vetenskapliga kunskapsluckor inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd och funktionshinder samt arbetsmiljö för att visa var det behövs ny forskning. Med hjälp av vår databas med kunskaps-luckor samverkar vi bland annat med forsknings-finansiärer. Målet är att den framtida forskningen ska riktas mot forsknings-projekt som…
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har gjort en systematisk litteraturöversikt och utvärdering av organisatoriska modeller som används i olika länder för att barn och unga so...
... är en kunskapsöversikt från ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Det finns ringa vetenskaplig dokumentation kring effekten av mjuk massage till demenssjuka patienter.
Till området Sociala relationer hör forskning om hur människor och sociala grupper interagerar och deras förhållningssätt gentemot varandra.
Resultaten visade att förnekelse av klimatförändringar korrelerar med politisk orientering, auktoritära attityder och stöd för bibehållet status quo, samt med en kallhamrad personlighet (låg empati och hög dominans), trångsynt personlighet (låg öppenhet för erfarenhet), en benägenhet att undvika oro, och med manligt kön. En variabel, den så kallade social dominansorientering (SDO), visade sig dock kunna förklara alla dessa kopplingar, antingen helt eller delvis.. Social dominansorientering mäter acceptansen för och förespråkandet av hierarkiska och dominanta relationer mellan sociala grupper. Denna acceptans av hierarkier sträcker sig också till att acceptera människans dominans över naturen. Sambandet mellan SDO och förnekelse kan eventuellt förklaras när man beaktar att det finns många orättvisor i klimatförändringar. Vår egen nutida rika livsstil är den främsta anledningen till klimatförändringarna men de mest allvarliga konsekvenserna drabbar fattigare ...
Alla uppgifter som kommer till socialtjänstens kännedom är sekretessbelagda. För barn och unga under 18 år innebär det att ingen obehörig har rätt att ta del av det som kommit till socialtjänstens kännedom utan att vårdnadshavarna har gett sin tillåtelse till det.. Socialtjänsten tar inga övriga kontakter i en pågående utredning som föräldrar eller barnet inte informerats om. De uppgifter som kommer fram under utredningen ställs samman i en personakt ...
Apropå staden, rörelsefrihet och att känna sig trygg bland främlingar: Jag tillbringade en stund i fönstret på Kaffefuglen med Bart van Leeuwens artikel ur senaste PT om likgiltigheten som ett moraliskt minimum för interkulturellt medborgarskap i städer.1. Leeuwen menar att kosmopolitiska och agonistiska modeller för interkulturellt medborgarskap är för krävande för medborgare i gemen. Samtida städer är komplexa samhällen, vars geografiska yta är extremt liten i förhållande till befolkningen, och de kännetecknas därför också av en intensifierad mångfald eftersom de attraherar migranter från de mest olikartade sociala grupper.. En del menar att städer därför lär sina invånare att uppskatta social mångfald, olikhet, det nya, udda, förvånande. Kan en sådan kulturell kosmopolitism också odla en moralisk kosmopolitism bland medborgarna? Leeuwen menar att tanken att städer föder fram världsmedborgare är överdrivet optimistisk. Stadslivet göder nämligen också ...
en ökad likgiltighet inför den specialiserade arbetsskickligheten, framträdandet i form av en konkret social kategori (historiskt motsvarande det abstrakta mänskliga arbete som den klassiska politiska ekonomin fann vara den enda källan till bytesvärde) av allmänt mänskligt arbete som kan överföras från en fabrik till en annan.. Låt oss i förbigående nämna att det skulle vara svårt att förstå vidden och betydelsen av den allmänna studentrevolten i de imperialistiska länderna, utan att ta med de tendenser vi här har skisserat i beräkningen, nämligen ökad integration av det intellektuella arbetet i produktionsprocessen, .det intellektuella arbetets tilltagande standardisering, enhetlighet och mekanisering, den tilltagande omvandlingen av de universitetsstuderande från oberoende yrkesmän och kapitalistiska företagare till löntagare som framträder på en specialiserad arbetsmarknad - marknaden för kvalificerat intellektuellt arbete, där tillgång och efterfrågan får ...
Heter Charlotte och är en nyregistrerad medlem här på Bodycontakt. Det jag hoppas att få ut av mitt medlemskap på denna sexsida är nya vänner att prata med om kvällarna, byta nakenbilder med, och kanske eventuellt träffas.. Är inte ute efter att komma i kontakt med kvinnor utan är intresserad utav män endast då jag är heterosexuell. Har haft funderingar på att pröva på lesbiskt sex under mina år som sexuellt nyfiken men nu har jag kommit till sinne om att det inte är någonting för mig.. Är en kvinna som gillar att få kladdiga stora sprut i ansiktet och jag viker mig inte för att svälja din sperma heller. Vill ha oralsex oskyddat och samlag med kondom.. Har ett stort intresse för män som kan spruta väldigt mycket och som inte runkar speciellt ofta. Killar som runkar dagligen går bort hos mig!. Mina sociala kunskaper är lite dåliga och jag är väldigt blyg av mig, du måste föra konversationen framåt eftersom jag är väldigt socialt blyg. Okej? Vill att män som ...