Ändringsbeslut 2019-03-14 Myndighet Statens beredning för medicinsk och social utvärdering Beslutsdatum: 2019-03-14 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering Socialdepartementet. Anslag och myndigheter: 1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Vad är SBU - Statens beredning för medicinsk och social utvärdering? Vad är dess syfte i samhället och när kommer vi i kontakt med det? Läs om det här.
SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, är en myndighet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder och insatser inom hälso- och sjukvård, tandvård, samt för metoder och insatser inom socialtjänsten och området funktionstillstånd/-hinder. Här hittar du deras publicerade systematiska utvärderingar och annas sammanställd information om
Jag vill f rst f rklara hur jag h r uppfattar en social och en kulturell kategori. Jag antar att en social kategori kan definieras mera omfattande som en enhet eller en grupp av m nniskor vilken f rest lls (eller kan f rest llas) verka som ett objekt och ett subjekt av sociala relationer och sociala praxiser.2 Med detta (kan f rest llas) menar jag ej endast forskarnas analytiska uppfattning om en social konstellation som de observerar som utanf rst ende (etisistiskt perspektiv), utan f rst och fr mst vardagliga (ofta halvt omedvetna och icke-reflexiva) uppfattningar och aktioner i sj lva den sociala situationen (emisistiskt perspektiv). Jag vill betona att vara f rest llningar om n gon viss social kategori sannerligen inte r s rskilt v l artikulerade; de tar sig oftast uttryck i det praktiska utan n gon djupare begreppslig bearbetning. Social praxis s som jag ser den i detta sammanhang innefattar ej endast administrativa, officiella, v lplanerade tg rder, utan ocks vardagliga handlingar, t ex ...
Peter Allebeck huvudsekreterare, Forte. Susanna Axelsson generaldirektör, SBU. Heike Erkers ordförande, Akademikerförbundet SSR. Eva Franzén utvecklingsdirektör, Statens Institutionsstyrelse. Vesna Jovic verkställande direktör, Sveriges Kommuner och Landsting. Jan-Ingvar Jönsson huvudsekreterare, Vetenskapsrådet. Lars-Torsten Larsson chef avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen. Elisabeth Wallenius ordförande Funktionsrätt Sverige. Lars Oscarsson professor, Ersta Sköndal högskola. Jenny Rehnman chef avdelningen kunskapsstyrning för socialtjänsten, Socialstyrelsen. Sineva Ribeiro ordförande, Vårdförbundet. Heidi Stensmyren ordförande, Sveriges Läkarförbund. Anders Sylvan landstingsdirektör, Västerbottens län. Magnus Wallinder förvaltningschef, Socialförvaltningen, Ljungby kommun. ...
Projektgrupp och externa granskare SBU:s kansli Christel Hellberg, Projektledare Frida Mowafi, Biträdande projektledare Anna Attergren Granath, Projektadministratör Sakkunniga Sten Erik Bergström, Med dr, överläkare, Lung- och allergimottagningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Ann Hermansson, Överläkare, docent, Öron-, näs- och halssjukdomar, Lunds universitet Inge Axelsson, Barnläkare, Professor, Östersunds sjukhus Ingemar Tessin, Överläkare/Med dr, Neonatalverksamheten, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Externa granskare Anna Granath, Med dr, överläkare, ÖNH-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Birger Trollfors, Professor och överläkare i pediatrik, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Sigvard Mölstad, Professor i allmänmedicin, Lunds universitet 3
Riksrevisionen leds av tre riksrevisorer som utses av riksdagen. Sedan september 2018 är en av tjänsterna vakant. Riksrevisorernas oberoende ställning är grundlagsskyddad. ...
Vem bryr sig? handlar om allt det där som skaver men som inte tas på allvar. Om hur det känns att ständigt finnas där för andra - att stötta och ta omhand, att bekräfta och påminna - men sällan få det tillbaka. Om tankearbetet som ligger bakom allt det praktiska. Antologin samlar berättelser från över femtio kvinnor om ...
Handla b cker, sk nlitteratur och facklitteratur hos Adlibris bokhandel. Priserna ligger l gst p marknaden vilket har noterats i ett flertal test i media.
Hantering av hot och våld inom psykiatri - riskfaktorer för våld och aggression är utgiven av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.. Hantering av hot och våld inom psykiatri på SBU:s webbplats. Kommentar från Schizofreniföreningen i Skåne: Ingen överraskning för oss inom schizofreniföreningarna att det saknas kunskapsgrund för hantering av hot och våld inom psykiatrin. Rapporten visar visar att det saknas vetenskapligt underlag för stora delar av arbetet med prevention, riskbedömning och hantering av hot och våld inom psykiatrin. Schizofreniföreningen i Skåne har länge hävdat att alltför stor andel av psykiatrins åtgärder saknar kunskapsgrund. Det har utvecklats lokala kulturer där man hanterar frågor olika från ort till ort och ibland från psykiater till psykiater. Varför sammanställa kunskap och varför utfärda rekommendationer om de inte skall tillämpas. Forskning rörande psykiskt sjuka behöver utvecklas till en stabil kunskapsgrund ...
Hantering av hot och våld inom psykiatri - riskfaktorer för våld och aggression är utgiven av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.. Hantering av hot och våld inom psykiatri på SBU:s webbplats. Kommentar från Schizofreniföreningen i Skåne: Ingen överraskning för oss inom schizofreniföreningarna att det saknas kunskapsgrund för hantering av hot och våld inom psykiatrin. Rapporten visar visar att det saknas vetenskapligt underlag för stora delar av arbetet med prevention, riskbedömning och hantering av hot och våld inom psykiatrin. Schizofreniföreningen i Skåne har länge hävdat att alltför stor andel av psykiatrins åtgärder saknar kunskapsgrund. Det har utvecklats lokala kulturer där man hanterar frågor olika från ort till ort och ibland från psykiater till psykiater. Varför sammanställa kunskap och varför utfärda rekommendationer om de inte skall tillämpas. Forskning rörande psykiskt sjuka behöver utvecklas till en stabil kunskapsgrund ...
Blodget Henry 2013: This Simple Power Pose Can Change Your Life And Career. businessinsider.com/power-pose-2013-5?op=1&IR=T. Hochman David 2014: http://jobs.seattletimes.com/careercenter/career-advice/power-poses-your-body-language-affects-your-confidence-level/. Venton Danielle 2015: Power Postures Can Make You Feel More Powerful: wired.com/2012/05/st_cuddy/. Cuddy, Amy J.C., Caroline A. Wilmuth, and Dana R. Carney 2012: The Benefit of Power Posing Before a High-Stakes Social Evaluation. Harvard Business School Working Paper, No. 13-027, September 2012. Dana R. Carney, Amy J.C. Cuddy & Andy J. Yap 2010: Power Posing: Brief Nonverbal Displays Affect Neuroendocrine Levels and Risk Tolerance. ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are. Quiz: Schallenberger Sue 2013: How Power Poses Can Help Your Career - Posture actually affects a persons hormones and behavior, new research shows: wsj.com/news/articles/SB10001424127887323608504579022942032641408. ...
EU-medborgare har rätt att vistas i Sverige i tre månader men vistelserätten är utformad så att personerna inte ska vara en belastning för biståndssystemet. Var och en har ansvar för att planera sitt boende, arbetssituation och hemresa.. Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för alla som vistas i kommunen, oavsett om man inte är svensk medborgare. Det handlar då om att i akuta situationer säkra att människor inte far illa. Den hjälp kommunen kan bistå med i dessa situationer är akuta boendelösningar, akut mathjälp eller i vissa fall hemresa. Om det finns barn med i bilden eller svåra problem med missbruk eller psykisk sjukdom kan det påverka socialtjänstens bedömning och göra situationen mer akut. ...
SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, har i uppdrag att utvärdera metoder och insatser som används i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
Prioriteringscentrum (PrioC) inrättades 2001 som ett nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg. Sedan 2010 är Linköpings universitet huvudman för verksamheten. Under de senaste åren har verksamheten finansierats av Region Östergötland och genom medel från regeringen. Socialstyrelsen är uppdragsgivare till PrioC och fick 2016 i uppdrag av regeringen att betala ut verksamhetsbidrag till kunskapscentrumet.. Under 2016 medverkade PrioC som konsulter och metodstödjare i Social-styrelsens prioriteringsarbete med nationella riktlinjer avseende endometrios, epilepsi, psoriasis, schizofreni samt sjukdomsförebyggande metoder. PrioC har även bistått Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i deras arbete med prioriterings- och metodutvecklingsfrågor.. PrioC har under året också satsat på att utveckla prioriteringsarbetet i landsting och regioner inom landstingen i Kalmar och Dalarna samt ...
Skolan ska arbeta förebyggande och upplysa om riskerna med alkohol, tobak och narkotika. Men hur gör man det på bästa sätt? Några gemensamma riktlinjer för hur droginformation ska gå till finns inte och när Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, utredde effekten av ett antal metoder som används i skolor, kom man fram till att de flesta i praktiken är verkningslösa. Vad är meningen med förebyggande arbete om man inte vet att det fungerar?
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har fått i uppdrag av regeringen att att utvärdera det vetenskapliga stödet för en rad smärtsjukdoma
Dagens Medicin 31 maj: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har utrett forskningsläget vad gäller värdebaserad vård. Idag publicerades sammanställningen, som tyder på att forskning om värdebaserad vård endast finns i liten omfattning. SBU har inte utvärderat evidensen eller om slutsatserna från studien är överförbara till svenska förhållanden men anser inte att befintliga studier ger någon generell kunskap om värdebaserad vård. Man noterar dock att de komponenter som ingår i värdebaserad vård kan ha betydelse för hälsoutfall och minskade vårdtider.. I slutet av förra året presenterades en liknande kunskapsgenomgång, genomförd av Peter Lönnroth vid Sahlgrenska akademien, Göteborgs universitet. Lönnroth avrådde från att genomföra omfattande omorganisationer baserade på värdebaserad vård.. Karolinska universitetssjukhuset har implementerat värdebaserad vård och är sannolikt det sjukhus som varit mest radikalt i införandet av ...
hälso- och sjukvårdens och socialtjänsten som stöd i deras arbete med att förebygga suicid och att ge stöd till efterlevande. Uppdraget sträcker sig från 2019 till 2022 och ska genomföras i samverkan med Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg samt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.. Denna gapanalys utgör en del i arbetet med regeringsuppdraget och syftar till ...
Riksrevisionen har granskat hur regeringen, Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Socialstyrelsen hanterar läkemedelsindustrins inflytande över den information som ligger till grund för statens läkemedelskontroll och kunskapsstyrning.. Läkemedelsföretagen har ett informationsövertag och många kontaktytor mot myndigheterna. Detta utgör en institutionell utmaning som försvårar myndigheternas uppgift att göra rätt avvägning mellan att göra nya läkemedel snabbt tillgängliga och att invänta mer information om läkemedlens effekt och säkerhet. En allt för rigorös säkerhetsgranskning riskerar att försena introduktionen av läkemedel, och därmed öka kostnaderna för utvecklingen. En mindre rigorös granskning riskerar å andra sidan leda till att det tar längre tid innan man upp-täcker biverkningar.. För att behålla fokus på folkhälsa, vilket är det huvudsakliga syftet med läkemedelspolitiken, behöver regeringen och ...
295 ord/ words (No english version, but some of the links leads to texts in english.) Jakten på den försvunna skatten av Erik Sandberg verkar vara intressant. Ges ut 2017 av Ordfrontförlag. ISBN: 9789170379529 En artikel om sammanblandningen mellan analys och sannolikhet (förväntningar/önskningar, farhhågor och tyckande) ligger på nätplatsenSTATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING under nätsiderubriken…
från december 2014.. Detta häfte är en vetenskaplig katastrof med många felaktiga och kraftigt vinklade fakta om socker.. SNF är en ren lobbyorganisation förklädd till forskningsinstitut med stora livsmedelsjättar som medlemmar. http://snf.ideon.se/medlemsforetag/. Christel Larsson har uppgett att hon är medförfattare och har därmed redogjort korrekt men hon har även andra oacceptabla jäv som att sitta i SNFs forskningsnämnd.. Agneta Yngve, Alicja Wolk, Elisabeth Rothenberg, Agneta Hörnell, Agneta Åkesson har samtliga till synes överlagt och uppsåtligt underlåtit att uppge att de suttit i den stora gruppen Nordiska NäringsRekommendationer 5, den grupp som tog fram den selekterade forskningen som ligger till grund för Livsmedelsverkets nya kostråd benämnda NNR12. NNR12 skiljer sig obetydligt från NNR4 som Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering (SBU) i sin rapport Mat vid diabetes 2010 fann helt sakna vetenskaplig grund.. Alicja Wolk har också till ...
Kvinnor har olika stark vävnad och ibland måste ett barn bara ut. Oavsett vad barnmorskan gör med sina händer är det risk för bristningar vid en vaginal födsel. Därför måste förlossningsvården bli bättre på att hitta skador hos nyförlösta. Om ultraljud användes direkt efter förlossning skulle dubbelt så många analsfinkterskador upptäckas, visar en ny rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Det ger en fingervisning om mörkertalet bland förlossningsskadade i stort.. Fördelen med ultraljud som dia-gnostisk metod är exaktheten, det är lätt att se en skadad analsfinkter med en vanlig ultraljudsapparat. Men att utföra undersökningen på alla nyförlösta skulle ta mycket tid. Det behövs därför enklare metoder och bättre rutiner för att alla kvinnor ska bli noggrant undersökta. Trots att den interna analsfinktern ingår i den svenska klassificeringen av sfinkterskador sedan 2014 verkar inte alla undersöka den ordentligt. Så kan i ...
I inslaget säger Maria Ahlsén att Livsmedelsverket numera bara säger att mättat fett kan ge hjärt-kärlsjukdom. Lite av en nyhet för mig, måste jag säga. Så här skriver Livsmedelsverket på sin sajt om mättat fett:. Bakgrunden till rekommendationen är att en minskning av det mättade fettet i maten kan bidra till att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar om man samtidigt äter mer av omättade fetter, det vill säga enkelomättat och fleromättat fett. Att minska på mättat fett och istället äta mer av mat med kolhydrater ger inte samma positiva effekt.. Här är vad Statens beredning för medicinsk och social utvärdering skriver i rapporten Mat vid fetma:. Sammantaget måste det vetenskapliga underlaget för att intag av mättat fett leder till försämrad hjärt-kärlhälsa anses vara bräckligt. Samtidigt finns inget starkt stöd för att omättat fett skulle vara ohälsosamt. I samma Cochranerapport konstaterades visserligen en marginell ökning av dödsfall ...
Stiftelsens ändamål är att använda avkastningen till hjälp åt sådana personer som varit intagna vid Malmö Östra Sjukhus och som av vederbörande sjukhusläkare efter social utredning och undersökning prövats lämpliga.
Jag är från första december på heltid vikarierande pressansvarig kommunikatör för SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Väldigt stolt över detta uppdrag!. SBU tar nämligen reda på om det finns vetenskapligt underlag för olika insatser inom socialtjänst och sjukvård och utvärderar dessa insatser med utgångspunkt från det vetenskapliga underlaget.. ...
SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) är en statlig myndighet som tar fram kunskapsunderlag för hälso- och sjukvårdens samt socialtjänst. SBU analyserar metodernas nytta, risker och kostnader och jämför vetenskapliga fakta med svensk vårdpraxis. Målet är att ge ett bättre beslutsunderlag för alla som avgör hur sjukvården och socialtjänsten ska bedrivas .På SBU i Stockholm arbetar cirka 85 personer, varav merparten är disputerade forskare med naturvetenskaplig eller beteendevetenskaplig bakgrund. Ytterligare runt 250 sakkunniga medverkar i SBU:s projekt per år.. SBU utvärderar metoder och insatser inom sjukvård, tandvård, socialtjänst och området funktionstillstånd/-hinder. SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, är en myndighet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder och insatser inom hälso- och sjukvård, tandvård, samt för metoder och insatser inom socialtjänsten och området ...
1930 accepterade Heider ett erbjudande om en forskartjänst vid Clarke School för döva i Northampton i Massachussetts (USA), samt att bli assisterande professor vid det näraliggande Smith College där Kurt Koffka var professor sedan 1927. Vid Clarke School mötte den 34-årige Heider sin blivande fru, Grace Moore,[10] som var forskningsassistent åt Koffka. De två de gifte sig i december 1930. Därefter förblev de gifta i mer än 50 år och fick tre söner, Karl, John och Stephan. 1944 publicerade Heider två artiklar, Social Perception and Phenomenal Causality [11] och An Experimental Study of Apparent Behaviour [12] (tillsammans med Marianne Simmel), där den sistnämnda artikeln även innefattade en animation.[13] 1947 flyttade Heider till Lawrence i Kansas, efter inbjudan från Roger Barker.[14] Där erhöll han erhöll en professur vid University of Kansas. 1958 publicerades boken The Psychology of Interpersonal Relations, som han skrev tillsammans med Beatrice Wright, grundaren av ...
När en anmälan om våld eller sexuella övergrepp mot barn kommer in till socialtjänsten ska socialtjänsten kontakta Barnahus. Där efter sammankallar samordnare på Barnahus till samråd. Vid samråden deltar ansvarig socialsekreterare från barnets hemkommun, handläggande polis, handläggande åklagare, representant från Bup, representant från barnkliniken och eventuellt den som gjort anmälan.. På samrådsmötena görs en planering och första bedömning av ärendet till exempel om polisanmälan ska göras, om social utredning ska öppnas och när/hur den första kontakten ska initieras, bedömning om/när det är aktuellt med krisbearbetning, bedömning om/när en läkarundersökning bör ske och eventuellt behov av skydd för barnet.. Om en polisanmälan görs bokas en tid för ett första förhör av barnet. Förhöret sker på Barnahus. En särskild utbildad polis förhör barnet. Personal från socialtjänst, åklagare, särskild företrädare, Bup och ibland den misstänktes ...
SBU är STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING och de håller just nu på med ett arbete kring behovet av forskning om diagnostik, prevention och behandling av olika typer av förlossningsskador på kvinnor efter vaginal förlossning. De har fått i uppdrag från regeringen att ta reda på vilka forskningsfrågor som är viktigast att besvara inom området förlossningsskador. Arbetet ska ske i samråd med såväl patienter som vårdpersonal.. Därför har de tagit fram en enkät för att få veta mer. Enkäten vänder sig till dig som har intresse av framtida forskning inom detta område.. ...
Stöd till adopterade och deras familjer före, under och efter adoptionen är en viktig del av adoptionsprocessen. MFoF har vänt sig till Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) för att få hjälp att undersöka vilken vetenskapligt sammanställd forskning som finns om insatser för att stödja adopterade barns psykiska och fysiska hälsa. SBU har tagit fram en rapport och bistått med stöd i tolkning.
Att vårda en närstående med demenssjukdom i hemmet kan upplevas både meningsfullt och påfrestande. Särskilda utbildningsprogram för anhörigvårdare kan göra att de upplever sitt vårdarbete mindre betungande. Det finns det vetenskapligt stöd för menar SBU som gått igenom svensk och internationell forskning på området. För ett svenskt utbildningsprogram som SBU studerat låg de kommunala kostnaderna på 1 000 kr per deltagare, något som SBU anser vara en rimlig nivå för att kunna ge de anhöriga ökad livskvalitet.. SBU - Statens medicinska beredning för medicinsk och social utvärdering - går i genom forskningslitteraturen inom olika områden för att bedöma vilka insatser det finns vetenskapligt stöd för. Läs mer om den aktuella skriften Utbildning för anhöriga till hemmaboende personer med demenssjukdom, SBU Kommenterar (nytt fönster).. ...
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ska på uppdrag av regeringen kartlägga kunskapsläget kring värdebaserad vård.. Bland de sjukhus som har infört den nya styrmodellen finns NKS i Stockholm. Eftersom nya styrmodeller kan komma att påverka förutsättningarna för hälso- och sjukvården att ge vård som utgår från patientens behov vill regeringen att kunskapsläget kring värdebaserad vård ska kartläggas.. - Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Eftersom nya styrmodeller inom hälso- och sjukvården kan påverka förutsättningarna att ge vård som utgår från patientens behov är det viktigt med evidensbaserad kunskap om dessa modeller och i förlängningen dess inverkan på vården, säger socialminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.. SBU får en miljon kronor för uppdraget och ska senast den 31 maj 2018 lämna en redovisning.. ...
Utöver enkäternas inventering av önskemål och behov har även workshoppar och andra typer av kunskapsinhämtning anordnats. Arbetet är grunden för ett tioårigt finansieringsprogram för ny välfärdsforskning. Programmet är ett regeringsuppdrag som leds av projektledare Stella Jacobson, Forte. SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, bidrar med sin särskilda kompetens via projektledaren Therese Åström ...
De tre debattörerna - Jörgen Nordenström, professor emeritus och tidigare överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, Magna Andreen Sachs, docent och seniorforskare vid Karolinska Institutet, samt Nina Rehnqvist, tidigare överdirektör Socialstyrelsen och ordförande vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) - skriver bland annat att aspekten att förbättra sjukvårdens kvalitet hamnat i skymundan. De skriver också att Läkarförbundet och Läkaresällskapet har varit kritiska till denna utveckling av vården som förändrar den traditionella läkar-patient-relationen och som ifrågasätter läkarnas auktoritet.. Yvonne Dellmark, ordförande för Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, tycker att argumentet att läkarna skulle vara rädda att förlora sin auktoritet och position är märkligt.. - Det är ganska verklighetsfrånvänt att ta upp ett sådant argument, då har man inte förstått att läkarrollen ändrats mycket de senaste åren. I ...
Mistras råd för evidensbaserad miljövård (Mistra EviEM) är ett oberoende råd som ska genomföra systematiska utvärderingar av olika miljöfrågor. Genom att sammanställa och analysera alla tillgängliga forskningsresultat inom sådana områden ska Mistra EviEM bidra till att miljövården i ökad omfattning står på vetenskaplig grund. Systematiskt översiktsarbete av detta slag har tidigare främst bedrivits inom medicinen, exempelvis av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Mistra EviEM, som inledde sin verksamhet i januari 2012, finansieras av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra). Rådet är placerat vid Stockholm Environment Institute. Mistra EviEM är det svenska centret inom Collaboration for Environmental Evidence (CEE), som är ett öppet nätverk för aktörer som jobbar mot en hållbar global miljö och bevarande av biologisk mångfald. ^ Collaboration for Environmental Evidence (CEE). www.environmentalevidence.org. ...
SBU Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. SBU samlar vetenskapliga kunskapsluckor inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd och funktionshinder samt arbetsmiljö för att visa var det behövs ny forskning. Med hjälp av vår databas med kunskaps-luckor samverkar vi bland annat med forsknings-finansiärer. Målet är att den framtida forskningen ska riktas mot forsknings-projekt som…
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har kartlagt systematiska översikter som utvärderar behandling vid luftvägsinfektioner hos barn.
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har gjort en systematisk litteraturöversikt och utvärdering av organisatoriska modeller som används i olika länder för att barn och unga so...
Mjuk massage vid demenssjukdom är en kunskapsöversikt från ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Det finns ringa vetenskaplig dokumentation kring effekten av mjuk massage till demenssjuka patienter.
NingAB har översatt delar av den information som finns på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU:s, webbplats.
Till området Sociala relationer hör forskning om hur människor och sociala grupper interagerar och deras förhållningssätt gentemot varandra.
Resultaten visade att förnekelse av klimatförändringar korrelerar med politisk orientering, auktoritära attityder och stöd för bibehållet status quo, samt med en kallhamrad personlighet (låg empati och hög dominans), trångsynt personlighet (låg öppenhet för erfarenhet), en benägenhet att undvika oro, och med manligt kön. En variabel, den så kallade social dominansorientering (SDO), visade sig dock kunna förklara alla dessa kopplingar, antingen helt eller delvis.. Social dominansorientering mäter acceptansen för och förespråkandet av hierarkiska och dominanta relationer mellan sociala grupper. Denna acceptans av hierarkier sträcker sig också till att acceptera människans dominans över naturen. Sambandet mellan SDO och förnekelse kan eventuellt förklaras när man beaktar att det finns många orättvisor i klimatförändringar. Vår egen nutida rika livsstil är den främsta anledningen till klimatförändringarna men de mest allvarliga konsekvenserna drabbar fattigare ...
Hur ska vi utkämpa en revolution idag när drönare och stridsflygplan är dominerande krafter i krig? Vi tror att vi måste utforska upproret som en global, social, politisk kamp och inte bara se den som militär på grund av just detta och på grund av den hierarkisering som krig driver fram vilket snabbt undantar upproret sin sociala karaktär och för den in tillbaka till statsbildningar. Hur ska vi kunna utkämpa en revolution om maten tar slut i Sverige efter en vecka (på grund av att svensk kapitalism är beroende av import även av mat)? Kan vi koordinera en revolutionär resning genom Twitter utan formell organisering? Vad gör vi när elen stängs av, eller när kärnkraftverksarbetarna inte längre är kvar på jobbet, eller när stridsvagnar rullar in i städerna? Vilka paralleller kan vi dra till revolutionära krig och kontrarevolution ifrån 1917 eller 1936 och idag? Det är frågor som berör organisering, vilka kunskaper vi måste lära oss och vilka sociala grupper vi måste ...
Alla uppgifter som kommer till socialtjänstens kännedom är sekretessbelagda. För barn och unga under 18 år innebär det att ingen obehörig har rätt att ta del av det som kommit till socialtjänstens kännedom utan att vårdnadshavarna har gett sin tillåtelse till det.. Socialtjänsten tar inga övriga kontakter i en pågående utredning som föräldrar eller barnet inte informerats om. De uppgifter som kommer fram under utredningen ställs samman i en personakt ...
Apropå staden, rörelsefrihet och att känna sig trygg bland främlingar: Jag tillbringade en stund i fönstret på Kaffefuglen med Bart van Leeuwens artikel ur senaste PT om likgiltigheten som ett moraliskt minimum för interkulturellt medborgarskap i städer.1. Leeuwen menar att kosmopolitiska och agonistiska modeller för interkulturellt medborgarskap är för krävande för medborgare i gemen. Samtida städer är komplexa samhällen, vars geografiska yta är extremt liten i förhållande till befolkningen, och de kännetecknas därför också av en intensifierad mångfald eftersom de attraherar migranter från de mest olikartade sociala grupper.. En del menar att städer därför lär sina invånare att uppskatta social mångfald, olikhet, det nya, udda, förvånande. Kan en sådan kulturell kosmopolitism också odla en moralisk kosmopolitism bland medborgarna? Leeuwen menar att tanken att städer föder fram världsmedborgare är överdrivet optimistisk. Stadslivet göder nämligen också ...
Previous research shows that internet dating is a fast-growing phenomenon strävar efter något som är felfri, och om man inte tillåts det så är man gärna att överkropp på gymmet blir ofta bortsållade enligt informanterna inom vår studie vilket kan orsakas klasser och sociala grupper såsom kan grundas i kulturella anledning så går man.
Enligt Lars Melin rullar språket olidligt långsamt. En sävlig takt som han förklarar med mormorsteoremet, det vill säga språket har ett inneboende krav för att fungera i våra närmaste sociala grupper och att det är i grunden viktigt att just tre generationer förstår varandra. Dotter, mamma och mormor ska kunna prata med varandra helt enkelt. När sedan fjärde generationen kommer och cirka 100 år gått, är språkförändringen möjlig ...
Röda gruppen. Försäljningstappet i mars var avgrundsdjupt för sporthandeln (-18%), urhandeln (-24%), klädhandeln (-34%) och skohandeln (-43%). Krisen visar tydligt att mode och sport är sociala varukategorier. Vi köper kläder, skor och sportmode för att spendera tid tillsammans med andra, exempelvis på jobbet, på fest eller på gymmet. När samvaron utanför hemmet nästintill upphör minskar också inköpsbehovet kraftigt. Svensk Handel Stils siffror för modehandeln visade på nedgångar med hälften av försäljningen eller mer under andra halvan av mars och SCB:s siffror bekräftar alltså bilden av dramatiska försäljningsbortfall. Handeln flyttar dit konsumenterna finns. Förstärkt uppdelning över tid. Utvecklingen tycks dra isär alltmer för olika delbranscher, företag och försäljningskanaler ju längre krisen pågår. Vi kommer att få se ett detaljhandelslandskap med större och färre aktörer, inte minst inom modehandeln och sporthandeln. skriver HUI Research. ...
en ökad likgiltighet inför den specialiserade arbetsskickligheten, framträdandet i form av en konkret social kategori (historiskt motsvarande det abstrakta mänskliga arbete som den klassiska politiska ekonomin fann vara den enda källan till bytesvärde) av allmänt mänskligt arbete som kan överföras från en fabrik till en annan.. Låt oss i förbigående nämna att det skulle vara svårt att förstå vidden och betydelsen av den allmänna studentrevolten i de imperialistiska länderna, utan att ta med de tendenser vi här har skisserat i beräkningen, nämligen ökad integration av det intellektuella arbetet i produktionsprocessen, .det intellektuella arbetets tilltagande standardisering, enhetlighet och mekanisering, den tilltagande omvandlingen av de universitetsstuderande från oberoende yrkesmän och kapitalistiska företagare till löntagare som framträder på en specialiserad arbetsmarknad - marknaden för kvalificerat intellektuellt arbete, där tillgång och efterfrågan får ...
Man får säga vad man vill om covid-19 men den har åtminstone satt människors fantasi och uppfinningsrikedom på högvarv! Oräkneliga är alla de virtuella lopp och sociala grupper som skapats. Faktum är att jag tycker det är jättebra! (Särskilt bra tyckte jag det var när motorsporten körde virtuellt. Extra plus både för miljön och för att det blev noll skaderisk. Tydligen tyckte inte förarna det för nu verkar det vara som innan men utan publik,,,). En av alla dessa utmaningar är The Conqueror som har en massa olika lopp att välja på och när man är klar får man en riktig bling-bling medalj.. Man kan t.ex utmana Engelska kanalen eller ta sig fram på Inca-leden, Route 66 eller Appalachian Trail. Hur man tar sig fram spelar ingen roll bara det är för egen maskin. (Simma, cykla, gå, cykla, skidor/rullskidor t ex.). I dag har jag påbörjat simma Engelska kanalen. 21 miles (33.8 km) och jag gjorde en sån rafflande (!) start att jag fick en Flying start award. (Fast ...
Heter Charlotte och är en nyregistrerad medlem här på Bodycontakt. Det jag hoppas att få ut av mitt medlemskap på denna sexsida är nya vänner att prata med om kvällarna, byta nakenbilder med, och kanske eventuellt träffas.. Är inte ute efter att komma i kontakt med kvinnor utan är intresserad utav män endast då jag är heterosexuell. Har haft funderingar på att pröva på lesbiskt sex under mina år som sexuellt nyfiken men nu har jag kommit till sinne om att det inte är någonting för mig.. Är en kvinna som gillar att få kladdiga stora sprut i ansiktet och jag viker mig inte för att svälja din sperma heller. Vill ha oralsex oskyddat och samlag med kondom.. Har ett stort intresse för män som kan spruta väldigt mycket och som inte runkar speciellt ofta. Killar som runkar dagligen går bort hos mig!. Mina sociala kunskaper är lite dåliga och jag är väldigt blyg av mig, du måste föra konversationen framåt eftersom jag är väldigt socialt blyg. Okej? Vill att män som ...
Du jobbar dagtid på verkstaden hos vår kund i Huskvarna. Eftersom produktionen är helt kundorderstyrd lägger du själv upp arbetet som det passar dig. Om du vill finns också möjligheter att ibland resa med servicepersonal ut till företagets kunder i Sverige och för att på plats installera eller serva maskiner. Vi söker dig som har erfarenhet av montering och/eller reparationsarbeten av system kopplat till vatten eller luft. Dina goda kunskaper inom till exempel hydraulik, pneumatik, mekanik eller elektronik ger dig goda förutsättningar att lyckas. Vi litar på dig och vi önskar att du vågar och vill ta eget ansvar, därför måste du gilla att vara självgående och ha lätt för att planera ditt arbete själv. Du tycker om att jobba kundorderstyrt i projekt från ax till limpa. Tjänsten innebär också att möta övrig personal och här visar du med fördel upp en serviceanda och sociala kunskaper. Arbetet går ut på att i container montera och koppla komponenter och rördelar ...
Tom Göstas, ledande prehospital fältchef vid räddningsverket i Mariehamn tilldelas Gränsbevakningsväsendets förtjänstmedalj. Samarbetet mellan Gränsbevakningsväsendet och Mariehamns räddningsverk omfattar sjuktransporter i skärgården, utbildningar samt övningar. Målsättningen med de gemensamma övningarna är att ta fram effektiva och trygga lösningar för hanterande av olyckor och sjukdomsfall på det åländska havsområdet.. Tom Göstas har med sin höga yrkeskompetens och utmärkta sociala kunskaper starkt bidragit till att samarbetet är på den höga nivån den är idag skriver man i ett pressmeddelande.. Förtjänstmedaljen beviljas av inrikesminister Maria Ohisalo och utdelades av stationschef Kim Westman ...
Sitter med utbildningskatalogen framför mig och funderar över val av utbildning. Det är ett stort beslut som man borde gå igenom ordentligt innan man skickar in sina önskemål. Jag har funderat på optiker. Egentligen vet jag inte hur det kommer sig att just optiker kändes så rätt och jag har inga belägg för att så skulle vara fallet, men det är någonting med yrket som tilltalar mig ändå. Jag har inte själv glasögon och har därför inte gjort många besök hos en optiker. Jag vet inte ens om jag känner någon optiker, men det verkar vara ett bra yrke som både kräver medicinsk och social kunskap. Som person är jag väldigt öppen, har lätt för att lära mig men är sämre på att hantera stress. Jobbet som optiker verkar väldigt lugnt, man får ta tid för patienterna och man få skriva recept utan möjlighet att på något vis överdosera eller skada sina patienter. Optiker är helt enkelt ett expertisyrke som kommer att behövas i alla tider oavsett om man i framtiden kommer
Handbok i missbrukspsykologi är en grundläggande lärobok om alkohol- och narkotikaproblem som utgår från ett psykologiskt perspektiv med såväl biologisk som social kunskap närvarande. Boken består av två delar - teori och tillämpning - där vetenskap och klinisk erfarenhet möter varandra.Läs merM...
Min forskning rör f.n. främst områdena beteendeekonomi, miljöekonomi och offentlig ekonomi och jag undersöker avvikelser från den rent själviska, rationella and atomistiska homo economicus och särskilt policyimplikatiner av sociala jämförelser. Jag är även intresserad av risk och osäkerhet, hälsoekonomi, transportekonomi, välfärdsekonomi, forskning om lycka, etik och normativ ekonomi i vid mening.. ...
Utan empati har vi ingen kontakt med andra människor på ett nära och meningsfullt sätt. Det finns inte heller någon större önskan eller lust att bry sig om varandra om vi inte är rustade med empati. Utan empati förstår vi inte andra människor, vi kan inte heller förstå varandra eller sträcka ut handen till varandra för att ge och få stöd, uppmuntran, ömhet och tillgivenhet. Utan empati blir vi ovilliga att erbjuda hjälp och vänder människor ryggen och går iväg från deras smärta eller nöd. ...
De största besvikelserna i våra liv är ofta ett resultat av förväntningar som inte infriats. Det gäller speciellt när det handlar om våra relationer med andra
En träffpunkt är en social mötesplats där du har möjlighet att träffa andra människor för en fika, en pratstund eller för att delta i olika aktiviteter. I
Även om det är 2018 finns det fortsatt människor, som är så otroligt rädda och inskränkta. Ingen av oss föds till homofob, men alla kan botas från det genom kärlek, kunskap och humor. Med min föreställning hoppas jag att jag slår hål på många fördomar och att alla mina tre slagord tydligt kommer fram och får människor att behandla andra människor bättre. Vi behöver en vänligare värld och kan jag hjälpa en eller två personer vid varje tillfälle, som jag spelar föreställningen, blir jag jätteglad ...
Vi behöver andra människor. Så är det. Vi behöver omge oss med rätt människor, så vi kan lyfta oss själva ett snäpp. Bli lite mer av vårt bättre jag.
Normer underlättar ofta livet, de hjälper oss att veta hur vi skall bete oss i olika situationer och hur andra människor kommer att bete sig gentemot oss.
Autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för funktionsnedsättningar som påverkar ens sätt att tänka, vara och kommunicera med andra människor. Hur mycket livet påverkas av det kan variera mycket från person till person. Det finns stöd och hjälp att få.
Autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för funktionsnedsättningar som påverkar ens sätt att tänka, vara och kommunicera med andra människor. Hur mycket livet påverkas av det kan variera mycket från person till person. Det finns stöd och hjälp att få.
OHMYGOSSIP - Äkta kvinna är självsäker, harmonisk, lycklig och vidare - andra människor njuter av att vara med henne eftersom hon aldrig får någon att känna sig obekväm, utan tvärt om. Här nedan en lista över fem saker som en. Read More ...
Gestaltterapeuter ser relationen mellan klienten och terapeuten som en bärande och verksam del av terapin. Den speglar hur du har det med kontakten med dig själv och med andra människor.
Jag önskar alla som läser denna blogg all lycka i livet, att ni klarar det ni vill och mår bra! Jag hoppas också att ni faller i gropar men hittar styrkan att ta er upp på ett sätt som gör att ni inte måste dra ner andra personer för att komma upp ...
Jag är en nyfiken beteendevetare som upptäcker världen tillsammans med andra människor. Så länge jag kan minnas har jag börjat le när jag ser en spontant upptrampade stig. De påminner mig om människors egen kraft ...