Att använda digitala verktyg, t.ex. välfärdsteknik, är ett sätt att öka äldre personers sociala deltagande, självständighet och trygghet - och därmed även det psykiska välbefinnandet.
För människor som lever över en viss lägsta materiell nivå är ett annat slags välbefinnande också centralt. Hur mycket kontroll man har över sitt liv och vilka möjligheter man har till deltagande och social samhörighet är av avgörande betydelse för hälsan. Vikten av vilken relativ social position man har är tydlig. Faktorer som utbildningsnivå, inkomst, sysselsättning och arbetsmiljö och därav följande social position är i hög grad bestämmande för variabler som hälsa, dödlighet och livslängd. Hälsan är sämst och medellivslängden kortast bland dem med lägst social status.. Omvänt leder högre status till bättre hälsa och längre liv. Ju högre upp på samhällsstegen en person befinner sig, desto mer möjlighet till socialt deltagande och kontroll över sitt liv har hon. I sin tur påverkar detta hälsan positivt. Med positioner längre ner på samhällsstegen minskar också möjligheterna till socialt deltagande och kontrollen över livet, något som i sin tur ...
Digitala verktyg och kommunikationskanaler skapar möjligheter att vara socialt delaktig utan att behöva ta sig från hemmet. Dessvärre lever 400 000 äldre personer idag i digitalt utanförskap. Att vara digitalt delaktig kan vara en utmaning för just den äldre åldersgruppen. Det kan vara självvalt, men även hänga samman med teknikens snabba utveckling och att både tillgången till teknik och digital kompetens varierar. Här har kommunen en viktig roll i att främja och stödja digital delaktighet för alla invånare och minska ojämlikhet i hälsa. Att kunna använda internet via en dator, surfplatta eller telefon är idag en förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället. Forskning tyder på att utbildning i och användning av dator och internet kan minska ensamhet bland äldre personer.. ...
Syftet med denna enkätstudie var att utreda sambanden mellan social gemenskap, socialt deltagande och aktivt åldrande bland äldre personer som bor i seniorhus, samt dessa faktorers möjliga samband med hälsorelaterad livskvalitet och depressionssymptom. Syftet var också att framställa beskrivande information om hälsa och välbefinnande hos invånare i seniorhus. Målgruppen var självständigt boende i Folkhälsans senior hus.. Största delen av respondenterna var över 80 år gamla, kvinnor, svenskspråkiga och bodde ensamma. De mest aktiva seniorerna hade bättre hälsorelaterad livskvalitet samt mindre symptom av depression, och deltog mer i verksamheten i seniorhuset och hade en högre känsla av samhörighet. Respondenternas känsla av samhörighet korrelerade positivt med mental hälsa, vitalitet och energi nivå. Socialt deltagande hade ett positivt samband med mental hälsa.. På basis av resultaten kan man konstatera att det finns ett samband mellan aktivt åldrande, social ...
1 Nationellt tema: Delaktighet Åtgärdsområde 5: Social delaktighet och bekämpning av fattigdom Åtgärdshelheter: Stödjande av den sociala delaktigheten hos de personer som har den svagaste ställningen på
Framväxten av social gettofiering i det svenska samhället är underskattat av politiker och myndigheter trots att det leder till orättvisor och bekymmersamma skillnader mellan människor. Den politiska lösningen är alltid densamma, nämligen satsningar på arbete, arbete och åter arbete.. Politiker och myndigheter bortser från att en människa kan vara präglade av sin etniska, religiösa eller kulturella tillhörighet som i sin tur kan bidra till socialt utanförskap och alienering från majoritetssamhället. Satsningar på arbete är inte tillräckligt för att människor skall välja och känna social delaktighet och tillhörighet med majoritetssamhället.. Social gettofiering kan motverkas om de samhällsprinciper som präglar den officella bilden av samhället försvaras på allvar av politiker och myndigheter. - inte bara en läpparnas bekännelse. Det gäller för politiker och myndigheter att i både ord och handling stå upp för rådande samhällsprinciper när det handlar om ...
Framväxten av social gettofiering i det svenska samhället är underskattat av politiker och myndigheter trots att det leder till orättvisor och bekymmersamma skillnader mellan människor. Den politiska lösningen är alltid densamma, nämligen satsningar på arbete, arbete och åter arbete.. Politiker och myndigheter bortser från att en människa kan vara präglade av sin etniska, religiösa eller kulturella tillhörighet som i sin tur kan bidra till socialt utanförskap och alienering från majoritetssamhället. Satsningar på arbete är inte tillräckligt för att människor skall välja och känna social delaktighet och tillhörighet med majoritetssamhället.. Social gettofiering kan motverkas om de samhällsprinciper som präglar den officella bilden av samhället försvaras på allvar av politiker och myndigheter. - inte bara en läpparnas bekännelse. Det gäller för politiker och myndigheter att i både ord och handling stå upp för rådande samhällsprinciper när det handlar om ...
Bilderna ovan tweetade av Anki Hedberg). Ännu i mitten på 90-talet när jag började vikariera på fritidshem var grupperna mindre än en skolklass där jag jobbade. Nationellt låg gruppstorleken på 23,7 barn 1995. I den genomsnittliga gruppen jobbade 2 pedagoger.. Mycket har förändrats vad gäller barngrupperna, lokalerna och personaltätheten. Idag finns det nästan inget hemlikt i fritidshemmens miljö längre.. Idag diskuteras det mycket aktiviteter på fritidshemmen. Och en hel del logistik. Hur ska barngrupperna fördelas? Hur ska vi hålla koll? Den vardagliga sociala delaktighet har ersatts med mer konstruerade sammanhang för att skapa samtal och medverkan. Och ska vi till att baka så är det mer för de matematiska vinningarna.. Samvaron har förändrats. Idag är relationerna fler och flyktigare upplever jag. Och det finns ingen grupp att tala om, i termer av relation. Grupp har blivit ett kvantitativt mått. Jag ser också större tendenser till subgrupper idag.. Förr hade vi ...
Övervakningskamera vid sängen i vården. Bra - integritetsstärkande för de slipper bli störda hela tiden mitt i natten utan när de behöver hjälp. Se detta utifrån den som ska använda tekniken och inte från ditt perspektiv.. Tidigare diagnoser - Google deep mind. AI - hjälpt ögonläkare ställa diagnos på ögonsjukdomar. Så man kan ställa diagnos tidigare och få hjälp tidigare. På grund av att det finns för få ögonläkare så ställs diagnos för sent och fler blir blinda, så här kan tekniken hjälpa till att ställa diagnos.. Driftsäkra rullstolar - på prov varje permobil är internetuppkopplad så de kan analysera datan och se om rullstolen fungerar eller håller på att behöva servas. Så att den som kör permobil inte behöver vara rädd för att rullstolen slutar fungera. Här blir det delaktighet tack vare tekniken. Företagen som gör rullstolar kan nu lova en driftsäkrare produkt. Här blir det både digital och social delaktighet.. ...
Kursens mål är förutom att trygga eller förbättra klientens arbets- eller studieförmåga och funktionsförmåga, öka självkännedom, lyhördhet för sina egna behov, samt självförtroende och känsla av att klara sig, upprätthålla och förbättra sin yrkesmässiga självkänsla, få kraven som arbetet ställer och de egna resurserna att mötas, stärka social delaktighet och stödnätverk, hitta och stärka sådana faktorer som främjar rehabiliteringen samt öka den fysiska aktiviteten.. Klientens make/maka eller någon annan vuxen anhörig/ närstående kan delta i rehabiliteringen för att få en uppfattning om sin närståendes helhetssituation och behov av hjälp och för att kunna främja rehabiliteringen. Den anhöriga/ närstående får stöd och handledning för att klientens vardag ska innehålla aktiviteter som främjar rehabiliteringen.. Broschyr för 2019:. ...
Målet med fonden är att främja den sociala sammanhållningen, förbättra social delaktighet och i slutändan bidra till målet att utrota fattigdomen i unionen genom att bidra till att uppnå Europa 2020-strategins mål att antalet personer som riskerar fattigdom och social utestängning ska minska med 20 miljoner.. För att minska antalet har man inom EU beslutat att ge stöd om totalt cirka 3,4 miljarder euro under perioden 2014-2020. Sveriges tilldelning från fonden är under programperioden 7,0 miljoner euro. För Sverige uppgår därmed fonden till cirka 10 miljoner kronor årligen inklusive medfinansiering.. Läs mer om fonden för dem som har det sämst ställt.. ...
Några faktorer verkar vara gemensamma för att människor uppnår en hög ålder. Olika forskare har undersökt de blå zonerna och alla forskare har kommit fram till samma slutsatser och det är att mat och motion är väldigt viktigt på lite olika sätt men att det också behövs ett socialt nätverk, en social delaktighet, att man är aktiv och att man sätter upp mål för dagen, att man har något att sträva mot, att man känner att det finns ett syfte, en mening med livet, att man har en tro ...
Grönområden är inte bara vackert, det är viktigt också. Forskning har visat att naturen påverkar oss positivt såväl fysiskt som psykiskt. Aktivitetsnivån ökar och stressnivån sjunker. Grönområden kan också främja socialt deltagande och interaktion mellan människor. Det har en positiv inverkan på äldres möjlighet att vara aktiva, och det främjar barns psykiska, sociala, fysiska och motoriska utveckling. Även för funktionsnedsatta kan tillgängliga grönområden ha en positiv inverkan.. Det är inte bara viktigt att grönområdena finns, utan också att de finns i vår närhet. Eftersom färre och kortare besök görs ju längre bort grönområdet ligger, är förutsättningarna till ett aktivt liv större om naturen finns så nära att man till fots kan sig dit från bostaden eller arbetet. En brittisk studie har visat att det är betydligt mindre hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper i områden med god tillgång till grönområden.. Man kan till och med se ...
Fead står för Fund for European Aid to the Most Deprived. Det är en europeisk fond som har nationella program, som är lite olika utformade beroende på ländernas olika utmaningar.. I Sverige erbjuder programmet insatser för personer som inte har möjlighet eller rättighet att få stöd från kommuner eller Migrationsverket. Det är personer som inte täcks av socialtjänstlagen och oftast handlar det om EU- eller EES-medborgare som kommer till Sverige och stannar en kortare tid för att sedan återvända till sina hemländer. Syftet är att förstärka dessa individers sociala delaktighet och att minska fattigdom och social utslagning.. EU-budgeten: 3,8 miljarder euro. Sveriges tilldelning från EU är cirka 7,9 miljoner euro, med svensk medfinansiering hamnar fonden på cirka 10 miljoner kronor per år 2014-2020.. Förvaltande myndighet: Svenska ESF-rådet. Läs mer om fonden på Svenska ESF-rådets ...
Den kommun i Sverige som har det högsta överbryggande sociala kapitalet är…?. Jag har tagit fram ett mått på det sociala kapitalet och utifrån detta rankat samtliga Sveriges kommuner. Måttet är framtaget utifrån vad jag själv anser bör ingå, men även utifrån vilken statistik som är tillgänglig. Precis som för många andra statistiska mått så finns det brister och detta mått fångar knappast in alla viktiga faktorer som det sociala kapitalet består av. Dessutom ger olika forskare olika tyngd åt olika aspekter av det sociala kapitalet, så vilka variabler som ska ingå och vilken vikt de ska ha är inte självklart på något sätt. Se mitt förra inlägg för att se vilka variabler som ingår i måttet.. Den här statistiken kan säkert upplevas som känslig eftersom den i någon mening är ett mått på hur människors sätt att vara påverkar utvecklingen i den egna kommunen. Så innan jag går in på statistiken, så är det några saker som behöver ...
Institutionen för hälsa och välfärd, som utbildar experter inom idrott, social- och hälsovård fokuserar i sin forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet på patientsäkerhet, hälsofrämjande och social delaktighet.
Stiftelsen beviljar bidrag till personer som har varaktig fysisk rörelsenedsättning som inte beror på normalt åldrande. Barn och ungdomar har företräde.. Personer med enbart annan funktionsnedsättning är inte berättigade till bidrag.. Personer bosatta i Skåne hänvisas till Stiftelsen för bistånd åt rörelsehindrade i Skåne, tel 042-14 66 50.. Bidrag lämnas till ändamål som har samband med rörelsenedsättningen och syftar till att underlätta boende, fritidsaktiviteter och social delaktighet och därigenom höjer livskvalitén. Bidraget avser inte att täcka den totala kostnaden. Bidrag ges högst tre gånger under en period på fem år.. Bidrag lämnas till ändamål som inte bekostas av stat, landsting eller kommun, t ex till fordon, körkortsutbildning, anpassade möbler och hushållsmaskiner samt till merkostnader för studier. Bidrag kan även beviljas till rekreationsresor och läger för barn och unga vuxna. Ansökningar om bidrag till utrustning för fritid och ...
Kan du kortfattat beskriva vad för upplevelser från slöjdlärarna som döljer sig bakom rubrikerna?. Väldigt kortfattat kan man säga att slöjdämnets verbal- och skriftspråkliga moment upplevs försvåra såväl det pedagogiska arbetet som den flerspråkiga elevens möjlighet till social delaktighet i klassrummet. Samtidigt upplevs slöjdämnet besitta en stor potential som integrerande ämne i och med dess praktiska undervisningsmoment och multimodala språkmiljö där flerspråkiga elever kan delta i undervisningen, utveckla sitt språk och samtidigt samspela med sina klasskamrater i situationer där verbalspråket inte utgör något hinder som enda kommunikationsmedel. Du skriver att "Resultatet indikerar en spridning av slöjdlärares upplevelser av den flerspråkiga slöjdundervisningen och de intervjuade lärarna ger i ett flertal avseenden uttryck för till synes motstridiga upplevelser av det studerade fenomenet". De tre slöjdlärarna hade alla lång erfarenhet av ...
Stiftelsen ger bidrag till personer som har varaktig fysisk rörelsenedsättning som inte beror på normalt åldrande. Barn och ungdomar har företräde. Bidrag lämnas till ändamål som har samband med rörelsenedsättningen och syftar till att underlätta boende, fritidsaktiviteter och social delaktighet och därigenom höjer livskvalitén ...
Jag funderade lite på vad som gör en bra ledare bra, mer konkret. Detta var väl det jag kom fram till, har förmodligen missat en hel del viktiga egenskaper för bra ledarskap. Dessa är självklart inte några konkreta riktlinjer för bra ledarskap utan det är mer min personliga tankeställning.. Kortfattat så tycker jag att en bra ledare ska se till att utveckla medarbetares kompetens samt vara social delaktighet och engagerad i gruppen, man måste även se till att alla kan kommunicera öppet … ...
Fischl, C., Lindelöf, N., Lindgren, H., Nilsson, I. (2020). Older adults perceptions of contexts surrounding their social participation in a digitalized society-an exploration in rural communities in Northern Sweden European Journal of Ageing. More information ...
Jag funderade lite på vad som gör en bra ledare bra, mer konkret. Detta var väl det jag kom fram till, har förmodligen missat en hel del viktiga egenskaper för bra ledarskap. Dessa är självklart inte några konkreta riktlinjer för bra ledarskap utan det är mer min personliga tankeställning.. Kortfattat så tycker jag att en bra ledare ska se till att utveckla medarbetares kompetens samt vara social delaktighet och engagerad i gruppen, man måste även se till att alla kan kommunicera öppet … ...
Vi släpper åter lös den egensinnige upptäcktsresanden Reine Larsson, tio snart elva. På drift i ett länge svunnet och ändå välbekant Stockholm visar P C Jersilds romankaraktär på möjligheten av det oväntade uppbrottet och den okalkylerade erfarenheten, som väcker vårt eget varande och vår samhälleliga delaktighet. I staden Stockholm, där erfarenheterna alltmer går förbi varandra, manar Reine oss till flykt från vårt eget Barnens ö.". Så lyder juryns motivering till valet av årets Stockholm läser-bok, Barnens ö av P C Jersild. Boken tillkännagavs vid en ceremoni i Stockholms Stadsbiblioteks rotunda den 27 januari. P C Jersild, som var på plats för att ta emot blommor och applåder, fick svara på några frågor om boken som han skrev för snart fyrtio år sedan. Hur mycket gemensamt har han med dess elvaårige huvudkaraktär Reine? P C svarade att även han har varit elva år och att hans egen son var elva när boken skrevs. Att boken blir Stockholm läser-bok tycker ...
FSS verkar för att Finlands svenskspråkiga synskadade skall uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet. Förbundets serviceutbud och intressebevakning utgör en del av den tredje sektorns insatser för ett tryggare och mer jämlikt samhälle.
Projektet er en del af det paradigmeskift, der er i gang indenfor arbejdsmarkedspolitikken, hvor fokus er på inklusion af mennesker med handicap på det ordinære arbejdsmarked og i samfunds- og kulturlivet bredt.. For virksomheden kan partnerskabet med Glad Fonden bidrage til nye arbejdspladser, udvikle kulturen på arbejdspladsen og indgå i virksomhedens CSR -arbejde.. Hent yderligere inspiration hos ...
Barn och ungdomar med funktionsnedsättning har bland annat rätt till stöd i skolan. De träffar vuxna i sjukvården och habiliteringen. Men de kommer sällan till
STOCKHOLMS SJUKHEMS TIDNING OM VÅRD, OMSORG OCH FORSKNING NUMMER LIVSVIKTIGT Patient med kraft TEAM FÖR TRYGGARE UTSKRIVNING DOKTORN SOM BÅDE VÅRDAR OCH FORSKAR DEMENSVÅRD MED KÄNSLA FÖR SERVICE
Regeringen har uppdragit åt SMHI att aktivt bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) i enlighet med kommissionens handlingsplan KOM(2009)248 i sin uppdaterade form den 10 september 2015 genom SWD(2015)177.
Allmän kurs på Vadstena folkhögskola är en kurs för dig som behöver utbildning eller komplettera din utbildning på grundskolenivå eller gymnasienivå. Här kan du läsa för grundläggande behörighet till högskola och universitet samt yrkeshögskola. Vi är ett starkt alternativ till Komvux och Vuxensko...
Vi s ker dig som r utbildad undersk terska och har minst 2 rs erfarenhet av arbete inom omr det. K rkort r ett krav. Det r viktigt att du r flexibel och gillar att arbeta p olika arbetsplatser med olika personer. F r att kunna ge v ra kunder en god och s ker omsorg beh ver du som person ha ett gott bem tande och en positiv m nniskosyn. Andra viktiga egenskaper r att du kan skapa professionella relationer och har en god initiativf rm ga. Din samarbetsf rm ga r viktig och du m ste kunna arbeta sj lvst ndigt och kunna ta egna beslut ...
Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för hem och vård åt äldre i Storstockholm. Idag har Blomsterfonden fem anläggningar med seniorboende, tre äldreboenden och egen hemtjänst. För att kunna ge äldre en trygg tillvaro har Blomsterfonden en omfattande social verksamhet som stöd. Den sociala verksamheten finansieras helt av insamlade medel till ett 90-konto (PG 90 25 30-5).
På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?. ...
På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?. ...
På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?. ...
Kontakta gärna oss för råd om deltagande i Horisont 2020, om hur du kan inkludera SwafS/RRI-aspekterna i en ansökan, är intresserad av workshop om RRI/Open Science eller om du letar samarbetspartners. För kontaktperson på respektive organisation kontakta projektteamet.. ...
Uppsatser om DELAKTIGHET BETYDELSE. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.
... sarbetet på socialförvaltningen i Helsingborg fokuserar på delaktighet, att fånga upp medarbetares och brukares unika erfarenheter för att skapa…
Det speciella med att vara ledare i en studiecirkel är att du är ledare i och inte för gruppen. En studiecirkel bygger på delaktighet.
Med diakoni menas social verksamhet på kristen grund. Ett uppdrag till kyrkan, grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet och respekt möta varandra i utsatta livssituationer.
12 februari, 2019 - Barn & utbildning, Kommunen, Kultur & fritid. Ett tack till alla föreningar och ledare som ställer upp och ordnar med de olika aktiviteterna. Upplysningar beträffande programmet lämnas av medborgarkontoret, Torggatan 12, Tingsryd, 0477-441 00. Klicka på filen nedan för programmet i sin helhet. Ändrade tider för …. ...
Som ett led i vårt tema Lokala samarbeten, vill vi idag berätta om det lokala initiativet Livsgnistan i Örebro. Det är en mötesplats för cancerdrabbade- och närstående. Att få rehabilitering och stöttning är viktigt både under och efter sjukdomen, därför har Livsgnistan som mål att erbjuda både fysiska och sociala aktiviteter för de som behöver. Bor du i närheten, gå gärna in och läs mer om vad de har att erbjuda.. Läs mer. ...
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering. Opponent: Professor Karin Harms Ringdahl, inst. för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, Huddinge ...
Har du erfarenhet av att arbeta med ungdomar, ser dig själv som en god förebild och har erfarenhet av idrott? Vill du vara med och driva ett spännande och meningsfullt projekt, med särskilt fokus på fysisk och social aktivitet, i bostadsområdet ...
Sendsmart leds av CLOSER, den nationella arenan för transporteffektivitet inom Lindholmen Science Park. Sendsmart är ett samverkansprojekt med deltagare från näringsliv, akademi och samhälle. Det är delfinansierat av Vinnova med en totalbudget på 18 miljoner. Vinnova finansierar hälften och de 17 medverkande parterna bidrar tillsammans med lika mycket. Sendsmart drivs i nära samarbete med Go:smart, ett projekt som utvecklar framtidens resetjänster.
Stina Holmqvist, Idrottsvolontär Kongo-Brazzaville. Dagarna för idrottsvolontärerna brukar se ut ungefär såhär: förmiddagarna handlar om att förbereda för eftermiddagarnas träningar eller att göra olika praktiska uppgifter som behövs på idrottsskolan tillsammans med personal på plats.. Tidig eftermiddag, innan dess att träningarna drar igång, är du som volontär även med på de sociala aktiviteter som erbjuds på idrottsskolan som exempelvis kan handla om värderingsövningar, engelskaundervisning eller att spela spel med barnen.. Efter det drar träningarna igång och då är din roll beroende på erfarenhet och språkkunskaper antingen att hjälpa till i någon av de olika grupperna eller att leda en själv.. Vill du veta mer om hur livet som idrottsvolontär kan vara så kan du kolla in Instagram där de två volontärer som nu är på plats, perioden 2018/2019, delar med sig av sina erfarenheter. Spana in @idrottsskolorna på Instagram. ...
Stockholms Stadsmission är mest känd för sina olika sociala verksamheter som hjälper de utsatta i samhället, men vad många kanske inte vet är att Stadsmissionen […]. ...
Nu bjuder vi in barn och ungdomar till helt nystartade konceptet Swerock Junior Challenge, en helg med rolig curling och sociala aktiviteter. Swerock Junior Challenge kommer att arrangeras vid två tillfällen under säsongen, i Härnösand och Göteborg ...
Vad är viktig grundinformation för att följa upp kvalitet och resultat i socialtjänstens insatser och hur kan verksamhetssystemen utvecklas för att underlätta uppföljning för verksamhetsutveckling?
Arbetar med församlingsplantering i södra Paraguay i samarbete med den lokala partern CIBB. Arbetar även med sociala insatser i samband med församlingsplanteringen ...
Som studentkår arbetar vi med att förbättra din utbildning så att du ska få den allra bästa utbildningen. Detta görs i första hand genom våra utbildningsråd som bevakar just din utbildning. Om du är med i studentkåren finns stora möjligheter att påverka din utbildning.. Kåren har även ett stort utbud av sociala aktiviteter som du som medlem kan ta del av. De studiesociala aktiviteterna bedrivs i första hand av våra utskott och corpser. Aktiviteterna är väldigt varierade så vi hoppas att du hittar något som passar just dig. Några exempel på aktiviteter är idrottsaktiviteter, sittningar, filmkvällar, spex, pubar, orkester och mycket annat.. ...