Smittskydd är insatser inom en rad samhällssektorer, bland annat inom hälso- och sjukvården, som syftar till att skydda befolkningen mot spridning av smittsamma sjukdomar. Ett stort antal människor inom många olika verksamhetsfält deltar i arbetet, som vanligen berör olika typer av förebyggande, preventiva, insatser med syfte att minska risken för att en individ ska komma i kontakt med ett smittämne; att förhindra att en individ som har utsatts för smitta blir sjuk samt att förhindra att en infekterad individ för smittan vidare till andra. Smittskyddet är därmed en viktig del av folkhälsoarbetet. I Sverige är Folkhälsomyndigheten den myndighet som, under riksdagen och regeringen, har det övergripande nationella ansvaret för smittskyddet medan smittskyddsläkaren har det regionala. Andra myndigheter som är engagerade i det regionala smittskyddsarbetet är kommuner och länsstyrelser. Regelverket för hantering av smittsamma sjukdomar finns främst i smittskyddslagen, ...
Smittskydd är en myndighet som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet, med syftet att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor. Verksamheten regleras i Smittskyddslagen. Vårdhygien verkar för att tillsammans med vårdverksamheten förebygga uppkomsten av vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom hälso- och sjukvård. Vi bidrar med rådgivning, utbildning och riktlinjer.
Smittskydd är en myndighet som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet, med syftet att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor. Verksamheten regleras i Smittskyddslagen. Vårdhygien verkar för att tillsammans med vårdverksamheten förebygga uppkomsten av vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom hälso- och sjukvård. Vi bidrar med rådgivning, utbildning och riktlinjer.
Riktlinjer och rutiner för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. Kontaktinfo till myndigheten och enheten Smittskydd Stockholm.
Smittskydd Västra Götaland arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.
Mässling Foto: Public Health Image Library Bitr Smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Är du immun mot mässling? 1. Ja 2. Nej 3. Vet inte Vilka områden i världen är drabbade 1. Afrika 2. Afrika och Asien
Det är inte föräldrarna som ligger bakom ökad antibiotikaanvändning. Det visar en ny avhandling som sätter fokus på läkarmöte och invanda mönster. Dessutom visar det sig att föräldrar drar sig för att utnyttja socialförsäkringen när barnen är sjuka. Man vill inte ha "trassel" på jobbet. Läs artiklarna i Smittskydd nummer 1/07. Läs också om ny vaccinplattform, dokumentation av pandemier, toxoplasma, hivmyter och att fler borde lära sig att smittspåra. Missa inte heller reportaget om hur smittskyddsläkare har mycket olika arbetsvillkor beroende på om de arbetar i landsort eller storstad. Trots det har de många gemensamma utmaningar inför framtiden. Läs också om att Socialstyrelsens smittskyddsenhet ser de kommande organisationsförslagen från Ansvarskommittén som den viktigaste framtidsfrågan just nu.. OBS! Vill du läsa en artikel, kontakta redaktör Marco Morner på [email protected] för gratisnummer eller prenumeration.. ...
Han har arbetat med hiv sedan sjukdomen kom till Sverige för 25 år sedan. Epidemin fick inte den dramatiska utveckling många trott. Men Lars Moberg är mycket kritisk till det han menar är en onödig politisering av hiv. Något riskgrupper inte har råd med. Läs artiklarna i Smittskydd nummer 2/07. Läs också om farhågor och förhoppningar inför Ansvarskommitténs förslag och om en sprillans ny utbildning i vårdhygien och smittskydd.. Missa inte heller att Föreningen för medicinsk mikrobiologi fyller 100 år. Ett sekel av framgångar - men vad låg bakom? Och vad väntar runt hörnet?. OBS! Vill du läsa en artikel, kontakta redaktör Marco Morner på [email protected] för gratisnummer eller prenumeration.. Mer ur det nya numret:. ...
Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 3/2012, ÅRGÅNG 23 Tema BARN Tarminfektioner hos barn Barnvaccinationer utanför programmet Resistenta pneumokocker MRSA via tvål- och pappershållare?
Vi uppmanar nu till extra uppmärksamhet på symtom som kan tyda på hepatit A. Tag kontakt med Smittskydd direkt om misstanke skulle uppstå, dvs utan att invänta provsvar, eftersom snabba åtgärder kan förebygga fler fall.
Smittskydd stockholm lediga jobb, Vår främsta uppgift är att se till att invånarna i länet får tillgång till en väl fungerande hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.
Smittskydd Västra Götaland utreder fall av salmonella bland personer som vårdats inneliggande på regionens sjukhus och kan ha smittats där. Alla större sjukhus i Västra Götalandsregionen ingår i ut...
Smittskydd i Norrbotten är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete. Verksamheten regleras i smittskyddslagen.
Smittskydd i Norrbotten är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete. Verksamheten regleras i smittskyddslagen.
Smittskydd i Norrbotten är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete. Verksamheten regleras i smittskyddslagen.
På Region Gävleborgs webbplats finns information om smittskydd i länet. Smittskydd Gävleborg jobbar med att förebygga och minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.. ...
Miljö- och byggnämnden är tillsammans med smittskyddsläkaren i Region Norrbotten ansvarig för smittskyddet i Älvsbyns kommun.. Smittskyddsläkaren samordnar smittskyddet i länet och är ansvarig för att spåra smittan och att undanröja risken för smittspridning när det gäller allvarliga smittsamma sjukdomar som sprids direkt från person till person. När det gäller allvarliga smittsamma sjukdomar som sprids via sällskapsdjur, föremål och livsmedel är Miljö- och byggnämnden ansvarig för att spåra smittan och för att undanröja risken för smittspridning. Smittskyddsläkaren kan begära att patienter lämnar de prover som behövs för att smittkällan ska kunna spåras.. Om det är nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen får Miljö- och byggnämnden låta förstöra föremål av personlig natur och låta avliva sällskapsdjur som innehas av privatpersoner. Den som drabbas av ett sådant beslut har rätt till skälig ersättning av kommunen.. Om du ...
Det blir allt viktigare med ett bra smittskydd i nötkreatursbesättningar. Både besökare och djurkontakter kan leda till att smittsamma sjukdomar sprids mellan besättningar vilket kan få omfattande konsekvenser för djurvälfärd och lönsamhet. För växande besättningar innebär fler besökare och ökad kontakt med andra besättningar, genom till exempel inköp av rekryteringsdjur och användning av kvighotell, en ökad risk att få in smitta. I stora besättningar kan det också vara svårare att bli fri från vissa infektioner när de väl kommit in i besättningen. Många av våra smittsamma infektionssjukdomar går dock att förhindra genom ett bra smittskydd. Ett bra smittskydd på gården är också viktigt för att förhindra att sjukdomar sprids inom gården ...
Vid utbrott av smittsamma sjukdomar är det av stor betydelse med en snabb smittspårning och snabbt insättande av åtgärder för att förhindra vidare smitta. Utredningar sker i samarbete mellan miljö - och hälsoskyddsenheten, smittskyddsenheten samt länsveterinärerna på länsstyrelsen. Utredningarna ska präglas av samarbete, flexibilitet och snabbhet.. Ansvaret för patientåtgärder ligger på landstingets smittskyddsenhet medan kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet har ansvaret för objektrelaterade åtgärder. Objektburen smitta är alla sjukdomar som kan spridas mellan objekt och människa. Exempel på objekt är livsmedel, vattenanläggningar utomhus eller inne i fastigheter och andra vatteninstallationer, ventilationsanläggningar och djur. ...
Detta är en informationssida om smittskydd för lantbrukets djur. Smittsäkra.se vänder sig till dig som är djurägare, djurskötare eller i yrket kommer i kontakt med lantbrukets djur.. På dessa sidor finns smittskyddsråd, fördjupad information om smittsamma sjukdomar och hur de sprids, samt ett självtest för bedömning av smittskyddet på gården. Här finns också information om det nya frivilliga smittskyddsprogrammet Smittsäkrad Besättning för gris- respektive nötkreatursbesättningar.. Smittsäkra.se drivs av Gård & Djurhälsan och Växa Sverige i samarbete med SVA. Sidan finansieras av Jordbruksverket.. ...
Katter är egentligen solitärer, det vill säga, under naturliga förhållanden lever de ensamma och har bara kontakt med andra katter i samband med parning eller revirstrider. Det är väl känt att stress i olika former påverkar immunförsvaret negativt och gör att individen blir mera mottaglig för infektioner. Stress kan orsakas av många olika faktorer, exempelvis av att många katter lever tillsammans på en liten yta, eller att de lever i en grupp där individerna inte fungerar bra tillsammans. På sidan Rekommendationer-parasitorsakade diarreer i kattbesättningar hittar du mera information om bland annat stress, hur det påverkar immunförsvaret och vad som är viktigt att tänka på när man har flera katter tillsammans.. Nedan har vi samlat råd för dig som vill minska risken för att dina katter ska drabbas av smittsamma sjukdomar och även för dig som har haft oturen att få in en smittsam sjukdom bland dina katter. Detta är allmängiltiga råd och gäller oavsett om du ...
Smittskyddsarbete handlar om att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids i samhället och att ge allmänheten råd och information om hur man undviker smitta. ...
Smittskyddsarbete handlar om att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids i samhället och att ge allmänheten råd och information om hur man undviker smitta. ...
Vi är en länsövergripande verksamhet med uppgift att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids bland människor.
Vi är en länsövergripande verksamhet med uppgift att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids bland människor.
Välkommen till Eksjö kommuns webbplats. Här hittar du information om tjänster och verksamheter inom kommunen, men också allt vår vackra kommun har att erbjuda.
Länsstyrelsen har ansvar för det förebyggande smittskyddet av djur i länet. Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för djurhälsan och för att bekämpa smittsamma djursjukdomar. Länsstyrelsen förebygger och bekämpar Länsstyrelsen sköter det förebyggande smittskyddet när det gäller djur i länet, och vi leder och samordnar bekämpningen av vissa allvarliga smittsamma sjukdomar. En del är väldigt smittsamma och får stora konsekvenser för djuren och djurhållningen, så kallade epizootier (till exempel blåtunga samt mul- och klövsjuka). Andra sjukdomar smittar mellan djur och människor och kan orsaka allvarliga sjukdomar på människor, så kallade zoonoser (till exempel salmonella, tuberkulos och rabies). Beroende på vad det gäller kan Länsstyrelsen samarbeta med smittskyddsläkare, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, fältverksamma veterinärer och länets kommuner. ...
Det är viktigt att alla som arbetar på grisgårdar tar ansvar för att bevara det goda hälsoläget i svensk grisproduktion. Hälsoläget är en konkurrensfördel som måste bevakas och bevaras gemensamt mot andra grisproducerande länder!. En god djurhälsa är en förutsättning för effektiv och lönsam grisproduktion. Förebygg hälsoproblem genom att vara noggrann med det interna smittskyddet.. Smittämnen sprids inte bara via grisar och andra djur, utan också via människor, kläder, verktyg och fordon. Gård & Djurhälsan har tagit fram informationsmaterial gällande smittskydd vid besök på grisgårdar, som även finns på fler språk!. ...
Köp djur från så få ställen som möjligt. Om du måste köpa djur från flera olika säljare så isolera de nyinköpta fåglarna under minst tre veckor (karantän).
Smittskyddslagen säger att Myndighetsnämnden ansvarar för att smittskyddsåtgärder vidtas mot djur, vattentäkter, livsmedel, badvatten, ventilationsanläggningar, avloppsvatten, avfall och andra objekt som sprider eller misstänks sprida smitta.. I detta arbete samverkar Miljöstaben med länets smittskyddsläkare, som har det övergripande ansvaret för smittskyddet inom länet. Det kan bli aktuellt med utredningar om matförgiftning, legionärssjuka, papegojsjuka och mycket annat.. En stor del av det dagliga arbetet med tillsyn av exempelvis livsmedelslokaler, hotell, vandrarhem, avloppsanläggningar, vattentäkter, badanläggningar och lokaler för hygienisk behandling, kan också ses som förebyggande smittskyddsarbete.. På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa om olika smittsamma sjukdomar som kan spridas via djur, vatten, livsmedel, badvatten, med flera objekt. ...
Vi s ker dig som r specialistkompetent i infektionssjukdomar, allm nmedicin, venerologi eller klinisk mikrobiologi. Du ska ha s rskilt intresse av och kunskap om smittskydd, infektionsepidemiologi och folkh lsa. Vi ser helst att du har praktisk erfarenhet inom n got av omr dena samt av ut triktat arbete och undervisning. Erfarenhet av teamarbete samt forsknings- och utvecklingsarbete r meriterande ...
Sedan 2013 finns en särskild hygienlagstiftning som bland annat kräver att det ska finnas möjlighet för den som vistas på en djuranläggning att tvätta och desinficera händerna. Reglerna gäller inte för den som endast har djur i sitt eget hem.. Du som har besöksverksamhet där människor erbjuds möjlighet till direkt kontakt med djur ska även ha besöksregler och anmäla din verksamhet till Länsstyrelsen om du har tre eller fler besökstillfällen per år. Detta gäller även när djuren kommer till människorna som till exempel vårdhundar.. För verksamheter inom djurens hälso- och sjukvård gäller särskilda regler för att förhindra spridning av smittor inom vården.. När en veterinär misstänker att ett djur drabbats av en infektion med antibiotikaresistenta bakterier (MRSA/MRSP) ska det undersökas och anmälas till Länsstyrelsen och djurägaren ska vidta åtgärder för att förhindra att bakterierna sprids vidare. ...
Då en person inte inställt sig för undersökning, inte kunnat identifieras eller kontaktas, inte följt eller inte kommer att följa sina förhållningsregler eller inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta innebär en smittrisk mm så ska detta anmälas på denna blankett:. Blankett för anmälan till smittskyddsläkaren enligt smittskyddslagen. Om en patient med kronisk anmälningspliktig sjukdom flyttar till annat län ska det anmälas på denna blankett:. Blankett för anmälan om byte av behandlande läkare enligt smittskyddslagen. ...
Kondom, Kondom Trasig, Condom Off, Milf, Latex, Condom Hooker och mycket mer. 5 månader sedan Analdin kondom, högskola, par, student, anal. Ida Hall, projektledare för projekt " Kondomkunskap ", Smittskydd Skåne . det medföljer instruktioner och det finns You Tube videos som visar hur man gör. slickar runt anus, för att skydda mot STier och andra bakterier. Har man samlag, vaginalsex, analsex eller oralsex utan kondom kan slemhinnor mötas. Vanlig hud, som på händerna, släpper inte igenom. Kondom, Kondom Trasig, Condom Off, Milf, Latex, Condom Hooker och mycket mer. 5 månader sedan Analdin kondom, högskola, par, student, anal. Ida Hall, projektledare för projekt " Kondomkunskap ", Smittskydd Skåne . det medföljer instruktioner och det finns You Tube videos som visar hur man gör. slickar runt anus, för att skydda mot STier och andra bakterier. Analsex utan kondom - bästa gratis amatör porrfilm i kategorin Porno Casero Tube ; Bästa analsex med flickvän från Sydamerika. 10m ...
Schulman K, Sahlström L: Loppuseminaari tiivisti luomukalkkunahankkeen tulokset. Saparo, april 2014.. Schulman K, Sahlström L, Heikkilä J: Tautisuojaus luomukalkkunatuotannossa., I verket: Nina Schulman (red.), Maataloustieteen päivät 2014, Suomen maataloustieteen seuran tiedote no. 31, s. 153, 8-9.1.2014, Helsingfors.. Kaukonen E, Nauholz H, Perko-Mäkelä P, Schulman K: Maailman siipikarjaeläinlääkärit koolla Ranskassa. Finsk Veterinärtidskrift Vol. 10, s. 632-633.. Schulman K, Perko-Mäkelä P, Nauholz H, Kaukonen E: Siipikarja yhdistää eri maailmat - World Veterinary Poultry Association Conference. WVPAC2013, 19-23.8.2013 Nantes, Frankrike. Suomen Siipikarja 2013: 4, s. 20-21.. Schulman K, Perko-Mäkelä P, Nauholz H: Luomu- ja laidunsiipikarjan tuotantoa ranskalaisittain - koko ketjua halliten. Suomen Siipikarja 2013: 4, s. 28-29, 42.. Schulman K, Sahlström L: Biosecurity in organic turkey farming. World Veterinary Poultry Association Conference WVPAC2013, 19-23.8.2013 Nantes, ...
Vaccin mot hepatit B finns och består av icke-infektiöst HBsAg, framställt med rekombinant DNA-teknik (se genteknik). I många länder ingår vaccination mot hepatit B i det. (25 av 175 ord) ...
Patientkontakterna för att bekämpa smittspridning handläggs av sjukvården.. Tillsyns- och tillståndsnämnden arbetar för att smitta inte ska spridas via vatten eller livsmedel. Nämnden kan fatta beslut om att kläder, möbler eller andra föremål med ohyra eller smittämne ska brännas eller omhändertas på annat lämpligt sätt.. Zoonoser är sjukdomar som kan överföras mellan djur och människa. Vid flertalet zoonoser är djuren vid smittillfället inte sjuka utan endast bärare av smittämnet som kan vara:. ...
Du som hygiensjuksköterska kommer att arbeta på enheten för Smittskydd och Vårdhygien, Diagnostiskt centrum med placering i Kalmar. Vårdhygien utgör en länsövergripande expertfunktion som ska bistå vårdens medarbetare till en god och säker vård. Vi är idag en hygienläkare och tre hygiensjuksköterskor och vi har verksamhet i hela Region Kalmar län.. Vi är en del av Diagnostiskt centrum, som består av 260 medarbetare som årligen utför fler än fem miljoner analyser, undersökningar och behandlingar. Vi arbetar inom enheterna Klinisk patologi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Smittskydd och Vårdhygien samt Biobank- och vävnadscentrum. Vi är ett vetenskapligt kompetenscentrum och aktiva inom flera forskningsområden. Vår länsövergripande verksamhet finns på sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik ...
Rummet där barnet/medarbetaren har vistats ska spärras av och vädras och städas efter att barnet/medarbetaren har lämnat rummet.. Förbered vilket rum som kan vara lämpligt om isolering behöver ske. Rummet ska ligga i nära anslutning till utgång och ha fönster. Vid misstänkt smitta är det Region Stockholm och Smittskydd Stockholm som ansvarar för att de misstänkt smittade får lämna prover, får provsvar och vid konstaterad smitta att de får vård. Det är också Smittskydd Stockholm som ansvarar för smittspårning för att nå eventuella personer som patienten kan ha haft kontakt med för bedömning och eventuell provtagning.. Tellusbarns ledning ansvarar för att löpande tillhandahålla aktuell information till medarbetare och vårdnadshavare i förskolorna. Information om barn och vuxna som eventuellt insjuknat i Corona - Covid 19 är sekretessbelagd. ...
Det kan vara genom inköp av nya höns eller genom att du tar med dig dina djur till en utställning. Den andra stora faran är besökare. En besökare som kommer in bland hönsen kan bära med sig smitta från andra fjäderfä. För att förhindra detta gäller det att du tänker igenom och sätter upp rutiner för hur man gör när man tar in nya djur till flocken och hur besökare skall uppföra sig ...
Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: godkänd FH700A-Folkhälsoarbete och folkhälsovetenskap A1N och godkänd BM501G-Klinisk mikrobiologi och antibiotikaresistens G2F och godkänd BM700A-Vårdhygien A1N och godkänd FH702A-Kvantitativ metodik inom folkhälsovetenskap A1N och godkänd BM702A-Vaccinologi och immunologi A1N och godkänd BM704A-Infektionsepidemiologi och smittskydd A1F och genomgången FH703A-Kvalitativ metodik inom folkhälsovetenskap A1N och genomgången FH704A-Hälsa för alla - teoretiska ansatser A1N (eller motsvarande kunskaper ...
Kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning samarbetar med Landstingets smittskyddsläkare vid misstänkt objektburen smittspridning. Vi hjälper då till med bland annat att ta prover och utreda smittspridningen.. Vårt arbete med smittskydd innebär också till exempel att vi ställer krav på att minska risken för läckage av smittämnen till grundvatten och brunnar när vi handlägger ärenden om enskilda avlopp.. Kommunen arbetar även med tillsyn på till exempel förskolor, bad och andra offentliga lokaler och ställer då krav på rutiner för hygien i dessa lokaler.. Tillsynsansvaret för smittskydd delas av bland annat kommunen, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket. ...
Bloggade om informationsplikten och hiv på Juridikbloggen för några dagar sedan.. "Den som vet att han eller hon bär på en smittsam sjukdom är skyldig att lämna information om smittan till andra människor som han eller hon kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för smittospridning kan uppkomma.". Frågan är om det finns en beaktansvärd risk för att smittospridning kan uppkomma om det är som Smittskyddsinstitutet skrev i en rapport som publicerades för några månader sedan:. "Utifrån det rådande kunskapsläget görs bedömningen att smittrisken vid vaginala och anala samlag där kondom används är minimal om den hivinfekterade personen uppfyller kriterierna för välinställd behandling. Detta gäller sannolikt även vid samlag där inte kondom används under förutsättning att inga andra sexuellt överförda infektioner föreligger, även om en sådan slutsats för närvarande inte går att vetenskapligt belägga.". Det är positiva nyheter att behandlingen av hiv ...
Utbildningarna riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal och andra grupper i samhället som är verksamma där det finns risk för smittspridning.
Den enda tidning som når alla verksamma inom djursjukvården.. Kontakta MediaKraft för information om hur du kan annonsera i tidningen och här på webben. Carl Larsson, 08-23 45 35, 070-147 5029. Klicka här för att läsa mer om annonsering och utgivningsplan.. ...
Kommunen spelar dock en viktig roll när det gäller bland annat smittspårning och provtagning vid utbrott av olika smittor. Kommunen ska hålla Folkhälsomyndigheten uppdaterade om viktiga händelser och också ge allmänheten den information de behöver i en smittsituation.. ...
Objektburen smitta är alla sjukdomar som kan spridas mellan objekt och människa. Alla typer av objekt och djur ingår i begreppet, till exempel livsmedel, ventilationsanläggningar, vattenanläggningar utomhus eller inne i fastigheter och andra vatteninstallationer, vilda djur, livsmedelsproducerande djur, skadedjur och sällskapsdjur.. Patientkontakterna för att bekämpa smittspridning handläggs av sjukvården. Var och en som misstänker sig ha smittats av en samhällsfarlig sjukdom är skyldig att omedelbart söka läkare för undersökning. Man är skyldig att följa läkarens förhållningsregler och att alla upplysningar om vart smittan kan ha kommit ifrån och vart den kan ha förts vidare. ...
Denna nordiska utbildning är helt ny vid Göteborgs universitet och är under utveckling. Ny information läggs löpande ut på sidan.. Läs mer här!. ...
Sverige har ett mycket gott smittskyddsläge inom vattenbruket. För att behålla detta krävs bland annat tillstånd för att importera vattenbruksdjur till Sverige. Det är också viktigt att hålla en god hygien i anläggningen för att minska risken för att djuren ska bli sjuka.. Alla djur som hålls av människan omfattas av djurskyddslagen, som säger att de ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande.. På dessa sidor kan du läsa mer om vanliga sjukdomar, smittskyddsarbete och djurskyddsbestämmelser. ...
Till allmänheten Vi får många förfrågningar om corona just nu, både på e-post och telefon. Har du allmän frågor om corona vänligen ring 113 13 . Har du frågor om sjukdom ring 1177 . Sekreterare Jen...