A stony-iron meteorite was analyzed using the HyPix-3000. Inside a stony-iron meteorite, there are transparent parts similar to glass and opaque parts similar to metal. The transparent parts were thought to be non-crystalline (amorphous). However, when measurement of the transparent part was actually performed, only one diffraction line was observed. In general, when measurement is done with a 0D or a 1D detector, the range in which diffraction X-rays can be detected from the sample is limited to a certain region. (This region is indicated in yellow in Fig. 1.) In this experiment, the diffraction lines, indicated with red arrows, are within the scanning range, and therefore can be detected. On the other hand, it is possible to acquire information on multiple lattice planes, as shown in Fig. 2, by using the HyPix-3000, which has a wide effective detection area, and by performing measurement while oscillation the sample. When the 2D diffraction image obtained in Fig. 2 was converted to a 2θ-I ...
A stony-iron meteorite was analyzed using the HyPix-3000. Inside a stony-iron meteorite, there are transparent parts similar to glass and opaque parts similar to metal. The transparent parts were thought to be non-crystalline (amorphous). However, when measurement of the transparent part was actually performed, only one diffraction line was observed. In general, when measurement is done with a 0D or a 1D detector, the range in which diffraction X-rays can be detected from the sample is limited to a certain region. (This region is indicated in yellow in Fig. 1.) In this experiment, the diffraction lines, indicated with red arrows, are within the scanning range, and therefore can be detected. On the other hand, it is possible to acquire information on multiple lattice planes, as shown in Fig. 2, by using the HyPix-3000, which has a wide effective detection area, and by performing measurement while oscillation the sample. When the 2D diffraction image obtained in Fig. 2 was converted to a 2θ-I ...
Efterfrågan av träpellets från hushåll, värme- och kraftvärmeverk samt industri ökade med nästan två procent 2017 jämfört med året innan. Totalt användes drygt 1,8 miljoner ton pellets, motsvarande 8,5 TWh energi. Användningen har ökat de tre senaste åren, men har en bit kvar till toppnivån från 2011 då drygt 2,2 miljoner ton pellets användes i Sverige.. - Produktionen av pellets i Sverige ökade för femte året i rad och ligger nu på 1,74 miljoner ton, nästan på rekordnivån 1,8 miljoner ton från 2010, säger Anders Haaker, chefredaktör på tidningen Bioenergi.. Importen var oförändrad, cirka 270 000 ton, medan exporten minskade med cirka 12 procent till cirka 200 000 ton. Sammantaget gav detta en ökad användning av pellets i Sverige på nästan 2 procent eller drygt 30 000 ton under 2017 jämfört med 2016.. Tidningen Bioenergis analys av pelletsbranschen i Sverige publiceras i Bioenergi nr 2-2018. Analysen baseras på en egen enkätundersökning samt statistik ...
Malmproduktionen i Sverige slog nytt rekord för fjärde året i rad och nådde 79.1 miljoner ton, en ökning med tio procent sedan året innan. Den största enskilda produktionsökningen under 2013 svarade järnmalmen för, med en ökning på 17 procent till 37,4 miljoner ton. Det kan jämföras med den högsta noteringen någonsin från 1974, då 44 miljoner ton bröts. Produktionen av ickejärnmalm är också den högsta någonsin - 41,7 miljoner ton.. - Svenska gruvor står för 91 procent av EU:s järnmalmsproduktion. - Mineralersättningen som delades ut 2013 uppgick till 6,9 MSEK, varav 5,1 MSEK delades ut till markägare.. - 2013 års avgifter för undersökningstillstånd uppgick till 17,9 MSEK.. - 2,4 kubikmeter energitorv producerades (jämfört med 1, 8 miljoner kubikmeter för 2012). - Mängden levererad natursten ökade från 1,7 miljoner ton för 2012 till 1,97 miljoner ton för 2013.. Ladda hem Bergverksstatistik 2013 (pdf, nytt fönster). ...
Malmproduktionen i Sverige slog nytt rekord för fjärde året i rad och nådde nästan till 80 miljoner ton. Slutsumman blev 79.1 miljoner ton, en ökning med tio procent sedan året innan. Den största enskilda ökningen svarade järnmalmen för med en ökning på 17 procent, till 37,4 miljoner ton järnmalm, vilket kan jämföras med den högsta noteringen någonsin under 1974 då 44 miljoner ton bröts. Då fanns det 30 järnmalmsgruvor i landet vilket ska jämföras med de fem järnmalmsgruvor som finns idag. Sett till enskilda gruvor så stod järnmalmsproduktionen i Northlands Tapuli-gruva och i Dannemoragruvan för en stor del av uppgången. Produktionen av ickejärnmalm är också den högsta någonsin - 41,7 miljoner ton.. ...
De fem största producenterna av majs, korn, hirs, råg och havre som Bush vill omvandla till råvara för produktionen av etanol, förser enligt färska uppgifter världsmarknaden med 679 miljoner ton. Samtidigt behöver världens fem största konsumenter, varav somliga även är producenter av denna spannmål, idag 604 miljoner ton om året. Det disponibla överskottet krymper då till 80 miljoner ton. Detta jättelika slöseri med spannmål för att producera drivmedel skulle, om man bortser från oljehaltiga utsäden, enbart räcka till att spara åt de rika länderna 15 procent av det som deras glupska personbilar konsumerar. Bush förklarade i Camp David att han har för avsikt att tillämpa denna modell i världsskala, vilket inte betyder annat än en internationalisering av folkmordet. Ingen i Camp David har svarat på den grundläggande frågan: Var och vem kommer att förse USA, EU och de rika länderna med de dryga 500 miljoner ton majs och annat spannmål som behövs för att ...
Michelle McCrackin. Under det senaste århundradet har jordbruket i länderna runt Östersjön lagt mer än 44 miljoner ton fosforbaserat gödsel på sina odlingsmarker - vilket är betydligt mer än vad som sedan har tagits tillbaka när grödorna skördas. Den återstående fosforn har under decennierna lagrats i jorden och läcker nu till sjöar och kustområden.. I en ny policy brief beräknar Michelle McCrackin och hennes kollegor att cirka 45 procent av all vattenburet fosfor till Östersjön kommer från denna ansamling av lagrad fosfor på land.. - Därmed blir det en viktig faktor när man ska fastställa mål för näringsreduktion och genomföra åtgärdsprogram för att minska näringsbelastningen till havet, säger Michlle McCrackin.. ...
Inför min nästa bok kollade jag idag upp den totala sockerkonsumtionen i världen. På 1980-talet låg den på 90 miljoner ton. Idag på cirka 168 miljoner ton. Produktionen av high fructose corn syrup (HFCS) ligger på nästan 14 miljoner ton. Utöver det sötar industrin våra livsmedel med saker som invertsockersirap, melass, koncentrerad äpplejuice och koncentrerad druvjuice. Hur mycket sådant som går åt vet jag inte. Men om man delar 168+14 miljoner ton med 7 miljarder människor, blir det 26 kg per person och år. Nyligen menade WHO att vi skulle förbättra vår hälsa om vi minskade sockerkonsumtionen till max fem procent av våra kalorier. Det är 9 kg per person och år. Det finns en oro att vi inte ska kunna föda världens befolkning i framtiden. Om vi slutade överkonsumera socker, skulle vi frigöra ofattbart stora åkerarealer för produktion av mat som kan göra människokroppen gott istället. En tanke så här på lördagkvällen.. ...
Mellan 5 och 13 miljoner ton plast hamnar i haven varje år, enligt en ny studie i Science. Studien visar också att mängden kan fördubblas om tio år om inget
År 2005 producerade världens jordbrukare 220 miljoner ton sojabönor varav omkring hälften i Brasilien. Mindre än en tiondel av den totala produktionen gick till direkt konsumtion i form av framför allt tofu och veganbiffar. Man extraherade 33 miljoner ton sojaolja varav kanske 2 miljoner ton blev biodiesel, resten framför allt matolja. Sedan oljan extraherats kvarstod 144 miljoner ton sojamjöl, rikt på högvärdiga proteiner. Sojamjölet används främst som tillskott till djurfoder och förutom sitt höga närings- och proteininnehåll har sojamjölet den värdefulla egenskapen att på något sätt katalysera, i det närmaste fördubbla, djurens förmåga att förvandla cellulosa till högvärdigt protein. Denna effekt anses kunna förklara varför nötköttsproduktionen i världen har kunnat öka så kraftigt under de senaste decennierna trots att den förbrukade fodermängden inte ökat nämnvärt. I regel ingår sojamjöl med 15-20% i fodret och ges som tillskott till både ...
Om tio år ska Sveriges årliga utsläpp från transporter ha minskat med lika många miljoner ton koldioxid. Elektrifieringen räcker inte till. Så hur ska det egentligen gå till? Fördubblat pris på drivmedel?
Tack vare bättre och större ansökningar den senaste perioden beräknas Klimatklivet minska Sveriges koldioxidutsläpp med 20 miljoner ton fram till 2020. Det framgår i den lägesbeskrivning för Klimatklivet som Naturvårdsverket lämnade till regeringen i g...
Under senaste verksamhetsåret bidrog Stena Metallkoncernens återvinning i Sverige till 4 miljoner ton i koldioxidbesparing. Det motsvarar utsläppen från 3,6...
Mineralutvinning och byggverksamhet var fortfarande de st rsta producenterna av avfallsprodukter. Industrin r dock p v g att n samma storleksklass. M ngden industriavfall steg till n stan 16 miljoner ton. J mf rt med tidigare r var m ngden problemavfall rekordstor, omkring 2,3 miljoner ton. Uppgifterna framg r av Statistikcentralens EU-rapport om avfallsstatistik.. Inom konsumtionen, dvs. servicesektorn och hush ll, uppkom totalt 3 miljoner ton avfall. Av konsumtionsavfallet var 3/4 blandat eller sorterat kommunalt avfall. M ngden har i flera r h llits p en r tt s j mn niv . Servicesektorns andel av konsumtionsavfallet r 60 procent.. Den st rsta problemavfallsgruppen har ist llet f r kemikalieavfall s sm ningom blivit mineralavfall vid metallframst llning, byggverksamhet och utvinning, s som metallhaltigt slam, f rst rd jord och slam fr n anrikning av metaller. Den verl gset st rsta delen av problemavfallen, 1,8 miljoner ton, deponerades eller placerades i marken i l mpliga konstruktioner f r ...
Koppar finns i jordskorpan, bundet i malmerna. Det bryts därför vanligen i dagbrott som till exempel Chuquicamata i Chile, Bingham Canyon Mine i Utah, USA och El Chino Mine i New Mexico, USA. Enligt United States Geological Survey var 2011 Chile den största producenten av koppar med 5,4 miljoner ton, 33% av världens totala produktion på 16,1 miljoner ton, följt av Peru, Kina, och USA. Chile har brytbara kopparfyndigheter på 190 miljoner ton. Vanligaste är sulfidiska malmer, främst kopparkis. De kopparkishaltiga malmerna innehåller dock vanligen ganska mycket svavelkis, vilket länge gjorde många malmfyndigeter oanvändbara då man hade svårigheter att avlägsna svavlet ut kopparmalmen.[5] Idag anrikas malmerna genom att krossas och malas till ett fint pulver, som sedan anrikas genom flotation till slig, med en halt av omkring 20-30 % koppar.[6] Därefter rostas malmen för att minska svavelhalten genom oxidation. Den smälts därefter i en ljusbågsugn tillsammans med en ...
Handelspolitiken förändras och marknaderna regionaliseras Obalansen mellan utbud och efterfrågan har lett till ökande export till Europa och USA. Extraregional handel med stål (dvs. exklusive handeln inom EU, NAFTA, CIS osv.) stod för 17 % av den globala efterfrågan på stål 2017, med Kina som den största exportören och USA den största nettoimportören.. Globala handelsmönster har analyserats och debatteras mycket under de senaste åren och lett till att fler och fler länder installerar skyddsmekanismer. Handelspolitik i kombination med ökande lokal efterfrågan på stål har resulterat i minskad handel. Framförallt har den kinesiska stålexporten fortsatte att minska med 8 % från 75 miljoner ton 2017 till 69 miljoner ton 2018. USA, som är världens största nettoimportör av stål med ett handelsunderskott på cirka 25 miljoner ton, har infört skyddstullar på de flesta importerade stålmaterial. EU och andra har svarat med motåtgärder. Nuvarande handelsåtgärderna kommer ...
Östersjön liksom alla andra hav är drabbade av detta relativt nya hot. Det är de så kallade mikroplasterna som är det största hotet. Man kan dela in plastskräpet i nano-, mikro- och makroplaster, där nanoplaster är i storlek av bråkdelar av en mm, man kan likna det som finmalet mjöl. Mikroplaster är i storlek ca 0,3 - 5 mm och makroplaster större än ca 5 mm.. Det är ingen som vet hur mycket plast som flyter omkring i våra hav men forskare från USA och Australien beräknar att haven får ta emot 5 - 13 miljoner ton plastskräp från världens kustländer varje år, vilket omfattar 192 länder och en produktion av ca 99 miljoner ton plast. Kina toppar listan av nedskräpare följt av Indonesien och Filippinerna. Sverige hamnar i slutet av listan.. Räknar man på drygt 8 miljoner ton plast som åker ut i haven så motsvarar det ungefär ett lastbilsflak i minuten eller så skulle plasten täcka stora delar av Gotland med ett ankeldjupt lager. Nedskräpningen ökar varje år ...
Örnahusens potatis är vi extra stolta över. Så pass att det blir flera delar om potatisen. Varje morgon under sommaren tar vi upp precis så mycket så att det räcker en dag. Detta så att du alltid ska vara säker på att det är färska knölar du får i grytan. Här är lite mer info om potatisen.. Potatis (Solanum tuberosum) är en art som tillhör familjen potatisväxter. Potatis är också den allmänna benämningen på växtens rotfrukt vilken är stapelföda i en stor del av världen. Växten förekommer vilt i Sydamerika, där även flera snarlika arter odlas. Flera arter i familjen potatisväxter odlas som föda. Däribland potatis och tomat.. De tre största potatisproducerande länderna 2007 var Kina (72 miljoner ton), Ryssland (36,7 miljoner ton) och Indien (26 miljoner ton). De tre toppkonsumerande länderna per capita och år 2005 var Vitryssland (181 kg per capita), Kirgizistan (143 kg per capita) och Ukraina (136 kg per capita).. Potatisen är en flerårig ört med ...
Squash kan delas in i sommarsquash och vintersquash. Sommarsquash, även kallad zucchini eller ibland courgette, är en växt vars oftast gröna eller gula frukter äts som grönsak. Andra färger förekommer, men är inte vanliga. De mest förekommande sorterna har frukter med gurkliknande form, men det finns även andra former. Vintersquash har ett hårdare skal, oftast sötare kött, och kan lagras betydligt längre än sommarsquashen. Vintersquashen liknar mer en pumpa än vad zucchinin gör, och används på samma sätt. (Källa Wikipedia). Finns i gårdsbutiken nu, välkomna!. ...
Om spridningen av plast i naturen fortsätter öka i nuvarande takt kommer det finnas mer plast än fisk i haven, mätt i vikt, år 2050, enligt en rapport från välgörenhetsorganisatio- nen Ellen MacArthur Foundation. Produktionen av plast har ökat från 15 miljoner ton 1964 till 311 miljoner ton 2014. 2050 beräknas en femtedel av all olja som produceras gå till produktion av ny plast. Bara 14 procent av alla plastförpack- ningar återvinns. Minst åtta miljoner ton plast hamnar varje år i haven, enligt rapporten. Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 ...
De totala globala utsläppen av klimatgaser var under 2013 över 50 miljarder ton. Av dessa stod Sverige för 56 miljoner ton i inhemska utsläpp, eller 0,11 %. Då de totala utsläppen de senaste åren ökat med i snitt 500 miljoner ton per … Läs mer →. ...
NÄSTAN TRE FJÄRDEDELAR AV ALLA kokosnötter odlas i tre länder; Indonesien producerar 18 miljoner ton, Filippinerna 15 miljoner ton och Indien 11 miljoner ton. I mitten av artonhundratalet utvecklades den internationella handeln med kokosolja för användning i tvål, smörjmedel, margarin och matolja. Kolonialmakterna anlade stora plantager och program för exportproduktion på Ceylon (nuvarande Sri Lanka), Celebes (en av Indonesiens öar) och Filippinerna (som då var amerikansk koloni) och vid mitten av nittonhundratalet var kokosoljan den mest betydelsefulla vegetabiliska oljan i världen. Kokosnötter är väl anpassade till strandliv eftersom de växer bra i sand och tål hög salthalt. De behöver mycket ljus och mycket regn för att trivas. Kokosnöten, som inte alls är en nöt utan en frukt, växer i grupper i palmens topp och varje träd kan ge upp till 100 nötter om året. Det tar cirka fem år innan en ny kokospalm bär frukt, skörden är som ...
NÄSTAN TRE FJÄRDEDELAR AV ALLA kokosnötter odlas i tre länder; Indonesien producerar 18 miljoner ton, Filippinerna 15 miljoner ton och Indien 11 miljoner ton. I mitten av artonhundratalet utvecklades den internationella handeln med kokosolja för användning i tvål, smörjmedel, margarin och matolja. Kolonialmakterna anlade stora plantager och program för exportproduktion på Ceylon (nuvarande Sri Lanka), Celebes (en av Indonesiens öar) och Filippinerna (som då var amerikansk koloni) och vid mitten av nittonhundratalet var kokosoljan den mest betydelsefulla vegetabiliska oljan i världen. Kokosnötter är väl anpassade till strandliv eftersom de växer bra i sand och tål hög salthalt. De behöver mycket ljus och mycket regn för att trivas. Kokosnöten, som inte alls är en nöt utan en frukt, växer i grupper i palmens topp och varje träd kan ge upp till 100 nötter om året. Det tar cirka fem år innan en ny kokospalm bär frukt, skörden är som ...
Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige rent, beskriver skräpets väg till hav och vattendrag. År 2011 producerades det 311 miljoner ton plast globalt. Det finns 150 miljoner ton plast i haven, och mängden ökar med 13 ton varje år. Plasten försvinner aldrig, den blir bara mindre och mindre bitar. Inspelat den 20 mars 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Konsumentföreningen Stockholm.
Sju tusen ton till fem miljoner ton kan låta mycket ändå, men det är det inte. Låt mig ge lite perspektiv på mängderna: Guld bryts idag vid cirka 1 ppm och utvinningen är cirka 2800 ton, vilket innebär att guldmalm-mängden är i storleksordningen 2.8 miljarder ton, medan all uranutvinning i världen handlar om att processa i storleksordningen 66 miljoner ton (1000 ppm i snitt). Update: En faktor 42 i skillnad. Man kan som extra kontrollräkning uppskatta värdet av metallproduktionen som en proxy för ansträngningen att gräva upp dem. Uranvärdet: 66,000 ton/år * 83,000 USD/ton = 5.5 miljarder USD/år. Guld: 2,800 ton/år * 37 miljoner USD/ton = 104 miljarder USD. En faktor 19 i skillnad. Close enough - samma storleksordning!. Det mesta av detta guld används till att kunna utropa "oh, shiny!", medan uranet tränger undan kolkraft med hjälp av utsläppsfri el. En vigselring på 5 g guld har dragit lika mycket malm som allraminst 1.5 kg natur-uran, motsvarande 50 MWh el, eller fyra ...
Omväldsanalys Avfall Sopberget ökar med tre procent per år i Sverige - dock har mängderna per person minskat något i Sverige senaste 4 åren Järfällas invånare slängde ton avfall 2013 I Sverige slängdes ton avfall 2012 I Europa slängdes ton avfall 2012 I världen slängdes ton avfall slängdes 3,5 miljoner ton avfall per dag 2025 i fortsatt takt kommer 6 miljoner ton per dag slängas, enligt Daniel Hoornweg som anser att vi nått
Oljeproduktionen från Ryssland kommer att uppgå till närmare 510 miljoner ton olja under 2011, att jämföra med 2010 års produktion på 505 miljoner ton.
Höstens dåliga förutsättningar har resulterat i att höstvetearealen är cirka 25 procent mindre än 2017 och att vårkornsarealen istället ökat med ungefär 30 procent. Det gör att vårkornet på sina 381 700 hektar är den största spannmålsgrödan i år. Det skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.. Bland spannmålsgrödorna är det höstvete som konsekvent gett högst hektaravkastning. Under 2014-2017 låg skörden på mellan 2,5-3 miljoner ton vilket motsvarar 45-50 procent av den totala spannmålsskörden.. I år beräknas totalskörden av höstvete minska med nästan 950 000 ton och vårkornet öka med 400 000 ton jämfört med 2017. Eftersom höstvete i regel oftast ger mest skörd gör detta att den totala skörden av spannmål minskar med knappt 500 000 ton jämfört med 2017. Den totala mängden man beräknar få ut i år är 5,5 miljoner ton. Det kan dock komma att påverkas av andra faktorer som inte tagits med i beräkningarna.. Arealen av höstraps beräknas ...
Alla som var med på den tiden minns gråa och smutsiga miljöer och visst talades det en del om konkreta miljöproblem i Östeuropa och miljörörelser i öst var en betydande del av motståndet mot kommunistdikaturerna. De som arbetade för minskade utsläpp kunde hamna i fängelse. Men hur var det med koldioxidutsläppen?. Den enklaste jämförelsen är att titta på det delade Tyskland. Hur var det i planekonomins DDR jämfört med marknadsekonomin i Västtyskland? I tyska motsvarigheten till naturvårdsverket, Bundesumweltamt, Daten Zur Umwelt 1990 års upplaga fanns jämförande statistik för koldioxidutsläppen för Västtyskland och DDR. Från 1980 sjönk utsläppen i väst från 805 till 705 miljoner ton år 1989. I DDR ökade utsläppen stadigt fram till den ekonomiska krisen 1987. År 1989 var utsläppen 343 miljoner ton men tar man hänsyn till folkmängd (69 miljoner i väst och 17 i öst) landar utsläppen per capita på 21 ton i DDR och 12 ton i BRD (för dagens utsläpp se ...
Naturvårdsverket har gjort en preliminär lista på vilka företag som får utsläppsrätter under perioden 2013 till 2020. Listan måste godkännas av EU innan företagen kan räkna hem sin kvot - den slutgiltiga listan kommer att vara klar i april 2012.. En utsläppsrätt ger företaget rätt att släppa ut ett ton koldioxid inom ramen för EU:s klimatmarknad ETS. Den totala volymen av utsläppsrätter till stationära svenska anläggningar kommer att minska successivt under åren - från cirka 30 miljoner ton koldioxid år 2013 till knappt 24 miljoner ton år 2020. Om företaget inte har tillräckligt stor kvot får den köpa på andrahandsmarknaden.. De flesta branscher anses vara utsatta för så kallat koldioxidläckage, det vill säga missgynnade i konkurrensen med risk för att de flyttar sin verksamhet utanför EU. Dessa företag får därför utsläppsrätterna gratis. Andra företag får en successivt minskad kvot fram till 2020.. Bland de största mottagarna med över 100 000 ton ...
Företaget grundades den 5 juni 1874 av Johann Philipp Schifferdecker, i Heidelberg. År 1896 producerades 80 000 ton portlandcement. Efter 1914 uppköptes flera andra mindre företag och 1936 var produktionen uppe i en miljoner ton cement årligen. År 1938 bildades Portland-Zementwerke Heidelberg Aktiengesellschaft. Den internationella verksamheten inleddes med förvärvet av en del av Vicat Cement i Frankrike. År 1972 uppgick leveranserna till 8,3 miljoner ton. År 1977 påbörjades inköp av företag i USA med förvärvet av Lehigh Cement, och 1990 började expansionen i östra Europa. År 1993 förvärvades en del av SA Cimenteries CBR i Belgien. I början av år 2005 övertog industrimannan Adolf Merckle kontrollen över företaget. Sedan 2010 noteras Heidelberg Cement AG på Frankfurtbörsen. År 2010 hade Heidelberg Cement 29 cementanläggningar i västra och norra Europa, 19 i Östeuropa och Centralasien, 16 fabriker Nordamerika, 14 i Afrika och Medelhavsområdet. I de flesta ...
En kubikmeter skog binder drygt ett ton koldioxid per år. Den svenska skogen växer totalt med 110 miljoner kubikmeter varje år. Det innebär att den binder upp emot 140 miljoner ton koldioxid. Det är dubbelt så mycket som de svenska utsläppen totalt av koldioxid. Det svenska skogsbruket minskar mängden koldioxid i atmosfären med 60 miljoner ton per år, sa vd Bengt Ek, Föreningen Skogen, på ett frukostmöte för riksdagsledamöter. Hans Winsa, forskningsledare på Sveaskog, menade att storleken på skogens koldioxidupptagning och tillväxt bestäms i huvudsak av mängden barr och blad, som kan ta upp koldioxid och ta emot solljuset. Med hjälp av skogsskötselåtgärder kan barrmängden ökas, vilket i sin tur resulterar i ökad trädtillväxt. Ett exempel på åtgärd är gödsling ...
Studien som presenterades under tisdagen vid Världsorganisationens "Framework Convention on Tobacco Control" har genomförts av forskare från Imperial College i London.. I rapporten har forskarna kartlagt tobaksindustrins negativa miljöpåverkan i form av bland annat koldioxidutsläpp, vattenföroreningar och avskogning.. År 2014 odlades enligt rapporten 32,4 miljoner ton grön tobak som användes för att producera 6 biljoner cigaretter. Tobaksbranschens koldioxidutsläpp samma år låg på 84 miljoner ton, cirka 0,2 procent av de globala koldioxidutsläppen det året skriver forskarna i rapporten.. Enligt studien kräver odlingen av tobak 22 miljarder ton vatten årligen. Att torka tobaksbladen är en energikrävande process som i många länder kräver att man eldar med kol eller ved. Transporter, filter och förpackningsmaterial bidrar ytterligare till cigaretternas negativa miljöpåverkan.. I rapporten jämför forskarna tobaksodling med odling av andra grödor och konstaterar att ...
Men det här räcker förstås inte för miljöaktivister. Det enda rätta måste vara att få bort utsläppen helt. Därför har Sveriges regering lovat att vi skall ha en fossilfri fordonsflotta år 2030.. Att nå det här målet kommer förstås att kosta oerhört mycket, men tanken är att det ändå skall vara värt det. Så låt oss ta en titt på förutsättningarna.. I Sverige finns drygt 4,3 miljoner registrerade personbilar, med en genomsnittlig körsträcka enligt senaste mätningen på 1 223 mil. Statistiken för CO2-utsläpp säger att personbilstrafiken är i stort sett helt ansvarig för de 12,6 miljoner ton koldioxid som anges för persontrafik på väg (noggrannare uppdelning visar att personbilarna står för ca 9,3 miljoner ton, varav 7 ton för privatbilar).. Det här skulle innebära att våra bilar i genomsnitt släpper ut ca 170 g koldioxid per km, men det är förstås inte en relevant jämförelse. De siffrorna sjunker ju av sig själv i takt med att gamla bilar skrotas ...
Låt oss säga att vi vill nå Proxima Centauri på 100 år - en rimlig tidsrymd för att ett interstellärt projekt ska vara lönt att genomföra inom en högteknologisk civilisations livstid. Då skulle vår rymdsond behöva uppnå en hastighet på 402 090 000 000 km/år = 1100 862 422 km/dygn = 45 869 267 km/h = 12 741 km/s, alltså omkring 750 gånger snabbare än Voyager 1. Det skulle då gå åt 562 500 gånger så mycket energi. Supermegamonsterraketen skulle behöva väga minst 356 miljoner ton om den skulle använda liknande teknik som Titan IIIE. Även om vi kan tänka oss mer effektiv raketteknik skulle det ändå för en rymdsond på knappt ett ton röra sig om storleksordningen hundratals miljoner ton. Hur mycket är det? Keopspyramiden väger cirka 5,7 miljoner ton. Minst tjugo Keopspyramider - raketen skulle alltså bli orimligt stor ...
För att möjliggöra en kontinuerlig tillväxt av staden och för att göra vardagen lättare för invånarna, för att minska trafikstockningar och förbättra luftkvaliteten, byggs den nya 21 kilometer långa motorvägsförbindelsen, Förbifart Stockholm, i utkanten av huvudstaden. Av dessa går mer än 18 kilometer ner till 80 meter djupt under jord och korsar under Sveriges tredje största sjö, Mälaren, vid tre ställen. Efter den planerade öppningen 2026 förväntas upp till 11 000 fordon per timme eller 145 000 fordon per dag kunna köra genom de två separata tunnelrören i tre filer per riktning.
Vi människor anser oss ju vara en framgångsrik art med många individer. Vi hör också till de större djuren, även om vi är långt ifrån de största. Mänsklighetens samlade vikt uppskattades för år 2015 vara 369 miljoner ton. Vikten bara av kolatomerna i alla människors kroppar uppskattas av ett israeliskt forskarlag till 60 miljoner ton, eller 0,06 Gt (gigaton).
I 11 regioner och 40 städer har Kina sedan länge krav på inblandning av etanol i bensin. Kina är också världens tredje största producent av etanol efter USA och Brasilien, men dock väsentligt mindre. Tidigare år har man också importerat mycket råvara och färdig etanol men importen avstannade efter det att Kina infört en importskatt för att stimulera en inhemsk produktion. Det gör man genom att införa en nationell E10 inblandning. Planen för etanolproduktion 2017 är 3,5 miljoner m3 etanol varav 350 000 från cellulosa råvara. För 2020 är planeras 10 miljoner ton varav cirka 3,5 miljoner ton från cellulosa och andra icke sädesbaserade grödor. År 2025 avser Kina vara ledande på cellulosa baserad etanol. Planen på en etanolsatsning lanserades av National Development and Reform Kommission, National Energy administration och 15 regionen i början av september 2017.. 2008 då priserna på majs och annan säd var höga avbröt Kina stödet för nya anläggningar för ...
Det är förstås en fråga om definitioner och hur man räknar. Människan ligger ganska bra till. Jag har bara hittat uppgifter för att räkna på "vuxna" (människor som är minst 15 år gamla). År 2005 fanns det 4630 miljoner av oss, med en genomsnittsvikt av 62 kg. Det är tillsammans 287 miljoner ton. Av detta beror 15 miljoner ton på övervikt, motsvarande 242 miljoner "vuxna" människor av ...
Det är nu bekräftat att BioBags påsar bryts ned helt till oskadligt organiskt material efter sex månader i jord och två år i marin miljö.. Undersökningen gjorde även testet på traditionella plastpåsar och OXO-bionedbrytbara påsar enligt samma metod. Båda plasttyper klarade inte nedbrytningsprocessen under två år, i varken jord eller vatten.. Det produceras ca. 300 miljoner ton plast varje år i världen, varav 8 miljoner ton hamnar i hav, sjöar och vattendrag. Vilket motsvarar ett lastbilslass med plast som hamnar i havet varje minut, enligt studier som "World Economic Forum" nämnt.. En viktig del av lösningen på plastföroreningar är utveckling och ny tänkande. Detta beskrivs också i "The Better Alternatives Now" rapporten som även avslutar: "Livsmedelsproducenter och livsmedelsbutiker borde investera i helt biologiskt nedbrytbar och komposterbar plast och emballage som fortfarande skyddar och bevarar maten som tidigare men utan att förorena naturen".. Rapporten ...
Människor producerar runt 300 miljoner ton plast årligen samtidigt som åtta miljoner ton når haven varje år. Experter är överens om att vi måste producera mindre plast och sluta skräpa ner. Här är tre viktiga forskningsfrågor som behöver lösas.. Plast i havet När plast väl nått haven blir det mycket svårare och dyrare att städa upp. Därför arbetar forskare med att spåra plast för att lista ut dess källa.. En studie från 2017 kom fram till att cirka 90 procent av all plast i våra hav kommer dit via tio floder. Åtta av dessa floder ligger i Asien, de andra två i Afrika. Men Europa är inte skuldfria, bland annat exporterar vi stora mängder plastskräp till Kina.. Bättre återvinning Det finns runt sju typer av klassificering av plast och inte all plast kan återvinnas tillsammans. När plaster når återvinningscentralen osorterade blir det ofta för dyrt att återvinna plasten.. Forskare jobbar därför med att skapa ämnen som låter plast återvinnas tillsammans. ...
NCC Roads producerar 6,8 miljoner ton asfalt och 30 miljoner ton stenmaterial per år. Det gör oss till Nordens största aktör inom asfalt- och krossbranschen. Verksamheten är framför allt koncentrerad till de nordiska länderna, där den svenska marknaden är den enskilt största. NCC Roads har även verksamhet i S:t Petersburg. Dessutom exporteras stenmaterial runt Nordsjön och Östersjön ...
Totalt ska Trafikverket transportera bort 22 miljoner ton bergmassor under byggtiden för Förbifart Stockholm. För att spara på miljön ska cirka 10 miljoner ton av dessa massor fraktas sjövägen på Mälaren med början hösten 2017.
Elda upp plastberget. Våra hav översvämmas av plast. Varje år hamnar mellan 5 och 13 miljoner ton plast i havet och hundratals miljoner ton kastas på soptippar, trots att plast har lika högt energiinnehåll som olja och är värt lika mycket. Den plast som kastas under ett år är uppskattningsvis värd uppemot en biljon kronor som bränsle. Hur kan ett sådant monumentalt slöseri vara möjligt?. Så låt oss för ett ögonblick glömma alla blåögda idéer om hundraprocentig återvinning och cirkulära samhällen och ta en titt på plast som bränsle vid värme- och elproduktion. Här är faktiskt Sverige ledande ...
Elda upp plastberget. Våra hav översvämmas av plast. Varje år hamnar mellan 5 och 13 miljoner ton plast i havet och hundratals miljoner ton kastas på soptippar, trots att plast har lika högt energiinnehåll som olja och är värt lika mycket. Den plast som kastas under ett år är uppskattningsvis värd uppemot en biljon kronor som bränsle. Hur kan ett sådant monumentalt slöseri vara möjligt?. Så låt oss för ett ögonblick glömma alla blåögda idéer om hundraprocentig återvinning och cirkulära samhällen och ta en titt på plast som bränsle vid värme- och elproduktion. Här är faktiskt Sverige ledande ...
IGE Nordic är ett svenskt prospekteringsföretag som letar ädel- och basmetaller. I dagsläget ligger fokus på en nickelfyndighet i Rönnbäcken, 25 km söder om Tärnaby i västerbotten. Försiktiga beräkningar visar en mineraltillgång på ca 340 miljoner ton som kan bli föremål för dagbrott och en livslängd på gruvdriften om ca 20 år. IGE Nordic är ett svenskt prospekteringsföretag som letar ädel- och basmetaller. I dagsläget ligger fokus på en nickelfyndighet i Rönnbäcken, 25 km söder om Tärnaby i västerbotten. Försiktiga beräkningar visar en mineraltillgång på ca 340 miljoner ton som kan bli föremål för dagbrott och en livslängd på gruvdriften om ca 20 år. Detta är en av Skandinaviens största nickelfyndigheter. Investeringsbehovet blir över 6 miljarder kronor och den lokala sysselsättningseffekten beräknas bli minst 350 personer inklusive sidoeffekter.. IGE Nordic arbetar nu med kompletterande borrningar samt teknisk- och miljöundersökningar för att ...
Den ökade användningen av biodiesel har minskat utsläppen av koldioxid från tung trafik i Sverige mycket kraftigt. De totala utsläppen av växthusgaser från tunga fordon minskade från 3,75 miljoner ton koldioxid till 3,33 miljoner ton koldioxid mellan 2015 och 2016. Det är en minskning med 11 procent, och förklarar nästan halva minskningen av växthusgasutsläpp i Sverige förra året ...
Det saudiska oljebolaget Preem har som mål att minska sina utsläpp med 40 procent till 2020. Men utvecklingen går åt motsatt håll. När bolaget byggt ut sitt raffinaderi i Lysekil kommer det att släppa ut mer koldioxid än någon annan industri i hela Sverige.. I ansökan till Mark- och miljödomstolen, som förväntas godkänna utbyggnaden av Preems raffinaderi i Lysekil i dagarna, skriver Preem att "Preems uttalade vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle genom att producera mer hållbara drivmedel." Men i praktiken innebär utbyggnaden en ökning av bensin och dieselproduktionen i Lysekil, vilket kommer att fördubbla anläggningens utsläpp.. Preems raffinaderi i Lysekil ligger redan idag på tredje plats bland de industrier som släpper ut mest växthusgaser i Sverige. Enligt statliga Naturvårdsverket släppte raffinaderiet ut 1,58 miljoner ton koldioxid under 2017. Det motsvarar nästan 3 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser (52,9 miljoner ton ...
Internationella Havsforskningsrådet har uppskattat det nuvarande beståndet, av NVG-sill (också atlantoskandisk sill) till en lekbiomassa på omkring 4 miljoner ton. Norskt provfiske har lett till en helt annan uppskattning, nämligen mer än 6 miljoner ton i lekbiomassa. Det är 40% mer än Läs mer…. ...
Dagens samhälle tillverkar och använder sig av allt mer syntetiska kemikalier. Detta utgör ett allt större hot mot havsmiljön och det kräver påhittiga och kreativa lösningar för att komma till bukt med problemet. Nya typer av vattenreningstekniker kan ge stora effekter när det gäller att minska skador på hav och miljö och att minska utsläppen. Idag använder vi så mycket syntetiska kemikalier som vi aldrig gjort tidigare och hela tiden tillverkas nya substanser för nytillkomna användningsområden. Sedan trettiotalet så har produktionen av dessa kemikalier ökat från en miljon ton till nästan 400 miljoner ton per år.. Ökningen har främst skett när det gäller kemikalier i läkemedels- bekämpningsmedels- och plastindustrin. Idag finns det syntetiska kemikalier i alla tillverkningsprocesser. Den här utvecklingen har skapat ett stort utvecklingsbehov när det gäller att bekämpa det hela och en teknik som är på framfart är vattenrening som förhoppningsvis kommer vara ...