Forbo Sphera er vårt nye homogene vinylbelegg som er produsert på vår helt nye fabrikk i Holland. I denne unike kolleksjonen har man tatt i bruk den aller nyeste forskningen og teknologien for å skape en førsteklasses kolleksjon med smarte og innovative løsninger.
Vill du spara pengar? Jämför priser och läs recensioner på Golv. Vi hjälper dig att hitta rätt forbo sphera Golv och göra ett billigt & tryggt köp ✓ Vårt köpskydd ger dig pengar tillbaka om något går fel. Välkommen till PriceRunner!
Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Elektro och systemteknik Kraftfulla datorer, nya sensorer och högeffektiv kommunikationsteknik har öppnat dörren för att göra tekniska system som är självlärande. Fördelen med sådana system är att de är tänkta att kunna hantera situationer som man inte förutsåg när systemet konstruerades. Tillsammans med forskare från Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet och med starkt stöd av Vetenskapsrådet bygger vi nu upp forskningsmiljön NewLEADS kring självlärande dynamiska system, med tillämpningar inom bland annat robotik, smarta byggnader, autonoma farkoster och bioprocessteknik. Vi fokuserar på teoriutveckling kring några av de mest kritiska aspekterna för modellbaserad inlärning av dynamiska system med hjälp av sensordata, nämligen: i) användning av datorintensiva statistiska metoder för att ta hand om okända storheter som mätbrus, ii) hur man kan förbättra sensorinformation genom aktivt lärande, iii) hur
Under läsåret 17-18 kommer vi att studera teorin för dynamiska system - något som används i sammanhang då vi vill beskriva hur ett tillstånd utvecklas till ett annat över tid. Ett dynamiskt system kan baseras på heltalen (diskret) eller på de reella talen (kontinuerligt). Som exempel kan nämnas modellering av vattenflöden, svängande rörelser eller befolkningstillväxt. Handledare för projektet är Thomas Ohlson Timoudas, doktorand vid KTH.. Bilden som syns här ovan visar den berömda Lorenz-attraktorn som bland annat kan användas för att modellera konvektionsströmmar i atmosfären. Introduktionsträff: 14 september kl 17-18 i Vetenskapens Hus.. Projektbeskrivning: Kaos, fraktaler och dynamiska system (pdf). ...
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga ...
SKÖTSEL- & INSTALLATIONSANVISNINGAR Läggning Skötsel Läggning TextilDiversity DESSO Essence PlastgolvTarkett Homogena rullar, torra utrymmen Tarkett Homogena rullar, våtrum FORBO Sphera Element LinoleumTarkett Linoleum FORBO Linoleum VåtrumTarkett Aquarelle golv Tarkett Aquarelle vägg Tarkett Tarkodry golv Tarkett Tarkodry vägg FORBO Våtrumsgolv FORBO Våtrumsvägg KonsumentplastNordic Stabil Tarkett Extra Stegsäkra golvTarkett Granit Safe T Skötsel Generella skötselrådGolvbranschens generella…
Produktion och logistik är mycket komplexa med beroenden mellan många samverkande dynamiska system och frekventa förändringar. Frekventa avvikelser från
Vad är lean management Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ SKL Ekonomi och framtid Framtida utmaningar Modell för dynamiska system Kvalitetsbristkostnader
Verksamheten är inriktad mot bl a följande områden. [BR][B]Analys:[/B] Ordinära och partiella differentialekvationer, mikrolokal analys, matematiska problem i fysiken, komplex analys, potentialteori, funktionalanalys, interpolationsteori, olineära dynamiska system, gaugeteori, konvexitetsteori, approximationsteori. [B][BR]Algebra:[/B] Liealgebra, konform fältteori, ringteori, talteori, datoralgebra. [BR] [B]Geometri:[/B] Differentialgeometri. [BR][B]Tillämpningar:[/B] Teoretisk geodesi, matematisk processmodellering. [BR] [B]Bildanalys:[/B] Datorseende, bildbehandling, tomografi. Tillämpningar inom medicin, robotik, fotogrammetri, fordonsnavigering. [BR][B] Matematisk statistik, teori:[/B] dynamiska stokastiska grafer, extremvärdesteori, Markovprocesser, Monte Carlo-baserad inferens, partiellt observerade stokastiska system, spatial statistik och statistisk bildanalys, statistisk signalbehandling, stokastiska differentialekvationer. [BR][B]Matematisk statistik, tillämpningar:[/B] ...
IT-system och människor i samspel. (5.0 hp, HT18/19, vecka 44-03, 33%.). Kursen ger kunskaper om mänskliga operatörer som styr komplexa och dynamiska miljöer, inom till exempel processtyrning, trafikstyrning och styrning av fordon. Den beskriver analys av kognitivt arbete, grundläggande villkor för mänsklig styrning av komplexa och dynamiska system. Dessutom beskrivs barriärbegreppet för att förhindra olyckor och incidenter. Bra och dåliga designlösningar för utformning av IT-system beskrivs.
Dynamic Systems Development Method (DSDM) är en systemutvecklingsmetod som är baserad på Rapid Application Developmentmetodiken (RAD) där prototyping ses som viktigare än detaljerad planering. Metoden är inkrementell och iterativ med en nära kunddialog för att få fram affärssystem med rätt funktionalitet i rätt tid. Metoden utarbetades i början av 1990-talet (första versionen kom 1995) och förvaltas av ett konsortium. Metoden är ett exempel på en agil systemutvecklingsmetod. Introduktion på svenska till ...
Anställningen som postdoktor i matematik är inriktad mot forskning inom analys och dynamiska system. Främst ska den sökande koppla ihop komplex analytiska metoder med dynamiska system för att därigenom stärka och utveckla forskningen som täcks av analys-och-dynamikgruppen vid enheten Matematik LTH och Numerisk analys. Exempel på forskningsinriktningar är: Spektralteori av nästan periodiska operatorer, extremala polynom och komplex dynamik, diofantisk approximation, slät ergodteori (t.ex. dimensionsteori i dynamiska system), kombinatorisk dynamik etc. Även andra forskningsinriktningar är möjliga, så länge de har tydliga kopplingar till analys-och-dynamikgruppen. Ämne Matematik, med inriktning på analys och dynamiska system Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst 20% av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning
Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Elektro och systemteknik Den snabba utvecklingen inom maskininlärning har lett till spektakulära resultat inom en rad datortillämpningar. En viktig orsak till detta är den rika tillgången på träningsdata som behövs för att träna algoritmerna inom dessa applikationer. Dessa framgångar har lett till att forskare nu studerar möjligheterna för maskininlärning inom en rad teknikområden som robotik, smarta byggnader och självkörande bilar. Dessa är exempel på mycket komplexa dynamiska system där tillgången på data är begränsad och där säkerhetsaspekter har stor vikt. För att ändå få pålitliga resultat så krävs att man bygger in fysikalisk kunskap i algoritmerna samt att de i inlärningsfasen själva aktivt kan styra systemet så att så informativa data som möjligt kan extraheras från systemet. I detta projekt fokuserar vi på teoriutveckling kring denna typ av algoritmer. Forskningsområdet ligger i gränslandet mellan
Fenomen i naturen och tekniska applikationer kan ofta beskrivas med olika matematiska modeller, exempelvis för att visa hur solsystemet eller djurpopulationer utvecklas över tid. Jean-Christophe Yoccoz, professor vid Collège de France i Paris, är världsledande inom att utveckla och förstå dessa så kallade dynamiska system. Som Tage Erlanderprofessor kommer att tillbringa merparten av sin tid vid Mittag-Lefflerinstitutet i Stockholm.. - Jag var där för tio år sedan och atmosfären är verkligen underbar, du kan träffa andra forskare och diskutera matematik i mindre grupper. Samarbeten ger mycket mer om det går att få till personliga möten och kan tillbringa längre perioder tillsammans, speciellt inom matematik där det tar tid att hitta nya lösningar på problem.. Vilka matematiska utmaningar kommer du att arbeta med?. - Dynamiska system beskriver en lång rad olika fenomen, och det finns mycket vi inte förstår inom det stora området som rymmer allt från ganska enkla system ...
Kursen är en fortsättning från grundläggande mekanik och innehåller följande moment; analytisk mekanik, centralrörelse, accelererande referenssystem, stela kroppars rörelser, mekaniska svängningar och vågor, ickelinjära svängningar, kanoniska transformationer, relativitetsteori samt kaos och dynamiska system.
Kursen är en fortsättning från grundläggande mekanik och innehåller följande moment; analytisk mekanik, centralrörelse, accelererande referenssystem, stela kroppars rörelser, mekaniska svängningar och vågor, ickelinjära svängningar, kanoniska transformationer, relativitetsteori samt kaos och dynamiska system. ...
Huvudfokus i hennes forskning ligger inom området för dataanalys och vetenskaplig visualisering, allt från grundläggande frågeställningar till effektiva lösningar på visualiseringsproblem i tillämpningar inklusive flödesanalys, teknik och fysik, medicinska tillämpningar, och maskinteknik som sträcker sig från små till storskaliga simuleringar.. Hennes forskning bygger på idéer och metoder som härrör från olika områden av datavetenskap och matematik, såsom datorgrafik, datorseende, dynamiska system, beräkningsgeometri och kombinatorisk topologi.. ...
Forskningen kommer att vara inriktad på sannolikhetsteori, matematisk analys och dynamiska system. Tjänsten finansieras av WASP/AI genom projektet
Obegränsad mobilitet bygger på en effektiv transportinfrastruktur mellan städer. I detta ingår moderna tåg och lok med hög prestanda, plus järnvägsautomation och elektrifieringslösningar - samt dynamiska system för dokumentation av data och ledning av trafik till landsvägar. Resultat: Interregionala förbindelser som erbjuder snabba och miljövänliga förbindelser mellan städer. ...
Leavitt-Ry-modellen beskriver förändring inom en organisation. Den bygger på forskning av Harold Leavitt, som senare utvecklades av Ry Nielsen. Modellen kom då att kallas Leavitt-Ry-modellen[1]. Ursprungsmodellen syftar till att beskriva den förändring som sker inom en organisation när de fyra komponenterna (uppgifter, struktur, verktyg och teknologi samt aktörer) samspelar. Modellen kallas för Leavitts "öppna systemmodell". När Leavitt studerade organisationer drog han slutsatsen att organisationer är; "komplexa, dynamiska system med en egen utvecklings- och anpassningsförmåga"[2]. Modellen skapades som ett planeringsverktyg för att genomföra organisationsändringar. Modellens syfte är att visa hur de fyra olika komponenterna har ett dynamiskt sammanhang och att de har en inbördes påverkar på varandra [2]. Leavitt-Ry-modellen bidrar till en enkelhet och överskådlighet som gjort att den använts mycket inom undervisning och även praktiskt inom verksamheter som genomdriver ...
Undervisning i matematik vid LTH och i numerisk analys vid både LTH och naturvetenskaplig fakultet. Forskning i bl a algebra, analys, beräkningsteknik, datorseende, dynamiska system, icke-kommutativ algebra och geometri, modellering samt numerisk analys. ...
Systemet Netti Dynamic är ett avancerat mobilitetssystem för användare med extensionsmönster, stora kontraktioner och hög grad av spasticitet. Detta rörelsemönster leder till att både brukarens kropp och rullstolen utsätts för mycket stora påfrestningar. Det patenterade Netti Dynamic systemet låter rullstolen arbeta i samverkan med användarens rörelser. Rullstolen är dynamisk och kommer att följa användarens rörelser båda vad gäller övre och nedre delen av kroppen. ...
Matematiska institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom ett brett spektrum av matematik, tillämpad matematik och statistik. Antalet anställda är cirka 120, varav 30 doktorander. Institutionen har tre forskningsprogram: analys- och sannolikhetsteori, algebra och geometri, tillämpad matematik och statistik. Arbetsuppgifter: Forskning och undervisning (max 20%). Anställningen avser i huvudsak forskning kring existensen av kvasi-periodiska rörelser i det planetariska problemet för realistiska värden på planetmassorna. I synnerhet kommer 3-kropparsproblemet med realistiska parametrar för solen, jupiter och saturnus att studeras. Syftet är att bevisa att KAM-teorin kan appliceras kring planeternas observerade banor och att hitta kvantitativa nedre gränser för ansamlingen av närliggande kvasi-periodiska rörelser. Kvalifikationskrav: Doktorsexamen i matematik. Dokumenterad specialistkunskap i KAM-teori och datorstödda bevis. Önskvärt/meriterande i övrigt:
Matematikcentrum har ca 130 anställda, varav 30 vid avdelning Matematik NF (naturvetenskaplig fakultet) där tjänsten är placerad. Övriga avdelningar är Matematik LTH med numerisk analys samt Matematisk statistik. Vid Matematikcentrum bedrivs forskning inom beräkningsmatematik och numerisk analys, algebra, operatorteori och komplex analys, linjära och icke-linjära partiella differentialekvationer, differentialgeometri, dynamiska system, bildanalys, maskininlärning och datorseende, samt matematisk statistik, sannolikhetsteori och matematikdidaktik. Utbildningen av studenterna leder till kandidat-, masters- och doktorsexamina samt vid LTH till civilingenjörsexamen. Forskningen inom beräkningsmatematik och numerisk analys vid Matematikcentrum är inriktad på numeriska metoder för differentialekvationer. Vi söker en kandidat med anknytning till den befintliga forskningsverksamheten, men som kan tillföra nya aspekter, t.ex. high performance computing, differentialekvationsbegränsad optimering
Project Work in Chaos Theory. Antal högskolepoäng: 3. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: FMFN05. Valfri för: D3, E3, F3, N3, Pi3. Kursansvarig: Professor Ingemar Ragnarsson, [email protected], Fysik, kurslaboratoriet. Förutsatta förkunskaper: FMF090 Kaos inom naturvetenskap och teknik eller FMA140 Olinjära dynamiska system, FMA140 eller motsvarande. Prestationsbedömning: Betyget baseras på projektets genomförande samt på den skriftliga och muntliga presentationen. Övrigt: Projektarbetet skall beskrivas i en rapport och presenteras vid ett seminarium med obligatoriskt deltagande. Hemsida: http://www.matfys.lth.se/kaos.html. Syfte ...
Utbildningen inleds p v ren i k 3 med kurser i fysik som syftar till att ge grundl ggande kunskaper och f rtrogenhet med probleml sning inom kvantfysik, statistisk mekanik, relativitetsteori och klassiska dynamiska system. Under k 4 f ljer ytterligare kvantmekanik, numeriska ber kningsmetoder, en bredare seminariekurs samt en f rdjupning inom n gon av tre inriktningar. F rdjupningen syftar till att skapa f rtrogenhet med modellering av fysikaliska system och probleml sning. En rad kraftfulla teoretiska verktyg inf rs som baseras p grundl ggande fysik, matematik och numerik. Valet av problem reflekterar forskningsfronten inom fysik och dess breda till mpningsomr den. Resultaten kopplas till aktuella experimentella uppt ckter inom fysikens olika grenar. Till mpningar str cker sig fr n de subatom ra inom partikelfysiken, via korrelerade kvantmekaniska m ngpartikelsystem inom kondenserade materiens fysik till de komplexa klassiska m ngpartikelsystem i den levande materiens fysik. Modellerna kan vara ...
Föreningen för psykologisk personlighetsbedömning syftar till att främja intresse, utbildning, forskning och metodutveckling inom personlighetsbedömning, och vara en samlingsplats för intresserade och verksamma inom denna specialitet.. Personlighetsbedömning innebär en fördjupad förståelse av en individs typiska sätt att uppfatta världen, skapa sig en förståelse, agera och samspela i olika situationer. Mot bakgrund av förståelsen av en person som ett dynamiskt system som interagerar med andra dynamiska system, bygger personlighetsbedömningen på en rad olika testmetoder, där resultaten inte utgjort den slutliga bedömningen utan analyserats till en större helhet mot bakgrund av personlighetsteorier om t ex anknytningsmönster, emotionell stabilitet och kognitiv stil. Föreningen arbetar för både metoden som sådan och specifika testmetoder, inklusive performancebaserade personlighetstester som t ex Rorschach, Wartegg, eller Adult Attachment Projective Picture System (AAP). ...
Avdelningen för reglerteknik bedriver forskning inom systemidentifiering, reglerteknik, maskininlärning och optimering av dynamiska system med tillämpningar inom autonoma system, nätverkbaserade system, processreglering, reglering av bioprocesser, robotik och systemsäkerhet. Personalen har en internationell bakgrund och arbetsspråket är engelska. Avdelningen är internationellt väletablerad och är delaktig i många europeiska och nationella forskningscentra och projekt. Industriprojekt sker i samarbete med ABB Corporate Research, ABB Process Automation, BillerudKorsnäs, Ericsson Research och Scania. Vi har ett stort akademiskt nätverk och samarbetar bland annat med forskare vid MIT, UC Berkeley, Stanford University, TU Eindhoven och Université de Lyon. Reglerteknik och automation vid KTH blev rankat 12:a i världen i senaste ARWU Shanghai ranking . KTH erbjuder en attraktiv arbetsmiljö, generös lön och andra anställningsförmåner. Projektbeskrivning Biopharma är en mycket aktiv och
This paper extends the recently developed Model-Aided Visual-Inertial Fusion (MA-VIF) technique for quadrotor Micro Air Vehicles (MAV) to deal with wind disturbances. The wind effects are explicitly modelled in the quadrotor dynamic equations excluding the unobservable wind velocity component. This is achieved by a nonlinear observability of the dynamic system with wind effects. We show that using the developed model, the vehicle pose and two components of the wind velocity vector can be simultaneously estimated with a monocular camera and an inertial measurement unit. We also show that the MA-VIF is reasonably tolerant to wind disturbances, even without explicit modelling of wind effects and explain the reasons for this behaviour. Experimental results using a Vicon motion capture system are presented to demonstrate the effectiveness of the proposed method and validate our claims.. ...