Ledigt jobb inom Administration i Malmö stad på StepStone. School Administrator to Malmo International school. Now we are looking for a school administrator to work in the front office/recept
The author uses a case study of student transportation by public bus in Linkoping, Sweden, to discuss the possibility of public transportation peak demand spread through staggered school hours. The study found that introducing a staggered morning start for Linkopings high schools can substantially reduce extreme morning peak at only one departure point on Linkopings many lines. It demonstrated that bus service cost savings from the leveling out of the extreme morning peak could be of the same magnitude as costs for students resulting from a change in school hours. Staggered school hours could introduce other changes that could benefit the bus transportation system while reducing student costs. Cooperation between the public transportation authority and the high school headmasters is the biggest challenge.. ...
De högpresterande eleverna i skolan har precis som alla andra elever ett behov av bekräftelse, stimulans och utmaningar. Syftet med denna studie är att belysa lärares syn på de duktiga eleverna i skolan. Studien kommer även att beröra lärarnas syn på sin egen kunskap, samt hur de arbetar för att stimulera dessa elever i skolan. Studien ger en översikt av tidigare forskning i ämnet. För att uppnå syftet med studien så genomfördes kvalitativa intervjuer med fem grundskollärare på två olika skolor. I intervjuerna ställdes öppna frågor för att ge respondenterna möjligheten att utveckla sina svar. Resultatet pekar mot att de medverkande pedagogerna upplever en tidsbrist i sitt arbete, att det är svårt att hinna med dessa elever i den utsträckning som önskas. Respondenterna var överens om att diskussionen om de högpresterande eleverna i skolan är viktig. Resultatet visar även att de specialpedagogiska resurserna som finns i skolan enbart går till elever i olika ...
Mycket av det arbete som skolan behöver göra när det gäller inkludering, är sådant som är viktigt för alla elever i skolan. Arbetar skolan på rätt sätt, kan inkluderingsarbetet vara till nytta och glädje för alla elever i klassen och på skolan. Om man arbetar med helheten, med alla elever och med personal, minskar också behovet av ge individuellt beteendestöd till en elev.. Att aktivt och konkret arbeta med värdegrunden och gå igenom grundregler som gäller alla, är exempel på något som är viktigt för alla elever.. Det finns många exempel på strategier i skolan som är av "godo" för alla - men nödvändiga för elever med AST. Här kommer några exempel:. ...
I Lycksele har man anordnat en halvdag med olika aktiviteter där elever på vård och omsorgsprogrammet deltog. En grupp elever har varit på ett äldreboende och aktiverat boende, några elever var på Kommunhuset i Lycksele och tog blodtryck på de anställda. Andra elever var på skolan och tog blodtryck på personalen. Medan vissa elever besökte handikappomsorgen och aktiverade brukare. […]
I tidningar som Aftonbladet kan vi läsa att stress knäcker Svenska elever. Media frossar och eleverna lider. Är det sant? En elev befinner sig i skolan ca 200 dagar av årets 365 dagar. Eleverna har "skola" ca 4-6 timmar av dygnets 24 timmar, då de går i år sex. Eleverna befinner sig alltså ca 1000 timmar per år i skolan, (ett helt år består av 8700 timmar). Eleverna tillbringar endast 11% av tiden på ett år i skolan. Är det befogat att lägga ansvaret på skolan, då media påstår att skolan är för stressig för barnen? Tiden då eleverna inte är i skolan och kan bli påverkade är så mycket mer vilket bör finnas med i beräkningarna. Detta är en enkätstudie som syftar till att undersöka hur elever i år sex uppfattar sin skolsituation i relation till stress. Studiens mål är att undersöka om eleverna upplever sig stressade i skolan, och vad det i så fall är som utgör de största stressmomenten. Studien ska också beröra hur eleverna anser att skolan kan gå ...
St Pauls School, belägen vid Themsen i Barnes i sydvästra London, är en av de mest ansedda engelska privatskolorna. Den grundades 1509 av Jon Colet, domprost vid Sankt Pauls-katedralen i London. Till en början hade skolan sina lokaler intill katedralen men 1884 hade man växt ur dessa och flyttade då till nybyggda lokaler utanför centrum. Sedan dessa delvis förstörts under blitzen byggdes de lokaler där skolan huserar idag. St Pauls School antar bara pojkar och har cirka 850 elever i åldrarna 13-18 år. St Pauls School är en av de nio privatskolorna som listas i 1868 års Public Schools Act (de övriga är Charterhouse, Eton College, Harrow School, Merchant Taylors School, Rugby School, Shrewsbury School, Westminster School och Winchester College) och anses därmed ha fått en viss särställning bland landets skolor. Före detta elever vid St Pauls School kallas Old Paulines. Bland dessa märks John Milton (författare), Samuel Pepys (författare), Isaiah Berlin (filosof), ...
Njudungsgymnasiet i Vetlanda uppmärksammades i våras av oroliga elever om att droger förekom på skolan, rykten om langning och att några unga var påverkade.. Ledningen reagerade och införde nolltolerans på den kommunala skolan som har över tusen elever. Drogpåverkade elever utgör säkerhetsrisk och inverkar negativt för andra elevers trygghet. Kommunen skrev kontrakt med privat företag om att låta narkotikahund kolla lokaler efter skoltid. Och misstankebaserade drogtester skulle göras av socialförvaltningen och elever avstängas tillfälligt om provsvar gav utslag för narkotika.. Totalt testades nio elever under våren, alla visade positiva prov och hos en av dem hittade polis narkotika i hemmet. Tre andra elever vägrade lämna prov, vilket tolkades som att de använt droger. Eleverna avstängdes en tid och socialtjänst och elevhälsa kopplades in.. Men Skolinspektionen - som på eget initiativ gjorde anmälan - anser att skolan gått för långt. Att det är en ...
Under måndag eftermiddag togs ett hot mot Heby skola emot på det sociala mediet Jodel. Det är ett anonymt hot som riktats mot skolan. I hotet framkommer att någon på skolan skall dö innan veckans slut. Skolans krisledningsgrupp träffade under morgonen polisen och representanter från Heby kommun. Skolan beslutade då i samråd med polisen att fortsätta skoldagen, men med polis närvarnade. Polis har under dagen varit på plats på skolan för att lugna och trygga elever och personal. Skolan har under förmiddagen informerat vårdnadshavare via mail på unikum om denna händelse.. På skolan har vissa elever valt att lämna skolan och vårdnadshavare har även valt att hämta sina barn.. På eftermiddagen under tisdagen beslutades, i samråd med polisen, att skolan håller öppet som vanligt onsdagen den 27/1, men att polisen kommer att närvara under delar av dagen.. Ingenting har kommit fram vare sig till polisen eller skolan som stärker hotbilden.. Personalen på skolan är under ...
Så dök den upp. Veckans skolnyhet. Ibland blir man trött på dem. Men. Det är bra att skolan inte får "lugn och ro", vi behöver ju vända på det här skeppet (dåliga studieresultat, PISA etc). Veckans skolnyhet handlar om bristande motivation hos eleverna i årskurs 8 (trots det intervjuade TV4 åk 9 elever). Eleverna uttrycker sin frustation över lärare som är i skolan "bara för att hämta sina pengar" och inte bryr sig om människorna som i skolans värld heter elever. Eleverna upplever att det är roligare/mer motiverande att gå på de lektioner där lärarna visar att bryr sig och vill att alla elever ska lyckas.. I slutet av VARJE termin upplever många elever att det är för många prov, för mycket läxor och då sjunker motivationen. Tror vi lärare verkligen att det sista provet/förhöret är så viktigt att det ska avgöra betyget efter 15 terminers studerande? Eller vill vi ha ryggen fri? Eller handlar det om att visa att just "mitt" ämne är superduper viktigt? Eller ...
Från skolledningen vill vi gärna svara på hur vi arbetar drogförebyggande på skolan. Det är ett missförstånd att polisen och skolan samarbetar med drogtesten. Det gör vi inte. Polisen har sina rutiner och vi på skolan har våra. Både vi på skolan och polisen är angelägna om att värna om våra studerande/ungdomar i denna fråga.. Nedan beskriver vi skolans syn på varför detta är viktigt. Bergagymnasiets elever har rätt till en drogfri skola. Vi har valt att sätta detta i fokus. På skolor där man inte prioriterar detta område kan man ibland märka av konstiga besök av okända personer på skolan, uppgörelser som spiller in på skolan och en allmänt orolig, otrygg atmosfär. Eleverna måste få en chans att göra sig själv rättvisa. Utbildningarna är krävande och man måste kunna studera utan att vara påverkad av droger. Elever med drogproblematik har nästan alltid stor frånvaro och det påverkar också studieresultaten negativt.. För elever som går på ...
Korsholms kommun är en geografiskt vidsträckt kommun med många skolor. Inom kommunens svenskspråkiga grundläggande utbildning finns tretton skolor för elever i åk 1-6 och en gemensam skola för elever i åk 7-9. I kommunen erbjuds finskspråkig grundläggande utbildningen i två skolor, en skola för elever i åk 1-6 och en skola för elever i åk 1-9. Eleverna i kommunens skolor får sin undervisning av behöriga lärare i ändamålsenliga skolor. Elever med särskilda behov erbjuds möjlighet till specialundervisning.. Skolorna för åk 1-6 varierar i storlek vad gäller elevantal. Kommunens minsta skola har läsåret 2018-2019 29 elever medan den största har 311 elever. Skolorna följer en läroplan som är gemensam för hela kommunen men varje skola har sina egna tyngdpunktsområden. Varje skola har en egen rektor.. ...
Vi kan glädjande konstatera att förflyttningen gått bra. Vi har talat med både skolor, elever och föräldrar och alla är positiva. Nu ska de gå på de nya skolorna terminen ut. Hur det blir sedan får vi se, säger Barn- och ungdomsnämndens förvaltningschef Ylva Runnström. Förutom de nya reglerna har GA-skolan bildat ett team bestående av lärarpersonal som kan ta hand om elever som behöver utbildning i mindre grupper i enstaka ämnen. Man har dessutom bildat en jourgrupp, dit elever som tillfälligt avvisats från klassrummet kommer att få sin tillsyn. Skolan har dessutom fått 50 000 kronor extra av kommunen för att förändra skolmiljön till det bättre. Allt för att öka trivseln på skolan. Veckan som gått har varit speciell för de elever som varit i skolan ...
Det var ett 60-tal elever som samlats tillsammans med personal, lärare, familjer och gode män för att vara med och fira in sommaren i Hyltebruks församlingshem. Rektor Juha Rankinen hälsade alla välkomna och lämnade sedan över ordet till några av skolans elever och lärare. Elever framförde känslosamma tal om vänskap, språk utan gränser, hur undervisningen skiljer sig från deras hemland och hur mycket de uppskattar sina lärare och sina nya vänner. Två av skolans lärare framförde Michael Wiehes, Sång till modet, med ett talande bildspel. Alla elever fick ta emot blommor och betyg av sina mentorer och det var med stolthet och glädje som rektorn Juha önskade sex stycken av sina elever lycka till för fortsatta studier på gymnasiet.. Vi önskar alla elever, lärare och personal ett skönt sommarlov! ...
Teknik och Servicegymnasiet är en liten och exklusiv skola. Vi tar endast in 14 elever på el- och energiprogrammet och 24 elever på industriprogrammet. Sammanlagt har vi ungefär 70-100 elever och 10-15 personal. Vi anser att små klasser skapar de bästa förutsättningarna för att lärare ska kunna hjälpa dig att lära och därför delas klassen ofta i grupper om 12 elever eller ibland till och med 6 elever. Det innebär att du som elev alltid kommer bli sedd och få en chans att arbeta efter just dina förutsättningar. Detta skapar också en familjär och hemtrevlig miljö där alla känner sig trygga och blir sedda. Vårt mål är att alla elever ska känna sig trygga i skolan - varje dag. Citat från en elev: " Här behöver man aldrig ha fjärilar i magen på väg till skolan" ...
Idag mäter skolan ofta resultaten vid läsårets slut. För den enskilde eleven är det då för sent att göra en förändring som leder till ett godkänt eller bättre betyg. För skolan är det också för sent att få till en förändring som leder till att fler elever ska klara måluppfyllelsen eller till att öka skolans totala betygssnitt. Linas råd är att börja mäta redan i början av höstterminen. I september vet de flesta lärarna vilka elever som kommer att få svårt att nå målen. Ett råd till alla skolledare är att tidigt på höstterminen ställa följande fem frågor till samtliga lärare; 1) hur många särbegåvade elever finns i klassen, 2) hur många högpresterande elever finns i klassen, 3) hur många elever kommer troligen att uppnå godkända resultat, 4) hur många elever kommer att ha svårt att uppnå resultaten och 5) hur många elever har långt kvar att nå målen? På så sätt får skolledningen en prognos att arbeta vidare med under läsåret. När ...
Därför är det viktigt att vi nu intierar förberedelser för samlad skoldag inför nästa skolbussupphandling så att vi kan införa effektivare och smartare skoldag. Huvudskälet är effektivisering men leder det inte till högre kvalité och bättre resultat ska vi givetvis överväga införandet varför ett succesivt införande är att föredra ...
Inlägg om Barn/elever i behov av särskilt stöd och barn/elever i behov av utmaningar skrivna av Stefan Thorvaldsson, Anette K och .Fröken Flipp
Konstfrämjandet Skåne genomförde hösten 2010 en pilotstudie av projektet Konst i skolan genom stöd från Malmö stad. Tanken var att testa en experimentell projektverksamhet mellan skolor och konstnärer och därigenom utveckla en fungerande arbetsmodell. Våren 2011 genomfördes en andra pilotstudie ute på skolor i region Skåne. Resultatet av dessa båda pilotstudier var en modell för hur konstnärer under 15 timmar kan arbeta med elever i en klass ute på en skola, ett tillhörande kvällssamtal, en utställning av arbetet på skolan samt en avslutande konstutställning på Konstfrämjandet Skånes galleri. Under 2013 och 2014 genomfördes Konst i Skolan på sex nya skolor med stöd från Allmänna Arvsfonden och medel från skapande skola.. Syftet med projektet var att skapa en länk mellan skola och konstnär och att utveckla formen för samtidskonstnärers arbete inom skolan. Anledningen till att vi ville göra detta, var att vi såg en brist hos skolorna, såväl i deras skapande ...
Elever som inte kan sitta stilla och lyssna förlorar i dagens skola. Jag talar av egen erfarenhet. Själv älskar jag att sitta stilla och lyssna och det passar i skolan även om man idag premieras än mer om man är kommunikativ samtidigt som man sitter stilla och är uppmärksam. Som lärare är det "besvärligt" med elever som inte följer mallen och lyssnar, antecknar, ställer frågor och svarar på frågor. Jag brukar tänka på dessa "besvärliga" elever och hur deras liv gestaltade sig efter det att skolan var avslutad. Många är mycket sociala och tycker om att ta plats. Efter att ha tittat på TV-program som Idol kan man konstatera att många av dem kan hittas bland deltagarna där. Det finns en enorm begåvning och kreativitet bland dessa elever som är svår att ta tillvara i skola. För att hålla en vettig lektion i en klass bestående av 25 individer förutsätter det att samtliga sitter stilla och är (någorlunda) tysta. Elever som inte kan det trasar sönder lektioner vilket ...
Rugby School, belägen i Rugby, Warwickshire, i mellersta England, är en av de mest ansedda engelska privatskolorna (public schools). Skolan grundades 1567 efter en testamentsdonation från den förmögne handelsmagnaten Lawrence Sheriff. Fram till 1975 var Rugby en ren pojkskola, men idag antar den även flickor på alla nivåer. Sporten rugby har fått sitt namn från skolan där den utvecklades på 1800-talet. Rugby är en av de nio privatskolorna som listas i 1868 års Public Schools Act (de övriga är Charterhouse, Eton College, Harrow School, Merchant Taylors School, St Pauls School, Shrewsbury School, Westminster School och Winchester College) och anses därmed ha fått en viss särställning bland landets skolor. Före detta elever vid Rugby School kallas Old Rugbeians (ORs). Bland dessa märks Lewis Carroll (författare), Neville Chamberlain (premiärminister), Wyndham Lewis (författare och konstnär) och Salman Rushdie (författare). ...
En studie som London School of Economics and Political Science publicerat i början av 2015 säger att betygen hos elever i skolor med mobilförbud steg med 6,4 procentenheter efter att mobilförbudet införts. Man har jämfört skolor med och utan mobilförbud och följt elevernas resultat från 11 till 16 års ålder.. Det man märkte var att speciellt lågpresterande elever förbättrade sina resultat efter ett mobilförbud. För redan högpresterande elever var skillnaderna inte lika tydliga.. Det känns som en självklarhet att elever inte ska behöva ha sina mobiltelefoner under skoltid. Skolan ska tillhandahålla de digitala verktyg som behövs för undervisningen. Om inte annat så av demokratiska skäl. Det säger sig själv att mobiltelefoner tar bort en del av koncentrationen, speciellt hos elever som annars kan ha svårt att koncentrera sig på undervisningen.. Handen på hjärtat, hur många vuxna klarar av att hålla sig borta från sina mobilapparater när de förväntas lyssna ...
I går i Lund delade en lärare från Backaskolan med sig av sina erfarenheter av hur elever kan lära av andra elever. På en av de skolor hon arbetat på fick förskoleklassens elever skriva texter med datorn som skrivverktyg. Texterna förmedlades sedan vidare till eleverna i klass två som med hjälp av sin lärare övade sig på att ge respons på dem, rätta dem och förklara olika språkliga regler. Tvårona fick sedan arbeta sida vid sida med "sin" förskoleklasselev och hjälpa dem rätta sin text så att skulle bli redo att skicka till sin mottagare och användas för lästräning. ...
Gracious New Generation school ligger i Arusha, Tanzania. Skolan startades 2005 med enbart två elever av Tumaini Nanyaro, då i 30-årsåldern. Tumaini Nanyaro har en fyraårig lärarutbildning. Hon är nu ägare och rektor för skolan.. 2017 har skolan vuxit och har nu 240 elever. Två förskoleklasser samt en klass vardera för årskurs ett tom sju. Det finns tretton lärare, två kockar, en "nattvakt", två lokalvårdare och en sekreterare/ekonomi.. Skolan har inget statligt stöd utan lever på de avgifter som föräldrarna betalar.. I statliga skolor i Tanzania är det inte ovanligt med klasser med 100 elever och en lärare ...
Den svenska skolan karakteriseras av en stor språklig mångfald, med mer än en fjärdedel av alla elever som har rätt till modersmålsundervisning. Enligt betygsstatistikerna som samlas av Skolverket, och resultaten av internationella mätningar som PISA och TIMSS, presterar dessa elever i genomsnitt sämre än sina jämnåriga som har svenska som modersmål. I den offentliga debatten förklaras ofta denna skillnad mellan resultaten genom att poängtera till elevernas bristande språkkunskaper och till deras utländsk bakgrund. Det finns ändå inte så mycket akademisk forskning inom matematikdidaktik kring denna problematik. Forskningen är underutvecklad i synnerhet när det gäller att analysera hur dessa elever upplever matematikundervisningen. I denna uppsats vill jag följaktligen sätta elevernas perspektiv i fokus. Genom att intervjua elever som har svenska som andraspråk, samlar jag in intressanta berättelser kring deras upplevelser av att läsa matematikpå svenska. Mitt syfte ...
2. En skolpeng som följer eleven. Det leder till en väldig fokusering på att locka till sig elever. En skola med goda resultat, dvs hög procent godkända elever, lockar fler att söka till den skolan. Den skolan får alltså mycket pengar. En skola med problem och färre godkända elever får färre sökande elever och alltså mindre pengar. Trots att den skolan kanske snarare har behov av mer resurser. Detta i sin tur leder till betygsinflation, så att skolan kan stå sig i konkurrensen och få fler elever. Kontentan av dessa glädjebetyg slår igenom på alla nivåer. Elever med stora kunskapsluckor går vidare till gymnasiet och högskolan ...
Syftet med detta arbete är att belysa lärares tankar och åsikter om talängsliga elever dvs. elever som inte vågar tala inför sina klasskamrater. Vidare belyser arbetet eventuella orsaker till uppkomsten av talängslan och vad lärare har för möjligheter att göra åt problemet. Både på TV och i radio hörs människor tala om att klimatet i både skolan och samhället blir allt hårdare. Det talas även mycket om vikten av att kunna tala för sig. Vilket innebär ett problem för talängsliga elever. Om eleverna inte vågar tala inför andra, vad får det då för konsekvenser i deras vuxna liv? Den litteratur studie som ligger till grund för denna empiriska studie berör tolkningar om vad läroplanen och kursplanerna skrivit om talängsliga elever. Olika forskares uppfattningar om talängslans eventuella känsla, orsaker, konsekvenser och åtgärder berörs också. Den empiriska studien består av intervjuer med fyra lärare som undervisar i år fyra till sex. Med en kvalitativ metod ...
Loftahammars skola har idag cirka 60 elever uppdelade på fyra grupper, förskoleklass, årskurs 1-2, årskurs 3-4 och årskurs 5-6. Fritidshemmet har cirka 30 barn inskrivna. Loftahammars skola är centralt placerad i Loftahammar, i den norra kommundelen, med skogen och havet runt knuten.. Personalgruppen på skolan består av förskollärare, lärare, fritidspedagog och lärarassistent. Vissa dagar kommer musik-, slöjd- och idrottslärare från andra skolor och undervisar elevgrupperna. Det finns också en specialpedagog knuten till skolan.. Vi är en skola där alla känner varandra och bryr sig om varandra. I Loftahammars skola och fritidshem vill vi alltid sätta eleven i centrum. Tillsammans jobbar vi för att skapa de bästa förutsättningarna för en positiv utveckling för varje elev. Det pedagogiska arbetet genomsyras av kommunens vision: Kompetens för livet! Lust att lära - rätt att lyckas!. Elever och personal har tillgång till biblioteket i Loftahammar. Det ligger på ...
Då antalet barn och elever ökar kraftigt i Halmstads kommun, främst i de centrala delarna av staden, tog kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott i mars beslut att placera två tillfälliga grundskolor i kommunen, en på Sannarpsområdet och en på Kattegattsområdet. De nya skolorna innebär att en omfördelning av eleverna behöver göras.. Från och med läsåret 2018/2019 kommer eleverna i årskurs 6-8 på Andersbergsskolan och Snöstorpsskolan att gå på den tillfälliga grundskolan på Sannarpsområdet istället för på Östergårdsskolan, som har platsbrist. Från läsåret 2019/2020 kommer skolan att omfatta årskurserna 6-9.. Den tillfälliga skolan vid Kattegattområdet kommer att användas av Slottsjordsskolans elever och planen är att delar av årskurs F-3 ska nyttja de nya lokalerna.. De tillfälliga skolorna kommer att ha alla de lokaler som krävs i en grundskola inklusive tillagningskök och matsal.. Omfördelningen är tillfällig tills kommun hunnit bygga nya permanenta ...
UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.7 Eva Rehnberg En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är
Pris: 432 kr. inbunden, 1998. Tillfälligt slut. Köp boken Case Studies for School Administrators av M.K.P. Ahnee-Benham (ISBN 9781566766890) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Europaskolan Malma är en friskola för årskurs 4 till 9, som startade sin verksamhet 2015. Etableringen är ett resultat av det stora engagemang som många boende bidragit med i Malmköping med omnejd och vi känner därför ett starkt stöd i regionen.. Europaskolan Malma ligger centralt i Malmköping i Flens kommun, med goda allmänna kommunikationer. Vi ingår i en koncern som ägs av den ideella Stiftelsen Europaskolan, som även har en grundskola och ett gymnasium i Strängnäs. Stiftelsen är icke vinstdrivande samt religiöst och politiskt oberoende.. Skolan sätter kunskap och bildning i centrum, och vi har höga och positiva förväntningar på såväl elever som personal. Skolan har cirka 265 elever och är ständigt växande. Från och med höstterminen 2017 beräknas den bestå av cirka 300 elever.. Nu söker vi dig som är legitimerad lärare att undervisa i årskurs 4-6, för ett vikariat på Europaskolan Malma.. ...
Beteendestöd i skolan syftar till att skapa en skolmiljö som främjar lärande och inkludering för alla elever. Insatserna baseras på tillämpad beteendeanalys och innebär att man tillsammans försöker förstå elevernas olika beteenden, varför de förekommer och gemensamt provar olika strategier för att hjälpa eleverna att utveckla mer adaptiva färdigheter. Problem i skolan kan handla om hot, våld och konflikter, mobbning och utanförskap, bristande motivation och hög frånvaro eller bristande ledarskap i klassrummet eller svårigheter att skapa ordning och studiero för eleverna.. Vi som arbetar inom Psykologpartners pedagogik & utveckling har lång erfarenhet av att arbeta inom skolan både med normalutvecklade elever och med elever i behov av särskilt stöd. Vi erbjuder både utbildning, handledning, organisations- och implementeringsstöd liksom insatser kring enskilda elever. Vi arbetar huvudsakligen med de vuxna i skolan och mer sällan direkt med eleverna.. Oavsett om ni ...
Om Enskede skola. Enskede skola byggdes för över 100 år sedan mitt i hjärtat av trädgårdsstaden Gamla Enskede, på mark som innan hade varit jordbruksmark. När skolan byggdes upplevdes den anläggas ute på landet och det fanns till och med kolonilotter och trädgårdsodlingar på skolans mark till någon gång på 80-talet.. Skolans elevantal har stadigt ökat. På 1970-talet utbildade Enskede skola ca 550 elever per år och 2015 består elevkåren av snart 1000 elever med en personalstyrka på 125 personer. Kolonilotterna och lekområden på skolan har fått ge plats till nya skollokaler.. Lars Benon, du har i rollen som rektor, arbetat med Enskede skola i snart ett år. Vilka intryck har du fått?. -Här finns mycket duktiga och välutbildade lärare (väldigt hög procent legitimerade lärare) och eleverna är glada och friska och har gott stöd från engagerade föräldrar! Skolan har en tradition av att uppmuntra friskvård bland lärarkåren och det finns mycket inspirerande ...
För första gången kan Skolverket påvisa omfattningen av relativ betygssättning, det vill säga att betygssättningen på skolorna utgår ifrån den genomsnittliga prestationsnivån hos eleverna på den egna skolan. Det innebär att det i genomsnitt är svårare att få ett högre betyg än provbetyg för en elev som går i en skola med många högpresterande elever jämfört om eleven gått i en skola med lägre genomsnittlig prestationsnivå. Den relativa betygssättningen är omfattande. Den kan förklara omkring 30 procent av de totala skillnaderna i skolors betygsättning i förhållande till de nationella proven. Detta resultat understryker svårigheterna för lärare att inom befintligt betygssystem hitta en gemensam nivå för betygssättningen mellan olika skolor.. - Vi kan konstatera att alla de insatser som tidigare gjorts av skolor, kommuner, myndigheter och regeringar för att skapa en likvärdig betygssättning inte har räckt till. Skillnaderna mellan olika skolors ...
Europaskolan Malma är en friskola för årskurs 4 till 9, som startade sin verksamhet 2015. Etableringen är ett resultat av det stora engagemang som många boende bidragit med i Malmköping med omnejd och vi känner därför ett starkt stöd i regionen.. Europaskolan Malma ligger centralt i Malmköping i Flens kommun, med goda allmänna kommunikationer. Vi ingår i en koncern som ägs av den ideella Stiftelsen Europaskolan, som även har en grundskola och ett gymnasium i Strängnäs. Stiftelsen är icke vinstdrivande samt religiöst och politiskt oberoende.. Skolan sätter kunskap och bildning i centrum, och vi har höga och positiva förväntningar på såväl elever som personal. Skolan har cirka 265 elever och är ständigt växande. Från och med höstterminen 2017 beräknas den bestå av cirka 300 elever.. Nu söker vi dig som är legitimerad lärare att undervisa i årskurs 4-6, på Europaskolan Malma.. ...
Den 7 januari var det dags för årets upplaga av Möjligheternas dag - en dag med fokus på matematik. Då träffas 100 elever i åldrarna 6-13 år, alla med ett brinnande intresse för matematik, för att diskutera matematiska utmaningar och kreativa lösningar.. En av besökarna på Möjligheternas dag är Carl som är sex år. Han har åkt hela vägen från Stockholm för att kunna vara med på matematikaktiviteterna. Han gillar att räkna och tycker det är kul att vara på BTH berättar han.. Möjligheternas dag är en dag med fokus på elever med särskild begåvning i matematik. Eleverna, som kommer från hela södra Sverige, får under dagen möta likasinnade jämnåriga, det vill säga andra elever med ett stort intresse och begåvning för matematik. Under dagen kommer en mängd aktiviteter att genomföras. Temat i år är spel- och spelstrategier och eleverna får bland annat testa på algebrakapplöpning.. -Algebra är ett bra redskap för problemlösning och kunskaper i algebra är ...
Rydöbruks skola är en F-6 skola med elever från förskoleåldern till sjätteklass. Klasserna är organiserade i årskurserna F-2 , 3-4 och 5-6.. Skolan är liten med cirka 50-elever. Storleken ger personalen en fantastisk möjlighet att arbeta med hela skolan, det vill säga med alla elever från de små på förskolan till de större barnen i skolan. Det är viktigt att arbeta tillsammans och att alla på skolan känner och respekterar varandra. På skolan finns aktiva elevråd där eleverna representerar sina klasser och tränar sig på de demokratiska processerna.. Skolan är belägen i centrala Rydöbruk med en härlig utemiljö som lockar eleverna till uteaktiviteter. Här finns gott om plats för både lek och undervisning utomhus ...
Sedan regeringen beslutade att slopa skolavgifterna i Tanzania år 2002 har det skett en massiv ökning av antalet barn som börjar skolan. Men utbyggnaden av skolorna har inte hängt med. I varje klassrum trängs upp till 100 elever och i varje skolbänk tre till fyra barn. Men det är inte bara brist på utbildade lärare, skolmaterial och klassrum; det saknas också tillgång till toaletter och rent vatten. För många elever är det just bristen på sanitet och hygien som avgör om de kan fullfölja sin utbildning eller inte.. Vi besöker en skola där toaletten endast består av ett hål i marken och en 13-årig flicka säger att hon brukar kräkas på grund av den fruktansvärda stanken. Det finns inga dörrar och inget rent vatten eller tvål för eleverna att tvätta händerna med. Så ser det dessvärre ut i 84% av skolorna i Tanzania. Hälften av flickorna i landet kan inte stänga om sig när de går på toa vilket gör att många stannar hemma när de har mens och 96% av toaletterna ...
Inkludering som begrepp används flitigt inom skolan [1], även om det inte finns direkt definierat i den svenska skolans styrdokument. Däremot har Sverige liksom många andra länder ingått internationella överenskommelser, där man förbinder sig att sträva mot en inkluderande skola [2].. Studien Elevers upplevelse av social och pedagogisk inkludering - en enkätstudie bland elever i åk 7 fångar upp elevernas syn på sin nuvarande skolsituation ur ett inkluderingsperspektiv. Den utgår från definitionen »en gemenskapsorienterad definition av inkludering« [1], vilket innebär ett skolsystem som välkomnar och undervisar alla elever inom den ordinarie verksamheten. Alla elever ska känna sig delaktiga både pedagogiskt och socialt, och det är inte individen som ska anpassa sig efter skolans förväntningar utan skolans verksamhet som ska anpassas efter alla individer.. Nyckeln i detta synsätt är att omfamna de individuella olikheterna som något att lära sig av och ta vara på. Alla ...
Skolans styrdokument beskriver svensk skola som en skola för alla, vilket utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv blir komplext. Vi har idag ett mål och resultatstyrt skolsystem, vilket innebär att om elever ska lyckas i skolan krävs det att eleven blir godkänd utifrån kunskapskriterier som förväntas uppnås inom en bestämd tid. Syftet med denna litteraturstudie är att försöka förstå och förklara hur betyg och bedömning påverkar elever, lärare och kunskapssyn. Vårt resultat visar att bedömning och betygsättning är ett fenomen som skapar ett dilemma mellan lärare och elever eftersom lärare ständigt ska bedöma sina elever. Lärarna upplever att de känner sig styrda i det reglerade systemet. De nationella proven och olika internationella mätningar styr undervisningen, eftersom resultaten på dessa prov och tester är "bevis" på om skolan är en bra skola och resultaten är även en del i elevernas betyg. Lärarna framhåller att de inte tycker att betygen är ...
Internationella Engelska skolan med plats för 600-960 elever. Planerad verksamhetsstart höstterminen 2021. Ny arena med två idrottshallar för handboll, föreningsliv och skolidrott med total publikkapacitet om cirka 2500 platser. Planerad öppning under 2020. Ärendet kommer att hanteras på kommunstyrelsens arbetsutskott tisdag 16 oktober. Internationell skola skapar möjligheter - Det är mycket bra att vi får en skola av den här karaktären i kommunen, det är det många som har efterfrågat. Vi har en stor målgrupp runt om i hela Kungsbacka för den här typen av skola. Jag tror också att valfrihet och konkurrens leder till förbättrad kvalitet i stort, säger Hans Forsberg. - Vi har ett högt tryck på våra skolor och en ny skola skulle innebära en efterlängtad avlastning. Att Engelska skolan etablerar sig i Kungsbacka skapar en större valfrihet av skolor i kommunen och det öppnar upp för olika behov. Engelska skolan finns idag i Göteborg (Krokslätt och Johanneberg) och ...
Efter ett antal år på skolan finns det elever som lärt sig hur man genom anpassning till detta system hamnar överst i hackordningen och därmed får en maktställning på skolan. De kan då i sin tur utöva kränkande be-handling och våld mot yngre elever samt kräva att andra elever passar upp dem. Det finns således elever som har lärt sig att "ta stryk" och därmed också tillskrivits en viss ställning vid skolan. Men det finns elever som inte anpassar sig till att systematiskt utsättas för kränkande behandling och i vissa fall avslutar sin skolgång, då de inte förmår att vara kvar vid Lundsbergs skola. Elever som slutar omtalas som att det är fel på dem. För en elev vid ett riksinternat är den direkta kontakten med föräldrarna begränsad varför eleven är mer utsatt än vid andra skolor.. Rektorn och personalen på skolan har inte lyckats få stopp på kränkningarna som på-går inom det informella regelsystemet. Personal vid Lundsberg uppfattar inte heller alltid ...
Fastighetsbolaget Nystad bygger två nya skolor i Vallentuna och Kungsbacka med Internationella Engelska Skolan som hyresgäst.. Sammantaget bygger Nystad skolor för 1 300 elever i de båda kommunerna. Skolan i Vallentuna kommun i norra Stockholm planeras vara klar till läsåret 2020/21 och är en grundskola för årkurserna 6-9 med plats för cirka 380 elever. Skolan i Kungsbacka, söder om Göteborg planeras vara klar till läsåret 2021/22. Det blir en grundskola för årskurserna F-9 med plats för cirka 900 elever. Nystad ska enligt plan dessutom uppföra en idrottsanläggning med två fullstora hallar och med publikkapacitet om 1000 personer i nära anslutning till skolan i Kungsbacka.. Löptiden på båda hyresavtalen är 20 år.. Redaktionen. ...
Denna studie har sitt fokus på gymnasiesärskolan och dess individuella program och syftet har varit att med fokus på ämnesområdet språk och kommunikation inspirerad av en fenomenografisk ansats undersöka, jämföra och kategorisera vad några speciallärare och specialpedagoger uppfattar som möjligheter och hinder i sitt arbete med kommunikation med elever som har tal- och språksvårigheter. Vilka metoder och material används i arbetet med kommunikation med elever som har tal- och språksvårigheter undersöks i studien samt vad speciallärarna och specialpedagogerna som deltar i studien uppfattar behöver utvecklas i sitt arbete för att förbättra möjligheterna till kommunikation när de arbetar med elever som har tal- och språksvårigheter.. I resultatet framkommer fem kategorier av uppfattningar som deltagarna i studien uppfattar som möjligheter och hinder i deras arbete med kommunikation med elever som har språk- och kommunikationssvårigheter. Kommunikationsvägar till ...
BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar
Riksrevisionen har granskat om statens insatser i form av tillsyn och stöd på ett effektivt sätt bidrar till en god och trygg arbetsmiljö i skolan där elever inte utsätts för kränkande behandling eller trakasserier. Huvudmannen är ansvarig för att främja elevers lika rättigheter samt förebygga kränkande behandling och trakasserier i skolan. Riksrevisionens övergripande slutsats är att det system staten har satt upp för att skolor och huvudmän ska motverka kränkande behandling och trakasserier kan fungera bättre.. Enligt Riksrevisionen uppfylls inte kravet på en likabehandling av elever som anmäler kränkande behandling eller trakasserier i tillräcklig grad. För elever som har blivit utsatta för kränkande behandling är sannolikheten större att få upprättelse än för elever som blivit trakasserade. I fråga om tillsynen av det främjande och förebyggande arbetet i skolan kan tillsynen utvecklas och bli mer effektiv, bland annat så att diskrimineringsfrågorna ...
Att lära sig läsa och skriva är en rättighet för alla barn!Som lärare vet du att de flesta skolbarn kan lära sig läsa och skriva utan några större svårigheter. Men det finns även elever med t ex dyslexi som har svårt att koppla eller omkoda bokstäver till språkljud.Sveriges mest beprövade verktyg för läs- och skrivsvårigheterLexia och Provia är mycket välkända program för elever med dyslexi och andra språkligt betingade inlärningssvårigheter. De tidigare versionerna har funnits i drygt 20 år och på cirka 60 % av svenska skolor. I nya Lexia Provia är de två programmen sammanfogade med en helt ny design och med ett nytt användarvänligt gränssnitt.ProviaProvia är testverktyget som screenar elever för att fånga upp de som behöver extra stöd i läs- och skrivinlärning. Varje ålder, från 6 år och uppåt, har sina normerade test och inom varje åldersgrupp finns ett antal olika testområden. Provia är tätt integrerat med Lexia och hjälper till att välja rätt
Man kan verkligen tala om mångfald vad gäller vår skola. Vi har ett 40-tal nationaliteter här och modersmålsundervisningen omfattar hela 10 olika språk. Det bidrar till variationer på olika områden, inte minst på det kulturella planet. Våra elever klarar sig bra i de nationella proven och i undersökningar av alla slag. Vi låg bland de bästa skolorna i landet i den senaste resultatredovisningen från Skolverket. Inte konstigt att eleverna klarar sig bra även i den fortsatta utbildningen på gymnasiet.. Med de förutsättningarna klarar de sig bra - många av våra elever klarar sina högskolestudier väl och har utbildat sig till läkare, tandläkare, jurister, arkitekter, lärare, m.m. En del elever har utmärkt sig inom andra områden som t.ex. Agnes Koson, numera psykolog, men som innan dess prövade på hur det var att vara filmskådespelerska ett tag. Noel Abdayem utbildade sig till tandläkare och grundande därefter tillsammans med sin bror Niklas företaget Humble Brush. ...
Respektlös behandling av Laxne skolas elever och deras vårdnadshavare!. Samtidigt som Kommunfullmäktige den 7:e juni skulle behandla ärendet om Laxne skola. så kallades det till ett föräldramöte på Welandersborgs skola dit vårdnadshavare till barn i Laxne skola bjudits in. Det är bara ett exempel på den respektlösa behandling som elever och deras vårdnadshavare i Laxne skola utsatts för. Här kommer fler exempel och då nämner jag inte ens att utskick av olika blanketter m m föregått de politiska besluten.. Vid samma Kommunfullmäktige avslutade Kommunstyrelsens ordförande, Johan Rocklind, genom att uppmana oppositionen att inte återremittera ärendet för kompletterande handlingar. Det visar på en oerhörd respektlöshet mot Laxne skolas elever och deras vårdnadshavare, eftersom det innebär att majoriteten tydligt markerar att oavsett vilken fakta som kommer fram i de kompletterande handlingarna, så är majoriteten inte beredd att ompröva sitt beslut om ...