Ambivalent sexism är ett teoretiskt ramverk som utgår från att sexism har två delkomponenter: fientlig sexism och välmenande sexism. Fientlig sexism utgörs av öppet negativa omdömen och stereotyper om ett kön (t.ex. uppfattningen att kvinnor är underlägsna eller att män inte kan kontrollera sina sexuella drifter). Välmenande sexism utgörs av omdömen om kön som kan verka vara positiva, men snarare är skadliga för människor och jämställdhet i vidare mening (t.ex. uppfattningen att kvinnor är bättre på att ta hand om barn eller att män är mer rationella). Psykologer har till största delen studerat fientliga former av sexism. Emellertid har teorin om ambivalent sexism fått omfattande empiriskt stöd för att bägge formerna av sexism finns. Teorin har utvecklats mest av Peter Glick och Susan Fiske. Sexism är precis som andra former av fördomar en kognitiv bias om en grupp människor. Sexism grundar sig i uppfattningen om ett kön som överlägset eller med högre ...
Den könssegregerade arbetsmarknaden Jämställdhet är ju en rättvisefråga som har ett värde i sig själv oavsett hälsokonsekvenser. Vad gäller arbetsmarknaden så är vi ett av få länder där män och kvinnor deltar i betalt arbete i nästan lika hög grad. Men Sverige har en av de mest könsegregerade arbetsmarknaderna i världen. Horisontellt - kvinnor och män finns inom olika sektorer och olika yrken. Vertikalt - män och kvinnor finns på olika positioner.
Sexism (från engelskan sex, kön, och -ism, ideologisk riktning), innebär fördomsladdad diskriminering, förtryck eller utnyttjande av människor enbart på grund av könstillhörighet. Begreppet myntades av kvinnorörelsen i USA på 1960-talet som en parallellbildning till racism (rasism). Det har sedan dess varit vanligt inom olika grenar av feminismen och är även föremål för lagstiftning och används inom socialforskning. Grunden till sexism ligger i den ideologiska eller religiösa föreställningen att naturgivna skillnader mellan könen ger dem skilda uppgifter i samhället. Förespråkare av termen sexism menar att detta i praktiken alltid leder till att ett kön underordnas, medan det andra får en förtur till maktpositioner och bättre levnadsförhållanden. På grund av den patriarkala strukturen hos traditionella samhällen, och därav resulterande maktförhållanden, betecknade sexism ursprungligen endast diskriminering av kvinnor med samtidigt gynnande av det manliga ...
Promoting gender equality at work is not only a matter of rights; it is the smart thing to do from the perspective of inclusive growth. The Nordic region is a case in point, as it has come to represent the 11th largest economy in the world, not despite policy commitments to gender equality and social justice, but because of it. The Nordic countries have robust economies and good living conditions, where both women and men have high labour force participation rates. However, the gender pay gap is persistent and occupational segregation continues to hinder gender equality.
Under de senaste 20 åren har Beijingplattformen varit en ledstjärna för arbetet med att stärka kvinnors och flickors position. Vi har också kommit långt på vägen mot ett samhälle där varje kvinna och flicka kan utöva sina friheter och valmöjligheter samt förverkliga sina rättigheter. Så i år ska vi fira framgångarna, men det är också en tidpunkt då vi måste ta oss upp till nästa nivå av jämställdhet, säger Manu Sareen, Danmarks minister för barn, jämställdhet och sociala frågor och 2015 års ordförande för Nordiska ministerrådet för jämställdhet.. Nordiska ministerrådet samlade på onsdagen de nordiska ministrarna i en paneldebatt om män och jämställdhet under FN:s kvinnokommission i New York.. Eygló Harðardóttir, Islands social- och bostadsminister med ansvar för jämställdhetsfrågor konstaterar att jämställdheten bidrar till ökad livskvalitet på flera områden för såväl kvinnor som män.. - Alla gynnas av en arbetsmarknad som inte är ...
Jämställdhetsarbetet i Sverige har hittills varit framgångsrikt. Trots detta finns det en hel del kvar att göra, inte minst i arbetslivet. Exempelvis är kvinnor är fortfarande underrepresenterade på ledningsnivå.. Forskning visar att brist på jämställdhet har negativa konsekvenser både för individer och för organisationer. Därför är arbetet med jämställdhetsfrågor inte bara viktigt, utan även nödvändigt. Ett särskilt ansvar för detta arbete vilar genom svensk lagstiftning på arbetsgivaren, och därmed också på chefer och HR-specialister. Helene Ahl konstaterar dock i sitt kapitel att det är få områden inom en HR-specialists arbetsområden som är så fyllda av motsatta åsikter och intressen som jämställdhetsområdet. För att kunna bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete behöver därför HR-specialisten skaffa sig både kunskap och verktyg.. En given utgångspunkt i jämställdhetsarbetet är diskrimineringslagen - och verktygen som presenteras där är enligt ...
It makes especially good sense to look closely at the consequences and difficulties that arise out of the many-faceted meanings attached to gender and equality in politics and policies, as well as in daily life.. In this book, eleven Nordic scholars offer critical analyses of current dislocations, dilemmas and contradictions in the field of Nordic gender equality. They have studied issues to do with constructing state and nation, regulating political practices and producing gendered subjectivities.. The authors are affiliated with universities in Denmark, Finland, Norway and Sweden and united in seeing the need for a critical scholarly stance on Nordic gender equality policies and practices.. ...
Nu lanseras en webbportal för jämställdhetsfrågor inom Europeiska unionen. Portalens målgrupper är framförallt forskare, beslutsfattare och journalister.. Nu lanseras en webbportal för jämställdhetsfrågor inom Europeiska unionen. Portalens målgrupper är framförallt forskare, beslutsfattare och journalister.. En betydande del av webbportalen är E-library, som innehåller mer än 240 000 policydokument, böcker, rapporter och artiklar inom sex olika ämnesområden, bland annat Könsrelaterat våld, Genus och media samt Män och jämställdhet. I E-library söker man samtidigt i sex olika bibliotekskataloger, på flera olika språk, till exempel engelska, franska, tyska, svenska och finska.. ...
Hastag:en #metoo sprids som en löpeld och tusentals kvinnor vittnar om sexuella övergrepp och trakasserier. Vad är chefens ansvar för sexism och #metoo?
Här samlar vi alla artiklar om Sexism. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Uppropet #metoo, Sexbrottsanklagelserna efter #metoo och Uppropet #tystnadtagning. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Sexism är: MeToo, Sexuella övergrepp, Sexualbrott och Jämställdhet.
Att det förekommer macho-kultur och sexism i Sverigedemokraterna säger sig många inte bli förvånade över. Partiledningen vill dock inte kännas vid det utan säger sig dela majoritetskulturens värderingar angående jämlikhet och att motarbeta sexism och kvinnoförtryck. Det är gott och väl att man deklarerar sådana föresatser, det svåra är att genomföra det i verkligheten. Och…
Uppropen mot sexism i spåren av höstens #metoo-rörelse har nu nått spelbranschen. Under hashtaggen #vispelarintemed samlas 300 kvinnliga spelutvecklare, gamers och speljournalister i protest mot sexism och trakasserier i spelvärlden. Vittnesmålen kommer att ställas ut på Tekniska museet.
Plats: Länsstyrelsen, Södra Hamngatan 3, Göteborg (ingång via receptionen), lokal De La Gardie. Vilka är alla som vi vänder oss till? Hur fördelas resurser? Vad är egentligen problemet? Men vad är egentligen normkritik och intersektionalitet? Föreläsningen ger en inspirerande introduktion i ämnet! Föreläser gör Sandra Dahlén, en av dem som introducerade begreppet normkritik i Sverige. Idag arbetar hon som utbildare och skribent i frågor som rör jämställdhet, sexualitet och jämlikhet.. Anmälan: Anmäl dig till 2 november via länken längst ner på sidan. ...
De flesta människor tenderar att anpassa sig till sociala normer, och vet sin plats i en social ordning. Det är därför det finns kvinnor som försvarar sexism, och därför som det fanns svarta försvarare av slaveriet eller som åtminstone levde under förödmjukande regler som tog bort deras värdighet. Detta stämmer särskilt för kvinnor i att acceptera sexism, eftersom ett samhälle med bara kvinnor aldrig existerat, och de flesta människor skulle hellre accepteras i en grupp än att stå upp för sig själva. Att vissa kvinnor försvara förtryck betyder inte att det är rättvist eller att det inte skadar kvinnor. Det faktum att fler kvinnor försvarar det än motsätter sig det, särskilt i det offentliga, är också förknippat med risken för det senare. Kvinnor som tar av hijab, eller motsätter sig att leva under kontroll av deras landsmän på något annat sätt, till exempel ensamstående, utan en manlig förmyndare, hamnar i skyddsboenden eller med skyddade adresser och ...
ANALYS Inflytelserika länder som Frankrike och Kanada har inspirerats av den feministiska politik som svenska regeringar drivit under senare år. I vår serie 2019 med kommentarer om svensk feministisk utrikespolitik pekar här Sveriges ambassadör Veronika Wand-Danielsson i Paris på en rad franska satsningar på området. Texten är specialskriven för Mänsklig Säkerhet och belyser både ny lagstiftning och hur Frankrike i G7 lyfter frågorna globalt.. Macron lyfter jämställdhet som en nationell angelägenhet November 2017 höll President Macron ett linjetal om jämställdhet där han pekade ut ökad jämställdhet mellan män och kvinnor som en nationell angelägenhet.. Fokus för det franska reformarbetet på jämställdhetsområdet är utbildning och attitydförändring, bättre insatser för att förhindra övergrepp och våld mot kvinnor samt skärpta straff för lagöverträdelser. Statssekreterare Marianne Schiappa med huvudansvaret för frågorna under premiärministern ...
Jämställdhet är en demokratifråga och handlar i grunden om en rättvis fördelning av makt, kunskap och resurser samt om att värdera kvinnor och män lika. Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det innebär att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.. Handlingsplanen för jämställdhet och jämställdhetsintegrering utgår från de nationella jämställdhetsmålen och är ett steg mot att konkretisera både Strategin för jämställdhetsintegrering och den regionala utvecklingsstrategin genom att identifiera länsgemensamma prioriteringar. Handlingsplanen kommer att vara vägledande för prioriteringen av projekt från de regionala tillväxmedlen.. Ett brett samarbete har genomsyrat hela processen med att ta fram länets strategi och handlingsplan för jämställdhet och jämställdhetsintegrering. En styrgrupp bestående av ...
Vi vill framförallt lyfta frågan hur man involverar pojkar och män, både i arbetet mot våld och i det större jämställdhetsarbetet.. Vilket land som är ordförande för det nordiska jämställdhetssamarbetet skiftar årligen. I grunden finns ett femårsprogram för vilka övergripande teman som ska prioriteras. Utifrån det är det upp till varje ordförandeland att skapa sin egen agenda. Just mäns och pojkars aktiva deltagande i jämställdhetsarbetet är ett tema i femårsplanen. Våld är ett annat återkommande prioriterat område. Under 2016 riktade det finska ordförandeskapet in sig på lösningar för att bryta våldsspiralen i nära relationer. Norge har tagit det arbetet vidare med ett projekt som handlar om implementeringen av Istanbulkonventionen ...
Alla drar nytta av jämställdhet. Vietnams kvinnor kämpar mellan det moderna och det traditionella. Afghanistans kvinnor bygger fred.
Alla drar nytta av jämställdhet. Vietnams kvinnor kämpar mellan det moderna och det traditionella. Afghanistans kvinnor bygger fred.
En förutsättning för att jämställdhetsplanen ska genomföras effektivt är att hela skolgemenskapen, inklusive skolans ledning, är engagerad i jämställdhetsarbetet som utförs på läroanstalten.. Genomförandet av jämställdhetsplanen lyckas då man tillsammans kommit överens om de konkreta åtgärderna och man skrivit in ansvarspersonerna och tidtabellerna i jämställdhetsplanen. På det sättet förvandlas en åtgärd om skrivits in i planen till en vardagsgärning.. Jämställdhetsarbetet kan även väcka motstånd, det kan anses vara onödigt eller uppfattas som kritik mot det egna arbetet. I synnerhet i dessa fall är det av största vikt att läroanstaltens ledning visar sitt stöd för det jämställdhetsarbete som utförs och visar att man är redo att diskutera behovet av att främja jämställdheten.. ...
10 februari 2016 Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun Beslut Tillbakablick Jämställdhetsintegrering angavs som huvudsaklig strategi för kommunens jämställdhetsarbetet i programmet som antogs av KF 2003 Programmet
Med 1 100 anmälda är Dell Technologies Forum ett av Sveriges främsta IT-event. Årets upplaga präglades av innovation och hållbarhet.
RF STRATEGI 2025 SVENSK CURLING KLUBBAR HÅLLBAR HÄLSA Från triangel till rektangel Livslångt idrottande genom engagemang, träning och tävling. Ny syn på träning och tävling. INKLUDERING Alla kan vara med/alla
Västerbottens läns landsting har undertecknat den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMR) och arbetar därmed utifrån en strategisk handlingsplan för jämställdhet och jämlikhet.. Två av regionens övergripande mål är uppnå bättre och jämlik hälsa och god och jämlik vård. Det ska bland annat uppnås genom att arbeta med utgångspunkt i ett normkritiskt förhållningssätt och ur ett genusperspektiv samt att säkerställa jämlik vård i hela länet. Linje- och stabscheferna har ansvar för att genomföra det förändringsarbete som det innebär att skapa en jämställd och jämlik vård och verksamhet. De ska beskriva och följa upp verksamheten i dessa perspektiv. Som stöd för regionledningen och verksamheten finns jämvårdsrådet, som bereder frågor inom området.. Bland regionens förtroendevalda politiker är LiseLotte Olsson (V) det regionråd som ansvar för jämställdhet.. ...
Jag tycker det som vanligt när jämställdhet diskuteras råder lite begreppsförrvirring. Det är väl knappast galet att kalla Game of Throenes TV-serien för sexistisk (boken kan jag inte uttala mig om, men den verkar ju något mer nyanserad). Sexism drabbar ju förstås båda könen. En sexistisk hållning är tex att kvinnor är objekt som ska användas (knullas, giftas bort, kläs upp, kläs av, ect) och männen är de som ständigt objektifierar. Att männen endast tänker med skrevet är ju ett klockrent utslag för sexism (och alltså inte bra). Sexism i sin tur är inte bra för den låser fast människor i stereotyper som i förlängningen leder till fördomar, orättvisa och diskriminering. Jag tror inte Hanna Melin blir nöjd bara för att männen får en större släng av sexism-sleven. Det ju är ingen tävling om vem som blir mest sexismförnedrad. Målet är ju att ingen ska behöva bli utsatt för sexism ...
Jag tycker det som vanligt när jämställdhet diskuteras råder lite begreppsförrvirring. Det är väl knappast galet att kalla Game of Throenes TV-serien för sexistisk (boken kan jag inte uttala mig om, men den verkar ju något mer nyanserad). Sexism drabbar ju förstås båda könen. En sexistisk hållning är tex att kvinnor är objekt som ska användas (knullas, giftas bort, kläs upp, kläs av, ect) och männen är de som ständigt objektifierar. Att männen endast tänker med skrevet är ju ett klockrent utslag för sexism (och alltså inte bra). Sexism i sin tur är inte bra för den låser fast människor i stereotyper som i förlängningen leder till fördomar, orättvisa och diskriminering. Jag tror inte Hanna Melin blir nöjd bara för att männen får en större släng av sexism-sleven. Det ju är ingen tävling om vem som blir mest sexismförnedrad. Målet är ju att ingen ska behöva bli utsatt för sexism ...
av , 4 mar, 2015 , (Folk)Hälsa (kost, idrott psykisk hälsa), Jämställdhet och jämlikhet. I dag har jag varit på konferens på SKL där landets kommuner, landsting och regioner som ligger i framkant när det gäller jämställdhetsarbetet träffades. Jämställdhet är en alltid lika aktuell fråga och det är ett arbete som inte påbörjas och avslutas och sedan är färdigt. Det är något som alltid är pågående. Eftersom Huddinge nu står i begrepp att besluta om en ny demokratiberedning där demokrati, jämlikhet och folkhälsa ska samsas så var det extra roligt att höra att jämställdhet och folkhälsa inte ska separeras, utan sammanföras, vilket är precis det som vi gör nu. Från vissa andra partier i kommunen har det kommit kritiska röster, men jag är övertygad om att detta är rätt väg att gå. Men man ska ha respekt för ifrågasättanden, för det här är inte självklart om man inte är insatt i frågorna. Man kan dessutom jobba på många olika sätt. De flesta ...
Rugbylaget Stade Français satsar på rosa matchställ och utvik för att locka kvinnlig publik Rosa matchställ och spelarutvik. Nej, det handlar inte om någon damidrott, utan om ett herrlag - i rugby. Stade Français satsning på att locka kvinnlig publik är uppenbarligen smart marknadsföring. Men är det jämställdhet - eller bara omvänd sexism? Det har […]
I början av året startades en namninsamling för kvinnor inom spelbranschen i protest mot sexism och trakasserier i spelvärlden. Nu har 300 kvinnliga spelutvecklare, gamers och speljounalister samlats under hashtaggen #vispelarintemed.
Push in, push up, nu är julen här! I år har KappAhl förpackat den i 50 nyanser av sexism. Det skriver företrädare för Sveriges Kvinnolobby.. Nyligen lanserade KappAhl sin underklädeskampanj 50 Shades of Grey. En kvinna med ögonbindel och förföriskt sexiga underkläder ska öka klädkedjans försäljning. Det lackar ju mot jul!. Samtidigt som de första recepten på lussebullar och årets glögg dyker upp, så kablas också de obligatoriska kvinnoobjektifierande kampanjerna ut över landet. Vi är vana vid detta. Men att KappAhl väljer att anspela på de kvinnoförnedrande maktskildringar författaren E.L. James illustrerar i sina böcker med samma namn är en sexistisk signal utöver det vanliga.. Kvinnans ansikte är till hälften täckt av en mask. På en av bilderna är hennes handled fastbunden i en slips och på andra står texten You. Are. Mine. skrivet över henne. Kvinnan är där i form av ett sexuellt och underordnat objekt som tillhör någon annan. Det KappAhl visar i ...
Flera kvinnor har senaste tiden vittnat om presidentkandidatens Donald Trumps sexism. Nu berättar även supermodellen Vendela Kirsebom om den
Hur hänger harmlösa skämt och uttryck ihop med strulturer av förtryck i samhället? Normpsykologen Lina Bodestad går igenom pyramiden av sexism.
Under kvällen hjälper oss vår tränare Per Herngren att i korta rollspel hitta metoder där vi ingriper mot härskartekniker. Problemområdena vi arbetar med är mobbning, sexism och rasism.. Per är tränare i civilkurage, ickevåld och konflikthantering. Han har varit utsedd till Årets folkbildare i Sverige. War Resisters International har valt honom till en av världens mest erfarna ickevåldstränare. Per har skrivit 10 böcker och är översatt till flera språk.. Plats. Aktivitetshuset i Hammarkullen, ingång G, (spårvagnar 4, 8 och 9). Bredfjällsgatan 36 bottenplanet. Gå rakt fram från entrén till Hammarkullestationen (under kungakronan) c:a 100 meter till 9-våningshusen. Välj det vänstra och gå vänster utefter fasaden c:a 30 meter till ingång G. Vetter mot Hammarkullestationen, ej mot Bredfjällsgtan.. Inträde fritt.. Enkelt fika.. Arr.: Fredens Hus Göteborg i samarbete med Sensus. Affisch kommer senare.. Höstprogrammet tisdagskvällar FHG, Hammarkullen uppdat. 10 ...
Jag är ju inte direkt först på bollen på den här nyheten, (en hundvalp tar rätt mycket uppmärksamhet) men jag kan ändå inte låta bli att kommentera. Ett par kvinnliga forskare skickade in en artikel som rapporterade om sexism i skedet där doktorander blir post docs och får som kommentar från utvärderaren att det behövs…
LIBRIS titelinformation: Reflections on sexism at school on the basis of a research project conducted in Northwest Russia and Northern Finland
Igår la en facebook-kompis upp en bild med texten Anal - All girls like it in the ass, some just dont know it yet. med kommentaren Bara så ni vet... Behöver jag ens säga att jag såg rött? Det här är så mycket sexism att man skulle kunna använda det som exempel i en sexism-utbildning.…
Det finns osynliga former av sexism, och det kan göra den svår att upptäcka. De kamoufleras ofta i beteenden som kan verka harmlösa, men som skadar alla.
I dag publicerades de första vittnesmålen från den svenska namninsamlingen mot sexism i spelvärlden. #metoo, #vispelarintemed ► Läs hela artikeln här (/artikel/275795)
Kulturnyheterna har rapporterat mycket om problemet med sexism både på och bakom operascenerna. Nu träder en hovsångerska fram med nya vittnesmål.
Alla Sexism-artiklar på ATL där just den taggen använts. Läs allt bra och intressant som vi har skrivit och taggat med Sexism här.
Är #padsagainstsexism den bästa hashtagen sedan tidernas begynnelse? Ja, antagligen. Började med att den tyska konstnären Elonë Kastratia tryckte upp feministiska budskap på trosskydd och tapetserade offentliga rum med dom och #padsagainstsexism skapades. Ett strålande exempel på tillgänglig gräsrotsaktivism/konst som sätter igång tankegångar om sexism, menstabun och ojämlikhet. Nu har pads-aktivismen spridit sig till bland annat Anna Samuelsson…
Tack alla utsatta i andra branscher för att ni gått före och visat vägen. Nu gör vi upp med sexism och övergrepp en gång för alla, skriver 4084 journalister i ett gemensamt upprop.
Ända sedan jag började skriva om hårdrock som 16-åring har jag fått leva med sexism och trakasserier. Dessutom otaliga utmattande eldprov för att bevisa min
Feministisk kulturscen. Vi strävar efter att vara en plats fri från sexism, rasism, hbtq-fobi och machokultur. Kontakt: [email protected]
I januari 2016 fick samtliga högskolor och universitet i uppdrag av regeringen att ta fram en plan för hur jämställdhet ska integreras i verksamheten. Planerna ska presenteras för regeringen i maj 2017. Regeringens motiv är att högskolor och universitet fortfarande är starkt mansdominerade och könssegregerade samt att utvecklingen mot jämställdhet går alldeles för sakta.. - Regeringsuppdraget innebär att samtliga högskolor och universitet har ett stort arbete framför sig, om integreringsplanerna inte bara ska bli pappersprodukter, säger Stina Powell från SLU.. I sitt doktorsarbete har Stina Powell undersökt hur frågor som rör jämställdhet och meritokrati hanteras och diskuteras i den akademiska världen. Meritokrati innebär att objektiva, mätbara meriter ska ligga till grund för tjänstetillsättning eller befordran, och att alla därmed har samma möjligheter till avancemang oavsett kön, bakgrund eller sexuell läggning. I linje med detta bör den ojämställdhet ...
Även om den grundläggande och viktigaste anledningen att arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män är och förblir att allt annat är orättvist och moraliskt fel, och att alla kvinnor världen över som utsätts för könsrelaterat förtryck oavsett om det är sexuellt, ekonomiskt, socialt etcetera har behov av och rätt till all stöd och hjälp de kan få, så visar dessutom exemplet med HIV på att det finns ett antal positiva sidoeffekter av ökad jämställdhet, som bättre hälsa, bättre ekonomisk tillväxt, med mera. Det är bra att jämställdhetsarbetet har fått mer uppmärksamhet i utvecklingssamarbetet de senaste åren, men det finns uppenbarligen väldigt mycket kvar att göra. Det finns naturligtvis mängder med positiva exempel när man riktar hjälpinsatser direkt till utsatta kvinnor istället för att gå via ofta korrumperade regimer som man kan dra lärdom av och vidareutveckla, bara man fortsätter att prioritera och finansiera biståndsverksamheten. Därför ...
Den internationella kvinnodagen instiftades redan 1910 på initiativ av Clara Zetkin. Varje år i varje land skulle man på samma dag uppmärksamma bristen på jämställdhet med fokus på kampen för kvinnors rätt att rösta. Efter 68 år togs 8 mars med som en internationell kvinnodag på FN:s lista över högtidsdagar och syftet är fortfarande att uppmärksamma bristen på jämställdhet och kvinnors situation över hela världen.. För mig som jobbar med de här frågorna varje dag är det som att idag är dagen när vi får se lite mer av verkligheten som den egentligen ser ut. En dag när media anstränger sig att visa fler kvinnor i sina bilder och rubriker, i motsats till alla andra dagar som fortfarande domineras av män. Men bortom rubrikerna är det också en dag som visar på hur oerhört mycket jämställdhetsarbete som hela tiden pågår. Mängden seminarier, demonstrationer, konserter och andra aktiviteter är imponerande.. Bristen på jämställdhet är en så central del av ...
Men så en annan grej, nu när jag betar av min långa sköna lista av bra länkar. Jag tycker nog att det pratas om det en del, att jämställdhet gynnar alla. Att jämställdhet inte är en kvinnofråga. Att män tjänar på jämställdhet (liksom kvinnor). Men det kan man kanske inte betona nog, så here goes för de ensamma, deprimerade männen där ute, aka de frånvarande papporna som hamnar efter ingen på Kamratlistans fråga över vem barnen pratar med om det där svåra ...
Vid första anblick kan det verka som att frågan om jämställdhet i företag har så uppenbara svar att det är dumt att fråga. Faktum är att det viktigt att arbeta med dessa frågor för att göra varje företag bättre. För det första är jämställdhet en nödvändighet eftersom det är orättvist att behandlas sämre på grund av kön, etnicitet eller sexualitet. Ett sätt att uppmuntra jämställdhet är att sträva efter öppenhet och rekrytering av personer med olika bakgrunder. Ännu ett sätt att uppmuntra är genom kunskap, det vill säga att känna till de konkreta fördelarna av en inkluderande och jämställd arbetsplats. Läs vidare och se vilka!. ...
Esther Kazen kallar sig Feministpastorn på Instagram. Där skriver hon mest om frågor som mens, hbtq, feminism, jämställdhet, sex och politik.. Får en pastor bli arg? Klart hon får! Att bli arg på orättvisor är första steget i att ta ställning och göra skillnad och skapa en bättre värld. Bibeln är full av texter där både Gud och människor blir arga på allt förtryck och alla orättvisor som förstör människors liv. Så här kommer ett finger till all homofobi, rasism och sexism, skriver Kazen i sitt inlägg på Instagram samtidigt som hon visar upp sitt långfinger med en tydligt rödmålad nagel.. Fingret är bland annat till för politiker som använder sin makt till att förtrycka och sprida hat, och till människor som demonstrerar för att neka andra människor rätten till sådant som de själva ser som en självklarhet, fortsätter hon.. Esther Kazen menar dessutom att hon har stöd av den kristna Bibeln.. - Även Bibeln ger fingret till homofobi, rasism, sexism ...
Många har med rätta tipsat om Dilsa Demirbag-Stens artikel i Arena om hur hon och andra, inte minst Nyamko Sabuni, utsatts för rasistiska påhopp från meningsmotståndare för att de avviker från vänstermallen. Eftersom Masoud Kamali och Kurdo Baksi som lett attackerna kommer man inte ifrån mönstret att de uppfattar det som okej med rasistiska angrepp, bara avsändaren är blatte.. På samma sätt verkar det vara okej att pigga upp sina angrepp från vänster med lite sexism, bara man själv är feminist. Se till exempel Bang-redaktören Malin Ullgrens försök till lustifik satir om på nåder-kvinnorna som sällskapar med Barnevik-skäggade rosenröda gubbar i Svenskt Näringsliv. Lite fnissig sexism riktad mot alibivåpen i näringslivet från en riktig feminist. Inte alls olikt alibipåhoppet på Nyamko Sabuni från Kurdo Baksi. Båda greppen föll DN Kultur i smaken.. Jag förmodar att Ullgren avser Svenskt Näringslivs ordförande Signhild Arnegård Hansen och ...
SVT) Vi har inte gjort tillräckligt. Så lyder slutsatsen i ett öppet brev undertecknat av 664 skådespelare, regissörer, producenter och andra i den danska filmindustrin som tar ton i ett gemensamt uttalande mot sexism.. Förslag på lektion inom temat: Tyst i klassen-vad är sexuella trakasserier?. Frågor att diskutera till nyheten:. ...
Tyvärr har det där hängt med sen dag ett. Den vanligaste typen av musikvideo ser ut så här: Killarna/männen är påklädda, aktiva och porträtteras som tuffa. Tjejerna/kvinnorna har lite kläder, det zoomas in på deras kroppsdelar och deras roll är ofta bara att dansa sexigt. Det är jättelätt att kränka någon med hjälp av en kamera. Det handlar om hur du filmar och från vilka vinklar, hur du regisserar personerna, vad du ber dem att sätta på sig etcetera. Det vet alla som håller på med film. Vi kan kalla det objektifiering, sexism eller kränkningar. Det kan också ses som brist på kreativitet. Det finns tusen andra sätt att göra en musikvideo på som är mycket roligare och trevligare.. ...
The Mali Gender Profile maps some of the most salient characteristics of the gender relations in Mali, relating them to poverty. The GP is based on available documents, reports, strategy papers and sociological and anthropological literature. Chapter 13 contains short accounts of the themes treated in the twelve chapters, ending with a final comment ...
JÄMSTÄLLDHET I ARABISK FILM. Jämställdhet mellan män och kvinnor, och strävan efter detta, har alltid utgjort en stor del av filmkulturen. Detta som drivande kraft för handlingar och berättelser, såväl som ur ett bransch- och filmindustriellt perspektiv. Ämnet är globalt och lika aktuellt inom den arabiska filmen, som den västerländska.. Utgångspunkten för den jämställdhetsproblematik som behandlas är ofta sprungna ur religiösa och kulturella omständigheter och föreställningar, såväl som censur och demokrati. Frågan om jämställdhet och könsnormer är alltså lika aktuell och brinnande het inom den arabiska filmen, som den västerländska, om än ofta med skilda praktiska förhållanden. Det finns ett stort antal kvinnliga, såväl som manliga, filmskapare från arabvärlden som driver frågan om jämställdhet tillika ifrågasättande av kvinnans traditionella samhälleliga roll.. Kvinnor har ännu en starkt underordnad position inom filmindustrin, då fler filmer ...
I yrkeslivet är det enbart vad vi presterar i vårt jobb, som yrkesmänniskor, som ska vara viktigt. Vilket kön jag har eller vilket land jag kommer ifrån ska inte ha någon betydelse när det gäller t.ex. vilket jobb jag blir erbjuden, vilken lön jag har, vilken chans jag har att kompetensutveckla mig och hur jag behandlas på arbetsplatsen av arbetskamrater och chefer.. Det är enligt lag arbetsgivarens ansvar att ingen anställd eller arbetssökande utsätts för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller deltids/visstidsanställning. Arbetsgivaren får inte heller missgynna på grund av föräldraledighet. Likaså är det arbetsgivarens ansvar att arbeta aktivt för att jämställdhet ska uppnås.. Men förbundet har ett pådrivande och moraliskt ansvar för de här frågorna, eftersom det i slutänden är våra medlemmar som drabbas av ...
Ökad styrning av föräldrapenningen leder inte till ökad jämställdhet, som TCO:s jämställdhetsindex låter påskina. I stället driver det in folk i situationer som är minst lika tvingande och skadliga som när föräldraledigheten var en rättighet för kvinnor.. Kristina tar all föräldraledighet med lilla Anna, eftersom maken Karl-Oskars lantbruk annars kommer att gå i konkurs. När Karl-Oskar kommer in från ladugården så tar han över ansvaret för Anna och utför dessutom allt hushållsarbete under dygnets resterande sexton timmar.. Fråga: Vem av föräldrarna lider under ojämställdhet?. Svar: Kristina.. Det är i alla fall slutsatsen om man ska tro TCO:s jämställdhetsindex. Indexet tar hänsyn till variabeln föräldraledighet men bortser från hur ansvaret för barnet ser ut under dygnets resterande timmar och hur övrigt hemarbete fördelas. Inte heller fångar det upp de ekonomiska konsekvenserna av föräldraledigheten för respektive förälder, eller om endera ...
De som följer bloggen vet att jag ibland snöar in mig på genus och skriver av mig en del om det ämnet inom spel. Många kanske stör sig, andra tycker det är roligt. Jag tycker att oavsett vad NI tycker så uppskattar jag att ni läser det jag skriver. Om ni tar er igenom mina texter så är det ju till trots något som lockar, hat eller medhållande må vara. Tänkte ta tjuren vid hornen här och skriva av mig lite om jämställdhet och feminism. Feminism, bara ordet vet jag är väldigt laddat och jag själv vill egentligen inte kalla mig det just för att folk blir negativa innan de ens har hört vad jag haft att säga. Egentligen är det bara ett ord, men det skapar så många åsikter och känslor. Däremot så har jag alltid varit för jämställdhet. Nu menar jag inte att allt ska vara 50/50 i samhället, men att alla ska kunna börja med samma förutsättningar och lika chanser. Sen vad man gör av saker och ting, det är en helt annan fråga. Givetvis är det möjligen en utopi, men
Sverige arbetar med att förbättra kvinnors resurser på en rad områden. Det handlar om allt från bistånd och hjälp till ekonomisk egenmakt till utbildningar i fackliga rättigheter.. Sverige har åtagit sig att enbart ge stöd till humanitära aktörer som baserar sina insatser på könsdisaggregerad statistik.. 2015 hade 17 procent av Sidas samarbeten jämställdhet som ett huvudsyfte, att jämföra med 2008 när motsvarande siffra var åtta procent. Detta mäts genom OECD DAC Gender Equality Policy Marker, som visar åtaganden för jämställdhet.. Sverige ger även ett omfattande stöd till bistånd som går till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Det utgör drygt 60 procent av svenskt hälsobistånd genom Sida. I samband med konferensen She Decides i mars 2017 beslutade Sverige att bidra med ytterligare 200 miljoner kronor i bistånd för att stärka global SRHR.. Dessutom är Sverige den största kärnstödsgivaren till FN:s befolkningsfond (UNFPA). FN:s ...
Jämställdhet är någonting som alltid bör belysas och pratas om, på alla plan och i alla branscher. Metoo-uppropet öppnade upp för diskussion och bidrog till att branschen fick rannsaka sig själv. Att sitta som styrelseledamot i IFPI har gett mig möjligheten att få vara med och handfast diskutera på högsta nivå. Detta har lett till att konkreta handlingar har vidtagits för att förbättra den situation som råder. Många företag, däribland musikbolagen, har tagit fram egna policys för att jobba med jämställdhet. Musiksverige satte även jämställdhet som högsta prioritet efter Metoo. Trots detta har vi fortfarande en lång väg att gå. Förändringar måste göras i högre led, det är där vi gör skillnad på riktigt - in med betydligt fler kvinnor/icke-män/rasifierade i chefspositioner! Anställ fler kvinnliga A&Rs! Inkludera mångfald! Vi kan så mycket bättre! Kvinnor och ickebinära är underrepresenterade och maktstrukturen i branschen är just en av anledningarna ...
Anna Wahls replik på min artikel Flera orsaker till kvinnlig underrepresentation? innehåller mest allmänna fraser om jämställdhet som de flesta är beredda att skriva under på. En hel del av texten skulle kunna vara hämtad från den första jämställdhetsplanen jag själv skrev som doktorand under 1990-talet, för den institution vid KTH där jag alltjämt arbetar. Det är vällovligt och i dag ganska okontroversiellt.. Vad som inte framgår av Anna Wahls svar är hennes planer på att ytterligare skärpa anställningskraven när det gäller jämställdhetsarbete. Samma dag som min artikel publicerades intervjuades hon i KTH:s personaltidning Campi och meddelade att kompetens inom jämställdhetsarbetet ska ingå i kravprofilen för professorer som ska anställas på KTH. De bör ha ett genusperspektiv i sin verksamhet och en handlingsplan för hur de ska arbeta för att främja jämställdhet.. Jag befarar att de åtgärder som Anna Wahl vill genomföra inte kommer att bli särskilt ...
Nytt avsnitt av Jesusfolket! Såhär på internationella kvinnodagen tänkte vi prata om män! Vi pekar på spänningen mellan att män ofrånkomligen behövs för att åstadkomma jämställdhet samtidigt som att grundorsaken till ojämställdhet är att män ser till sitt eget och inte tar kvinnor på allvar. Och hur kan vi engagera kristna män i den feministiska kampen?…
Grupp av manliga och kvinnliga läkare och sjuksköterska.. Välj bland tusentals fria vektorer, fäst ihop konstdesigner, ikoner och illustrationer som skapats av konstnärer över hela världen!
kvinnlig läkare som bär en ansiktsmask som en superhjälte. Välj bland tusentals fria vektorer, fäst ihop konstdesigner, ikoner och illustrationer som skapats av konstnärer över hela världen!
Efter att #Metoo-rörelsen drog igång i oktober har allt fler branscher och grupper samlat sig i gemensamma upprop mot sexuella trakasserier, kränkningar och sexism.. Nu publicerar fackföreningsrörelsen sitt upprop #inteförhandlingsbart. 1501 kvinnor från hela fackrörelsen har skrivit under.. Vår rörelse har lika stora problem med sexism och sexuella trakasserier som övriga samhället. Vi har samlat vittnesmål om våldtäkter, grova övergrepp och sexuella trakasserier. Gärningsmännen är ledare, anställda och förtroendevalda i våra egna förbund, står det bland annat.. Flera aktiva inom Akademikerförbundet SSR har skrivit under uppropet. Erica Adolfsson, ordförande i regionföreningen i Östergötland, är en av dem.. - Jag skrev under eftersom frågan om sexuella trakasserier och övergrepp blivit aktuell i samband med #Metoo. Det kändes viktigt att nu också lyfta saken till våra led inom den fackliga rörelsen, säger hon.. Har du själv varit med om något ...
Den feministiska rörelsen står inte fri från det omgivande patriarkatet. Inte heller Feministiskt initiativ är en oas som klarar sig undan sexism och sexuella trakasserier. Normaliseringen av mäns sexism i samhället riskerar att bidra till att kvinnor rycker på axlarna åt problemet och inte definierar sexistiska handlingar som vad de faktiskt är. Normaliseringen innebär också att män som definierar sig som feminister kan bete sig sexistiskt och utöva sexuella trakasserier, likväl som det kan förekomma sexuella trakasserier mellan män och män, kvinnor och kvinnor eller transpersoner och queers. VIKTIGT Svar på eventuella frågor som kommer dyka upp: Jag skulle troligtvis ej rösta på F! pga kan för lite om deras program samt hur det skulle speglas i praktiken för att kunna stå bakom det till 100%. Däremot håller jag med F! på många punkter.
Här varvas hälsans kost, träning & fitness, tävlingar och psykisk ohälsa. Alla är vi lika mycket värda och bara vi tror, så kan vi!
Nu har vallokalerna öppnat i Tyskland. Drygt 60 miljoner ska avgöra vem som ska styra landet när förbundskansler Angela Merkel går i pension. För Merkels kristdemokrater har valrörelsen kantats av motgångar och opinionsmätningarna pekar på att Socialdemokaterna kan bli största parti. Men Kristdemokraterna knappar in - rösträkningen kan bli en rysare rapporterar våra utsända reportrar Jona Källgren från Potsdam och Lisa Grenfors från Berlin. ...
(metro) Det är inte bara i tv-branschen det pågår diskussioner om övergrepp. Flera studenter har nu samlats i en protest mot sin situation på yrkeshögskola
Det är så tungt så tungt att läsa alla dessa berättelser från kvinnor som utsatts som barn, som tonåringar eller som vuxen. Deltar i tre branschers upprop och dessa övergrepp, den brutala gränslöshet och de kränkningar som, främst, kvinnor utsatts för av kollegor vare sig man är journalist, kommunikatör eller tekniker är så svårsmält. Man måste helt enkelt fokusera på framtiden för att ta sig vidare. Låt oss nu tillsammans säkerställa att detta i möjligaste mån raderas från varenda redaktion och låt oss gemensamt agera när vi ser saker runt omkring oss. Och måtte vi alla ha mod att säga ifrån direkt nästa gång ett övergrepp sker och blir omhändertagna av kollegor som stöttar och chefer som lyssnar samt agerar ...
Lyssna Öppet brev till alla medlemmar i IOGT-NTO-rörelsens förbund: Vi måste bli en frizon från sexism, sexuella trakasserier och övergrepp I svallv
Försåvitt kön och vardag i mutation i ett modern gruvsamhälle (Women and Men in Kiruna. On. Changes in Sex/Gender Relations knipa.
Bilden på byggstudenternas flak har spridits snabbt i flera medier sedan en lärare lagt ut den på Twitter. Nu strömmar påhejande reaktioner in. Bland annat från bostadsminister Peter Eriksson som skickat blommor, och Gustav Fridolin som hyllat protesten på sitt eget Instagram-konto, det berättar Hannah Leuchovius själv för tidningen Byggnadsarbetaren.. Hon berättar också att banderollen kom till som en protest mot de senaste årens grovt sexistiska budskap från manliga studenter.. - Det var dessutom en protest mot några killar på Bräckegymnasiet som ville göra något liknande, men det satte vi stopp för och gjorde vår banderoll istället, säger Hannah Leuchovius till Byggindustrin.. Inför årets studenttider uppmanade Sveriges byggindustriers ordförande Mats Åkerlind byggelever att lägga av med sexismen på sina studentflak. I en debattartikel i Aftonbladet skrev han att de kränkande budskapen har en direkt negativ effekt på byggbranschens strävan efter en jämställd ...
Jämställdhet handlar om att ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett kön och att inte begränsas av stereotyper, fördomar eller förutfattade meningar. Att arbeta med jämställdhet är en viktig del av Länsstyrelsens arbete med integrationsfrågor och det är obligatoriskt att ha med ett jämställdhetsperspektiv i de projekt som Länsstyrelsen beviljar medel till ...
På Finansdepartementets hemsida går det att läsa: Regeringens budget ska utformas så att den bidrar till arbetet för jämställdhet. Så har Sveriges första feministiska regering valt att tydliggöra den ambition som länge funnits från politiskt håll, nämligen att Sverige bli ett jämställt land där kvinnor och män har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Bortom politiken finns det finns många ideella organisationer som arbetar för att göra Sverige till ett jämställt land. Det finns en lång tradition av att staten går in och på olika sätt stöttar ideella organisationers verksamhet eftersom att det ses som en central del för att demokratin ska förbättras. Vårt självpåtagna uppdrag är att bidra till den utveckling mot jämställdhet som både vi och regeringen ser. Men det finns ett problem med denna finansiering. Bidragen är för små och för kortsiktiga. Senast som bidraget till kvinnors organisering höjdes var 2010. Sedan dess har det inte ens ...
Det var i slutet av november 2019 som Maria Hulth, en av grundarna till organisationen Jämställt, sammanställde ett Facebook-event om en öppen föreläsning om jämställdhet. Jämställt har erbjudit jämställdhetsutbildningar till bland annat skolor, företag, kommuner och myndigheter de senaste tio åren. Med hjälp av sponsrade inlägg på Facebook har de tidigare kunnat nå ut med nyheter med sin verksamhet kring normkritik och jämställdhet.. - Men plötsligt gick det inte, jag kunde inte marknadsföra eventet som jag brukar, säger Maria Hulth. Under den närmaste veckan överklagade Jämställt beslutet. Enligt Facebook bröt innehållet mot användarreglerna, men vilket regelbrott det handlade om framgick inte. Det var därför svårt att överklaga. När Maria Hulth gick tillbaka till tidigare sponsrade, och av Facebook godkända, inlägg så verkar det framförallt vara ett ord som Facebooks algoritmer reagerar på: »jämställdhet«.. - Vi har ett nyhetsbrev, men annars är ...
Om du känner att du som student eller anställd blir orättvist behandlad, diskriminerad eller utsatt för trakasserier ska du vända dig till institutionens prefekt eller till Stockholms universitets jämlikhetssamordnare som bland annat utreder trakasserier och diskriminering av studenter och sökande, enligt diskrimineringslagen. Du kan också vända dig till studievägledarna eller skyddsombuden för hjälp och stöd.. ...
Kuriosa: dock borde ju - enligt stereotypen - asiatiska kvinnor vara att f redra f r sexistiska m n. Sexuellt tillg ngliga OCH lydiga / vill g ra allt hush llsarbete och allt vad som nu gavs exempel p i den andra tr den. Svenskor r visserligen (j mf relsevis) tillg ngliga men ack s kr vande, f rv ntar sig j mst lldhet (huga!) och att man delar p hush llssysslor etc. Arabiskor och kvinnor med liknande bakgrund m vara lydiga och s tta familjen och hush llet fr mst, men r inte lika tillg ngliga / f rst m ste du godk nnas av sl kten, ni m ste gifta er mm. Risken r dock stor - som n gon skrev i den andra tr den - att den man som v ljer en partner p ovanst ende grunder, blir rej lt besviken och att det g r ut ver kvinnan. Och d r har vi varf r exotism kan bli ett problem, oavsett vilken etnicitet den riktar sig mot ...
This video is a few months old. But I decided early that I would transcribe it, and didnt get around to do that until now.). ***. Racism and sexism can be a matter of individuals being prejudiced or bigoted. It can also be a matter of oppressive social structures, where people get discriminate and marginalized. And its also a matter of prejudice and bigotry being built into the common sense, those things that everybody take for granted. Racism can happen to any race and people of any race, and sexism can happen to either gender or people of either gender. But this is not evenly distributed: In most societies, one race is norm and one gender is norm.. In USA and Europe, one could argue that theres a white norm and a male norm. Its considered more normal, in a way, to be white and to be male. This really sucks. This kind of norms sucks no matter what categories of people have a little bit to gain, and what categories of people have a lot to lose. Its unfair, it sucks. When such a norm is ...
Tyvärr är ämnet sexism i spelvärlden återigen uppe på dagordningen och jag tycker det är både sorgligt och tragiskt att världen inte kommit längre. Men lite med anledning av de senaste dagarnas sexism som kommit upp till ytan, känner jag ändå att jag måste skriva av mig lite. För jag vill, hoppas och tror ändå att det blir bättre.. När jag började komma i kontakt med den professionella spelvärlden i och med att jag påbörjade min utbildning i dataspelsutveckling (år 2005, ungefär i samma veva som jag började blogga) var kvinnor undantag och jargongen var grabbig. Det fanns ett nätverk som hette Supermarit för kvinnliga spelutvecklingsstudenter som försökte stötta oss tjejer och som blev jätteuppmärksammade när de stod på scen under ett Dreamhack. Tillbaka på skolan fanns det flera lärare som inte riktigt visste hur de skulle hantera kvinnliga studenter, eller kanske kvinnor överhuvud taget, och även om många ville väl kunde det vara svårt att få hjälp ...
För några dagar sen publicerade SVT nyheter en artikel om att unga väljer bort byggbranschen på grund av den rasism, sexism och mobbning som förekommer inom branschen. Kommentarerna till denna artikel skrämmer mig. Det skrivs att det är fel på ungdomarna. De är lata, dåliga, äckliga och klena. Kommentarer som: Vilken matchokultur? Den finns inte! eller att de här ungdomarna bara ljuger om vad de upplevt förekommer ofta.. Det som gör mig så ledsen är att när människor vågar berätta om vad de upplevt eller hur de mår så blir de misstrodda. De får höra att det inte alls är så, att de bara ljuger, är lata och dåliga. Jag är så trött på trångsynthet, där människor lever bara i sin egen bubbla och allt som inte hänt dem existerar inte. Det är tyvärr ofta så här när människor vågar öppna sig om orättvisor de upplevt, oavsett om det gäller indragningar inom LSS, sexualbrott, sexism eller rasism och så vidare.. Människor är så bra på att avfärda det de ...
Innan vi dyker ned i alla termer bör vi ta en titt på roten till allt detta - psykologin bakom. Utan perspektiv kan vi inte bilda oss en värdig uppfattning och det här är verkligen inget undantag. Människor som nitiskt försvarar sina spelserier, spelplattformar eller politiska partier är de flesta av oss bekanta med. Det är helt okej att vara ett fan av något, men när dessa tar ett emotionellt ställningstagande utifrån vad de väljer att exponera sig inför blir informationen begränsad och otroligt vinklad. Allt lindas in i ett konfirmeringsbias som låter oss sitta i våra bubblor i ekokammaren och få medhåll av liktänkande, utan ifrågasättande. Åsikter har blivit viktigare än att ha kunskap. Dessa åsikter kastas till höger och vänster, utan genomtänkta argument eller kunskap. Vi går på känsla istället för intellekt.. Orsaken till våra beteenden har så mycket djupare orsaker än vad vi ofta vill tro. Det hela börjar på dagis. Det är en viktig del av våra liv ...
Den 22 augusti lanserar Statens medieråd och Kartago ett nytt sätt att berätta om flickors och kvinnors utsatthet på nätet i form av en seriebok. Några av Sveriges mest kända serietecknare och författare delar med sig av sina berättelser om näthat - och sina strategier för att hantera det.
Ellen Ekman är född i Stockholm och är främst känd för att skapa seriealbumet Lilla Berlin. Serien började som en skildring av hipsterkulturen i Malmö, dit Ekman hade flyttat för att studera på Serietecknarskolan. När hon sedan flyttade tillbaka till Stockholm så blev serien även inspirerad av människorna där och idag är seriens utgångspunkt en blandning av många städer i hela Sverige. Ekman har sagt att hon har fått inspiration av vad folk i hennes egen ålder gör. Med tiden har serien blivit mer och mer feministisk inspirerad och Ekman är väldigt bra på att skildra ämnen som är mycket viktiga i nutiden. Hon vågar ta ställningstagande till ämnen som rasism och sexism. Metro valde även att ta med en av hennes seriestrippar på första sidan. Just den serien berörde både sexism och rasism. Det är i metro som serien brukar tryckas i på måndagar till fredagar! Se till att skaffa er ett exemplar eller följ Lilla Berlin på tex. Instagram.. Nanna ...
Även när jag inte förlängde benet så hade jag svårt att tycka om min kropp just på grund av ärren. Folk stirrade på mig vart jag än gick, extra mycket i oklädesrummet. Gummiben, cpben, legoben var ord jag fick höra. Jag hade inte två ben, jag hade ett och ett halvt. Det fula, sjuka benet jag hade kunde väl knappas räknas som riktigt? Och det var ju bara ihopbyggt, inkomplett när jag föddes.. Mina ärr var groteska. Jag bytte om under en handduk och när jag sov över bytte jag om under ett täcke, ifall jag överhuvudtaget tog av mig min stödstrumpa. Ifall det inte var äcklan folk kände så var det fascination; De ville titta på det och häpnas, som om jag vore en levande cirkus.. Det tog tid för mig att acceptera hur jag såg ut. Jag vet inte ens ifall jag ännu har gjort det, för att vara ärlig. Jag har lärt mig att mitt ben är fult, jag lägger inte så mycket energi på att tänka på det som förut men ibland så återkommer tankarna, skamkänslorna när jag byter ...
och jag spår att det kommer krylla av heterosexuella cispersoner som klagar över pride inom den närmaste veckan. De vanligaste fraserna kommer nog vara Varför inte en kärleksparad? (Eftersom att pride inte bara handlar om kärlek) och Det behövs inte (Jo, det gör det ...
Fotograf: Saga Berlin. Det skämtas om snubbar, rasism och sexism, om öppen sexualitet och om normer. Avant har varit på Folkteatern för att se Slå pattarna i taket, en pjäs av samma gäng bakom den populära SVT-produktionen Full Patte.. Jag är en person som gråter ofta. Det behöver inte nödvändigtvis vara det årliga storbölet. Ibland känns det igen på blanka ögon och en liten kanal på kinden. När dessa symptom uppdagas kan det bero på olika saker; jag kan vara ilsk; förbannad; arg; ledsen.. Under Slå pattarna i taket är det nära till tårarna. För att allt som berörs i showen är samhällsproblem, saker som ligger mig varmt om hjärtat och berör mig starkt. Det handlar om sexism, rasism, homofobi, normer, könsmaktsordning, det handlar om hat som utövas konstant av samhället. Den här showen handlar om att öppna ögonen på folk som är blinda för sina rasistiska eller sexistiska handlingar. Den handlar om att de vars ögon redan är öppna ska öppna andras. Jag ...
Det är uppenbart att Hideo Kojima aldrig tycks komma ur trotsåldern när det gäller övertydlig och överjävlig sexism. Quiet känns i det närmaste som ett statement, ett snubbigt luften är fri! från detta annars kreativa geni som uppenbarligen lider av att ha blivit uppfostrad som en typisk man. Det finns en medvetenhet i hur Quiet designats och hur hennes nakenhet ursäktas med något så fjantigt att till och med en femåring skulle ana ugglor i mossen. Det blir som någon slags medveten provokation av Kojima, vilket bara gör det ännu värre.. Obstinat sexism förtjänar som minst skarp kritik och rimligen också bojkott, så vi ska tala klarspråk om hur illa detta faktiskt är. Och det gör vi ju. Jag gör det, mina kollegor gör det och utöver vårt lilla hörn på jorden så har jag sett mängder av artiklar, tweets och debatter om den här minst sagt kontroversiella karaktärsdesignen. Det är upprörande och skapar debatt, kanske till och med mer än vid andra spelsläpp ...
Då kom den då, den obligatoriska manifestationen som alltid ska dyka upp i spåren av något grovt som hänt. Och som vanligt är det Fi och V som är i farten eftersom de bryr sig allra minst om de som drabbas av dessa grova saker Som vanligt så ska det inte vara en manifestation MOT…
Då kom den då, den obligatoriska manifestationen som alltid ska dyka upp i spåren av något grovt som hänt. Och som vanligt är det Fi och V som är i farten eftersom de bryr sig allra minst om de som drabbas av dessa grova saker Som vanligt så ska det inte vara en manifestation MOT…