Förvaltningsrådet har till uppgift att övervaka Varmas förvaltning, som sköts av styrelsen och verkställande direktören.. Styrelsen godkänner årligen en riskhanteringsplan och beredskapsplan som omfattar verk-samheten i dess helhet, samt bedömer huruvida den interna kontrollen är ändamålsenligt ordnad i bolaget. Styrelsens revisionsutskott övervakar den ekonomiska och övriga rapporteringen samt den interna kontrollens tillstånd bl.a. genom att följa upp hur det interna och externa revisionsarbetet framskrider samt genom att gå igenom olika övervakningsrapporter. Verkställande direktören övervakar bolagets risker med iakttagande av principerna i den av styrelsen fastställda riskhanterings-, placerings- och beredskapsplanen.. Ledningsgruppen följer bolagets interna kontroll och riskhantering samt upprätthåller och utvecklar principerna för riskhantering och beredskapsplanering.. Styrelsen får en gång per kvartal en rapport över riskerna.. Bolagets revisor och ...
Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM mars oktober 2014 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,
Det övergripande syftet med riskhanteringsplanen är att skapa förutsättningar för att minska riskerna med och konsekvenserna av översvämningar. Särskild vikt läggs på förebyggande arbete, kunskapshöjning samt skydd och beredskap. Lämpliga mål ska ställas upp för berörda områden och riskhanteringsplanen ska innehålla åtgärder för att uppnå dessa mål.. Det första steget i arbetet med översvämningsförordningen var att Örebro utpekades som ett av de 18 områden i landet med betydande översvämningsrisk. Därefter har hot- och riskkartor tagits fram för översvämningar av olika omfattning; 50-årsflöde, klimatanpassat 100-årsflöde och beräknat högsta flöde. Hotkartorna visar översvämmade områden och vattendjup medan riskkartorna visar påverkade intressen inom de översvämningshotade områdena. Riskhanteringsplanen är således det tredje och avslutande steget som ska beskriva de mål och åtgärder som har identifierats utifrån kartorna.. Sammanlagt 14 ...
The purpose of this study is to describe how companies on the district heating market implements their investment analysis, identify which risks and uncertainties exists within investments in district heating and define the implementation of risk management.. The theoretical framework includes two main sections: Financial theory and District heating theory. Some of the introduced theories are: Knights definition of risk and uncertainty, Lygneruds risk management model, discounted cash flow methods, discount rate, sensitivity and risk analysis, solidity, risk areas in district heating, price dialogue and Nils Holgersson investigation.. Before companies on the district heating market make an investment there are various methods to assess the investments most important factors; economic value and environmental benefit. Every investment involves risks and uncertainties that must be managed by accepting, minimizing, avoiding or eliminating with different interventions. It is essential for ...
Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen (1995:1554), Koden och i tillämpliga delar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd. Information om de viktigaste inslagen i Resurs Holdings system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen ska varje år ingå i Resurs Holdings bolagsstyrningsrapport. Rutinerna för intern kontroll, riskbedömning, kontrollaktiviteter och uppföljning avseende den finansiella rapporteringen har utformats för att säkerställa en tillförlitlig övergripande finansiell rapportering och extern finansiell rapportering i enlighet med IFRS, tillämpliga lagar och regler samt andra krav som ska tillämpas av bolag noterade på Nasdaq Stockholm. Detta arbete involverar styrelsen, koncernledningen och övrig personal. Läs mer om Resurs Holdings intern kontroll och riskhantering.
Patients with rheumatoid arthritis (RA) and other inflammatory joint disorders (IJD) have increased cardiovascular disease (CVD) risk compared with the general population. In 2009, the European League Against Rheumatism (EULAR) taskforce recommended screening, identification of CVD risk factors and CVD risk management largely based on expert opinion. In view of substantial new evidence, an update was conducted with the aim of producing CVD risk management recommendations for patients with IJD that now incorporates an increasing evidence base. A multidisciplinary steering committee (representing 13 European countries) comprised 26 members including patient representatives, rheumatologists, cardiologists, internists, epidemiologists, a health professional and fellows. Systematic literature searches were performed and evidence was categorised according to standard guidelines. The evidence was discussed and summarised by the experts in the course of a consensus finding and voting process. Three ...
Evotaz (atazanavir/kobicistat) 5. januari 2016, Version 1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Detta är sammanfattning av riskhanteringsplanen
Riskhantering för PMO:er - vill du ha en djup insyn i projektens status och ha koll på alla risker? Läs mer om riskhantering för projektkontor här!
Supply Chain Management Process och dess huvudkomponenter Supply chain management består av många affärsprocesser och enheter, inklusive leverantörer, tillverkare, distributörer, kunder och transportsätt. System som stödjer supply chain management omfattar mjukvara, hårdvara och nätverk. Webbplatser som erb
The interdisciplinary research program Mistra Environmental Nanosafety consortium is organizing this conference to summarize and reflect on the results from its first four years, and to discuss the generation of a sustainable risk management strategy for nanomaterials for the future. The consortiums aim is to enable integrated risk assessment strategies for nanomaterial impact on the environment, and to develop a scientific platform crucial for sustainable risk management of nanoparticles.. Sessions will be held on integrated hazard assessment of nanomaterials, bio- and eco-corona studies, nanomaterial risk assessment, life cycle analysis and case studies, as well as current and potential future policy and legislation on nanosafety. How will we regulate and ensure safe nanomaterials in the future? What is needed to achieve this?". Source: Mistra Environmental Nanosafety. For more information and registration, please follow this link.. Keywords: konferens. ...
Varför hantera problem när de kan undvikas? Systematisk riskhantering gör att du undviker onödiga kostnader och problem innan de inträffar!
Riskvärdering sker genom att ett potentiellt hälsofarligt ämne genomgår en tvåstegsprocess bestående av riskbedömning och riskhantering. Den första delen, riskbedömningen, uppfattas som en värderingsfri undersökning av fakta, som resulterar i en objektiv bedömning av ett ämnes farlighet. I riskvärderingens andra del, riskhanteringen, beslutas det vilka förhållningsregler som bör gälla för den möjliga riskfaktorn. Det är en traditionell uppfattning att först i den andra delen av riskvärderingen tillförs det någon form av moraliska värderingar. Denna uppfattning om riskbedömning som helt värdefri, och riskhanteringen som det enda element i processen som tillför värderingar, är dock inte helt obestridd. Det kan argumenteras för att såväl den vetenskapliga forskningen, som levererar faktaunderlaget för riskvärderingar, som de metoder som används till själva riskbedömningarna är värdeladdade ...
Välkommen till kursblock 4: Riskanalys och budgetering. Den här kursen handlar om att identifiera och hantera risker. För att förbereda ett effektivt projekt behöver man titta på vilka riskerna är i projektet. Det kan vara risken för t ex korruption. Kursen tar också upp om hur man kan planera och budgetera på ett sätt så att man slipper oväntade överraskningar. Block 4 är en heldagskurs i Stockholm och genomförs dagen efter Block 3, vilket innebär att du smidigt kan delta i båda kurserna. Innan du anmäler dig till kursblock 4 ska du ha gått block 1-3. Kurserna bygger på varandra och bör genomföras i ordning. Det är bra om du har med dig Forum Syds handbok Essential guide to project planning. Du kan ladda ner den här: http://www.forumsyd.org/PageFiles/3434/Essential%20guide%20to%20project%20planning.pdf?epslanguage=sv. Du har möjlighet att arbeta med Er egen mål- och riskmatris under dagen. Ta med den med några risker och riskhantering ifyllda. Titta också på Forum ...
Riskanalys och riskhantering är viktiga aspekter för att skapa en säker arbetsmiljö och effektiva projekt. Med Kiwa Inspectas kurser får du koll på aktuella regler, effektiva metoder för att skapa säkerhet och praktiska sätt att optimera ditt underhållsarbete.
Collectors förmåga att bedöma, hantera och kontrollera risk är central för att uppnå en god, riskjusterad avkastning. Den övergripande riskpolicyn utgör styrelsens och företagsledningens grundläggande styrdokument avseende riskhantering och syftar till att skapa ett välfungerande riskarbete med en stark och gemensam riskkultur.
Deloitte är varumärket under vilket tiotusentals specialister i oberoende firmor världen över levererar tjänster inom revision, redovisning, riskhantering, skatterådgivning, förvärv, samgåenden och avyttringar, consulting samt finansiell rapportering. Alla firmor är medlemmar av Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), en brittisk juridisk person.. Varje medlemsfirma tillhandahåller tjänster inom ett bestämt geografiskt område och lyder under nationell lagstiftning och regleringar i sitt verksamhetsområde. Varje medlemsfirma är organiserad i enlighet med sina nationella lagar, regler, praxis och andra faktorer och kan komma att erbjuda tjänster inom sitt nationella område genom dotterbolag och/eller andra enheter. Alla Deloittes medlemsfirmor erbjuder inte Deloittes alla tjänster och vissa tjänster är inte tillgängliga för revisionsklienter beroende på regler och föreskrifter för revision.. DTTL och medlemsfirmorna är separata juridiska enheter som ansvarar enbart för ...
Rikard Hellqvist uppdaterar mässbesökare på Food Chain Nordic i Malmö på omvärldsinformation inom matsäkerhet, matbedrägeri och vad som krävs för att lyckas med riskhantering. Enligt WHO dör årligen ca 420 000 per år och ca 600 miljoner insjuknar till följd av olika livsmedelssäkerhetsfaror. Finansiellt motiverade matbedrägerier förekommer i hela livsmedelskedjan och berör ca 10% av den globala handeln. Riskerna med matsäkerhet och matbedrägeri är sällan beaktade i företagens balansräkningar. Vilka konsekvenser incidenter och skandaler kan ha på balansräkningen och en upparbetad goodwill är dock glasklar. Under seminariet gav Rikard flera exempel från omvärlden, bl.a. matsäkerhetsproblem som påverkat den amerikanska restaurangkedjan Chipotle Mexican Grill.. Rikard berörde även tillämpningen av certifieringsprogram erkända av Global Food Safety Initiative, t.ex. FSSC 22000 och BRC Food, och vad som krävs av livsmedelsföretagen för att dessa ska bidra till en ...
Med Safety & Risk Management adresserar vi era frågeställningar och utmaningar kopplade till arbetsmiljö. Har ni utmaningar i er verksamhet med exempelvis höga kostnader för skador på truckar, pallställ, portar och gods? Eller består er utmaning av att öka säkerheten för gående och förare?
Wärtsilä, liksom alla företag, är exponerat för olika risker relaterade till företagets normala verksamhet. Ingen affärsverksamhet kan bedrivas utan att acceptera en viss risknivå, och all förväntad avkastning på affärsverksamhet måste bedömas i relation till de risker som verksamheten medför.. Syftet med riskhanteringen är att säkerställa en effektiv implementering av Wärtsiläs strategi och uppnå målen på både kort och lång sikt. Det gäller framför allt att identifiera de risker som kan hindra Wärtsilä från att nå sina mål och att fastställa om dessa risker är förenliga med riskaptiten.. Risk definieras som konsekvenserna av osäkerheten avseende målen. Konsekvens är en positiv eller negativ avvikelse från det förväntade utfallet; med andra ord antingen ett hot eller en möjlighet. Åtgärder bör vidtas för att undvika, minska, överföra eller följa upp identifierade risker eller ta vara på möjligheter. Wärtsiläs strukturerade ...
Pandox finansiella riskhantering säkerställer att risker hanteras i enlighet med de policys och inom de risklimiter som definerats och beslutats av bolagets styrelse.
Här hittar du information om Catellas system, processer och riktlinjer för arbete med intern kontroll - från riskbedömning, kontrollaktiviteter och visselblåsning till uppföljning och riskhantering.
Zert utvecklar webbaserade tjänster inom riskhantering och tekniskdokumentation, tjänster som gör det enkelt att komma åt det du behöver, oavsett var du är.
Min författarkollega, tillika på försiktighetsprincipen doktor i juridik, Joakim Zander, har skrivit en utmärkt inlaga hos Expressen om riskhantering och coronaviruset. Vill du exempelvis att alla skolor ska stänga, så poliser, räddningstjänst, läkare, sjuksköterskor mfl måste stanna hemma och ta hand om sina barn istället för att hantera coronaviruset? I verkligheten är inget gratis, och olika risker måste vägas mot varandra.
Att äga och förvalta fastigheter innebär att verksamheten utsätts för en mängd risker, såväl interna som externa, eller osäkerhetsfaktorer som kan påverka koncernens förmåga att uppnå målet. Castellum arbetar därför på ett regelbundet och strukturerat sätt med att identifiera och aktivt övervaka den fulla skalan av finansiella och icke finansiella risker som verksamheten möter eller står inför. Koncernens riskhantering sker i en strukturerad beslutsprocess med syfte att skapa en balansgång mellan önskan om att begränsa osäkerhet eller risk och uppdraget att skapa tillväxt och aktieägarvärde.
Hur påverkar Risk Management funktionen kundnöjdheten i ert bolag? I detta seminarium med workshops identifieras hur en bra skadeprocess och skadekontroll
Skaffa dig strategisk insikt om risker med Oracle Risk Management Cloud. Ta hjälp av Oracle ERP Cloud för att förbättra er finansiella rapportering och era affärsprocesser.
System ska finnas för avvikelse- och riskhantering, i syfte att förbättra patientsäkerheten och förebygga vårdskador (SOSFS 2011:9).
Syftet med kursen är att du ska få grundläggande kunskaper i det gemensamma arbetssättet för riskhantering. Kursen vänder sig till dig som arbetar med löpande riskhantering i olika projekt och uppdrag.
Pris: 820 kr. häftad, 2010. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Risk Management Tool in Financial Institutions av Audrey Sneider (ISBN 9783639121490) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris
Har du erfarenhet från riskhantering med bakgrund från Finansbolag eller Bank? Då kan denna tjänst vara något för dig!. Om rollen. Riskkontrollfunktionen är en central del inom OK-Q8 Bank AB vars uppgift är att upprätthålla en god riskhantering och riskkontroll. Det åligger funktionen att arbeta för en god riskkultur samt att regler och instruktioner gällande riskhantering efterlevs i bolaget.. Risk Controllerns roll innebär att ge riskkontrollfunktionen en samlad bild över bolagets risker samt att övervaka och granska hanteringen av dessa för att säkerställa bankens fortlevnad.. Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid och den är placerad i Centrala Stockholm i nyrenoverade fina, ljusa lokaler. Du kommer ingå i ledningsgruppen för OKQ8 Bank. Bolaget består av 30 personer och du rapporterar direkt till VD.. Huvudsakliga arbetsuppgifter;. - Utföra riskanalyser. - Upprätta, följa upp och slutföra årsplan för riskkontrollfunktionen. - Månatliga ...
Organisering och ledning av projekt, riskhantering och möjligheter Projekt är idag en vanlig arbetsform i de flesta sammanhang. I många sammanhang tenderar projekten dessutom att bli allt större och mer komplexa - exempelvis samhällsbyggnadsprojekt, IT-projekt och projekt som handlar om att införa nya arbetssätt. Pågående samhällsförändringar leder dessutom till att projektledare och styrgrupper måste ta hänsyn till allt fler intressenter - både sakägare och parter som upplever att de berörs. Rätt organisation, projektstyrning och god projektledning blir därför allt viktigare. Projektarbete handlar mycket om att fatta beslut - goda beslut i rätt ordning och med rätt underlag. Strukturerad riskhantering underlättar, och möjliggör dessutom att nya möjligheter kan utvecklas! Baserat på mångårig praktisk erfarenhet från stora komplexa projekt såväl som på min forskning, hjälper jag er med frågor relaterade till organisiering, styrning, beslut och riskhantering - ...
Process Safety Group Sweden AB erbjuder den skandinaviska marknaden kvalificerad rådgivning inom riskhantering och processäkerhet. Utöver dessa verksamheter kommer ofta kravet på systematisk riskhantering som försäkrings- och egenkrav för att undvika egendomsskador och stillestånd i verksamheten.. PS Group har medarbetare med expertkompetens inom industriell riskhantering och särskild spets har vi på brand- och explosionsrisker vid hantering av damm och brandfarliga varor.. Exempel tjänster utöver de som finns under Våra tjänster:. ...
Inbjudan till SWERMAs uppsatstävling med tema riskhantering Om SWERMA SWERMA (Swedish Risk Management Association) är en förening för dem som sysslar med
The use of IT-related services has increased massively over the past years and it shows no signs to stop. But alongside the usage increasing the risks also increases, because what will happen when the IT-services that so many rely upon suddenly cease to function, or in other ways become inaccessible? To protect against such scenarios it is increasingly more common for IT-service businesses to use incident management, whose purpose is to recover IT-services to their functional state, using predefined processes, should an event occur. It is common for IT-service businesses when implementing an incident management process to use some kind of framework or method to facilitate and streamline its work process, and as of writing this paper, the most used frameworks are ITIL and COBIT.. It is very common for an IT-service business that in the incident management process develop a system or application whose purpose is to facilitate and streamline the incident management, and these are commonly referred ...
Vi söker dig som studerar ekonomi och/eller riskhantering på universitet eller högskola, gärna med inriktning redovisning/revision. Har du tidigare erfarenhet av ekonomiarbete så anses det meriterande men det är inget krav. Du pratar flytande svenska och talar engelska på en professionell nivå samt att du har en god kommunikativ förmåga då du ofta kommer att ha kontakt med övriga avdelningar inom bolaget. Vidare har du en god förståelse för siffror och har goda kunskaper inom Officepaketet. Som person är du strukturerad, samarbetsvillig och noggrann. Det är även viktigt för vår kund att du har en egen drivkraft att vilja lösa problem samt att du är bekväm med att komma med egna idéer och förslag. Låter det här som något för dig? Ansök då idag ...
Hoppas att ni läst min kollega Johans inlägg om incidenthantering. Han avslutar med att skriva att det är viktigt att använda sig av inträffade händelser och incidentstatistik i det proaktiva arbetet med riskhantering. Även MSBs nya föreskrifter om incidentrapportering uttrycker att myndigheterna ska ha processer för att lära av inträffade incidenter och utförda åtgärder.. Att lära av inträffade incidenter är också, som Johan skriver, betydelsefullt för att uppnå kontinuitet i sin verksamhet. Att ha en effektiv kontinuitetsplanering omfattar såväl incidenthantering som riskhantering - processer som hanterar risker och incidenter i den normala verksamheten.. Ett strukturerat arbete med alla dessa tre processer innebär att både helheten och de olika delarna ständigt kan förbättras.. ...
Den första i en serie av viktiga molnlösningar för riskhantering för stora och små användare av den populära Microsoft-programsviten.
Naturresursinstitutet Luke har forskat i saken och tagit fram verktyg för riskhantering och säkerhetsledning på lantgårdar. På Lukes webbplats finns en riskkarta (Riskikartta, bara på finska) som grund för behoven på den egna gården.Luke har också nyttiga handböcker (på finska):
Kommunikation - Skriftlig förebild, ledarskap och organisation Enligt ESA 14 ska skriftlig förebild användas vid arbete och driftåtgärder vid högspänning. På lågspänning kan skriftlig förebild utgå om riskhantering medger, men var går gränsen? Bristande kommunikation, ledarskap och kommunikation kan orsaka tillbud och olycksfall. Den här utbildningen fokuserar på hur företag inom elbranschen kommunicerar vid arbete och drift. Utöver skriftlig förebild inkluderas kommunikation uppåt och neråt i beslutskedjan, vilket inkluderar ledarskap och organisation. Ledarskap i dessa sammanhang omfattar hur alla led i beslutskedjan tar initiativ, genomför riskhantering och kommunicerar mellan varandra. Utbildningen är intressant för elsäkerhetsledare, kopplingsledare, kopplingsledare, kopplingsbiträden och arbetare. Vilket ofta är distributionselektriker, tekniker och montörer.. ...
I all tillverkning med kvalitetskrav behövs test och kontroll för att hela tiden verifiera material, arbete och processer. Som EMS-producent bör man aktivt styra kvalitetsarbetet mot kvantifierade och mätbara mål så att kvalitetstänkandet blir en naturlig del av det dagliga arbetet för att därigenom säkra långsiktiga kundrelationer. För att möta utmaningar i händelse av avvikelser i någon form behövs även en fungerande riskhantering, se artikel Riskanalys och riskhantering.. Inissions certifieringar inom kvalitet och miljö, ISO 9001:2008 respektive ISO 14001:2004, visar att vi arbetar enligt de processer som vi har definierat. Men arbetet slutar inte med att vi blivit certifierad utan i det dagliga arbetet utför vi en mängd kvalitetssäkrande och uppföljande åtgärder.. Förutom ISO-certifieringarna har vi också personal som är certifierad enligt IPC-A-610. Vi har till och med certifierade utbildare inom både IPC-A-610 och IPC-7711/21 ...
3 § Varje myndighet skall identifiera vilka risker för skador eller förluster som finns i myndighetens verksamhet. Myndigheten skall värdera riskerna och beräkna vilka kostnader som staten har eller kan få med hänsyn till dessa risker. Resultatet skall sammanställas i en riskanalys.. ...
Föreskrifterna samlar i en gemensam författning samtliga bestämmelser som rör försäkringsgivare från tredje land som driver verksamhet i Sverige. Föreskrifterna ersätter Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:4) om utländska försäkringsföretags skyldighet att lämna upplysning om solvens avseende verksamhet i Sverige och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:9) om verksamhetsplan för försäkringsgivare från tredje land.. Med dessa föreskrifter anpassar Finansinspektionen de regler som träffar försäkringsgivare från tredje land till Solvens 2-direktivets bestämmelser. Regleringen av försäkringsgivare från tredje land i Solvens 2 syftar bland annat till att säkerställa att sådana försäkringsgivare har det kapital och den företagsstyrning inklusive riskhantering som krävs när det gäller de risker som är förenade med verksamheten i EES-länder.. Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2016. ...
FI genomför vissa av kapitaltäckningsdirektivets regler om bolagsstyrning och riskhantering, däribland krav på tillämpning på gruppnivå och krav på inrättande av riskutskott i betydande företag. Företagen ska även ha en mångfaldspolicy och en återhämtningsplan. Det ställs även krav på att företagen ska avsätta tillräckligt med resurser för att utbilda styrelseledamöterna. Ändringarna gäller från den 2 augusti 2014. ändr. 2014:30 ...
Bolagets styrelse och dess revisionsutskott svarar för genomförandet av intern kontroll i fråga om den ekonomiska rapporteringen. Koncernens ekonomidirektör och ekonomiavdelning ansvarar för genomförandet av den ekonomiska rapporteringen. I Stockmanns ekonomiska rapportering följs direktiv på koncernnivå. Rapporteringen bygger på den information som produceras genom de kommersiella och administrativa processerna och av systemen inom ekonomiförvaltningen. Koncernens ekonomiavdelning fastställer kontrollåtgärderna för den ekonomiska rapporteringsprocessen. Till kontrollåtgärderna hör bl.a. olika instruktioner, processbeskrivningar, avstämningar och analyser, med hjälp av vilka man säkerställer att rapporteringen och den information som används i denna är korrekt.. Resultaten av den ekonomiska rapporteringen följs upp, och avvikelser i förhållande till prognoserna och föregående år analyseras regelbundet. Med hjälp av analyserna strävar man efter att hitta eventuella ...
Varför gör alla olika? Varför händer inget? Varför får vi inga klara besked från EU? Det har förekommit flera aktiviteter det senaste året för att nå målet att få gemensam syn på riskhantering då det gäller allergener. Tex Food Drink Europe, en Europeisk workshop arrangerad av DG Sanco(Europeiska Kommissionen) och JRC-IRMM och liknande aktiviteter i samarbete med FARRP, USA. Vi har också VITAL som vi talat mycket om i nätverket. Vi är på väg mot en harmoniserad syn på riskbedömning och riskhantering av allergener i livsmedel men när kommer den, nu har vi väntat läääänge.. Under dagen kommer vi att informera om dessa aktiviteter och försöka att lägga grunden för att den svenska livsmedelsbranschen deltar i processen för en samsyn, en samsyn som förhoppningsvis kan bli ett internationellt förhållningssätt och underlätta en säker handel med livsmedel. Som experter inom området har vi bjudit in Geert Houben och Marty Blom från TNO, vilka varit ledande i ...
Forskningsinstrument (HCR-20, PCL:SV, SVR-20, SARA, SARA:SV, SARA:SV-2) har bearbetats, översatts till svenska, och implementerats i den kliniska vardagen vid Rättspsykiatriska regionkliniken.. I samarbete med de kanadensiska upphovsmännen lägger Forskningsenheten ned stor kraft på forskning kring reliabilitet och validitet i dessa instrument.. ...
INVID Riskhantering är en effektiv lösning för dokumentation och hantering av risker. Verktyget erbjuder en strukturerad uppföljning av beslutade åtgärder på ett enkelt och flexibelt sätt. Den aktuella lösningen baseras på Microsoft SharePoint vilket medför naturliga möjligheter till integration med exempelvis INVID Intranät och INVID Ledningssystem.
INVID Riskhantering är en effektiv lösning för dokumentation och hantering av risker. Verktyget erbjuder en strukturerad uppföljning av beslutade åtgärder på ett enkelt och flexibelt sätt. Den aktuella lösningen baseras på Microsoft SharePoint vilket medför naturliga möjligheter till integration med exempelvis INVID Intranät och INVID Ledningssystem.
En investering i värdepapper är alltid förenad med risk. Addtechs resultat och finansiella ställning liksom den strategiska positionen påverkas av ett antal interna faktorer som Addtech styr över samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka händelseförloppet är begränsad. En effektiv riskbedömning förenar Addtechs affärsmöjligheter och resultat med aktieägarnas och andra intressenters krav på stabil och långsiktig värdeutveckling samt kontroll. Vid en bedömning av Addtechs framtida utveckling är det därför viktigt att vid sidan av möjligheter till positiv utveckling även beakta olika risker i verksamheten. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas i detta avsnitt, varför en samlad utvärdering även måste innefatta övrig information i årsredovisningen samt en allmän omvärldsbedömning.. Addtech arbetar med riskhantering på ett såväl strategiskt som operativt plan. Riskhantering handlar om att identifiera, mäta och förhindra ...
Att driva företag handlar till mångt och mycket om att fatta rätt beslut vid rätt tillfälle. Det kan gälla förvärvsstrategier, företagsförsäljningar, optimering vid omstruktureringar, förstärkning av riskhantering och andra situationer där mycket står på spel. För att göra den processen enklare och skapa trygghet i besluten så finns våra rådgivare. Vi väljer noga ut ett team av specialister som tar fram relevanta beslutsunderlag och ger dig strategiska råd, anpassat efter dina unika behov. Vi är specialister på både finansiell och kommersiell rådgivning samt riskhantering och ekonomiska utredningar, så oavsett utmaning finns vi där som din affärspartner.. Läs vår broschyr om Rådgivning. ...