Det finns två kategorier av kardiovaskulära riskfaktorer: passiva och aktiva risker. Kardiovaskulär risk är chansen att uppleva ett fel på det kardiovaskulära systemet, på grund av hjärt-eller sjukdomar. Symptom på dessa sjukdomar ingår hjärtinfarkter, slaganfall och frågor cirkulationen. Passiva riskerna är objekt som du inte kan kontrollera. Det finns tre typer av passiva kardiovaskulära riskfaktorer: ärftlighet, ålder och kön. Personer med en familjehistoria av hjärtsjukdom, stroke eller hjärtinfarkt löper en ökad risk för hjärt-frågor. Nästan 85% av personer med hjärt-och kärlsjukdomar är 65 år eller äldre. Män har en större risk att utveckla hjärt-kärlsjukdom än kvinnor. Aktiv kardiovaskulära riskfaktorer är objekt som du kan kontrollera. Det finns sex typer av aktiva risker: rökning, högt kolesterol, högt blodtryck, fysisk inaktivitet, övervikt och diabetes. Alla dessa faktorer kan kontrolleras genom förändringar i livsstil och använder ...
phdthesis{9b371127-8578-4248-b0eb-36f1a4d0adf5, abstract = {The importance of studying cardiovascular disease before the process leads to hard end-points has been recognised, and methods to quantify early atherosclerosis have been taken in use in many research centres around the world. An ultrasound method with a computer assisted image analysing system was developed in co-operation with the Wallenberg Laboratory for Cardiovascular Research and Chalmers University of Technology in Gothenburg, Sweden. The objectives of the studies were to determine the validity and reproducibility of the method, to describe the associations between known cardiovascular risk factors and as well ultrasound-determined degree of atherosclerosis cross-sectionally as progression of these parameters, and to elucidate the effects of multifactorial intervention on cardiovascular risk factors. The method proved valid and reproducible when evaluating early atherosclerosis, reflected by intima-media thickness (IMT) in the ...
De studier som gjorts om riskfaktorer för att få en bristning i samband med barnafödande baserar sig till största delen på risk för sfinkterskador. Riskfaktorerna för bristningar grad II har i stort sett visat sig vara desamma [5]. Även när det gäller levatorbristningar förefaller riskfaktorerna vara desamma som för sfinkterskada såsom t.ex. instrumentell förlossning, yttre press och stora barn men där även ett snabbt utdrivningsskede och lågt BMI kan medföra en ökad risk.. De största riskfaktorerna för bristning är att förlossningen avslutas instrumentellt och att vara förstföderska samt hög födelsevikt hos barnet. Riskfaktorer kan klassificeras i risk relaterat till kvinnan, till barnet och till obstetriska faktorer. Kvinnor utan kända riskfaktorer drabbas också av sfinkterskador. Det är möjligt att andra faktorer påverkar som exempelvis kvinnans vävnader och ärftliga faktorer.. En omföderska med en tidigare välsydd större bristning kan teoretiskt ha samma ...
Enstaka riskfaktorer innebär sällan någon påtagligt ökad risk Enstaka riskfaktorer innebär sällan någon påtagligt ökad risk. Det gör däremot flera parallella riskfaktorer. Dessutom varierar risk- och skyddsfaktorer under barns och ungas utveckling. Det som är en risk- respektive skyddsfaktor under en fas behöver inte var det i en annan. Från
Min poäng här är så klart att ribban nog ändå ligger lite för högt. För om vi skulle acceptera den här ribban idag så blir konsekvenserna att vi i princip inte kan ge några råd alls om någonting relaterat till kost.. För mig är det en dum idé. Vi har nämligen mängder med djurstudier som visar att vad vi ger dem för mat har stor inverkan på deras hälsa. Vi har också mängder av kortsiktiga studier som visar att när du ändrar människors kost så kan du få betydande påverkan på olika väletablerade riskfaktorer för framtida ohälsa.. Sen har vi ju faktiskt också den här betydligt mer osäkra epidemiologin men det finns ändå ett svagt mönster i den. För mig är detta tillräckligt för att guida folk. Men jag tycker att man måste börja bli mycket mer ärlig med att man inte kan säga särskilt mycket med stor säkerhet. Att de råd vi ger är gissningar och att det samtidigt troligen finns många sätt att äta som kan vara lika bra eller dåliga.. Men om du ...
Förhöjt ögontryck är en välkänd riskfaktor för att utveckla glaukom. Förhöjt ögontryck var så intimt förknippat med glaukom att man länge inte skilde på tillstånden. Idag vet vi genom så kallade populationsstudier, det vill säga studier som undersöker hela befolkningsgrupper, att enbart förhöjt ögontryck är 2-3 gånger vanligare än glaukom, samt att cirka 50 % av alla som har glaukom inte har förhöjt ögontryck. Vi vet också att ju högre ögontryck desto större risk att utveckla glaukom och att trycksänkande behandling minskar risken för att utveckla glaukom, men det betyder inte att alla med förhöjt ögontryck behöver behandlas. Nivån på ögontrycket och eventuellt andra riskfaktorer beaktas innan behandling insätts. I nationella Riktlinjer för Glaukomsjukvården rekommenderas att individer med ögontryck som överstiger 25mmHg, och saknar glaukomskador, bör kontrolleras med 1-2 års intervaller. Precis som vid ärftlighet så räcker det inte med ...
Att välja en växtbaserad kost förbättrar och normaliserar metabola riskfaktorer. Exempel på metabola riskfaktorer är höga blodfetter, högt blodsocker, högt blodtryck, övervikt mm. Nu har svenska forskare analyserat data på BMI, blodtryck, blodsocker, kolesterol och triglycerider från 7 europeiska kohorter. Totalt 564 596 män och kvinnor ingick och följdes under 12 år. Uppmätta parametrar omvandlades till ett ...
Psykisk ohälsa kan bero på flera olika faktorer, men till stora delar handlar det om olika missförhållanden som skapar stress hos en medarbetare. Övergripande handlar detta ofta om brist i kommunikation - från båda håll. Det är bra att känna till dessa faktorer och se till sin egen organisation - vilka riskfaktorer kan finnas hos er och era anställda? Gör en analys kring detta för att sedan arbeta fram en plan för hur ni kan jobba förebyggande med dessa.. Att kommunicera och ha en kontinuerlig öppen dialog mellan arbetsgivare och medarbetare gör ofta att många av dessa riskfaktorer kan undvikas. En medarbetare som känner sig trygg i sin roll, vet sina ansvarsområden och befogenheter, känner sig bekväm med att säga till om arbetsbördan blir för stor och ifrågasätta saker som inte känns bra resulterar i att många av dessa riskfaktorer kan elimineras och därmed minska risken för psykisk ohälsa på arbetsplatsen.. ...
Tjenare. Som titeln lyder så funkar min Esc knapp bara ibland och i vissa spel. Battlefield 3, Minecraft funkar den inte i, dock funkar den när jag spel...
Tobaksrökning, dåliga matvanor och högt blodtryck rankas som de främsta riskfaktorerna för ohälsa och för tidig död i Sverige, enligt WHO. Även höga blodfetter, sömnrubbningar, stillasittande och stress är allvarliga riskfaktorer som kan leda till hjärtsjukdom och för tidig död. En del riskfaktorer kan kräva läkarhjälp för att bromsa en försämring av hälsan. Men mer rörelse i vardagen och bättre matvanor med mer grönt på tallriken kan påverkar många människors hälsa på ett positivt sätt. ...
Coface kreditförsäkring Single risk för företag verksamhet utomlands skyddar mot risker relaterade till gränsöverskridande handel. Läs mer på vår webbplats.
Pris: 53 kr. pocket, 2017. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken En enda risk av Simona Ahrnstedt (ISBN 9789175036632) hos Adlibris.se.Fraktfritt över 99 kr
Ica-handlaren Simon håller butiken extra öppet - för att hjälpa alla i riskgrupper att handla. Newsner ger dig nyheter som berör!
Depression är vanligare hos äldre människor. Vad beror det på? Det finns flera möjliga orsaker till detta. Sociala, psykologiska, fysiska sjukdomar och biologiska riskfaktorer för depression sammanfaller hos äldre.
Quick Exposure Check är en metod för att bedöma risken för muskuloskeletal riskexponering. QEC tar inte hänsyn till alla faktorer utan är ett av flera verktyg som används i ett större sammanhang vid bedömningar. För att använda QEC tillförlitligt bör man gå kurs samt ha tillräckliga belastningsergonomiska kunskaper.. Formulär och manual hittar du hos Högskolan i Gävle.. För att gå kurs i QEC tar du kontakt med Stefan Oliv på AMM Göteborg,. [email protected] eller 031 786 ...
Den 1 oktober 2019 publicerade Esma översättningar av riktlinjer för riskfaktorer enligt EU:s prospektförordning 2017/1129.. Dessa riktlinjer grundas på artikel 16 i EU:s prospektförordning och syftar till att uppmuntra till ett lämpligt, fokuserat och mer effektivt offentliggörande av riskfaktorer i en koncis och lättbegriplig form som gör dem lätta att analysera, genom att bistå behöriga myndigheter vid deras granskning av riskfaktorernas specifika drag och väsentlighet och av deras presentation inom olika kategorier.. Tidigare publicerat 2019-10-04: Svensk översättning av riktlinjer om riskfaktorer ...
Kunskap om riskfaktorer för glaukom är vägledande för att identifi era högriskgrupper som eventuellt bör undersökas med någon typ av screening. Andra riskfaktorer kan bara upptäckas vid en ögonundersökning, och leder då till mer glaukomspecifi ka undersökningar som t.ex. synfältsundersökning och undersökning av synnervshuvudet och ögats nervfi berlager. Vi intresserar oss också för riskfaktorer som påverkar sjukdomsförloppet hos redan drabbade individer. Patienter med hög riskprofil att utveckla stora synfältsskador bör initialt kontrolleras oftare, och kanske behandlas mer intensivt, än patienter utan några speciella riskfaktorer.. Vid Svenska glaukomklubbens möte i september 2011 höll jag ett föredrag om riskfaktorer för glaukom och risk för snabb försämring vid så kallad manifest glaukom med andra ord glaukom med synfältsskador. Därefter blev jag ombedd att skriva denna artikel för Ögontrycket. Läs mer ,,. ...
Ränterisk är risken att värdet på koncernens tillgångar, skulder och ränterelaterade derivat påverkas negativt av förändringar i räntor eller andra relevanta riskfaktorer.. Huvuddelen av koncernens ränterisk är strukturell och uppstår i bankboken när det finns en skillnad mellan räntesättning av tillgångar och skulder, inklusive derivat.. Tabellen nedan visar känsligheten av en förändring på +100 baspunkter i räntan på bankboken och handelslagret per valuta och i olika löptider. ...
som vi vet hur de skall åtgärdas, till skillnad från cancer, där riskfaktorer inte kunnat identifieras på samma sätt. Ett sådant resonemang finns också i den publicerade artikeln. En systerartikel från PURE, som också publicerats nyligen, handlar om samband mellan olika riskfaktorer, cirkulationssjukdom och total dödlighet inom de olika befolkningarna (Yusuf m.fl. 2019). Artikeln täcker in både metabola faktorer (som högt blodtryck, höga nivåer av icke HDL-kolesterol och hög midjevidd/höftvidd), beteendemässiga faktorer (som rökning och kost) och även faktorer som låg utbildning och luftföroreningar. Den andel (PAF) av cirkulationssjukdom (definierat som död i cirkulationssjukdom, eller insjuknande i hjärtinfarkt, slaganfall eller hjärtsvikt) som kunde tillskrivas dessa riskfaktorer i kombination var 71 procent.. En intressant sak är dock att variation i dessa riskfaktorer inte kunde förklara variationen i sjuklighet och dödlighet i cirkulationssjukdom mellan de ...
Skattesystemets betydelse risker och möjligheter Seniorvärldskonferensen, Göteborg Ekonomin - för brukaren Stor betydelse för framtidens Äldres boende
Ingegerd Johansson Ingegerd Johansson har lett en stor internationell kartläggning av gener kopplade till karies och parodontal sjukdom. I slutet av juni publicerades nya rön i en artikel i Nature ...
Artikel idag i Aftonbladet: Nu är det fritt fram för smör. Och ändå så kommer lite småvarningar. - Man kan definitivt äta feta saker och jag skulle aldrig neka en patient att äta smör. Det viktigaste är att man äter grönsaker och fibrer också. Man kan säga att det största problemet är inte vad vi äter, utan vad vi inte äter.. - Det här är ett bevis för att man inte kan peka ut mättade fetter som en ensam riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar. Det man borde förespråka är en välbalanserad kost som Medelhavskost, inte peka ut enskilda råvaror, säger Peter M Nilsson.. ...
Mitt primära forskningsområde är bestående graviditetsrelaterad bäckengördelssmärta. I forskargruppen har vi undersökt underliggande riskfaktorer och långtidseffekterna av bestående graviditetsrelaterad bäckengördelssmärta genom både enkätdata men även djupintervjuer med kvinnor 12 år efter förlossning. Genom indelning, baserat på psykologiska egenskaper, har vi kunnat undersöka hur populationen av kvinnor med bestående besvär särskiljer sig från varandra med syfte att bättre kunna skräddarsy behandling i framtiden ...
Flera av riskfaktorerna kan man påverka själv. Man kan sänka blodtrycket något genom regelbunden motion, bra matvanor och minskad övervikt. Det är också bra att sluta röka. Regelbunden motion, bra mat där mycket frukt och grönsaker ingår, viktkontroll och rökstopp minskar även risken för andra hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Om man själv märker att man har oregelbunden hjärtrytm bör man söka läkare ...
Den 1 september i år kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer kring pneumokockvaccination för riskgrupper, en vaccination som ger skydd mot lunginflammation. Till riskgrupperna hör bland annat personer som är 65 år och äldre, de med kronisk lungsjukdom som astma och KOL, diabetes, kronisk hjärtsjukdom, kroniska leversjukdomar och kronisk njursvikt. Även rökare och personer med alkoholmissbruk rekommenderas att vaccinera sig. För personer som är 65 år eller äldre rekommenderas vaccination till alla. För andra riskgrupper krävs en individuell bedömning om vaccination ska erbjudas ...
Riskfaktorerna liknar dem för typ 2-diabetes.. Patienter med nedanstående riskfaktorer bör screenas vid kontakt med vårdcentralen (opportunistisk screening, dvs prov för prediabetes tas även om patienten konsulterar vården i annat syfte). Alternativt kan p-glukos tas icke fastande där ett värde ,7,4 mmol/L är underlag för att gå vidare med fP-glukos eller en oral glukosbelastning (görs framförallt vid etablerad kärlsjukdom), se nedan.. ...
Riskfaktorerna liknar dem för typ 2-diabetes.. Patienter med nedanstående riskfaktorer bör screenas vid kontakt med vårdcentralen (opportunistisk screening, dvs prov för prediabetes tas även om patienten konsulterar vården i annat syfte). Alternativt kan p-glukos tas icke fastande där ett värde ,7,4 mmol/L är underlag för att gå vidare med fP-glukos eller en oral glukosbelastning (görs framförallt vid etablerad kärlsjukdom), se nedan.. ...
Vi har potentiella riskfaktorer här - som kan fördröja tillfrisknandet och försämra livskvaliteten för en stor del av de som redan befinner sig i ett utsatt läge. Som dessutom riskerar att göra människor sjukare och mer begränsade av sina funktionsnedsättningar än vad som är förväntat utifrån diagnos och prognos. Vi har en mängd människor som redan mår väldigt dåligt och andra som förmodligen på grund av den sekundära stressen förlorat sin arbetsförmåga helt. Detta måste uppmärksammas ...
Kvinnor har ökad risk för att höggradiga cellförändringar i livmoderhalsen kommer tillbaka efter operation om det funnits cellförändringar i operationsmarginalen, särskilt om högrisk-HPV (humant papillomvirus) kunnat påvisas i uppföljningsprovet. Det visar en ny långtidsstudie från Karolinska Institutet som publicerats i American Journal of Obstetrics and Gynecology. Forskarna fann också att flera andra sjukdomar kan vara oberoende riskfaktorer för återkomst av cellförändringar.
Läkartidningen. Sverige har en lång tradition av att systematiskt samla uppgifter om barnafödande. I en av de första läroböckerna om barnsjukdomar (FT Berg 1853) finns detaljerade uppgifter om spädbarnsdödlighet, både i relation till födelseort och sociala riskfaktorer. Ett av fyra Stockholmsbarn födda inom äktenskapet dog före ett års ålder. Än värre var det för de oäkta barnen, men i mindre städer och på landsbygden gick det bättre ...
Slutsatsen, som redovisas i online-tidskriften BMJ Open, gäller även med hänsyn till kända riskfaktorer som förhöjt blodtryck, fetma, fysisk inaktivitet och annan sjuklighet.. Diabetes ökar risken för förtida död i bland annat hjärt-kärlsjukdom. Genom att samla information om patienternas riskfaktorer försöker diabetesläkare få vägledning för att kunna bedöma vilka patienter som löper störst risk och därmed behöver mest stöd och behandling. Nu verkar det alltså som om också patienternas egen skattning av sin hälsa har betydelse för deras prognos. I studien, som är en del av European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC), ingår 3 257 patienter med diabetes som följdes i upp till 14 år.. - Resultaten var samstämmiga i de länder som ingick: Sverige, Tyskland och Holland, säger Patrik Wennberg som genomfört studien i samarbete med Olov Rolandsson och en grupp av europeiska forskarkolleger. Både Wennberg och Rolandsson tillhör Institutionen ...
Den första riskmodellen för bröstcancer baserad på Karma har publicerats. Ett av de viktigaste målen för Karmaprojektet är att identifiera de kvinnor som kommer att utveckla en bröstcancer. Kvinnor som har en hög risk skall sannolikt screenas mer intensivt och även erhålla förebyggande behandling. Det finns flera så kallade riskmodeller för att beräkna vilka kvinnor som har en ökad risk att diagnostiseras med bröstcancer. De flesta modeller väger in ärftlighet, antal barn, ålder vid första barnets födelse, ålder och BMI. I vår modell har vi adderat information som vi fått efter att ha analyserat kvinnors mammografibilder. Vi har mätt den mammografiska tätheten och antalet förkalkningar i mammografibilden. Risken för bröstcancer ökar ju tätare brösten är och ju fler förkalkningar det finns.. Delar vi in kvinnor i olika riskgrupper och jämför den grupp som har lägst och högst risk har högriskgruppen nästan nio gånger högre sannolikhet att utveckla en ...
Utöver att ett avtal (i) väsentligen ska ändras p.g.a. senare inträffade omständigheter, (ii) inte gått att förutse av den förlorande parten, (iii) ligga utanför parternas kontroll så (iv) ska riskfördelningen vara rimlig; alltså att risken skäligen kan bäras av den förlorande parten.. Rent allmänt innebär de allra flesta avtalen en viss grad av spekulation vilken parterna även står risken för. Detta gäller även om en avtalspart haft en viss förutsättning för avtalet som senare visar sig inte slå in. Som exempel kan nämnas ett aktieköp. Normalt sett köps aktier under premissen att kursen kommer att stiga i vilket man går med vinst. Dock innehåller aktiespekulation en hög riskfaktor vilken man måste vara medveten om. Man kan således inte använda sig av 36§ avtalslagen eller motsvarande regleringen för att gardera sig mot en risk man måste acceptera. Om så skulle varit fallet kan lätt orimliga avtal uppstå som krona så vinner jag, klave så förlorar ...
I år sammanfaller Världsnjurdagen med Internationella kvinnodagen. Samtidigt visar en färsk studie vid Karolinska Institutet att 240 000 kvinnor kan ha njursvikt utan att veta om det. Studien visar även att kvinnor har 43 procent lägre chans att få en njursviktsdiagnos i jämförelse med män trots att tillståndet drabbar båda könen i ungefär samma grad. - Njursjukdomar är tysta sjukdomar och därför måste vi vara särskilt uppmärksamma. Alla som har högt blodtryck, diabetes eller hjärtsjukdom ligger i riskzonen och bör screenas för njursjukdom med ett enkelt blod- och urinprov. Om fler gjorde det skulle vi kunna minska förekomsten av allvarlig njursvikt, säger Marie Evans, njurforskare på Karolinska Institutet.. Världsnjurdagen och Internationella Kvinnodagen infaller i år torsdagen den 8 mars.. Läs mer på Njurförbundet ,. ...
Att välja en växtbaserad kost förbättrar och normaliserar metabola riskfaktorer. Exempel på metabola riskfaktorer är höga blodfetter, högt blodsocker, högt blodtryck, övervikt mm. Nu har svenska forskare analyserat data på BMI, blodtryck, blodsocker, kolesterol och triglycerider från 7 europeiska kohorter. Totalt 564 596 män och kvinnor ingick och följdes under 12 år. Uppmätta parametrar omvandlades till ett ...
Enligt SCB har 13 procent av svenskarna ingen nära vän som de kan prata med om vad som helst. Det innebär att i vår region bor ungefär 220 000 personer som saknar en nära vän. Ensamheten för med sig stora negativa konsekvenser för samhället, särskilt bland äldre.. För äldre innebär ofrivillig ensamhet en större risk för demens, depression, minskad matlust och fysisk inaktivitet, vilket medför ytterligare risk för diabetes, stroke och hjärt-kärlsjukdomar. Dessutom är ofrivillig ensamhet en lika stor riskfaktor för att dö i förtid som rökning.. Att bygga relationer, gemenskaper, medmänsklighet och i det motverka ensamheten är förstås inte en uppgift som faller på politiken främst, utan på oss var och en. Men politiken spelar samtidigt stor roll för förutsättningarna för gemenskap. Den M/KD-budget som antogs efter valet innehöll ett äldrelyft som syftade till att ge fler äldre chans till fysisk aktivitet och träning. Sådan träning kan förbättra ...
Emellanåt får vi upprepade förfrågningar om vissa brandfarliga vätskor. I de fall vi bedömer att det kan vara av allmänt intresse försöker vi lägga ut information och råd om dessa på webbplatsen.
Det är inte lätt alla gånger att veta hur man ska göra som förälder. Vi har därför tagit fram informationsmaterial som handlar om skydds- och riskfaktorer. I dag finns det en ökad kunskap om olika skydds- och riskfaktorer (bestämningsfaktorer) för alkohol och drogmissbruk, kriminalitet, skolk och andra problembeteenden. ...
Det finns en koppling mellan metabola faktorer och tjocktarms- och ändtarmscancer vilket innebär att förebyggande åtgärder sannolikt skulle ha effekt för att minska alla undertyper av cancer i tjocktarm och ändtarm.. Det har varit svårt att identifiera tydliga riskfaktorer och en förklaring till det är att tjock- och ändtarmscancer inte är en sjukdom, utan flera, med sina egna riskfaktorer. I avhandlingen har data och blodprover studerats från ett stort antal individer som deltagit i hälsoundersökningar i Västerbotten.. Dessa individer har följts via register i upp emot 30 år, och på så sätt kunnat jämföras med hur metabola riskfaktorer så som kroppsmasseindex, BMI, och andra faktorer eller blodnivåer av olika proteiner och vitaminer skiljer sig mellan personer som senare i livet utvecklade tjocktarms- och ändtarmscancer med personer som inte utvecklade cancer.. I avhandlingen studerades även tumörvävnad från cancerpatienterna för ett antal molekylära egenskaper. ...
Förra veckan skrev jag om novellen som räddade mitt skrivarliv. Och den här veckan tänkte jag fortsätta på samma tema. Närmare bestämt med ett par lästips i novellens tecken. De är ju inte bara roliga att skriva utan fantastiskt trevliga att läsa också! Framför allt som småbarnsförälder är novellformatet suveränt. Det passar perfekt för den…
Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.
Pensionärer och funktionshindrade som är folkbokförda i Härjedalens kommun har möjlighet att få dagligvaror till hemmet. Nu utökas hemsändningen till att omfatta de som ingår i riskgruppen för covid-19.. Läs på Folkhälsomyndighetens webbplats om ...
Ungefär två procent (134 000 personer) av befolkningen har spelproblem, och för cirka 31 000 personer är spelproblemen allvarliga. Den som har spelproblem har svårt att kontrollera hur mycket pengar och tid som spelandet tar. Man behöver inte ha allvarliga spelproblem för att drabbas negativt.. Det finns en till stor risk med spelandet, nämligen matchfixing. Idrottare som har spelproblem löper extra stor risk att lockas av ett erbjudande och delta i matchfixning.. Som spelare, tränare och ledare tillhör du en riskgrupp för att utveckla spelproblem, och därför är det viktigt att ni som spelare, tränare och ledare känner till riskerna med spel om pengar. ...
Vår mottagning ger genetisk vägledning åt personer och familjer med misstänkt eller konstaterad ärftlig sjukdom hos sitt barn, sig själv, eller annan i släkten. De patienter som remitterats hit erbjuds besök för genetisk vägledning i form av informationssamtal samt ställningstagande till genetisk utredning. I genetisk vägledning ingår information om behandling, förebyggande åtgärder samt handläggning. I vissa fall utförs familjeutredning ...
Enligt EFSA:s utvärdering är de viktigaste riskfaktorerna att campylobakter förekommer i slaktkroppar av broilerkyckling förekomst av campylobakter i tarmkanalen hos broilerkycklingarna som ingår i slaktpartiet, en hög slaktningsålder hos broilerkycklingarna, slaktning på eftermiddagen och slaktning i juli-september, då förekomsten av bakterien i broilerkycklingarnas tarmkanal är som störst.. Enligt rapporten är sannolikheten att slaktpartier av broilerkyckling kontamineras med campylobakter 30-faldig och mängden campylobakter på ytan till slaktkropparna större, då campylobakter konstateras i tarmkanalen hos broilerkycklingarna i slaktpartiet. Slaktkroppar av broilerkyckling kontaminerade med campylobakter förekom ändå också i sådana slaktpartier, i vilka bakterien inte konstaterades i broilerkycklingarnas tarmkanal, vilket tyder på bristande slakthygien. Slakthygienen hänför sig också till att sannolikheten för kontaminering var större i slaktkropparna från ...
Författarna har därtill beräknat hur stor del av den totala sjukdomsbördan av typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom och cancer som beror på fysisk inaktivitet. För det sistnämna har man använt sig av »population attributable fraction« (PAF), ett epidemiologiskt mått på hur stor del av sjukdomsbördan som skulle minska givet att en riskfaktor, i detta fall fysisk inaktivitet, eliminerades eller reducerades. För hjärt-kärlsjukdom beräknas fysisk inaktivitet ligga ba-kom 5,8 procent av den totala sjukdomsbördan globalt. För typ 2-diabetes är andelen 7,2 procent och för cancer i bröst och kolon är siffrorna 10,1 respektive 10,4 procent ...
Situationer där besvärliga personer ska hanteras, repetitiva arm- och handrörelser och lyft och förflyttning av människor eller tunga laster - det här är riskfaktorer som företagen alltjämt ofta rapporterar och som påverkar hälsan hos arbetstagarna i Europa. Det framgår av de första resultaten från den tredje europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande risker (Esener-3).
Teoretisk utbildning för dig som bygger ställning max 9 meter. Vi går igenom samtliga regler och krav, du kommer efter denna dag garanterat att tänka dig för både en och två gånger innan du bygger din ställning. I kursen ställningsbyggnad 9 meter ingår information om Höga arbeten (när du arbetar från stege över 2 meter) du får veta vad som gäller och hur man undviker fallolyckor.. Utbildningen följer AFS 2013:4 och är godkänd via Sveriges byggindustrier.. Tänk på att det har kommit nya sanktionsavgifter som gäller från och med årsskiftet 2014/2015.. 8 timmar. Motivera Utbildning AB. 020-45 44 00. Valda delar ur kursutvädering. Bra genomgång,. lagom tempo,. fokus på det viktigaste,. bra lärare,. lärde ut bra så man förstår att man ska ta det på allvar,. man kunde fått lite fler övningar när det kommer till beräkningar,. Bra att veta om säkerhetsriskerna.. ...
Övervikt och fetma utgör en stor medicinsk riskfaktor för morbiditet och mortalitet. Det senaste året har den så kallade 5:2-dieten fått stort utrymme i massmedia som ett medel för viktminskning och förbättrad hälsa. Denna diet är en typ av intermittent fasta (IF). Ur ett primärvårdsperspektiv är det viktigt att behandlande personal kan ge vetenskapligt väl underbyggd information vad gäller kosthållning, framförallt till patienter som befinner sig i riskzonen för metabolt relaterade sjukdomar. ...
Övervikt och fetma utgör en stor medicinsk riskfaktor för morbiditet och mortalitet. Det senaste året har den så kallade 5:2-dieten fått stort utrymme i massmedia som ett medel för viktminskning och förbättrad hälsa. Denna diet är en typ av intermittent fasta (IF). Ur ett primärvårdsperspektiv är det viktigt att behandlande personal kan ge vetenskapligt väl underbyggd information vad gäller kosthållning, framförallt till patienter som befinner sig i riskzonen för metabolt relaterade sjukdomar. ...