Egenskaperna för farligt avfall betraktas som farliga för människors hälsa eller miljön. De kan vara frätande, giftiga eller cancerogena. Exempel på farligt avfall är spillolja, lösningsmedel, lysrör, färg- och lackavfall.. Bedriver Du en verksamhet där farligt avfall uppkommer så får du inte själv transportera detta avfall till lämplig destruktionsanläggning. För sådana transporter krävs en entreprenör med tillstånd för transport av farligt avfall. Vissa typer av farligt avfall kan Du dock transportera själv men det krävs då att Du har erhållit tillstånd eller gjort en anmälan om detta hos länsstyrelsen.. Det farliga avfall som trots allt uppstår ska omhändertas på ett sådant sätt inga risker för hälsa och miljö uppstår. Farligt avfall får inte blandas med annat farligt avfall eller annat avfall, utan ska lämnas tydligt märkt och var för sig. Detta för att det säkert ska gå att omhändertaga och destrueras.. Samhällsenheten bedriver tillsyn över ...
2016 samlades 71 970 ton farligt avfall in från hushållen, en ökning med drygt 1 procent jämfört med 2015. Det motsvarar 7,2 kg per invånare. I mängden ingår även 45 000 ton impregnerat virke och 3 300 ton asbest. Farligt avfall som färg, kemikalier och oljehaltigt avfall uppgick till 23 780 ton. Farliga ämnen kan finnas i väldigt små mängder i olika produkter men sammantaget kan de göra stor skada om de hamnar fel. Det är därför viktigt att det farliga avfallet sorteras ut och lämnas in på rätt sätt och på rätt plats. Kommunerna har ansvar för insamling, transport och behandling av hushållens farliga avfall. Ansvaret regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och den kommunala renhållningsordningen. Hushållen är skyldiga att sortera ut sitt farliga avfall från övrigt hushållsavfall. De flesta kommuner har denna skyldighet inskriven i sina avfallsföreskrifter. Det finns inga exakta uppgifter på mängden farligt avfall från industrin, men enligt den senaste ...
När du lämnat farligt avfall på återvinningscentralen sorteras avfallet på plats innan det transporteras till Tekniska verkens mellanlager för farligt avfall. Där sorteras avfallet återigen för att sedan lämnas vidare till behandlingsanläggningar som är specialiserade på att behandla olika slags farligt avfall.. Det vanligaste sättet att ta hand om farligt avfall är att förbränna det och nyttja energin till el och värme. En del farligt avfall kan också behandlas genom nya metoder för materialåtervinning. De farliga ämnena avskiljs och resten av avfallet återvinns. På det här sättet kan t ex färgburkar, oljefilter och lysrör tas omhand. Men det finns även farligt avfall som varken kan återvinnas eller energiutvinnas och det deponeras (slutförvaras) då på ett säkert sätt tillsvidare.. ...
Från och med den 1 Augusti började nya regler gälla angående farligt avfall. Vi reder ut det viktigare i den nya lagen och vad man behöver ha koll på!. Från och med lördagen den 1/8 2020 gäller nu nya riktlinjer för hantering av farligt avfall i Sverige. Än så länge har reglerna inte fått stor effekt då det är från och med den 1 november som de stora förändringarna sker. Tiden fram tills dess är en anpassningsperiod. De nya reglerna innebär framförallt att det blir hårdare krav på rapportering av farligt avfall för både producenter och transportörer. Uppskattningsvis skapas 2 miljoner ton farligt avfall i Sverige varje år. Denna siffra anses vara väldigt osäker då statistiken inte följs upp och tillsynsmyndigheterna har svårt att följa flödet av farligt avfall mellan olika verksamheter. Avfallsregistret är en del av Sveriges genomförande av de föreskrifter som har beslutats om på EU-nivå.. Farligt avfall behöver tas om hand med speciella metoder då det ...
Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att företag och verksamheter ska rapportera sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. De nya reglerna började gälla den 1 november 2020.. Sedan tidigare är det krav på att anteckna det farliga avfallet som uppstår i verksamheten och informationen ska finnas tillgänglig för miljöavdelningen. Den stora skillnaden mellan tidigare och nya regler är att företag och verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.. Kravet gäller alla verksamheter där farligt avfall uppstår. Eftersom till exempel glödlampor, lysrör och batterier räknas som farligt avfall är det väldigt många verksamheter som berörs.. - Vi börjar med att informera om de nya reglerna. Naturvårdsverket och samhällsbyggnadsnämnden har förståelse för att det kommer att ta ett tag innan alla företag har hunnit komma in i ...
Sammanfattning. Under 2000-talet har det skett en kraftig ökning av kommuner som använder sig av fastighetsnära insamling av farligt avfall. Idag kompletterar en tredjedel av Sveriges kommuner sin insamling av farligt gods med fastighetsnära hantering. Många olika system används. Några framgångsfaktorer som anges av kommunerna är att lösningen ska vara kundvänlig, att kommunikationen är god och att det finns ett engagemang för insamlingen.. Detta framgår av en kartläggning av fastighetsnära insamling av farligt avfall som Avfall Sverige har låtit göra. Syftet med rapporten är att underlätta för kommunerna att planera, utveckla och följa upp hanteringen av farligt avfall från hushåll.. Farligt avfall är en angelägen fråga som diskuteras på alla nivåer, såväl internationellt och nationellt som regionalt och lokalt. De flesta svenska kommuner har mål och program för att förbättra insamlingen av farligt avfall och många kommuner diskuterar fastighetsnära ...
För farligt avfall gäller särskilda bestämmelser och du som verksamhetsutövare är ansvarig för att det farliga avfallet hanteras så att inte människor och miljö kommer till skada.. Farligt avfall får inte blandas med övrigt avfall och det ska förvaras så att det inte kan förorena miljön. Oftast krävs att avfallet förvaras inomhus eller under tak, på tätt underlag, inom invallning eller i ett avloppslöst utrymme.. För det farliga avfall som uppkommer ska du föra anteckningar om årlig mängd för varje slag av farligt avfall. Du ska spara anteckningarna i tre år och kunna uppvisa dem på tillsynsmyndighetens begäran.. ...
Diagrammet visar hur bra vi på Gotland är på att sortera ut farligt avfall, så att det inte hamnar på fel ställe där det kan göra stor skada. Hit hör allt farligt avfall, dels sådant som inte omfattas av något producentansvar, exempelvis kemikalier, färgrester och olja, dels batterier och elavfall. Den viktmässigt dominerande delen utgörs av impregnerat virke.. Den stora ökningen under början av 2000-talet, som kulminerade 2007, beror till viss del på att farligt avfall från mindre företag då räknades in i statistiken. År 2010 samlades drygt 436 ton in utanför producentansvaret på Gotland, eller 7,1 kilo per person. År 2013 hade mängden sjunkit till drygt 362 ton eller 6,3 kg per person.. Utvecklingen visar att det är inom producentansvaret för batterier och elavfall som störst mängder farligt avfall kommer in från hushållen. För detta nyckeltal är det bra med ökande trend om det visar att det farliga avfallet sorteras ut och inte blandas med övrigt avfall - ...
Batterier, bekämpningsmedel, färg-, lim- och lackrester, kvicksilvertermometrar, lösningsmedel, rengöringsmedel, spillolja, sprayflaskor samt glödlampor, lågenergilampor och lysrör är exempel på sådant farligt avfall som ej ska kastas i soppåsen hemma. Även kyl- och frysskåp räknas till gruppen farligt avfall på grund av freonet i äldre maskiners kylsystem.. Du lämnar allt ditt farliga avfall på Hjälmsborgs Återvinningscentral sex km söderut på Östra Rydsvägen eller till Miljöbilen, se separat utskick eller annons i lokaltidningar.. OBS! Kyl och frys kan du dock beställa hämtning av som grovavfall. Läkemedelsavfall klassas inte som farligt avfall och lämnas till Apoteket. Du som använder kanyler kan hämta en behållare på Apoteket där du samlar kanylerna och lämnar till Apoteket. Cytotoxiska läkemedel och cytostatika räknas som farligt avfall, Apoteket hjälper dig med information om var du skall lämna detta.. ...
Hushåll kan föra upp till 50 kg/liter farligt avfall gratis till avfallscentralerna och sorteringsstationerna.. Farligt avfall från företag, jordbruk och offentliga aktörer tas emot vid samtliga avfallscentraler och sorteringsstationer enligt prislistan nedan. I samband med leverans av avgiftsbelagt avfall debiteras tidigare nämnda aktörer dessutom en serviceavgift på 10,50 €/besök.. Mottagningsgränsen för farligt avfall är 100 kg/l/sort.. Företagens farliga avfall i Åbo-regionen bör levereras direkt till företagens mottagningsplatser för farliga avfall, såsom Fortum Waste Solutions Oy (Långholmsgatan 8, 20380 Åbo), L&T Oy (Bronsgatan 13, 20380 Åbo) och Stena Recycling Oy (Takamaantie 12 A, 21450 Tarvasjoki).. ...
Farligt avfall ska förvaras i tättslutande emballage som inte påverkas av innehållet. Varje enskild förpackning ska märkas med uppgift om innehåll. Märkningen ska vara beständig och väl synlig.. Det är i normalfallet förbjudet att blanda olika typer av farligt avfall eller blanda farligt avfall med övrigt avfall. Det finns möjligheter till undantag om syftet är att förbättra säkerheten vid transport, förbättra möjligheterna till återvinning eller om det görs på ett sätt som kan godtas från miljöskyddssynpunkt.. Farligt avfall ska förvaras i särskilt utrymme och på särskild anpassad plats där eventuellt spill eller läckage inte kan nå avlopp, dagvatten, vattenrecipient eller mark. För övrigt gäller samma krav på försiktighet som vid förvaring och hantering av kemikalier.. ...
Riksrevisionen har granskat om regeringen och de ansvariga myndigheterna har överblick och en effektiv tillsyn över gränsöverskridande och nationella transporter av farligt avfall.. Granskningen visar att det finns brister i systemet för tillsyn över transporter av farligt avfall. Dessa brister leder sammantaget till att systemet inte är tillräckligt effektivt för att säkerställa efterlevnaden av lagstiftningen på området. Detta medför i sin tur en risk för att farligt avfall orsakar skada på miljön och människors hälsa. Bristerna handlar bland annat om att det saknas överblick över avfallet och olaglig verksamhet, att det finns luckor i tillsynen, att arbetssätt är ineffektiva och att sanktionerna troligtvis inte avskräcker oseriösa aktörer. Regeringen och myndigheterna har vidtagit förbättringar i delar av systemet, men det krävs ytterligare åtgärder för att en effektiv tillsyn över transporter av farligt avfall ska kunna bedrivas.. Riksrevisionen rekommenderar ...
De flesta företag använder kemikalier i någon form i sin verksamhet. Hanteringen ger i slutändan oftast upphov till olika typer av farligt avfall.. Vi har praktiska och företagsanpassade lösningar som hjälper dig att uppfylla alla myndigheters miljökrav när det gäller farligt avfall. Vi kan också ge råd och utbilda ditt företags personal så det inte uppstår några arbetsmiljöproblem i den interna hanteringen. Till farligt avfall räknas även förorenade jordar.. När du lämnar farligt avfall ska du fylla i en avfallsdeklaration. Som avtalskund hos oss kan du fylla i din beställning digitalt och skicka direkt.. Avfallsdeklaration, digital blankett. Om du inte är avtalskund ringer du kundservice på 021-39 35 20 för att beställa deklarationen, de kan även ge information om mottagningskostnad. När deklarationen är ifylld ska den registreras hos oss, därefter beställer du transportdokument av kundservice innan du lämnar avfallet.. ...
Vissa avfallstyper är svåra att återvinna eller går inte att återvinna alls. En del av detta avfall kallas farligt avfall och måste tas om hand särskilt för att inte orsaka skador på vår miljö.. För att kunna ta hand om farligt avfall på rätt sätt krävs att det inte är blandat med annat hushållsavfall. Ingen kan sortera det blandade avfallet i efterhand, det måste källsorteras.. Farligt avfall som du lämnar på kommunens återvinningscentral tas emot av kunnig personal som identifierar och sorterar avfallet. Tänk på deras säkerhet och se till att förpacka det farliga avfallet noga. Skriv också på förpackningen vad den innehåller om det inte finns någon etikett. ...
kan du läsa mer om vilket avfall som räknas som farligt avfall. Där listas branschspecifika avfallsslag numrerade med sexsiffriga avfallskoder. Avfallsslag markerade med asterisk (*) klassas i normalfallet som farligt avfall. En fullständig lista av vilka kemikalier som används och vilka farliga avfallsslag som uppkommer inom just er verksamhet kan bara göras av er som verksamhetsutövare.. Farligt avfall ska aldrig blandas med annat avfall eller förvaras så att det kan läcka till dag- eller spillvattenbrunnar.. Exempel på farligt avfall som kan uppstå i en verksamhet:. ...
Vissa typer av avfall anses vara särskilt farliga för miljön och/eller hälsan och är därför klassade som farligt avfall. För dessa avfallsslag gäller särskilda regler. Du får inte lägga farligt avfall i soppåsen eller på återvinningsstationerna. På återvinningscentralerna kan privatpersoner lämna farligt avfall utan kostnad.. Exempel på farligt avfall:. ...
Enligt 21 § Avfallsförordningen (2001:1063) ska inte olika slag av farligt avfall blandas med varandra. Farligt avfall får inte heller blandas med andra slag av avfall eller andra ämnen eller material. Vad som klassas som farligt avfall regleras i bilaga 2 i Avfallsförordningen (2001:1063) och är i denna markerat med en asterisk (*).. Avfall kan också vara farligt avfall om de har en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga 3 i Avfallsförordningen (2001:1063) till exempel om avfallet är explosivt, giftigt eller brandfarligt. ...
Företag är välkomna att lämna sitt farliga avfall till Miljöavdelningen vid värmeverket. Du kan även beställa hämtning av farligt avfall via vår kundtjänst på telefon 0980-707 23. Företag får inte lämna farligt avfall på Kiruna avfallsanläggning eller på övriga återvinningscentraler i Kiruna kommun.. Det är inte alltid så lätt att veta var man ska göra av kemikalierester, avfettningsbad, kasserade oljefilter och annat. Det kan vara ännu mer invecklat att göra det på rätt sätt enligt den lagstiftning som finns. Transportdokument, tillstånd att köra, godkänd mottagare, ADR-klassning och avfallskod är bara några saker som ska finnas och stämma.. Vi på Tekniska Verken hjälper dig att ta hand om det farliga avfallet på rätt sätt. Kontakta oss.. ...
Som privatperson vilka saker får jag ta hand om och vad måste jag överlåta till proffsen?. Vid större mängder farligt avfall som vid sanering kan det vara bra att anlita en firma som tar hand om jobbet åt dig. Att låta proffs som RGS90 ta hand om avfallet, säkerställer att materialet blir korrekt omhändertaget.. I många produkter som används i hemmet finns det små mängder farliga ämnen, som sammantaget kan göra stor skada om det inte tas om hand rätt. Därför är det viktigt att farliga avfall sorteras rätt och lämnas in på rätt plats, då dessa kan innehålla ämnen som tillexempel är cancerframkallande och giftiga.. Det är kommunernas ansvar att samla in, transportera och behandla avfallet och samtidigt är varje hushåll skyldiga att sortera ut det farliga avfallet. Du får inte spola ner eller källsortera med annat avfall. En utförligt lista av produkter kan hittas på Giftinformationscentralen.. Hos de flesta återvinningscentraler finns speciella platser ...
Farligt avfall är sådant avfall som kan skada människor och miljö, till exempel färg, lim, sprayburkar, nagellack, kemikalier, glödlampor, batterier och elektronik. Farligt avfall ska du lämna i Samlaren eller på återvinningscentralen. Lägg aldrig farligt avfall i soppåsen eller i avloppet. ...
Om du är osäker på vad som är farligt avfall är det bättre att lämna in för mycket än för lite. Tänk på att lämna avfallet i originalförpackning om den finns kvar. Om du inte har kvar den lämnar du avfallet i ett helt emballage märkt med innehåll. Fat kan ej tas emot på grund av utrymmesskäl, kontakta Tekniska Verken.. Hushåll får lämna farligt avfall utan kostnad. Småbatterier lämnar du till Batte batterisamlare i butiker, varuhus och bensinstationer eller till Miljöbilen.. Mottagningsplatser för hushållens farliga avfall ...
Du som har en verksamhet ansvarar för att beställa och bekosta hämtning av farligt avfall. Till detta kan du anlita valfri entreprenör som har tillstånd att transportera farligt avfall. Du får transportera mindre mängder farligt avfall på egen hand om du anmäler det till länsstyrelsen. Den som tar emot avfallet måste ha tillstånd för detta.. Tänk på att företag och verksamheter inte får lämna farligt avfall till Returpunkterna eftersom den verksamheten finansieras av hushållens renhållningsavgift.. Transport och mellanlagring. ...
Den senaste statistiken visar att det bara i Sverige uppstår över två miljoner ton farligt avfall per år, men statistiken är osäker och uppdateras sällan. Dessutom har tillsynsmyndigheter svårt att följa flödena. Med det nya registret får Sverige bättre uppsikt över farligt avfall och bättre förutsättningar att kontrollera hanteringen.. Sverige behöver också uppfylla nya krav i EU:s lagstiftning på avfallsområdet, som bland annat innebär att uppgifter om farligt avfall ska finnas tillgängliga i ett nationellt register.. Mer information om de nya reglerna och hur rapporteringen går till hittar du på Naturvårdsverkets webbplats:. ...
Du ska förvara farligt avfall så att det inte finns risk för läckage. Det innebär att avfallet ska förvaras oåtkomligt för obehöriga, väderskyddat och inom tät invallning som rymmer största kärlets volym plus tio procent av övriga kärl som förvaras inom invallningen. Farligt avfall måste också märkas. Det ska märkas med uppgift om att det är ett farligt avfall och vilken typ av avfall det handlar om. ...
Farligt avfall kan du lämna på Görvälns återvinningscentral. Om du har minst tre saker som räknas som farligt avfall kan du beställa gratis hämtning via kommunens kundtjänst, tel 08-580 285 00. Det är inte tillåtet att lämna farligt avfall i våra miljöhus.. ...
Hushåll kan utan avgift lämna farligt avfall på farligt avfall stationen (FA-stationen) i anslutning till ÅVC i Järpen samt på ÅVC i Hallen och Brattåsen. FA kan även lämnas till FA-bilen på Staa ÅVC vissa dagar under året, se öppettider för Staa ÅVC.. Farligt avfall ska märkas med uppgifter om innehållet samt förpackas i täta kärl. Använd originalförpackningen om den finns kvar.. ...
Transport av farligt avfall för verksamheter Farligt avfall ska transporteras till olika slutdestinationer för destruktion, deponering eller återvinning beroende på vilket avfall det är. Vid mindre mängder farligt avfall som uppkommit i verksamheten, finns möjligheten att själv transportera det farliga avfallet. Se nedan om egen transport av farligt avfall. Sådana transporter kräver en anmälan till länsstyrelsen. Företagare, som inte själva har anmält transport av farligt avfall till länsstyrelsen, måste anlita en transportör med tillstånd att köra farligt avfall. För yrkesmässiga transporter av avfall och farligt krävs tillstånd enligt avfallsförordningen (2001:1063). Tillstånden söks hos länsstyrelsen. Du som lämnar ifrån dig farligt avfall till en transportör är skyldig att kontrollera att både transportören och mottagaren har tillstånd. Anmälningar och tillståndsansökningar görs hos länsstyrelsen. Egen transport av farligt avfall Mindre mängder avfall ...
Det allra viktigaste är att ta hand om det farliga avfallet på ett bra sätt. Farligt avfall innehåller ämnen som kan skada hälsa eller miljö om det hanteras felaktigt. Information om vad som är farligt avfall finns längst ner på sidan. Du får inte blanda farligt avfall med annat avfall Det farliga avfallet ska förvaras så att det inte kan läcka till dag- eller spillvattenbrunnar eller till marken. Farligt avfall får bara transporteras av transportörer med tillstånd från länsstyrelsen och mottagaren ska vara godkänd.. Om det rör sig om mindre mängder får du själv transportera ditt eget farliga avfall till en godkänd mottagare om du anmält till länsstyrelsen att du vill transportera avfallet själv.. Länk till Länsstyrelsens blankett finns här ...
Farligt avfall är avfall som är skadligt för hälsan och miljön eftersom det bryts ner mycket långsamt eller inte alls. Det innebär att giftiga ämnen som sprids i miljön kommer att finnas kvar under lång tid. Därför är det viktigt att du lämnar in farligt avfall på återvinningscentralen (ÅVC).
Avfallshantering Farligt Avfall Vad vi ska prata om Lagar och regler Farligt Avfall Farligt Gods Säkerhetsrådgivning SEKA Miljötekniks arbete Laboratoriernas avfall Frågor, kommentarer, synpunkter, tankar
Företag och verksamheter har skyldighet att sortera ut farligt avfall och men måste själva bekosta omhändertagandet av det. Företag och verksamheter är även skyldiga att kunna rapportera vilka mängder och typer av farligt avfall som genereras i verksamheten och vart det transporteras.
Allt avfall som är farligt för människor och miljö klassas som farligt avfall och ska därför aldrig läggas i soppåsen eller hällas ut i avloppet. Här kan du se hur du ska hantera ditt farliga avfall.
Farligt avfall uppstår både vid bedrivande av olika typer av verksamhet och i privata hushåll. Till farligt avfall räknas bland annat mobiltelefoner, tryckimpregnerat trä, målarfärg, glödlampor och spillolja.. För att dessa inte ska komma ut i naturen och orsaka skada är det mycket viktigt att detta avfall hanteras på rätt sätt. Genom att källsortera i hemmet och sedan slänga avfallet på rätt ställe kan man bidra mycket till att hjälpa miljön.. Kontakta gärna samhällsbyggnadskontoret för mer information om hur olika typer av avfall ska sorteras och var ni kan lämna det . ...
Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, og må håndteres riktig, slik at miljøgifter ikke skal spres og hope seg opp i naturen. Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall. Husholdninger og privatpersoner skal levere alt farlig avfall til kommunale mottaksordninger. Virksomheter skal deklarere og levere farlig avfall til godkjente mottak. Miljødirektoratet gir tillatelser til behandling av farlig avfall, mens Fylkesmannen gir tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall.. ...
Det är svårt att föreställa sig att ett batteri, en gammal sprayburk eller trasig glödlampa kan göra stor skada, men dessa saker är farligt avfall. Så är även elprodukter, föremål med kvicksilver i, rengöringsmedel och vissa typer av bekämpningsmedel. Listan kan helt enkelt göras lång, och för att vara riktigt säker på att det farliga avfallet hamnar rätt kan du med fördel låta professionella sophanterare hämta grovsopor och farligt avfall.. ...
Farligt avfall ska hanteras så att spridningen av miljö- och hälsofarliga ämnen till miljön minimeras. Behöver du som företagare hantera eller transportera farligt avfall finns det en del regler som du bör känna till.
Om du ska göra dig av med produkter som innehåller farliga kemikalier, se till att du gör det på rätt sätt! Farligt avfall ska lämnas in på närmsta återvinningscentral eller annan plats som din kommun utsett. Lämna avfallet i en hel och ordentligt stängd förpackning, helst i orginalförpackning. Om den saknas, se till att noggrant märka vad det är för typ av avfall. Farligt avfall behöver förstöras eller återvinnas under kontrollerade och säkra former. ...
Ur ett miljöperspektiv är det naturligtvis mycket viktigt att farligt avfall lämnas på Återvinningsstationen. För din och personalens säkerhet är det också viktigt att avfallet hanteras korrekt. Är det fråga om ett oidentifierat ämne, exempelvis något som hällts över i något annat än orginalbehållaren? Skriv då gärna en lapp som anger vad det är för produkt så att vår personal kan hantera avfallet på korrekt sätt.. Är du osäker på vad som är farligt avfall?. 1. Titta i vår sorteringsguide. Forfarande osäker? ...
Farligt avfall ska tas omhand separat från övrigt avfall, eftersom det kan skada natur och människors hälsa. För att undvika miljösanktionsavgift är det viktigt att man som företagare följer de regler om anteckningar, förvaring och transport som finns för farligt avfall.
Farligt avfall ska lämnas in på kommunens återvinningscentral.. Farligt avfall ska hanteras skilt från annat avfall. Det måste hanteras så att det inte riskerar att komma ut i avlopp eller till omgivningen och så att de inte kan orsaka andra skador. ...
Farligt avfall kan skada människor och miljö, därför är det viktigt att det hanteras på rätt sätt. Farligt avfall får inte hamna tillsammans med övriga hushållssopor, spolas ner i avloppet eller lämnas ute i naturen.
Lördagen den 26 oktober mellan kl 10-14 kan du som privatperson lämna farligt avfall till Urbasers personal i Ånimskog (pendelparkeringen invid E45). Sorteringsguide för farligt avfall hittar du under Avfall och återvinning här på vår hemsida.. Med vänlig hälsning. Veronica Carlsson Ulff. Renhållningschef Säffle-Åmål. ...
Bilaga 4 till förordningen innehåller en förteckning över olika typer av avfall, där alla avfallstyper som är markerade med en asterisk (*) räknas som farligt avfall.. Läs mer om farligt avfall på sidan Avfall och Återvinning. ...
Därför är det så viktigt att alla hjälps åt, både hanterar och tar hand om produkter som trots allt är, blir eller ger upphov till farligt avfall. Både hushåll och företag är ansvariga för att det farliga avfallet sorteras ut och tas om hand på rätt sätt. Vår gemensamma miljö är vårt gemensamma ansvar ...
I vårt samhälle används stora mängder kemikalier. De flesta är farliga för natur och människor. I första hand bör man minimera användningen av dessa samt välja de som är minst skadliga. Tänk på att om farligt avfall hamnar i den vanliga sophanteringen så leder det till skador i kretsloppet. Hushållens farliga avfall
En del utav de produkter som vi alla kastar riskerar att bli farligt avfall när det kastas. Det kan exempelvis handla om lampor, batterier, medicin och olika elprylar. I syfte att upplysa om avfall och hur det kan minskas så genomförs kampanjen Europa minskar avfallet. Kampanjen är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009. Fokus i år är Förebygg farligt avfall och avgifta kretsloppet. ...
Välkommen till e-tjänsten för att beställa hämtning av farligt avfall och smått elavfall (Returkassen). Tjänsten returkassen vänder sig till dig som bor i kommunen som vill ha hämtning av farligt avfall inklusive smått elavfall vid dörren. Minsta mängd är tre produkter. Tjänsten är helt kostnadsfri!. Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:. ...
Läs mer här ,,. Exempel på farligt avfall:. Aceton, Asbest, Avfettningsmedel, Batterier, Kemikalier, Kvicksilvertermometrar, Lack, Målarfärg, Lacknafta, Lågenergilampa, Lysrör, Nagellack, Parfymer etc.. OBS! Avfall innehållande asbest tas emot i små mängder (enstaka, max 3 kg) på alla SÖRABs återvinningscentraler utom Stockby. Har du större mängder så lämnar du detta på Löt Avfallsanläggning. Asbest ska alltid vara förpackad och lämnas väl tillsluten. På Löt ska en deklaration fyllas i hos kundmottagningen innan avlämnandet.. Explosivt avfall:. Fyrverkerier och nödraketer som är avfyrade sorteras ibland hushållsavfallet. Återförsäljare av nödraketer brukar ta emot utgångna varor från kunder som köper nya.. Vapen, ammunition, sprängmedel, sprängkapslar och patroner bör lämnas till polisen. Polisen har skyldighet att undersöka och omhänderta misstänkt farliga föremål som upphittas.. Andra explosiva produkter som inte får hanteras på våra ...
Däremot avses inte anläggningar där förbränningsprocesser sker i annan industri än den som nämns i 2 kap. 1 § första stycket 2-6 lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid och där den genererade värmen används direkt i tillverkningsprocessen, till exempel vissa ugnar, torkar samt anläggning för värmebehandling och smältning inom exempelvis kemi- och verkstadsindustrin. För en förbränningsanläggning inom sådan industri som nämns i 2 kap. 1 § första stycket 2-6 samma lag gäller, om verksamhetsutövaren är densamma, att förbränningsanläggningen omfattas av industrianläggningen.. Med en förbränningsanläggning avses inte anläggning för förbränning av farligt avfall och hushållsavfall, dvs. en anläggning som har tillstånd enligt miljöbalken, eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av balken, att förbränna farligt avfall eller hushållsavfall och vars huvudsakliga aktivitet är att förbränna farligt avfall eller hushållsavfall ...
Se till att verktygen du använt tvättas noggrant, färgrester utgör farligt avfall och ska lämnas. Träolja Classic innehåller lacknafta som är ett lösningsmedel och kan vara skadlig. Säkerhetsdatablad Träolja (PDF). Beskrivning: Yunik Wood Oil Träolja är en exklusiv förädlad vegetabilisk olja med hög torrhalt.. Miljöinformation: Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i. Inomhus endast på fönster och ytterdörrar. Ytbehandling och skydd av trä, stål och sten inomhus och utomhus. Dieffenbachia, Philodendron och fikus är växter som är särskilt farliga för . Används med fördel både utomhus och inomhus och passar utmärkt på exempelvis. Pharma vitamin Ddrops som innehåller en så hög halt D-vitamin att de kan vara farliga.. Luftrenare förorenar inomhusluften. Om övertappning sker inomhus ska tillgänglig venti-. P5Innehållet lämnas till godkänd omhändertagare av farligt avfall.. Därför hämtar Örebro kommun upp ...
I Kampanien finns storslagna turistmål som Capri, Amalfi och Pompeji och Neapel. Det här är en region i sydvästra Italien känd för sina antika ruiner och dramatiska kustremsa. Kampanien är en magisk upplevelse full av romantik, charm och storslagna monument. Regionen har även en rik natur med vackra kuststräckor, öar, berg och floder.. Kampanien är ett uttryck för skönhet, drama, historia, kultur samt sol och hav: Längst Amalfikusten finns klassiska städer som t.ex. Ravello, Amalfi, Sorrento och Positano. Här finns Sorrentohalvön med utsikten över Napolibukten och vulkanen Vesuvius.. ...
Du letar efter information om Campania Italien? Läs omdömen om 1 965 hotell och boenden Campania Italien. Ta del i vårt livliga resecommunity och dela med dig av din reseerfarenhet med andra turister runtom i världen. Zoover Semesteromdömen!
K-sprit, se: Farligt avfall. Kaffe, se: Matavfall. Kaffebryggare, se: Elavfall. Kaffefilter, se: Matavfall. Kaffeförpackning, plast, se: Plastförpackning. Kaffekartong, se: Pappersförpackning. Kaffekopp, se: Deponi. Kaffepaket, plast, se: Plastförpackning. Kaffepanna, aluminium, se: Metallskrot. Kaffepanna, rostfritt, se: Metallskrot. Kaffesked, se: Metallskrot. Kaffesump, se: Matavfall. Kajak, se: Brännbart. Kakel, se: Deponi. Kakelugn, se: Deponi. Kaktus, se: Brännbart. Kalasbyxor, se: Kläder och skor. Kalender, av papper, se: Pappersförpackning. Kalk, se: Deponi. Kälke, se: Brännbart. Kalkylator, se: Elavfall. Kallmangel, elektrisk, se: Elavfall. Kam, plast, se: Brännbart. Kam, stål, se: Metallskrot. Kam, trä, se: Brännbart. Kamera, se: Elavfall. Kamerablixt, elektronisk, se: Elavfall. Kamfer, se: Farligt avfall. Kamin, se: Metallskrot. Kandelaber, se: Metallskrot. Kängor, se: Kläder och skor. Kanot, se: Brännbart. Kanyl, se: Läkemedel. Käpp, se: Brännbart. Käpphäst, se: ...
Napoli karta över staden. Karta över neapel (Kampanien, Italien) för att skriva ut. Karta över neapel (Kampanien, Italien) att ladda ner.
Campania Cafe & Trattoria, Davidson: Se 121 objektiva omdömen av Campania Cafe & Trattoria, som fått betyg 4 av 5 på TripAdvisor och rankas som nummer19 av 36 restauranger i Davidson.
Enligt avfallsförordningen klassas överblivna massor av ren jord och sten som avfall. Om de skulle innehålla oljeföroreningar, metaller, stenkolstjära etc klassas de vanligtvis som farligt avfall. Exempelvis kan gammal asfalt innehålla stenkolstjära.. Grundregeln för transport av avfall är att all yrkesmässig transport kräver tillstånd eller anmälan till länsstyrelsen. Själva återanvändning-en, i form av uppläggning av massor, är ofta förenad med krav på anmälan, tillstånd eller samråd. Ta därför kontakt med miljökontoret innan du återanvänder schaktmassor.. Den som transporterar farligt avfall eller förorenat avfall måste ha tillstånd från/gjort anmälan hos länsstyrelsen. Den som lämnar avfallet ansvarar för att transportrören/mottagaren är godkänd. ...
Allmänt. 5.1 Åkerisäcken transporterar, tippar och sorterar Avfall och Farligt avfall (definition i Åkerisäckens sorteringsguide på www.akerisäcken.se). Hushållsavfall, enligt definition i lag och praxis, tas ej emot. Farligt avfall tas emot enligt bestämmelser i punkt 3 ovan.. 5.2 Åkerisäcken utför transporter på vardagar mellan 06:00-18:00 om inget annat uttryckligen är överenskommet i varje enskilt fall. Om transporten inte kan ske under denna period, eller delar av denna period skall Beställaren meddela detta vid beställningstillfället.. 5.3 Om Beställarens angivna insamlingsplats inte hålls tillgänglig enligt villkor i dessa Allmänna Villkor under transporternas öppettider enligt denna punkt, äger Åkerisäcken rätt att tilläggsdebitera Beställaren för insamling som ej kunnat utföras, s k bomkörning, enligt gällande generella prislista.. Hämtställets och avfallets beskaffenhet 5.4 Åkerisäckens standardtjänst för transport innebär fri framkomlighet med ...
Disclaimer. The material and information on this site is intended for general informational purposes only and does not constitute legal advice on any specific matter. Please note that all images on Lindahls website, www.lindahl.se, are subject to intellectual property protection and downloading, publication, copying and/or other use of the images requires the written consent of the rights holder. Youll find Advokatfirman Lindahl KBs general terms and conditions here.. ...
Disclaimer. The material and information on this site is intended for general informational purposes only and does not constitute legal advice on any specific matter. Please note that all images on Lindahls website, www.lindahl.se, are subject to intellectual property protection and downloading, publication, copying and/or other use of the images requires the written consent of the rights holder. Youll find Advokatfirman Lindahl KBs general terms and conditions here.. ...
Puteoli, dagens Pozzuoli, var en antik stad i Romerska riket, belägen i regionen Kampanien. Puteoli kommer av latinets små källor, vilket syftar på de varma källor som fanns i närheten av vulkanen Vesuvius. Puteoli var en av antikens största hamnstäder. De stora spannmålsskeppen från Alexandria angjorde Puteoli för vidare transport till Rom. Men staden var också en exporthamn för varor från Kampanien exempelvis glasvaror och mosaiker. I närheten låg också det romerska imperiets största marinbas Misenum, anlagd av Agrippa, samt de rika romarnas Monte Carlo,- staden Baiae. Många rika romare hade sina villor i närheten av Puteoli till exempel Sulla, Cicero och Vedius Pollio. Paulus kom hit på sin resa till Rom. ...
Avfallshantering, återvinning, farligt avfall, byggavfall, hushållsavfall, tankrengöring, transport av farligt gods - allt det & mer hjälper Lundstams dig med.
Avfallshantering, återvinning, farligt avfall, byggavfall, hushållsavfall, tankrengöring, transport av farligt gods - allt det & mer hjälper Lundstams dig med.
Det avfall som ändå uppstår ska sorteras för att kunna omhändertas på rätt sätt. ➕ Invånarna i Malung-Sälens kommun källsorterar matavfallet bra. Sorterat matavfall är av god kvalitet och fritt från föroreningar. Detta lämnas till anläggning för att tillverka biogas för fordonsdrift och biogödsel som används till odling (kan även användas för ekologisk odling). I Malung-Sälen är vi också bra på att sortera ut det farliga avfallet från mat- och restavfall, vilket är viktigt att fortsätta med.. ➖ I det brännbara restavfallet finns en stor andel förpackningar och returpapper samt matavfall. Sammantaget är bara 40% av det brännbara restavfallet rätt sorterat. Av hushållens samlade mängd förpackningar och tidningar i Malung-Sälen sorteras 51% (i hela Dalarna 56%) ut på rätt sätt för avlämning till en återvinningsstation. I mängder motsvarar detta 900 ton förpackningar och tidningar som läggs i restavfallet (Dalarna 17 200 ton). Konsekvensen är ...
Det är glädjande att notera att Fastighetsverket nu insett sitt ansvar som offentligt bolag och ansvarig ägare av farligt avfall intill dess att annan godkänd mottagare övertagit ansvaret. I början meddelades att allt ansvar låg på entreprenören men har nu ändrats. Att de efterfrågade dokumenten fanns, tagits fram och offentliggjorts är mycket bra. Dessutom det att den nu redovisade dokumentationen är i linje med gällande lagar och förordningar. Fastighetsverket har till slut agerat som ett föredöme genom att ta ansvar för avfallet. Det är precis så som ett offentligt ägt bolag ska agera.. Hela historien hade kunnat undvikas om dokumentationen på vår förfrågan hade lämnats ut i ett tidigare skede eller att samstämmiga svar givits. Svaren som gavs var diffusa och osammanhängande samt ändrades under resans gång. Med det sagt ligger vårt fokus på de strukturella bristerna som möjliggjorde misstankar från första början.. På Åland idag behöver det sällan ...
I Finland uppkommer årligen cirka 40 000 ton förbrukad smörjolja och annat oljeavfall. Oljeavfall klassificeras som farligt avfall. Avfall som består av smörjoljor av olika art måste samlas in separa... Konsumtion och produktion , Avfall och avfallshantering , Avfallshantering - vem ansvarar för och ordnar den? , Spillolja ...
I september stod en ny deponibotten färdig vid avfallsanläggningen Storskogen. En deponi på sex hektar, eller lika stort som tio fotbollsplaner.. Är det någon risk att farligt avfall läcker ut i naturen vid deponin?. - Innan deponin är täckt kommer det läcka in regnvatten och snö och då kommer det att läcka ut lakvatten, som kommer att tas om hand av ett speciellt reningsverk. När deponin väl är täckt kommer den att se ut som en stor kulle och det kommer då inte att komma in vatten och därmed inte läcka speciellt mycket lakvatten till reningsverket, förklarar Anna Kinsch.. Massan som ska muddras från hamnbassängen består av 500 000 kubikmeter sedement.. - Det kan jämföras med Globen som rymmer 600 000 kubikmeter.. Hamnen kommer att saneras med ett så kallad sugmudderverk. Sedimenten kommer att sugas upp, ungefär som med en dammsugare, och sörjan som tas upp avvattnas därefter på land. Massan pressas och fraktas därefter de sex kilometerna till deponin i Storskogen ...
Träavfall - byggavfall, hushållsavfall, tjänster och service, avfall, farligt avfall, sophämtning, avfallshantering, kompostering, pappersåtervinning, matavfall, miljö, avlopp - företag, adresser, telefonnummer.
Få branscher styrs av en så stor mängd olika regler som avfallshantering. Det man ofta tänker på i första hand är reglerna i miljöbalken om tillstånd och hantering av avfall. Regleringen är både omfattande och komplicerad och dessutom under i princip ständig översyn. Det pågående arbetet om revidering av ansvaret för producentansvarsmaterial visar på hur svårhanterliga dessa frågor är inte minst för lagstiftaren. Det är med andra ord inte svårt att göra fel för den som på något sätt kommer i kontakt med avfall.. Handel med utsläppsrätter styrs av EU:s handelsdirektiv. Det svenska synsättet är att anläggningar som förbränner avfall i princip alltid ska ingå i handelssystemet och ha tillstånd för samt redovisa utsläpp av CO. Det anses i stor utsträckning även gälla för anläggningar för förbränning av farligt avfall eller hushållsavfall, eftersom dessa anläggningar alltid svarar för baslasten i de kommunala fjärrvärmenäten och är högeffektiva. ...
Vi ska verka för att alla aktiva inom Bedinge Golfklubb arbetar för en hållbar miljö samt inte onödigtvis utnyttjar naturresurserna. Vi har gjort en nulägesanalys och bestämt oss för att arbeta med följande områden: avfallshanteringen, farligt avfall, energi, miljövänliga produkter, uppvärmning, ventilation, arbetsmiljö, SBA och säkerhet. Rutiner har skapats för det systematiska brandskyddsarbetet och sådana rutiner håller också på att skapas för arbetsmiljöarbetet. Alla anställda och arrendatorer har genomgått heldagskurs i hjärt- och lungräddning, brand och arbetsmiljö. Utrustning för hjärt- och lungräddning finns på klubben. 2007 erhöll vi Svenska Golfförbundets miljödiplom.. ‍ ...
Miljöskyddet omfattar allt från förebyggande insatser i samhällsplaneringen, regelbundna kontroller av industrier och andra verksamheter som kan bidra till störningar i miljön till sanering av gamla synder vid exempelvis nedlagda industrier och soptippar.. Vi besöker industrier och andra verksamheter som t. ex. bensinstationer, verkstäder och jordbruk. Då kontrolleras vilka miljöstörningar som förekommer och vad som kan göras för att undvika eller minska dem.. På många ställen uppkommer farligt avfall. Luftföroreningar är en annan fråga som kommer upp vid våra besök.. Vårt avloppsvatten från boende och annan verksamhet måste tas om hand så att det inte förstör våra vattendrag. Här kontrollerar vi allt från tätorternas avloppsreningsverk till de enskilda hushållens avloppsanläggningar på landsbygden. ...
De stora skogsbolagens förehavanden inbjuder lätt till allvarlig kritik pga. deras spel med miljörisker.. Denna gång är det Sveaskog som tagits på bar gärning att gödsla med avloppsslam i pelleterad form. Ett annat fall är Länsstyrelsen som tillåter Ragn-Sells att lägga avloppsslam som topptäckning på bergen med farligt avfall som lagts upp hos Ragn-Sells Fagerliden, Robertsfors. Utan framgång har vi klagat hos Länsstyrelsen som inte ens velat begära analys av de massor med avloppsslam som lagts upp hos Ragn-Sells Fagerliden AB.. När nu Sveaskogs förehavanden ska undersökas är orsaken den svidande kritik som Skogsstyrelsen har utdelat mot Sveaskog. Läs på ATL här. Avloppsslam innehåller allt som går ut i avloppen, smittämnen, tungmetaller och medicinrester. Och allt äckligt onämnbart på sin långa vandring tillbaka till människor, djur och natur.. När Mark- och miljödomstolen avgjort målet mot Sveaskog kan det vara dags att på nytt rannsaka Länsstyrelsens ...
Pozzuoli är en stad och kommun i storstadsregionen Neapel, innan 2015 provinsen Neapel, i regionen Kampanien i Italien. Kommunen hade 81 141 invånare (2017)[2] och gränsar till kommunerna Bacoli, Giugliano in Campania, Neapel och Quarto. Pozzuoli grundades av sjöfarare från Samos och blev romersk koloni under namnet Puteoli år 194 f.Kr. Under antiken var staden en betydande hamnstad, särskilt för trafiken med orienten. Betydande ruiner av gamla hamnen, en amfiteater och det så kallade Serapistemplet, som antagligen varit en marknadshall för livsmedel finns ännu kvar.[3] Under början av 1900-talet var den främsta industrin ett kanongjuteri och lokomotivfabrik tillhörig Armstrongverken. I närheten av Pozzuoli ligger badorten Terme di Agnano med kratern Solfatara och den före detta romerska lyxbadorten Baiae.[3][4] ...
Sibirisk lärk är ett miljösmart alternativ för dig som vill ha ett träslag som inte har behandlats med kemikalier och som vill minska förekomsten av dessa i vårt samhälle.. Virke som används i miljöer där fukt och förhöjda temperaturer förekommer under långa perioder riskerar att utsättas för röta. Vissa träslag - exempelvis sibirisk lärk - har naturlig motståndskraft mot röta, men de som inte har det behandlas ofta med bekämpningsmedel - s k tryckimpregnering - för att stå emot rötan.. Vid tryckimpregnering av trä är det vanligt att använda kemikalier som gör att tryckimpregnerat virke klassas som farligt avfall och att det krävs särskilda destrueringsförhållanden för att återvinna träslaget - eftersom de giftiga ämnena inte förstörs vid vanlig förbränning. Dessutom innebär tryckimpregnerat virke miljöproblem för de anläggningar som står för impregneringsprocessen, eftersom det finns risk att närliggande mark och grundvatten ...
4. NFS 2016:8 1. Uppgifter om koordinater för anläggningens mittpunkt.. 2. Årsvärden för utsläpp av de föroreningar som förtecknas i bilaga 2 till förord-. ning (EG) nr 166/20066 samt bilaga 1 till dessa föreskrifter, om tröskelvärdet har överskridits. Om utsläppet sker till vatten ska anges om utsläppet sker till en recipient eller ett externt reningsverk. Koordinaterna för utsläppspunkten ska anges. Om något utsläpp härstammar från olyckshändelse ska detta anges.. 3. För avfall som forslas bort från anläggningen ska anges årliga mängder i ton av farligt respektive icke farligt avfall om mängderna uppgår till mer än 2 respektive 2 000 ton per år. En uppdelning ska göras på sådant som forslas iväg i avsikt att återvinnas respektive i avsikt att bortskaffas.. 4. För allt farligt avfall som exporteras till annat land ska årlig mängd och be-. handlingssätt (återvinning eller bortskaffning) anges. Dessutom ska namn och adress anges för såväl mottagaren av ...
Foto: Thinkstock. Under en lång tid människor kassera matolja som används i avloppsnät. När detta är gjort, många liter olja komma i kontakt med sötvatten floder och mark, och med tiden denna praxis kan skada rören, vilket gör att igensättning och funktionsstörningar i reningsverk, liksom kontaminering av tusentals liter vatten. Biolog Aline Bento förklarar att bruket att kasta olja som används i avloppssystem är mycket farligt. För att rensa rörledning igensättning av olje konto måste du använda starka kemikalier som kan ha en negativ inverkan på miljön. Dessutom loppet av åren, noterades det att den stora mängden kasserad olja bildade ett tunt skikt på toppen av det vatten som kom i kontakt, vilket förhindrar inträde av solljus och livsfara för aquatics. Studier visar att en liter av vegetabilisk olja felaktigt kastas förorena kan mer än 20 liter vatten. ...
Drygt 23 100 ton eller ca 56 procent av avfallet behandlades lokalt på Åland under år 2010. Nästan 27 600 ton avfall transporterades bort från Åland. Av det avfall som transporteras bort från Åland fördes närmare 72 procent till Finland, och ca 24 procent till Sverige. I stort sett allt farligt avfall transporteras bort från Åland för omhändertagande.. Behandlingen av avfallet på Åland består i statistiken främst av åtgärder som kan leda till återvinning. Deponering av organiska material förekommer till viss del, varav majoriteten är mineraliskt bygg- och rivningsavfall. Av den behandling som sker på Åland och som kan leda till återvinning är den största posten vanligt slam med ungefär 52 procent, först rening i reningsverk och sedermera kompostering.. För att läsa hela rapporten, klicka här.. ...
Tänk på att flera rester av kemikalier är farligt avfall och ska lämnas till Skene skog eller till miljöbilen. Rester av kemikalier får absolut inte spolas ned i avloppet, slängas i soporna eller på annat sätt hanteras så de hamnar i naturen. Kemikalier som hälls ut i avloppet riskerar att slå ut funktionen i din enskilda avloppsanläggning eller i kommunens avloppsreningsverk.. Kemikalier är farliga för oss människor och för naturen. Till exempel så behövs det bara en liter olja för att göra en miljon liter vatten odrickbart. Även ofarliga ämnen i större mängder som till exempel diskmedel kan bli farliga i miljön.. ...
Obehandlat och färgat trä samlas in och flisas. Det skickas sedan vidare till värmeverk för energiåtervinning. Rent och omålat trä kan eldas i princip i alla biobränslepannor, men användningen av färgat trä är mer begränsad. Askan som blir över kan spridas i skogen och återtas av naturen, men det förutsätter att den är tillräckligt ren. Är den inte tillräckligt ren och innehåller tungmetaller måste askan i stället deponeras. Sortera alltid träet i rätt fraktion. Tänk på att tryckimpregnerat trä klassas som farligt avfall. Var extra noggrann med att det hamnar i rätt behållare för det är farligt för miljön. Rätt hantering av dig sparar både miljö och pengar!. Fler frågor? Fråga personalen - Vi finns där för dig ...
Spolbilar - avloppsspolning, högtrycksspolning, reningsverk, sanering, farligt avfall, rörinspektion, slamsugning, slamtömning, avlopp, rotskärning, spolbil, vvs - företag, adresser, telefonnummer.
Lindesberg.se Det är här du lämnar ditt grovavfall. Det kan röra sig om allt från farligt avfall, möbler, till stora förpackningar. På en återvinningscentral finns ofta också en återvinningsstation för förpackningar. Samhällsbyggnad Bergslagen arbetar ständigt med att minska mängden avfall som går till förbränning. Dels för att minska belastningen på miljön, men också för att hålla nere din renhållningsavgift. Målet är att öka medvetenheten om vad vi slänger och vad som går att återvinna eller återanvända. Tips för ett smidigt besök Sortera ditt grovavfall innan du åker till återvinningscentralen. Vi tar inte emot avfall i sopsäckar eller emballage, utan ber dig att sortera innehållet i rätt container. Undvik att blanda ditt grovavfall i säckar eller emballage, då de ändå måste sorteras i olika fraktioner när du kommer till återvinningscentralen. Packa avfallet smart med hjälp av kartan över återvinningscentralen som du hittar på respektive ...
Bentonite Enhanced Soil BES är en förkortning på Bentonite Enhanced Soil. Det används främst som geologisk barriär på deponier för farligt avfall. För att uppnå kravet på täthet som i allmänhet är k|10-10 m/s blandar man 4-7% natriumbentonit i stenmjöl 0-2 eller 0-4. Före installationen måste laboratorietester utföras för att få fram rätt recept, eftersom både bentonit och stenmjöl kan variera beroende på uppkomst och mineralogi. Vi hjälper gärna projektörer, beställare och entreprenörer att ta fram ett optimalt recept tillsamman med vår bentonitleverantör. Eftersom tätheten är bunden till packningstätheten är det viktigt att terrassen har en tillräcklig bärighet så att BES-lagret går att packas. Vi kan offerera enbart bentonit, BES blandat på hög eller hela konstruktionen installerad inklusive kvalitetssäkring.
att j mf ra med , En Sann Saga. 1. Myt: avloppsslam r ett g dningsmedel.. Fakta: Avloppsslam milj farligt avfall som inte f r lagras utan godk nt lagringstillst nd. Det r r stora volymer och det r dyrt. Deponikostnaden 1999 (per ton slam, ej ts) uppg r till ca 30-70 EURO/ton slam (deponikostnad) + 45 EURO/ton slam (milj skatt). Ut ver detta tillkommer moms p 25 %.. 2. Myt: Slam inneh ller endast vad som spolas ned hush llet avlopp eller toaletter.. Fakta: Slam inneh ller industriellt avfall, giftiga metaller, tensider, l kemedel, cancerframkallande mnen och sjukdomsalstrande patogener. De flesta av dessa f roreningar koncentreras i den resulterande slammet.. 3. Myt: spridning av slam r tervinning.. Fakta: slam i industriella t torterna och sprids p landsbygden jordbruksmark inte r tervinning, det r f rorenings verf ring f r att slippa kostnader f r anl ggningar med godk nt lagringstillst nd.. 4. Myt: Slamg dslat jordbruk producerar friska jordar och friska gr dor. Fakta: Upprepad slambildning ...
Asbest är farligt avfall och tas endast emot väl förpackad och på Vankiva återvinningscentral. Då dammet är hälsofarligt vid inandning är det viktigt att asbesten förpackas i dubbel plast och märks med asbest. Märkning ska göras på alla sidor. Kontakta personalen vid ditt besök så visar de dig containern för asbest. Lossning sköter du själv. Tänk på att förpacka asbesten så att du enkelt kan lyfta in den i en container.. Asbest lämnas mot en avgift på Vankiva återvinningscentral. Privatpersoner med renhållningsabonnemang i Hässleholms kommun kan kostnadsfritt lämna upp till ett personbilssläp (3 m³) per dag. Större mängder asbest lämnas mot en avgift på Hässleholms Kretsloppcenter. ...
Vid Bodens värmeverk tar vi årligen emot ca 100 000 ton avfall för energiåtervinning. Av dessa 100 000 ton avfall får 2 500 ton utgöras av farligt avfall. Varierande avfallsfraktioner kan medföra att olika åtgärder av hantering/förbehandling krävs innan materialen energiåtervinns i vår förbränningsanläggning. För att vi ska kunna omhänderta specifika avfallsfraktioner på ett optimalt sätt, dels effektivt samt säkerhetsmässigt, måste vi få kännedom om materialets egenskaper. Uppgifter gällande avfallets egenskaper anges av avfallslämnaren på en deklarationsblankett.. ...
Miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalkens definition är bland annat sådana som ger upphov till farligt avfall eller släpper ut avloppsvatten, fasta ämnen eller gas. Även användning av byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till störningar för omgivningen i form av buller, skakningar, ljus eller liknande är exempel på miljöfarliga verksamheter.. Det innebär att tillverkningsindustrier, verkstadsindustrier, fordonsverkstäder, lantbruk med mera räknas som miljöfarliga verksamheter, men även enskilda avloppsanläggningar och förvaring av diesel- eller eldningsolja i cisterner är exempel på miljöfarliga verksamheter. ...
För att behandla olja eller andra organiska lösningar från vattenlösningar och slam används olika metoder i kombination för att dela upp avfallet i olika fraktioner som sedan kan återanvändas eller behandlas. Förorenade jordar kan behandlas på detta sätt. Vissa typer av spillolja kan efter rening och destillation - regenerering - återanvändas. Regenereringen är en relativt komplicerad process som innefattar rening, destillation samt slutberedning.. Kvicksilverhaltiga ljuskällor, lysrör bland annat, klassas som farligt avfall. Lysrör återvinns genom att ändarna kapas och lyspulvret blåses ut och glaset krossas. Metalländarna går till återvinning, lyspulvret samlas upp och kan återanvändas. Glaset smälts om och återanvänds till nya ljuskällor. Upp till 97 procent av materialet i ett lysrör kan återvinnas.. Genom kryobehandling fryses färgburkar, oljefilter och färgaerosoler ned till -180C med flytande kväve. Därefter krossas det frysta materialet så att det går ...
I och med den ökade miljödebatten så hamnar alla oljebaserade produkter under lupp. Men hur miljöfarligt är asfalt? Varför används asfalt och finns det några likvärdiga alternativ numera?. Asfalt består till största del av stenkross och bitumen, som är oljebaserad, och som därmed är beståndsdelen i asfalt som främst ifrågasätts när det gäller miljövänligheten. Det är oftast den uppbrutna gamla asfalten som man anser är problemet då den inte är återvinningsbar och dessutom räknas som farligt avfall. Det beror dels på bitumen och på att asfalt även består av diverse kemikalier som kan vara direkt skadliga för djur- och växtliv. Ett problem är även tillverkningsprocessen avger kemikalier och ångor som påverkar vår miljö på ett negativt sätt som man nu alltmer börjat ifrågasätta på allvar. Asfalt är en vägbeläggning som är mycket väl fungerande och tålig för såväl väder, vind och det slitage och tyngd som trafiken utsätter den för. Dessutom ...
Bakom mig skymtar ni min nya turkosa fondvägg. Just den väggen var tvungen att målas om efter en teolycka som tyvärr missfärgade den vita väggen. Att måla en redan vit vägg vit tycker jag inte är det minsta spännande och jag valde istället att förstärka de redan turkosa prylarna i vårt kök men en turkos färgvägg.. Färgen jag använde mig av är av samma slag som när jag målade om lillans rum i vintras. En vattenbaserad färg som var märkt med både Svanen, EU-blomman och Astma och allergiförbundet. Eftersom jag troligtvis inte kommer vara den där personen som står hemma och mixtrar i ordning min egen äggoljetempera eller linoljefärg känns detta som ett okej alternativ.. Tänk på att all färg är farligt avfall och att du därför inte ska hälla ut färgrester direkt i avloppet utan köra i väg med dem till er närmsta återvinningscentral. Spola heller aldrig rent penseln under rinnande vatten. Penseln ska i stället ställas i en burk med vatten/lösningsmedel ...
Miljöförvaltningen har under 2013 och 2014 handlagt ett flertal klagomål om illegal camping, nedskräpning och eldning på stadens mark. Det har rört sig om allt från camping med tält till ibland större grupper med fordon inklusive husvagnar och lastbilar. I några fall har det skett på känsliga platser, exempelvis vid Säveån som är Natura 2000 skyddat.. Denna camping och boende på stadens mark har inneburit eldning för matlagning, eldning av avfall, utsläpp av orenat tvättvatten bland annat från tvättmaskiner drivna med dieselverk, uträttande av toalettbehov fritt i naturen, dumpning av tillhörigheter, kläder, hushållsavfall, matavfall samt även dumpning av farligt avfall.. Staden har inte som ambition att bistå med t.ex. portabla toaletter eller containrar på dessa platser. I kommunens syn så skulle en sådan hantering befästa boplatsen. Dock har det i några fall behövts göra ändå. En plats där detta gjordes är Kallebäck, detta med anledning av att det var ...
Renhållningstaxan är uppdelad i grund-, hämtnings- och behandlingsavgift. Grundavgift ska betalas för alla bebyggda fastigheter. För fastigheter som av tillsynsmyndigheten beviljats uppehåll eller befrielse från hämtning av hushållsavfallet utgår ingen hämtnings- eller behandlingsavgift.. 1. Grundavgiften finansierar kostnader för upphandling, avfallsplanering, administration, kundservice, information, insamling av farligt avfall och grovavfall, återvinningscentral samt miljökontrollavgifter ...
Blybatterier används för att lagra elektricitet och är vanligen kallade bilbatterier, då de ofta används i bilar. Blybatteriets stora fördel är att det kan laddas ur och laddas upp otaliga gånger utan att förlora kraft. Batteriet används bland annat för att starta motorer samt för luftkonditionering, strålkastare och som en reservenergi.. Varje batteri innehåller ca 2-3 liter svavelsyra och bly. Bly är inte bara skadligt för levande varelser, utan även för miljön. Förbrukade blybatterier klassas därför som farligt avfall och bör inte slängas med vanliga sopor. I Europa är användning av blybatterier väldigt vanligt förekommande, men tack och lov är det också vanligt att vi återvinner dem när de slutat fungera. Förutom att vi tar hand om miljön och sparar på de naturliga resurserna och minskar utsläpp när vi återvinner, förbrukar en återvinningsprocess mindre energi än det krävs för att framställa nytt bly.. När bilbatterier återvinns kan processen i ...
Enligt direktiv 2008/98/EG om avfall ska Sverige ha system för spårbarhet och registerhållning. Naturvårdsverket ska analysera dagens avfallsflöden och hur de förväntas utvecklas, hur dessa avfallsflöden kan förväntas tas om hand samt hur kapaciteten för olika typer av avfallsbehandling kan förväntas utvecklas. Utifrån denna analys ska myndigheten utveckla avfallsstatistiken och föreslå hur dessa uppgifter kan samlas in och sammanställas kontinuerligt. Vidare ska myndigheten utveckla ett förslag på ett särskilt system för spårbarhet av framför allt farligt avfall. Förslaget ska uppfylla kraven i direktiv 2008/98/EG om avfall, särskilt i fråga om spårbarhet enligt artikel 17 och registerhållning enligt artikel 35. Förslagen ska bidra till att det blir enklare att följa flöden och trender inom avfallsområdet, inklusive import och export, att få bättre underlag för tillsyn, att etappmålen om avfall kan följas upp samt som underlag och komplement till den ...
5. Deponera, det vill säga lägg på soptipp. 1. Enligt avfallstrappan bör vi alltså i första hand se till att det skapas så lite avfall som möjligt. Det är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser och påverkan på miljön. Särskilt viktigt är det att minimera mängden farligt avfall. Läs mer om avfallsminimering. Här finns många bra tips från läsarna.. 2. Det avfall som faktiskt finns ska vi försöka återanvända, till exempel genom att skänka bort gamla saker eller lämna dem till second hand butiker. Även pantflaskor i glas är ett exempel på återanvändning.. 3. När återanvändning inte är möjligt ska vi återvinna materialet. Det gör vi idag bland annat med förpackningar och tidningar men också genom kompostering eller rötning av matavfall och trädgårdsavfall.. 4. Om avfallet inte kan materialåtervinnas ska energin i avfallet utvinnas genom förbränning.. 5. Avfall som ska ut ur kretsloppet och som inte kan hanteras på annat sätt ...
Villkor för mottagning: Allt avfall/material som skall deponeras måste uppfylla kriterierna för inert avfall. Kriterierna för inert avfalls återfinns Naturvårdsverkets Föreskrift 2004:10. Grundläggande kategorisering skall göras på sådant avfall som skall deponeras. Blanketter och ytterligare information finns tillgängligt på www.dalbymaskin.se. Kontakt skall ske innan mottagning. Som krav för att få tippa in större mängd med massor så förbinder man sig även att ta objektets behov av grus från oss . Material klassat som farligt avfall mottages ej. Impregnerat virke mottages ej. Tjärasfalt med PAH samt gjutasfalt mottages ej. Medveten felaktig klassificering av materialet som avlämnats, debiteras med en straffavg. på 10.000:- + aktuell mottagningsavg. Avlämning av kontaminerade massor som ej hanteras på Vedyxatippen eller 55:ans Täkt- och Återvinningsanläggning debiteras den faktiska kostnaden för vidare transport och deponering på lämplig avfallsanläggning + ...
Bygg- och miljönämnden är kommunal tillsynsmyndighet för verksamheter som faller inom miljöbalkens område. För företagare finns mer information om tillstånd, regler och tillsyn på våra näringslivssidor.. Miljöfarliga verksamheter är bland annat sådana som ger upphov till farligt avfall eller släpper ut avloppsvatten, fasta ämnen eller gas. Även användning av byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till störningar för omgivningen i form av buller, skakningar, ljus eller liknande är exempel på miljöfarliga verksamheter.. Det innebär att tillverkningsindustrier, verkstadsindustrier, fordonsverkstäder, lantbruk med mera räknas som miljöfarliga verksamheter. Även enskilda avloppsanläggningar och förvaring av diesel- eller eldningsolja i cisterner är exempel på miljöfarliga verksamheter. Detta gäller oavsett om det är en privatperson eller ett företag som står för verksamheten eller gör en åtgärd, till exempel installerar en värmepump eller har ...
I två av våra medlemskommuner, Burlöv och Malmö, är det VA SYD som är ansvariga för att samla in hushållsavfallet. Matavfall blir biogas, farligt avfall hanteras så att det inte ska spridas i naturen och restavfall (den vanliga soppåsen) bränns och blir fjärrvärme och el. Genom sortering i soprum, återvinningsstationer och vid återvinningscentraler kan alla hjälpas åt så material kan återvinnas och inga farliga ämnen sprids i naturen. Tillsammans skapar vi hållbara kretslopp! Det är viktigt att ha kunskap om ekologiska fotavtryck, hur produkter påverkar miljön både före och efter vi använder dem. Vår konsumtion har effekt på andra delar av världen och vi måste konsumera mer medvetet. Hade hela världens befolkning levs som vi här i Sverige skulle vi behöva mer än 4 jordklot! En bra början för att minska vårt ekologiska fotavtryck är att slänga mindre mat. Andelen onödigt matavfall som hamnar i soporna, det vill säga mat som skulle kunna tillagas och ...