... Inledning Sverigedemokraterna är ett parti med ambitionen att påverka beslutsfattandet på alla nivåer i samhället. Sedan valet 2006 finns partiet representerat tre av landets region- och landstingsfullmäktigeförsamlingar. Vi tar vår viktiga, nyvunna roll i svensk politik på största allvar och har för avsikt att på bästa sätt…
Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne Juni Innehållsförteckning Policy för hjälpmedel till personer i Skåne med funktionsnedsättning 3 Utgångspunkter...
Vägledning om hur kommunerna varje år ska rapportera resultat från mätning, modellberäkning och/eller objektiv skattning till Naturvårdsverkets datavärd.
Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden anpassade till markens användningsområde. Har marken halter av ett enskilt ämne under dessa generella riktvärden innebär det att risken är acceptabel. Däremot måste man alltid rapportera till samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg om man upptäcker halter som överstiger riktvärdena.. Ludvika kommun har en lång historik med gruv- och industriområden och det har satt sina spår i naturen. Även för idag verksamma företag är det ofta gamla upplag och tidigare hanteringssätt som orsakat problem och behov av åtgärder. ...
Regeringsuppdrag - delrapport. Skolverket ska identifiera områden som är centrala för god kvalitet i förskolan och som bör kunna användas för att bedöma verksamhetens kvalitet från likvärdighetssynpunkt.Uppdraget slutredovisas 2005-01-17
onsdag den 28 september 2011 Kommunikationsguide Den här guiden reviderades senast: september 2011 Kommunikation är en viktig del i all verksamhet i Förbundet Unga Forskare. Vi får fler aktiva medlemmar
Skolverket nyanlända. Boken - Välkomna Hit! Allmänna råd för undervisning av nyanlända elever. Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. Allmänna råd för
Kostens betydelse har diskuterat i många decennier. De kanske mest övertygande utvärderingarna av tillgänglig evidens görs av The World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research (WCRF/AICR) (24), vilka med jämna mellanrum sammanställer all tillgänglig data. Tidiga studier fann på gruppnivå ett tydligt samband mellan ett högt fettintag i ett land och dödligheten i bröstcancer. Dessa resultat har inte kunnat reproduceras entydigt och WCRF/AICR anger i sin senaste uppdatering 2017 att evidensen för fett som en riskfaktor är "limited - no conclusion" (24). Ett antal kostfaktorer anges som möjliga vad gäller en skyddande effekt ("limited - suggestive" som är en svagare grad efter "convincing" och "probable". Detta gäller karotenoider, calcium och grönsaker som inte innehåller stärkelse (det senare bara i relation till östrogenreceptornegativ cancer). Andra faktorer som har studerats är intaget av bland annat kolhydrater, soja, kött, fisk, frukt, fiber, ...
Upphandlingsmyndigheten har gett ut en ny vägledning om hur offentliga myndigheter kan tillämpa lagstiftningen i den pågående flyktingsituationen. Med
Övervaka lamningen, utan att störa lamningssjuka tackor. Under den mest intensiva perioden lönar sig dygnet-runt-övervakning väl. • Kontrollera tackornas juver vid lämningen - ibland kan de ha en vaxpropp i spenen som man bör ta bort. Se till att lammen får dia och verkar bli mätta. Det är viktigt att lammen får råmjölk de närmaste timmarna efter födseln. • Gör anteckningar om lamningarna till exempel i Fårägarens fickbok (som finns att köpa hos Svenska Fåravelsförbundet). • Gruppindela tackorna efter lammantal om du har möjlighet. • Se till att tackorna tar hand om lammen: Tackor med ett lamm ska vara i lamningsbox två dygn. Tackor med två lamm tre dygn osv eller tills det ser ut som om modern verkligen tar hand om sina lamm. Förstalammare kan behöva mer tid på sig än "erfarna" mammor. • Öronmärk lammen: Du måste märka alla rår och lamm som ska lämna din produktionsplats (gård). Exempelvis om de ska till slakt, säljas eller beta någon annans mark. ...
Nu är jag sen en tid tillbaka i sadeln igen efter en härlig semester. Det vi står inför nu är uppstarten av nya riktlinjegruppens arbete med att utarbeta nationella riktlinjer för hur man utformar effektiva hälsoundersökningar och insatser på arbetet mot psykisk ohälsa. Den 8 september träffas vi för uppstart. Vi fick fantastiskt många intresseanmälningar för att delta i arbetet så tyvärr kunde inte alla som ville få plats. Det stora intresset gladde oss dock mycket! I oktober släpper vi vår rapport där vi gjort en sammanställning över den vetenskapliga evidensen för att genomföra hälsoundersökningar. Vi har i den sökt efter studier som utvärderat effekterna med hälsoundersökning som kombineras med insatser. Vi har haft fantastisk hjälp med sammanställningen från Manzur Kader, sjukgymnast och doktorand vid Lunds universitet och Wim Grooten forskare vid Karolinska institutet och välkänd för sin forskning om hälsoundersökningar. Vi släpper resultaten vid ett ...
Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Pedagogisk omsorg styrs av skollagen och bör följa Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg (2012). Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) är vägledande. Läroplanens avsnitt om normer och värden är lika relevanta för pedagogisk omsorg som för förskolan och blir därmed vägledande i samband med kvalitetsbedömningen vid prövning av enskild verksamhet.. Arboga kommuns regler för rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg redovisar och förtydligar skollagen samt beskriver de rutiner som gäller. För bedrivande av enskild pedagogisk omsorg ska också all annan tillämplig lagstiftning följas.. Lagar, förordningar, regler och riktlinjer som reglerar den pedagogiska omsorgens verksamhet kallas här för styrdokument. Enskild som innehar rätt till bidrag benämns i dessa riktlinjer huvudman. En huvudman ansvarar för att verksamhet bedrivs i enlighet med ...
Denna handbok är tänkt att fungera som en hjälp för dig som fått uppdraget som granskare för konstnärlig forskning. Handboken innehåller anvisningar och riktlinjer för hur beredning och bedömning går till och innehåller också information om Vetenskapsrådets allmänna riktlinjer.. Beredningshandbok för konstnärlig forskning ...
ge blod är en enkel process som innebär att du först avgöra om en person är lämplig att en donator. När rätten har verifierats givare vanligtvis hittar ett blod-enhet eller en plats, som att ge blod. Givaren måste nästa registret, svara på frågor om sin sjukdomshistoria samt genomgå en mini-fysiska före ge sitt blod. Blodet tas sedan med hjälp av en nål i givarens arm. Denna korta Processen avslutas oftast med förfriskningar för att hjälpa givare anpassa sig till den svaga minskningen i vätskevolymen. Det första steget i processen för att ge blod är bestämmandet av rätten. Det finns några generella riktlinjer att följa, även specialutbildad teknisk personal är oftast tillgängliga vid varje blodgivning centrum bidra till att lösa individens hälsa historia. Dessa grundläggande Riktlinjerna har en åldersgräns på minst 17 år, vikt av minst 110 pounds, och givaren får inte ha gett blod de senaste 56 dagarna-eller vann dubbla röda blodkroppar under de senaste 112 ...
En annan viktig del av det Begripsam jobbar med är att personer med kognitiva funktionsnedsättningar ska kunna bli delaktiga i arbete med standardisering, design, utvecklings- och innovationsprocesser.. Projektet har medverkat i standardiseringsarbete och varit huvudförfattare för att ta fram en kommande ISO-standard för kognitiv tillgänglighet inom ramen för ISO/TC 173/WG 10. Den nya standarden kommer att heta Basic Principles and General Guidelines on Cognitive Accessibility.. ...
i vissa internationella situationer (Ds 2017:49). FSS yttrande den 12 december över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd för konsulentverksamheter. FSS spontanyttrande den 25 november över Socialdepartementets betänkande Nästa steg på vägen mot en jämlik hälsa - Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa (SOU 2017:47). FSS spontanyttrande den 9 oktober över Socialdepartementets betänkande Kunskapsbaserad och jämlik vård - förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård (SOU 2017:48). FSS yttrande 29 september över Socialdepartementets betänkande Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre (SOU 2017:21).. FSS yttrande 18 september till Socialstyrelsen över förslag till reviderade föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård.. FSS yttrande 11 september till Finansdepartementets över Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i ...
Bostadsbidragssystemet behöver ses över för att fungera för alla grupper som har det svårt eller står utanför bostadsmarknaden.. Majoriteten av kommunerna har bostadsbrist, det behöver alltså byggas mycket mer. Även i detta fall måste man beakta att bostadsmarknadens gräns sällan är densamma som kommungränsen, vilket ställer ytterligare krav på samordning av till exempel byggplaner.. I dag saknas nationella riktlinjer för hur man hanterar boendet vid exempelvis hot- och våldssituationer. Det kan få mycket allvarliga konsekvenser för personer som till exempel byter bostadsort. Organisationerna bakom rapporten anser därför att regeringen bör utreda och överväga om sådana riktlinjer bör och kan tas fram.. I rapporten presenteras flera positiva exempel på hur arbetet med bostadsförsörjningsansvaret kan bedrivas av kommunerna enskilt och tillsammans.. - Förhoppningen är att rapporten ska kunna användas som inspiration för alla som arbetar med bostadssociala frågor, ...
Det är tyska Beta Film som tecknat avtal med NRK om de nya skamversionerna. I Tyskland ska produktionsbolaget Bantry Bay svara för manus och SKAM kommer där att visas på ZDF. I Nederländerna är det också det allmänna TV-bolaget (NTR) som ska visa SKAM men där görs hela produktionen in-house.. Alla partners har handplockats av NRK och fått vägledning om hur om kärnvärdena och grundelementen i serien kan vidareföras. Beta Film har också förbundit sig att följa NRKs riktlinjer, vilket är särskilt viktigt när det gäller SKAM, skriver NRK i ett pressmeddelande. ...
Hej!. Jag har startat ett företag där mina kunder till stor del kommer vara privatpersoner utanför EU. Tjänsterna hamnar under kategorin "diverse tjänster" och ska därför anses som omsatta i köparens land och vara fria från svensk moms.. Min fråga är dock hur detta ska hanteras i köparens land - måste jag som säljare göra någonting mer, eller är det helt och hållet kundens ansvar att själv deklarera sina inköp om de är skattskyldiga för dem i sitt land?. Skatteverket sa att jag ska kontakta landet det gäller och fråga hur det ska hanteras där. Men det är helt orimligt att göra för världens alla länder, det måste väl finnas några generella riktlinjer?. Tacksam för svar!. Mvh Amanda. ...
Vår ambition är att ge ditt barn den bästa omsorg. Vi har duktig personal som kontinuerligt fortbildar sig. Hos dagbarnvårdaren får ditt barn känna vänlighet, trygghet, uppskattning, rättvisa och gemenskap i hemmiljö. Barnen får lära sig att tro på sig själv, att bry sig om andra samt värna om djur och vår miljö.. Familjedaghemmen vänder sig till barn i åldrarna 1 - 6 år. I familjedag-hemmen tar en dagbarnvårdare emot inskrivna barn under den tid för-äldrarna förvärvsarbetar eller studerar. Verksamheten är förlagd till dag-barnvårdarnas hem. Familjedaghemmen är inte underställd Läroplanen utan har allmänna råd för pedagogisk omsorg att följa.. Familjedaghemmen ingår som en del i kommunens förskoleverksamhet. Verksamhetsidé är att erbjuda vistelse i små grupper i en lugn, trygg och personlig miljö, med god pedagogisk verksamhet.. Dagbarnvårdarna och deras grupper träffas regelbundet, där barnen får lära sig att känna samhörighet i en större grupp. ...
Denna handbok är avsedd för egenkontroll av fartyg som omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för fartyg i nationell trafik, TSFS 2017:26.. Handboken är ett stöd i hur och vad du bör kontrollera vid egenkontroll av ditt fartyg. Omfattningen av kontrollen skiljer beroende på vad ditt fartyg används till, fartygets storlek och i vilka fartområden det används. Det finns möjlighet att hämta ut förslag på egenkontrollformulär för varje fartyg som omfattas av föreskriften i Transportstyrelsens e-tjänst EKAN.. Gå till tjänsten Handbok för egenkontroll av fartyg. Öppnas i nytt fönster. ...
Vuxenutbildningen i Perstorp heter Artur Lundkvist Utbildningscentrum och är en liten skola med familjär stämning. Här kan du skaffa dig kunskaper så att du kan studera vidare eller öka din konkurrenskraft på arbetsmarknaden.. Hos oss på Artur Lundkvist Utbildningscentrum kan du studera både på grundläggande och gymnasial nivå. Vi har även utbildning i svenska för invandrare.. Merparten av våra kurser och utbildningar är studiemedelsberättigade.. För studieplanering och ansökan vänder du dig till vår studie- och yrkesvägledare. Hos studie- och yrkesvägledaren får du kompetent och sakkunnig vägledning om hur du får ut det mesta av dina studier.. För dig med slutförd gymnasieutbildning från ditt hemland ...
Se den filmade föreläsningen med Ann S. Pihlgren, fil.dr i pedagogik, om förtydliganden och förändringar som gjorts i lgr 11 och Skolverkets nya allmänna råd för fritidshem om fritidshemmens uppdrag. Vad innebär dessa förändringar för lärande och lärare? Inspelat den 26 januari 2017 på Malmö Arena. Arrangör: Skolporten. Se film: Lärande och utveckling på fritidshemmet. ...
Vår inomhusmiljö är komplex och påverkas av många faktorer. Ventilation och temperatur är två av dem.. Ventilationens uppgift är att byta luften i vår bostad så vi får bort fukt och partiklar för att istället få in ny frisk luft. Idag tillbringar vi i snitt 90 procent av vår tid inomhus. Därför är det viktigt med en bra inomhusluft. Folkhälsomyndigheten har gett ut allmänna råd för ventilation och temperatur. För att ventilationen ska vara tillfredställande bör mängden frisk luft vara 7 liter per sekund per person + 0,35 liter per sekund per kvadratmeter. Mer information hittar du i länklistan längst ner.. För att vi ska trivas med temperaturen i vår bostad bör den vara mellan 20-23 grader. Dessa värden har Folkhälsomyndigheten tagit fram utifrån vad människor i allmänhet tycker är trivsamt.. ...
Vår inomhusmiljö är komplex och påverkas av många faktorer. Ventilation och temperatur är två av dem.. Ventilationens uppgift är att byta luften i vår bostad så vi får bort fukt och partiklar för att istället få in ny frisk luft. Idag tillbringar vi i snitt 90 procent av vår tid inomhus. Därför är det viktigt med en bra inomhusluft. Folkhälsomyndigheten har gett ut allmänna råd för ventilation och temperatur. För att ventilationen ska vara tillfredställande bör mängden frisk luft vara 7 liter per sekund per person + 0,35 liter per sekund per kvadratmeter. Mer information hittar du i länklistan längst ner.. För att vi ska trivas med temperaturen i vår bostad bör den vara mellan 20-23 grader. Dessa värden har Folkhälsomyndigheten tagit fram utifrån vad människor i allmänhet tycker är trivsamt.. ...
Det finns flera olika typer av hållning. Alla olika typer påverkar kroppen på olika sätt. Vilken typ har du?. Nedan listar vi upp de vanligaste hållningstyperna - Gamnacke, Framåtroterade axlar, svank, hängig rygg och skolios.. Men vad är en bra hållning då? Finns det en "optimal" hållning? En bra hållning är när det finns en god balans mellan skelett, leder och muskler som skyddar kroppens strukturer mot skada eller överansträngning. Viktfördelningen är jämn över kroppens olika delar och ingen struktur utsätts proportionellt för mer belastning än någon annan.. Man kan skilja på vad en bra hållning är vid stående och sittande. Det är viktigt att nämna att detta endast är generella riktlinjer och att det inte finns några exakta mått på hur en bra hållning ska vara. Det är även så att en "dålig" hållning inte nödvändigtvis leder till besvär. Det samma gäller omvänt, man kan ha till synes perfekt hållning men ändå ha olika besvär. Hållningen är ...
Scarab-DD Ransomware (även känd som ScarabDDRansomware) visar en varning hävdar threat’s offer måste kontakta skadlig program’s utvecklare om de vill få sina filer tillbaka. Som du märker, infektion enciphers viss information i paket med trygga chiffer, vilket är anledningen till att tidigare inblandade att det inte kan vara igång utan dekryptering programvara. Det är förståeligt att vissa användare kan vara att tro relaterat till samarbetande den hacker’s undersökningar, men vi är oroliga över att det skulle vara smart att göra så. Efter att ha skrivit till cyberbrottslingar, du kan få vägledning om hur du betalar en fin. Onödigt att säga, det finns inga garantier att dessa typer av användare kommer att hålla på att deras garantier, vilket tyder på att du kan slösa bort dina pengar i onödan. På grund av detta rekommenderar vi att eliminera infektionen och återvinna filer från backup-kopior om du har några. För att upptäcka hur man kan bli av ...
Målet med kursen är att ge dig som konstruktör en ökad förståelse för de arbetsmetoder och hjälpmedel som finns vid utveckling av gjutna komponenter. Du får också konkreta konstruktionsregler varvade med generella guidelines som gäller vid konstruktion av gjutgods. Process- och materialval är också moment i kursen. Innehåll Kursen består av följande moment:
Föreskrifter Notarienämndens föreskrifter och allmänna råd för notarietjänstgöring: vid domstol vid Kronofogdemyndigheten hos Justitiekanslern förlängning av notarietjänstgöring vid Allmänna reklamationsnämnden vid Migrationsverket vid Länsstyrelsen i...
Sida har beslutat att använda och att verka för att mottagaren skall använda metoden Logical Framework Approach (LFA) som ett hjälpmedel för att förbättra projektplanering och projektgranskning i biståndssamarbetet. En systematisk tillämpning av metoden, med omdöme och sunt förnuft, kommer att bidra till att höja kvalitet, effektivitet och bärkraft i biståndet. Syftet med dessa råd och anvisningar är att ge en enkel vägledning om hur man kan börja använda metoden utan omfattande och komplicerade producedurer och arrangemang ...
Sida har beslutat att använda och att verka för att mottagaren skall använda metoden Logical Framework Approach (LFA) som ett hjälpmedel för att förbättra projektplanering och projektgranskning i biståndssamarbetet. En systematisk tillämpning av metoden, med omdöme och sunt förnuft, kommer att bidra till att höja kvalitet, effektivitet och bärkraft i biståndet. Syftet med dessa råd och anvisningar är att ge en enkel vägledning om hur man kan börja använda metoden utan omfattande och komplicerade producedurer och arrangemang ...
I SWESIAQ:s senaste rapport förklaras den nya arbetsmetodiken som hjälper till att utröna problemen med dålig innemiljö. Här hittar man råd och anvisningar om hur ventilationen bör undersökas för att problemet ska upptäckas. Ambitionen är att ventilationsutredningar kan genomföras med tydlig systematik. Undersökningen inleds med enkla kontroller och insamling av uppgifter om ventilationssystemets uppbyggnad och funktion. I de flesta fall upptäcks problemet redan i denna fas. I övriga fall kan det bli aktuellt att genomföra mätningar. Utredningen innefattar samtliga delar av ventilationssystemet och givetvis även luftfiltrets betydelse och skick.. I kapitel 4.6 kan man läsa om tilluftsfiltrets funktion och krav. Man refererar till de finska inneklimatriktlinjerna och rekommenderar bytesintervaller på sex till tolv månader, beroende på hur filtret är placerat i luftbehandlingsaggregatet. Filter bör bytas mot nya filter av lägst filterklass F7 som är säkrad enligt SP:s ...
Svenska Orienteringsförbundet har med hjälp av undersökningsföretaget Synovate låtit genomföra en marknadsundersökning av hur allmänheten ser på orientering och även genomfört en där orienteraren får ge sin syn på orienteringen. Till höger hittar du f...
Barnkonventionen ska bli svensk lag 2020, och myndigheter och andra beslutsfattare förbereder sig nu med kunskapslyft och vägledning kring hur barnkonventionen ska tillämpas i den svenska kontexten. En stor fråga är hur den kommande migrations- och flyktingpolitiken förhåller sig till barnkonventionen. Vikten av en human, långsiktig och rättssäker migrationspolitik lyfts fram från politiskt håll, men tyvärr ser vi idag en oroväckande utveckling där barn på flykt och deras rättigheter inte prioriteras tillräckligt.. Tidigare i veckan röstade riksdagen igenom en förlängning av den tillfälliga utlänningslagen som ska gälla fram till juli 2021. Dessvärre har lagen förlängts utan att det varken har gjorts en ordentlig analys av vilka följder lagen kan få eller dess förenlighet med barnkonventionen.. Konsekvenserna av den tillfälliga lagen är tydliga, och det är barnen som har drabbats hårdast. Barn på flykt har fått sämre möjligheter att stanna i Sverige, och ...
När arbetstagaren väl har hamnat i psykisk ohälsa kan arbetsgivaren behöva prata med arbetstagaren och se vilket stöd som behövs. Ibland räcker det med vissa anpassningar och stöd på arbetsplatsen och i andra fall kan sjukskrivning med en gradvis arbetsåtergång vara nödvändig. Om arbetstagaren får gå i terapi så fort som möjligt i processen kan ofta sjukskrivningen förkortas. Vi erbjuder särskilda företagspaket på 5, 10, 15 eller 20 sessioner till ett reducerat pris. Tjänsten "chefsstöd" går att lägga till, vilket innebär att chefen får kontinuerlig vägledning för hur hen ska hantera situationen och förhålla sig till arbetstagaren på bästa möjliga sätt. När en arbetstagare mår dåligt av olika anledningar kan det gå ut över arbetet. I vissa fall är problemen direkt relaterade till arbetet och i andra fall är det problem utanför arbetet som påverkar mest. Ibland kan det vara en kombination av båda delarna. En arbetstagare som mår bra har också större ...
Statistik över hur det har sett ut vid antagningen tidigare år kan ge en vägledning om hur stor chans du har att komma in på en utbildning. Antagningen sker i tre steg, första och andra urvalet och därefter reservantagning vid universitetet för de utbildningar som har platser kvar. Statistiken visar därför olika beroende på vid vilket steg du tittar. För varje urvalsgrupp visas den som antagits med lägst antagningspoäng.
Vad händer egentligen i min kropp när jag föder? Vilka känslor kan upplevelsen av en förlossning väcka? Hur hanterar jag denna enastående erfarenhet som en förlossning är? I Att föda beskrivs födandet både ur ett existentiellt och ett fysiskt, biologiskt perspektiv. I denna utökade upplaga av sin uppskattade bok som utkom första gången 2000 sammanfattar barnmorskan Gudrun Abascal sina erfarenheter av trettio års arbete inom förlossningsvården. Att föda är en vägledning som informativt och personligt berättar om hur en förlossning går till och om hur man på bästa sätt förbereder sig. Gudrun Abascal väjer inte för de svåra frågorna utan berättar rakt och enkelt om bland annat förlossningsrädsla, smärta och smärtlindring. Nytt i denna upplaga är bland annat ett avsnitt om andningstekniker att använda under förlossningen. Boken innehåller också många personliga förlossningsberättelser, en genomgång av hur man läser en förlossningsjournal och ...
Medlemmar och förtroendevalda i Vårdförbundets avdelningar har haft gott om tillfällen att säga vad de tycker innan den digitala extrakongressen inleddes i måndags. Ett nej till idén om hälsosam vårdmiljö och till vårdpolitik/personcentrerad vård hade varit ett ja till de som tagits av tidigare kongresser. Så ville inte kongressombuden ha det.. 188 av 201 ombud har röstat. Alla sa ja till den ekonomiska ramen för 2018. 182 sa ja till förslaget om personcentrerade vård, och 181 sa ja till idén om hälsosam vårdmiljö. Utvecklas till handlingsprogram. Nu kommer dokumenten att utvecklas till handlingsprogram som både medlemmar och förtroendevalda ska ha nytta av. Anna Magnusson, processledare på Vårdförbundet, har varit med i arbetet med idén till hälsosam vårdmiljö.. - Vi tar fram ett verktyg som ger konkret vägledning om hur arbetsvillkoren kan förbättras. Hur man gör för att ta fram ett samverkansavtal eller hur en strukturerad yrkesintroduktion kan läggas upp, ...
Värdering av ekosystemtjänster är en förutsättning för hållbara beslut. Här finns goda råd och vägledning för hur du kan tänka ...
I följande nedladdningsbara dokument ger Business Sweden råd och vägledning kring hur man kan ta sig in på den japanska e-handelsmarknaden.
Det var länge sedan jag skrev ett inlägg om portabel mjukvara så det var nog dags nu. Har du ett USB-minne som du använder mycket för portabel mjukvara kanske du också använder FireFox på det?. Att uppdatera har varit lite småkrångligt, ibland måste man tom avinstallera den gamla versionen för att sedan installera den nya. How-To Geek har skrivit en bra instruktion för hur du kan uppdatera din portabla browser på ett ganska enkelt sätt med hjälp av den normala versionen. Följ bara guiden steg för steg och missa inte att ta bort bockar osv.. Bloggar.se om: u3, portabel programvara, usb-minne, browser, firefox intressant?. ...
I januari 2018 trädde en ny lag i kraft. Här finns mer information samt riktlinjer om hur de olika aktörerna ska arbeta enligt den nya lagen.
Vårdande och bevarande av värdefulla kulturmiljöer ska säkerställa att vi, och kommande generationer, ska kunna läsa vår historia i landskapet och bebyggelsemiljön. Det ska finnas exempel på miljöer som visar hur olika samhällsgrupper arbetat, bott och levt. Till hjälp för kulturmiljöarbetet finns lagar och föreskrifter (till exempel plan- och bygglagen och miljöbalken) som talar om vad som är lämpligt ur kulturmiljöns synvinkel gällande planering av mark, vatten och byggande.. Gävle kommun har antagit en egen kulturmiljöstrategi. Kulturmiljöprogram finns som beskriver olika områdens kulturhistoriska värden och hur de bör hanteras. I områdesbestämmelser finns vägledning om hur värdefulla byggnader ska förvaltas.. ...
CBS All Access är en ny on-demand-tjänst. Se till att den smarta DNS-tjänsten du vill prenumerera på har CBS i sin lista över oblockerade kanaler. Den smarta DNS-tjänsten jag använder, Unlocator, tillhandahåller DNS-koder för CBS utöver cirka 120 andra geoblockerade strömningstjänster från hela världen. Prova deras gratis 7-dagars rättegång och kolla deras videor och handledning om hur man ställer in olika strömningsenheter med Smart DNS. ...
Och idag så får vi prover på modifast som är en pulverdiet... Vissa tog flera påsar, många utan att veta vad det faktiskt var. Skrämmande tycker jag. (Tåls att tilläggas att det här är samma lärare som sagt att vi ska gå på en diet i tre dagar...) Vad är vitsen!? Hon gör ju reklam för de här produkterna? Men på vilken bekostnad...? Fine att de här företagen kanske har skickat ut massa produkter till henne och hon vet inte vart hon ska göra av dem.. Men att dela ut dem till människor som inte behöver dem som samtidigt inte heller får någon vägledning om hur de ska använda produkterna... Det är ju galet. ...
Placeringsriktlinjer kompletterar kommunens riskinstruktion och utgör en detaljerad instruktion för hur kommunens kapital ska fördelas mellan olika tillgångsslag i kommunens fyra olika placeringsportföljer. Instruktionerna syftar till att styra förvaltningen avseende avkastningsmål och risktagande.
Vägledning om hur saneringsarbetet ska bedrivas vid oljeolyckor på svenska stränder ges i "Saneringsmanual för olja på svenska stränder" (MSB 2009). Strandtyperna har indelats i nio klasser med ett index för ekologisk känslighet för oljepåslag, där index 1 anger låg känslighet och index 9 anger hög känslighet. Indelningen baseras på strandens utseende, strandsedimentens kornstorlekssammansättning samt till viss del på biologiska förutsättningar. Hamnar och kajer är anlagda områden och har därför index 0 (ingen ekologisk känslighet).. I projektet har stränderna i området klassat utifrån SGUs jordartsdatabaser.. Läs om hur tolkningen gjordes i SGU-rapport 2014:08 ...
Som lärare har du detaljerade anvisningar för hur du genomför och bedömer proven. Det är viktigt att anordnaren har rutiner för att proven ska göras på ett så säkert sätt som möjligt.
Biblioteket i Handen har Läsecirkelpåsar för dig som vill starta en läsecirkel. Läsecirkelspåsarna innehåller böcker för upp till 8 deltagare samt handledning och författarporträtt. I en del Läsecirkelspåsar finns också en ljudbok.. Handledningen beskriver kort hur man kan arbeta i en läsecirkel. Vill du ha mer hjälp med att komma igång har biblioteket i Handen två läsecirkelskonsulenter som kan ge tips och råd.. Läsecirkelpåsarna finns i olika genrer:. ...
Vid ansökan om att få data utlämnad från kvalitetsregistret SWEDEHEART, skall blanketter från UCR användas. Klicka på länken nedan, så kommer du vidare till UCRs hemsida där du finner rätt blanketter.. Ansökan om datautdrag. Vägledning om hur man går tillväga för att ansöka om datautdrag ur register. Klicka här.. Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. ...