Latin: retro {uttal: retr } tillbaka + specere {uttal: spek ere} se; perfektparticip: spectus.. Tillbakablickande. G ende bak t i tiden. Med retrospektiva fr gor (engelska: retrospective questions) i en intervju eller i ett enk tformul r ber man de tillfr gade att redovisa fakta, uppfattningar eller attityder som h nf r sig till en tidpunkt l ngt f re fr getillf llet. En retrospektiv studie, retrospektiva studier (engelska: retrospective study, retrospective studies) utg r fr n f rekomsten av till exempel en sjukdom och s ker sp ra orsakerna till denna. Det man g ra genom att unders ka vilka gemensamma faktorer som de insjuknade varit utsatta f r till skillnad fr n inte insjuknade (fall-kontrollstudie). Retrospective, retrospectives: retrospektiv utst llning (med verk fr n tidigare perioder i en konstn rs liv).. Motsats: prospektiv ...
Denna masteroppgave är en retrospektiv studie om barns egna upplevelser av att växa upp med missbrukarföräldrar. Det centrala i denna studie har varit att generera kunskap och förståelse utifrån informanternas egna berättelser om hur de upplevde vardagen i sin barndom. Tyngdpunkten har från starten varit att förmedla hur informanterna som barn upplevde att leva och växa upp i en vardag med föräldrar som var missbrukare.. Studien har en kvalitativ tillnärmning. Jag har använt mig av sju djupgående intervjuer. Dessa genomfördes som långa samtal mellan mig och informanterna. Intervjuerna skedde på hösten 2013. Datamaterialet jag samlade ihop blev ett omfattande och intressant material med mycket användbar data som har gjort denna studie möjlig att genomföra. I teorikapitalet valde jag att presentera Erving Goffmans (1922-1982) dramaturgiska teori som är genomgående i alla mina tre analyskapitel. I kapitlet redogör jag även för den nyare forskning som jag har valt att ...
Detta arbete är en kvantitativ, retrospektiv studie beställd av Arcada Patients Safety and Learning Centre (APSLC). Arbetet är en kartläggning av förstavårdsstudenters examensarbeten skrivna i Finland. Syftet med arbetet är att få en överblick över förstavårdsstudenters examensarbeten och mer specifikt kartlägger undersökningen skribenternas metodval och arbetenas fokus. Antalet sidor skrivna per skribent dokumenteras även. Med hjälp av undersökningen kan eventuella skillnader och trender mellan olika skolor och årtal uppdagas. Undersökningen är en kvantitativ, retrospektiv studie. I denna undersökning har samtliga sammandrag skrivna av finländska förstavårdsstudenter mellan åren 2007 och 2017 och som finns till påseende i databasen Theseus, lästs igenom, analyserats och kategoriserats. I Finland kan man studera till förstavårdare vid åtta yrkeshögskolor i Finland och i praktiken bestod samplet för studien av 596 sammandrag. Examensarbetena blev indelade i två ...
En stor retrospektiv observationsstudie jämförde risken för att få en sjukhuskrävande hjärtsvikt av saxagliptin, Onglyza, jämfört med sitagliptin, Januvia, bland patienter som behandlades för typ II-diabetes. Båda läkemedlen tillhör klassen DPP4-hämmare och studien gjordes bland fler än 100 000 personer.. Bland studiedeltagarna fanns det patienter både patienter med tidigare kardiovaskulär sjukdom som utan.. Studien kunde också visa att patienter som använde DPP4-hämmare hade en signifikant minskad risk för att få sjukhuskrävande hjärtsvikt jämfört med en kontrollgrupp som behandlades med sulfonylurea ...
Dessa sjukdomar och skador drabbas hunden av. Här listar vi de fem vanligaste diagnoserna som hunden besöker veterinären för.
DELÅRSRAPPORT Rapportperioden januari - mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 38 % till 44,7 MSEK (32,4). I jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 39 %. Rörelseresultat (EBIT)
KS 5 7 NOV 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Per Lundequist KSN Eva Sterte Kommunstyrelsen Medfinansiering och verksamhetsstöd för treårsperioden
REZOLV (Retrospective Evaluation of Zubsolv® Outcomes - A Longitudinal View) är en registerstudie som analyserar och kartlägger hur behandling och psykosociala faktorer påverkade det tidiga utfallet för opiatberoende patienter som behandlades med Zubsolv. Data samlades in från 1 080 patienter som behandlades av 134 läkare vid 87 amerikanska behandlingskliniker, varav 80 var Privata kliniker och 7 större institutionella kliniker.. ...
Runt-Solglasögon Oakley Grossist Polarized Vit Ram Mörk Grå Svart Lins_SE0997,Studien var en retrospektiv analys av,inte var över 1967 var ett,han utför med John Adams Behrman ,Athletic Director Rob Mullens nämns i ett brev till studerande idrottare på tisdagskvällen, Det här är verkligen en hjärtskärande situation för vårt samhälle och vi inser att du kunde ha problem och vi vill låta dig veta om hjälptjänster kan erhållas för dig. Vi har identifierat att bland de potentiella
göra samma sak, så vi https://www.nikeairmaxtavas.se borde göra detta. Förälder, Stacey Domino, sade Verkligen den främsta anledningen till att jag kom i kväll. Jag har inte har en chans för en hel del övning tid, men med så mycket verklig konkurrens går för mig, det var OK, said.When han McDonald var i high school, Greenfield hade ingen bana laget skulle träna på gräs bakom skolan. Aldrig haft ett hem möts. Min familj har varit stödjande, sade Rashid. De är glada och glad att jag fick stipendiet. Förutom forskning och studier, är hon kassör i föreningen för grund genetiker, en studentgrupp som är värd samtal av proffs och samlar in medel för stiftelser som stöder forskning och behandling av genetiska nike air max 2014 flyknit ...
Nu pågår en stor retrospektiv utställning av en av de största koloristerna och expressionisterna genom tiderna, Emil Nolde (1867-1956). Kanske har du sett affischerna om Nolde och hans Färgstormar på stan men inte tagit dig till konstmuseet. Gör det! Den pågår till den 17 januari så det är inte lång tid kvar… Läs mer →. ...
Nu pågår en stor retrospektiv utställning av en av de största koloristerna och expressionisterna genom tiderna, Emil Nolde (1867-1956). Kanske har du sett affischerna om Nolde och hans Färgstormar på stan men inte tagit dig till konstmuseet. Gör det! Den pågår till den 17 januari så det är inte lång tid kvar… Läs mer →. ...
Kunskapsläget i dag när det gäller ovanstående mål är sådant att det inte finns vetenskapliga rapporter som beskriver utfallet i rutinsjukvård för svenska förhållanden.. Randomiserade kontrollerade kliniska studier kan svårligen klara av att belysa rutinsjukvårdens utfall, analys av mycket ovanliga utfall eller fungera som jämförelse mellan olika kliniker. Enskilda klinikers register möjliggör inte en säker jämförelse genom olikheter i definitioner och mätmetoder och har otillräckligt underlag för att belysa ovanliga utfall. Vid all form av elektiv kirurgi är målsättningen att operera rätt patient på rätt indikation vid rätt tidpunkt och med rätt teknik. Gråstarrskirurgi är till sin karaktär en utpräglad elektiv verksamhet. Ingen annan ansats kan ge underlag för att uppnå målsättningen så bra som det Nationella Kataraktregistret.. ...
Varje år får cirka 3800 personer lungcancer. Sjukdomen är den vanligaste bakomliggande orsaken till hjärnmetastaser. Enligt Socialstyrelsen har cirka 70 procent av alla personer med lungcancer en långt framskriden sjukdom redan vid diagnos och går då i många fall inte att bota. Ungefär 75 procent av personer med lungcancer i dessa stadier avlider inom ett år. Sjukdomen är mycket svår och patienterna drabbas ofta av svår smärta, hosta, andnöd och ångest. ...
Jag får medge att min relation till byn där mina partivänner bjuder in rasister till gemensamma manifestationer är en smula komplicerad. I Tomelilla föddes min farfar och från Tomelilla fördrevs familjen Törnblad av politiska skäl (farfarsfar var syndikalist) för att sedan bjudas tillbaka när saker lugnat ned sig. För tio år sen åkte jag på besök i mina fäders by och såg farfarsfars och farfarsmors grav ligga halvt vanvårdade vid kyrkan mitt i byn. Ett skinhead gick av tåget samtidigt som jag och på gatorna i centrum låg affärerna halvt eller helt tillbommade. Main street s whitewashed windows and vacant stores, som Springsteen sjunger ...
Hela Stockholm-Mälarregionen är eniga om att det behövs satsas mer på nya järnvägar och vägar. Ett omfattande arbete inom Mälardalsrådets ram har skapat en samsyn mellan de fem länen (Sörmland, Stockholm, Uppsala; Västmanland och Örebro) om vilka prioriteringar som behövs göras. Dessutom vill man poängtera att länen tillsamman utgör en funktionell region och att det därför behövs ett sammanhängande transportsystem.
Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta donerade 2016 cirka 16 miljoner kronor till strokeforskning vid Lunds universitet över en sexårsperiod. Medel som bland annat går till ett forskningspris. Årets mottagare är Björn Hansen som studerar en grupp strokedrabbade där många har mycket dålig prognos.
Den retrospektiva reseberättelsen blir ett tidsdokument, en rapport från det bortglömda Spanien, men också en beskrivning av resenärerna själva i detta tidiga 60-tal: den äldre, stramt militäriske Strömholm med snaggat hår och dunkelt förflutet som talar om nödvändigheten av att utsätta sig, och den gänglige poeten Söderberg, drygt 30, med sitt skrivhäfte och sin oförbehållsamma nyfikenhet på världen och människorna. Strömholm är ointresserad av de politiska diskussioner som attraherar Söderberg, som när de bor hos målaren Antonio Saura och umgås med underjordiska kommunister, men den konspiratoriska andan stimulerade honom ...
Ärende - När du väljer ärende som dokumenttyp kan du göra det i kombination med flera av fälten. Om du endast väljer dokumenttypen Ärende får du träff på alla ärenden tre månader bakåt i tiden. För att söka längre tid tillbaka anger du uppgifterna i fältet tidsintervall. Blir antalet träffar för stort kan du då göra om sökningen och ange en specifik nämnd samt eventuell fritext för att avgränsa din sökning. När du får fram en träfflista över ärenden klickar du på det ärende du vill se, du får då upp en bild med sammanfattande information om ärendet med tillhörande dokument. Här publiceras inte dokumenten i fulltext, detta med hänsyn till bestämmelserna i Personuppgiftslagen. Ta kontakt med respektive verksamhet för att ta del dokumentet.. Dokument - När du väljer dokument som dokumenttyp kan du göra det i kombination med flera av fälten. Om du endast väljer dokumenttypen Dokument får du träff på alla dokument tre månader bakåt i tiden. För att ...
Ärende - När du väljer ärende som dokumenttyp kan du göra det i kombination med flera av fälten. Om du endast väljer dokumenttypen Ärende får du träff på alla ärenden tre månader bakåt i tiden. För att söka längre tid tillbaka anger du uppgifterna i fältet tidsintervall. Blir antalet träffar för stort kan du då göra om sökningen och ange en specifik nämnd samt eventuell fritext för att avgränsa din sökning. När du får fram en träfflista över ärenden klickar du på det ärende du vill se, du får då upp en bild med sammanfattande information om ärendet med tillhörande dokument. Här publiceras inte dokumenten i fulltext, detta med hänsyn till bestämmelserna i Personuppgiftslagen. Ta kontakt med respektive verksamhet för att ta del dokumentet.. Dokument - När du väljer dokument som dokumenttyp kan du göra det i kombination med flera av fälten. Om du endast väljer dokumenttypen Dokument får du träff på alla dokument tre månader bakåt i tiden. För att ...
Felkoden error 1803 får man när man skapar en ny databas och vissa villkor är uppfyllda. T. ex. att det inte finns plats att skapa tempdb. Det kan även hända under andra villkor.. I 2012 CTP3 finns det många nya funktioner som är riktigt intressanta. De funktionerna behöver nytt stöd i form av nya systemtabeller och systemobjekt jämfört med tidigare versioner (Observera att man inte bör jobba direkt mot systemtabellerna i sin kod av bland annat den orsaken). En sidoeffekt av de nya systemtabellerna/-objekten i 2012 CTP3 är att det medför att model databasen, mallen som används vid databas skapande, är större än tidigare. Version size_bytes ======= ========== SQL 2005 1 163 264 SQL 2008 1 228 800 SQL 2008 R2 1 245 184 SQL 2012 CTP3 2 146 304. Det kan i värsta fall medföra att gamla skript du är van att köra inte längre fungerar. Försöker du skapa en databas som är mindre än model får du felmeddelandet. Har du tänkt skapa en databas på 4 MB, kan du lyckas med en ...
Hittade av en slump en gammal kopia på en handsnickrad webbplats för mig själv från 2007. Den innehöll bland annat ett litet retrospektiv för just 2007.
Syftet med att sätta en standard för hjärtsäker zon är att kunna rädda liv. Hjärtsäkra Sverige innebär att det ska finnas rutiner för att hantera hjärtstopp, detta ska ske bland annat genom personal som arbetar i närheten av en defibrillator ska veta hur den ska fungera. Dessa apparater som ofta innebär en skillnad mellan liv och död finns i regel i lokaler där många människor vistas, det kan vara gym och stationer eller likande lokaler. Hjärtsäker zon gör att skulle någon som befinner sig i en offentlig lokal drabbas av hjärtstopp finns det beredskap som snabbt är framme och kan hjälpa till.. Personal på dessa platser har inte bara kunskap om hur man praktiskt ska gå in och hjälpa någon som är drabbad, utan de vet även hur de ska kontakta larmcentralen. Något som kan upplevas som en enkel uppgift, men under en stressad situation kan detta upplevas som mycket svårt. Hur och vilken information som man ger när man larmar kan vara av stor betydelse för hur den ...
I Västra Götalandsregionen finns beslut om att frikort utfärdas utifrån ett hemlandstings tak för högkostnadsskydd. Detta oavsett om vården har getts inom VGR eller i annat landsting. I Västra Götalandsregionen är beloppet för högkostnadsskyddet i öppen hälso- och sjukvård 1 100 kronor. Högkostnadsskyddet är alltid en löpande 12-månaders period. Den utgår från dagens datum och sträcker sig 12 månader bakåt i tiden. Det innebär att betalda patientavgifter som är äldre än 12 månader faller bort. Inom högkostnadsperioden är det inte tillåtet att genom taktiska val flytta fram perioden och därigenom flytta fram frikortets giltighetstid.. Ett frikort gäller i samtliga landsting och regioner.. ...
40 år singel og barnløs - Want to meet eligible single man who share your zest for life? Indeed, for those whove tried and failed to find the right man offline, footing can provide. If you are a middle-aged woman looking to have a good time dating man half your age, this advertisement is for you. Is the number one destination for online dating with more marriages than any other dating or personals site.
Igår var det koldioxidsnack på Chalmers i Göteborg och eftermiddagen öppnades av Michael Tjernström, professor i meteorologi från MISU. Att han tillhör samma institution som professor Erland Källén är omisstagligt. Det är samma typ av argumentation och i stort sett samma bilder som visas. Tjernström är dock hela tiden noga med att påpeka osäkerheten i →. ...
LETS startade januari 2009 och sysselsatte ett 25-tal forskare från tio olika institutioner till och med juni 2013. LETS finansierades gemensamt av Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Trafikverket och Vinnova. En bärande tanke i forskningsprogrammet var att skapa förutsättningar för dialog mellan forskare, beslutsfattare och andra aktörer. Vi har arrangerat en rad aktiviteter med målet att knyta forskningen till beslutsfattare, näringsliv och andra intressenter. Syftet var att föra ut vår forskning samtidigt som vi inhämtade viktig kunskap och synpunkter som bidrog till att vår forskning blev samhällsanknuten och relevant. Hösten 2011 lanserade vi rapporten Vägval 2050 som utifrån forskningsresultaten från de ovannämnda områdena pekar på styrningsutmaningarna och ger förslag till förändringsstrategier. Ladda ner rapporten här,,. För mer information om LETS, läs presentationen om programmet i följande ppt ,, ...
Forskarutbildningen i specialpedagogik speglar ämnets tvärvetenskapliga karaktär och kurserna kan läsas på flera olika institutioner.
The global brand brings together 350 of the worlds most unique independent hotels. With 47 years of excellence in the industry, the companys mission is to provide sales & distribution solution and consultancy to upscale hotels of character and distinction. By reaching over 45 countries and six continents, the group targets savvy business and leisure travellers that seek an authentic and local experience when choosing a hotel.. ...
Nyligen slog Biomedicum, ett av Europas största och mest avancerade laboratorier, upp portarna i Solna utanför Stockholm. Till skillnad mot många andra storskaliga byggprojekt blev den nya högspecialiserade laboratoriemiljön färdig ett halvår före utsatt tid och cirka 300 miljoner billigare än vad som beräknades för tre år sedan. Golvytan är 65 000 kvadratmeter fördelat på elva våningar. Cirka 1 600 forskare från fem olika institutioner på Karolinska institutet ska samsas om utrymmet. Med hjälp av de allra senaste teknologierna förväntas de utföra världsledande experimentell forskning ...
Patienterna kommer in med remiss från hela Vasa sjukvårdsdistrikt. Till vår avdelning kommer också patienter med akut behov av vård samt patienter som behöver radiologiska åtgärder.. NÖJDA PATIENTER ÄR VÅRT MÅL I VÅRDEN.. För att uppnå detta strävar vi efter en god, trygg och professionell vård som utgår från patientens behov och resurser.. Värden som styr vårt arbete är rättvisa,ansvarsfullhet och respekt för människovärdet. Vi jobbar för ett gott samarbete med positiv anda och öppenhet.. ...
Vid Lunds universitet finns både allmän studievägledning för hela universitetet och specialiserade studievägledare vid de olika institutionerna. Studievägledning är väl satsad tid som kan leda till att studenterna vidgar sina perspektiv, får nya kunskaper om sig själva och därmed snabbare kan nå fram till en examen.
Ja, om de inte räknas som statligt stöd. Till exempel räknas stöd inom Horisont 2020 inte som statligt medan stöd inom ERA-NET gör det. En bedömning görs från fall till fall och Energimyndigheten ser positivt på att behovsägarna själva står för medfinansiering.. Vad menas med tre oberoende aktörer? Räknas t ex två olika institutioner på KTH som en eller två aktörer ...
Opinionsinstitutet Novus gör varje månad en sammanvägning av de olika institutens olika mätningar och den bekräftar trenden att Sverigedemokraterna ökar starkt, trots det som gammelmedierna försöker beskriva som skandaler. För egen del har jag inte sett några skandaler, men visst uppträdde Kent Ekeroth och Erik Almqvist olämpligt, men det var för över två år sedan […]. ...
Vi får gå långt bak i turneringens begynnelse 1983 som Halland var i final för första gången, den andra finalen ligger bara tjugo år bakåt i tiden, 1995. Lite mindre bak i tiden, i mars avgjordes semifinalerna. Halland besegrade då Stockholm, som just råkat vara det distrikt man blivit utslaget av de två tidigare gångerna man varit uppe final. ...
Jag vet inte hur många artiklar det finns om hur bra det är med kortare drivers. Jag tänker inte nämna vilka som har släppt artiklarna för det är inte relevant. Min plan är inte att sätta dit någon eller påstå att de har fel. Jag utgår bara från mina tester, customfittings och erfarenhet från X antaI år bakåt i tiden. I artiklarna står det att medelgolfare normalt sett har för långa drivers vilket orsakar sämre bollträffar som i sin tur gör att de tappar längd. En kortare driver gör det möjligt att träffa bollen renare och även att spridningen blir mindre.. Inte nog med att det finns artiklar, det finns även tester som visar att kortare drivers går längre och rakare vilket är HELT fantastiskt! Inte bara att det är helt fantastiskt, det är sådan himla otur att jag aldrig har lyckats hitta någon som slår längre med en kortare driver. Nu har jag visserligen bara testat på ett hundratals personer men jag ger inte upp! För om alla säger att det är så, måste ...
2012-, Liveresults (http://emmaclient.codeplex.com), Obeservera att resultat på denna sida ej är officiella. För officiella resultat hänvisas till arrangörens egna hemsida. ...
Olika anledningar till h ravfall - Permanent eller tempor rt h ravfall drabbar m nga m nniskor. Det ses oftast hos m n men ven kvinnor kan f problem med detta.
Avkastningsvärdering är den mest använda värderingsmetoden eftersom den fungerar för praktiskt taget alla företagsformer och branscher, men den är mer komplicerad och baseras på gissningar och antaganden.. Avkastningsvärdering utgår från ett genomsnittligt resultat under två till tre år bakåt i tiden och något år framåt i tiden. Det sammanlagda resultatet räknas sedan upp med en faktor, oftast ett tal mellan 3 och 7. En låg faktor innebär att risken anses hög och att priset ska vara lågt.. Metoden används främst om du vill värdera ett företag som gör vinster som baseras på personal, affärsidé, marknad eller något annat som ligger utanför balansräkningen.. ...
Återvänder till Bodil Malmsten. Kom och hälsa på mig om tusen år. Det är både trösterikt och uppfriskande att läsa Bodil Malmstens iakttagelser och tankar om tillvaron. Här backar vi tio år bakåt i tiden. 2016 är hon borta men texterna och tankarna lever.
Stockholm halkar efter i digitala utvecklingen. En person med diabetes kan hantera stora delar av sin sjukdom genom egenvård. Den som är rätt inställd i sin behandling och har hittat sina rutiner klarar av att sköta sin diabetes de flesta av dagarna. Enkla och rutinmässiga kontroller borde av den anledningen kunna skötas digitalt. Idag finns det bra medtech stöd för personer
Jag har haft en massa olika läkare - hur får man förtroende då? Med anledning av prostataproblem. en av folksjukdomarna sägs det. Hur kan urologiavdelningen
Om man önskar en visning av Designarkivet ingår bakgrund kring arkivets historia och verksamhet, samt en översikt av vilka typer av material som finns i samlingarna. Visningen tar ca 1 timme och är perfekt för den som vill få en överblick av samlingen och verksamheten.. För utbildningsändamål arrangeras specialvisningar. För visning som del av undervisning eller vid besök av andra institutioner inom design-, eller konstområdet utgår ingen avgift. Övriga visningar enligt överenskommelse.. ...
Utöka och anpassa din Camp-let efter dina behov. Alla våra tältvagnar har möjlighet till extra utrustning. Oavsett om du behöver hänga upp en lampa, ta med cykeln eller kanske behöver extra bagageplats för din Camp-let, så har vi utrustningen som hjälper dig. I listan nedan hittar du det du söker.. Utrustningen på denna sida passar vår nuvarande serie av Camp-let tältvagnar. Skulle du ha en äldre modell av Camp-let tältvagn kan du alltid kontakta någon av våra återförsäljare och få hjälp att välja rätt utrustning.. ...
Universitetskanslerämbetet åligger oss att träna studenter i att hålla presentationer. Oavsett detta är det extremt viktigt att kunna hålla presentationer, på många olika nivåer. På ett ståmöte behöver man kunna sammafatta hur arbetet med en viss del av systemet går på 30-60 sekunder. På en anställningsintervju kanske man måste kunna presentera en lösning av ett problem eller hur man felsöker ett visst sorts fel i ett system. På en utvecklarkonferens måste man kunna förmedla kunskap eller entusiasm kring något som man arbetar med. I ett möte kring en ISO-standard måste man kunna argumentera för den lösning som man tror är den bästa på ett väl förberett sätt. Etc. På denna kurs tränar vi presentation i två steg. Först skall du hålla en individuell presentation och få återkoppling på den. Vissa av er kommer att hålla ytterligare en individuell presentation, och slutligen kommer du att göra en gemensam presentation med din projektgrupp i kursens slut. ...
Jag har sålt ett antal av mina aktier. Acandos utdelning kändes lite hög i förhållande till hur mycket de egentligen tjänar, så jag valde bort den för lite mer förutsägbara alternativ. MQ Holding har jag också sålt, ingen större anledning annat än att frigöra lite kapital. Båda försäljningar generade vinst på några hundralappar. Jag har även valt att sälja HCP Inc. då aktien tuffat uppåt lite väl snabbt tillsammans med en starkare dollar. Vinsten som realiserades uppgick till knappt 3000 kr. Direktavkastningen var bra men tycker att AT&T ligger bättre till. Så jag har istället köpt 100 aktier i detta bolag. Dock har årets första utdelning redan passerat, men det spelar inte väldigt stor roll i det hela.. Även NCC har jag fyllt på i. Bolaget har utvecklats bra och de har goda möjligheter till att öka utdelningen under året. En till preferensaktie har hittat in i portföljen, nämligen Akelius Residential pref. Efter att ha synat räkenskaperna drog jag ...
Prästen ifråga är född 1980 och prästvigd för Göteborgs stift 2007. Man tycker att en man som är nästan 30 år gammal, skulle ha uppnått en större personlig mognad under den drygt femåriga utbildning som leder fram till prästtjänst i Svenska kyrkan. Så visar sig nu icke vara fallet. För skälet till att homosexualiteten i detta fall hanterats med sådan grov pastoral omdömeslöshet, och att en så billig form av teologi bedrivits, kan knappast ha något annat skäl än brist på erfarenhet av möten med människor i olika situationer och skeden i livet, samt personlig mognad och för alla del även fallenhet och lämplighet för den uppgift man har att utföra ...
Lyxfällan. Jag älskar det programmet och jag kommer att sakna Charlie och Mattias. Tittar på veckans avsnitt på tv3 play mu och människan som är med är nåt av det skummaste jag sett. Fast man ser ju inte alla sidor av folk i det programmet. Han kan ju vara deprimerad och så och då är det inte lätt att ta tag i saker, men som det visas i programmet är han något av det lataste jag sett. Ingen koll alls och gnäller gör han över att programledarna är så hårda mot honom och de är nog snällare än de någon gång varit. Han skiljer sig hellre från sin fru än säljer sin bil. Pucko! Det jag inte förstår är vad frun ser hos honom ...
För retrospektiv i meningen retrospektiv (konst)utställning, se retrospektiv utställning En retrospektiv studie är en vetenskaplig studieform där man i efterhand tittar tillbaka på sådant som redan har skett. Ofta används begreppet inom medicin eller epidemiologi. En retroaktiv studie kan till exempel röra sig om att jämföra två terapier mot en sjukdom eller att söka klargöra om en viss exponering är orsak till sjukdom. En retrospektiv studie utgår från svaret, det vill säga att vilka individer som blivit botade eller inte, respektive vilka som blivit sjuka eller inte, är givna. Med hjälp av journalhandlingar eller registerdata undersöks dessa individers historia; till exempel vad de blivit exponerade för tidigare. En retrospektiv studie tittar alltså bakåt i tiden, därav namnet. Motsatsen, det vill säga en framåtblickande studie, kallas för en prospektiv studie. Retrospektiva studier är vanligen lättare att genomföra, då de är billigare och mindre ...
En förutsättning för att kunna besvara de fem frågor som sammanfattar handläggningen är att man har god kunskap om möjliga bakomliggande diagnoser. Dessa diagnoser brukar traditionellt delas upp i kirurgiska och icke-kirurgiska diagnoser.. The Big Five och Klabbet är en uppställning som redovisar de mest akuta respektive vanligaste bakomliggande kirurgiska diagnoserna.. Smärtlokalisation i buken är ett traditionellt sätt att redovisa viktiga bakomliggande diagnoser (och följer till viss del diagnoserna under Klabbet).. BIOPSI är en minnesregel som utgår från vilken etiologi de kirurgiska orsakerna till akuta buksmärtorna kan ha.. De icke-kirurgiska differentialdiagnoserna vid akut buksmärta redovisas separat. Inledningsvis anges de diagnoser som oavsett specialitet utgör det mesta akuta hotet mot patientens liv eller hälsa (invärtesmedicin, urologi, gynekologi), därefter följer en indelning baserad på vilken specialitet som vanligen handlägger sjukdomen.. Begreppen ...
Den aktuella studien har främst utförts av en retrospektiv design. CRC prover (n = 126) erhölls från patienter som opererats vid Zhongshan Hospital, Fudan University mellan januari 2008 och augusti 2008. Ingen av dem fick strålbehandling. Bland 126 patienter, 42 patienter receieved oxaliplatinbaserad kemoterapi (FOLFOX4; oxaliplatin, 5-fluorouracil och leukovorin) efter kurativ resektion. Uppföljnings information av alla deltagare uppdaterades var 3 månader per telefon. Alla patienter följdes prospektivt av serum CEA, ultraljudsundersökning, endoskop, datortomografi var 3-6 månader. Diagnosen av återfall var baserad på den avbildningsmetod och biopsi (om möjligt). Patienterna följdes till döden eller April 1, 2013, med en genomsnittlig postoperativ uppföljning varaktighet av 59 månader. Total överlevnad (OS) definierades som tiden från och med dagen för kirurgi till döden av någon orsak, att patienter vid liv censure vid den sista uppföljningen. Sjukdomsfri överlevnad ...
Gratis, kostnadsfritt - är det verkligen det? Ja, att ställa en fråga via vår Case Review är verkligen gratis. Du kommer inte debiteras för de råd du får och du kommer alltid få svar, även om vi inte skulle kunna svara på just din fråga. Finns det inte någon hake? Nej, men självklart finns vissa villkor för tjänsten. Bland annat så är svaret inte att anse som ett ställningstagande eller uppdragsåtagande i sak. Den rekommendation som du ges i anledning av din fråga via Case Review är baserad på den information som du själv uppger och genomgången begränsas till max 30 minuter per ärende, inkluderat tiden det tar att svara. Vi kommer inte: Kontakta tredjeman. Korrigera eller läsa igenom yttranden eller överklagandeskrivelser. Åta oss fysiska möten. Behålla eller returnera dokument som du skickat. Gå igenom mer än 1-3 A4 sidor dokumentation, beroende på omfattning.
Dette er en retrospektiv case-control studie som tar hensikt til å undersøke om fastlimt retainer på baksiden av tennene i underkjeven fører til mer tannkjøtts problemer, som tannstein og retraksjoner, eller i ...
Rättvik med V75-jackpot denna lördag. Cyber Lane tog en mersmakande andraplats i Hugo Åbergs Memorial senast och slipper sådant motstånd i V
Jämför priser på The Princess in Black and the Perfect Princess Party (Pocket, 2016), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av The Princess in Black and the Perfect Princess Party (Pocket, 2016).
10.2.1.7.1 Total behandlingstid, OTT. Flera retrospektiva studier har visat att den totala behandlingstidens längd är av betydelse för att uppnå lokal kontroll vid kurativt syftande radioterapi av cervixcancer. I den största retrospektiva analysen inkluderande 1 227 patienter med stadium IB-III som erhöll minst 70 Gy till punkten A, konstaterar man en minskad lokal kontroll om ca 0,6-0,9 % per dags förlängd behandling över 7 veckor (281). Man konstaterar en tydlig skillnad med avseende på lokalt återfall inom 10 år för respektive stadium mellan patienter som avslutat all behandling inom 7 veckor, mellan 7 och 9 veckor, respektive efter 9 veckor (7 %, 22 % resp. 36 % för stadium IB; 14 %, 27 % resp. 36 % för stadium IIA; 20 %, 28 % resp. 34 % för stadium IIB samt 30 %, 40 % resp. 50 % för stadium III).. I en retrospektiv analys av 830 patienter med invasiv cervixcancer, som erhållit kurativt syftande radioterapi ≥ 75 Gy till punkten A (EBRT + BT), fann man en minskad lokal ...
Mannen bakom FSCN, Fibre Science and Communication Network, är Myat Htun. Han kom till Sundsvall 1996, då som docent i pappersteknik från KTH samt anställd på STFI (idag Innventia). Myat fick i uppdrag att starta upp en skogsindustriell forskningsverksamhet vid Mitthögskolan.. - Jag började med att inventera vilka resurser och kompetenser vi hade. Tillsammans med SCA tog jag också reda på vilka forskningsbehov som fanns inom industrin. Vi sökte och fick pengar från KK-stiftelsen, SCA, Bo Rydins stiftelse samt skogsindustrierna och hade till slut 96 miljoner som skulle användas under en sexårsperiod för att få igång verksamheten, berättar Myat.. De kom igång - med besked. Myat befordrades till professor i kemiteknik och utsågs till programansvarig. Dessutom inrättades fyra nya professorer. När sexårsperioden var slut (2005) och Mitthögskolan blev universitet formaliserades centrumbildningen och i dag är ett 70-tal forskare knutna till verksamheten.. FSCN bedriver ...
Tänk på att vara ute i god tid så att du säkert får den lokal som du vill hyra. Om du vill ha tillgång till en lokal under regelbundet återkommande tider, kan det vara bra att schemaboka, så att du eller din förening garanteras tillgång till lokalen under den bokade tiden. För att kunna avboka en lokal utan kostnad, så måste du höra av dig två arbetsdagar före aktuellt datum.. ...
Jag anser inte att lagen är ett hinder för att göra bra upphandlingar. Det som krävs är ordentliga förberedelser så att upphandlingen stämmer överens med behov och målsättningar. Man måste göra en ordentlig kartläggning och riskanalys inför upphandlingen. När avtal väl tecknats har den upphandlande organisationen inte något annat val än att ge leverantören möjlighet att genomföra uppdraget.. Lagen finns inte till för att skydda offentlig sektor från dåliga affärer. Den ska säkerställa att företag får konkurrera om de offentliga affärerna på ett transparent sätt. Men offentlig upphandling erbjuder också många möjligheter att ta vara på den innovationskraft som finns på marknaden. Med detta nummer vill vi inspirera till offentliga inköp som skapar framtidens samhällsnytta. Träffsäkra upphandlingar tror jag är avgörande för att behålla allmänhetens förtroende, ge medborgarna en förväntad samhällsservice och bygga en hållbar framtid.. Här har du ...
Var god fyll i ditt användarnamn eller email så mailar vi ett nytt lösenord till ditt registrerade email.. Om du inte vet ditt användarnamn eller epost så kontakta vår Kundservice.. Tips! - Det går bra att handla utan att logga in. ...
PRINCESS är en modern och rymlig loungeserie med grace. Dess smakfulla utförande i konstrotting och medföljande komfortabla dynor ger en synnerligen inbjudande känsla som lockar till långa sköna sofftimmar i sommarvärmen. Serien innehåller olika modulpaket som kan kombineras in i det oändliga samt flera soffbord. Både de lösa modulerna och bordet, med skiva i härdat glas, är tillverkade i tålig konstrotting med stomme i stål. PRINCESS finns i flera färger. Dynor ingår! Vid lever ...
Med prospektiv studie menas att man tagit en del av en population och sen följt dem framåt i tiden. Den grupp man väljer ut delas in i minst två olika grupper vid studiens början och sen ser man utfallet skiljer sig mellan deltagarna efter en viss tidsperiod. Prospektiva studier är viktiga inom områden där man av etiska skäl inte kan utsätta människor för det som man tror är en riskfaktor.. Ett exempel på en prospektiv studie skulle kunna vara att man tar 1000 rökare och 1000 icke rökare som för övrigt är lika varandra i livsstil, ålder mm. Man följer sen dessa personer i 10 år för att se skillnad i sjukdagar mellan grupperna.. Prospektiva studier är motsattsen till retrospektiva studier där man istället för att följa deltagarna in i framtiden tittar på hur det ser ut nu och försöker avgöra varför det ser ut som det gör. Prospektiva studier har ett högre evidensvärde än retrospektiva studier.. ...
Princess V55 är en modern och kraftfull Yacht där material och utrustning är av högsta kvalitet och där livet på vattnet blir både lyxigare och bekvämare. Princess bygger båtar med smarta lösningar och innovativ teknik, se vår film från insidan av Sveriges första Princess V55. ...
Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ha flera olika diagnoser. Det konstaterar författaren och barnneurologen Tony Attwodd i handboken Barn med överlappande diagnoser . Boken riktar sig till föräldrar och andra anhöriga, liksom till lärare, specialpedagoger och psykologer.. I boken beskrivs de vanligaste diagnoserna och det mest centrala man bör känna till om orsaker, symtom och behandling. Författaren delar också med sig av strategier och praktiska tips för att kunna hjälpa barn både hemma och i skolan. Boken innehåller även ett kapitel om medicinering.. ...
Ansiktsmask Disney Princess 6 st, Ballonger Disney Princess 8 st, Bokstavsballong Guld 40 cm, Bokstavsballong Silver 40 cm, Dörrdekoration Disney Princess
Psykiatrisk diagnostik är ett arbetsredskap vars resultat, diagnosen, är det viktigaste underlaget för valet av behandling. Diagnosen måste vara både reliabel och valid för att vara kommunikativ och prediktiv. Diagnoser är alltid färskvara, och man måste alltid vara beredd att ompröva dem. I den kliniska vardagen ställs diagnoser ofta snabbt och intuitivt, vilket kan ha fördelar men också medföra stora risker. En säkrare diagnostik är att arbeta strukturerat och inhämta information från relevanta källor. En strukturerad bedömning har stora fördelar bl.a. genom att den diagnostiska processen kan dokumenteras och kvantifieras, och därigenom göras tillgänglig vid förnyad bedömning ...
Här ser du våra priser på vanliga behandlingar på hund. Vaccinationer, kastrering, tandvård, kloklippning. Ring eller maila oss för tidsbeställning.
Det föds cirka 100.000 barn i Sverige under ett år. Mellan 10-20 procent av de blivande eller nyblivna mammorna lider av psykisk ohälsa. Temat för denna bok är behandling och kliniskt handläggning vid psykiska sjukdomar under och direkt efter graviditet. Vår ambition är att utifrån aktuell forskning underlätta den risknyttoanalys. som ovillkorligen måste göras, främst vid farmakologisk behandling.. Här diskuteras kunskapsläget idag, 2009, vad beträffar säkerhet kring behandling med antidepressiva läkemedel, antipsykosläkemedel inklusive litium, bensodiazepiner och hypnotika. Specifika symtombilder vid de vanligaste diagnoserna, med fokus på det typiska för insjuknande under eller strax efter graviditeten, beskrivs också.. Boken riktar sig till de vårdgivare som kommer i kontakt med psykiskt sjuka gravida kvinnor, främst till psykiatriker, distriktsläkare, gynekologer och barnmorskor. ...
Ögonexperterna använder informationssystemet KORT om dina ögon, som utvecklats av Bo Andersén och även under flera år använts av över 20 sjukhus på skilda håll i Sverige. Info-texter för ett trettiotal av våra vanligaste diagnoser på ögonläkarmottagningar kompletteras av broschyr med färgbilder. Vårdgivare som önskar använda denna uppdaterade patientinformation (skyddad av copy-right) är välkomna att kontakta oss. Kortkort version finns i underliggande menyer.. ...
Österlens trädgårdsrunda 2017 Sommarens andra trädgårdsrunda på Österlen pågår under helgen den 19 - 20 augusti. Öppen Trädgård är det hos flera av föreningens medlemmar, både privata och professionella. De gemensamma öppettiderna är 13 - 17, men avvikelser kan förekomma. Gå in ovan under fliken Alla trädgårdar och se vilka spännande trädgårdar som går att besöka nu i augusti månad! Österlens Trädgårdsrunda har annars öppet hela säsongen som varar 1 maj till 31 oktober. Vi har tre gemensamma manifestationer då alla medlemmar uppmanas att hålla Öppen Trädgård. Datumen är 13-14 maj, 7-9 juli samt 19-20 augusti. Österlens Trädgårdsrunda deltar även i ett samarbete med övriga trädgårdsföreningar på Österlen. Även här förbereds för en gemensam aktivitet nämligen Framtidens Trädgård den 5 augustipå Österlens Museum - e n heldag om trädgård med föredrag, demonstrationer och marknad. Kl. 10.00 Peter Korn,växtsamlare och trädgårdsanläggare. ...
Scania toppar registreringsstatistiken för tunga bussar under november, tätt följd av Volvo och Mercedes-Benz. Det framgår av branschorganisationen Bil Swedens statistik. Under månaden registrerades totalt 94 nya bussar, både lätta och tunga. Det är 49,2% fler än under samma tid förra året, då 63 stycken registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari - november 796 bussar, 34,3% färre än förra året, då 1212 stycken registrerades.. Nyregistreringarna av tunga bussar över 10 ton uppgick till 78 under november, 69,6% fler än under samma tid förra året då 46 bussar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari - november 541 tunga bussar, 39,2% färre än under motsvarande period förra året då 890 registrerades.. Här är registreringsstatistiken för november, märke för märke:. Scania ...
Oskicket i Södertälje måste självklart stävjas med alla till buds stående medel. Det vore väl en lämplig uppgift för våra militära elitförband, som utbildats för krävande tjänst utomlands. Varje ertappad och fasttagen ligist skulle hängas ut i media med namn och foto. Om personerna ifråga erhållit svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd de senaste tio åren, skulle detta kunna upphävas. Omedelbar utvisning på livstid vid upprepade förseelser. Detta är inte rasism eller främlingsfientlighet, utan ett effektivt och fullt legitimt sätt att värna om fosterlandet ...
Volvo dominerade med besked nyregistreringarna av tunga bussar i oktober. Det framgår av branschorganisationen Bil Swedens registreringsstatistik. På andra plats kom Solaris. Under oktober registrerades totalt 110 nya bussar (både lätta och tunga), 17,9% färre än under samma tid förra året, då 134 stycken registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari - oktober 984 bussar, 13,6% färre än förra året, då 1139 stycken registrerades.. Nyregistreringarna av tunga bussar över 10 ton uppgick till 100 under oktober, 15,3% färre än under samma tid förra året då 118 bussar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari - oktober 768 tunga bussar, 18,6% färre än under motsvarande period förra året då 944 registrerades.. Här är registreringsstatistiken för tunga bussar under oktober, märke för märke ...
Rent praktisk innebär det att du som student på avancerad nivå kan välja att läsa en kurs vid ett annat lärosäte och ta med den som en delkurs i den kurs du läser vid SU.. Notera dock att du måste tala med kursansvarig lärare på den kurs du läser vid Stockholms universitet, innan du påbörjar dina studier vid annat lärosäte.. Syftet med detta samarbete är att öka utbudet av kurser för alla studenter vid de berörda lärosätena, och ge dem möjlighet att dra nytta av de specialkunskaper som finns på de olika institutionerna.. Det nationella samarbetsprogrammet har en egen sida där aktuellt utbud framgår.. ...
På kirurgimottagningen bedriver vi enbart planerad vård. Våra vanligaste diagnoser är gallvägssjukdomar, ljumskbråck, åderbråck och mag- och tarmbesvär/sjukdomar.
Koncernavdelning data och analys publicerar den femtonde upplagan av Verksamhetsanalysen. Huvuddelen av alla medicinska resultat för tidsserier till och med 2018 publiceras 18 juni 2019, medan övrig information liksom rapporter publiceras löpande under året.. Verksamhetsanalysen beskriver olika delar av sjukvården i Västra Götaland, medicinsk kvalitet, patientsäkerhet, tillgänglighet, ambulanssjukvård, patientens och befolkningens syn på sjukvården, samt vårdkonsumtion, vårdproduktion, hälso- och sjukvårdspersonal, kostnader och resurser. Befolkningen i Västra Götaland beskrivs i eget avsnitt utifrån ålder, kön, geografi, socio-demografi, samt befolkningsprognos.. I de medicinska kvalitetsavsnitten redovisas resultaten för hundratals olika kvalitetsindikatorer, oftast uppdelade på sjukhus eller geografiska områden, kön och åldersgrupper. Målet är att resultaten skall innefatta senaste kalenderåret och att tidsserierna skall sträcka sig minst fem år bakåt i tiden. ...
Det är meningen att alla som utrymt huset som brinner ska samlas på den utsedda återsamlingsplatsen i det fria. Återsamlingsplatsen finns markerad på utrymningsplanerna som sitter uppsatta på vägg i allmänna ytor och i arbetskorridorer.. Återsamlingsplatsen är alltid placerad på säkert avstånd från huskroppar. Att stå nära husfasader efter fullbordad utrymning är inte tillåtet eftersom risken är att det brinnande husets fönster kommer att explodera av brandens hetta. Krossat glas kommer att regna ner mot marken och skada alla som eventuellt står för nära huset som brinner.. På återsamlingsplatsen försöker personer som tillhör samma institution, avdelning eller enhet att hålla ihop som grupp så man kan ta emot information från den egna utrymningsledaren. Är det trångt på återsamlingsplatsen kommer utrymningsledare att anvisa en lämplig plats där grupper kan stå lite inbördes åtskilda.. Det är inte tillåtet att avlägsna sig från återsamlingsplatsen ...
De fem Mälardalslänen, med bland annat Sörmland håller idag en gemensam manifestation, för en bättre infrastruktur. På centralen i Eskilstuna, Gnesta, ...
Swedbank agerade så att svenska universitet sedan december har tvingats att återgå till att skicka brev istället för att använda helt elektronisk hantering av studenters ansökningar och kontouppgifter. Sålt snittpris Anger det volymvägda snittpris VWAP som mäklaren har sålt på i dag beräknat över alla avslut exklusive rapporterade affärer. Beställ resevaluta på nätet Numera köper du enkelt och smidigt din resevaluta direkt på nätet. Lär dig investera - riskfritt! Senast numret av Lyckoslanten. Köp 7 Behåll 13 Sälj 2. Köp-och säljsignal brukar anses inträffa när signalvärdet korsar periodvärdet. Vi vill vara med och ta vårt ansvar i samhället genom att till exempel hjälpa unga människor att få in en fot på arbetsmarknaden och underlätta för utrikesfödda akademiker att enklare få framtiden jönköping till relevanta arbetsgivare. Uppdatering sker vid varje kvartalsrapportering och baseras rullande på 12 månader bakåt i tiden. Köpt snittpris Anger det ...
Ett patologiskt förlopp kännetecknat av vävnadsskada eller vävnadsnedbrytning, orsakat av ett flertal cytologiska och kemiska reaktioner. Vanliga manifestationer är smärta, värmekänsla, rodnad, svullnad och funktionsstörningar.
För att få fram månadsgenomsnitt per önskad månad måste valet i tidsintervallet vara minst två månader bakåt i tiden. Exempel, för att få fram månadsgenomsnitt…
Seafood har ingen rolig rad men är en bra häst i grunden. Fick det tungt senast och höll anständigt. Hittar han tillbaka till formen är det här en lämplig uppgift. Mr Forceami är i…
För att få reda på mer om osäkerheten i undersökningen sökte jag efter andra undersökningar på samma tema gjorda av samma institut. En sådan publicerades i SVT för drygt två år sedan. Här framgår att 1000 personer har svarat och jag antar därför att det är lika många de tillfrågat i den nya TV4-undersökningen.. Nu är min statistikkunskap ringrostig, men om jag fått siffrorna rätt här så borde TV4-undersökningen (givet en konfidensgrad på 0.95) ha ett konfidensintervall på 56 % till 62 %. Det betyder att det är troligt att andelen som faktiskt är emot ett tiggeriförbud ligger någonstans i det intervallet. (Det här förutsätter att urvalet är en perfekt slump av befolkningen, vilket det troligtvis inte är. Givet såna fel är intervallet troligtvis större. Men det är en annan historia.). TV4-undersökningen, vars resultat push-notisades ut, landade alltså på mellan 56 % och 62 %. Vad visade då undersökningen som gjordes i början av 2014? Enligt den var 56 ...
Jag sladdade verkligen in de sista timmarna av sista dagen, men alla utställningsträdgårdarna kändes fortfarande fräscha och på topp. Det kunde man däremot inte säga om gräsytorna, som led svårt efter flera veckors torka och av några tiotusentals mässbesökande fötter! Stackars Slottsträdgården som haft vissa delar av sin anläggning avstängda ganska länge för att lägga nytt gräs inför mässan. Men alla var nog ändå glada för solen som gassade och som säkert bidrog till rekordantalet besökare. ...
De två vanligaste diagnoserna är ingen växt alls (vilket i mina ögon bara är ett bevis på att provet är taget på rätt sätt) och tyvärr också blandflora. Blandflora innebär att vi inte kunnat hitta någon specifik infektion men att bakterien som orsakar problemen mycket väl kan finnas i provet men döljs av andra bakterier. Här kan ni se hur prover ska tas för att undvika blandflora och här kan ni läsa om fler tips för att ta det perfekta mjölkprovet.. Den här tabellen visar de lite mer ovanliga juverpatogenerna som vi hittat färre än 100 gånger samma tidsperiod:. ...
För att få reda på mer om osäkerheten i undersökningen sökte jag efter andra undersökningar på samma tema gjorda av samma institut. En sådan publicerades i SVT för drygt två år sedan. Här framgår att 1000 personer har svarat och jag antar därför att det är lika många de tillfrågat i den nya TV4-undersökningen.. Nu är min statistikkunskap ringrostig, men om jag fått siffrorna rätt här så borde TV4-undersökningen (givet en konfidensgrad på 0.95) ha ett konfidensintervall på 56 % till 62 %. Det betyder att det är troligt att andelen som faktiskt är emot ett tiggeriförbud ligger någonstans i det intervallet. (Det här förutsätter att urvalet är en perfekt slump av befolkningen, vilket det troligtvis inte är. Givet såna fel är intervallet troligtvis större. Men det är en annan historia.). TV4-undersökningen, vars resultat push-notisades ut, landade alltså på mellan 56 % och 62 %. Vad visade då undersökningen som gjordes i början av 2014? Enligt den var 56 ...
Hotel Princess, Vernet-Les-Bains: Se recensioner, 45 bilder och bra erbjudanden på Hotel Princess, rankat #1 av 3 hotell i Vernet-Les-Bains och med betyget 4,5 av 5 på TripAdvisor.
Övertro till prognoser. Överallt i finansmedia och på bloggar etc så finns det en övertro till prognoser. T.ex. så antar man att ett bolag som har haft en tillväxt på 10 % per år kommer ha en tillväxt på 10 % per år framöver. Eller så kan det vara ett bolag som just haft en tillväxt på 10 % per år förväntas att ha en negativ tillväxt framöver. Denna tillväxt är oftast inprisad i P/E-talet och är det som man utgår ifrån vid värdering och kollar man bakåt i tiden så har bolag med höga P/E-tal haft hög tillväxt. Däremot så är förhållandet snarare det motsatta framåt i tiden. Bolag med höga P/E-tal har mycket lägre tillväxt än tidigare och bolag med låga P/E-tal har högre tillväxt än tidigare. Därmed så lönar det sig oftast att köpa bra och billiga bolag istället för bra och dyra ...
Kanske framstår en kampanj som #metoo som lite fånig, ska det verkligen behövas? Men ibland behöver vi med gemensamma manifestationer skicka tydliga...
43172 LEGO Disney Princess Elsas Magiska Ispalats - Klä dig varmt och ge dig ut på äventyr i Annas släde för att hälsa på i Elsas vackra ispalats.
SUGRÖR, DISNEY PRINCESS|br|Är det kalas så är det! Festliga sugrör med dina favoriter för alla dina kompisar på barnkalaset! Med populära Disney Princess motiv på sugrören. Levereras i pack om 10 st.
Princess berlocker i antik guldfärgadDessa är 2:a sortering då princess står otydligt på vissa som ni kan se på bilden därav det låga priset!!Strl: 13*1
Disney Princess Vattenflaska 500 Ml - Disney Princess Vattenflaska med Disney princessmotiv. lilamed turkosadetaljer. Rymmer ca 5 dl. Plast.
Almega har bett revisionskonsulten KPMG att analysera konsekvenserna av att bolag inom välfärden skulle tvingas omvandlas till bolag med särskild vinstbegränsning. Rapportens slutsats är att det skulle få negativa konsekvenser på en rad olika områden som sammantaget sannolikt leder till att den mångfald av aktörer och som idag finns inom välfärden försvinner.. ...
Speltips Princess Teemer - Kiss My Li: Dagens rek är till Axevalla lopp 9 som ingår i kvällens V64 tävlingar och Dagens Dubbel. Jag spelar nummer 10 Princess Teemer
2021 januari, februari, mars, april, 2020 januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december, 2019 januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december, 2018 januari, februari, mars, maj, juli, augusti, september, oktober, november, december, 2017 januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december, 2016 januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december, 2015 januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december, 2014 januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december, 2013 januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december, 2012 januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december, 2011 januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, ...
5 900 kronor i månaden från kinesiska staten och inga rättigheter. Eller 21 000 kronor i doktorandlön och alla samhällsförmåner. Så olika kan villkoren för doktorander vid samma institution på svenska universitet och högskolor vara. I juni i år släppte Högskoleverket (HSV) rapporten
Koncernavdelning data och analys publicerar 2017 den trettonde upplagan av Verksamhetsanalysen. Huvuddelen av alla medicinska resultat för tidsserier till och med 2016 publiceras i 170607, medan övrig information liksom rapporter publiceras löpande under året.. Verksamhetsanalysen beskriver olika delar av sjukvården i Västra Götaland, som till exempel medicinsk kvalitet, patientsäkerhet, tillgänglighet, ambulanssjukvård, patientens syn på sjukvården, samt kostnader och resurser. I de medicinska kvalitetsavsnitten redovisas resultaten för mer än 150 olika kvalitetsindikatorer, oftast uppdelade på sjukhus eller geografiska områden, kön och åldersgrupper. Målet är att resultaten skall innefatta senaste kalenderåret och att tidsserierna skall sträcka sig minst fem år bakåt i tiden.. I verksamhetsanalysen publiceras också faktaunderlagen till Vårdbehovsanalyserna, rapporterna från Öppna jämförelser, SVEUS-rapporter och våra egna fördjupnings- och benchmarkingrapporter. ...