Latin: retro {uttal: retr } tillbaka + specere {uttal: spek ere} se; perfektparticip: spectus.. Tillbakablickande. G ende bak t i tiden. Med retrospektiva fr gor (engelska: retrospective questions) i en intervju eller i ett enk tformul r ber man de tillfr gade att redovisa fakta, uppfattningar eller attityder som h nf r sig till en tidpunkt l ngt f re fr getillf llet. En retrospektiv studie, retrospektiva studier (engelska: retrospective study, retrospective studies) utg r fr n f rekomsten av till exempel en sjukdom och s ker sp ra orsakerna till denna. Det man g ra genom att unders ka vilka gemensamma faktorer som de insjuknade varit utsatta f r till skillnad fr n inte insjuknade (fall-kontrollstudie). Retrospective, retrospectives: retrospektiv utst llning (med verk fr n tidigare perioder i en konstn rs liv).. Motsats: prospektiv ...
Denna masteroppgave är en retrospektiv studie om barns egna upplevelser av att växa upp med missbrukarföräldrar. Det centrala i denna studie har varit att generera kunskap och förståelse utifrån informanternas egna berättelser om hur de upplevde vardagen i sin barndom. Tyngdpunkten har från starten varit att förmedla hur informanterna som barn upplevde att leva och växa upp i en vardag med föräldrar som var missbrukare.. Studien har en kvalitativ tillnärmning. Jag har använt mig av sju djupgående intervjuer. Dessa genomfördes som långa samtal mellan mig och informanterna. Intervjuerna skedde på hösten 2013. Datamaterialet jag samlade ihop blev ett omfattande och intressant material med mycket användbar data som har gjort denna studie möjlig att genomföra. I teorikapitalet valde jag att presentera Erving Goffmans (1922-1982) dramaturgiska teori som är genomgående i alla mina tre analyskapitel. I kapitlet redogör jag även för den nyare forskning som jag har valt att ...
En stor retrospektiv observationsstudie jämförde risken för att få en sjukhuskrävande hjärtsvikt av saxagliptin, Onglyza, jämfört med sitagliptin, Januvia, bland patienter som behandlades för typ II-diabetes. Båda läkemedlen tillhör klassen DPP4-hämmare och studien gjordes bland fler än 100 000 personer.. Bland studiedeltagarna fanns det patienter både patienter med tidigare kardiovaskulär sjukdom som utan.. Studien kunde också visa att patienter som använde DPP4-hämmare hade en signifikant minskad risk för att få sjukhuskrävande hjärtsvikt jämfört med en kontrollgrupp som behandlades med sulfonylurea ...
Dessa sjukdomar och skador drabbas hunden av. Här listar vi de fem vanligaste diagnoserna som hunden besöker veterinären för.
DELÅRSRAPPORT Rapportperioden januari - mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 38 % till 44,7 MSEK (32,4). I jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 39 %. Rörelseresultat (EBIT)
KS 5 7 NOV 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Per Lundequist KSN Eva Sterte Kommunstyrelsen Medfinansiering och verksamhetsstöd för treårsperioden
REZOLV (Retrospective Evaluation of Zubsolv® Outcomes - A Longitudinal View) är en registerstudie som analyserar och kartlägger hur behandling och psykosociala faktorer påverkade det tidiga utfallet för opiatberoende patienter som behandlades med Zubsolv. Data samlades in från 1 080 patienter som behandlades av 134 läkare vid 87 amerikanska behandlingskliniker, varav 80 var Privata kliniker och 7 större institutionella kliniker.. ...
Runt-Solglasögon Oakley Grossist Polarized Vit Ram Mörk Grå Svart Lins_SE0997,Studien var en retrospektiv analys av,inte var över 1967 var ett,han utför med John Adams Behrman ,Athletic Director Rob Mullens nämns i ett brev till studerande idrottare på tisdagskvällen, Det här är verkligen en hjärtskärande situation för vårt samhälle och vi inser att du kunde ha problem och vi vill låta dig veta om hjälptjänster kan erhållas för dig. Vi har identifierat att bland de potentiella
Nu pågår en stor retrospektiv utställning av en av de största koloristerna och expressionisterna genom tiderna, Emil Nolde (1867-1956). Kanske har du sett affischerna om Nolde och hans Färgstormar på stan men inte tagit dig till konstmuseet. Gör det! Den pågår till den 17 januari så det är inte lång tid kvar… Läs mer →. ...
Kunskapsläget i dag när det gäller ovanstående mål är sådant att det inte finns vetenskapliga rapporter som beskriver utfallet i rutinsjukvård för svenska förhållanden.. Randomiserade kontrollerade kliniska studier kan svårligen klara av att belysa rutinsjukvårdens utfall, analys av mycket ovanliga utfall eller fungera som jämförelse mellan olika kliniker. Enskilda klinikers register möjliggör inte en säker jämförelse genom olikheter i definitioner och mätmetoder och har otillräckligt underlag för att belysa ovanliga utfall. Vid all form av elektiv kirurgi är målsättningen att operera rätt patient på rätt indikation vid rätt tidpunkt och med rätt teknik. Gråstarrskirurgi är till sin karaktär en utpräglad elektiv verksamhet. Ingen annan ansats kan ge underlag för att uppnå målsättningen så bra som det Nationella Kataraktregistret.. ...
Varje år får cirka 3800 personer lungcancer. Sjukdomen är den vanligaste bakomliggande orsaken till hjärnmetastaser. Enligt Socialstyrelsen har cirka 70 procent av alla personer med lungcancer en långt framskriden sjukdom redan vid diagnos och går då i många fall inte att bota. Ungefär 75 procent av personer med lungcancer i dessa stadier avlider inom ett år. Sjukdomen är mycket svår och patienterna drabbas ofta av svår smärta, hosta, andnöd och ångest. ...
Jag får medge att min relation till byn där mina partivänner bjuder in rasister till gemensamma manifestationer är en smula komplicerad. I Tomelilla föddes min farfar och från Tomelilla fördrevs familjen Törnblad av politiska skäl (farfarsfar var syndikalist) för att sedan bjudas tillbaka när saker lugnat ned sig. För tio år sen åkte jag på besök i mina fäders by och såg farfarsfars och farfarsmors grav ligga halvt vanvårdade vid kyrkan mitt i byn. Ett skinhead gick av tåget samtidigt som jag och på gatorna i centrum låg affärerna halvt eller helt tillbommade. Main street s whitewashed windows and vacant stores, som Springsteen sjunger ...
Hela Stockholm-Mälarregionen är eniga om att det behövs satsas mer på nya järnvägar och vägar. Ett omfattande arbete inom Mälardalsrådets ram har skapat en samsyn mellan de fem länen (Sörmland, Stockholm, Uppsala; Västmanland och Örebro) om vilka prioriteringar som behövs göras. Dessutom vill man poängtera att länen tillsamman utgör en funktionell region och att det därför behövs ett sammanhängande transportsystem.
Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta donerade 2016 cirka 16 miljoner kronor till strokeforskning vid Lunds universitet över en sexårsperiod. Medel som bland annat går till ett forskningspris. Årets mottagare är Björn Hansen som studerar en grupp strokedrabbade där många har mycket dålig prognos.
Den retrospektiva reseberättelsen blir ett tidsdokument, en rapport från det bortglömda Spanien, men också en beskrivning av resenärerna själva i detta tidiga 60-tal: den äldre, stramt militäriske Strömholm med snaggat hår och dunkelt förflutet som talar om "nödvändigheten av att utsätta sig", och den gänglige poeten Söderberg, drygt 30, med sitt skrivhäfte och sin oförbehållsamma nyfikenhet på världen och människorna. Strömholm är ointresserad av de politiska diskussioner som attraherar Söderberg, som när de bor hos målaren Antonio Saura och umgås med underjordiska kommunister, "men den konspiratoriska andan stimulerade honom ...
Ärende - När du väljer ärende som dokumenttyp kan du göra det i kombination med flera av fälten. Om du endast väljer dokumenttypen Ärende får du träff på alla ärenden tre månader bakåt i tiden. För att söka längre tid tillbaka anger du uppgifterna i fältet tidsintervall. Blir antalet träffar för stort kan du då göra om sökningen och ange en specifik nämnd samt eventuell fritext för att avgränsa din sökning. När du får fram en träfflista över ärenden klickar du på det ärende du vill se, du får då upp en bild med sammanfattande information om ärendet med tillhörande dokument. Här publiceras inte dokumenten i fulltext, detta med hänsyn till bestämmelserna i Personuppgiftslagen. Ta kontakt med respektive verksamhet för att ta del dokumentet.. Dokument - När du väljer dokument som dokumenttyp kan du göra det i kombination med flera av fälten. Om du endast väljer dokumenttypen Dokument får du träff på alla dokument tre månader bakåt i tiden. För att ...
Ärende - När du väljer ärende som dokumenttyp kan du göra det i kombination med flera av fälten. Om du endast väljer dokumenttypen Ärende får du träff på alla ärenden tre månader bakåt i tiden. För att söka längre tid tillbaka anger du uppgifterna i fältet tidsintervall. Blir antalet träffar för stort kan du då göra om sökningen och ange en specifik nämnd samt eventuell fritext för att avgränsa din sökning. När du får fram en träfflista över ärenden klickar du på det ärende du vill se, du får då upp en bild med sammanfattande information om ärendet med tillhörande dokument. Här publiceras inte dokumenten i fulltext, detta med hänsyn till bestämmelserna i Personuppgiftslagen. Ta kontakt med respektive verksamhet för att ta del dokumentet.. Dokument - När du väljer dokument som dokumenttyp kan du göra det i kombination med flera av fälten. Om du endast väljer dokumenttypen Dokument får du träff på alla dokument tre månader bakåt i tiden. För att ...
Felkoden "error 1803" får man när man skapar en ny databas och vissa villkor är uppfyllda. T. ex. att det inte finns plats att skapa tempdb. Det kan även hända under andra villkor.. I 2012 CTP3 finns det många nya funktioner som är riktigt intressanta. De funktionerna behöver nytt stöd i form av nya systemtabeller och systemobjekt jämfört med tidigare versioner (Observera att man inte bör jobba direkt mot systemtabellerna i sin kod av bland annat den orsaken). En sidoeffekt av de nya systemtabellerna/-objekten i 2012 CTP3 är att det medför att model databasen, mallen som används vid databas skapande, är större än tidigare. Version size_bytes ======= ========== SQL 2005 1 163 264 SQL 2008 1 228 800 SQL 2008 R2 1 245 184 SQL 2012 CTP3 2 146 304. Det kan i värsta fall medföra att gamla skript du är van att köra inte längre fungerar. Försöker du skapa en databas som är mindre än model får du felmeddelandet. Har du tänkt skapa en databas på 4 MB, kan du lyckas med en ...
Hittade av en slump en gammal kopia på en handsnickrad webbplats för mig själv från 2007. Den innehöll bland annat ett litet retrospektiv för just 2007.
Syftet med att sätta en standard för hjärtsäker zon är att kunna rädda liv. Hjärtsäkra Sverige innebär att det ska finnas rutiner för att hantera hjärtstopp, detta ska ske bland annat genom personal som arbetar i närheten av en defibrillator ska veta hur den ska fungera. Dessa apparater som ofta innebär en skillnad mellan liv och död finns i regel i lokaler där många människor vistas, det kan vara gym och stationer eller likande lokaler. Hjärtsäker zon gör att skulle någon som befinner sig i en offentlig lokal drabbas av hjärtstopp finns det beredskap som snabbt är framme och kan hjälpa till.. Personal på dessa platser har inte bara kunskap om hur man praktiskt ska gå in och hjälpa någon som är drabbad, utan de vet även hur de ska kontakta larmcentralen. Något som kan upplevas som en enkel uppgift, men under en stressad situation kan detta upplevas som mycket svårt. Hur och vilken information som man ger när man larmar kan vara av stor betydelse för hur den ...
I Västra Götalandsregionen finns beslut om att frikort utfärdas utifrån ett hemlandstings tak för högkostnadsskydd. Detta oavsett om vården har getts inom VGR eller i annat landsting. I Västra Götalandsregionen är beloppet för högkostnadsskyddet i öppen hälso- och sjukvård 1 100 kronor. Högkostnadsskyddet är alltid en löpande 12-månaders period. Den utgår från dagens datum och sträcker sig 12 månader bakåt i tiden. Det innebär att betalda patientavgifter som är äldre än 12 månader faller bort. Inom högkostnadsperioden är det inte tillåtet att genom taktiska val flytta fram perioden och därigenom flytta fram frikortets giltighetstid.. Ett frikort gäller i samtliga landsting och regioner.. ...
40 år singel og barnløs - Want to meet eligible single man who share your zest for life? Indeed, for those whove tried and failed to find the right man offline, footing can provide. If you are a middle-aged woman looking to have a good time dating man half your age, this advertisement is for you. Is the number one destination for online dating with more marriages than any other dating or personals site.
LETS startade januari 2009 och sysselsatte ett 25-tal forskare från tio olika institutioner till och med juni 2013. LETS finansierades gemensamt av Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Trafikverket och Vinnova. En bärande tanke i forskningsprogrammet var att skapa förutsättningar för dialog mellan forskare, beslutsfattare och andra aktörer. Vi har arrangerat en rad aktiviteter med målet att knyta forskningen till beslutsfattare, näringsliv och andra intressenter. Syftet var att föra ut vår forskning samtidigt som vi inhämtade viktig kunskap och synpunkter som bidrog till att vår forskning blev samhällsanknuten och relevant. Hösten 2011 lanserade vi rapporten Vägval 2050 som utifrån forskningsresultaten från de ovannämnda områdena pekar på styrningsutmaningarna och ger förslag till förändringsstrategier. Ladda ner rapporten här,,. För mer information om LETS, läs presentationen om programmet i följande ppt ,, ...
Forskarutbildningen i specialpedagogik speglar ämnets tvärvetenskapliga karaktär och kurserna kan läsas på flera olika institutioner.
The global brand brings together 350 of the worlds most unique independent hotels. With 47 years of excellence in the industry, the companys mission is to provide sales & distribution solution and consultancy to upscale hotels of character and distinction. By reaching over 45 countries and six continents, the group targets savvy business and leisure travellers that seek an authentic and local experience when choosing a hotel.. ...
Nyligen slog Biomedicum, ett av Europas största och mest avancerade laboratorier, upp portarna i Solna utanför Stockholm. Till skillnad mot många andra storskaliga byggprojekt blev den nya högspecialiserade laboratoriemiljön färdig ett halvår före utsatt tid och cirka 300 miljoner billigare än vad som beräknades för tre år sedan. Golvytan är 65 000 kvadratmeter fördelat på elva våningar. Cirka 1 600 forskare från fem olika institutioner på Karolinska institutet ska samsas om utrymmet. Med hjälp av de allra senaste teknologierna förväntas de utföra världsledande experimentell forskning ...
Patienterna kommer in med remiss från hela Vasa sjukvårdsdistrikt. Till vår avdelning kommer också patienter med akut behov av vård samt patienter som behöver radiologiska åtgärder.. NÖJDA PATIENTER ÄR VÅRT MÅL I VÅRDEN.. För att uppnå detta strävar vi efter en god, trygg och professionell vård som utgår från patientens behov och resurser.. Värden som styr vårt arbete är rättvisa,ansvarsfullhet och respekt för människovärdet. Vi jobbar för ett gott samarbete med positiv anda och öppenhet.. ...
Vid Lunds universitet finns både allmän studievägledning för hela universitetet och specialiserade studievägledare vid de olika institutionerna. Studievägledning är väl satsad tid som kan leda till att studenterna vidgar sina perspektiv, får nya kunskaper om sig själva och därmed snabbare kan nå fram till en examen.
Ja, om de inte räknas som statligt stöd. Till exempel räknas stöd inom Horisont 2020 inte som statligt medan stöd inom ERA-NET gör det. En bedömning görs från fall till fall och Energimyndigheten ser positivt på att behovsägarna själva står för medfinansiering.. Vad menas med tre oberoende aktörer? Räknas t ex två olika institutioner på KTH som en eller två aktörer ...
Vi får gå långt bak i turneringens begynnelse 1983 som Halland var i final för första gången, den andra finalen ligger "bara" tjugo år bakåt i tiden, 1995. Lite mindre bak i tiden, i mars avgjordes semifinalerna. Halland besegrade då Stockholm, som just råkat vara det distrikt man blivit utslaget av de två tidigare gångerna man varit uppe final. ...
Jag vet inte hur många artiklar det finns om hur bra det är med kortare drivers. Jag tänker inte nämna vilka som har släppt artiklarna för det är inte relevant. Min plan är inte att sätta dit någon eller påstå att de har fel. Jag utgår bara från mina tester, customfittings och erfarenhet från X antaI år bakåt i tiden. I artiklarna står det att medelgolfare normalt sett har för långa drivers vilket orsakar sämre bollträffar som i sin tur gör att de tappar längd. En kortare driver gör det möjligt att träffa bollen renare och även att spridningen blir mindre.. Inte nog med att det finns artiklar, det finns även tester som visar att kortare drivers går längre och rakare vilket är HELT fantastiskt! Inte bara att det är helt fantastiskt, det är sådan himla otur att jag aldrig har lyckats hitta någon som slår längre med en kortare driver. Nu har jag visserligen bara testat på ett hundratals personer men jag ger inte upp! För om alla säger att det är så, måste ...
2012-, Liveresults (http://emmaclient.codeplex.com), Obeservera att resultat på denna sida ej är officiella. För officiella resultat hänvisas till arrangörens egna hemsida. ...
... - Permanent eller tempor rt h ravfall drabbar m nga m nniskor. Det ses oftast hos m n men ven kvinnor kan f problem med detta.
Avkastningsvärdering är den mest använda värderingsmetoden eftersom den fungerar för praktiskt taget alla företagsformer och branscher, men den är mer komplicerad och baseras på gissningar och antaganden.. Avkastningsvärdering utgår från ett genomsnittligt resultat under två till tre år bakåt i tiden och något år framåt i tiden. Det sammanlagda resultatet räknas sedan upp med en faktor, oftast ett tal mellan 3 och 7. En låg faktor innebär att risken anses hög och att priset ska vara lågt.. Metoden används främst om du vill värdera ett företag som gör vinster som baseras på personal, affärsidé, marknad eller något annat som ligger utanför balansräkningen.. ...
Stockholm halkar efter i digitala utvecklingen. En person med diabetes kan hantera stora delar av sin sjukdom genom egenvård. Den som är rätt inställd i sin behandling och har hittat sina rutiner klarar av att sköta sin diabetes de flesta av dagarna. Enkla och rutinmässiga kontroller borde av den anledningen kunna skötas digitalt. Idag finns det bra medtech stöd för personer
Jag har haft en massa olika läkare - hur får man förtroende då? Med anledning av prostataproblem. en av folksjukdomarna sägs det. Hur kan urologiavdelningen
Om man önskar en visning av Designarkivet ingår bakgrund kring arkivets historia och verksamhet, samt en översikt av vilka typer av material som finns i samlingarna. Visningen tar ca 1 timme och är perfekt för den som vill få en överblick av samlingen och verksamheten.. För utbildningsändamål arrangeras specialvisningar. För visning som del av undervisning eller vid besök av andra institutioner inom design-, eller konstområdet utgår ingen avgift. Övriga visningar enligt överenskommelse.. ...
Utöka och anpassa din Camp-let efter dina behov. Alla våra tältvagnar har möjlighet till extra utrustning. Oavsett om du behöver hänga upp en lampa, ta med cykeln eller kanske behöver extra bagageplats för din Camp-let, så har vi utrustningen som hjälper dig. I listan nedan hittar du det du söker.. Utrustningen på denna sida passar vår nuvarande serie av Camp-let tältvagnar. Skulle du ha en äldre modell av Camp-let tältvagn kan du alltid kontakta någon av våra återförsäljare och få hjälp att välja rätt utrustning.. ...
Universitetskanslerämbetet åligger oss att träna studenter i att hålla presentationer. Oavsett detta är det extremt viktigt att kunna hålla presentationer, på många olika nivåer. På ett ståmöte behöver man kunna sammafatta hur arbetet med en viss del av systemet går på 30-60 sekunder. På en anställningsintervju kanske man måste kunna presentera en lösning av ett problem eller hur man felsöker ett visst sorts fel i ett system. På en utvecklarkonferens måste man kunna förmedla kunskap eller entusiasm kring något som man arbetar med. I ett möte kring en ISO-standard måste man kunna argumentera för den lösning som man tror är den bästa på ett väl förberett sätt. Etc. På denna kurs tränar vi presentation i två steg. Först skall du hålla en individuell presentation och få återkoppling på den. Vissa av er kommer att hålla ytterligare en individuell presentation, och slutligen kommer du att göra en gemensam presentation med din projektgrupp i kursens slut. ...
Jag har sålt ett antal av mina aktier. Acandos utdelning kändes lite hög i förhållande till hur mycket de egentligen tjänar, så jag valde bort den för lite mer förutsägbara alternativ. MQ Holding har jag också sålt, ingen större anledning annat än att frigöra lite kapital. Båda försäljningar generade vinst på några hundralappar. Jag har även valt att sälja HCP Inc. då aktien tuffat uppåt lite väl snabbt tillsammans med en starkare dollar. Vinsten som realiserades uppgick till knappt 3000 kr. Direktavkastningen var bra men tycker att AT&T ligger bättre till. Så jag har istället köpt 100 aktier i detta bolag. Dock har årets första utdelning redan passerat, men det spelar inte väldigt stor roll i det hela.. Även NCC har jag fyllt på i. Bolaget har utvecklats bra och de har goda möjligheter till att öka utdelningen under året. En till preferensaktie har hittat in i portföljen, nämligen Akelius Residential pref. Efter att ha synat räkenskaperna drog jag ...
Prästen ifråga är född 1980 och prästvigd för Göteborgs stift 2007. Man tycker att en man som är nästan 30 år gammal, skulle ha uppnått en större personlig mognad under den drygt femåriga utbildning som leder fram till prästtjänst i Svenska kyrkan. Så visar sig nu icke vara fallet. För skälet till att homosexualiteten i detta fall hanterats med sådan grov pastoral omdömeslöshet, och att en så billig form av teologi bedrivits, kan knappast ha något annat skäl än brist på erfarenhet av möten med människor i olika situationer och skeden i livet, samt personlig mognad och för alla del även fallenhet och lämplighet för den uppgift man har att utföra ...
Lyxfällan. Jag älskar det programmet och jag kommer att sakna Charlie och Mattias. Tittar på veckans avsnitt på tv3 play mu och människan som är med är nåt av det skummaste jag sett. Fast man ser ju inte alla sidor av folk i det programmet. Han kan ju vara deprimerad och så och då är det inte lätt att ta tag i saker, men som det visas i programmet är han något av det lataste jag sett. Ingen koll alls och gnäller gör han över att programledarna är så hårda mot honom och de är nog snällare än de någon gång varit. Han skiljer sig hellre från sin fru än säljer sin bil. Pucko! Det jag inte förstår är vad frun ser hos honom ...
Fotröta ger mycket typiska förändringar i klövspalthud och klövhorn. Det kliniska utseendet kan beskrivas med ett graderingssystem 0 - 5 som används bland annat i Australien. Fotröta grad 2 - 5 har en typisk klinisk bild som oftast är tillräcklig för diagnos. Grad 1 kan förekomma både i sjuka och friska besättningar och kan ha andra orsaker än fotröta ...
När jag gick ut gymnasiet valde jag att plugga teoretisk filosofi vid Göteborgs Universitet. Jag skulle fortfarande råda alla att börja just där, med de gamla grekerna. Men att jag valde just teoretisk filosofi hade så klart andra orsaker än att jag trodde att jag skulle få stor nytta av de kunskaperna längre fram i…
Populärkultur hos Monsterland. Hitta guider, speltips och recensioner. Filmnyheter och om aktuella tv-serier. Lär dig allt om retrogaming!
De tävlar i par som t.ex. två kompisar, mamma-son etc. Det brukar först vara gruppspel där sex par bjuder in de andra paren i gruppen till middag. Sedan betygsätts de av domarna + sina motståndare. De flesta är rakt igenom ärliga även om de förlorar på det (australiensare verkar vara oerhört trevliga), men en del är ju taktiska och jävliga. Men alltid på en lagom nivå och aldrig lika zooma in och ut med kameran för att stärka det chockerande som det skulle vara i en amerikansk variant. Efter gruppspelet (som är hemma hos de tävlande) så kommer de som gått vidare till MKR-kitchen och tävlar på olika sätt och ett par i veckan åker ut. Tror det är 3-4 avsnitt i veckan. Beroendeframkallande ...
För snart 3 år sedan sade jag bestämt till Kalle att jag inte tänkte bo hos honom så länge han inte städade. Jag ställde ett, ett endaste litet krav på honom och sen dess har det bara blivit värre och värre med åren. Innan dess vägrade jag att bo där för andra anledningar (jag tyckte inte vi kom överrens, tyckte det var obehagligt att börja varenda morgon med en jobbig diskussion som alltid ledde till bråk innan skolan m.m), men idag ställer jag bara ett litet krav på att jag ska komma tillbaka och det är just att han ska STÄDA och se till så att jag kan komma in i mitt egna rum utan att dra in magen. Han tycker inte det är ett realistiskt krav, ingen relevant ursäkt för att jag inte vill träffa honom och har fortsatt att samla på sig en massa saker ...
De senaste decennierna har allt fler unga flyttat till storstäderna. Många har bosatt sig i de centrala delarna. Samtidigt har bostadsbyggandet varit mycket lågt, vilket lett till kraftigt ökande priser på bostadsrätter, samt mycket liten omsättning på hyresmarknaden. Många unga har också skaffat sitt första barn medan de bott kvar i storstaden. Denna studie undersöker hur de förändrade förutsättningarna på bostadsmarknaden påverkar benägenheten att skaffa ett andra eller tredje barn. ...
... sbidrag kan ges till anpassning av bostadens fasta funktioner. Bidrag lämnas inte för åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionshindret, till exempel normalt bostadsunderhåll. Ansökan görs av enskild person, vare sig man äger bostaden eller innehar den med hyres- eller bostadsrätt. Om någon regelbundet eller periodvis vårdar en funktionshindrad person i sin bostad kan även den bostaden anpassas.. Exempel på åtgärder inomhus:. ...
Är lite slö med att uppdatera bloggen, vilket som någon säkert räknat ut beror på att jag har semester. En ovanligt intensiv semester. Visserligen med sol och bad i skärgården, men antalet besökare har nog aldrig varit så stort som i år. Ett annat skäl till min frånvaro på bloggen är mitt enda idrottsintresse, en…