Närmare hälften av all energi som används i Sverige kommer från förnybara energikällor. Det handlar framför allt om vattenkraft, bioenergi och vindkraft. Sveriges användning av förnybar energi är i särklass högst i jämförelse med övriga länder inom EU.. Inom EU pågår ett aktivt arbete inom energiområdet. Det har tagits fram gemensamma mål om förnybar energi: år 2020 ska 20 procent av EU:s energikonsumtion komma från förnybara källor och andelen biodrivmedel ska vara minst tio procent. Dessutom ska EU nå ett mål om 20 procents energieffektivisering till 2020. För Sveriges del innebär dessa mål att vi ska nå 49 procent år 2020. Riksdagen har beslutat att nivån ska vara 50 procent 2020.. Sverige ligger i framkant när det gälle omställningen och har redan nått EU-kraven.. Sveriges första rapportering enligt artikel 22 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ...
Vill du hitta de senaste & alla tekniknyheter om Förnybar energi? --| Klicka här & du finner alla Nyteknik:s Artiklar & Nyheter om Förnybar energi i Nyteknik:s öppna nyhetsarkiv. Vi håller dig löpande uppdaterad om händelser & nyheter om Förnybar energi
Lägligt till klimatmötet i New York har en intressant rapport släppts som visar hur framsynta samhällen över hela världen redan är på väg bort från fossila bränslen. Rapporten är publicerad av The World Future Council och pekar på att det som egentligen hindrar en global övergång till förnybara energikällor är bristen på politisk vilja.. Med hjälp av exempel från både små öar och storstäder som Frankfurt och Sydney, gör rapporten tydligt att fungerande teknik redan finns. I många fall har övergång till förnybar energi dessutom skapat jobb och sparat pengar åt lokalsamhället.. Första steget mot 100 procent förnybar energi är att formulera ett politiskt mål. En ambitiös målsättning visar politisk beslutsamhet och kan ge både näringsliv och befolkning förtroende för den långsiktiga visionen. Ett officiellt mandat för handling blir katalysator till förändring.. Danmark framhålls som ett pionjärland på området, med sitt nationella mål att all ...
Helens stödkampanj för förnybar energi riktar sig till den offentliga sektorn, föreningar och sammanslutningar samt företag med ett allmännyttigt verksamhetssätt. Syftet med kampanjen är att öka produktionen av förnybar energi tillsammans med projektpartnerna. - Vi söker offentliga aktörer eller privata aktörer med ett allmännyttigt verksamhetssätt, som vill använda förnybar energi i sin egen verksamhet och i sina egna lokaler i Helsingforsområdet, berättar projektchef Niko Willman på Helen. - Genom det offentliga ansökningsförfarandet kan vi förhoppningsvis hitta partners och projekt som annars kanske inte skulle uppmärksammas.. Helen gör de kartläggningar som behövs för att välja ett lämpligt småskaligt produktionssystem och levererar det genom en servicemodell som man kommer överens om tillsammans med projektpartnern. Projektpartnerna anvisar en lämplig installationsplats för systemet i sin fastighet och ingår ett serviceavtal med Helen om anskaffning av ...
På grund av svårigheten och kostnaden med att transportera och distribution av energi från fossila bränslen till avlägsna områden på landsbygden är förnybara energikällor extra värdefulla i utvecklingsländerna. Att producera energin lokalt är ett alternativ med goda förutsättningar.[7] Cirka 1,6 miljarder människor saknar el i deras hem på grund av bristande infrastruktur.[8]. Projekt med förnybara energi i många utvecklingsländer har visat att förnybara energi har en direkt inverkan vid fattigdomsbekämpning genom att tillhandahålla den energi som behövs för att företag skall kunna verka i området och anställa personer, för hälsokliniker att fungera, för pumpning av färskvatten etc. Den förnybara energin minskar även kostnaderna för de fattigaste genom att förse dem med billig energi för matlagning, uppvärmning och belysning. Det minskar även den onödig tidsåtgången som kommer av att behöva samla bränsle, tid som kan användas på ett bättre och mer ...
Det blir den tredje investeringen i svensk vindkraft från Amazon, som ska användas för att leverera förnybar energi till Amazons och Amazon Web Services (AWS) verksamheter.. - Amazon och AWS investerar i Sverige för att vi ser en stor potential i landet, och hållbarhet är en viktig del av våra investeringar, säger Guido Bartels, managing director för Norden och Baltikum på Amazon Web Services.. Totalt handlar offentliggörandet om 26 nya sol- och vindkraftsparker i Europa, Nordamerika, Australien och Afrika med en total produktionskapacitet på 3,4 gigawatt (GW). Med de nya satsningarna har Amazon globalt investerat i förnybar energi motsvarande mer än 4 GW kapacitet bara under år 2020, vilket gör bolaget till den största privata investeraren i förnybar energi någonsin. Amazon har nu totalt 127 projekt inom förnybar energiproduktion, inklusive 59 vindparker och 68 solenergianläggningar.. Läs pressmeddelandet från Amazon.. ...
Klimatförändringar är den avgörande frågan i vår tid (FN, 2018). Förnybar energi i kombination med energieffektivitet kan vara den mest effektiva lösningen för att hantera energirelaterade växthusgasutsläpp. Detta arbete täcker globala, regionala och nationella strategier för att påskynda utplaceringen av förnybar energi inom kraft, transport och industri, med hjälp av olika metoder för att möta sektoriella utmaningar och redogöra för sektorsspecifika egenskaper. Dessa sektorer representerade tillsammans 85% av energirelaterade utsläpp 2016 (IRENA, 2019a).. Avhandlingen är strukturerad kring fyra fokusområden. Foci 1-3 undersöker nyckelkomponenterna i en energitransformeringspussel som ser ut som nyckelsektorer där förnybar energi kan integreras: industri, transport och kraft. Det fjärde fokusområdet informeras av de andra tre och ger viktiga insikter för nödvändig institutionell inställning och förändringar för övergången till förnybar energi för att leka ...
För att bidra till att målet om klimatneutralitet uppnås senast 2050 presenterar EU-kommissionen idag EU:s strategi för havsbaserad förnybar energi. I strategin föreslås att Europas havsbaserade vindkraft ska utökas, från nuvarande 12 GW till åtminstone 60 GW senast 2030 och 300 GW senast 2050. Kommissionen vill komplettera detta med 40 GW havsenergi och annan ny teknik senast 2050, såsom flytande vindkraft och solenergi.
Icke förnybara energikällor, kapitalenergi, eller oförnybara energikällor är energikällor som tagit åtskilliga miljoner år att bildas och är därför inte förnyelsebara på den tidsskala de utnyttjas, till skillnad mot förnybara energikällor. Kategorin innefattar fossila bränslen såsom kol, olja, bensin och naturgas. En annan typ av icke förnybar energi är kärnenergi. Kärnenergi utnyttjas av kärnkraftverk där man utvinner kärnenergi ur uran. ...
Sedan 2014 har Oikocredit en enhet fokuserad på förnybar energi på huvudkontoret i Amersfoort, Nederländerna. I nära samarbete med Oikocredits nätverk av kontor runt om i världen identifierar och utvecklar enheten investeringsmöjligheter inom förnybar energi och energieffektiviseringsprojekt i låginkomstländer. Enheten tillhandahåller finansiering till projekt inom sol, vind, småskalig vattenkraft, biomassa och energi-effektivisering. Enheten för förnybar energi är ansvarig för att bygga och hantera en portfölj av lån och riskkapitalinvesteringar (relaterade till projekt), vilket omfattar investeringar i:. ...
Förnybar energi är något som i allt högre grad blir en del av den globala bilden. De flesta länder som för närvarande producerar el förlitar sig mer på denna form av alternativ kraftkälla. I själva verket sägs det att omkring en tredjedel av världens elproduktion kommer från sol- och vindkraftkällor. Det har också sagts att mycket pengar sparas varje år av människor som genomför planer för förnybar energi. Inte bara är de sparar tusentals kronor varje år, men de är också rädda miljön.Ett pressmeddelande, som det du läser nu, skulle kunna bidra till att sprida kunskap om denna nya alternativa kraftkälla. Så länge du inkluderar alla viktiga fakta, kommer din artikel inte betraktas som ett bedrägeri eller en lögn, men kommer helt enkelt att vara en nyhet.. De flesta människor har aldrig hört talas om industrin för förnybar energi. Det finns många människor som, liksom du själv, har ingen aning om vad den gröna rörelsen handlar om. De kanske till och med ...
Byt till el från förnybara energikällor och följ med på resan mot ett förnybart Sverige. Tillsammans ökar vi andelen förnybar energi.
Användningen av förnybara energikällor påverkar inte miljön på samma sätt som användningen av fossila energikällor, som exempelvis kol och olja. Sol-, vind- och vattenkraft till exempel, ger lägre utsläpp av koldioxid ur ett livscykelperspektiv än el producerad från fossila energikällor. Däremot kan exempelvis naturen, människorna och djuren runt omkring kraftverken påverkas av anläggningen på olika sätt.. Du kan läsa mer om några av de förnybara energikällorna i menyn till vänster.. ...
20 May 2014. München/Malmö, den 15 maj 2014: Genom att köpa 76 procent av andelarna av det svenska företaget HS Kraft AB stiger BayWa r.e. nu in på den nordiska marknaden för förnybar energi.. HS Kraft AB är ett företag med säte i Malmö specialiserat på att utveckla och leda projekt och förvalta anläggningar inom vindbruk. Teamet består av 8 medarbetare och erbjuder samtliga tjänster från initiala förstudier via planering, utveckling och byggnation till idrifttagning och förvaltning av vindbruksanläggningar. Matthias Taft, styrelseordförande på BayWa r.e. är optimistisk: Köpet av majoriteten av andelarna i HS Kraft AB innebär att BayWa r.e. etablerar ytterligare potential på den europeiska marknaden för förnybar energi. Vi är glada över att på så sätt ha tagit ytterligare ett steg i vår internationalisering och är övertygade om att i HS Kraft ha hittat rätt partner för en positiv utveckling och ytterligare tillväxt av BayWa r.e.-gruppen.. Genom den goda ...
Ämnesområde Energiteknik med inriktning mot förnybara energikällor. Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar integrering av komponenter och processer i energisystem för ökat utnyttjande av förnybara energikällor. Arbetsuppgifter Anställningen omfattar forskning och undervisning inom ämnesområdet med en ungefärlig fördelning på 70% respektive 30%. Inom forskning förväntas den biträdande lektorn bedriva verksamhet som omfattar att skapa nya nätverk inom och utanför KTH samt aktivt ansöka om forskningsfinansiering. Den biträdande lektorn förväntas undervisa på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom ämnet. Detta innefattar utveckling av befintliga och nya kurser. Dessutom förväntas den biträdande lektorn bidra till drift och utveckling av ämnesnära utbildningsprogram samt handleda examensarbeten och doktorander inom ämnesområdet. Den biträdande lektorns verksamhet förväntas bidra till att uppfylla KTH:s mål om hållbar utveckling. Den biträdande lektorn kommer att
Målarbild Förnybara energikällor. Barn lär sg om Förnybara energikällor medan de färglägger| Bilder som kan användas i skolan - Bild 3021.
Skadliga klimateffekter från koldioxidutsläpp måste begränsas - samtidigt som elproduktionen behöver förbättras.. Det behövs stora mängder förnybar energi för att lyckas.. Phoenix BioPower - har utvecklat en teknik som är dubbelt så effektiv som dagens alternativ.. - Det är en revolutionerande teknik, säger bolagets vd Henrik Båge.. Tekniken kan producera biokol som kan användas för att minska mängden koldioxid i atmosfären och Värmekraftverket på KTH Campus där utvecklingen ska ske.. Efter en rekordvarm sommar, minimalt med regn och stora skogsbränder har det blivit ännu tydligare att en av världens största utmaningar är att minska klimatavtrycket. För att lyckas måste en allt större del av energin komma från förnybara källor.. I dag domineras den förnybara energin av sol- och vindkraft av kostnadsskäl.. - Nackdelen med det är att båda formerna är väderberoende. Det blir problem när vi nu tar bort kärnkraften. Vad händer när det inte blåser? Detta ...
Vad behövs för en grön omställning av samhället? Vissa skulle svara förnybar energi, och andra kanske mer forskning och innovation eller riktade politiska styrmedel. Vid den internationella konferensen Umeå Renewable Energy Meeting (UREM) den 25-27 mars samlas toppforskare och företagsrepresentanter för att ge bilder av forskningsfronten.. - Det är mycket som behövs för en grön omställning. UREM har alltid ett brett upplägg av presentationer inom förnybar energi, och i år har vi lagt tonvikt på Bio4Energy-projektet. Här i norr har vi gott om skogsråvara och det är en resurs som måste utnyttjas, säger Per Gardeström, vetenskaplig samordnare vid Kemiskt Biologiskt Centrum (KBC) vid Umeå universitet.. Forskningsmiljön Bio4Energy har under fem år arbetat med att föra samman forskare som jobbar med att ta fram nya biodrivmedel, gröna kemikalier och material baserade på råvara från skogen och avfall. Miljön inbegriper Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet ...
Biodieselbränsle, bioetanol och biogas är förnybara energibärare och förnuftiga alternativ till de krympande tillgångarna av fossila bränslen. Den erhållna bioenergin är särskilt mångsidig - den ger både värme, elektricitet och fordonsbränsle. Framställning av bioenergi ur organiskt avfall, växtmaterial, trä eller flytgödsel kräver tekniskt avancerade pumplösningar. SEEPEX ligger i framkant av den allt snabbare utvecklingen av förnybara energisystem. Tack vare en under många års utvecklingsarbete uppbyggd expertkompetens kan SEEPEX i dag leverera medietransportlösningar som är helt exceptionella ‑ både tekniskt och ekonomiskt. SEEPEX modulsystem, som omfattar en mängd marknadsspecifika produktgrupper med höga prestanda, är den grund på vilken vi kan bygga kundanpassade lösningar för nästan vilka tillämpningar som helst. SEEPEX excenterskruvpumpar, maceratorer och styrsystem används i många processer för förnybar energi. Deras speciella fördelar är: ...
Den solenergi som varje dygn når jorden är mycket omfattande, problemet är att den sprids över så stor yta. Svårigheten ligger i att dels fånga upp denna energi, dels lagra den.. Till förnybar energi kan räknas även ved och annan biomassa.. För husuppvärmning kan även geotermisk energi spela en viktig roll - genom att antingen borra sig ned djupt i berget eller genom att lägga absorberande slingor nära markytan.. Kombinationer av dessa energikällor måste tas maximalt tillvara, och kan spela en viktig roll. Samtidigt är ett förhållande nödvändigt att inse: oljan har drivit upp vår energianvändning till nivåer som inte kan ersättas fullt ut med förnybar energi, hur vi än anstränger oss!. Framförallt kommer att krävas en drastiskt minskad energianvändning - så drastisk, att det inte räcker med vissa besparingar och effektiviseringar i energianvändningen. Vi kommer att bli tvungna till radikala omställningar, i hela vårt sätt att leva.. ...
Walmart har satt upp nya mål för att öka andelen förnybar energi och att minska energiförbrukningen. Det slutgiltiga målet är att drivas av 100 procent förnybar energi.
Strävan är att i enlighet med målen i energi- och klimatstrategin och i Finlands nationella verksamhetsplan för förnybar energi öka den nuvarande användningen av förnybar energi. Målet är att den förnybara energins andel av Finlands energiproduktion ska växa med 9,5 procentenheter från nivån 2005 fram till 2020 och då ska dess andel av Finlands energikonsumtion uppgå till 38 procent. Finlands långsiktiga mål är ett koldioxidneutralt samhälle ...
Vad är en värmepump? Det är en luft-källa enhet som kan använda luften i ditt hem som sin värmekälla. Resultatet är en ren och förnybar energikälla som kan driva olika apparater och hela huset. Med detta system behöver du inte ständigt slå på eller av luftkonditioneringen. Systemet använder en temperaturkontroll som automatiskt slår på och av pumpen beroende på temperaturen. Så det betyder inget mer mixtra med termostaten. Fördelarna med att använda en värmepump är flera. Innan du bestämmer dig för att satsa på ett system som detta, bör du veta hur förnybar energi fungerar. Värmepumpar fungerar genom att ta upp luft från utanför huset och pumpa in den i rummet. Detta tar upp den värme som du för närvarande upplever och överför den till rummet. Med andra ord är det vad som händer när den kalla luften från utsidan värms upp och placeras inne i ett rum. Enheten absorberar och håller värmen i rummet tills luften kan återcirkuleras, därav namnet pump. ...
Genom en förnyelsebar energi sker nu en övergång till ett mer hållbart energisystem där beroendet av fossila bränslen minskar.. Den grundläggande funktionen hos förnyelsebar energi är att den har kapacitet att regenereras och som sådan är praktiskt taget outtömlig. Fossila bränslen som olja, kol, gas och kärnbränsle är ändliga och kommer att ta slut, dessutom är dom inte miljövänliga.. De skador på miljön som orsakas av förbränning av fossila bränslen och de resulterande klimatförändringarna, gör att vi mer och mer använder alternativa energikällor för att bevara vår planet och garantera välfärden för kommande generationer.. Sol, vind, vågor och vattenkraft är alla former av förnyelsebar energi. Förutom det faktum att jorden ger ett obegränsat utbud och att de är miljömässigt ofarliga, har de ett gemensamt ursprung: de är alla relaterade till solen.. Biomassa, geotermisk energi och tidvattenkraft är också förnyelsebara energikällor. Dessa källor ...
Oatly går över helt till fossilfri produktion i sin fabrik i Landskrona. Genom att byta ut naturgas mot biogas minskar företaget sin klimatpåverkan med 28% per producerad liter havredryck.. - Det är ett betydande steg i rätt riktning som fler bör ta - all produktion, oavsett bransch, måste investera i förnybara energikällor om vi ska klara av att uppfylla klimatmålen, kommenterar produktionsdirektör Fia Lindgren.. 2013 genomförde Oatly en livscykelanalys för att kartlägga sin miljöpåverkan genom hela värdekedjan. Analysen visade att en knapp tredjedel av Oatlys klimatpåverkan kommer från fabriken i Landskrona där havredrycken produceras. Företagsledningen har därför prioriterat en successiv övergång från naturgas till biogas i fabriken i Landskrona. Nu används enbart förnybara energikällor i produktionen i Landskrona. All el som företaget använder är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.. - Med biogas och förnybar el minskar utsläppet av ...
För att bygga ett nytt hem på en plats som är lämplig för odling av grödor, måste du titta på bioenergi från skogen. Detta kan vara den ekonomiskt mest fördelaktiga processen för en person att genomföra. Genom att fatta ett hållbart beslut och få så mycket förnybar energi som möjligt är nyckeln till att bygga en säker, hög avkastning, hållbart hem. Under de senaste åren har människor hittat sätt att hitta förnybara energikällor. Vatten och vindkraft var de bästa alternativen. Men priserna för båda är mycket höga och många människor har haft problem ekonomiskt på grund av de höga kostnaderna för bränslet. Det var inte heller mycket användning för naturresurser. Det är oftast svårt att plantera grödor på en plats där det inte finns något vatten eller luft. Även om de lyckades, skulle de ta för lång tid att producera tillräckligt med mat för familjen. Användningen av vind, sol och biomassa har funnits länge, men det finns mycket utrymme för expansion.
Statsminister Fredrik Reinfeldt pekar på de helt orimliga konsekvenser som EU:s målsättning på minst 20 % förnybar energi kan få för Sveriges del. EU-kommissionen planerar att kräva att Sverige ska ha 55 % förnybar energi, vilket kan tvinga Sverige att stänga kärnkraftverk (som inte räknas som förnybara). Se artikel på SR Ekot.. Reinfeldt gör rätt i att protestera. Men man bör inte bara protestera mot att kravet sätts till just 55 %, utan mot hela principen bakom att sätta olika krav på olika länder. Om EU ska ha en sådan målsättning och bryta ner det på medlemsländerna så vore det rimligaste att helt enkelt säga att varje medlemsland ska nå upp till 20 % på egen hand, vilket Sverige redan gör med råge. Möjligtvis skulle man kunna kräva att Sverige ska bibehålla sin nuvarande högre nivå, men inte kräva mer.. Eller varför inte skippa den nationella nerbrytningen helt och köra det helt gemensamt?. Grundproblemet är dock att man över huvud taget sätter upp ...
Bioenergin är den dominerande förnybara energikällan och svarar för 75 procent av all förnybar energianvändning globalt, medan alla andra förnybara energislag (sol, vind, vatten, geotermi) tillsammans står för 25 procent. Mellan 2000 och 2012 ökade användningen av bioenergi mer än all annan förnybar energi tillsammans. Det framgår av färsk statistik från World Bioenergy Association (WBA).. Totalt svarar de förnybara energikällorna för 18,4 procent av den globala slutanvändningen av energi, en ökning från 17,7 procent 2000. Under de tolv åren 2000 - 2012 ökade användningen av förnybar energi med 37 procent. Omkring 65 procent av den ökningen stod bioenergin för. Några av de andra förnybara energislagen hade en snabbare procentuell tillväxt, fast från lägre nivåer. Och fortfarande ökade användningen av fossila bränslen sex gånger så mycket som användningen av förnybar energi.. Den globala produktionen av biokraft, el från biobränslen, mer än ...
Förnybar energi bygger på principen att energin genereras ur naturliga processer i naturen. Det finns idag teknik för utvinning av energi ur en rad förnybara energikällor, alla med sina för- och nackdelar ur miljösynpunkt. Den stora fördelen med förnybar energi är att resurserna, vid riktig hantering, inte är ändliga och i avsevärt mycket mindre grad än fossila bränslen bidrar till växthuseffekten. Merparten ger inga eller små utsläpp av koldioxid. Användningsområden för olika förnybara energikällor varierar, vissa lämpar sig bättre än andra för storskalig användning. De tekniker som framför allt har stora potentialer i Sverige är bioenergi, vattenkraft, vindkraft och solenergi. Geotermi kan lokalt ha stor betydelse, men är beroende av specifika lokala förhållanden.. ...
Tanzania är ett av de första länderna i Afrika som tar fram och antar den här typen av regler, genom sin myndighet för reglering av Energi- och vattensektorerna. Ett exempel på en småskalig elproducent som etablerats med hjälp av regelverket är kraftverket för förnybar energi vid sockerfabriken TPC i Moshi. Efter att sockret pressats ur sockerrören blir de torra resterna till bränsle som förbränns i en stor panna, vars ånga driver en turbin på 17 megawatt (MW). Turbinens generator driver både sockerfabriken och bevattningssystemet, och de exporterar även runt 4 MW elektricitet till TANESCOs elnät i Moshiområdet. Vattenkraftprojektet LUMAMA i Mawengidistriktet i Iringaregionen är ett exempel på en mindre elproducent med fokus på elektrifiering av landsbygden. Projektet drivs av ett lokalt tillsatt kooperativ och tillhandahåller el till omkring 600 hushåll och småföretag, i ett område som ligger en dags bilfärd från närmaste TANESCO kraftledning.. Ytterligare 60 ...
Basis för arbetet är Regeringens och den Europeiska kommissionens energipolitik. Alternativet till fossil energi finns som vattenkraft och ute på landsbygden i form av förnybar energi. Stora ytor ger plats för vind- och solenergi. Vid sidan om traditionell livsmedelsproduktion finns utrymme för bioenergi. ...
Med stöd av ett tydligt mål för förnybar energi har den förnybara elproduktionen i Gävleborg ökat kraftigt under de senaste tio åren.Regeringen måste nu sluta tveka och lämna ett tydligt besked om att Sverige vill att EU ska ha tre parallella och bindande klimat- och energimål - med minst 60 procent utsläppsminskning, 45 procent förnybar energi och 40 procent energieffektivisering.. Läs hela. ...
PetroBio producerar brännare för värme- och ångproduktion. Vi arbetar med både fossila bränslen samt förnyelsebara bränslen (förnybar energi).
Nya siffror visar att 2015 var ett rekordår för investeringar i förnybar energi. Enligt en rapport från Bloomberg New Energy Finance uppgick de globala investeringarna i förnyelsebar energi till rekordhöga 329 miljarder dollar förra året.
Projektet syftar till att utveckla kunskap om hur teknikbaserade start-ups etablerar sig i nätverk och fungerar som motorer för förändring till förnybar energi. Teoretiskt baserar sig denna studie på den industriella nätverksansatsen och särskilt på ett antagande om resursheterogenitet, vilket betyder att värdet av resurser bestäms av hur de kombineras med andra resurser. Projektet bygger på en fallstudiemetod av start-ups och kommer att bidra med förståelse kring förutsättningar för hur olika aktörer i interaktion med teknologier behövs för att nå ett förnybart energisystem.
Recent progress in developing renewable energy sources and technical evaluation of the use of biofuels and other renewable fuels in transport in accordance with Article 3 of Directive 2001/77/EC and Article 4(2) of Directive 2003/30/EC ...
Vi är ett jämtländskt energibolag som producerar och säljer el och värme från förnybara energikällor. Ta del av vårt arbete med miljö, hållbarhet och sponsring.
Bristen på olja, kol och gas kommer inte att lösa klimatproblemen, däremot kommer den att öka instabiliteten i samhället. Människan har haft gott om tid att göra sig mindre beroende av fossila resurser. Till viss del har vi lyckats, men till viss del fortsätter vi att använda och till och med skapa nya infrastruktur som förutsätter fossila bränslen. Det sker ofta med hänvisning till att vi måste ha tillgång till billig energi samt att alternativen är för dyra.. Vad kommer att hända då Peak oil inträffar? Gäller inte argumenten om billig energi då? Kommer alternativen att vara billiga då? Peak oil kommer att inträffa, frågan är bara när. ASPO, The Association for the Study of Peak Oil and Gas, studerar frågorna och i skrivande stund (februari 2007) pekar deras scenarios på att peaken inträffar omkring 2010.. Men det råder inte brist på energi på jorden. Det finns 10 000 gånger mer förnybar energi (momentan effekt) än vi förbrukar. Bränslet är gratis och ...
Fokus blir på svenska innovationer.. I nästa vecka kommer Barack Obama att göra ett kortare stopp på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. I ett pressmeddelande från KTH framgår att besöket kommer att vara cirka en halvtimme på onsdageftermiddagen. Programmet sägs ännu inte vara klart, men presidenten ska tidigare ha visat intresse för den forskning på KTH som rör solceller och bränsleceller.. KTH:s rektor Peter Gudmundson, som är den som ska visa presidenten runt, förklarar i pressmeddelandet varför forskning inom just förnybar energi är så viktigt:. - Det är en forskning för framtiden, som på sikt kan bli avgörande för oss alla, säger han.. Även klimatpolitik kommer bli en punkt under Obamas besök. I en kommentar på regeringens hemsida säger statsminister Fredrik Reinfeldt så här om vad han hoppas att mötet ska ge:. - Både USA och EU och Sverige har ju nu sjunkande utsläpp av växthusgaser. Men världen saknar fortfarande det fullständiga svaret för att ...
Beslutet 1980 att avveckla kärnkraften var också ett utvecklingsbeslut. Förnybar energi skulle ersätta kärnkraften. Där den skulle bort, skulle sol och vind...
SSAB Raahe. SSAB strävar efter att vara helt fossilfritt och att eliminera företagets fossila koldioxidutsläpp senast år 2045. 2016 lanserade SSAB, LKAB och Vattenfall initiativet HYBRIT, där masugnsprocessen, som står för cirka 90% av koldioxidutsläppen, kommer att ersättas med elektrisk ljusbågsugnsteknik som använder direktreducerat järn, eller järnsvamp, som producerats med hjälp av grön vätgas. Den nya tekniken tar bort behovet av fossilt kokskol för produktion av råjärn, och de återstående fossila bränslen som behövs vid produktionen kommer att ersättas med biogas eller av elektrifierade processer.. Forskningsprojektet Towards FFS stöder nu SSAB:s strategiska mål att gradvis gå över till fossilfri ståltillverkning genom att kartlägga lösningarna och alternativen för att ersätta fossila bränslen med förnybar energi inom ståltillverkningen. FFS-projektet är en fortsättning på Energy4HYBRIT-projektet 2020 som undersökte behovet och tillgängligheten av ...
Syftet med föreskriften är att få till stånd ett system för certifiering av installatörer som innebär att förnybartdirektivet i aktuella delar är infört i Sverige. Certifieringen innebär att den privatperson som anlitar en sådan installatör kan känna sig trygg med att den ackrediterat certifierade installatören uppfyller de kompetenskrav som Boverket ställer för respektive behörighet. Om fler konsumenter väljer installationerna underlättas omställningen till förnybara energikällor vilket är direktivets syfte. Föreskriften och certifieringssystemet är på så sätt en del i konsumentvägledningen.. Den certifierade examineras och prövas inom totalt fyra olika områden: allmän teknisk kunskap, erfarenhet av praktiskt arbete, lämplighet för uppgifter och krav på särskild kompetens för respektive behörighet. De behörigheter som installatörer kan certifiera sig för är:. ...
En ny statlig certifiering av installatörer ska bidra till kvalitetsmässigt och miljömässigt bra installationer av värmesystem samt öka användningen av förnybar energi i småhus, mindre lokaler och mindre flerbostadshus.
Teknikjätten Apple annonserade under gårdagen att bolaget lanserat en fond, China Clean Energy Fund, med fokus på förnybar energi i Kina. Fonden ska hjälpa ...
Lundinboden, Storgatan 51, Kil. Kom och uppdatera dig och samtala om energiomställning!. Med Olov Homstrand: Professor i geologi och medförfattare till boken Uranbrytning i Svergie? utgiven av Naturskyddsföreningen. Kärnkraftens baksidor: Uranbrytning och slutförvaring.. Och Wolfgang Ranke: Fysiker, doktor i fysikalisk kemi. Sverige: Omställning till förnybar energi är lätt - bara politisk vilja finns!. Läs affischen här. ...
Parallellt med agendaarbetet och som en konsekvens av intresse och diskussion med nationella finansiärer har vi ansökt om en satsning på att bygga en påverkansplattform för förnybar energi till havs. Det betyder att det arbete som vi inom OffshoreVäst initierat och drivit inom havsenergisegmentet, nu kommer att inkludera även havsbaserad vind. Syftet är att etablera oss i olika europeiska organ som har inflytande på satsningar inom H2020 men också att vi på hemmaplan skapar ett starkt samarbete mellan intressenter inom området. Vårt fokus kommer att ligga på H2020s arbetsprogram 2018-2019. Vinnova har beslutat att stödja satsningen ekonomiskt vilket vi tycker är glädjande. Tillsammans med framtagningen av den strategiska innovationsagendan tror vi att detta sammantaget kommer att kunna gynna svensk industri. Engagemanget i de olika organen sker genom industrins, akademins och institutens engagemang och här deltar på vindsidan bl.a. SSAB, NCC, Hexicon, Chalmers, och SP. ...
Om du har ett företag inom jordbruk-, trädgård- eller rennäring kan du få stöd för att producera förnybar energi, både till ditt företag och till försäljning. Du kan få 40 procent av dina utgifter i stöd. Förutsatt att det är utgifter som ger rätt till stöd.. Enligt Länsstyrelsen i Dalarna finns det utrymme för fler att söka investeringsbidrag för solenergi för lantbruksverksamheten. Henrik Hansson vid Länsstyrelsen uppger vidare att de är i god fas med handläggning av redan inkomna ärenden vilket innebär att de som inkommer under september kan börja behandlas redan i början på oktober.. ...
Jag har under en längre tid verkligen trott och spekulerat i att det är de stora oljebolagen som med tiden även kommer bli jättarna på marknaden för förnybar energi. Att oljejättarna börjar använda sina kassor till att mer på allvar investera i andra och då förnybara energialternativ har för mig alltid känts självklart och det är också en faktor som gjort att jag fortfarande tror på oljebolag ur ett långsiktigt perspektiv.. Nu kan vi eventuellt fått ett ordentligt startskott på den fronten du det norska oljebolaget Statoil idag meddelade att de har startat en riskkapitalfond som ska fokusera på investeringar inom just förnybar energi. Fonden ska till en början investera nästan 2 miljarder norska kronor vilket också medför att den blir en av de största fonderna i världen av den här typen och med fokus riktat mot just förnybar energi.. Många andra oljebolag har visserligen en del investeringar i förnybar energi men de är än så länge förhållandevis väldigt ...
Swedfund fortsätter att satsa på investeringar i förnybar energi genom att investera 128 miljoner kronor i JCM Power, i form av aktier. JCM utvecklar,...
Alla vet om det. Vissa väljer att inte prata om det. Vissa väljer att låtsas som ingenting. Vissa väljer att förneka det. Men alla vet om det: Vi är på väg mot en miljökatastrof och vi måste göra något åt saken. Vi behöver mer förnybar energi. Nyligen kom en rapport om att majoriteten av alla däggdjur på planeten är utplånade. Samtidigt kommer nya varningar om att klimatförändringarna är värre än befarat och att temperatur-höjningarna går allt snabbare och riskerar att eskalera. Vi är på väg att förstöra vår vackra, blåa planet om vi inte gemensamt gör något åt saken. Mitt i all kalabalik drabbas Sverige av den värsta värmeböljan någonsin - och den håller i sig i flera månader. Sommaren 2018 kommer att bli ihågkommen som den första sommaren då vi verkligen märkte av att någonting håller på att hända här på jorden. Värmerekord varje dag, skogsbränder och torka. Världen kan komma att förändras fortare än vi någonsin kunnat förutse. ...