REGIONALT VÅRDPROGRAM Cerebral pares hos barn och ungdom REGIONALT VÅRDPROGRAM Cerebral pares hos barn och ungdom 2010 Huvudförfattare Kristina Tedroff Katarina Wide ISBN RV 2010:01
Regionala vårdprogram och behandlingsprogram för olika sjukdomar och tillstånd. Sammanfattningar och fulltextversioner av riktlinjer kan laddas ned kostnadsfritt. Du kan även enkelt beställa tryckta exemplar.
Regionala vårdprogram och behandlingsprogram för olika sjukdomar och tillstånd. Sammanfattningar och fulltextversioner av riktlinjer kan laddas ned kostnadsfritt. Du kan även enkelt beställa tryckta exemplar.
Regionala vårdprogram är framtagna utan initiativ från Svenska Infektionsläkarföreningen men publiceras här med dess goda minne. Synpunkter på programmen mottas tacksamt och ställs till kontaktperson som anges nedan eller i programmets text. Regionala vårdprogram kan komma att ligga till grund för kommande nationella vårdprogram.. Akuta tarminfektioner hos vuxna (pdf-fil, 1,5 MB) Stockholms läns landstings vårdprogram för akuta tarminfektioner hos vuxna, publicerat 2006 och revidetar2014. Vårdprogrammet är utarbetat av Bo Svenungsson och har remitterats för synpunkter till ett flertal specialister ...
Vårdprogram för ländryggssmärta Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära samverkan med berörda
Vidare att ge patienter och närstående en möjlighet till ökad information, öka samarbetet mellan de discipliner som deltar i utredning, behandling och rehabilitering och ge stöd åt de personalkategorier som kommer i kontakt med dessa patienter. Vårdprogrammet är även till för att stimulera forskning och utveckling samt ge underlag för förbättring i det preventiva arbetet för HH-cancerpatienterna.. Den nationella cancerstrategin ställer krav på utveckling och förbättring av HH-cancersjukvården. Man strävar efter att förbättra överlevnaden och omvårdnaden generellt samt ge mer jämlik vård inom landet. För att klara detta behövs god kompetens och vård av hög kvalitet, god tillgänglighet inom utredande och behandlande enheter, kontinuerlig uppdatering av avancerad teknologi samt fungerande stödteam. All personal som arbetar med patienter med HH-cancer bör få kontinuerlig utbildning inom området.. ...
Att få en cancerdiagnos innebär stora påfrestningar för patienten och de närstående. Förutom praktiska och sociala utmaningar innefattar det även en existentiell oro som de flesta med en livshotande sjukdom ställs inför. En svår sjukdom medför ofta sociala konsekvenser och kan påverka relationer, ekonomi, boende och arbete. Patientens psykiska hälsa bör bedömas vid första besöket och därefter ske fortlöpande. Även kartläggning av riskfaktorer bör göras för att identifiera behov av psykosocialt stöd och behandling. Patienterna och deras närstående bör erbjudas en professionell samtalskontakt såsom kurator och/eller psykolog under hela sjukdomsperioden, som förutom stöd kan ge information om samhälleliga rättigheter, kontaktvägar till olika myndigheter samt vägledning om ekonomiskt stöd. Ett ytterligare stöd kan vara kontakt med en "patientinformatör", dvs. en patient som haft HH-cancer och som kan kontaktas via patientföreningen.. Den process patienten ...
Svensk sjuksköterskeförenings och Sjuksköterskor i cancervårds remissvar till Regionala Cancercentrum angående vårdprogram för kronisk lymfatisk leukemi. Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervård tillstyrker i huvudsak remissförslaget. Vi har avgränsat vårt remissvar till sammanfattning, mål, diagnosbesked, multidisciplinär konferens, omvårdnad och rehabilitering, egenvård, palliativ vård och insatser, nivåstrukturering, kvalitetsregister och kvalitetsindikatorer.. Det är en bra struktur i hela vårdprogrammet med rekommendationer både för diagnos, behandling, omvårdnad och rehabilitering. Relevanta referenser, förutom hänvisning till nationella vårdprogram, som styrker omvårdnad och rehabilitering.. Läs remissvaret (146 kB, pdf, öppnas i nytt fönster). ...
​Psykiatristöd.se har breddat sitt utbud med ett nytt regionalt vårdprogram för diagnosen Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS)....
Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en systematisk arbetsmetod för hälso- och sjukvården. Forskning visar att metoden fungerar för att motivera patienter till ökad fysisk aktivitet och att den är hälsoekonomiskt lönsam.. Idag finns evidens för att fysisk aktivitet är effektivt både som förebyggande och behandlande åtgärd vid en mängd olika sjukdomstillstånd. Patienter som har en otillräcklig fysisk aktivitet bör erbjudas rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination av fysisk aktivitet, FaR, och/eller stegräknare, samt med särskild uppföljning, Detta ska ske enligt Socialstyrelsens rekommendationer och regionalt vårdprogram hälsofrämjande levnadsvanor.. FaR förskrivs av legitimerad vårdpersonal i dialog med patienten och är individuellt anpassad till personens egen förmåga, intresse och hälsotillstånd och kan ordineras till personer som bedöms klara av att utföra aktiviteter utanför sjukvårdens regi. För personer som utifrån diagnos och förmåga ...
Handlingsplan psykisk hälsa 0-24 år: www.uppdragpsykiskhalösa.se/stockholmslan Arbetsgrupper: Späda barns psykiska hälsa, Prehospital verksamhet, Utvecklingsgrupp SLL.. Tvärprofessionella samverkansteam kring psykisk skörhet/sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap. Regionalt vårdprogram Psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod.. Kontakuppgifter: ...
Högt blodtryck ska ner!. Lugn&Ro inför s.k opportunistisk screening av högt blodtryck som ett första led i att minska risken för hjärtsjukdom och stroke i befolkningen.. Stora risker med högt blodtryck. Högt blodtryck kan innebära stora risker av kardiovaskulära sjukdomar och stroke. Om man lider av högt blodtryck (hypertoni) är det viktigt att få ner blodtrycket för att minimera risker för dessa sjukdomar. Rent generellt är det ideala måltrycket nästan densamma hos hela befolkningen (140/90) men beroende på om man har andra diagnoser och ålder kan måltrycket variera för att minska på risker och undvika komplikationer vid behandling.. Strukturerade metoder. En av vårdcentralens uppgifter är att ta hand om dessa patienter och det kan göras på ett mer eller mindre strukturerat sätt. Precis som för Diabetes och Astma/KOL, några av våra största folkhälsosjukdomar, vilka skall följa nationella eller regionala vårdprogram, bör man hantera dessa patienter på ett mer ...
Onkologiska centra Decentraliserad cancervård, Socialstyrelsen sjukvårdsregioner; Stockholm-Gotland Uppgifter: Regionalt cancerregister Vårdprogram Cancerscreening Psykosocialt omhändertagande Cancerprevention, m.m.
EUROPEISERING OG REGIONALISERING: EN SAMMENLIKNENDE STUDIE AV EUROPEISK INTEGRASJONS VIRKNING PÅ REGIONAL AUTONOMI I FRANKRIKE OG TYSKLAND. Oppgaven tar utgangspunkt i to utviklingstrender som har satt preg på vest-europeiske stater de siste tiårene; europeisering og regionalisering. I en rekke stater har makt og myndighet gradvis blitt delegert til sub-nasjonale enheter, både som følge av regionalistiske krav og behov for en mer effektiv styring og organisering. Fra midten av 1980-tallet har det foregått en europeisering der statene i EU har overført beslutningskompetanse til overnasjonale organer, samtidig med at flere politikkområder har blitt integrert i samarbeidet. Sammenhengen mellom disse to trendene har blitt oppfattet ulikt. Den analytiske bakgrunnen for oppgaven er fagdebatten om regional utvikling der to posisjoner kan identifiseres: "Regionenes Europa" og Mosaikkens Europa". "Regionenes Europa" ser europeisering og regionalisering som to parallelle trender som gjensidig ...
Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervårds remissvar avseende nationellt vårdprogram för huvud- och halscancer. Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening anser att omvårdnaden är väl beskriven i vårdprogrammet. Relevanta omvårdnadsaspekter är täckta och hänvisning sker till andra vårdprogram eller hemsidor.. Patientens och närståendes behov finns med hör hela vårdkedjan. Symtomhantering är tydligt beskriven och tar upp relevanta områden för diagnosen.. Läs hela remissvaret här. ...
Jämfört med tidigare nationellt vårdprogram från 2018 har endast smärre justeringar genomförts. Dels har uppdaterade rekommendationer för systemisk checkpointhämmarbehandling och riktlinjer för alkohol i samband med kirurgi samt urinvägscytologi tillkommit, dels har rekommendationer för rehabilitering och uppföljning tydliggjorts. Den multidisciplinära terapikonferensen har fortsatt stor betydelse för att optimera patientens behandlingsrekommendation, och i föreliggande vårdprogram har tillkommit att även patienter med fjärrmetastatisk sjukdom, både primärt och i återfallssituationen bör diskuteras på MDK. Liksom i tidigare vårdprogramversion är behandlingsrekommendationerna där så är möjligt evidensgraderade enligt GRADE-systemet. ...
Nationella riktlinjer för kolorektalcancersjukvård (Socialstyrelsen) Vårdprogram - Onkologiskt centrum Uppsala/Örebro Vårdprogram - Onkologiskt centr…
Medborgare i norr - uppfattningar om regionalisering BILD 3 De flesta bedömer att nackdelarna med de föreslagna regionerna överväger - så såg det också ut i Västra Götaland innan starten
I februari i år publicerades ett uppdaterat vårdprogram fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan. Läs om de största förändringarna i den nya versionen.. Det uppdaterade nationella vårdprogrammet innehåller revideringar i huvudsak baserade på prospektiva och randomiserade studier. Bland annat har rekommendationerna för både förbehandling och neoadjuvant behandling reviderats. Baserat på internationell konsensus har rekommendationerna tydliggjorts, framförallt för patienter med HER2-positiv cancer och de med trippelnegativ cancer.. Totalt sett innebär det uppdaterade nationella vårdprogrammet relativt små förändringar vad gäller resursallokering och arbetssätt, men i vissa delar av Sverige kan vissa ändringar kräva en större insats, menar författarna.. De största förändringarna i den nya versionen är:. ...
Detta är det första nationella vårdprogrammet för akut onkologi. Det har tagits fram på uppdrag av RCC i samverkan.. Antalet cancerpatienter ökar, eftersom fler insjuknar samtidigt som fler överlever tack vare alla nya behandlingsmöjligheter. Allt fler cancerpatienter får centraliserade behandlingar långt från sina hem, vilket gör att de kommer att söka vård för biverkningar och seneffekter där de bor och inte på den behandlande kliniken. Alla dessa patienter har rätt till ett snabbt och adekvat omhändertagande, oavsett var de söker vård. Syftet med detta vårdprogram är att bidra till en mer likvärdig vård i landet genom att ge handfasta råd för det akuta omhändertagandet.. Vårdprogrammet riktar sig primärt till vårdpersonal utanför de behandlande klinikerna som möter vuxna patienter som har eller haft en cancersjukdom. Vårdprogrammet ger handfasta råd som är baserade på konsensus och beprövad erfarenhet, med länkar för den som vill fördjupa sig.. Med ...
Med anledning av covid-19-pandemin har vissa vårdprogram kompletterats med tillfälliga avvikelser från gällande rekommendationer. Beslut om att genomföra tillfälliga omprioriteringar och förändringar inom cancervården tas av respektive region eller sjukhus utifrån rådande situation. Se tillfälliga anpassningar. ...
Med anledning av covid-19-pandemin har vissa vårdprogram kompletterats med tillfälliga avvikelser från gällande rekommendationer. Beslut om att genomföra tillfälliga omprioriteringar och förändringar inom cancervården tas av respektive region eller sjukhus utifrån rådande situation. Se tillfälliga anpassningar. ...
Men för några patienter räcker inte dessa alternativ.. Risken finns att patienter som inte svarar på behandling bara slussas runt mellan olika vårdaktörer utan att få någon långsiktig hjälp för att tillslut återkomma till vårdcentralen för att på nytt be om hjälp.. En enkel lösning är då att tänka: "ja men det här är ju faktiskt inte vårt problem", och så skickar vi iväg patienten ytterligare ett varv.. Men om vi stannar upp och räknar på det så inser vi snart att detta både kostar stora pengar ur ett samhällsperspektiv, men att det även innebär en stor kostnad för oss i form av återkommande bedömningar på vårdcentralen. Dessutom tillkommer en utsatt patients lidande av att ständigt bli avvisad.. En bättre lösning är därför att skapa ett vårdprogram för just denna patientgrupp, som både tar hänsyn till patientens behov och vårdcentralens ekonomiska förutsättningar.. Syfte med behandlingarna är att hjälpa patienten hantera vardagen och ...
Vårdprogram för virala CNS-infektioner publicerades hösten 2010 och reviderades senast 2016.. Algoritmerna för handläggning och definitionerna för meningit, encefalit och myelit är reviderade. De olika specifika avsnitten är uppdaterade och kortare tillägg om klinik hos immunsupprimerade finns nu enligt önskemål. Texterna om neurorehabilitering och smittskydd har genomgått mer omfattande förändringar.. Medlemmarna i vårdprogramgruppen deltar i form av experter. De riktlinjer som ges representerar inte någon officiell ståndpunkt från respektive arbetsgivare ...
Landstinget Sörmland har tagit fram ett nytt vårdprogram som ska hjälpa vårdpersonalen att tidigt upptäcka om en patient lider av lungsjukdomen KOL, Kroniskt ...
Detta är den andra utlysningen i en särskild satsning som presenterades i forskningspropositionen 2016. Satsningen görs mot bakgrund av den pågående diskussionen om, och det identifierade behovet av att utveckla, nya former för styrning inom välfärden. Inom ramen för satsningen ges bidrag till projekt som studerar utvecklingen av lokala och regionala system för styrning av kvalitet, organisation och processer.. Forskningen ska utföras i nära samverkan med myndigheter, profession och brukare. Projekten bör ta hänsyn till pågående arbeten med att utveckla verksamhetsstyrningen inom välfärdssektorn, till exempel Tillitsdelegationens arbete med tillitsstyrning eller SKL:s arbete inom politisk styrning och ledningssystem.. Bland angelägna områden som Forte identifierat kan nämnas:. ...
SWEREF 99 är den svenska realiseringen av ETRS 89, ett globalt tredimensionellt koordinatsystem definierat av de 21 fundamentalpunkterna i det nationella nätet av fasta referensstationer för GPS. All insamling och användande av lägesbunden information underlättas med ett enhetligt system, även utbytbarheten av data mellan olika aktörer på lokal, regional, nationell och global nivå förenklas.. Strömstads kommun införde SWEREF 99 12 00 som koordinatsystem i plan sommaren 2008. Tidigare användes ett regionalt system, RT R05 7,5 gon V 65:0. Sambandet mellan dessa system bygger på 179 fast markerade punkter belägna inom kommunen och som är bestämda i båda systemen. Ett transformationssamband (restfelsmodell) som bygger på dessa punkter är upprättat. All data i kommunens GIS-hanteringssystem transformerades vid övergången till SWEREF 99 12 00 med detta transformationssamband. ...
SWEREF 99 är den svenska realiseringen av ETRS 89, ett globalt tredimensionellt koordinatsystem definierat av de 21 fundamentalpunkterna i det nationella nätet av fasta referensstationer för GPS. All insamling och användande av lägesbunden information underlättas med ett enhetligt system, även utbytbarheten av data mellan olika aktörer på lokal, regional, nationell och global nivå förenklas.. Strömstads kommun införde SWEREF 99 12 00 som koordinatsystem i plan sommaren 2008. Tidigare användes ett regionalt system, RT R05 7,5 gon V 65:0. Sambandet mellan dessa system bygger på 179 fast markerade punkter belägna inom kommunen och som är bestämda i båda systemen. Ett transformationssamband (restfelsmodell) som bygger på dessa punkter är upprättat. All data i kommunens GIS-hanteringssystem transformerades vid övergången till SWEREF 99 12 00 med detta transformationssamband. ...
The LARS project attempts to help the public sector in leading smart specialisation processes in their regions and to connect innovation networks across regions. It helps find solutions tackling the fragmentation of regional systems of innovation looking for entrepreneurial discoveries within such topics as blue growth, bio and circular economy, advanced production methods and technologies […]
Örebro län är oroliga över vad som ska hända med sjukvården och läkarlinjen om inte Värmland ingår i Svealandsregionen efter den nya regionindelningen. ...
Senare del av program kan sökas av dig som läst fristående kurser men vill bli programstudent eller byta studieort inom samma/motsvarande program. Det gäller även för dig som påbörjat ett program och har studieuppehåll utan platsgaranti eller dig som gjort avbrott på programmet och vill återuppta programstudierna.Antagning till senare del av program görs om lediga platser finns på sökt utbildningsprogram. För information om utbildningsinnehåll och möjlighet till tillgodoräknande ska du kontakta ansvarig programvägledare eller motsvarande för respektive program.För utbildningar på distans kan antalet obligatoriska träffar variera.Senare del av läkarprogrammet och tandläkarprogrammetSamtliga avklarade meriter ska styrkas i samband med anmälan.
Senare del av program kan sökas av dig som läst fristående kurser men vill bli programstudent eller byta studieort inom samma/motsvarande program. Det gäller även för dig som påbörjat ett program och har studieuppehåll utan platsgaranti eller dig som gjort avbrott på programmet och vill återuppta programstudierna.Antagning till senare del av program görs om lediga platser finns på sökt utbildningsprogram. För information om utbildningsinnehåll och möjlighet till tillgodoräknande ska du kontakta ansvarig programvägledare eller motsvarande för respektive program.För utbildningar på distans kan antalet obligatoriska träffar variera.Senare del av läkarprogrammetSamtliga avklarade meriter ska styrkas i samband med anmälan.
I Juni 2013 publicerades ett nytt vårdprogram för äggstockscancer. Ett nationellt vårdprogram ska implementeras lika i hela landet. Endast mindre regionala avvikelser kan göras och de ska då motiveras. För att se om detta är gjort valde vi att göra en enkät där vi tog ut några viktiga moment i vårdprogrammet och frågade hur de implementerats lokalt.. Det vi kan se av svaren är att Multidisciplinära team, ja ambitionen finns där men inte är det fullt ut implementerat. Kvinnor opereras fortfarande på sjukhus som inte har full tumörkirurgisk kompetens och gör man verkligen körtelutrymningar överallt i alla lägen där de borde ha gjorts???. Nedan kommer enkäten i sin helhet. Glöm inte bort att du som är sjuk alltid har rätt att begära second opinion från ett annat sjukhus, ett annat område än ditt eget.. Sammanställning av intervjuer med RCC Syd, Väst, Sthlm Gotland, Örebro/Uppsala, Norr och Sydöst. De som fick enkäten är Gynprocessledare inom sitt RCC (Kjell ...
En arbetsgrupp ledd av Johan Richter, Lund, har utarbetat ett omfattande nationellt VP enligt Regionala cancercentrums (RCC) mall. Jämfört med tidigare...
Till dig som får en förfrågan om att delta i framtagande av vårdprogram. Det är ett hedervärt och ansvarsfullt uppdrag att bli tillfrågad om att delta i framtagande av vårdprogram. Ofta har arbetsgrupperna en skev fördelning av såväl professioner som fördelning mellan klinisk och akademisk kompetens. Sjuksköterskor i Cancervård stöttar dig gärna om frågor skulle uppstå. Hör gärna av dig tidigt i processen så får du veta mer om vår ståndpunkt. Vi anser bl.a. att det i varje vårdprogramsgrupp ska finnas så väl klinisk som akademisk kompetens inom omvårdnad. Detta för att säkra att omvårdnaden i vårdprogrammen är evidensbaserade och av hög kvalitet.. //Styrelsen Sjuksköterskor i Cancervård. ...
|p|Lagom till sommaren kommer det nya vårdprogrammet för lungcancer. Det ska ses som ett komplement till de nationella riktlinjerna. Forskaren Bengt Bergman som arbetat med vårdprogrammet menar själv att återintegrering av klinisk forskning i sjukvården är en av nyckelfrågorna för framtidens lungcancervård.|/p|
SFAM (Svensk förening för allmänmedicin) har skapat många studiebrev som kan användas vid fortbildning i allmänmedicin, t.ex. i FQ-grupper eller i grupper av ST-läkare. Studiebreven finns att ladda ned på SFAM:s hemsida. Några av de mer intressanta studiebreven är: Svårläkta sår hos äldre - skrivet av Rut F Öien, docent i allmänmedicin. Baserat på SBU-rapport. Mat […]. ...
Under rubriken "SFOG riktlinjer" ligger dokument som är förankrade inom SFOG. Aktuella vetenskaplig artiklar läggs in under "Aktuellt" utan att SFOG tagit ställning till artiklarna. Skicka gärna in tips på aktuella artiklar som vi kan länka till. ...
Ett ganska komplicerat område som handlar om organisationsfrågor, om medicinsk utveckling, om hur man tillämpar vårdprogram, om man alls har några vårdprogram och förstås om ekonomiska resurser. Framgångarna med nya behandlingsmetoder och med nya mediciner har definitivt gjort det möjligt att korta vårddagarna. Lite berorende på behandling och specialitet, men visst borde det finnas en gräns där allt kortare vårdtider kommer att leda till fler återinläggningar, som i sin tur kan ge en dyrare vård och mer lidande för patienten. Jag har ju också haft en debatt i mitt landsting med bäring på frågor om platsbrist, allt sedan Karolinska i Huddinge verkar ha gjort alltför kraftiga neddragningar som hotar patientsäkerheten, något som nu har lett till vitesbelopp. Det där var en fråga som Hägglunds partivän och landstingsrådet Stig Nyman ansvarade för ...
som förskrivare i Dalarna är du väl förtrogen med aktuella vårdprogram, förskrivningsprocessen samt upphandlat sortiment. Du ansvarar för att erbjuda individuell utprovning och uppföljning av förskrivna inkontinenshjälpmedel samt insatta åtgärder.. som kontinensombud i Dalarna deltar du vid utredning, utprovning av inkontinenshjälpmedel samt uppföljningar tillsammans med förskrivaren. Du stödjer och inspirerar dina medarbetare för följsamhet till vårdprogram, exempelvis i att utföra toalettassistans och läckagemätningar. ...
Vi tar tacksamt emot tips som kan hjälpa oss att hålla landstingets webbplats korrekt och uppdaterad!. Webbredaktionen kan inte besvara patientrelaterade frågor. Kontakta istället aktuell mottagning eller hälsocentral eller ring sjukvårdsrådgivning på telefon 1177. Ange gärna din e-postadress så att vi kan kontakta dig, om behov uppstår.. Sidans adress: http://www.vll.se/Startsida/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/vardprogram * = Obligatorisk uppgift ...
Här är vårdprogram, vårdrutiner, rekommendationer, överenskommelser och handböcker samlat för dig som är vårdgivare.
Whiplashskadan kan ge många varierande symtom som ofta blir mycket långvariga. Skadorna är mycket svåra att diagnostisera. Minskad rörlighet och stelhet i halsryggen, värk i nacke och rygg, yrsel och minnessvårigheter är vanliga symtom. Ofta skickas patienterna mellan medicinska specialiteter utan att man riktigt vet vad man ska göra åt besvären. Skillnaderna i behandling beror främst på brist i konsensus ...
Regionindelningen som ska ligga till grund för olika bidragsnivåer föreslås utgå från de FA-regioner som Tillväxtanalys tillhandahåller, med vissa undantag. Syftet med förslaget anges vara att FA-regionerna håller ihop en funktionell arbets- och bostadsmarknad. Den egna regionindelningen ska även revideras med jämna mellanrum.. Tillväxtanalys tycker det är rimligt att man vill utgå från funktionella arbets- och bostadsmarknader då man ska dela in Sverige i regioner med rätt till olika stödnivåer av det slag som diskuteras här. Det ska även i sammanhanget poängteras att FA-regionerna inte gör anspråk på att utgöra en bild av funktionella bostadsmarknader. Tillväxtanalys anser dock att det i detta fall inte är lämpligt att använda FA-regionerna som regionalt underlag. Detta eftersom de inte till fullo står för en faktisk och observerad funktionell arbetsmarknad. FA-regionerna står för en förmodad och antagen funktionell arbetsmarknad på sikt, givet ett antal ...
För drygt 20 år sedan började man utveckla det vårdprogram för demens som nu gäller i hela Kalmar län. 21 distriktssköterskor driver programmet. De flesta utredningarna görs i primärvården. Läs mer ». ...
... är regelbunden tandvård till fast pris. Syftet är att en frisk mun ska fortsätta vara frisk eller att tandhälsan ska förbättras om det behövs. Samtidigt är det ett suveränt serviceavtal och en trygghet för patienten.. Frisktandvårdsavtalet anpassas till patientens tandvårdsbehov. Vi tar fram ett personligt vårdprogram utifrån en riskbedömning som tandläkaren eller tandhygienisten gör. Programmet omfattar både egenvård, förebyggande vård och behandling.. Informationsfolder, frisktandvård. ...
Medverka och stimulera till framtagande av gemensamma lokala vårdprogram mellan sjukhus och primärvård avseende dessa sjukdomsgrupper ...
NAAKA - Nätverk för astma-, allergi- och KOL-intresserade allmänläkare - är ett oberoende nätverk för läkare med intresse för astma, allergi och KOL och som är specialister eller ST-läkare inom allmänmedicin.. Nätverket arrangerar möten och kurser inom sitt intresseområdet samt deltar i utformning av riktlinjer och vårdprogram inom sitt ämnesområde, nationellt och internationellt.. NAAKA har en egen hemsida www.naaka.se.. ...
SIP - Samordnad individuell plan. Socialstyrelsen SIP http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/samordnadindividuellplan-sip. SKL - Samordnad individuell plan SIP https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samordnadindividuellplansip.samordnadindividuellplan.html. Landstinget i Värmland 1177 - Samordnad individuell plan SIP http://www.liv.se/For-vardgivare-och-samarbeten1/Samverkan/Samverkansavtal/Samordnad-individuell-plan-SIP/. Dokument inom landsting/kommun. Vårdprogram gravida med riskbruk missbruk (2014-03-05 - 2017-03-05). Dokument inom landsting. Alkoholproblem, överenskommelse. Informationsguide - "Så fungerar vården". Det nationella Brukarrådet för missbruks- och beroendevården har tagit fram denna skrift för brukare av vård.. Så fungera vården. Föräldrar inom beroendevården. Den nationella kartläggningen "Föräldrar inom missbruks- och beroendevården - en sammanfattning av underswökningen:. Föräldrar i missbruksvården, sammanfattning. ...
Svensk Neuropediatrisk Förening uppmuntrar ämnesinriktat arbete inom olika arbetsgrupper. De olika arbetsgruppernas syfte är att jobba för en nationell samverkan genom bland annat framtagande av nationella vårdprogram, anordnande av expertsammankomst...