Dagens tema i Nyhetsrummet är AP-fondernas framtida roll. Behoven av investeringar i Sverige är stort. Det behövs bostäder men också ny infrastruktur. Var ska pengarna komma ifrån? Det finns röster som menar att miljarderna i det svenska pensionssystemet
Är inte SD för långt åt höger för att vara nationalsocialister? Nu när de ändå är invalda så får man göra det bästa av situationen, ställ dom mot väggen och låt dom prestera. Jag är inte säker på att de pallar trycket och kommer att ha något vettigt att komma med, och det kommer att straffa sig. Låt dom göra bort sig. Ge dom tillräckligt långt rep så kommer de hänga sig själva. Risken är dock att white trash-pöbeln kommer att sympatisera med deras populistiska åsikter och inom tio år kommer alla tvingas köra risig Volvo 740, lyssna på Eddie Meduza och bara köra med sexistiska skämt.. SvaraRadera ...
15 april, 2021. Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.. Journalistförbundets ordförandes slutreplik på MPRTs replik Vi inför inte regler på eget bevåg. MPRT får det att framstå som att kravet på redaktionellt innehåll av hög kvalitet i mediestödsförordningen skulle vara någonting nytt. Så är inte fallet. Det infördes första gången 2016, i samband med att regeringens förordning om utvecklingsstöd kom. Som framgår av Journalistförbundets remissvar finns det inget stöd i förarbeten för att lagstiftaren har velat koppla ihop kvalitetsrekvisitet med innehållsmässiga krav avseende journalistiken. Tvärtom har det varit andra parametrar, såsom antalet anställda journalister och andelen eget redaktionellt innehåll, som har ansetts avgörande för kvaliteten.. Jag är väl medveten om att mediestöd inte är en grundlagsskyddad rättighet. Det har dock tidigare funnits en ambition hos regeringen att leva som ...
Uppdaterad 2021-06-14 13:00. För dig som vill resa till Polen. Fr o m tisdagen 30/3 till tisdagen 31/8 (med reservation för ytterligare förlängning) måste man vid gränspassagen visa upp ett negativt testsvar för pågående covid-19-infektion. Det får ha gått max 48 timmar mellan tillfället för provtagningen och gränspassagen. Kan man inte visa upp ett negativt testsvar, måste man gå på en tiodagars hemkarantän. Passagerare som omfattas av karantänplikten får göra ett covid-19 test på egen hand i Polen och om man under 48 timmar efter gränspassagen får ett negativt testsvar, då befrias man från karantänplikten.. Enligt regeringens förordning accepteras det antingen ett antigentest eller ett PCR-test och testresultatet bör vara utfärdat på polska eller engelska.. Personer som undantas från testkravet:. • lastbilschaufförer under arbete • besättningen av fartyg i samband med arbete. • personer vaccinerade mot covid-19 (alla nödvändiga doser, mot intyg på ...
Sjukhusläkarna förvaltar Stiftelsen Sjukhusläkarföreningens Understödsfond och Stiftelsen Lasarettsläkaren Gustaf Wennerströms donationsfond. Fonderna delar ut medel till behövande medlemmar i Sjukhusläkarna eller till medlemmars efterlevande varje år.. Som behövande enligt Skatteverket anses en person vars sammantagna inkomst understiger fyra prisbasbelopp och förmögenheten understiger ett prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2017 är 44 800 kronor.. Från understödsfonden kan understöd vidare utgå till medlemmar som har särskilt behov. Behovet av understöd bedöms från fall till fall utifrån den totala familjeekonomin.. Särskild ansökningsblankett samt riktlinjer för fondutdelningen kan rekvireras från Sjukhusläkarna på telefon 08-790 34 50 eller e-post [email protected] eller laddas ner från www.sjukhuslakarna.se. Vi ber Dig att noggrant svara på uppgifterna i ansökningsblanketten. Observera att alla fält ska fyllas i. För att kunna göra rätt bedömning ...
Här har vi samlat författningar som är utfärdade med stöd av miljöbalken. Det är regeringens förordningar och andra myndigheters föreskrifter och allmänna råd. De redovisas kapitelvis enligt miljöbalken.
Regeringens reglering blir i realiteten ett vinstförbud som skulle tvinga många att avveckla sin verksamhet, skriver Svenskt Näringsliv.
Dejtingsajt förordningar, Här har vi samlat författningar som är utfärdade med stöd av miljöbalken. De t är regeringens förordningar och andra myndigheters föreskrifter och allmänna råd.
Den 21 december 2017 ändrade regeringen förordningen för elbusspremien. Nu kan fler söka premien och målet är att ännu fler elbussar ska sättas i trafik. Ansökan om premien enligt den nya förordningen öppnar den 1 februari.
Statliga förordningar, den första från 1649, påbjöd att milstolpar skulle sättas upp efter allmänna vägar vid varje hel, halv och kvarts svensk mil. Emellertid dröjde det inpå 1700-talet tills milstolpar mera allmänt infördes, men då placerades de i gengäld oftast i vällagda fundament. Genom den väglag som trädde i kraft 1895 försvann nämnda krav och man slutade sätta upp och underhålla milstolpar. Redan innan dess hade de markerade väglängderna blivit obsoleta genom den övergång till metersystemet som antogs 1876. Milstolparna visade nämligen gamla svenska mil som var = 10,68 km.. Materialet i stolparna utgörs antingen av sten (oftast kalksten), järn eller trä. Stolpar av kalksten är oftast svårt vittrade, särskilt om de står nära vägar med stark trafik och utsätts för saltstänk under vintern. Samma förhållande tycks gälla de stolpar som uppges vara gjorda av sandsten. Trästolparna tycks ha hållit sig förvånansvärt bra ehuru vi inte vet när de ...
Regeringen ska tillsätta en utredning kring lagstiftningen för ordningsvakter och väktare. Det säger inrikesminister Mikael Damberg, som anser att dagens regelverk är ganska föråldrat.
Bakgrunden är framförallt den att Hälleforshundklubben och rasen som sådan nu är att betrakta som fullvärdig medlem i både SKK och SÄK. Då ligger det i klubbens och enskilda medlemmars intresse att anpassa sin verksamhet till det regelverk som gäller vid medlemskap i dessa intresseföreningar. Det kommer även att visa sig i de nya stadgar som styrelsen håller på att anpassa till SÄK och SKK s stadgar.. De valpar som föds är naturligtvis resultatet av en planerad avel där våra avelsråd haft inflytande. Dessa valpar skall då självklart registreras hos SKK, och för att göra detta skickar man in en registreringsanmälan och får i retur stamtavlor och det antal köpeavtal som behövs, alltså det antal valpar man registrerat.. Vad många inte känner till är att konsumentköplagen även omfattar försäljning av hundar, där regleras bl a vad som kallas konsumentköp. Säljaren åläggs här ett strängare ansvar för det man kallar dolda fel. Där finns också bestämmelser ...
Regeringens mål är att 90 procent av alla svenskar ska få tillgång till snabbt internet senast 2020. Därför är det allvarligt att vi i dag har ett regelverk som hämmar bredbandsutbyggnaden, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.. Sommaren 2014 föreslog en statlig utredning att frågan om att undanta stadsnäten från den så kallade lokaliseringsprincipen i kommunallagen bör utredas skyndsamt. Förslaget har ett starkt stöd i regeringen. Socialdemokraterna slog på sin kongress 2013 fast att regeringen bör ge stadsnäten möjligheten att agera på marknaden och över kommungränserna. Hela 80 procent av Miljöpartiets riksdagsledamöter som deltog i Svenska Stadsnätsföreningens valenkät 2014 är positiva.. - Stadsnäten bildades för att ta upp konkurrensen med de stora marknadsaktörerna och tack vare stadsnäten har vi i dag bland de lägsta bredbandspriserna i världen. Men om inget görs åt lokaliseringsprincipen riskerar många små öppna nät att ...
De Nationella samlingsmötena är en mötesplats för de som arbetar med naturhistoriska samlingar i hela Sverige.. Mötet kommer att bjuda på föreläsningar om ämnen som kopplar till naturhistoriska samlingar och arbetet med att förvalta dessa.. Vi kommer att få en uppdatering om läget inom DINA projektet, höra om möjligheter till massdigitalisering och medborgarforskning om naturhistoriska samlingar, och hur samlingsförvaltningen vid Naturhistoriska riksmuseet utvecklar sig på olika plan, bland annat hur museet kommer att implementera regelverket kring ABS förordningen och Nagoya protokollet (Access and Benefit ...
Regelverket (pdf, uppdaterad 2020-07-02, uppd. om dispens för registrering av uppfödarnamn under covid 19. En lista över alla uppdateringar hittar ni här: PDF ...
Nytt förslag från EU: Förordning om Kliniska Prövningar Gunilla Andrew-Nielsen Enheten för Kliniska i Prövningar & Licenser Läkemedelsverket Bakgrundsanalys Förslag om EU förordning om klinisk prövning
Inom ramen för vår samverkansmodell driver nu Itello Samverkansforum tillsammans med de kunder som vill medverka flera projekt som syftar till att arbeta fram en gemensam standardfunktionalitet i Inca för att möta förändringar i marknaden. Det kan vara nya regulatoriska krav eller nya marknadsföutsättningar genom upphandlingar inom tjänstepensions- och avtalspensionsområdet.. Syftet med Inca Executive Group är att på strategisk nivå, diskutera och planera den funktionella utvecklingen av Itellos produkter och samarbetsfrågor i syfte att förädla alla partners verksamhet.. Det huvudsakliga målet med Standardiseringskommittén är att möjliggöra standardiserade, långsiktiga lösningar för Itellos produkter. Detta ska uppnås genom att komma överens om gemensamma funktioner och rutiner inom produkterna och genom att skapa gemensamma ståndpunkter som används i diskussioner med externa parter som har ett starkt inflytande på Itellos kunders verksamhet. ...
Metoden bygger på anpassade underhållsplaner för varje enskild byggnad och utrustning, där hänsyn tas till hissen, rulltrappan eller dörrens driftmiljö och användning, dess teknikplattform och de lokala regulatoriska kraven. Utifrån detta skapar vi en underhållsplan som är avsedd att förlänga utrustningens livslängd och skydda värdet i din investering.. ...
Energimarknadsinspektionens förslag till ändringar i förordningen om fastställande av intäktsram inför tillsynsperioden 2016-2019
Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning av förare för behörighet AM; (konsoliderad elektronisk utgåva) beslutade den 19 mars Ändringar införda t.o.m. TSFS 2016:11. TSFS 2009:12 Konsoliderad
Jord- och skogsbruksministeriet PB 30 00023 Statsrådet [email protected] 289/01.02/2017 Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om…
Strukturfondsverksamheten regleras av flera nationella och EU-lagar och -förordningar. Bland de viktigaste bestämmelserna som styr projektverksamheten är den s.k. lagen och förordningen om finansiering samt förordningen om stödberättigande.. Den finansierande myndighetens beslut och instruktioner baserar sig på ovannämnda lagar och förordningar. Dessutom ger arbets- och näringsministeriet (ANM) som fungerar som förvaltningsmyndighet anvisningar till de finansierande myndigheterna.. ...
Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till ändring av föreskrifter (NFS 2005:10) om förbehandling m.m. av elavfall. Synpunkter på förslaget kan lämnas till oss senast den 25 januari 2016.
I den tryckta versionen av föreskriften (TLVFS 2014:6) om statligt tandvårdsstöd finns ett skrivfel i tillstånd 5013. Det gäller kolumnen för koder för ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som för åtgärd 420 har fått fel högsta angivet antal. Korrekt antal ska vara högst 3 och ändringen framgår av ett rättelseblad som finns på TLV:s webbplats, ni hittar länken till höger ...
UTLÅTANDE 23.2.2017 Jord- och skogsbruksministeriet PB 30 00023 STATSRÅDET [email protected] Dnr 194/01.02/2017 UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS…
Rubricerade ärende, diarienummer 2016-4217, har remitterats till Regelrådet.. Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.. ...
Inrikesministeriet har utfärdat en förordning om felparkeringsavgift. Felparkeringsavgiften, också kallad parkeringsbot, höjs i Jakobstad från 30 euro till 40 euro den 1 maj.
I årets utgåva, 2019/20, har viktiga ändringar skett i bl.a. trafikbrottslagen och trafikförordningen. Nya författningar som tagits med i boken är lagen och förordningen om fordonsregistrering och användning, vägtrafikdatalagen och vägtrafikdataförordningen.
Lokala föreskrifter och bestämmelser on Helsingborg.se | För Helsingborgs stad gäller lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter som kompletterar miljöbalkens…
med förslag till förordning angående fortsatt tillämpning av förordningen den 17 maj 1923 (nr 113) örn utgörande av en särskild stämpelavgift i vissa fall vid köp, byte eller införsel till riket av pärlor med flera lyx¬ ...
Efter långa debatter om medlemskapet beslöt kongressen bland annat att ändra stadgarna så att det blir möjligt för f-skattare att bli medlemmar.
Från och med 16 januari 2012 upphör förordningen om miljöbilspremie (2007:380) att gälla. Statistiken på dessa webbsidor bygger på den definition av miljöbil som finns i förordningen om miljöbilspremie. Eftersom definitionen upphör att gälla kommer följaktligen denna statistik inte att uppdateras i fortsättningen ...
Varbergs kommun ligger i Hallands län och har 65 397 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Varbergs kommun den 34:e högsta i landet med 4,2 procent.
Börjar du närma dig disputation och är antagen före 2012-10-31?. Då kan det vara aktuellt att se vilken version av regelverk, och allmän studieplan, som är bäst för dig. Regelverket för utbildning på forskarnivå vid Medfak, har reviderats. Den 1 november 2013 träder ett nytt regelverk samt ny allmän studieplan i kraft. Forskarstuderande antagna efter 1 november 2013 antas automatiskt till det nya regelverket samt ny allmän studieplan.. Forskarstuderande som har antagits mellan 2007-07-01 -- 2012-10-31 till ämnet Medicinsk vetenskap följer med automatik 2007-års regelverk, samt 2007-års allmänna studieplan.. Forskarstuderande som har antagits mellan 2012-11-01 -- 2013-10-31 till ämnet Medicinsk vetenskap har antagits till regelverket som gällde från och med 2012-11-01, men i och med förändringen som genomfördes 2013-11-01 under förutsättning att den individuella studieplanen ändras när det är dags för uppdatering.. Forskarstuderande som önskar byta till den ...
Vad krävs för ändringar i regelverket för att alla ska ansluta sig till ett gemensamt regelverk?  Invånaren ska se helheten. Politikerna är patienternas företrädare. De borde sätta ner foten. Hur fort kan vi gå fram?  Obligatoriska regler ska vara obligatoriska  Valbara regler ska bli obligatoriska  Så lite undantag som möjligt. Gemensamt regelverk kring hanteringen av eventuella undantag. Tredje person, våldsutsatta.  Alla informationsmängder visas direkt i Journalen. (Inget rådrum.)
Redaktionen har tittat djupare på Höjningsskandalen för att få fram hur detta har gått till och vad vi erfar så har Jacke, via ett så kallat kryphål i regelverket, kunnat få till sin höjning inom reglerna.Enligt vad vi kan tolka så har Jacke på något sätt lyckats övertyga klubben om att hans handicap inte motsvarar hans spelstyrka och därmed fått till höjningen med 2.0 i en så kallad Årlig hcp-revision.. Experter vi pratat med bekräftar att detta ligger inom regelverket även om man anses röra sig i gränslandet och genom att åberopa en årlig hcp-revision så töjer man ordentligt på regelverket ...
Jag heter Kent Bengtsson och bor just nu i Sydafrika och nyligen i England. Där har jag kommit att lära mycket om hur vi människor vilseletts av dem som styr vårt samhälle till en roll där vi är mer eller mindre förslavade av ideer som planterats i våra sinnen under hela våra liv. Men än viktigare är att jag insett och personligen börjat testa lösningar på detta. I motsats till den allmänna opinionen, så går det att göra något åt hur vårt mänskliga samhälle ser ut. Hoppas du är med mig på den resan. Om detta är första gången du är på den här sidan, börja med att läsa inläggen från början, eftersom det är ordningen de skrivits i. Gå till sidan Alla Artiklar för allt i kronologisk ordning. Ingenting i denna blogg skall ses som något annat än mina slutsatser eller ideer. Om du anser att jag har fel i något, undersök saken och kom till dina egna slutsatser. Om någon vill ta kontakt med mig, skicka en mail till kentbengtsson0 snabela gmail punkt com ...
Idag, söndagen 4 juni, på andra dagen av Svenska Jägareförbundets årsstämma vid huvudkontoret i Öster Malma, togs ett enhälligt beslut om att gå vidare med resultatet av motionerna rörande bågjakt som avhandlades 2016.. Dessa bågjaktsmotioner gav Jägareförbundets styrelse 2016 i uppdrag att ta fram ett Regelverk för införande av bågjakt. Ett förslag till regelverk skickades under våren 2017 ut på remiss till samtliga länsföreningar. Remissvaren samlades och sammanställdes i en kort presentation som visades under Jägareförbundets årsstämma idag.. Det ändringsförslag som inkom via remissvar och som är mest intressant för oss bågjägare är att regelverket ska ändras så att det omfattar allt vilt förutom stora rovdjur och säl som jaktbart vilt. Den ändringen, som också antogs av årsstämman, innebär alltså att även älgen tas med i regelverket. Dessutom var det ett antal mindre ändringar rörande tekniska benämningar.. Det är viktigt att komma ihåg ...
Denna studie behandlar ämnesområdet lots och lotsdispens med hänsyn till sjösäkerhet, ekonomi och regelverk. Den är upplagd som en explorativ studie. Fartyg i lotspliktigt farvatten som uppfyller lotsplikt ska ha lots ombord. Fartygsbefäl ombord lotspliktiga fartyg med täta anlöp till en hamn har möjlighet att erhålla dispens och därmed behöver fartyget inte ha lots ombord, så kallad lotsdispens. Lotsdispensen erhålls genom att minst genomföra en informationsresa i vardera riktningen i lotsled med förordnad lots. Dessutom krävs en säkerhetsbedömning av fartyget samt ett godkänt praktiskt och teoretiskt prov. Rapporten beskriver om valet mellan att ta lots eller lotsdispens har någon betydelse för sjösäkerheten med hänsyn till regelverk och ekonomiska faktorer. Tillvägagångsättet har bestått av en sammanställning och analys av olycksstatistik samt intervjuer av lotsar och befälhavare med lotsdispens. Även en kostnadsanalys med fyra olika exempelfartyg har genomförts för
Den 12 juni 2017 beslutade BFN att upphäva det allmänna rådet (BFNAR 2007:1) och vägledningen om frivillig delårsrapportering. Upphävandet gäller från och med den 12 juni 2017.. Regelverket har riktat sig till företag som frivilligt upprättat en delårsrapport. Regelverket är inte uppdaterat och därför inaktuellt utifrån gällande bestämmelser i årsredovisningslagen ...
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) Europeiska gemen
Den 1 juni 2015 kommer regeringens förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader att träda ikraft. Förordningen innehåller riktvärden för vilka nivåer av buller från vägar, flygplatser och spårtrafik som kan tolereras vid bostadsbyggnader.. Meningen med förordningen är att göra det tydligare för tillstånds- och tillsynsmyndigheter vilka ljudnivåer som är acceptabla vid bostäder. Till exempel bör inte, genom tillämpning av förordningen, bostäder uppföras där buller från spårtrafik och vägar överstiger i snitt 55 dB(A) vid bostadsbyggnadens fasad. Om så ändå är fallet för en befintlig bostad kommer en tillsynsmyndighet med hänvisning till förordningen kunna överväga eventuella åtgärder för att minska bullret.. Förordningen innebär dock inte krav på verksamhetsutövare eller myndigheter, eftersom samtliga värden för maximalt buller är just riktvärden som inte bör överskridas. Om det i det enskilda fallet finns skäl för högre ...
t av en specialiserad utbildning för chefer kring regelverk och ansvar vid genomförandet av kliniska studier uppkom regionalt, i Stockholm, efter Kjell Asplunds rapport om Macchiarini-fallet. Sedan visade det sig att fler regioner i landet efterfrågade denna typ av utbildning. KTA tillsammans med Läkemedelsverket anpassade och kvalitetssäkrade utbildningen för nationell nivå och metoden train the trainer användes för att regionerna själva skulle kunna utbilda fler chefer.. Satsningen är ett bra exempel på att oavsett om olika behov identifieras i respektive nod, så kan regionala lösningar anpassas och implementeras nationellt och därmed komma till nytta för alla sjukvårdsregioner. Läs hela intervjun med Helena Fenger-Krog som är Klinisk prövningsledare på KTA och som var projektledare i denna satsning. ...
Utredningen har analyserat hur regelverket för utvinning av metaller och mineral ur alunskiffer kan skärpas och tagit fram förslag på...
Idag presenterade regeringen en utredning som föreslår att det inte längre ska vara möjligt att återkalla arbetstillstånd när det begåtts bagatellartade misstag. Kompetensbristerna är stora och växande i tjänstesektorn. Många arbetsgivare hittar inte lämplig arbetskraft att rekrytera i Sverige. Möjligheten att rekrytera arbetskraftsinvandrare från tredje land är därför ytterst värdefull, det handlar bland annat om IT-specialister och ingenjörer från Indien och Kina.. - Kunskapsintensiva tjänsteföretag har stort behov av att rekrytera topptalanger från andra delar av världen för att kunna hävda sig i turboglobaliseringens tidevarv. Utan möjligheten till arbetskraftsinvandring riskerar Sverige att tappa företag och jobb utomlands. Valet står mellan arbetskraftsinvandring eller företagsutvandring, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.. Utredningens ambition att göra regelverket för arbetskraftsinvandring mer anpassat till företagens verklighet ...
I genomsnitt står en personbil parkerad 95 procent av tiden. Privat bildelning har potentialen att effektivisera resursanvändandet och samtidigt öka tillgången till transportmedel för grupper som idag inte har tillgång till bil. Bildelning kan också bidra till minskat bilägande och bilanvändning, vilket skulle minska klimatpåverkan, luftföroreningar, buller och trängsel. Men idag står ett otydligt regelverk i vägen för privat bildelning. RISE driver regelverksinnovation med vetenskapliga metoder tillsammans med myndigheter och industri.
Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Riksantikvarieämbetets rapport Översyn av regelverket om kulturföremål.
Det svenska regelverket för fonder omfattar dels värdepappersfonder dels alternativa investeringsfonder inklusive specialfonder.
Det går att med dagens regelverk bygga billigare och det måste även byggföretagen ta till sig.. Just precis.. Nu är det inte jag som formulerat just denna mening. Den har bostadsminister Stefan Attefall och SABO:s VD Kurt Eliasson gjort. I en artikel i Dagens Industri idag anser de att förutsättningarna för byggandet måste vara långsiktigt. Just precis. De brukar Byggindustrin och Fastighetsägarna också hävda i samma andetag som de kräver förändringar. Mest av allt önskar BI och Fastighetsägarna att förhandlade hyror ersätts med ett öronbedövande klirr i fastighetsägarnas kassor som PJ Anders Linder beskrev konsekvenserna av införandet av marknadshyror häromdagen.. Stefan Attefall och Kurt Eliasson är mera inne på att om det ska höras några ljud så är det av byggkranar så att människor kan förverkliga sina drömmar och bidra till svensk tillväxt.. De menar att den nya lagen om allmännyttorna, översynen av planprocesserna och den utredning som pågår om ...
Under 2011-2012 har 132 apotek inspekterats av Läkemedelsverket. Det motsvarar cirka tio procent av landets apotek. Vid samtliga inspektioner noterades avsteg från regelverket, men inga avvikelser bedömdes som kritiska - att utgöra en fara för patientsäkerheten. Däremot gällde flera större avvikelser bristfällig hantering av narkotiska läkemedel, något som Läkemedelsverket ser allvarligt på.. Det totala antalet noterade avvikelser under 2012 var 758, varav 26 klassades som större. Ingen avvikelse klassades som kritisk, det vill säga utgjorde en fara för patientsäkerheten.. De fem vanligaste avvikelsekategorierna vid apoteksinspektioner under 2012 var:. ...
Regelverk för upphandling inom Kommunkoncernen, Bodens kommun. Upphandlingspolicyn anger regler och riktlinjer för upphandling av varor och tjänster.. För mer information läs;. Upphandlingspolicy ...
Nu har jag dock, enligt en säker källa, fått höra att hela partistyrelsen ställer sina platser till förfogande (enligt en stadgeräv, går det inte att ställa sina platser till förfogande, utan man måste avgå). En ljusning i mörket, i och med att förtroenderådets ombud hitintills inte visat någon som helst tillstymmelse till reformvilja. Jag kandiderar inte till posten som ordförande, vilket mina partikamrater Peter Högberg och Sandro Wennberg gör (och som även Aftonbladet uppmärksammar), men i och med att partistyrelsen äntligen, äntligen, äntligen har förstått allvaret i Socialdemokraternas kris, vill jag härmed tillkännage att jag kandiderar till partistyrelsen och det verkställande utskottet ...
RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Hva er en offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU)? En offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU) er en kontrakt
30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Företags redovisningsval: K2 eller K3 : Hur väljer fastighetsbolag och FoU-företag regelverk för upprättande av årsredovisning?.
Man kan inte låta de resursstarka tillfredsställa sina önskemål utan att dessa hålls i schack av ett demokratiskt ledarskap och starkt regelverk.
Stortinget ber regjeringen gjennomgå regelverket for krav til stedlig leder i barnehager, og tilse at unntaksbestemmelsen er slik at den ikke benyttes til å redusere kostnader i barnehagesektoren ...
Regelverket för gassläcksystem har uppdaterats i en ny utgåva, SBF 500:4 Regler för gassläcksystem. Syftet är att den ska harmonisera med EU-standarden SS-EN 15004 för att säkerställa att installation och underhåll av gassläcksystem utförs med god kvalitet.
För oss som följer debatten är det inte obekant att socialtjänsten är omgärdad av ett regelverk som ser ut att bli alltmera komplicerat.
Mätning av kroppstemperatur på matchdagen. En del av det medicinska regelverk som Svensk elitfotboll hoppas att Folkhälsomyndigheten säger ja till.
Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen SOU 2018:70, En arvsfond i takt med tiden - En översyn av regelverket...
Side: 1 / 5 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 1. Banelegeme Side: 2 / 5 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.2 Underbygning...
Oppdragsgiveren hadde gjort kjøp av tjenester til barnevernet i 2015 og 2016 for 1,7 og 1,1 mill. kroner uten kunngjøring. I det da gjeldende regelverket…. ...
Regelverk för våra idrotter Hastighet Short Track Maraton Inlines Roller Derby                                                 ...
Individualanarkism är en av de två klassiska anarkistiska riktningarna, där social anarkism är den andra. Precis som för socialanarkism bekämpas klassamhället, staten, kapitalismen och auktoriteter. Men istället för idealiserandet av kollektivet, betonar de flesta individualanarkister individen som samhällets bas, varvid de skiljer sig rent organisatoriskt från socialanarkisterna. Vidare tror de, till skillnad från socialanarkisterna, på den fria marknaden. Den fria marknad som åsyftas är inte den samma som den kapitalistiska, utan en marknad utan ränta, patent och statliga regleringar, även kallad mutualism. Mutualismen är således individualanarkismens ekonomiska system. Som i fallet med andra socialistiska riktningar baseras ideologin på arbetsvärdeteorin. Visionen är, för flertalet, att samhället gradvis skall förändras inifrån genom byggandet av alternativa ekonomier, s.k. gradualism, så att våldsamma revolutioner kan undvikas. Individualanarkismen har en vidd ...
It is important to demonstrate that the global warming story is not an issue belonging to the field of natural sciences only or mostly, even though Al Gore and his fellow-travelers pretend it is the case. It is again, as always in the past, the old, for many of us well-known debate: freedom and free markets vs. dirigism, political control and expansive and unstoppable government regulation of human behavior. In the past, the market was undermined mostly by means of socialist arguments with slogans like: stop the immiseration of the masses. Now, the attack is led under the slogan: stop the immiseration (or perhaps destruction) of the Planet ...
Svagt och reaktivt. Ett steg i rätt riktning, men ack så litet. Det säger SPF Seniorerna i en kommentar till regeringens förordning om bemanning nattetid på boenden för äldre.
Herr talman! På upphandlingens område tycker jag mig nästa kunna skönja en ny trend som är lite bekymmersam. Man konstaterar att det finns ett problem som i allt väsentligt beror på att upphandlande myndigheter inte tillräckligt utnyttjar det regelverk som redan finns. Men i stället för att då åtgärda detta och arbeta med att höja kompetensen hos myndigheterna ändrar man på lagen. I värsta fall får vi då ett regelverk som blir ännu svårare att tillämpa. Detta måste man vara mycket uppmärksam på.. Vi ser sådana tendenser i den proposition som vi diskuterar i dag, och vi ser dem alldeles tydligt i regeringens arbete med krav enligt kollektavtal vid upphandling. I stället för att konstatera att myndigheterna måste bli bättre på att nyttja de långtgående möjligheter som finns att redan i dag ställa sociala krav vill man definiera kraven åt dem, och man tar då sin utgångspunkt i kollektivavtalen. Detta gör bara regelverket ännu svårare, och det blir bara ...
För vissa arbetsuppgifter, s.k. licenspliktiga arbetsuppgifter, är licens obligatoriskt för anställda i ett SwedSec-anslutet företag. Motsvarande gäller för anställda i koncernföretag som omfattas av koncernanslutning, anknutna ombud och anknutna försäkringsdistributörer till anslutna företag samt inhyrd personal som arbetar under anställningsliknande förhållanden och för endast ett företag, som enligt regelverket betraktas som anställda. De licenspliktiga arbetsuppgifterna anges i 3 kap. 1 § SwedSecs regelverk.. Kravet på licens vid utförande av licenspliktiga arbetsuppgifter gäller endast för anställda i eller, enligt SwedSecs regelverk, betraktas som anställda, i det SwedSec-anslutna företaget. Det finns inget i SwedSecs regelverk som hindrar att det anslutna företaget anlitar uppdragstagare utan licens för att utföra arbetsuppgifter som hade krävt licens om de utförts av anställda hos det anslutna i företaget. De anslutna företagen bör dock vara ...
Pressmeddelande den 5 augusti 2014, Stockholm. För första gången finns nu ett tydligt etiskt regelverk för låneinstitut i snabblånebranschen. S.K.E.F, snabblånemarknadens nya branschförening, har som övergripande mål att verka för en sund och seriös konsumentkreditgivning och för att branschens goda anseende ska upprätthållas. Föreningen har därför tagit fram ett etiskt regelverk som medlemmarna har åtagit sig att följa som en del av sitt medlemskap.. De etiska reglerna befäster grundförutsättningar som medlemsföretagen ska ta hänsyn till vad gäller registrering av sin verksamhet, internkultur, bemötande av konsument, informations- delgivning, marknadsföring, hur god kreditgivningssed ska efterlevas och åtaganden kring utlåning och återbetalning.. S.K.E.F bevisar med detta att vi menar allvar med att hålla ordning och reda i vår bransch, säger Magnus Sjögren, S.K.E.F:s styrelseordförande. Regelverket är omfattande och tydligt. Våra medlemsföretag har ...
Ramsele 2015-11-13. Öppet brev till Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen 871 86 Härnösand. Kopia: Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Sollefteå Kommun, Nyhetsmedia. Ert svar beträffande beslut angående tillstånd för vindkraftanläggning i Salsjö, Sollefteå kommun, dianr 559-7322-15. Vi får tacka för Ert svar på Ert svar (Svar från LS ) på vårt brev från 2015-10-02 Ert svar innebär tyvärr en oförändrad tillämpning av dagens regelverk för störande ljud i samband med drift av vindkraftverk. Ett regelverk som är baserat på kortvariga studier av mycket små vindkraftverk, en sjättedel i storlek i jämförelse med dagens, och placerade i ett flackt landskap det vill säga en helt annan miljö än de kuperade skogslandskap som nu är fallet. Erfarenheterna av tillämpning av detta regelverk är att landsbygdens invånare, som bor inom 5-10 km från vindkraftanläggningar, kan komma att drabbas av en starkt försämrad livsmiljö. Dessutom tillkommer alla andra ...
Omkring var fjärde bussförare som kör långväga trafik i Tyskland bryter mot kör- och vilotidsreglerna. Det visar en rapport från den myndighet som utövar tillsyn över regelverket, Bundesamtes für Güterverkehr (BAG) i Köln. Andelen förare som bryter mot regelverket har också ökat avsevärt under ett år. Samtidigt har expressbusstrafiken i landet vuxit dramatiskt.. Av 278 kontrollerade bussförare i långväga trafik, både tyska och utländska, bröt nästan 15 procent mot regelverket: 28 fall av brott mot vilotiderna, 18 fall bröt mot reglerna om raster och 14 mot de tillåtna körtiderna.. I 245 kontroller av tyska och utländska bussar under första halvåret i år visade sig brotten mot kör- och vilotidsreglerna närmast ha fördubblats till 27 procent.. BAG konstaterar att konkurrensen mellan expressbussföretagen har lett till förödande prisnivåer och från politiskt håll har man framfört uppfattningar om att den bristande efterlevnaden av kör- och vilotidsreglerna ...
Min undrar är varken eller, där. Jag tänkte att med samma regler överallt så minskar möjligheten för att våga satsa på innovationen om den faller utanför ett gemensamt regelverk. Funnes inget gemensamt regelverk är möjligheten större att finna en marknad i något hörn för sin innovation varpå de andra avundsjukt kan titta på den och snart anpassa sin regelverk till framtiden. Det finns alltid en risk att regler hindrar utveckling. Om samma regler gällt hos alla hov hade Columbus aldrig upptäckt Amerika och då hade vi ju inte kunnat diskutera detta över Internet ...
Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) åpnet fra første januar i år for økt innsyn i forskningen som ligger til grunn for nye medisiner, etter en lang kamp mellom ulike interesser. Regelverket gjelder også for Norge.. Forkjemperne for økt åpenhet håper at dette vil føre til at alle studier publiseres og at uavhengige forskere lettere kan saumfare forskning finansiert av legemiddelindustrien.. Det var dette som skjedde da kliniske studier på influensamiddelet Tamiflu etter flere års tautrekking i 2013 ble offentliggjort sin helhet.. - Det er veldig bra at det nye regelverket kommer. Vi trenger det absolutt. Publikasjonsskjevhet har vært et stort problem, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.. Han påpeker at det i siste instans er pasientene som tjener på økt åpenhet, ved at de kan være tryggere på at medisinene virker som de skal. Det nye regelverket gjelder imidlertid bare for nye studier. Det innebærer en stor begrensning, siden dagens ...
FAR och PwC har inlett ett projekt för att ta fram en vägledning samt stödmaterial för ISQM, ett nytt regelverk för kvalitetsfrågor inom revision. Det ersätter det tidigare regelverket ISQC 1, den 15 december 2022.. Fokus kommer att ligga på små och medelstora revisionsföretag och att hjälpa dessa att omsätta det omfattande regelverket i praktiken, skriver FAR på sin webbplats.. Enligt branschorganisationen kommer det nya regelverket att innebära stora skillnader i kraven på byråernas kvalitetsarbete. ...
I och med introduktion av regelverket Solvens II, fick Folksam ett behov av att etablera en lösning för kvantitativ och kvalitativ rapportering enligt det nya regelverket till Finansinspektionen. Folksam hade sedan tidigare arbetat med rapporteringsplattformen IBM Financial Statement Reporting (FSR) för finansiell rapportering, och detta verktyg är en föregångare till den modernare plattformen IBM Cognos Disclosure Management (CDM).. Till början fick Attollo i uppdrag att migrera rapporteringsplattformen IBM Financial Statement Reporting (FSR) för finansiell rapportering, till den mer moderna rapporteringsplattformen IBM Cognos Disclosure Management (CDM). Då Attollo byggt upp stor erfarenhet kring att framgångsrikt implementera CDM för regulatorisk rapportering, kunde Attollo också visa upp hur Folksam med relativt små medel kunde expandera nyttjandet av CDM till att även omfatta kvantitativ och kvalitativ rapportering enligt det nya regelverket Solvens II.. Som ett första steg ...
Tänk om myndigheter kunde se sig som servicegivare, som en organisation som har ett uppdrag att serva medborgarna i stället för att rida på höga hästar och säga att vi har våra regler. Det är helt helt orimlig tolkning att det nu är eleverna och högskolorna som ska ändra sig för att passa regelverket. Det borde väl vara regelverket som ändras så att det passar utbildningen? Regelverket finns ju inte för sin egen skull, utan för att studenterna ska kunna plugga ...