Är inte SD för långt åt höger för att vara nationalsocialister? Nu när de ändå är invalda så får man göra det bästa av situationen, ställ dom mot väggen och låt dom prestera. Jag är inte säker på att de pallar trycket och kommer att ha något vettigt att komma med, och det kommer att straffa sig. Låt dom göra bort sig. Ge dom tillräckligt långt rep så kommer de hänga sig själva. Risken är dock att white trash-pöbeln kommer att sympatisera med deras populistiska åsikter och inom tio år kommer alla tvingas köra risig Volvo 740, lyssna på Eddie Meduza och bara köra med sexistiska skämt.. SvaraRadera ...
Sjukhusläkarna förvaltar Stiftelsen Sjukhusläkarföreningens Understödsfond och Stiftelsen Lasarettsläkaren Gustaf Wennerströms donationsfond. Fonderna delar ut medel till behövande medlemmar i Sjukhusläkarna eller till medlemmars efterlevande varje år.. Som behövande enligt Skatteverket anses en person vars sammantagna inkomst understiger fyra prisbasbelopp och förmögenheten understiger ett prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2017 är 44 800 kronor.. Från understödsfonden kan understöd vidare utgå till medlemmar som har särskilt behov. Behovet av understöd bedöms från fall till fall utifrån den totala familjeekonomin.. Särskild ansökningsblankett samt riktlinjer för fondutdelningen kan rekvireras från Sjukhusläkarna på telefon 08-790 34 50 eller e-post [email protected] eller laddas ner från www.sjukhuslakarna.se. Vi ber Dig att noggrant svara på uppgifterna i ansökningsblanketten. Observera att alla fält ska fyllas i. För att kunna göra rätt bedömning ...
Här har vi samlat författningar som är utfärdade med stöd av miljöbalken. Det är regeringens förordningar och andra myndigheters föreskrifter och allmänna råd. De redovisas kapitelvis enligt miljöbalken.
Regeringens reglering blir i realiteten ett vinstförbud som skulle tvinga många att avveckla sin verksamhet, skriver Svenskt Näringsliv.
Dejtingsajt förordningar, Här har vi samlat författningar som är utfärdade med stöd av miljöbalken. De t är regeringens förordningar och andra myndigheters föreskrifter och allmänna råd.
Statliga förordningar, den första från 1649, påbjöd att milstolpar skulle sättas upp efter allmänna vägar vid varje hel, halv och kvarts svensk mil. Emellertid dröjde det inpå 1700-talet tills milstolpar mera allmänt infördes, men då placerades de i gengäld oftast i vällagda fundament. Genom den väglag som trädde i kraft 1895 försvann nämnda krav och man slutade sätta upp och underhålla milstolpar. Redan innan dess hade de markerade väglängderna blivit obsoleta genom den övergång till metersystemet som antogs 1876. Milstolparna visade nämligen gamla svenska mil som var = 10,68 km.. Materialet i stolparna utgörs antingen av sten (oftast kalksten), järn eller trä. Stolpar av kalksten är oftast svårt vittrade, särskilt om de står nära vägar med stark trafik och utsätts för saltstänk under vintern. Samma förhållande tycks gälla de stolpar som uppges vara gjorda av sandsten. Trästolparna tycks ha hållit sig förvånansvärt bra ehuru vi inte vet när de ...
Bakgrunden är framförallt den att Hälleforshundklubben och rasen som sådan nu är att betrakta som fullvärdig medlem i både SKK och SÄK. Då ligger det i klubbens och enskilda medlemmars intresse att anpassa sin verksamhet till det regelverk som gäller vid medlemskap i dessa intresseföreningar. Det kommer även att visa sig i de nya stadgar som styrelsen håller på att anpassa till SÄK och SKK s stadgar.. De valpar som föds är naturligtvis resultatet av en planerad avel där våra avelsråd haft inflytande. Dessa valpar skall då självklart registreras hos SKK, och för att göra detta skickar man in en registreringsanmälan och får i retur stamtavlor och det antal köpeavtal som behövs, alltså det antal valpar man registrerat.. Vad många inte känner till är att konsumentköplagen även omfattar försäljning av hundar, där regleras bl a vad som kallas konsumentköp. Säljaren åläggs här ett strängare ansvar för det man kallar dolda fel. Där finns också bestämmelser ...
De Nationella samlingsmötena är en mötesplats för de som arbetar med naturhistoriska samlingar i hela Sverige.. Mötet kommer att bjuda på föreläsningar om ämnen som kopplar till naturhistoriska samlingar och arbetet med att förvalta dessa.. Vi kommer att få en uppdatering om läget inom DINA projektet, höra om möjligheter till massdigitalisering och medborgarforskning om naturhistoriska samlingar, och hur samlingsförvaltningen vid Naturhistoriska riksmuseet utvecklar sig på olika plan, bland annat hur museet kommer att implementera regelverket kring ABS förordningen och Nagoya protokollet (Access and Benefit ...
Nytt förslag från EU: Förordning om Kliniska Prövningar Gunilla Andrew-Nielsen Enheten för Kliniska i Prövningar & Licenser Läkemedelsverket Bakgrundsanalys Förslag om EU förordning om klinisk prövning
Metoden bygger på anpassade underhållsplaner för varje enskild byggnad och utrustning, där hänsyn tas till hissen, rulltrappan eller dörrens driftmiljö och användning, dess teknikplattform och de lokala regulatoriska kraven. Utifrån detta skapar vi en underhållsplan som är avsedd att förlänga utrustningens livslängd och skydda värdet i din investering.. ...
Energimarknadsinspektionens förslag till ändringar i förordningen om fastställande av intäktsram inför tillsynsperioden 2016-2019
Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) Tullstyrelsen Föreskrift Dnr Datum 167/010/ Författningsgrund
Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till ändring av föreskrifter (NFS 2005:10) om förbehandling m.m. av elavfall. Synpunkter på förslaget kan lämnas till oss senast den 25 januari 2016.
I den tryckta versionen av föreskriften (TLVFS 2014:6) om statligt tandvårdsstöd finns ett skrivfel i tillstånd 5013. Det gäller kolumnen för "koder för ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder" som för åtgärd 420 har fått fel högsta angivet antal. Korrekt antal ska vara "högst 3" och ändringen framgår av ett rättelseblad som finns på TLV:s webbplats, ni hittar länken till höger ...
UTLÅTANDE 23.2.2017 Jord- och skogsbruksministeriet PB 30 00023 STATSRÅDET [email protected] Dnr 194/01.02/2017 UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS…
Rubricerade ärende, diarienummer 2016-4217, har remitterats till Regelrådet.. Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.. ...
Inrikesministeriet har utfärdat en förordning om felparkeringsavgift. Felparkeringsavgiften, också kallad parkeringsbot, höjs i Jakobstad från 30 euro till 40 euro den 1 maj.
Lokala föreskrifter och bestämmelser on Helsingborg.se | För Helsingborgs stad gäller lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter som kompletterar miljöbalkens…
med förslag till förordning angående fortsatt tillämpning av förordningen den 17 maj 1923 (nr 113) örn utgörande av en särskild stämpelavgift i vissa fall vid köp, byte eller införsel till riket av pärlor med flera lyx¬ ...
Börjar du närma dig disputation och är antagen före 2012-10-31?. Då kan det vara aktuellt att se vilken version av regelverk, och allmän studieplan, som är bäst för dig. Regelverket för utbildning på forskarnivå vid Medfak, har reviderats. Den 1 november 2013 träder ett nytt regelverk samt ny allmän studieplan i kraft. Forskarstuderande antagna efter 1 november 2013 antas automatiskt till det nya regelverket samt ny allmän studieplan.. Forskarstuderande som har antagits mellan 2007-07-01 -- 2012-10-31 till ämnet Medicinsk vetenskap följer med automatik 2007-års regelverk, samt 2007-års allmänna studieplan.. Forskarstuderande som har antagits mellan 2012-11-01 -- 2013-10-31 till ämnet Medicinsk vetenskap har antagits till regelverket som gällde från och med 2012-11-01, men i och med förändringen som genomfördes 2013-11-01 under förutsättning att den individuella studieplanen ändras när det är dags för uppdatering.. Forskarstuderande som önskar byta till den ...
Vad krävs för ändringar i regelverket för att alla ska ansluta sig till ett gemensamt regelverk?  Invånaren ska se helheten. Politikerna är patienternas företrädare. De borde sätta ner foten. Hur fort kan vi gå fram?  Obligatoriska regler ska vara obligatoriska  Valbara regler ska bli obligatoriska  Så lite undantag som möjligt. Gemensamt regelverk kring hanteringen av eventuella undantag. Tredje person, våldsutsatta.  Alla informationsmängder visas direkt i Journalen. (Inget rådrum.)
Jag heter Kent Bengtsson och bor just nu i Sydafrika och nyligen i England. Där har jag kommit att lära mycket om hur vi människor vilseletts av dem som styr vårt samhälle till en roll där vi är mer eller mindre förslavade av ideer som planterats i våra sinnen under hela våra liv. Men än viktigare är att jag insett och personligen börjat testa lösningar på detta. I motsats till den allmänna opinionen, så går det att göra något åt hur vårt mänskliga samhälle ser ut. Hoppas du är med mig på den resan. Om detta är första gången du är på den här sidan, börja med att läsa inläggen från början, eftersom det är ordningen de skrivits i. Gå till sidan "Alla Artiklar" för allt i kronologisk ordning. Ingenting i denna blogg skall ses som något annat än mina slutsatser eller ideer. Om du anser att jag har fel i något, undersök saken och kom till dina egna slutsatser. Om någon vill ta kontakt med mig, skicka en mail till "kentbengtsson0 snabela gmail punkt com" ...
Denna studie behandlar ämnesområdet lots och lotsdispens med hänsyn till sjösäkerhet, ekonomi och regelverk. Den är upplagd som en explorativ studie. Fartyg i lotspliktigt farvatten som uppfyller lotsplikt ska ha lots ombord. Fartygsbefäl ombord lotspliktiga fartyg med täta anlöp till en hamn har möjlighet att erhålla dispens och därmed behöver fartyget inte ha lots ombord, så kallad lotsdispens. Lotsdispensen erhålls genom att minst genomföra en informationsresa i vardera riktningen i lotsled med förordnad lots. Dessutom krävs en säkerhetsbedömning av fartyget samt ett godkänt praktiskt och teoretiskt prov. Rapporten beskriver om valet mellan att ta lots eller lotsdispens har någon betydelse för sjösäkerheten med hänsyn till regelverk och ekonomiska faktorer. Tillvägagångsättet har bestått av en sammanställning och analys av olycksstatistik samt intervjuer av lotsar och befälhavare med lotsdispens. Även en kostnadsanalys med fyra olika exempelfartyg har genomförts för
Den 12 juni 2017 beslutade BFN att upphäva det allmänna rådet (BFNAR 2007:1) och vägledningen om frivillig delårsrapportering. Upphävandet gäller från och med den 12 juni 2017.. Regelverket har riktat sig till företag som frivilligt upprättat en delårsrapport. Regelverket är inte uppdaterat och därför inaktuellt utifrån gällande bestämmelser i årsredovisningslagen ...
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) Europeiska gemen
Den 1 juni 2015 kommer regeringens förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader att träda ikraft. Förordningen innehåller riktvärden för vilka nivåer av buller från vägar, flygplatser och spårtrafik som kan tolereras vid bostadsbyggnader.. Meningen med förordningen är att göra det tydligare för tillstånds- och tillsynsmyndigheter vilka ljudnivåer som är acceptabla vid bostäder. Till exempel bör inte, genom tillämpning av förordningen, bostäder uppföras där buller från spårtrafik och vägar överstiger i snitt 55 dB(A) vid bostadsbyggnadens fasad. Om så ändå är fallet för en befintlig bostad kommer en tillsynsmyndighet med hänvisning till förordningen kunna överväga eventuella åtgärder för att minska bullret.. Förordningen innebär dock inte krav på verksamhetsutövare eller myndigheter, eftersom samtliga värden för maximalt buller är just riktvärden som inte bör överskridas. Om det i det enskilda fallet finns skäl för högre ...
Idag presenterade regeringen en utredning som föreslår att det inte längre ska vara möjligt att återkalla arbetstillstånd när det begåtts bagatellartade misstag. Kompetensbristerna är stora och växande i tjänstesektorn. Många arbetsgivare hittar inte lämplig arbetskraft att rekrytera i Sverige. Möjligheten att rekrytera arbetskraftsinvandrare från tredje land är därför ytterst värdefull, det handlar bland annat om IT-specialister och ingenjörer från Indien och Kina.. - Kunskapsintensiva tjänsteföretag har stort behov av att rekrytera topptalanger från andra delar av världen för att kunna hävda sig i turboglobaliseringens tidevarv. Utan möjligheten till arbetskraftsinvandring riskerar Sverige att tappa företag och jobb utomlands. Valet står mellan arbetskraftsinvandring eller företagsutvandring, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.. Utredningens ambition att göra regelverket för arbetskraftsinvandring mer anpassat till företagens verklighet ...
I genomsnitt står en personbil parkerad 95 procent av tiden. Privat bildelning har potentialen att effektivisera resursanvändandet och samtidigt öka tillgången till transportmedel för grupper som idag inte har tillgång till bil. Bildelning kan också bidra till minskat bilägande och bilanvändning, vilket skulle minska klimatpåverkan, luftföroreningar, buller och trängsel. Men idag står ett otydligt regelverk i vägen för privat bildelning. RISE driver regelverksinnovation med vetenskapliga metoder tillsammans med myndigheter och industri.
Det går att med dagens regelverk bygga billigare och det måste även byggföretagen ta till sig.. Just precis.. Nu är det inte jag som formulerat just denna mening. Den har bostadsminister Stefan Attefall och SABO:s VD Kurt Eliasson gjort. I en artikel i Dagens Industri idag anser de att förutsättningarna för byggandet måste vara långsiktigt. Just precis. De brukar Byggindustrin och Fastighetsägarna också hävda i samma andetag som de kräver förändringar. Mest av allt önskar BI och Fastighetsägarna att förhandlade hyror ersätts med ett "öronbedövande klirr" i fastighetsägarnas kassor som PJ Anders Linder beskrev konsekvenserna av införandet av marknadshyror häromdagen.. Stefan Attefall och Kurt Eliasson är mera inne på att om det ska höras några ljud så är det av byggkranar så att människor kan "förverkliga sina drömmar och bidra till svensk tillväxt".. De menar att den nya lagen om allmännyttorna, översynen av planprocesserna och den utredning som pågår om ...
Under 2011-2012 har 132 apotek inspekterats av Läkemedelsverket. Det motsvarar cirka tio procent av landets apotek. Vid samtliga inspektioner noterades avsteg från regelverket, men inga avvikelser bedömdes som kritiska - att utgöra en fara för patientsäkerheten. Däremot gällde flera större avvikelser bristfällig hantering av narkotiska läkemedel, något som Läkemedelsverket ser allvarligt på.. Det totala antalet noterade avvikelser under 2012 var 758, varav 26 klassades som större. Ingen avvikelse klassades som kritisk, det vill säga utgjorde en fara för patientsäkerheten.. De fem vanligaste avvikelsekategorierna vid apoteksinspektioner under 2012 var:. ...
Regelverk för upphandling inom Kommunkoncernen, Bodens kommun. Upphandlingspolicyn anger regler och riktlinjer för upphandling av varor och tjänster.. För mer information läs;. Upphandlingspolicy ...
Nu har jag dock, enligt en säker källa, fått höra att hela partistyrelsen ställer sina platser till förfogande (enligt en stadgeräv, går det inte att ställa sina platser till förfogande, utan man måste avgå). En ljusning i mörket, i och med att förtroenderådets ombud hitintills inte visat någon som helst tillstymmelse till reformvilja. Jag kandiderar inte till posten som ordförande, vilket mina partikamrater Peter Högberg och Sandro Wennberg gör (och som även Aftonbladet uppmärksammar), men i och med att partistyrelsen äntligen, äntligen, äntligen har förstått allvaret i Socialdemokraternas kris, vill jag härmed tillkännage att jag kandiderar till partistyrelsen och det verkställande utskottet ...
RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Hva er en offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU)? En offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU) er en kontrakt
Man kan inte låta de resursstarka tillfredsställa sina önskemål utan att dessa hålls i schack av ett demokratiskt ledarskap och starkt regelverk.
För oss som följer debatten är det inte obekant att socialtjänsten är omgärdad av ett regelverk som ser ut att bli alltmera komplicerat.
Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen SOU 2018:70, En arvsfond i takt med tiden - En översyn av regelverket...
Oppdragsgiveren hadde gjort kjøp av tjenester til barnevernet i 2015 og 2016 for 1,7 og 1,1 mill. kroner uten kunngjøring. I det da gjeldende regelverket…. ...
Side: 1 / 7 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering A-Overordnede spesifikasjoner 4. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Side: 2 / 7 Innholdsfortegnelse A.4 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)...
Regelverk för våra idrotter Hastighet Short Track Maraton Inlines Roller Derby                                                 ...
Individualanarkism är en av de två klassiska anarkistiska riktningarna, där social anarkism är den andra. Precis som för socialanarkism bekämpas klassamhället, staten, kapitalismen och auktoriteter. Men istället för idealiserandet av kollektivet, betonar de flesta individualanarkister individen som samhällets bas, varvid de skiljer sig rent organisatoriskt från socialanarkisterna. Vidare tror de, till skillnad från socialanarkisterna, på den fria marknaden. Den fria marknad som åsyftas är inte den samma som den kapitalistiska, utan en marknad utan ränta, patent och statliga regleringar, även kallad mutualism. Mutualismen är således individualanarkismens ekonomiska system. Som i fallet med andra socialistiska riktningar baseras ideologin på arbetsvärdeteorin. Visionen är, för flertalet, att samhället gradvis skall förändras inifrån genom byggandet av alternativa ekonomier, s.k. gradualism, så att våldsamma revolutioner kan undvikas. Individualanarkismen har en vidd ...
It is important to demonstrate that the global warming story is not an issue belonging to the field of natural sciences only or mostly, even though Al Gore and his fellow-travelers pretend it is the case. It is again, as always in the past, the old, for many of us well-known debate: freedom and free markets vs. dirigism, political control and expansive and unstoppable government regulation of human behavior. In the past, the market was undermined mostly by means of socialist arguments with slogans like: "stop the immiseration of the masses". Now, the attack is led under the slogan: stop the immiseration (or perhaps destruction) of the Planet ...
Herr talman! På upphandlingens område tycker jag mig nästa kunna skönja en ny trend som är lite bekymmersam. Man konstaterar att det finns ett problem som i allt väsentligt beror på att upphandlande myndigheter inte tillräckligt utnyttjar det regelverk som redan finns. Men i stället för att då åtgärda detta och arbeta med att höja kompetensen hos myndigheterna ändrar man på lagen. I värsta fall får vi då ett regelverk som blir ännu svårare att tillämpa. Detta måste man vara mycket uppmärksam på.. Vi ser sådana tendenser i den proposition som vi diskuterar i dag, och vi ser dem alldeles tydligt i regeringens arbete med krav enligt kollektavtal vid upphandling. I stället för att konstatera att myndigheterna måste bli bättre på att nyttja de långtgående möjligheter som finns att redan i dag ställa sociala krav vill man definiera kraven åt dem, och man tar då sin utgångspunkt i kollektivavtalen. Detta gör bara regelverket ännu svårare, och det blir bara ...
För vissa arbetsuppgifter, s.k. licenspliktiga arbetsuppgifter, är licens obligatoriskt för anställda i ett SwedSec-anslutet företag. Motsvarande gäller för anställda i koncernföretag som omfattas av koncernanslutning, anknutna ombud och anknutna försäkringsdistributörer till anslutna företag samt inhyrd personal som arbetar under anställningsliknande förhållanden och för endast ett företag, som enligt regelverket betraktas som anställda. De licenspliktiga arbetsuppgifterna anges i 3 kap. 1 § SwedSecs regelverk.. Kravet på licens vid utförande av licenspliktiga arbetsuppgifter gäller endast för anställda i eller, enligt SwedSecs regelverk, betraktas som anställda, i det SwedSec-anslutna företaget. Det finns inget i SwedSecs regelverk som hindrar att det anslutna företaget anlitar uppdragstagare utan licens för att utföra arbetsuppgifter som hade krävt licens om de utförts av anställda hos det anslutna i företaget. De anslutna företagen bör dock vara ...
Pressmeddelande den 5 augusti 2014, Stockholm. För första gången finns nu ett tydligt etiskt regelverk för låneinstitut i snabblånebranschen. S.K.E.F, snabblånemarknadens nya branschförening, har som övergripande mål att verka för en sund och seriös konsumentkreditgivning och för att branschens goda anseende ska upprätthållas. Föreningen har därför tagit fram ett etiskt regelverk som medlemmarna har åtagit sig att följa som en del av sitt medlemskap.. De etiska reglerna befäster grundförutsättningar som medlemsföretagen ska ta hänsyn till vad gäller registrering av sin verksamhet, internkultur, bemötande av konsument, informations- delgivning, marknadsföring, hur god kreditgivningssed ska efterlevas och åtaganden kring utlåning och återbetalning.. "S.K.E.F bevisar med detta att vi menar allvar med att hålla ordning och reda i vår bransch," säger Magnus Sjögren, S.K.E.F:s styrelseordförande. "Regelverket är omfattande och tydligt. Våra medlemsföretag har ...
Omkring var fjärde bussförare som kör långväga trafik i Tyskland bryter mot kör- och vilotidsreglerna. Det visar en rapport från den myndighet som utövar tillsyn över regelverket, Bundesamtes für Güterverkehr (BAG) i Köln. Andelen förare som bryter mot regelverket har också ökat avsevärt under ett år. Samtidigt har expressbusstrafiken i landet vuxit dramatiskt.. Av 278 kontrollerade bussförare i långväga trafik, både tyska och utländska, bröt nästan 15 procent mot regelverket: 28 fall av brott mot vilotiderna, 18 fall bröt mot reglerna om raster och 14 mot de tillåtna körtiderna.. I 245 kontroller av tyska och utländska bussar under första halvåret i år visade sig brotten mot kör- och vilotidsreglerna närmast ha fördubblats till 27 procent.. BAG konstaterar att konkurrensen mellan expressbussföretagen har lett till "förödande prisnivåer" och från politiskt håll har man framfört uppfattningar om att den bristande efterlevnaden av kör- och vilotidsreglerna ...
Min undrar är varken eller, där. Jag tänkte att med samma regler överallt så minskar möjligheten för att våga satsa på innovationen om den faller utanför ett gemensamt regelverk. Funnes inget gemensamt regelverk är möjligheten större att finna en marknad i något hörn för sin innovation varpå de andra avundsjukt kan titta på den och snart anpassa sin regelverk till framtiden. Det finns alltid en risk att regler hindrar utveckling. Om samma regler gällt hos alla hov hade Columbus aldrig upptäckt Amerika och då hade vi ju inte kunnat diskutera detta över Internet ...
Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) åpnet fra første januar i år for økt innsyn i forskningen som ligger til grunn for nye medisiner, etter en lang kamp mellom ulike interesser. Regelverket gjelder også for Norge.. Forkjemperne for økt åpenhet håper at dette vil føre til at alle studier publiseres og at uavhengige forskere lettere kan saumfare forskning finansiert av legemiddelindustrien.. Det var dette som skjedde da kliniske studier på influensamiddelet Tamiflu etter flere års tautrekking i 2013 ble offentliggjort sin helhet.. - Det er veldig bra at det nye regelverket kommer. Vi trenger det absolutt. Publikasjonsskjevhet har vært et stort problem, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.. Han påpeker at det i siste instans er pasientene som tjener på økt åpenhet, ved at de kan være tryggere på at medisinene virker som de skal. Det nye regelverket gjelder imidlertid bare for nye studier. Det innebærer en stor begrensning, siden dagens ...
Tänk om myndigheter kunde se sig som servicegivare, som en organisation som har ett uppdrag att serva medborgarna i stället för att rida på höga hästar och säga att "vi har våra regler". Det är helt helt orimlig tolkning att det nu är eleverna och högskolorna som ska ändra sig för att passa regelverket. Det borde väl vara regelverket som ändras så att det passar utbildningen? Regelverket finns ju inte för sin egen skull, utan för att studenterna ska kunna plugga ...
Bakgrund. SPUR-inspektionerna initierades av Sveriges läkarförbunds Specialistutbildningsråd, SPUR, som ett verktyg för att säkra och höja kvaliteten i den målstyrda specialistutbildningen som startade 1992. SPUR testade en inspektionsmodell i ett pilotprojekt och valde år 1993 att i samarbete med Svenska Läkaresällskapet bilda SPUR-stiftelsen. SPUR-stiftelsen beslutade att även utarbeta en modell för AT-inspektioner, vilka inleddes år 2004.. Den utbildande enheten bedöms genom ett personligt besök kombinerat med en enkät.. Nytt regelverk från den 1 maj 2015. Den 1 maj 2015 trädde nya föreskrifter för läkarnas specialiseringstjänstgöring, SOSFS 2015:8 och målbeskrivningar 2015, i kraft. Alla som får sin läkarlegitimation från och med 1 maj ska ansöka om specialistkompetensbevis enligt det nya regelverket.. Övergångsregler gör det möjligt för läkare som redan påbörjat sin ST att fullfölja denna utifrån det gamla regelverket (SOSFS 2008:17 med ...
EU-parlamentet har nu röstat igenom de nya moderna IVDR, Regulation on In vitro Diagnostic Medical Devices, och MDR, Regulation on Medical Devices. För...