Slutförvaring av radioaktivt avfall är en form av avfallshantering av radioaktivt avfall, exempelvis i form av uttjänt kärnbränsle, vissa komponenter i kärnkraftverk och radioaktiva ämnen som utnyttjats för tekniska och medicinska ändamål. Det är ett alternativt vägval i kärnbränslecykeln. Om avfallet inte betraktas som en nyttig resurs, som senare generationer kan tänkas vilja utnyttja, måste förvaringsplatsen avskiljas för hundratusentals år. Olika metoder för slutförvaring av långlivat avfall studeras. Metoderna är beroende av bland annat materialets halveringstid och platsens förutsättningar. Argentina: Sierra del Medio Finland: Onkalo Sverige: SFR vid Forsmarks kärnkraftverk Tyskland: Salzstock Gorleben USA: Yucca Mountain och Waste Isolation Pilot Plant Slutförvaring av radioaktivt avfall i Sverige Radioaktivt avfall Statens råd för kärnavfallsfrågor Svensk Kärnbränslehantering AB Wikimedia Commons har media som rör anläggningar för kärnavfall. Bilder & ...
Kemakta har stöttat Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) i deras uppdrag att ta hand om det radioaktiva avfallet från de svenska kärnkraftverken sedan i mitten av 70-talet. Vår expertkunskap har använts till andra kunders utmaningar gällande radioaktivt avfall, naturligt förekommande radioaktivt material, avveckling av kärntekniska anläggningar och strålsäkerhet. Länkar med mer information om våra expertområden ges nedan:. ...
På väg mot geologisk slutförvaring av radioaktivt avfall: Var står vi idag? En internationell bedömning KÄRNENERGIBYRÅN (NEA) ORGANISATIONEN FÖR EKONOMISKT SAMARBETE OCH UTVECKLING (OECD) 3 Kommentus Förlag
Samråd hösten 2011 Utbyggnad av slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark Underlag för samråd enligt miljöbalken, inför prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen
Jurister, vetenskapare och ekonomer bryter arm i en av de största miljöprövningarna i svensk historia. Det finns fler fråge- än utropstecken då det handlar om slutförvar av kärnbränsle.. Samtidigt som den svenska kärnkraften stegvis håller på att avvecklas så dröjer slutförvaringen av kärnavfall. En ödesdag infaller strax innan jul, medan Finland ligger steget före Sverige.. För en utomstående kan knäckfrågan verka akademisk: kan man anta att plomberat kärnkraftsavfall är säkert skyddat djupt nere i urberget i 100 000 år, och hur ska det avgöras? Den 20 december ger svenska Mark- och miljödomstolen sitt utlåtande som ligger till grund för ett regeringsbeslut år 2019 och ett färdigbyggt slutförvar cirka 10 år senare.. Ansökan om att deponera radioaktivt avfall i berggrunden i den pyttelilla bruks- och kärnkraftsorten Forsmark i Uppsala län skickades in 2011 av SKB, Svensk Kärnbränslehantering, som hanterar det använda bränslet. I väntan på att ...
Sverige går in i ett nytt skede i kärnkraftreaktorernas livscykel. Inom de kommande fem till tio åren planeras åtta reaktorer att avvecklas. Reaktorer som monteras ner förväntas ge upphov till en stor mängd lågaktivt eller mycket lågaktivt avfall. Reaktorernas betong kan vara radioaktiv, antingen genom att den förorenats av t. ex. luftburna partiklar och vattenlösliga föroreningar, eller på grund av bestrålning med neutroner. Det lågaktiva avfallet kan friklassas, återvinnas, förbrännas eller deponeras i markförvar eller i en vanlig avfallsanläggning. När vatten kommer i kontakt med aktivt avfall kan radionuklider frigöras till vattnet och därmed spridas.. - Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för tillsyn inom detta avfallsområde och beslutar om friklassning av kvarvarande byggnadsstrukturer och mark. Det finns ett behov av ny kunskap på området och därför satsas 2,5 miljoner kronor på forskning om radioaktivt avfall, säger Svante Ernberg, chef för enheten för ...
Jag tror att det viktigaste vi kan ge människor i framtiden är en framtid överhuvudtaget. Det innebär att vi måste aktivt och systematiskt förebygga att 1 eller 2 inträffar. Under tiden måste vi hantera giftigt avfall (både radioaktivt och annat) på ett sätt så att det inte skadar oss eller personer i den nära framtiden. Min uppfattning är att radioaktivt avfall från kärnreaktorer är ganska säkert om man jämför med andra sorters giftigt avfall, särskilt från gruvdrift. Den värsta skurken i sammanhanget är, tror jag, förbränning och brytning av kol. Utsläpp från kolkraftverk innehåller kvicksilver och andra giftiga/radioaktiva partiklar, och bidrar till att döda massor av människor varje dag, särskilt i den fattiga delen av världen, men även i USA.. Världen om 100 år kommer, givet att vi undviker 1 eller 2, att vara ett väldigt bra ställe tror jag. Vi kommer att vara mycket rikare, sjukdomar kommer att vara relativt sällsynta, ojämlikhet mellan olika delar ...
LIBRIS titelinformation: Disposal of radioactive wastes to rivers, lakes and estuaries / Report of apanel of experts sponsored by the International atomic energy agency and the World health organization
Den första lasten av radioaktivt avfall från Fukushima har nu förts ut till slutförsvar. Det ska läggas i containrar eller täckas med cement. Hur radioakt
Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, har uppdraget att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Det ska göras på ett säkert sätt för både människor och miljö. I dag driver vi två anläggningar, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark och Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, i Oskarshamn. Vi planerar också att bygga ett kärnbränsleförvar i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn och har ansökt hos myndigheterna att få bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall för att kunna ta emot rivningsavfall från nedlagda svenska kärnkraftverk ...
Om Kemakta. Kemakta utreder och tar fram långsiktiga och hållbara lösningar på våra kunders problem och har genom åren utvecklats till att bli ett av de mer eftertraktade konsultbolagen inom vår bransch. Vi arbetar med många olika typer av uppdrag, vilket ger möjlighet för en stor variation i arbetsuppgifterna för våra medarbetare.. Våra huvudsakliga affärsområden är inom miljö samt radioaktivt avfall. Inom radioaktivt avfall jobbar vi med en spännande bredd av projekt gällande slutförvar för använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall. Uppdragen rör frågor inom säkerhetsanalysens alla delar: avfallet, förvaret, geosfären och biosfären. Vi jobbar intensivt med SKBs säkerhetsanalyser för kärnbränsleförvaret, utbyggnad av slutförvar för låg- och medelaktivt avfall (SFR, SFL) samt med motsvarande förvar i Finland. Mycket av vårt arbete handlar om processförståelse, val av data och riskanalys. En hel del av våra projekt involverar modellering och vi ...
Det finns många för och motargument till kärnkraftens vara eller icke vara och här kommer en lista på dessa så att du själv ska kunna ta ställning till varför vi skall ha kärnkraft.. Uranbrytningen är ett stort miljöproblem då den genererar stora mängder radioaktivt avfall.. Det är svårt att miljöanpassa uranbrytningen men det går att göra, om vi skulle göra det skulle den dock bli olönsam.. Kärnkraftverken lämnar efter sig stora mängder med radioaktiva avfall som vi måste förvara i 100 000-tals år för att de inte längre ska vara skadligt.. Det finns begränsat med uran på vår planet vilket gör att det i slutändan kommer att ta slut och därför är kärnkraften på lång sikt inte hållbar.. Ett av de billigaste sätten att producera el på är genom kärnkraft och det finns inga bra alternativ som kan producera den mängden el som kärnkraftverken gör idag.. I längden skulle vi genom förbränning av biomassa, solenergi och vindkraft kunna ersätta den ...
I Sverige ligger kärnkraftverken vid kusterna. Detta möjliggör transport av radioaktivt avfall till havs. Båten som transporterar radioaktivit avfall från kärnkraftverken, forskningsanläggningar och sjukhus heter m/s Sigrid och ägs av SKB (Svensk kärnbränslehantering). Hennes främsta uppgift är att transportera det använda bränslet från kärnkraftverken till CLAB (Centralt lager för använt bränsle) vid Oskarshamn. På Barsebäck processas fortfarande avfall från drifttiden som m/s Sigrid hämtar. Detta transporteras sedan till antingen CLAB, SFR i Forsmark eller Studsvik.. SKB tar hand om det radioaktiva avfallet som uppkommer vid kärnkraftverken, men också från forskning, sjukhus samt övrig industri. Klicka på länken till höger för att få fördjupad kunskap om hanteringen.. ...
Huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen angående ansökan att bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark i Östhammars kommun avslutades i förra veckan. Den 13 november ska domstolen överlämna sitt yttrande efter miljöbalkens förordning till regeringen, som är högsta instans i frågan.. Bakom ansökan - tillståndsprövning enligt kärntekniklagen och tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken - står Svensk kärnbränslehantering AB (SKB). Det av kärnkraftverken gemensamt ägda bolagets huvuduppdrag är att på ett säkert sätt för miljö och människor omhänderta det radioaktiva avfall som svenska kärnkraftverk lämnar ifrån sig.. Sverige har i dag åtta aktiva kärnreaktorer. Huvudägare är statliga Vattenfall AB. Forsmarks tre reaktorer har en ålder à 34-38 år. I dag förvaras låg- och medelaktivt driftavfall i SFR-anläggningen. SKB menar att en utbyggnad krävs för rivningsavfallet från avvecklade reaktorer där Ringhals 1 och 2 ...
I syfte att kunna slutförvara kortlivat radioaktivt avfall från rivning av kärnkraftverken har kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB ansökt om en "utökad verksamhet" vid det befintliga slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Ansökan lämnades in, kraftigt försenat, den 19 december 2014. Ansökan har skickats in till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som granskar ansökan enligt kärntekniklagen, och till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, som granskar ansökan enligt miljöbalken. I båda prövningar har en remiss skickats ut med begäran om yttranden om ansökan behöver kompletteras innan den kan kungöras. SSM har som sista svarsdatum den 30 september och vill även veta vad remissinstanserna tycker om ansökan i sak. Domstolens hade 2 mars som sista svarsdatum men några remissinstanser har fått förlängd svarstid till den 1 juni. Strålsäkerhetsmyndigheten däremot, som också är en remissinstans hos domstolen, ska ...
Vad händer med ett slutförvar om klimatet bli varmare? Eller kallare? Det är frågor som SKB:s program för klimatforskning ska ge svar på.. Ett slutförvar måste klara myndigheternas säkerhetskrav även om de yttre omständigheterna förändras, till exempel vid framtida klimatförändringar. Kravet gäller oavsett vilket typ av radioaktivt avfall som förvaras i anläggningen, vilket innebär att både SFR (Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark) och det planerade Kärnbränsleförvaret omfattas av bestämmelserna. Detta innebär att vi måste kunna överblicka säkerheten under en period av 100 000 år och mer för de olika slutförvaren.. Till skillnad från mycket annan klimatforskning ligger inte fokus på global uppvärmning eller på att bestämma exakt när nästa istid inträffar. Istället analyserar vi vilka tänkbara långsiktiga förändringar som skulle kunna ske och vilka extremfall dessa kan leda till när det gäller till exempel inlandsisars tjocklek ...
Vill du börja jobba på SKB? Vi befinner oss i ett spännande skede och behöver just nu anställa ett flertal personer med olika kompetenser. Förutom att SKB väntar på tillstånd att få bygga ett slutförvarssystem för det använda kärnbränslet förbereder vi oss även för att bygga ut det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark (SFR). Utöver det planerar vi för att ta hand om långlivat låg- och medelaktivt radioaktivt avfall i ytterligare ett slutförvar - SFL. SFL kommer att vara den sista slutförvarsanläggningen i kärnavfallssystemet som tas i drift.. Inför utbyggnaden av SFR och i arbetet med platsval och detaljutformning av SFL behöver vi förstärkning. Därför söker vi nu ett tiotal nya medarbetare som ska bidra till utformning av SFL, teknikutveckling av SFR och SFL, val av plats för SFL, samt delta i analysen av om slutförvaren uppfyller myndighetskraven på säkerhet efter förslutning.. Ella Ekeroth och Björn Söderbäck är ...
1. 689 000 ton. X. 384 000 ton. 2. 419 000 ton. Fråga 4 - Av ovanstående rivningsavfall, hur många ton är radioaktivt avfall?. 1. 37 000 ton. X. 148 000 ton. 2. 23 000 ton. Fråga 5 - I samband med kärnkraftsolyckan 26 april vid Tjernobyl reaktor 4 under 80-talet upptäcktes radioaktivt avfall vid ett svenskt kärnkraftverk, vilket?. 1. Barsebäcksverket. X. Forsmarks kärnkraftverk. 2. Ringhals kärnkraftverk. Fråga 6 - Vilket år inträffade olyckan i Tjernobyl ...
Fakta: Anrikat uran är radiologiskt sett ofarligt, skiljer marginellt mot naturligt uran. Anrikningen på det uran som slängs kan inte vara högre än 5% då det är den maximalt tillåtna halten i civila ändamål. Att jämföra med 0.7% U235 som naturligt uran består av. Dessutom är det anrikade uranet utspätt av det andra som soporna består av och har därför automatiskt lägre anrikning. Troligen långt under 0.7%. Hade det rört sig om fritt anrikat uran så hade det tagits om hand då det är mycket värdefullt ...
Fakta: Anrikat uran är radiologiskt sett ofarligt, skiljer marginellt mot naturligt uran. Anrikningen på det uran som slängs kan inte vara högre än 5% då det är den maximalt tillåtna halten i civila ändamål. Att jämföra med 0.7% U235 som naturligt uran består av. Dessutom är det anrikade uranet utspätt av det andra som soporna består av och har därför automatiskt lägre anrikning. Troligen långt under 0.7%. Hade det rört sig om fritt anrikat uran så hade det tagits om hand då det är mycket värdefullt ...
I en vattenfylld hisskorg kommer lagringskasetterna innehållande använt kärnbränsle till bergrummet. Lagringskassetten förflyttas till en förutbestämd lagringsplats i bassängen. All hantering av bränslet sker under vatten eftersom att detta skyddar från strålningen och dessutom kyls bränslet, som fortfarande producerar värme. På bassängkanten är strålningsgraden så låg att man kan vistas i bergsrummet så länge man vill. Bassängvattnet hålls oavbrutet kallt och rent. Vattnet i sig blir inte radioaktivt, men däremot kan bränslestavarnas yta avge radioaktiva partiklar till vattnet. Dessa fångas dock upp av ett reningsfilter, som även tas om hand som radioaktivt bränsle när de är förbrukade. Det lagrade bränslet ger även ifrån sig restvärme som tas om hand och används till att värme upp hela CLAB-anläggningen. Temperaturen i vattnet är maximalt 36°C vis normal drift och överskottsvärmen kyls bort i värmeväxlare, som man med hjälp av ett mellankylsystem ...
Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.
I bokföringen av radioaktivt avfall ska uppgifterna som avses i 3 § 2 mom. anges enligt avfallsparti.. I bokföringen ska uppgifter om åtgärderna som vidtagits för hanteringen av avfallspartierna samt uppgifter om tidpunkterna anges.. Utsläpp från radioaktivt avfall ska bokföras så att det kan påvisas att gränsvärdena för utsläppen har iakttagits och så att uppgifterna som avses i 8 § kan bestämmas.. ...
På Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats använder vi kakor för besöksstatistik och för din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användning av kakor. Läs om Kakor (cookies) om du vill veta mer eller undvika kakor. ...
Greenpeace-aktivister vid på kärnkraftsindustrins bolag SKB:s huvudkontor i centrala Stockholm. Orsaken är att de åtta ledamöterna i SKB:s styrelse idag beslutar om de ska lämna in sin ansökan om slutförvar av kärnavfall till Strålskyddsmyndigheten. SKB vill gräva ned Sveriges dödliga, radioaktiva kärnavfall i berggrunden och lämna det där, trots att metoden underkänts av flera forskare som bland annat menar att radioaktiviteten riskerar att läcka ut. Pressmeddelande
Greenpeace-aktivister på fasaden på kärnkraftsindustrins bolag SKB:s huvudkontor i centrala Stockholm. Orsaken är att de åtta ledamöterna i SKB:s styrelse idag beslutar om de ska lämna in sin ansökan om slutförvar av kärnavfall till Strålskyddsmyndigheten. SKB vill gräva ned Sveriges dödliga, radioaktiva kärnavfall i berggrunden och lämna det där, trots att metoden underkänts av flera forskare som bland annat menar att radioaktiviteten riskerar att läcka ut. Pressmeddelande
Kärnkraftsföretagen i Sverige gick på 1970-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.
2018-01-16) Samtidigt som solrevolutionen tar ordentlig fart globalt, tuffar kärnkraften vidare i Sverige och skapar varje år mer än 100 ton radioaktivt avfall, fast det ännu inte finns någon säkert sätt att slutförvara det. Samtidigt planeras nya reaktorer i vårt närområde, trots att flera olyckor har visat kärnkraftens risker.. Domstolsförhandlingarna om tillstånd för ett slutförvar av radioaktivt kärnavfall avslutades i höstas. I slutet av januari väntas domstolens yttrande. Därefter ligger avgörandet hos regeringen. Avfallet behöver förvaras säkert i 100 000 år. Det är en tidsrymd som de flesta av oss inte kan föreställa sig. Under förhandlingarna om slutförvaret har flera forskare visat att den metod som kärnkraftsbolagen valt för slutförvaret har stora brister. Bland annat finns farhågor att kopparkapslarna som kärnavfallet ska förvaras i inte kommer att hålla under den enorma tidsrymd det handlar om.. Kärnkraftens oöverskådliga risker, både i dag ...
M/S Sigyn var ett fartyg som användes för att transportera använt kärnbränsle från de svenska kärnkraftverken till CLAB samt låg- och medelaktivt radioaktivt avfall till Slutförvar för radioaktivt driftavfall. Sedan 2013 sköts denna uppgift av M/S Sigrid. Sigyn ägdes av Svensk Kärnbränslehantering AB, drift och bemanning sköttes först av Rederi AB Gotland och från 2011 av Furetank Rederi AB. Fartyget transporterade kärnavfall från kärnkraftverken i Ringhals, Oskarshamn och Forsmark. Låg- och medelaktivt avfall transporterades även till och från forskningsanläggningen Studsvik och från kärnkraftverket i Barsebäck. Fartyget hade två besättningar om vardera tolv personer. Under transport höll fartyget kontakt med en transportcentral på land. Positionen till sjöss kunde alltid fastställas. Lastning och lossning skedde med ro-ro-metoden, vilken innebär att terminalfordon kör in i lastrummet via en akterramp och lastar och lossar transportbehållare. Lastrummet rymde ...
Den 21 april höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om bolagets pågående tillståndsprövningar om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn (Clink) och en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR i Forsmark. Kärnavfallsbolaget informerade bland annat om att bolaget planerar att under våren publicera rapporter från det andra upptaget av MiniCan-försökspaket.. Under mötet den 21 april mellan Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB informerade SSM att myndigheten tagit del av bolagets förslag till förhandlingsordning för huvudförhandlingen om kärnbränsleförvaret i Forsmark, men att domstolen ännu inte har tillfrågat SSM om synpunkter på förslaget. För närvarande förbereder SSM ett underlag för myndighetens krav och tillvägagångssätt för bedömning av ansökningarna enligt kärntekniklagen. ...
De svenska kärnkraftsföretagen är enligt lag skyldiga att både ta hand om det svenska kärnavfallet och svara för finansieringen. I Sverige finns ett fungerande system för att ta hand om avfallet och det är Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) som har fått uppdraget. SKB ägs av kärnkraftsföretagen.. Systemet för att ta hand om det svenska radioaktiva avfallet består av ett antal anläggningar som tillsammans bildar en säker kedja. De första delarna i systemet kom till redan under tidigt 1980-tal, andra återstår att bygga. Avfallets radioaktivitet avgör hur det hanteras.. Det använda kärnbränslet från de svenska kärnkraftverken lagras i Clab, det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle, i väntan på Kärnbränsleförvaret som SKB planerar att bygga i Forsmark. Under ständig övervakning och kontroll lagras bränslet i vattenbassänger 25-30 meter under markytan.. I Forsmark, cirka 50 meter under havsytan i urberget, finns SFR, slutförvaret för kortlivat ...
Kärnkraftsföretagen i Sverige gick på 1970-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.
jag över hur hennes partivänner, tidigare generationer av kristdemokrater, som var med i arbetet i Linje 3 inför folkomröstningen 1980 och, liksom jag, ville fasa ut kärnkraften ur energisystemet ser på dagens partiledares blinda reaktortro. Ett viktigt argument mot kärnkraften för KDS:arna den gången, och för många av oss andra, var att slutförvaringen av det radioaktiva avfallet inte var löst. Att producera högaktiv radioaktivitet som måste hållas avskild från allt liv i hundratusentals år stred inte minst mot den kristna förvaltarskapstanken. Faktum är avfallsproblemet ännu inte är löst, även om det finns omstridda planer på en slutförvaring i Östhammar.. Varken avfallet eller andra risker med kärnkraft verkar dock bekymra Ebba Busch Thor. Hon vill att politiken ska ge sig in och styra i den breda energiuppgörelsen. Vattenfall ska beordras att köra Ringhals 1 och 2 vidare mot företagets vilja. Att Vattenfalls vd Magnus Hall har konstaterat att reaktorerna är ...
Experter inom Strålsäkerhetsmyndigheten har varnat för att kopparkapslar som ska förvara kärnavfall i Forsmark kan brista inom 300 år. Det visar dokument som Sveriges Natur tagit del av.
På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?. ...
För att kontrollera energiproduktionen och eliminera risken för härdsmälta används så kallade styrstavar. Styrstavarna drar till sig de neutroner som klyver urankärnorna, vilket gör att delningen minskas eller helt avstannar. Genom att skjuta in stavarna olika långt i reaktorhärden kan effekten av dessa regleras.. Kvar efter denna process blir så kallat radioaktivt avfall. I Sverige har vi ännu inte bestämt någon slutlagringsplats för detta avfall. Eftersom det är starkt radioaktivt måste platsen för slutförvaring vara säkrat för omvärlden. En annan aspekt av det hela är att vi kanske inom några år har teknik för att utvinna ännu mer energi ur avfallet ...
Dokumentären Strålande spår följer de radioaktiva avtrycken i Sverige, Vitryssland, Ukraina och Japan efter kärnkraftsolyckorna i Tjernobyl och Fukushima. Är det sant, som FNs atomenergiorgan IAEA påstår, att nästan ingenting hände efter kärnkraftsolyckorna? Hur kommer det sig då att t ex antalet fall av cancer i sköldkörteln hos barn bara ökar i Ukraina och Vitryssland? Och hur ska det egentligen gå till att bygga ett helt säkert slutförvar för det radioaktiva avfallet som ska ligga säkert i minst 100 000 år ...
I Sverige finns använt bränsle från 30 års drift av svenska kärnkraftverk. Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, tar hand om detta bränsle. Vi hanterar också annat radioaktivt avfall från kärnkraftverk, sjukhus, industrier och forskningsinstitutioner. SKB:s verksamhet granskas löpande av svenska tillsynsmyndigheter och av experter världen runt. Vi har i dag ett system i drift som fyller behoven för många år framåt. Det som främst återstår att bygga är en inkapslingsanläggning, i Oskarshamn, och ett slutförvar för det använda kärnbränslet, i Forsmark. ...
Den negativa bilden påverkade naturligtvis de anställda. Några skämdes för sitt jobb, självförtroendet och förtroendet för företagsledningen var i botten. Som anställd är man även en del av samhället och många delade den allmänna oron. En ny ledning tog över, som slutade försvara kärnkraften. Påhoppen utifrån minskade och man fick arbetsro. Verksamheten utvecklades till att bl a ta hand om visst radioaktivt avfall, något som man tidigare utan tanke på hållbarhet skjutit på framtiden. Därmed hade man bidragit till att lösa ett av de samhällsproblem som varit en orsak till allmänhetens kritiska syn på kärnkraften. Attityden förändrades. Positiv uppmärksamhet och erkännande från allmänheten gjorde att man började känna sig stolt över sitt företag. Företagets och allmänhetens värderingar fungerade väl ihop. Studsvik började tjäna pengar, avvecklingen avbröts och 1 200 jobb räddades.. Ett negativt exempel är händelserna i Volkswagen, som profilerat ...
I Finland uppstår det kärnavfall i Lovisa och Olkiluoto kärnkraftverk samt Otnäs forskningsreaktor. Enligt lag skall avfallet tas om hand fram till slutförvaring i Finland. Ansvaret för preparationen av kärnavfallet, finansieringen och ett säkert genomförande ligger hos den som producerar avfallet, alltså kärnkraftverkens användare. Strålsäkerhetscentralen övervakar kärnavfallshanteringens säkerhet.. Slutplaceringen av låg- och medelaktivt avfall som samlas under kärnkraftverkens drifttid är en etablerad verksamhet i Finland och ute i världen. Vid kärnkraftverken i Lovisa och på Olkiluoto finns slutförvaringsanläggningar för slutförvaring av detta avfall. Runt om i världen finns över 80 slutförvaringsanläggningar.. Använt kärnbränsle förvaras i Finland i vattenbassänglager vid kärnkraftverken. Varken i Finland eller någon annanstans i världen finns slutplacering av använt kärnbränsle eller annat högaktivt avfall. I Finland har dock Posiva den 28 ...
Sedan "vi röstade"om den svenska kärnkraftens nedläggning 1980 har mycket hänt i utvecklingen av kärnkraften i världen. Nya typer (generationer) av rektorer har utvecklats, som har bättre säkerhetssystem och använder sig avandra bränslen än rent Uran. Dessa kan inte rent fysikalsikt få en härdsmälta och lämnar inte heller kvar samma mängd långlivade radioaktiva ämnen som är potentiellt skadliga, som de vi har idag i vårt land (dessutom inget plutonium som alla verkar vara rädda för). Man bedriver dessutom forsking idag på sk. Transmutation, som går ut på att man använder det radioaktiva avfallet som bränsle genom att bestråla det. Resultatet är relativt billig el, och att det som blir kvar har en ofantligt mycket lägre halveringstid än det ursprungliga avfallet. En annan reaktortyp under utredning är att anväda grundämnet Thorium (Th) som bränsle. Anledningen till detta är att Uranet snart är slut, Th finns det mycket gott om, och att Th inte heller lämnar ...
det republikanska partiet. Med Sarah Palin, som verkligen går oljebolagens intressen till mötes, står nu McCain bakom den skräckinjagande parollen « drill, baby , drill » som kandidaterna skanderade i konventhallen. McCains energiprogram innehåller också ett löfte att bygga 45 nya kärnkraftverk innan 2030. Slutar som skinn på golv i Vita Huset?. Barak Obama har i sin tur börjat att glida i en riktning som närmar sig McCains utan att därför vara indentisk. Långt därifrån ! Men Obama har börjat öppna portarna för en satsning på kärnkraften , som han tidigare var emot. Hans enda krav är att lagringen av radioaktivt avfall löses. Men vad som menas med en lösning på den frågan har vi redan sett här i Europa. Däremot är Obama uttalat emot borrningar efter kusten och i Alaska. Han säger att snålare bilar och bättre däck redan kan spara lika mycket energi som det någonsin går att utvinna etefter kusten och i Palins hemtrakter.. Det märkliga med de båda ...
Svensk kärnbränslehantering, SKB, har i uppdrag att ta hand om det radioaktiva avfall som kommer från kärnkraft, sjukvård, industri och forskning. Det ska göras på ett säkert sätt för både människor och miljö. Research Electronics har hjälpt SKB att ta fram mätutrustning för datainsamling av kemi, tryck och temperatur ner på 1.000 meters djup. För att klara av att mäta på det djupet krävs en utrustning som klarar höga ohmvärden, samtidigt som bruset måste vara så lågt som möjligt för att slippa störningar och få en klar signal.. www.skb.se ,. ...
I Finland uppstår det kärnavfall i Lovisa och Olkiluoto kärnkraftverk. I enlighet med de allmänna principerna för kärnavfallshantering får slutförvaringen inte orsaka strålning som medför hälsorisker och inte heller annan skada på miljö och egendom.. ...
Specialpris: 263 kr, pris: 277 kr. 2012. Häftad. Finns alltid BOKREA. Köp boken Nuclear waste : state-of-the-art report 2012 : long term safety accidents an global survey. SOU 2012:7 av (ISBN: 9789138237380) hos BookOutlet.se
SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) investerar i nya transportbehållarna för radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Det ställs stora krav på...
Sveriges Radio rapporterar i dag om SKB:s slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. Med anledning av rapporteringen vill SKB lämna följande...
Vid kärnkraftsolyckor sprids radioaktivt avfall. Områden kring olyckan blir kontaminerade (förorenade). Människor får inte vistas i närheten. Kring Tjernobyl (Ukraina) finns ett sådant område och ett annat finns efter kärnkraftolyckorna i Fukushima (Japan).. Vad händer när du utsätts för strålning?. Att få en hög stråldos är direkt dödlig. Alla de partiklar som skjuter igenom kroppen orsakar inre blödningar, skadade tarmar och nervsystem. Den som drabbas av riktig hög strålning dör inom ett par minuter till något dygn.. Medelhöga stråldoser, som inte är direkt dödliga, påverkar kroppens celler med hög celldelningstakt. T. ex benmärgens celler eller celler i matspjälkningsorganens slemhinnor. Oftast leder denna strålning till cancer i dessa delar av kroppen. Leukemi (blodcancer ) är vanligt.. När det gäller låga stråldoser är det svårare att avgöra hur farligt det är. Det går inte enkelt att experimentera med människor. Däremot har forskare försökt ...
Ayesta och Bression for till Fukushima direkt efter jordbävningen och tsunamin i mars 2011. För att själva se. För att bevittna. De fotograferade inte för att intyga eller bevisa, men av nödvändighet, för att de inte kunde tro sina ögon - och för att den obegripliga omfattningen av ödeläggelse förvandlade deras bestörtning till ett projekt. Frukten av deras många vistelser utgörs av sex serier av strakt estetiska fotografier av dokumentär karaktär med blandade iscensatta situationer. Okonventionella fotografier som stimulerar tanken på konsekvenserna av en storskalig kärnkraftsolycka. Svarta säckar travade i fem våningar tills ögat inte når slutet. Den geometriska oändligheten i Så långt ögat når synliggör den organiserade och metodiska karaktären av Fukushimas av-kontaminerings-projekt och dess enorma omfattning.. Denna "fantastiska" uppstädning av radioaktivitet i hittills okänt omfattning kommer slutligen att generera 25 miljoner kubikmeter radioaktivt avfall, ...
Vatten Kortvarig användning slängs Inte lyckligare Stor ojämlikhet Fisk Mineraler Olje & gas Ut Land Avfall I deponi Matjord Kemikalier Gaser Radioaktiv avfall Skog Mat Transition Training 2007 InIndustriell tillväxt systemet