Kursen behandlar frågor av vikt för vetenskaplig publicering utifrån såväl ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv. Förståelse för den grundläggande strukturen för vetenskaplig publicering och publiceringsmarknad baseras på vetenskapliga modeller. Publicering behandlas i kursen som en praktik som påverkas av ekonomiska, juridiska, vetenskapssociologiska, politiska, disciplinära och tekniska faktorer. Särskild vikt läggs vid digital publicering och vid tre aktuella frågor: 1. öppen tillgång till publikationer via såväl grön som gyllene open access; 2. metoder för att mäta, visualisera och utvärdera vetenskaplig publicering/bibliometri; 3. forskningsdata. Inom ramen för kursen ägnar sig studenterna dessutom praktiskt åt att producera en vetenskaplig studenttidskrift. I kursen anläggs olika perspektiv på hållbarhet i vetenskaplig publicering. ...
I skrivande stund har det igen blivit dags för Åbo Akademi (precis som för de andra universiteten i Finland) att rapportera till Undervisnings- och kulturministeriet hur väl vi har presterat inom undervisning och forskning under det föregående året. Detta görs som bekant eftersom vår basfinansiering är direkt beroende av hur väl vi presterar. En viktig del av denna prestation är antalet vetenskapliga publikationer. Ju flera publikationer av bra kvalitet vi har producerat, desto mera pengar får vi. De vetenskapliga publikationerna är därför oerhört viktiga för universitetet.. Men det är inte bara universiteten som får sina pengar på basis av antalet publikationer, utan publikationsmängden är en väsentlig del också i bedömningen av varje enskild forskares meriter i samband med t.ex. ansökningar om finansiering eller tjänster. Därför är pressen stor att publicera så mycket som möjligt och i så bra tidskrifter som möjligt. Men även om mängden publikationer spelar ...
Publicering web < 1 år - 1 200 kr Publicering tryck, helsida - 1 200 kr Publicering tryck, mindre bild - 900 kr Förstoring 100 x 70, canvas - 000 kr Etc … ...
Publicering web < 1 år - 1 200 kr Publicering tryck, helsida - 1 200 kr Publicering tryck, mindre bild - 900 kr Förstoring 100 x 70, canvas - 000 kr Etc … ...
Läs mer om tjänsten och ansök på Kungliga bibliotekets webbplats. Handläggare med inriktning öppen tillgång till vetenskapliga publikationer vid Kungliga biblioteket, Stockholm Ref: 2.3-2017-634 Vi söker nu en driven, kvalitetsmedveten handläggare med starkt utvecklingsfokus och servicekänsla till enheten för Nationell bibliotekssamverkan. Enheten, som ingår i avdelningen för publik verksamhet och har 17 medarbetare, har det…
Publikationer Ship Design 2005-2006 Publikationer Hydromechanics 2005-2011 Publikationer Ship Design 2007-2011 Publikationer Marine Design 2012-2014 Publikationer Marine Technology 2015-
Från Högskolebiblioteket i Halmstad deltog vi med en programpunkt inom temat publiceringsstöd som fick gott mottagande. Det vi delade med oss av var våra erfarenheter och den respons vi fått angående OA-relaterade frågor under de dialogmöten och workshops vi anordnat för forskare. Vi talade också mer allmänt om det projekt biblioteket har bedrivit om vetenskaplig publicering och de slutsatser om forskarstöd vi har dragit från det. Bilderna till presentationen finns upplagda tillsammans med alla de andra föredragshållarnas på konferensens webbplats.. Om man ska säga något kort om de generella trenderna på MOA 2014 så handlade de om att 1.) problematisera open access-begreppet, 2.) kartläggning och statistisk mätning av OA-publicering på såväl nationell som lokal nivå, och sist men inte minst 3.) om hela rörelsen mot öppen forskningsdata. Något som flera konstaterar är att potentialen för OA-publicering långt ifrån är uttömd och att mycket som faktiskt är ...
Senaste vetenskapliga publikationerna Här hittar du de senaste vetenskapliga publiceringarna av forskare inom forskningsområdet Handel och IT. Följ...
Chalmers, Department of Shipping and Marine Technology KTH Centre for Naval Architecture Linneaus University, Kalmar Maritime Academy University of Gothenburg, School of Business, Economics and Law
Här finns en bred samling rapporter, utredningar och andra publikationer som har relevans för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i Sverige. Publikationerna kommer från olika utgivare och databasen är inte uttömmande. Anser du att en viktig publikation saknas, kontakta oss gärna på [email protected] CVE:s publikationer finns även samlade på en egen sida.. Forskningsrapporter och pågående forskningsprojekt har en egen sida.. ...
1.1 Inledning. Nordiska ministerrådet (NMR) är ett offentligt finansierat samarbete mellan regeringarna i de nordiska länderna (www.norden.org). Därför ska alla skriftliga publikationer som publiceras eller finansieras av NMR göras öppet tillgängliga med Open Access-publicering så att de kan användas fritt i Norden och internationellt. Open Access innebär att publikationerna är tillgängliga i elektroniskt format på Internet, kostnadsfritt för användarna och med minimala begränsningar för användningen.. Upphovsrättslicenser av en typ som uppmuntrar till distribution, användning och återanvändning av publikationer från NMR, rekommenderas starkt. Ett villkor för en sådan licens ska dock vara att originalpublikationen alltid uppges. En lämplig licens som uppfyller detta villkor är Creative Commons-licens med erkännande (CC-BY). Som ett första steg introducerar Nordiska ministerrådet ett Open Access-mandat som gäller alla skriftliga publikationer utgivna av ...
Fimea publicerar information om läkemedel och användningen av dessa för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Informationen publiceras i Fimeas publikationsserier och som fristående publikationer.. Tryckta publikationer kan beställas av Fimea på den beställningsblankett som finns på webbplatsen. Du observerar väl att en del av publikationerna inte nödvändigtvis kommer ut i tryckt version över huvud taget.. Av några publikationer finns det lättlästa sammanfattningar. Fimeas bestämmelser, anvisningar och beslut finns i avsnittet Lagstiftning.. ...
Lantmäteriverket har en egen publikationsserie Lantmäteriverkets publikationer (Maanmittauslaitoksen julkaisuja). I den publiceras resultat av den forskning som bedrivs inom Lantmäteriverket. Lantmäteriverkets publikationer och utredningar kan bläddras på finskspråkiga sidor. En del av publikationer finns också i tryckt form och kan beställas med beställningsblanketten.. Några publikationer har publicerats också på svenska:. ...
Här kan du söka information bland de publikationer som SP publicerat.. Använd sökfunktionen uppe till höger. Du kan också söka inom respektive teknikområde genom att först klicka på länkarna i marginalen till vänster.. En del publikationer går att läsa direkt genom att i listan över sökresultat klicka på länken Läs. Publikationerna i pappersformat kan i de flesta fall beställas genom att klicka på länken Beställ.. ...
I skrivande stund har det igen blivit dags för Åbo Akademi (precis som för de andra universiteten i Finland) att rapportera till Undervisnings- och kulturministeriet hur väl vi har presterat inom undervisning och forskning under det föregående året. Detta görs som bekant eftersom vår basfinansiering är direkt beroende av hur väl vi presterar. En viktig del av denna prestation är antalet vetenskapliga publikationer. Ju flera publikationer av bra kvalitet vi har producerat, desto mera pengar får vi. De vetenskapliga publikationerna är därför oerhört viktiga för universitetet.. Men det är inte bara universiteten som får sina pengar på basis av antalet publikationer, utan publikationsmängden är en väsentlig del också i bedömningen av varje enskild forskares meriter i samband med t.ex. ansökningar om finansiering eller tjänster. Därför är pressen stor att publicera så mycket som möjligt och i så bra tidskrifter som möjligt. Men även om mängden publikationer spelar ...
Nedan finner du länkar till de publikationer som Hantverkslaboratoriet har producerat. När du trycker på länken kommer du till Göteborgs universitetsbiblioteks elektroniska arkiv där du kan ladda ned publikationerna gratis.. Några av våra publikationer går också att beställa i tryck, priset på dessa hittar du efter titeln. Priserna är inkl frakt och moms. Betalning sker via faktura alternativt swish. Skriv i din beställning vilken betalningsform du önskar.. ROSTSKYDDSBEHANDLING AV TAKPLÅT 300 ...
Här till vänster finner du publikationer från respektive databas. På sidorna finns ett urval av publikationer för innevarande år, för att se samtliga publikationer finns en länk på varje sida ...
Här kan du ladda ner en referenslista med vetenskapliga och populärventenskapliga publikationer samt rapporter och dylikt. Informationen hämtas från Web of Knowledge samt SLU:s biblioteksdatabas.. Vi är medvetna om att det finns publikationer - oftast rapporter - som saknas i denna lista och tar tacksamt emot tips om publikationer som du anser borde finnas med! ...
Nu finns det ytterligare möjligheter att köpa något trevligt att läsa ur vår samling av publikationer. Du hittar alla våra Signerat-skrifter samt tidigare utställningskataloger till förmånligt pris. Fler publikationer tillkommer efter hand. Gå till Publikationer >>. ...
Med modulen Publicering kan du distribuera rapporter och rapportpaket till användare eller en grupp användare som tillhör en roll i systemet.. Rapporter kan köras och distribueras vid en fördefinierad tidpunkt, alternativt kan du manuellt starta körningar efter behov. Du kan lägga till flera rapporter i ett publiceringsjobb, ange parametrar och skicka till e-postmottagare eller skicka till deras Arkiv-modul i portalen. Publicering genererar en logg för alla körningar, så att du kan hålla koll på dina rapportkörningar.. Du kan också redigera dina befintliga publiceringsjobb. Exempel: du kan lägga till eller ta bort rapporter från jobbet respektive lägga till eller ta bort mottagare.. Med funktionen Schemaläggning kan du konfigurera schemaläggning för dina publiceringsjobb för att skicka rapporter med ett fördefinierat tidsintervall.. Alternativ på skärmen Publicering:. ...
Här publiceras sammanställningar från workshops, verksamhetspresentationer och andra typer av publikationer. På sidan finns också publikationer från CUL, Centrum för uthålligt lantbruk.
Här finner du publikationer från augusti 2016 och äldre. Publikationerna är sorterade efter ämnesområde. Om du är intresserad av en publikation som inte är länkad här, är du välkommen att begära ut den från vår registrator. ...
Du kan ladda ner våra publikationer som pdf-filer kostnadsfritt. En del publikationer går även att beställa i tryckt format för en kostnad. De publikationer som går att beställa har en knapp för beställning till höger om namnet på publikationen.. ...
Vi har tre typer av publikationer som vänder sig till beslutsfattare, myndigheter och en intresserad allmänhet.. AgriFood Policy Briefs är lättillgängliga sammanfattningar av en av våra vetenskapliga publikationer. AgriFood Fokus är kortare analyser och Agrifoods Rapporter är längre analyser som även ges ut i tryckt format. ...
Ny forskning publiceras ofta som artiklar i sakkunniggranskade vetenskapliga tidskrifter (peer reviewed journals). Vetenskapliga artiklar presenterar forskningsresultat för att sprida resultaten och skapa förutsättningar för vidare forskning. Artiklarna utgår i regel alltid från tidigare forskning, men utvecklar och granskar kritiskt både egna och andras resultat.
I avsnittet Övriga publikationer finns ministeriets handlingar som inte ingår i publikationsserierna.. Publikationerna på ministeriets webbplats får användas fritt.. ...
Via länken nedan kan du ladda ner och beställa våra publikationer. Vissa publikationer om adoption och föräldraskapsstöd hittar du på särskilda sidor i menyn.
Här hittar du länkar och information till publikationer om geoenergi. En del kan du ladda ner gratis, andra kan du beställa. Geoenergicentrums publikationer
På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.. ...
Boken är ett resultat av en studie som har haft som syfte att få ökad kunskap om hur livsomställning kan se ut vid en kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet. Med utgångspunkt från denna kunskap vill författarna bidra till att en bättre matchning kan ske mellan individens behov och omgivningens stöd - rätt stöd vid rätt tidpunkt.. Du kan beställa publikationerna eller ladda ner i dem från Mo Gård förlag. Klicka här för att komma till förlaget.. ...
Kungl. biblioteket ska främja och samordna arbetet med att införa öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. I uppdraget ingår att lämna en samlad kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet med öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Vid genomförandet av uppdraget ska synpunkter inhämtas från Vetenskapsrådet samt universitet och högskolor. Kungl. biblioteket ska delredovisa uppdraget till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 4 oktober 2021 och slutredovisa uppdraget till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 7 mars 2022. ...
Debattartikel publicerad på SvD Debatt Måndag 26 november 2018. Hans Ellegren skriver på SvD Debatt 22/11 om akademisk frihet i relation till öppen tillgång (ÖT) till vetenskapliga publikationer och att den nyligen framkastade planS (som i korthet endast tillåter användning av omedelbart fritt tillgängliga publikationer när forskare slutredovisar sina projekt) utgör ett särskilt hot. Då dess innehåll endast presenterats i tio programmatiska punkter - eftersomförslaget till implementering publiceras först i denna vecka - är det svårt att göra några detaljerade analyser av dess verkan.¹ Ellegrens huvudpoäng är att en övergång till ÖT som anger under vilka former publikationerna skall tillgängliggöras inskränker den akademiska friheten. Även om jag är benägen att hålla med i princip, så menar jag att de komplexa villkor som gäller kring publicering (med såväl inomdisciplinära, policyrelaterade och ekonomiska komponenter) gör det svårt att beskriva det som om ...
Här kan du söka bland och läsa publikationer från Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet och tillhörande organisationer. Alla publikationer går också att ladda ner gratis och är tillgängliga enligt principen för Open Access. ...
Cederquist om Juridisk Publikation: Cederquist är mycket glada över att få vara en del av JP-familjen. Juridisk Publikation samlar juriststudenter och jurister som delar ett brinnande intresse för alla aspekter av juridiken, tack vare detta forum kan kunskap utbytas och det ges möjlighet till diskussioner. Vi på CQ delar detta brinnande intresse för frågor i juridikens framkant och ser framemot ett mycket givande samarbete med JP!. ...
I databaserna går det exempelvis att söka på person, ämne eller institution.. I menyn hittar du publikationer som utdrag ur GUP och sorterade per ämne. Det finns även en samlad lista som börjar vid 2006 då ämnesområdena som tidigare verkade som egna enheter gick samman och bildade en institution.. Vill du se vad en specifik person inom institutionen har publicerat kan du även gå in på de personliga presentationerna som är kopplade till vår personallista.. Nya publikationer presenteras kontinuerligt.. ...
På denna sida försöker vi samla det som finns publicerat om barnbärande, de enskilda författarna bär det fulla ansvaret för det material återfinns i deras respektive publikationer. SREB önskar med denna sida underlätta för intresserade att identifiera de publikationer som finns tillgängliga.. Här är en samling över de artiklar om barnbärande som har indexerats via PubMed. Samlingen har publik åtkomst, enskilda artiklar kan ha begränsad åtkomst ...
Du kan söka i listan genom fritext, filtrera efter typ av publikation och årsperiod, samt sortera efter år, författare och titel. Publikationerna är länkade till universitetets publikationsdatabas DiVA, där du kan se all information om publikationen samt eventuell fulltextversion.. ...
Du kan söka genom fritext, filtrera efter typ av publikation och årsperiod, samt sortera dem efter år, författare och titel. Publikationerna är länkade till universitetets publikationsdatabas DiVA, där du kan se all information om publikationen samt eventuell fulltextversion. ...
Du kan söka i listan genom fritext, filtrera efter typ av publikation och årsperiod, samt sortera efter år, författare och titel. Publikationerna är länkade till universitetets publikationsdatabas DiVA, där du kan se all information om publikationen samt eventuell fulltextversion.. ...
Du kan söka i listan genom fritext, filtrera efter typ av publikation och årsperiod, samt sortera efter år, författare och titel. Publikationerna är länkade till universitetets publikationsdatabas DiVA, där du kan se all information om publikationen samt eventuell fulltextversion.. ...
Hjortkjær, C., 2016, København: Publikationer fra Det teologiske Fakultet. 252 s.. Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Ph.d.-afhandling › Forskning ...
Upplandsmuseet ger ut böcker och rapporter i egen regi men medverkar också i publikationer som ges ut genom andra förlag. Många publikationer kan laddas hem i format PDF. Övriga finns att köpa i museibutiken eller för läsning i museibiblioteket ...
Egentliga Finlands förbund producerar en mängd olika publikationer, rapporter och program om landskapets utveckling och samarbete.. Egentliga Finlands landskapsstrategi finns tillgänglig på finska och svenska.. Landskapets utveckling analyseras två gånger per år i publikationen Landskapets tillstånd Denna publikation finns tillgänglig på de båda inhemska språken.. Den tvåspråkiga förbunds infotidningen Viiri utkommer två gånger per år. Förbundet publicerar också broschyrer på finska, svenska och engelska.. Egentliga Finlands förbund upprätthåller även Lounaistieto, en regional informationstjänst som producerar mycket information om landskapet.. Utredningar om markanvändning. Infotidningen Viiri. Förbundets alla publikationer:. Publikationer 2016 -. Publikationer 2011 -2015. Publikationer 2000-2010. Publikationer 1997-1999. Publikationer 1993-1996 ...
Den samlade beteckningen Bonnier Publications, omfattar verksamheterna Bonnier Publications A/S, Benjamin Publications A/S, Bonnier Publications A/S och Bonnier Publications International AS.. Översikt. 1. Generellt. 2. Cookies. 2.1 Vad är cookies. 2.2 Vad använder vi cookies till. 2.3 Hur länge sparar vi cookies. 2.4 Hur undviker du cookies. 2.5 Tredjepartscookies. 2.6 Cookies från Gemius/trafikmätningar. 3. Personuppgifter. 3.1 Vad är personuppgifter. 3.2 Hur länge sparar vi personuppgifter. 3.3 Vad använder vi personuppgifter till. 3.4 Hur skyddar vi dina personuppgifter. 3.5 Kan vi ändra behandlingen av personuppgifter. 4. Kontakt. 1. Generellt. När du klickar dig in på en av våra webbplatser samlar Bonnier Publications in uppgifter om dig. Nedan kan du läsa om vilken typ av information som samlas in, hur uppgifterna behandlas, vad de används till, vem som har tillgång till uppgifterna och vem du kan kontakta om du har frågor eller anmärkningar rörande de insamlade ...
Vi anser att den kunskap vi är med om att skapa ska vara fritt tillgänglig för forskare över hela världen. Därför ges våra vetenskapliga publikationer ut som open access-publikationer. Vi uppmuntrar också de forskare som finansieras av oss att ge sina resultat fri global spridning. Genom att understöda och uppmuntra till att förverkliga målen för öppen vetenskap, både i den forskning vi själva utför och i den forskning vi finansierar, vill vi bidra till att utveckla en mera ansvarsfull, rättvis och jämlik vetenskaplig diskussion som möjliggör delaktighet på ett globalt plan.. För att garantera den vetenskapliga kvaliteten på våra publikationer referentgranskas alla manuskript av utomstående sakkunniga före beslut om publicering fattas. Vi följer den så kallade gyllene modellen för open access-publicering vilket betyder att vi gör våra publikationer tillgängliga online utan fördröjning, utan kostnader eller krav på inloggning eller prenumeration. Vi uppbär ...
I samband med att JTI fr o m 2017 går upp i RISE kommer alla nya publikationer från f d JTI och de flesta tidigare JTI-publikationer som finns i elektronisk version, att finnas sökbara i publikationsdatabasen DIVA.. På denna sida kan du tills vidare söka bland våra publikationer t o m 2016 och ladda ner dem som finns i elektronisk form. För att kunna ladda ner publikationerna måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt hos Adobe. Vissa av publikationerna kan beställas i tryckt version. Beställ genom att fylla i önskat antal i tabellen nedan och klicka på Skicka beställning. Det går också bra skicka e-post till [email protected], eller ringa 010-516 69 00.. > ...
I samband med att JTI fr o m 2017 går upp i RISE kommer alla nya publikationer från f d JTI och de flesta tidigare JTI-publikationer som finns i elektronisk version, att finnas sökbara i publikationsdatabasen DIVA.. På denna sida kan du tills vidare söka bland våra publikationer t o m 2016 och ladda ner dem som finns i elektronisk form. För att kunna ladda ner publikationerna måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt hos Adobe. Vissa av publikationerna kan beställas i tryckt version. Beställ genom att fylla i önskat antal i tabellen nedan och klicka på Skicka beställning. Det går också bra skicka e-post till [email protected], eller ringa 010-516 69 00..
Le SIGGRAPH 2019 kommer att hållas från 28 juli till augusti 1er i Los Angeles. Som varje år kommer många vetenskapliga och tekniska publikationer att presenteras. en bra del av dem är redan listade och tillgängliga på Ke-Sen Huang webbplats.. Här är en videoöversikt av ett urval av dessa publikationer: smält choklad, simulering av en virtuell skog på lång sikt, innovativt animationsverktyg, stickning, bild- och videomanipulation, stiliserad rendering eller VR finns på programmet ...
den 21 oktober 2017. NY DAG OCH TID: Securitas AB kommer att publicera delårsrapport för januari-september 2017 söndagen den 22 oktober ca kl 20.00 svensk tid.. Sent på fredagskvällen stals personlig egendom från en av Securitas chefer, däribland visst arbetsmaterial relaterat till Securitas finansiella rapportering av det tredje kvartalet 2017. Som en konsekvens har Securitas beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för januari-september 2017 än vad som tidigare annonserats. Söndagen den 22 oktober ca kl 20.00 Rapporten offentliggörs Rapporten skickas som pressmeddelande via Cision (www.cision.se) och publiceras automatiskt på www.securitas.com efter offentliggörande. Måndagen den 23 oktober kl 13.30 Presentationsbilder tillgängliga För presentationsbilder, följ länken www.securitas.com/presentationer. Måndagen den 23 oktober kl 14.00 Telefonkonferens och ljudsändning Analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens kl 14.00 där ...
Open access publications in the SLU publication database is powored by EPrints 3 developed by School of Electronics and Computer Science at University of Southampton. More information ...
Du som forskar vill antagligen få största möjliga spridning av dina publikationer. En del av din publiceringsstrategi kan därför bestå i att publicera dig Open Access, det vill säga göra dina publikationer fritt tillgängliga genom publicering i Open Access-tidskrifter. Du kan också välja att parallellpublicera dig. Biblioteket hjälper till med kontroll av vilka upphovsrättsregler som gäller och bistår med sammanställningen av det ofta obligatoriska försättsbladet vid parallellpublicering.. Kontakta Högskolebiblioteket om du vill ha enskild handledning kring dessa frågor, om du vill att vi arrangerar en föreläsning eller undervisar om Open Access, parallellpublicering och dess upphovsrättsliga aspekter ...
Nyhet: 2017-12-06. Dags att registrera 2017 års publikationer i publikationsdatabasen; GUP inför årsredovisningen. Senast 7 januari.. Göteborgs universitets forskning presenteras och redovisas i universitetets årsredovisning. Genom att ta fram statistik ur publikationsdatabasen GUP (Göteborgs universitets publikationer) får vi svar på hur mycket som publiceras och vilken spridning det får. För att få en så fullständig bild av universitetets forskning som möjligt är det viktigt att publikationer utgivna under 2017 registreras senast söndag 7 januari 2018.. Tänk särskilt noga på…. att utifrån originalpublikationen ge fullständiga och korrekta uppgifter vad gäller; affiliering, år, doi, ISBN/ISSN. En slutlig kvalitetskontroll gör du genom att klicka på Att granska. Publikationslistor. Publikationslistor över institutioner och enskilda forskare hittar du i GUP under fliken Publikationslistor eller via GU:s webb.. Har du frågor, kontakta GUP-support ...
Den första publiceringen kommer att omfatta värdepappersfondernas innehav det fjärde kvartalet 2019. Uppgifterna kommer att publiceras kvartalsvis med två månaders fördröjning. Det skriver Finansinspektionen på sin hemsida.. Även äldre uppgifter - från det fjärde kvartalet 2018 och framåt, när inrapporteringen började göras i det nuvarande tekniska formatet - kommer att finnas tillgängliga på myndighetens hemsida.. Fondbolag är skyldiga att rapportera innehav och viss ytterligare information om sina värdepappersfonder till FI kvartalsvis.. Delar av dessa uppgifterna publicerades tidigare på FI:s webbplats, men FI upphörde under 2017 med denna publicering, bland annat på grund av att det tekniska formatet inte var tillförlitligt. Sedan det fjärde kvartalet 2018 rapporterar fondbolagen i ett nytt tekniskt format vilket gör att FI kan återuppta publiceringen av fondinnehav. Specialfonders innehav kommer inte att publiceras. ...
Docent Sven-Olov Daunfeldt, forskare på Ratio, har fått artikeln Do Regional Investment Grants Improve Firm Performance? Evidence from Sweden (samförfattad med Mattias Ankarhem, Niklas Rudholm och Shahiduzzaman Quoreshi) accepterad för publicering i den internationella vetenskapliga tidskriften Technology and Investments.. I artikeln granskas om de företag i Sverige som under perioden 1990-1999 erhållit regionala investeringsstöd har haft en bättre utveckling jämfört med motsvarande företag som inte erhållit sådana stödåtgärder.. Resultaten från studien indikerar att det är mycket tveksamt om de regionala investeringsstöden till företag leder till de positiva effekter som avses. Regionala investeringsstöd har ingen effekt på företagens avkastning på kapital, d v s företag som erhållit regionala investeringsstöd har inte förbättrat lönsamheten mer än motsvarande företag som inte erhållit stöd. Regionala investeringsstöd har i de flesta fall inte heller ...
Här hittar du våra publikationer. Du kan filtrera dem genom att besöka respektive kategori: ESK-rättigheter, Övergångsrättvisa samt Övriga publikationer.. Several of our publications are also available in English.. ...
Vill du lära dig mer om publiceringens roll och funktion i vetenskapssamhället i stort, inom olika vetenskapsgrenar och framför allt inom humaniora? Vill du få möjlighet att omvandla ditt examensarbete till en tidskriftsartikel? I den här kursen får du inblickar i hur akademiskt redaktionell praktik fungerar, hur högkvalitativa vetenskapliga artiklar är uppbyggda och du tränas i att ge och ta emot innehållslig och språklig kritik där vi i gruppen gemensamt strävar efter bättre texter med siktet inställt på publiceringsfärdiga artiklar. Kursen inleds med ett antal föreläsningar om vetenskaplig publicering. Därefter vidtar arbetet med skrivandet av vetenskapliga texter i artikelform, företrädesvis med magister- eller masterexamensarbetet som utgångspunkt. Under processens gång varvas schemalagd grupp- och kamrathandledning med arbetande textseminarier och kursen avslutas med ett examinerande textsamtal, där samtliga artiklar diskuteras i grupp.
Samverkansprogramprojektet Biodrivmedel och ekosystemtjänster levererade nyligen sin slutrapport. Nu finns även en vetenskaplig artikel tillgänglig…
Du som doktorand, forskare eller lärare vid Högskolan Dalarna ska registrera dina vetenskapliga publikationer i DiVA.. Om upphovsrätt och avtal med förlag tillåter kan du även publicera dina publikationer Open Access i DiVA.. Biblioteket granskar alla vetenskapliga publikationer som registreras, arkiveras och publiceras i DiVA.. ...
EU-initiativet Plan S, eller cOAlitions S, har som huvudprincip att alla vetenskapliga publikationer som kommer från offentligt finansierad forskning ska publiceras i tidskrifter eller plattformar med omedelbar öppen tillgång från den 1:a januari 2020. I slutet av november presenterades en guide för hur principerna för Plan S ska implementeras, som bland annat beskriver tre olika upplägg för öppet tillgänglig vetenskaplig publicering under Plan S.. Stockholms universitet vill föra en öppen dialog om Plan S och vad implementeringen innebär för forskare knutna till universitetet och bjuder därför in till ett öppet seminarium för alla forskare på Stockholms universitet.. ...
Det som publiceras vid Nationalekonomiska institutionen listas under olika rubriker beroende på typ av publikation.. Artiklar i tidsskrifter. Böcker. Kapitel i böcker/Rapporter/Konferensbidrag. Doktorsavhandlingar/Lic-avhandlingar. Working papers. Working papers före 1999 (pdf-fil). Publikationer på svenska. ...
Att utnyttja information som finns om en känd publikation som författarnamn, ämnesord, publikationer i källförteckning och citeringar har länge varit en viktig metod för forskare. Scopus lämpar sig särskilt bra för att se citeringar, då den är konstruerad speciellt för detta.. Fokus ligger på vetenskapliga publikationer som tidskriftsartiklar och konferenspaper. En specialitet är möjligheterna att följa hur publikationerna används genom citeringar och referenslistor. I databasen har du också möjlighet att jämföra hur olika tidskrifter rankas mot varandra.. Förekomsten av ämnesord varierar mycket. Databasen har ingen egen ämnesordslista/tesaurus utan redovisar ämnesord från de olika databaserna som posterna kommer ifrån. En artikel kan ha ämnesord från olika databaser.. Att kunna använda författarnamn och ämnesbeskrivningar har länge varit möjligt i de flesta databaser, de senaste åren har det blivit mer och mer vanligt att lyfta fram även citeringar och ...
Att utnyttja information som finns om en känd publikation som författarnamn, ämnesord, publikationer i källförteckning och citeringar har länge varit en viktig metod för forskare. Scopus lämpar sig särskilt bra för att se citeringar, då den är konstruerad speciellt för detta.. Fokus ligger på vetenskapliga publikationer som tidskriftsartiklar och konferenspaper. En specialitet är möjligheterna att följa hur publikationerna används genom citeringar och referenslistor. I databasen har du också möjlighet att jämföra hur olika tidskrifter rankas mot varandra.. Förekomsten av ämnesord varierar mycket. Databasen har ingen egen ämnesordslista/tesaurus utan redovisar ämnesord från de olika databaserna som posterna kommer ifrån. En artikel kan ha ämnesord från olika databaser.. Att kunna använda författarnamn och ämnesbeskrivningar har länge varit möjligt i de flesta databaser, de senaste åren har det blivit mer och mer vanligt att lyfta fram även citeringar och ...
Institutet ger ut många olika publikationer inom våra olika ämnesområden. Här kan du söka bland böcker, tidskrifter, ordböcker med mera. Många av våra publikationer går att ladda ned kostnadsfritt som pdf och det går även att köpa tryckta exemplar. ...
Institutet ger ut många olika publikationer inom våra olika ämnesområden. Här kan du söka bland böcker, tidskrifter, ordböcker med mera. Många av våra publikationer går att ladda ned kostnadsfritt som pdf och det går även att köpa tryckta exemplar. ...
Isof ger ut många olika publikationer inom våra olika ämnesområden. Här kan du söka bland böcker, tidskrifter, ordböcker med mera. Många av våra publikationer går att ladda ned kostnadsfritt som pdf och det går även att köpa tryckta exemplar. ...
Jag ska börja med att vara helt transparent. Det stämmer att jag är vän med en av källorna till artikeln om sexism på Expressen: kvinnan som gjort polisanmälan (Jag kan säga det nu eftersom jag fått hennes godkännande). Jag har pratat med över 20 olika källor för denna artikel, några av dem sade uttryckligen att de bara ville prata med mig. Jag bedömde därför att jag var den enda som kunde göra det här jobbet.. Detta har Expressen sedan använt som en förevändning för att försöka påverka publiceringen. Det har förvånat mig hur mycket energi som har lagts på det från Expressens sida.. Det började egentligen dagen innan publiceringen när Expressens chefredaktör Thomas Mattsson ringde till mig, innan jag hade sökt honom. Han gav sin syn på fallet som ledde till polisanmälan. Han uttryckte, bland annat, att Medievärlden skulle se löjliga ut om vi skrev om det och att det skulle skada Expressen. Jag förklarade att Medievärlden fattar sina egna ...
Statistikcentralen publicerar inte inkomstf rdelningsstatistik eller statistik ver skattepliktiga inkomster i december, s som planerat, eftersom det statistikmaterial ver personbeskattning som Skattef rvaltningen producerar f r dessa publikationer nnu inte r f rdigt. Materialet blir f rdigt f rst senare p grund av Skattef rvaltningens f rnyelse av datasystemet. Eftersom det finns flera olika skeden i produktionen av uppgifterna, kan statistiken publiceras tidigast under senare h lften av januari.. Till Statistikcentralens inkomstf rdelningsstatistik h r tre separata offentligg randen som alla skjuts fram: inkomstskillnader, inkomstutvecklingen efter omr de och prelimin ra uppgifter om l g inkomst. Betr ffande statistiken ver skattepliktiga inkomster senarel ggs ett offentligg rande. Ocks tidpunkten f r publiceringen av Skattef rvaltningens statistik ver inkomstskatter skjuts fram till n sta r.. Mera information: Statistikcentralen, statistikchef Tarja Hatakka, tfn 029 551 3553; Skattef ...
Arbetarskyddsförvaltningen publicerar guider, rapporter, arbetsplatsmeddelanden och en årsberättelse. Under Publikationer finns även tillsynsanvisningar samt resultat- och ramavtal sammanställda.. Från och med år 2017 utformas guider och rapporter som webbpublikationer som är enkla att bläddra i på skärmen. Lättare pdf-versioner av publikationerna finns också tillgängliga. Dessa kan vid behov skrivas ut i A4-format.. Enskilda guider i det gamla formatet finns fortfarande länkade på webbsidor som handlar om ämnet. Deras innehåll kommer att uppdateras och överföras till det nya publikationsformatet så småningom.. ...
Arbetarskyddsförvaltningen publicerar guider, rapporter, arbetsplatsmeddelanden och en årsberättelse. Under Publikationer finns även tillsynsanvisningar samt resultat- och ramavtal sammanställda.. Från och med år 2017 utformas guider och rapporter som webbpublikationer som är enkla att bläddra i på skärmen. Lättare pdf-versioner av publikationerna finns också tillgängliga. Dessa kan vid behov skrivas ut i A4-format.. ...
I listningen nedan visas publikationer utgivna vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik från och med den 1 maj 2017. Publikationer utgivna vid avdelningarna för Arkitekturens teori och metod Byggnadsdesign Byggnadsteknologi Construction Management Geologi och geoteknik Installatio
Har du drabbats av Trademark Publication Register? Vi vet mer. Trademark Publication RegisterUtskicket är ett erbjudande om varumärkesregistrering i utländsk katalog. Vid betalning erhålls sannolikt ingen tjänst av
I DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet, kan du fritt läsa, söka och ladda ner alla Riksantikvarieämbetets publikationer. Riksantikvarieämbetets publikationer ry
17155 Best Publikationer Gratis Vektorgrafik Nedladdningar from the Vecteezy community. Publikationer Gratis Vektorgrafik licensed under creative commons, open source, and more!
JURIDISK PUBLIKATION 2/2009 TAL MED ANLEDNING AV FÖRSTA NUMRET AV JURIDISK PUBLIKATION Av Johan Munck 1 Tal, den 26 maj 2009 på advokatfirman Delphi, Regeringsgatan 30, med anledning av första numret av
Här samlas alla former för nyheter och publikationer som publiceras av Konsument Europa, indelat under EU-kommissionen, Nyheter, Prenumerera, Pressmeddelanden, Publikationer samt Varningar. Här kan du även prenumerera på våra publiceringar samt starta ett RSS-flöde.
Här samlas alla former för nyheter och publikationer som publiceras av Konsument Europa, indelat under EU-kommissionen, Nyheter, Prenumerera, Pressmeddelanden, Publikationer samt Varningar. Här kan du även prenumerera på våra publiceringar samt starta ett RSS-flöde.
Karin Boye-biblioteket har en Slagordskatalog på plan K1 där konstens SAB-samling står. Katalogen sorterar böcker, uppsatser och tidskriftsartiklar efter ämnesinnehåll. Katalogen uppdateras inte efter 1998 ...
I april 2015 publicerades för första gången en vetenskaplig artikel där forskare rapporterade att de förändrat arvsmassan i befruktade humana ägg. De vetenskapliga tidskrifterna Science och Nature hade enligt de kinesiska artikelförfattarna båda tack nej till att publicera studien på grund av etiska betänkligheter.. Publicering av artikeln föregicks av rykten att kinesiska forskare genomfört detta experiment. Cirka en månad innan publiceringen av den vetenskapliga artikeln hade brev från forskare och företagsrepresentanter publicerats i tidskrifterna Science respektive Nature. Budskapet i båda fallen var, förändra inte arvsmassan i humana könsceller eller befruktade ägg. De uppmanade till ett internationellt moratorium för denna typ av experiment.. Forskarna som utförde studien använde sig av ägg som befruktats med två spermier. Det säkerställde att ägget bara delade sig ett begränsat antal gånger och inte kunde resultera i ett fullgånget barn.. Som svar på ...