Kursen behandlar frågor av vikt för vetenskaplig publicering utifrån såväl ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv. Förståelse för den grundläggande strukturen för vetenskaplig publicering och publiceringsmarknad baseras på vetenskapliga modeller. Publicering behandlas i kursen som en praktik som påverkas av ekonomiska, juridiska, vetenskapssociologiska, politiska, disciplinära och tekniska faktorer. Särskild vikt läggs vid digital publicering och vid tre aktuella frågor: 1. öppen tillgång till publikationer via såväl grön som gyllene open access; 2. metoder för att mäta, visualisera och utvärdera vetenskaplig publicering/bibliometri; 3. forskningsdata. Inom ramen för kursen ägnar sig studenterna dessutom praktiskt åt att producera en vetenskaplig studenttidskrift. I kursen anläggs olika perspektiv på hållbarhet i vetenskaplig publicering. ...
I skrivande stund har det igen blivit dags för Åbo Akademi (precis som för de andra universiteten i Finland) att rapportera till Undervisnings- och kulturministeriet hur väl vi har presterat inom undervisning och forskning under det föregående året. Detta görs som bekant eftersom vår basfinansiering är direkt beroende av hur väl vi presterar. En viktig del av denna prestation är antalet vetenskapliga publikationer. Ju flera publikationer av bra kvalitet vi har producerat, desto mera pengar får vi. De vetenskapliga publikationerna är därför oerhört viktiga för universitetet.. Men det är inte bara universiteten som får sina pengar på basis av antalet publikationer, utan publikationsmängden är en väsentlig del också i bedömningen av varje enskild forskares meriter i samband med t.ex. ansökningar om finansiering eller tjänster. Därför är pressen stor att publicera så mycket som möjligt och i så bra tidskrifter som möjligt. Men även om mängden publikationer spelar ...
Publicering web < 1 år - 1 200 kr Publicering tryck, helsida - 1 200 kr Publicering tryck, mindre bild - 900 kr Förstoring 100 x 70, canvas - 000 kr Etc … ...
Publicering web < 1 år - 1 200 kr Publicering tryck, helsida - 1 200 kr Publicering tryck, mindre bild - 900 kr Förstoring 100 x 70, canvas - 000 kr Etc … ...
Läs mer om tjänsten och ansök på Kungliga bibliotekets webbplats. Handläggare med inriktning öppen tillgång till vetenskapliga publikationer vid Kungliga biblioteket, Stockholm Ref: 2.3-2017-634 Vi söker nu en driven, kvalitetsmedveten handläggare med starkt utvecklingsfokus och servicekänsla till enheten för Nationell bibliotekssamverkan. Enheten, som ingår i avdelningen för publik verksamhet och har 17 medarbetare, har det…
Publikationer Ship Design 2005-2006 Publikationer Hydromechanics 2005-2011 Publikationer Ship Design 2007-2011 Publikationer Marine Design 2012-2014 Publikationer Marine Technology 2015-
Från Högskolebiblioteket i Halmstad deltog vi med en programpunkt inom temat publiceringsstöd som fick gott mottagande. Det vi delade med oss av var våra erfarenheter och den respons vi fått angående OA-relaterade frågor under de dialogmöten och workshops vi anordnat för forskare. Vi talade också mer allmänt om det projekt biblioteket har bedrivit om vetenskaplig publicering och de slutsatser om forskarstöd vi har dragit från det. Bilderna till presentationen finns upplagda tillsammans med alla de andra föredragshållarnas på konferensens webbplats.. Om man ska säga något kort om de generella trenderna på MOA 2014 så handlade de om att 1.) problematisera open access-begreppet, 2.) kartläggning och statistisk mätning av OA-publicering på såväl nationell som lokal nivå, och sist men inte minst 3.) om hela rörelsen mot öppen forskningsdata. Något som flera konstaterar är att potentialen för OA-publicering långt ifrån är uttömd och att mycket som faktiskt är ...
Senaste vetenskapliga publikationerna Här hittar du de senaste vetenskapliga publiceringarna av forskare inom forskningsområdet Handel och IT. Följ...
Här finns en bred samling rapporter, utredningar och andra publikationer som har relevans för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i Sverige. Publikationerna kommer från olika utgivare och databasen är inte uttömmande. Anser du att en viktig publikation saknas, kontakta oss gärna på [email protected] CVE:s publikationer finns även samlade på en egen sida.. Forskningsrapporter och pågående forskningsprojekt har en egen sida.. ...
1.1 Inledning. Nordiska ministerrådet (NMR) är ett offentligt finansierat samarbete mellan regeringarna i de nordiska länderna (www.norden.org). Därför ska alla skriftliga publikationer som publiceras eller finansieras av NMR göras öppet tillgängliga med Open Access-publicering så att de kan användas fritt i Norden och internationellt. Open Access innebär att publikationerna är tillgängliga i elektroniskt format på Internet, kostnadsfritt för användarna och med minimala begränsningar för användningen.. Upphovsrättslicenser av en typ som uppmuntrar till distribution, användning och återanvändning av publikationer från NMR, rekommenderas starkt. Ett villkor för en sådan licens ska dock vara att originalpublikationen alltid uppges. En lämplig licens som uppfyller detta villkor är Creative Commons-licens med erkännande (CC-BY). Som ett första steg introducerar Nordiska ministerrådet ett Open Access-mandat som gäller alla skriftliga publikationer utgivna av ...
Fimea publicerar information om läkemedel och användningen av dessa för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Informationen publiceras i Fimeas publikationsserier och som fristående publikationer.. Tryckta publikationer kan beställas av Fimea på den beställningsblankett som finns på webbplatsen. Du observerar väl att en del av publikationerna inte nödvändigtvis kommer ut i tryckt version över huvud taget.. Av några publikationer finns det lättlästa sammanfattningar. Fimeas bestämmelser, anvisningar och beslut finns i avsnittet Lagstiftning.. ...
Lantmäteriverket har en egen publikationsserie Lantmäteriverkets publikationer (Maanmittauslaitoksen julkaisuja). I den publiceras resultat av den forskning som bedrivs inom Lantmäteriverket. Lantmäteriverkets publikationer och utredningar kan bläddras på finskspråkiga sidor. En del av publikationer finns också i tryckt form och kan beställas med beställningsblanketten.. Några publikationer har publicerats också på svenska:. ...
Här kan du söka information bland de publikationer som SP publicerat.. Använd sökfunktionen uppe till höger. Du kan också söka inom respektive teknikområde genom att först klicka på länkarna i marginalen till vänster.. En del publikationer går att läsa direkt genom att i listan över sökresultat klicka på länken "Läs". Publikationerna i pappersformat kan i de flesta fall beställas genom att klicka på länken "Beställ".. ...
I skrivande stund har det igen blivit dags för Åbo Akademi (precis som för de andra universiteten i Finland) att rapportera till Undervisnings- och kulturministeriet hur väl vi har presterat inom undervisning och forskning under det föregående året. Detta görs som bekant eftersom vår basfinansiering är direkt beroende av hur väl vi presterar. En viktig del av denna prestation är antalet vetenskapliga publikationer. Ju flera publikationer av bra kvalitet vi har producerat, desto mera pengar får vi. De vetenskapliga publikationerna är därför oerhört viktiga för universitetet.. Men det är inte bara universiteten som får sina pengar på basis av antalet publikationer, utan publikationsmängden är en väsentlig del också i bedömningen av varje enskild forskares meriter i samband med t.ex. ansökningar om finansiering eller tjänster. Därför är pressen stor att publicera så mycket som möjligt och i så bra tidskrifter som möjligt. Men även om mängden publikationer spelar ...
Nedan finner du länkar till de publikationer som Hantverkslaboratoriet har producerat. När du trycker på länken kommer du till Göteborgs universitetsbiblioteks elektroniska arkiv där du kan ladda ned publikationerna gratis.. Några av våra publikationer går också att beställa i tryck, priset på dessa hittar du efter titeln. Priserna är inkl frakt och moms. Betalning sker via faktura alternativt swish. Skriv i din beställning vilken betalningsform du önskar.. ROSTSKYDDSBEHANDLING AV TAKPLÅT 300 ...
Här kan du ladda ner en referenslista med vetenskapliga och populärventenskapliga publikationer samt rapporter och dylikt. Informationen hämtas från Web of Knowledge samt SLU:s biblioteksdatabas.. Vi är medvetna om att det finns publikationer - oftast rapporter - som saknas i denna lista och tar tacksamt emot tips om publikationer som du anser borde finnas med! ...
Här publiceras sammanställningar från workshops, verksamhetspresentationer och andra typer av publikationer. På sidan finns också publikationer från CUL, Centrum för uthålligt lantbruk.
Du kan ladda ner våra publikationer som pdf-filer kostnadsfritt. En del publikationer går även att beställa i tryckt format för en kostnad. De publikationer som går att beställa har en knapp för beställning till höger om namnet på publikationen. ...
Vi har tre typer av publikationer som vänder sig till beslutsfattare, myndigheter och en intresserad allmänhet.. AgriFood Policy Briefs är lättillgängliga sammanfattningar av en av våra vetenskapliga publikationer. AgriFood Fokus är kortare analyser och Agrifoods Rapporter är längre analyser som även ges ut i tryckt format. ...
Ny forskning publiceras ofta som artiklar i sakkunniggranskade vetenskapliga tidskrifter (peer reviewed journals). Vetenskapliga artiklar presenterar forskningsresultat för att sprida resultaten och skapa förutsättningar för vidare forskning. Artiklarna utgår i regel alltid från tidigare forskning, men utvecklar och granskar kritiskt både egna och andras resultat.
Här hittar du länkar och information till publikationer om geoenergi. En del kan du ladda ner gratis, andra kan du beställa. Geoenergicentrums publikationer
På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.. ...
Boken är ett resultat av en studie som har haft som syfte att få ökad kunskap om hur livsomställning kan se ut vid en kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet. Med utgångspunkt från denna kunskap vill författarna bidra till att en bättre matchning kan ske mellan individens behov och omgivningens stöd - rätt stöd vid rätt tidpunkt.. Du kan beställa publikationerna eller ladda ner i dem från Mo Gård förlag. Klicka här för att komma till förlaget.. ...
Här kan du söka bland och läsa publikationer från Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet och tillhörande organisationer. Alla publikationer går också att ladda ner gratis och är tillgängliga enligt principen för Open Access. ...
I databaserna går det exempelvis att söka på person, ämne eller institution.. I menyn hittar du publikationer som utdrag ur GUP och sorterade per ämne. Det finns även en samlad lista som börjar vid 2006 då ämnesområdena som tidigare verkade som egna enheter gick samman och bildade en institution.. Vill du se vad en specifik person inom institutionen har publicerat kan du även gå in på de personliga presentationerna som är kopplade till vår personallista.. Nya publikationer presenteras kontinuerligt.. ...
På denna sida försöker vi samla det som finns publicerat om barnbärande, de enskilda författarna bär det fulla ansvaret för det material återfinns i deras respektive publikationer. SREB önskar med denna sida underlätta för intresserade att identifiera de publikationer som finns tillgängliga.. Här är en samling över de artiklar om barnbärande som har indexerats via PubMed. Samlingen har publik åtkomst, enskilda artiklar kan ha begränsad åtkomst ...
Du kan söka i listan genom fritext, filtrera efter typ av publikation och årsperiod, samt sortera efter år, författare och titel. Publikationerna är länkade till universitetets publikationsdatabas DiVA, där du kan se all information om publikationen samt eventuell fulltextversion.. ...
Du kan söka genom fritext, filtrera efter typ av publikation och årsperiod, samt sortera dem efter år, författare och titel. Publikationerna är länkade till universitetets publikationsdatabas DiVA, där du kan se all information om publikationen samt eventuell fulltextversion. ...
Du kan söka i listan genom fritext, filtrera efter typ av publikation och årsperiod, samt sortera efter år, författare och titel. Publikationerna är länkade till universitetets publikationsdatabas DiVA, där du kan se all information om publikationen samt eventuell fulltextversion.. ...
Du kan söka i listan genom fritext, filtrera efter typ av publikation och årsperiod, samt sortera efter år, författare och titel. Publikationerna är länkade till universitetets publikationsdatabas DiVA, där du kan se all information om publikationen samt eventuell fulltextversion.. ...
Upplandsmuseet ger ut böcker och rapporter i egen regi men medverkar också i publikationer som ges ut genom andra förlag. Många publikationer kan laddas hem i format PDF. Övriga finns att köpa i museibutiken eller för läsning i museibiblioteket ...
Våra publikationer laddar du enklast ner i pdf-format. För att ladda ner dem behöver du ha gratisprogrammet Adobe Reader i din dator. De flesta av våra publikationer kan du också beställa i tryckt form. ...
En reviderad engelsk version av denna rapport finns, se SKI Report 01:33. /Publikationer/Rapport/Icke-spridning/2001/200105/ Thomas Jonter, Uppsala universitet, Historiska institutionen, S:t Larsg. 2, 753 10 Uppsala. Mars 2001 SKI Svenska Innehållstyp: Publikationer ...
Vi på Fores vill att våra publikationer ska vara tillgängliga för alla. Därför är våra publikationer gratis. Du kan läsa dem online, ladda ner i pdf-format eller beställa ett fysiskt exemplar av oss. För att vi ska kunna fortsätta producera och publicera vårt arbete tar vi med stor tacksamhet emot donationer, små som stora, från dig som tar del av vårt material.. Bankgiro 271- ...
Vi på Fores vill att våra publikationer ska vara tillgängliga för alla. Därför är våra publikationer gratis. Du kan läsa dem online, ladda ner i pdf-format eller beställa ett fysiskt exemplar av oss. För att vi ska kunna fortsätta producera och publicera vårt arbete tar vi med stor tacksamhet emot donationer, små som stora, från dig som tar del av vårt material.. Bankgiro 271- ...
Juridisk Publikation stockholm - uppsala - lund - göteborg ANNA MARTIN Svensk tolkning av avtal skrivna på engelska enligt angloamerikanskt mönster Särtryck ur häfte 2/2014 Nummer 2/2014 JURIDISK PUBLIKATION
Vi visar ett urval av de många automatiserade publikationer vi gjort sedan mitten av 1990-talet, allt från produktkataloger till uppslagsverk.. Kontakta oss gärna om du vill veta hur vi kan hjälpa dig att automatisera din publikation!. ...
Vi visar ett urval av de många automatiserade publikationer vi gjort sedan mitten av 1990-talet, allt från produktkataloger till uppslagsverk.. Kontakta oss gärna om du vill veta hur vi kan hjälpa dig att automatisera din publikation!. ...
Här hittar du SVA:s publikationer, broschyrer, rapporter och riskvärderingar med mera för nedladdning i pdf-format. Vissa publikationer går även att beställa i tryckt format.
Orden i nedan följande lista förekommer bland befattningar/titlar hos de personer du ser på den här sidan.. Länkarna i denna lista leder till ett urval inom hela Malmö universitet. ...
Det finns möjlighet att föreslå evenemang för publicering i andra kalendrar. Detta underlättar flödet och spridningen av evenemang mellan kalendrarna. Kalenderägare har behörighet att föreslå för publicering.
Trykte publikationer kan i princippet laves i alle tænkelige formater og med mange forskellige papirtyper og -tykkelser.. I designmanualen er der taget udgangspunkt i beskrivelsen af de gængse A-formater, som typisk også er de mest økonomiske, da de minimerer papirspildet på trykkerierne. Du vil derfor kun blive præsenteret for A4, A5, M65, samt plakatdimensioner.. Skal der laves publikationer i formater der ikke er præcist defineret i designmanualen, skal disse følge det overordnede udtryk, som kendes fra A-formaterne - dvs. at f.eks. forside er med logo i højre top, orange bundlinie samt en grafisk matrice med kvadratiske felter, som må indeholde et eller flere billeder og tekst.. Billedet skal passe til titlen og underbygger emnet så budskabet bliver klart og tydeligt ...
Här har vi samlat alla publikationer och allt informations- och utbildningsmaterial. Allt material kan laddas ned här från webbplatsen och publikationerna kan beställas i tryckta exemplar kostnadsfritt.
... ger dig tillgång till både nätbaserade examensarbeten och publikationer från yrkeshögskolorna i Finland. På den här sidan kan du registrera ditt examensarbete eller din publikation som en Open Access-publikation i elektronisk form i Theseus. Läs igenom anvisningarna innan du registrerar ditt arbete! Open Access-publicering innebär att författaren tillåter att publikationen kan läsas och laddas ner fritt och att man också kan länka fritt till den. En vetenskaplig publikation är fritt tillgänglig då den kan läsas gratis utan registrering via internet både inom den egna högskolan och av utomstående. Klicka på Theseus om du vill bläddra i examensarbeten och publikationer.. ...
Are you new in Sweden and want to start a business? Is it possible to start a business while your application for asylum is in progress? In this publication…. Publikation Regioner Andra aktörer Företagande Starta företag. ...
Forststyrelsens publikationer hittar du på addressen https://julkaisut.metsa.fi/. En del specialpublikationer eller sådana som publicerats tillsammans med samarbetspartner kun du läsa även på Eräluvat-webbsidor.. ...
SMHI står för en omfattande produktion av publikationer. Här finns rapporter, faktablad och tidskrifter som är sök och nedladdningsbara. Många av SMHIs publikationer går även att köpa via kundtjänst. Vid frågor angående rapporter kontakta bibliote...
|p|SMHI står för en omfattande produktion av publikationer. Här finns rapporter, faktablad och tidskrifter som är sök och nedladdningsbara. Många av SMHIs publikationer går även att köpa via kundtjänst. Vid frågor angående rapporter kontakta |span...
Välkommen att ta del av Statskontorets publikationer från de senaste åren. Vi publicerar ca 25 publikationer/år i vår rapportserie. Vi gör också PM i form av kortare utredningar, som endast finns i pdf. Vi ger årligen ut ett antal skrifter i vår serie...
Välkommen att ta del av Statskontorets publikationer från de senaste åren. Vi publicerar ca 25 publikationer/år i vår rapportserie. Vi gör också PM i form av kortare utredningar, som endast finns i pdf. Vi ger årligen ut ett antal skrifter i vår serie...