Familjehemskonsulent sökes till Göteborg! Carria, Sävedalen. Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsplats med varierande arbetsuppgifter, eget ansvar och möjligheter till utveckling. Du har tillgång till företagsbil, friskvårdsbidrag och ett fritt arbetssätt vilket innebär att du en del dagar kan utgå direkt från hemmet och jobba hemifrån. Regelbunden intern och extern handledning av socionom eller legitimerad psykolog med handledarutbildning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av rekrytering, utredning, handledning, uppföljning, utvärdering och utbildning av familjehem för barn och unga 0-21 år. Du arbetar på uppdrag av socialtjänsten och har ett nära samarbete med ansvarig socialsekreterare. Du tar emot förfrågningar från socialtjänsten och matchar dessa med lämpligt familjehem. Genom regelbunden skriftlig rapportering informerar du ansvarig socialsekreterare om hur utvecklingen i jour- eller familjehemmet fortlöper. ...
När du följer verksamheter så kommer du mottaga relevant information från denna angående jobb.. Verksamheten kan se dina personuppgifter och CV - även när ditt CV inte finns på internet. Du ger också din tillåtelse till att verksamheten kontaktar dig i samband med rekrytering av nya anställda.. Läs mer om att följa verksamheter her ...
Kompletteringsutbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete I 30hp. Delkurs 1: Introduktion till socialt arbete 7,5hp. Delkurs 2: Juridik i socialt arbete I 7,5hp. Delkurs 3: Välfärdsstaten - en introduktion I 7,5hp. Delkurs 4: Välfärdsstaten - en introduktion II 7,5hp. Kursplan SU1022. Kompletteringsutbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete II 30hp. Delkurs 1: Juridik i socialt arbete II 15hp. Delkurs 2: Socialt arbete och sociala problem 7,5hp. Delkurs 3: Psykosocialt arbete I 7,5hp. Kompletteringsutbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete III 30hp. Delkurs 1: Socialt arbete: Alkohol och narkotika I 7,5hp. Delkurs 2: Socialt arbete: Fattigdom och välfärd I 7,5hp. Delkurs 3: Socialt arbete: Äldre och personer med funktionsnedsättning 7,5hp. Delkurs 4: Socialt arbete: Barn, ungdom och familj I 7,5hp. Kompletteringsutbildning för personer med avslutad utländsk ...
Socialt arbete är arbete som inriktas på sociala problem, dess konsekvenser och lösningar.. På socionomutbildningarna i Sverige skapades efter högskolereformen 1977 också ett nytt blockämne kallat socialt arbete. I detta integrerades moment från det tidigare ämnet social metodik med bland annat psykologi, sociologi och ekonomi. Vid svenska universitet finns det idag möjlighet att läsa ämnet socialt arbete till och med doktorsnivå. Det är svårt att definiera vad socialt arbete är eftersom definitionerna skiftar mellan traditioner och länder. Enligt en av de mer centrala forskarna kring socialt arbete, Malcolm Payne, handlar socialt arbete om (1) social förändring, (2) problemlösning för den enskilda individen och (3) att öka människors välbefinnande. Vilka delar man väljer att betona skiftar beroende på vilken verksamhet socialarbetaren befinner sig inom. Payne knyter idén om social förändring till en socialistisk tradition där det sociala arbetet försöker att ...
Institutionen för socialt arbete erbjuder ett masterprogram i socialt arbete om 120hp. Programmet erbjuder en möjlighet att fördjupa sina ämneskunskaper inom ett eller flera forskningsområden inom socialt arbete. Undervisningen bygger på dina tidigare kunskaper från högskolestudier och förutsätter självständighet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift och god läsförståelse på svenska och engelska. En stor del av kurslitteraturen är på engelska men undervisningen är med några undantag på svenska.. I masterprogrammet ingår 60 hp obligatoriska kurser och 60 hp valbara kurser på avancerad nivå. Den stora inslaget av valbara kurser gör det möjligt för dig att själva välja profil på din masterexamen, t.ex. fördjupa dig inom något av ämnesområdena Socialt arbete med barn och unga, Juridik i socialt arbete eller Sociala perspektiv på psykiska funktionshinder.. Programmet avslutas med ett större självständigt arbete (masteruppsats), där du ges möjlighet att ...
Vår profil är tvärvetenskaplig och inkluderar ämnen som socialt arbete, sociologi, statsvetenskap, socialrätt, psykologi och epidemiologi. Ett dominerande tema är urbana frågor som ju också korresponderar med ämnets utbildningsprogram "Socialt arbete med storstadsprofil". Andra framträdande teman är barn och unga, skolan och det civila samhället. På Södertörns högskola kan man läsa socialt arbete inom ramen för utbildningsprogrammet Socionomprogrammet. Du hittar programmets hemsida genom att klicka på fliken "Utbildning" här ovanför.. Följ Socialt arbete på Södertörns högskola på Facebook!. ...
It is crucial for social work education to provide opportunities for students to gain a sincere and genuine knowledge of the conditions of life that are common for their forthcoming clients and patients. Social work students and service users with experiences with multiple social and personal problems now meet, as they are participants in an experimental course at the School of Social Work in Lund, Sweden. In this paper the teachers report their experiences ...
Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) bildades 1903 som ett samarbetsorgan för föreningar med socialt progressiva idéer. Förbundet blev snabbt en samlingspunkt för dem som var intresserade av sociala reformer och drev i början av 1900-talet en vittförgrenad verksamhet med ett 30-tal föreningar. Man tog initiativ till undersökningar av sociala förhållanden och problem. Resultaten låg till grund för krav på sociala reformer och inrättandet av olika myndigheter.. Från 1921 gav förbundet kurser i utbildning för socialt arbete och startade Socialinstitutet i Stockholm 1921. Detta var landets första Socialhögskola.. I dag är förbundets huvudsakliga ändamål enligt stadgarna att främja utvecklingen på socialpolitikens område och därigenom bidra till klarläggande av förutsättningarna för framgångsrikt socialt arbete, genom att:. ...
Högskolan i Halmstad är en spännande arbetsplats för lärande, utveckling och forskning, i ständig interaktion med sin omvärld. Avdelningen Samhälle och Välfärd vid Akademin för Hälsa och Välfärd har ambitionen att utvecklas till en komplett akademisk miljö med forskning och utbildning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Utbildningarna har sin grund i en unik och stark samhällsvetenskaplig tradition som knyter an till forskningsmiljön CVHI (Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott) samt till magister, master och forskarutbildning inom Hälsa och Livsstil. Avdelningen bedriver idag utbildning och forskning inom arbetsvetenskap, handikappvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, sociologi och socialt arbete. Utbildningen i socialt arbete ges för närvarande inom ramen för utbildningsprogrammet Organisering och ledning av arbete och välfärd, som har en inriktning mot socialt arbete. Det pågår ett utvecklingsarbete mot att starta upp ett
CESAR (Centrum för socialt arbete) är en nyinrättad miljö vid Sociologiska institutionen, med ansvar för socionomprogrammet, forskarutbildning och forskning i socialt arbete. Denna utlysning syftar till anställning av minst två universitetslektorer och är en del i en större satsning på socialt arbete från Uppsala universitet och samhällsvetenskapliga fakulteten. Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration inom Socionomprogrammet och socialt arbete. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet. Innehavaren av lektoratet förväntas aktivt bidra till centrets utveckling både gällande utbildning och forskning. Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den
Är du intresserad av att bedriva förbättrings- och utvecklingsarbete inom socialt arbete? Vill du utveckla dina kunskaper om nationellt och internationellt socialt arbete? Planerar du för att bedriva forskarstudier? I så fall är Masterprogrammet i socialt arbete något för dig.
Samhällsvetenskapliga fakulteten SOPA31, Juridik i socialt arbete 1, 15 högskolepoäng Legal Issues in Social Work 1, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga
Seminarieserie, 2018-02-14, Socialt arbete och rätten, <p> Socialt arbete och r&auml;tten. Inledare Urban Markstr&ouml;m, socialt arbete. Seminariet ing&aring;r i R&auml;ttens relationer - seminarieserien 2017/18.</p>
Vi söker dig som är socionom, har jobbat med socialt arbete i 5-15 år och som gillar ditt arbete. De arbetsuppgifter vi behöver din hjälp med kommer på ett övergripande plan handla om att föra in dina erfarenheter av möten med klienter/brukare och av hur vardagen kan se ut i det sociala arbetet i vårt socionomprogram. Vi har sedan fyra år tillbaka en grupp socionomer hos oss som arbetar på det här sättet men vi behöver nu förstärka den gruppen med dig som har erfarenhet av socialt arbete med äldre personer, med människor med funktionsvariation, med våld i nära relationer, med missbruk och med social barnavård ...
inbook{356c6787-e366-4f08-90bc-93241de2712f, abstract = {En kritisk och teoretisk granskning av grunderna för arbete i människobehandlande organisationer ur ett nyinstitutionellt perspektiv.Kapitlet utgår från begrepp som rationella myter och sociala institutioner Empiriska exempel kommer från socialt arbete och social barnavård.}, author = {Levin, Claes}, editor = {Linde, Stig and Svensson, Kerstin}, isbn = {978-91-47-09879-8}, language = {swe}, pages = {25--41}, publisher = {Liber}, series = {Förändringens entreprenörer och tröghetens agenter. Människobehandlande organisationer ur ett nyinstitutionellt perspektiv}, title = {Socialt arbete som moralisk praktik}, year = {2013 ...
Vid Socialhögskolan bedrivs forskning om det sociala arbetets förutsättningar genom studier av välfärdspolitiska områden och sociala problem som fattigdom, försörjning, arbetslöshet och hemlöshet. Människors levnadsvillkor och situationen för de grupper som blir föremål för socialt arbete är också centrala områden. Här finner vi studier av livssituationen för äldre, missbrukare, barn och andra grupper, liksom deras uppfattningar av de interventioner de är föremål för. En omfattande del av institutionens forskning rör det sociala arbetets genomförande. Här återfinns studier av professioner, människobehandlande organisationer och civilsamhällets organisering, men också studier av interventioners utfall och olika participatoriska former av socialt arbete. Arbetsuppgifter Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Bestämmelser om anställning av doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§. Doktoranden förväntas att
Utbildningen förbereder dig för psykosocialt arbete med vuxna och ungdomar med psykosocial-, missbruks- eller beroendeproblematik och/eller kriminalitet. Efter fullgjord utbildning ska du kunna arbeta som behandlingsassistent med inriktning psykosocialt arbete såväl inom öppna/slutna institutioner som med behandling, stöd och hjälp under öppna former. Utbildningen omfattar kurserna: - psykologi - etik, förhållningssätt och säkerhet - medicinsk grundkurs - psykosocialt behandlingsarbete med inriktning barn och ungdomar - droger, drogberoende och behandlingsmetoder - socialpsykiatri - handledning och samtalsmetodik - social dokumentation - kriminalitet och avvikande beteende - fördjupningskurs - social kompetens I utbildningen ingår också högskolekursen: Det sociala arbetsfältet, som genomförs i samarbete med Karlstad universitet. Lärande i arbete (LIA) ingår med 26 veckor och är förlagt under terminerna 2-4. LIA-platserna har ofta en hög säkerhetspolicy vilket kan komma att
Den 8-12 juli 2012 äger världskonferensen i socialt arbete och social utveckling rum i Stockholm. Ett av huvudmålen med konferensen är att jobba vidare med den Agenda som fastställdes vid senaste konferensen i Hong Kong 2010, som berörde utveckling av metoder i praktik och forskning, inom socialt arbete och socialpolitik. Konferensens teman är ...
Ligga till last är både en historiebeskrivning och en samtidsskildring om svensk socialpolitik och socialt arbete. I bokprojektet har tre grupper arbetat med texterna; forskare, journalister och samtidskommentatorer, var och en med sin uppfattning om den historia som varit och den samtid vi befinner oss i, vad fattigdom och utsatthet är och vad som borde gälla för ett professionellt socialt arbete ...
Institutionen för socialt arbetet Magisteruppsats i socialt arbete Kvalitetsutveckling inom socialtjänsten och införandet av SAS - Socialt ansvarig samordnare Författare: Anneli Harnegård Handledare:Evert
I senaste numret av tidskriften Socionomen som utkommit nu (juni 2013) finns temainslag om hot och våld inom socialt arbete och omsorg. I numrets huvudartikel kan du läsa mer om harmoniska möten i socialt arbete. I denna artikel försöker jag beskriva och problematisera om vad som konstituterar trygga möten mellan exempelvis socialsekreterare och klienter. Funktionshinder och hot/våld är också angelägna forskningsområden inför framtiden. Om du är nyfiken på tidskriften Socionomen och temanumret kan du använda nedan länkar. Där finns också en ledare som är skriven av Lena Engelmark som är chefredaktör vid tidskriften Socionomen: ...
Högskolan i Halmstad är en spännande arbetsplats för lärande, utveckling och forskning, i ständig interaktion med sin omvärld. Avdelningen Samhälle och Välfärd vid Akademin för Hälsa och Välfärd har ambitionen att utvecklas till en komplett akademisk miljö med forskning och utbildning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Utbildningarna har sin grund i en unik och stark samhällsvetenskaplig tradition som knyter an till forskningsmiljön CVHI (Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott) samt till magister, master och forskarutbildning inom Hälsa och Livsstil. Avdelningen bedriver idag utbildning och forskning inom arbetsvetenskap, handikappvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, sociologi och socialt arbete. Det pågår ett utvecklingsarbete mot att starta upp ett socionomprogram. Inom ramen för ovan utlyses tre anställningar som universitetslektorer i socialt arbete. Arbetsuppgifter De huvudsakliga arbetsuppgifterna avser undervisning, forskning,
Centralförbundet för socialt arbete (CSA) delar varje år ut en hedersutmärkelse bestående av diplom och ett stipendium till någon person eller organisation som på ett framstående sätt bidragit till att utveckla det sociala arbetet och socialpolitiken eller gett röst åt människor eller grupper som inte har någon stark position i det offentliga samtalet.. Till 2017 års hedersstipendiat har utsetts Ersta Vändpunkten, med följande motivering.. Att vara anhörig till en person med missbruksproblem innebär ofta en stor påverkan på livet. Barn och unga till en föräldrar som har ett missbruk är särskilt berörda. Många barn och unga får under sin uppväxt ta hand om föräldrar och småsyskon i stället för att själva få omvårdnad och trygghet. Den skam och det tabu som fortfarande finns i samhället när de gäller missbruk bidrar till utanförskap och isolering som drabbar hela familjen.. Ersta Vändpunkten är en av pionjärerna och först i Sverige med att enbart rikta ...
Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår undervisning och examination på både grundnivå och avancerad nivå inom socionomprogrammet. Undervisningen omfattar vetenskapsteori och metod, socialpolitik samt handledning och examination av studenternas självständiga examensarbeten. I arbetsuppgifterna ingår även att medverka i utvecklingsarbete, ta ansvar för kursadministration att samarbeta såväl inom som mellan kurser på socionomprogrammet samt att vara aktiv inom forskning i socialt arbete. Undervisning sker i både Lund och Helsingborg. Kvalifikationer Behörighet för anställning som lektor finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen ( http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930100.HTM ) samt i föreskrifter för anställning av lärare vid Lunds universitet ( http://www.hr-webben.lu.se/sites/hr-webben.lu.se/files/lunds-universitets-anstallningsordning.pdf ). Behörighetskrav är avlagd doktorsexamen i socialt arbete eller motsvarande, för anställningen relevant ämne, dokumenterad
Kursen syftar bland annat till att beskriva och analysera olika effektiva element av terapeutiska behandlingsrelationer för att återskapa hälsa samt hur man kan förstå betydelsen av ?att vi är varandras arbetsmiljö? utifrån arbetsgruppens psykologi. Kursen syftar också till att analysera olika perspektiv på vad som kan räknas som effektiv behandlingspraktik och att analysera behandlingsrelationens betydelse och arbetsgruppens psykologi för att bidra till att återställa hälsa i praktiskt socialt arbete. Kursens innehåll diskuterar på olika sätt hur man kan möta och bemöta klienter i praktiskt socialt arbete. Undervisningen ges via föreläsningar och seminarier.
Socialstyrelsen föreslår vidare att regeringen skapar förutsättningar för ett samordnat nationellt kompetensstöd för interkulturellt socialt arbete. Som redovisats behövs det på nationell, regional och lokal nivå ökade satsningar bl.a. på forskning, utvärdering och uppföljning, grund- och vidareutbildning samt verksamhetsutveckling och fortbildning med inriktning på interkulturellt socialt arbete. Socialstyrelsen kommer för egen del att stärka det interkulturella perspektivet inom myndighetens ansvarsområde och i stödet till kommunerna. Därutöver krävs kompletterande och sammanlänkande insatser på nationell nivå. Socialstyrelsen föreslår därför att regeringen ställer tydliga krav på berörda myndigheters ansvar och samverkan inom området. Dessutom behövs överväganden om hur myndigheterna gemensamt kan svara mot de lokala behov av överblick och stöd för en evidensbaserad praktik som identifierats. Ytterligare åtgärder kan vara nödvändiga. Ett samordnat ...
Min vetenskapliga produktion omfattar omkring ett 90-tal vetenskapliga arbeten och berör bl.a. beroende av psykoaktiva droger, ungdomars användning av alkohol och droger, psykisk ohälsa, genus och marginaliserade grupper samt vetenskapliga forsknings- och kunskapsmetoder inom ramen för socialt arbete.. Jag har som en av två redaktörer nyligen publicerat antologin Counselling - stödsamtal i socialt arbete (tillsammans med Sven Trygged - Gothia förlag, 2010) och där introducerat begreppet counselling som ett samlande synsätt för förståelse, analys och utvärdering av mötet mellan behandlare och klient inom ramen för socialt arbete.. Tidigare har jag publicerat flera metodantologier inom socialt arbete, t.ex. Forskningsmetoder i socialt arbete (2005/2009, tillsammans med John Lilja och Katarina Mannheimer - Lund: Studentlitteratur) och Narrativa metoder i socialt arbete (2008, tillsammans med Yvonne Sjöblom och John Lilja - Lund: Studentlitteratur).. Som ett urval från ...
Uppsala universitet, Sociologiska institutionen Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor. CESAR (Centrum för socialt arbete) är en nyinrättad miljö vid Sociologiska institutionen, med ansvar för socionomprogrammet, forskarutbildning och forskning i socialt arbete. Denna utlysning gäller ett vikariat med omfattning om minst 50% eller enligt överenskommelse. Tillträde 2020-02-01 och längst till och med 2021-01-31. Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration främst inom grundnivå på Socionomprogrammet därtill
Zulmir Becevic är lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Här berättar han om sin forskning där han arbetat med delaktighetens villkor för unga människor ur ett europeiskt perspektiv. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.
Förkunskapskrav: Socionomexamen omfattande 210 hp, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 hp eller kandidatexamen i annat näraliggande område. Därutöver krävs genomförda fördjupningskurser i socialt arbete omfattande minst 15 hp (detta ingår i en socionomexamen om 210 hp) eller motsvarande kunskaper, 22,5 hp samhällsvetenskaplig metod på avancerad nivå, där senaste betygsdatum inte får vara äldre än 5 år vid kursstart. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp ...
Tisdagen den 19 mars är MDH med i World Social Work Day - ett internationellt evenemang som uppmärksammar socialt arbete. På MDH arrangeras dagen i form av flera intressanta föreläsningar.
Dahlstedt är även aktuell med böckerna Skolan, marknaden och framtiden(redigerad med Andreas Fejes), Gränsöverskridande socialt arbete (redaktör), Manifest - för ett socialt arbete i tiden (redigerad med Philip Lalander) och Adult Education and the Formation of Citizens - A Critical Interrogation (med Andreas Fejes, Maria Olson och Fredrik Sandberg). Inom kort kommer också följande böcker att publiceras: Neoliberalism and Market Forces in Education: Lessons from Sweden (redigerad med Andreas Fejes), Medborgarskap och utbildning av vuxna: Om komvux, folkhögskola och medborgarskapandets praktiker (med Andreas Fejes, Maria Olson och Fredrik Sandberg) och Fostran till valfrihet: Skolvalet, jämlikheten och framtiden (med Martin Harling, Anders Trumberg, Susanne Urban och Viktor Vesterberg). ...
Samhällsvetenskapliga fakulteten startar Centrum för socialt arbete som ett led i satsningen på att bygga upp en forsknings- och utbildningsmiljö i socialt arbete.
Har du ett engagemang för sociala frågor och människor i utsatta situationer? Socialt arbete är ett samhällsvetenskapligt område som handlar om olika perspektiv på sociala problem och sociala förändringsprocesser. Genom studier i socialt arbete fördjupar du dig i sociala frågor, både ur nationellt och internationellt perspektiv. Viktiga utgångspunkter för socialt arbete är teorier om människors beteenden och samspel med omgivningen och om sociala- och samhälleliga system. Studier i socialt arbete ger dig redskap för att kunna utforma och analysera insatser som syftar till att förebygga, avhjälpa, hantera eller lösa sociala problem. Ytterligare ett fokus ligger på människors livsvillkor, där principer om mänskliga rättigheter och social rättvisa är grundläggande. Det sociala arbetets insatser behövs både inom arbete med individer, familjer, grupper och närsamhällen och inom i olika delar av samhället. Socialt arbete är huvudområde inom socionomprogrammet som ...
Har du ett engagemang för sociala frågor och människor i utsatta situationer? Socialt arbete är ett samhällsvetenskapligt område som handlar om olika perspektiv på sociala problem och sociala förändringsprocesser. Genom studier i socialt arbete fördjupar du dig i sociala frågor, både ur nationellt och internationellt perspektiv. Viktiga utgångspunkter för socialt arbete är teorier om människors beteenden och samspel med omgivningen och om sociala- och samhälleliga system. Studier i socialt arbete ger dig redskap för att kunna utforma och analysera insatser som syftar till att förebygga, avhjälpa, hantera eller lösa sociala problem. Ytterligare ett fokus ligger på människors livsvillkor, där principer om mänskliga rättigheter och social rättvisa är grundläggande. Det sociala arbetets insatser behövs både inom arbete med individer, familjer, grupper och närsamhällen och inom i olika delar av samhället. Socialt arbete är huvudområde inom socionomprogrammet som ...
Välkomna på release för två nyligen utgivna böcker, som tar sig an ödesfrågan om det sociala arbetets uppgift inför framtiden: Manifest för ett socialt arbete i tiden (Studentlitteratur, 2018) och Gränsöverskridande socialt arbete (Gleerups, 2018). Redaktörerna Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete vid Linköpings universitet, och Philip Lalander, professor i socialt arbete vid Malmö universitet, inleder kort. Därefter presenterar några av de Norrköpingsbaserade författare som medverkar i böckerna sina bidrag, som behandlar några av de viktiga utmaningar som dagens sociala arbete står inför ...
Socialt arbete stöder klienterna i att klara av svårigheter i livet. Det kan gälla frågor som har att göra med livskompetens och ekonomiska svårigheter.. Målet med det sociala stödet är att upprätthålla och främja individers och familjers trygghet och förmåga att klara sig på egen hand.. Socialarbetarna och socialhandledarna ger också råd när klienterna ansöker om olika sociala tjänster och förmåner.. ...
Sociala nätet är en informationskälla för dig som arbetar eller är intresserad av socialt arbete och socialpolitiska frågor. Vi har funnits på nätet sedan 2001. I år är vi tillbaka med nya krafter!. Sociala nätet ägs och drivs av Kooperativet Mediagruppen Karlstad. Ett socialt arbetsintegrerat företag som verkar för en hållbar arbetsmarknad. ...
Sociala nätet är en informationskälla för dig som arbetar eller är intresserad av socialt arbete och socialpolitiska frågor. Vi har funnits på nätet sedan 2001. I år är vi tillbaka med nya krafter!. Sociala nätet ägs och drivs av Kooperativet Mediagruppen Karlstad. Ett socialt arbetsintegrerat företag som verkar för en hållbar arbetsmarknad. ...
Nu har vi slagit fast att sexualitet är en integrerad del av alla människor och att den påverkar våra liv oavsett vilka sexuella praktiker eller preferenser vi har. Vi har också konstaterat att alla människor har rätt till sexuell och reproduktiv hälsa, och att de sexuella rättigheterna ingår i de mänskliga rättigheterna. Men varför är detta relevant för oss som praktiserar inom det sociala arbetet?. Forskning visar att sociala problem och social utsatthet påverkar den sexuella hälsan negativt[2]. Därför kan det antas att det sociala arbetets klienters SRHR sämre tillgodoses än den övriga befolkningens.. Det har också visat sig att exempelvis utsatthet för hiv ofta korrelerar med utsatthet i övrigt. Därför anges också i den nationella strategin mot hiv/aids att det är särskilt viktigt att motarbeta ojämlikheter i hälsa som bottnar i kön, klasstillhörighet, etnisk eller kulturell bakgrund, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder för att förebygga ...
Vid Institutionen för socialt arbete bedrivs forskning inom en rad olika områden som rör frågor om sociala problem och socialt förändringsarbete. Det handlar om forskning om individer och grupper men också om hur sociala förhållanden hanteras i ett välfärdsperspektiv. Forskningen bedrivs och utvecklas i nära samarbete med lokala aktörer, nationella organisationer och myndigheter samt internationella samarbetspartners. Här bedrivs en forskarutbildning med drygt 20 doktorander där en del är antagna via forskarskolan för yrkesverksamma inom hälsa, vård och välfärd. Mer specifikt bedrivs det forskning inom olika områden; missbruk, migration, sexualitet, handikapp och rehabilitering, åldrande, socialpsykiatri och välfärdsfrågor. Samtliga forskningsfält avspeglar sig i våra utbildningar på såväl grund- som avancerad nivå.. Här publiceras årligen ett stort antal böcker, vetenskapliga artiklar, rapporter och bokkapitel. Många av forskarna är också mycket aktiva i ...
Socialtjänstlagen skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas själv-bestämmanderätt och integritet.. Lagstiftningen har en tydlig ambition och viljeinriktning. Avsikten med den här artikeln är inte att problematisera kring huruvida samhället lever upp till detta åtagande eller inte. Jag vill istället belysa "hantverket socialt arbete". Hantverket, eller kalla det, det mellanmänskliga spelet, är nog så viktigt för att kunna utföra uppdraget som socialsekreterare.. Diskussionerna om "hantverket socialt arbete" har under de senaste cirka 20 åren främst fokuserat på behovet att tillföra verksamhetsområdet ny kunskap. Evidensbaserad praktik, manualer, intervjutekniker, utrednings- och bedömningsinstrument, för att nämna några begrepp, har lanserats som medel att utveckla arbetet. Men, är det ...
Forskningen vid Hälsohögskolan sker i en tvärvetenskaplig kontext. Forskningen fokuserar på individer, grupper och samhällsrelevanta fenomen som rör hälsa och välfärd. Vi intresserar oss för hela livsloppet och för såväl grundläggande frågeställningar som praktiska tillämpningar. Forskningen är fokuserad kring några olika forskningsmiljöer: ADULT (Alienation, Disability, Unify, Life style och Treatment) ARN-J (Aging Research Network - Jönköping) CHILD (Children, Health, Intervention, Learning och Development) IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare) SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, research VEnue) http://ju.se/om-oss/halsohogskolan/forskning.html Hälsohögskolan söker nu fem postdoks på 50% som kommer bedriva forskning inom någon av Hälsohögskolans forskningsmiljöer. Tjänsterna kombineras med lektorat - fyra inom omvårdnad och ett inom socialt arbete. Arbetsuppgifter Omvårdnad I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår att
Kursen Socialt arbete avancerad vänder sig till dig som arbetar med och har ett stort intresse för kamratstöd, sociala företag och andra sociala verksamheter inom IOGT-NTO. Den utgår från aktuell forskning i kombination med folkhögskolans verklighetsanknutna och deltagarorienterade pedagogik. Utifrån en förståelse för människors olika erfarenheter lär du dig hur du kan arbeta motiverande och använda dig av ett coachande förhållningssätt. Teori och metodfrågor kopplas till det egna arbetet och den egna praktiken.. Du ansöker genom att skicka en halv A4-sida till [email protected] där du beskriver vem du är och varför du vill gå kursen. Uppge en annan medlem som kan vara referens.. ...
Pris: 633 kr. pocket, 2013. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Social Work and Social Development av Shweta (EDT) Singh (ISBN 9780190616298) hos Adlibris.se. Fri frakt.
2016, Häftad. Handla online - Hos dig inom 2-6 arbetsdagar. Köp boken Social mobilisering : en utmaning för socialt arbete hos oss!
Den ökade nationella och internationella forskningen och utbildningen inom socialt arbete gör att vi satsar våra resurser på de områden där vi kan hävda oss både nationellt och internationellt. Inriktningen på "Det sociala arbetets senmoderna utmaningar" har stor kapacitet att hävda sig och etablera sig som en profil som annars fattas vid många andra nationella och internationella lärosäten.. Mot bakgrund av denna definition har forskningen inom socialt arbete som sin huvuduppgift att forska om social rättvisa och socioekonomiska orättvisorna i samhället och öka möjligheterna för integrationen av marginaliserade grupper. Detta inkluderar frågeställningar om de strukturella förhållanden som reproducerar orättvisor och sociala problem både på nationell och global nivå. Därför är socialt arbete ett sociopolitiskt ämnesfält där forskning och utbildning inte kan separeras från dess politiska konsekvenser.. Socialt arbete vid Mittuniversitetet ser sig som en del av ...
Jag är en av många som jobbat som ensam socialchef i en liten kommun. Under de dryga två åren hanterade jag mer eller mindre själv allt från ledningsansvar inom barnomsorg och äldreomsorg, föredragning inför socialnämnd till allt operativt socialt arbete på socialkansliet. Jag gjorde det enligt bästa förmåga, trots svårigheter att rekrytera personal, hela tiden medveten om att barn behövde omhändertas, att verksamheten behövde utvecklas och att de lagenliga tiderna inte följdes.. Jag lärde mig att KST är nödvändigt.. Tillbaka sex år senare på samma tjänst som socialchef så har jag mötts av någonting helt annat. Vi har tillräckliga resurser på socialkansliet! Inte så att det på något sätt svämmar över, men med en kombination av hel- och deltidstjänster som socialchef, socialarbetare, socialhandledare och familjearbetare har vi på socialkansliet möjlighet att arbeta professionellt med allt från utredning, beslutsfattande och stöd. Det kvalitativa sociala ...
En god grund i socialt arbete och erfarenhet av det sociala arbetets praktik fordras d centrala inslag i undervisningen syftar till att ge ett individuellt st d till studenterna medan de har sin verksamhetsf rlagda utbildning (praktik) n r det g ller reflektioner kring och utveckling av en professionell yrkesroll. F rm ga och kompetens att st dja och utveckla relationen student/handledare och hantera sv righeter eller krissituationer r viktigt. I arbetsuppgifterna ing r ven att medverka i utvecklingsarbete och ing i l rarlag inom socionomprogrammet samt utf ra administrativa uppgifter kopplade till undervisningen. Undervisning sker i b de Lund och Helsingborg. Undervisning p avancerad niv kan f rekomma ...
Visste du om att det finns en överenskommelse mellan Göteborgs universitet, Göteborgs stad och GR-kommunerna som gör det möjligt för yrkeserfarna socionomer att som gäst undervisa på socionomutbildningen inom ramen för ordinarie tjänst.. Överenskommelsen innefattar också att yrkesverksamma socionomer kan anställas som adjungerade lärare på institutionen för socialt arbete.. Inom socionomutbildningen eftersträvar vi en nära koppling till det sociala arbetets verksamhetsfält och här har du som yrkeserfaren socionom en nyckelroll för våra studenter. Kanske vill du hålla en föreläsning för dem om hur det är att arbeta som socialsekreterare, biståndshandläggare eller enhetschef? Eller berätta om vilka metoder du använder i ditt arbete? Du kanske redan har provat på att undervisa på vår utbildning och vill utvecklas ytterligare i den rollen genom att bli adjungerad lärare?. Som adjungerad lärare har du kvar kommunen som din huvudsakliga arbetsgivare och kan anlitas ...