Pris: 298 kr. häftad, 2010. Skickas inom 5‑9 vardagar. Köp boken The Psychological Phenomena of Christianity av George Barton Cutten (ISBN 9781142893743) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris
I de ljusskygga handlingar som avslöjats genom såväl #metoo som paradis-läckan kan man skönja ett underliggande mönster. Att människor i ledande ställning förlorar sin moraliska känslighet bottnar inte sällan i en narcissistisk störning, vilket paradoxalt nog kan var en fördel i en patriarkal kultur.
This course will explore a broad range of mechanisms to explain human behavior at the individual level. It covers rational choice explanations of action, heuristic decision-making, such as satisficing, and cognitive biases that influence behavior....
Gissat fenomen, ett fenomen som man g r ett antagande om att det finns som hj lp att f rst samband mellan tv andra fenomen som till exempel stimulus och respons. Inom behaviorismen har det varit vanligt att anv nda hypotetiska konstruktioner. Det beror p att man i den behaviorism som representeras av bland andra John B. Watson och B. F. Skinner rent vetenskapligt begr nsade sig till att unders ka samband mellan yttre f rh llanden och yttre, registrerbart beteende i form av r relser och r relsem nster, inte mellan yttre f rh llanden och inre psykiska processer eller mellan dessa och s ttet att reagera p de yttre f rh llandena. P 1940- och 1950-talen blev det vanligt att g ra antaganden om s kallade inskjutna variabler, fenomen mellan stimuli och responser. Dessa kallades hypotetiska konstruktioner eller hypotetiska begrepp. De kom att anv ndas som en sorts hj lpbegrepp f r att f rklara hur f rst rkning och utebliven f rst rkning inverkar p individens responser, psykologiska fenomen som emotion, ...
Slavhandel och trafficking för sexuella syften - förskönande kallad prostitution - är en svårbegriplig företeelse. Den överväldigande majoriteten kunder/slavköpare vet man är väletablerade gifta män, med god ekonomi i åldern 35-50 år. Ser man till marknads-ekonomiska principer är detta naturligtvis inte förvånande, det är den grupp som är mest köpstark. Men ser man på sexuell slavhandel som moralisk och psykologisk företeelse är det svårare att förstå. Vad får kunden ut av det?. Alla män i Europa mellan 35-50 som har råd att utnyttja barn, kvinnor och män från svåra förhållanden eller fattiga länder har också lätt, ja lättare, att hitta helt frivilliga gratis sexpartners på många olika sätt. De är också läskunniga och medvetna om att barnet/kvinnan/mannen de betalar för att ha sex med inte har någon glädje av den erotiska biten av affären och då kan man undra; vad ger det mannen som betalar för detta? Det normala är ju att en stor del av den ...
Brentano är mest känd för att i sina föreläsningar och i boken Psychologie vom empirischen Standpunkt (Psykologi ur empirisk synvinkel) ha återinfört det skolastiska begreppet intentionalitet i den filosofiska diskussionen. Brentano såg intentionaliteten som det som kännetecknar alla psykiska fenomen och skiljer dem från alla fysiska. Han menade alltså att alla psykologiska företeelser (de så kallade mentala akterna), som exempelvis trosföreställningar, känslor, önskningar, varseblivningar och så vidare kännetecknas av att de handlar om något. När man tror är det alltid någonting man tror; en känsla är alltid en känsla inför något; en önskan är en önskan om något; en varseblivning är alltid en varseblivning av något. Brentano säger att de mentala akterna är riktade mot ett intentionalt objekt, det vill säga mot föremålet för akten (alltså föremålet för ens tro eller ens känsla eller önskan eller varseblivning).. Intentionaliteten, egenskapen ...
Psykiatri är det område inom medicinen som behandlar psykiska störningar och psykisk ohälsa. Psykiatrin omfattar diagnos, behandling och metoder för att förebygga psykiska störningar.[1] Psykiatrin som disciplin utgår från psykopatologi. Den har historiskt varit nära kopplad till neurologin, det medicinska område som behandlar kroppsliga sjukdomar i nervsystemet[2], men de två disciplinerna har sedan tidigt 1900-tal gradvis glidit isär. Den moderna psykiatrin är präglad av en syn på psykisk störning och psykisk ohälsa som en blandning av biologiskt-kemiska processer och psykologiska fenomen. Det sociala perspektivet har sedan 1970-talet tonats ner.[3] En ibland eftersträvad behandlingsformen är en kombination av läkemedelsbehandling och psykoterapi. Att endast använda sig av olika tabletter och frågeformulär, istället för samtal, blir dock allt vanligare, och är närmast det vanligaste tillvägagångssättet i exempelvis Stockholms stad idag.[4][5][3] Psykiatrins ...
Populärpsykologi, även pop-psykologi, är ett begrepp som används dels om psykologiska förklaringar på populärvetenskaplig nivå, eller påståenden av psykologisk karaktär som helt eller delvis saknar vetenskaplig grund, som har det gemensamt att de riktar sig till en bred publik utan specialistkunskaper inom psykologi. Ofta används begreppet som en etikett på lättgillade förklaringar av psykologiska fenomen, även sådana som är överförenklade, vantolkade, baserade på ett föråldrat kunskapsläge, eller direkt felaktiga. Begreppet populärpsykologi har därför ibland karaktären av pejorativ. Bland de uttryck som populärpyskologi tar sig kan nämnas: Självhjälpsböcker och annan form av självhjälpslitteratur. Psykologisk rådgivning via tidningskolumner, radio och TV, där inte minst Dr. Phil har haft stora framgångar. Myter som t.ex. den att de flesta enbart använder 10% av sin hjärnkapacitet. Terminologi som har sin grund i psykologi, men som används i vardagsspråk ...
Biologisk teori om arternas selektiva utveckling uppkallad efter den engelske biologen Charles Darwin (1809-1882). Teorin har modifierats i flera avseenden vilket g r att de modernare formerna ofta kallas neodarwinism eller nydarwinism (eng: Neo-Darwinism). Grundtankar i teorin r bland annat att livet har uppkommit genom en slump, att varje ny art utvecklas genom att nya arter uppst r ur gamla, likaledes genom slump men p ett s tt som gagnar verlevnad och fortplantning f r de individer som f tt de nya egenskaperna, beroende p att just dessa individer med sina nya gener r b ttre utrustade n andra f r att verleva och fortplanta sig i den milj d r de befinner sig. Beteendeegenskaper och s dana egenskaper som m jligg r samh llsliv och kulturutveckling har enligt darwinister samma funktion som andra egenskaper; de bidrar till att socialt levande varelser, d ribland m nniskan, kan h vda sig i kampen f r tillvaron. Darwin visade stort intresse f r psykologiska fenomen. I b ckerna om m nniskans ursprung ...
När i herrans namn uppmanade rasisten Ekeroth till terrror? När hyllade han Breivik och Mangs? Förutom att Özz Nûjen är mytoman är detta ett typexempel på det psykologiska fenomenet projicering eller han som sa det han var det som man sa förr i tiden. Varken Özz Nûjen eller de andra ökända kurderna i Sverige, Kurdo Baksi och Soran Ismail, vill ha något blandkulturellt Kurdistan så följaktligen är de rasister och hetsare enligt deras egen definition på dessa i Sverige gravt missbrukade begrepp ...
Föreställ er nu hur det kommer att bli när vi anländer. Vårt uppdrag är att snabbt förbereda er inför er återgång till fullt medvetande. Inuti ert stora mänskliga genom (övers. anm.: den totala mängden arvsmassa, DNA, i en cell) finns en rad viktiga sekvenser som förändrades av atlantiderna för länge sedan. Dessa kommer att öppnas upp i din kristallkammare. Innan dess kommer en speciell mentor att ta itu med den epi-genetik (övers. anm.: de nedärvda egenskaperna) som införts hos var och en av er under årtusendena antingen genom förändring i grupp eller genom individuell förändring. Varje mentor kommer att ta itu med detta, som i själva verket är ett psykologiskt fenomen. Alltså kan du se på din förändring ur två vinklar. Först finns det en känslomässig rad händelser att titta på och sedan en rad förändringar som äger rum medan du befinner dig i kristallkammaren. Därför kommer din mentor och du att ta itu med huvudpunkterna bland dina erfarenheter ...
This article is concerned with the linkages between events occurring at the macro-level and psychological phenomena. In particular it seeks to elaborate on the possible effects of globalization, migration, and multiculturalism on groups and individuals subjective experiences of security. Special attention is given to the concept of dialogicality in the light of the challenges posed by an increasingly globalized world in which individuals have to relate to an increasing number of others. How migration and multiculturalism are affecting the securitization of dialogical selves is discussed, and the concepts of dialogicality, positioning, and interpretation are explicated in theory as well as in practice. As a result we introduce the concepts of reciprocity and relatedness in dialogical conceptions of self and use these concepts to link the three main sections of the article. In searching for viable solutions to conflict and tension between majority and minority populations, the notions of ...
Psykologi C syftar till att fördjupa dina färdigheter i hur kunskaper om psykologiska fenomen skapas, det vill säga genom att studera människans känslor, tankar och handlingar i olika sammanhang. Du kommer att utveckla din observations- och analytiska förmåga samt få erfarenhet av att genomföra ett mindre projekt i form av en vetenskaplig studie (C-uppsats). Du lär dig mer om de olika stegen i forskningsprocessen genom att praktiskt planera en studie, samla in data (till exempel enkät, intervju, experiment) och sammanställa ditt material i skriftlig form. Även muntlig presentation av din studie ingår. Val av ämne för studien görs i samråd med handledare ...
Beräkningsmässig kognitiv psykologi handlar om att använda matematiska modeller för att förstå psykologiska fenomen. Exempelvis studeras hur ords betydelse kan mätas, vilket har tillämpningar inom ett antal områden som värderingar av sociala grupper, barnspråksutveckling, terapi, och voalitet av aktiekurser, mm. Andra tillämpningar är neural nätverksmodeller av minne ...
Studien konstaterar att det finns ett starkt växelspel mellan psykologiska och miljömässiga faktorer när människor drabbas av överkänslighet, men det är långtifrån detsamma som att det handlar om ett psykologiskt fenomen. Det krävs en exponering för det ämne eller den miljö som framkallar reaktionen och besvären yttrar sig rent fysiskt ...
En av vårens första dagar kommer Joan W. Scott till Södertörns högskola och talar inför ett fullsatt auditorium. Hon är historiker och professor i Social Science vid Institute for Advanced Studies i Princeton, USA, och har ägnat en stor del av sitt liv åt att studera just olikhet - difference - som ett socialt, politiskt och psykologiskt fenomen. Scott är specialiserad på fransk historia men har gjort sina mest banbrytande insatser på det genusteoretiska fältet. Det var Scotts artikel Gender: a useful category of historical analysis 1986 som på allvar fick historiker att börja intressera sig för genusfrågor. Hittills hade kvinnohistoria - ett fält som växte fram på 60-talet - mest handlat om att lyfta in kvinnorna i historien, att beskriva deras liv och erfarenheter. Scott ville ifrågasätta själva begreppet kvinna.. Inspirerad av fransk poststrukturalistisk filosofi och feministiska studier såg hon könsidentiteten som kulturellt konstruerad, inte som ett evigt och ...
Insikt 1 psykologi för gymnasiet berättar om psykologin som en mångsidig och överraskande vetenskapsgren. Vi synar det mänskliga beteendet ur psykisk, biologisk och social synvinkel. Insikt ger eleverna redskap för att granska psykologiska fenomen, sitt eget tänkande och sin förmåga att ta till sig ny kunskap. De många exemplen placerar vetenskapen i ett vardagligt sammanhang och ger upphov till aha-upplevelser. Mångsidiga uppgifter hjälper eleverna att repetera, fördjupa sin självkännedom och tillämpa sina insikter i psykologins värld ...
Lär dig mer om olika psykologiska perspektiv! Under B-kursen i psykologi fördjupar du dina kunskaper från A-kursen genom tre ämnesdelkurser. Du får till exempel studera arbets- och organisationspsykologi, betydelsen av olika kreativa processer och hur kulturella faktorer kan påverka psykologiska fenomen. Du får också chansen att fördjupa dig i forskningsprocessens olika steg med vetenskapsteori, kvalitativ och kvantitativ metod, litteratursökning samt granskning av vetenskapliga texter.
Vill börja dagens inlägg med två boktips som passar till marknadsklimatet.. Först, bloggarkollegan Sofokles aka Cristofer Anderssons bok Börspsykologi - Så blir du en bättre investerare. Boken har fokus på psykologin bakom investeringar. Något som är viktigare än att kunna fylla i excel-ark. Kapitel efter kapitel kan man läsa om olika beteendemässiga och psykologiska fenomen man behöver kunna hantera. Och tro, mig. Ingen blir fullärd i detta utan här finns hela tiden saker att utveckla.. Den andra boken, som jag redan tipsade om för drygt 10 år, sedan är David Dremans Contrarian Investment Strategies. Boken har bl.a. ett kapitel om kriser och varför det är helt utomordentliga tider för att investera.. Utdrag:. A market crisis presents an outstanding oppurtunity to profit, because it lets loose overreaction at its wildest. In a crisis or panic, the normal guidelines of value disappear. People no longer examine what a stock is worth; instead they are fixated by prices ...
En bra idé är inte tillräckligt för att lyckas. Men varför? Läs här vad forskningen säger.. På sajten och mobilappen tusentips.se publicerar forskaren Leif Denti och journalisten Martin Kreuger ett innovationstips om dagen.. Ett lyder så här: Starta aldrig med bara en idé.. Men varför?. Jo, när du får en idé så blir du sannolikt själv förälskad i den, vilket gör att du lätt råkar ut för det psykologiska fenomen som kallas selektiv perception. Det betyder att du bara ser fördelarna och bara lyssnar på dem som är positiva.. När du sedan försöker förverkliga idén är sannolikheten att den lyckas ungefär en på fem, enligt forskning av Robert G. Cooper. Ett hinder är att det är svårt att övertyga andra. Deras första reaktion är ofta ja, men… och de kan börja kritisera idén helt enkelt för att den inte är deras egen.. Lösningen, skriver Leif Denti och Martin Kreuger, är att skapa idéer tillsammans. Då är alla med och äger dem.. Läs mer på ...
Det handlar inte om någon heltäckande information eller faktatexter, utan vad utmattningen innebar för mig. Blandat med tankar kring olika psykologiska fenomen och skeenden, samt betraktelser av utmattning ur ett större perspektiv.. Texterna skrevs under perioden oktober 2016 till april 2017. Utöver att skriva texterna har jag också spelat in dem. Inte alla har tid, ork, förmåga osv att läsa långa texter.. Under skrivandets gång fick jag kontakt med Emma Holmgren och hennes förlag Parus. Hon var intresserad av att ge ut bloggtexterna i bokform, vilket nu blivit verklighet. Inför utgivningen har texterna fått en rejäl genomgång och försetts med ett gäng nya illustrationer.. Min historia ser ut som den gör. En del kanske känner igen sig i vissa bitar, andra inte. Någon kanske är orolig för att själv drabbas, medan en annan har en mångårig problematik bakom sig, komplicerad av annan sjuklighet, ekonomiska och/eller sociala svårigheter.. Längst upp hittar Du en meny med ...
Den misstänkte dubbelmördaren Daniel Nyqvist i Linköping lider av allvarlig psykisk störning. Det rapporterar DN med hänvisning till den rättpsykiatriska undersökning som Nyqvist genomgått sedan han häktades.. Enligt undersökningens resultat led han av störningen både vid tidpunkten för brotten och när han undersöktes.. Daniel Nyqvist greps 9 juni misstänkt för dubbelmordet i Linköping 2004. Senare samma dag kom ett provsvar som visade att hans dna matchade det som säkrats vid brottsplatsen.. Nyqvist har erkänt att han dödade 8-årige Mohamad Ammouri och 56-åriga Anna-Lena Svensson. ...
Vad är psykisk hälsa?Psykisk hälsa innefattar emotionella, psykiska och socialt välmående. Det påverkar hur vi tänker, känner och agerar. Det bidrar även till att bestämma hur vi hanterar stress, förhåller oss till människor och i våra beslut som vi tar. Psykisk hälsa är viktigt i alla steg i våra liv, från barndomen, till tonåren och i vuxenlivet.Om du någon gång i ditt liv upplever psykiska problem, så kan det sätt att tänka, ditt humör och beteende ha påverkats. Många faktorer bidrar till psykisk problem, som exempelvis: Biologiska faktorer såsom gener eller vår hjärnfunktionLivserfarenheter, som ex. trauman eller misshandel/övergreppPsykiska problem i familjens historiaPsykiska problem är vanligt, men hjälp finns tillgängligt att få. Personer med psykiska problem kan må bättre och många blir helt friska. Tidiga tecken på psykiska problemÄr du osäker på om du eller någon du känner lever med psykiska problem? Om du känner igen en eller flera av följande
UTRIKES. En studie som omfattar fler än 8000 personer visar att de som har politiska åsikter till vänster i högre grad lider av psykiska problem. Störst andel av de som diagnosticerats med mental sjukdom är de som samtidigt identifierar sig som marxister.
En sammanställning över de vanligaste psykiska sjukdomarna visar att depression är den vanligaste psykiska sjukdomen (livstidsprevalens: 16,6 procent), följt av bland annat alkoholmissbruk (13,2 procent) och specifik fobi (12,5 procent. Läs hela listan här nedanför.. Att avgöra vilka som är de vanligaste psykiska sjukdomarna är svårt, för att inte säga omöjligt. Det beror på en massa olika saker, men framför allt på att psykisk sjukdom i första hand diagnostiseras genom symtombeskrivning. Patienten får helt enkelt beskriva hur den mår eller fylla i ett självskattningsformulär, eftersom det än så länge inte finns några så kallade biomarkörer (röntgen, blodprov eller liknande) som kan avgöra ifall du är sjuk eller inte.. Förutom att det i första hand är patientens symtombeskrivningar som avgör om man är sjuk eller inte, så varierar studiers uppskattningar av hur många som drabbas av psykisk ohälsa av andra skäl. Till exempel beroende på vilka ...
År: 2019. Bristen på förståelse och kunskap om mentala sjukdomar är ett stort problem, speciellt för ungdomar. Hur ska barn och ungdomar kunna acceptera varandra och förstå sig själva utan att få veta något om mentala sjukdomar, mycket stora sjukdomar i dagens samhälle?. För att effektivt få en bra förståelse och acceptans för mentala sjukdomar borde man få en omfattande utbildning om det redan i förskolan, genom hela grundskolan och i andra stadiets utbildningar. På det här sättet får alla kunskaper vilket leder till färre fördomar och ett samhälle där folk känner sig mer välkomna samt kan hjälpa varandra mer.. Skolpersonal spelar en viktig roll i barn och ungdomars liv och behöver därför utbildas inom mentala sjukdomar för att på bästa sätt kunna stödja barnens skolgång och kunna upptäcka möjliga svårigheter barnen kan ha.. Därför vill Svensk Ungdom i Åboland:. ATT SU jobbar för att införa utbildning om mentala sjukdomar i första och andra ...
Den man i 35-årsåldern som misstänks för mordet i Rydöbruk utanför Hylte i september led inte av en allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället. Det visar den rättpsykiatriska undersökningen som gjorts av rättsmedicinalverket i Göteborg.
Läkarskräck är ett relativt vanligt problem, men ett problem som kan få allvarliga konsekvenser, eftersom en patient som lider av en sjukdom eller ett annat problem drar sig för att uppsöka läkarhjälp.. Detta är till exempel tydligt inom tandvården, där patienter med tandläkarskräck kan gå länge med en ond tand innan smärtan övervinner rädslan och de till slut söker hjälp. Vid det laget kan inflammationen, infektionen eller kariesangreppet som orsakade smärtan ha blivit så allvarlig att behandlingen för att åtgärda problemet blir mycket mer omfattande än den annars hade behövt vara. När man lider av en fobi som tandläkarskräck går det dock oftast inte att resonera med sig själv på detta sätt - man vill bara fördröja tillfället då man måste gå till tandläkaren så länge som möjligt, och hoppas sannolikt undermedvetet att problemet bara ska försvinna av sig självt om man väntar. Samma typ av tendenser är vanliga inom gynekologi. Även om många tycker ...
Det finns något befängt med att skriva. Aktiviteten förväntas ha med kommunikation att göra men den utövas oftast i ensamhet. Huruvida orden ska nå en mottagare eller ej går det inte att veta.
Psykiatrisk diagnostik är ett arbetsredskap vars resultat, diagnosen, är det viktigaste underlaget för valet av behandling. Diagnosen måste vara både reliabel och valid för att vara kommunikativ och prediktiv. Diagnoser är alltid färskvara, och man måste alltid vara beredd att ompröva dem. I den kliniska vardagen ställs diagnoser ofta snabbt och intuitivt, vilket kan ha fördelar men också medföra stora risker. En säkrare diagnostik är att arbeta strukturerat och inhämta information från relevanta källor. En strukturerad bedömning har stora fördelar bl.a. genom att den diagnostiska processen kan dokumenteras och kvantifieras, och därigenom göras tillgänglig vid förnyad bedömning ...
Allt fler barn och unga i Sverige lider av psykisk ohälsa. Sedan mitten av 1980-talet har andelen unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska symtom fördubblats. Bland äldre personer lider cirka 20 procent av psykisk ohälsa. Eftersom en allt större andel av befolkningen utgörs av äldre personer, är psykisk ohälsa en av vår tids största folksjukdomar.. Psykisk ohälsa är också en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning och står för drygt 40 % av sjukfrånvarokostnaderna. Den totala kostnaden för psykisk ohälsa i Sverige beräknades år 2012 uppgå till 184 miljarder kronor.. Utmaningarna inom detta område är många, bland annat;. ...
Avhandling. Kvinnor diagnostiseras med depression dubbelt så ofta som män och förskrivs antidepressiva betydligt oftare. Syftet med denna avhandling var att studera hur psykisk ohälsa och kön påverkar läkemedelsanvändning när det gäller följsamhet respektive förskrivning.. Vi lät 16 000 slumpmässigt utvalda personer mellan 18 och 84 år (svarsfrekvens 48 procent) skatta depression genom formuläret HADS (Hospital anxiety and depression scale). Männen hade rapporterad depression i något högre utsträckning än kvinnorna. Dessa data kopplades sedan på individnivå till förskrivna antidepressiva via Läkemedelsregistret. En högre andel av männen än kvinnorna hade rapporterad depression utan att använda antidepressiva, vilket kan bero på att män inte söker vård vid psykisk ohälsa eller på att mäns psykiska besvär inte upptäcks då symtomen ofta avviker från vårdens diagnoskriterier.. Kvinnorna däremot använde antidepressiva utan att ha rapporterad depression ...
Slå mig inte. Psykisk ohälsa. Det är ingenting enhetligt utan ett paraplybegrepp för olika tillstånd. Varje enskild psykisk sjukdom är sin egen, något i sin egen rätt och har inte nödvändigtvis något gemensamt med de andra. Olika psykiska åkommor samexisterar naturligtvis, påverkar eller genererar ibland varandra, men att prata om psykisk ohälsa som ett odefinierat något är inte fruktbart. Annars: Låt oss tala om fysisk ohälsa! Eller att man kan ha en släng av körtelfeber på samma vis som människor ibland uttrycker att de har en släng av adhd eller vad det nu månde vara.. Jag ser och läser fler och fler artiklar om psykisk ohälsa, något som i sig är önskvärt och bra. Men det är ofta onyanserat och väldigt bekvämt. Det är oftast de, om uttrycket tillåts, mer begripliga tillstånden som depression eller ångest, ibland även suicidala tankegångar och tack vare några fina avsnitt på SVT, även bipolär sjukdom som tas upp. De allra flesta kan relatera och har i ...
Dagens Nyheter skriver den 27/9 -03 om den 24-åring som misstänkt för mordet på utrikesminister Anna Lindh. Mannen skrevs ut från en psykiatrisk mottagning bara fem dagar före mordet.. Artikeln kommer in på gällande regler, då ett mord begås av psykiskt sjuka personer:. Den 24-årige mannen har tidigare utretts inom rättspsykiatrin. I det fallet ledde det inte till rättspsykiatrisk vård. För att få rättspsykiatrisk vård krävs diagnosen allvarlig psykisk störning, vilket är en gränsdragningsfråga.. Varje år utförs knappt 2.000 paragraf sju-undersökningar varav ungefär 700 går vidare till en utförlig rättspsykiatrisk undersökning. Det gjordes med 24-åringen efter att han knivhuggit sin far.. - Det visar att man ansåg att mannen var i riskzonen för allvarlig psykisk störning, säger Sten Levander som är professor i psykiatri och chefsläkare vid rättspsykiatriska enheten i Malmö.. Den undersökningen är mycket mer omfattande och tar 4-6 veckor. Då utreds om ...
Att du kallar kritiken mot Lacan klyschor förtar ju ingenting från den. Frågan kvarstår: Varför ska vi ta någon som så grovt missbrukar matematisk terminologi på allvar? (Och i förlängningen, någon som verkar tycka att Lacans idéer är något att bygga vidare på och omarbeta). Det handlar inte bara detaljer som är felaktiga. Det handlar inte heller om att på ett poetiskt sätt utnyttja matematikens språk (han gör till exempel klart att vissa mentala störningar verkligen är specifika topologier, att dessa beskrivningar inte endast ska betraktas som metaforer). Jag har inte läst Wheens bok, men det är möjligt att den som du säger plockar ut stycken ur sina sammanhang, även om denna kritik låter misstänkt likt vad man ofta hör från bokstavstroende kristna när man kritiserar bibeln. Har du läst Fashionable Nonsense av Sokal? Kapitlet om Lacan finns tillgängligt som smakprov på amazon.com, och jag kan rekommendera det, men om du inte har läst topologi kan det vara ...
Rättsläget är oklart vad som egentligen gäller för en person som anses ha utfört ett brott under en allvarlig psykisk. Läs mer ...
Minds rapport Unga mår allt sämre - eller? visar att även om ungas psykiska ohälsa är ett av våra främsta folkhälsoproblem, har förekomsten av allvarligare psykisk ohälsa inte ökat under det senaste decenniet. Rapporten kom ut 2018.. Det kommer allt fler larmrapporter om att unga mår psykiskt dåligt i Sverige. Unga uppger att de upplever fler psykiska besvär och de konsumerar mer sjukvård för dessa symtom. Även användningen av antidepressiva läkemedel har ökat avsevärt de senaste tio åren.. - Mind vill nyansera debatten kring ungas psykiska hälsa då det finns en risk att alarmistiska budskap påverkar unga negativt och förmedlar en känsla av hopplöshet, säger Karin Schulz, generalsekreterare på Mind.. Unga upplever allt oftare psykosomatiska symptom, vilket signalerar att vi behöver uppmärksamma de förändrade livsförutsättningar som unga har idag och stärka ungas förmåga att hantera tillvaron.. Yngre generationer är idag öppnare med sina känslor och är ...
Plan- och bygglagen, PBL I plan- och bygglagen ställs övergripande krav på bebyggelsemiljön. Lagen säger att inom områden med sammanhållen bebyggelse ska miljön utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan använda området. Enkelt avhjälpta hinder Plan- och bygglagen ställer krav på att enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet ska undanröjas. Det gäller i byggnader som har allmänna lokaler och på allmänna platser. Kraven gäller såväl statliga myndigheter som kommuner, landsting och privata mark- och lokalägare. Boverket har tagit fram föreskrifter om vad det innebär. Arbetsmiljölagen Lagen betonar bland annat att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar. Lagen betonar bland annat att arbetsgivaren måste anpassa arbetsförhållandena till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar. Lagen om offentlig upphandling Lagen gäller vid offentlig upphandling av ...
Vad är återhämtning för dig?. Vad innebär egentligen Återhämtning?. De flesta människor som drabbas av svåra psykiska problem återhämtar sig, helt eller delvis. Att återhämta sig betyder inte att man nödvändigtvis är fri från alla symtom utan kan även innebära att man kan hantera dem och leva ett acceptabelt liv. Bland läkare, vårdpersonal och även bland dem som själva har psykiska problem finns en utbredd pessimism om möjligheterna att återhämta sig. Men i dag har vi tillgång till forskningsresultat som motsäger föreställningar om de psykiska störningarna som varande livslånga, kroniska sjukdomar. Forskning visar att de flesta människor som exempelvis fått psykiatrins mest belastade diagnos - schizofreni - återhämtar sig. Topor. A. 2004. Här på hemsidan hittar du mer information om återhämtning. ...
Psykisk ohälsa kan vara av mycket olika karaktär. Det kan handla om naturliga livskriser på grund av skilsmässa, nära anhörigs sjukdom eller död.
Dejtingsajt för människor med psykiska problem, Mind arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Mind ger stöd genom.
Barn som växer upp med en förälder med psykisk sjukdom riskerar på sikt problem med psykisk ohälsa. De barn som får ta del av stödinsatser upplever dock minskad oro. Trots detta får endast var tredje patient med barn riktat stöd till barnen. Det visar ny forskning från Malmö högskola. - De senaste tjugo åren har familjens behov av stöd när en av föräldrarna har psykisk sjukdom uppmärksammats. Barnens behov av information, råd och stöd är idag lagstadgat i hälso- och sjukvårdslagen, trots det saknas fortfarande kunskap om hur vi arbetar familjeorienterat, säger Maria Afzelius vid Institutionen för socialt arbete, som disputerat med avhandlingen Families with parental mental illness: supporting children in psychiatric and social services.. ...
Våga tala om psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa hos äldre personer är vanligt. Men det är inte en del av det naturliga åldrandet. Fem myndigheter presenterar gemensamt en ny broschyr, som riktar sig till äldre personer och närstående. - Vi vill att alla ska våga tala om psykisk ohälsa. Vi vill också att den som känner sig ensam eller mår dåligt ska känna till och söka det stöd och den hjälp som finns i samhället, säger Carina Gustafsson, utredare på Socialstyrelsen. Därför har fem myndigheter arbetat gemensamt för att ta fram informationsmaterial som riktar sig till äldre personer och närstående. I arbetet har även representanter för patient-och brukarorganisationer deltagit och de bidrar med citat från personer med erfarenhet av egen eller närståendes psykiska ohälsa.. - Den kunskap som patient- och brukarorganisationerna bidragit med i detta arbete är ovärderlig. Det hjälper oss myndigheter att bättre möta behovet av information som finns inom området ...
Om jag inte hade blivit sjuk så hade jag säkert inte varit lika intresserad av psykisk ohälsa som jag är nu. Jag skulle inte hjälpa människor med psykiska problem, jag skulle nog inte vara lika tvärsäker på att jag vill göra i livet och dessutom inte uppskattat livet på samma sätt som jag gör nu. Jag har hittat min väg i livet. Den handlar mycket om att hjälpa andra, både psykiskt och fysiskt. Nästan dagligen jobbar jag med att stötta människor som mår psykiskt dåligt, och varje dag tänker jag på min dröm: Att bli barnsjuksköterska och jobba på sjukhus. Om jag själv inte hade varit inlagd på sjukhus så mycket som jag har varit, och dessutom när jag faktiskt varit ett barn, så hade jag nog inte brunnit för den drömmen lika mycket som jag gör idag. Idag är jag nöjd med mig själv. Med mina drömmar, vem jag är och vad jag gör i mitt liv. Jag är stolt över mig själv och jag är tacksam för att jag lever. En hemsk dag i augusti tjugohundratolv kunde mitt ...
Resultaten var slående: sambandet mellan skuldsättning i lån utan säkerhet (så kallade blancolån, typ kreditkortsskulder) och psykisk ohälsa var väldigt stark. Bland deltagarna utan psykisk ohälsa var mindre än nio procent skuldsatta, jämfört med en fjärdedel av dem med psykiska problem. Skuldsättning var starkt kopplat till depression, narkotikamissbruk och psykoser till exempel.. De här resultaten är kanske inte jätteförvånande, men de belyser ändå ett viktigt problem tycker jag: ekonomin är ett stort problem bland dem som har psykiska problem. Jag hade själv stora problem med pengar när jag var sjuk, även om jag aldrig hamnade i skuld utan snarare var tvungen att leva väldigt enkelt på de pengar jag lyckades arbeta ihop varje månad.. En viktig poäng som jag måste nämna om den här studien är att den inte undersöker orsakssambandet, det vill säga vad som orsakar vad. Är det bristen på pengar som gör att man oftare blir psykiskt sjuk eller är det den ...
Psykisk ohälsa hos barn och unga en konferens för dig inom elevhälsan kunskap utveckling inspiration Stressrelaterad psykisk ohälsa hos barn och unga så kan vi hjälpa eleverna Självskadebeteende ta lärdom
Listen to this episode from Psykologer läser Bibeln on Spotify. Adam och Eva förvisas ur Edens lustgård. Vi läser texten som en psykologisk skapelseberättelse och pratar om individuation. 1 Mos 3:11-3:13, 22-23 Podcasten Psykologer läser Bibeln startades en lördagsmorgon i april. Vi noterade att många teologer använder psykologiska fenomen för att tolka och beskriva texter ur Bibeln och konstaterade att vi ganska ofta läser Bibeln precis så: från en psykologisk horisont. Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com Hemsida: psykologerlaserbibeln.se
Jörgen Herlofson är läkare, specialist i psykiatri och psykoterapeut. Han har psykiatrisk diagnostik och personcentrerat arbetssätt som intresseområden. Har ansvarat för de svenska översättningarna av fickutgåvan till DSM-systemet. Huvudredaktör för läroboken Psykiatri, Studentlitteratur.. ...
Psykisk ohälsa har under de senaste åren varit i fokus i diskussionen om de ökade sjuk-skrivningarna bland personal i kontaktyrken. Yrken med nära kontakter med brukare av olika typer av välfärds-tjänster löper hög risk att påbörja sjuk-fall med psykisk diagnos. Gruppen för-skol-lärare och fritids-pe-dagoger är överre-presen-terade i försäkringskassans statistik och för dessa har risken att drabbas av en långvarig sjukskriv-ning med en psykisk diagnos ö-kat kraftigt under de senaste fem åren. Vi har en relativt god kunskap om de övergripande mekanismerna och faktorerna som har bi-dra-git till den-na utveckling av sjukfrånvaro inom kontaktyrken. Vin-gårds (2015) systematiska forsknings-översikt om psy-kisk ohälsa och arbetsliv pekar på att psy-kiskt ansträng-an-de arbete, höga krav och låg kont-roll, en obalans mellan ansträngning och belöning, är faktorer som kan knytas till psykisk ohälsa och sjukskriv-ning. Bristande balans mellan krav och egen kontroll i ...
Nr 2/05 Tema: Etik och värdegrund Verktyg vid beteendestörningar Innehåll sid 2 Livet - en gång till 3-5 När etiken blir vardag 6-7 Tro på individens inneboende möjligheter 8-10 Se osynliga funktionshinder!
Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar hos befolkningen i hela världen och forskning visar att personer som lider av psykisk ohälsa ofta känner skam över sitt tillstånd vilket resulterar i att dessa personer har svårt att integreras i samhället. Sjuksköterskans synsätt och kommunikationsförmåga påverkar i vilken grad patienter med psykisk ohälsa väljer att söka vård. Det är därför av värde att öka insikten i hur sjuksköterskans synsätt påverkar vårdmötet med patienter som lider av psykisk ohälsa.. Syfte: Syftet var att belysa betydelsen av sjuksköterskans synsätt i vårdmötet med patienter som lider av psykisk ohälsa.. Metod: En litteraturstudie baserad på 12 vetenskapliga artiklar, där både kvantitativa och kvalitativa artiklar inkluderats. Artiklarna har hittats genom sökningar i databaserna PubMed samt PsycINFO och har kvalitetsgranskats, analyserats samt sammanställts till ett resultat.. Resultat: Av resultatet har framgått tre huvudteman vilka var: Betydelsen ...
Psykisk ohälsa eller bara livet? Narrativ om psykisk ohälsa i en internet-baserad stödverksamhet organiserad av och för ungdomar
Ångest kan göra så att det känns som att man inte har något fäste. Hjärtat kan slå så hårt att det gör väldigt ont. Att vara sjukskriven med psykisk diagnos handlar inte om att inte vilja jobba, skriver Nina Ahlzén.. Jag läste att du var lite oroad över den psykiska ohälsan. Att sjukskrivna med en psykisk diagnos kraftigt ökar gör dig orolig står det. Du tycker att det är farligt att vara borta från jobbet när man fått en psykisk diagnos. Att det är farligt att inte ha rutiner i sitt liv. Mycket farligare än till exempel för den som brutit benet. Du vill hitta andra lösningar än att vara sjukskriven.. Jag läste att du inte vet exakt hur dessa lösningar ska se ut men att det är viktigt att den sjuke och Försäkringskassan bättre ska samarbeta kring detta och få den sjuke snabbt tillbaka till jobbet. Eftersom fyra av tio sjukskrivna har fått en psykisk diagnos tycker du att det verkligen finns skäl att se över om sjukförsäkringssystemet är anpassat för ...
På TSC Sverige© hittar du massor av intressant information om Gillberg Neuropsychiatry Center. Här kan du också följa vad som händer internationellt och vilka aktiviteter som föreningen arrangerar.
Autism räknas egentligen inte som en sjukdom utan som en funktionsnedsättning som dessutom är medfödd. Tillståndet liknar dock en psykisk sjukdom på det sättet att det påverkar mentala processer såsom bland annat verklighetsuppfattning, helhetsförståelse, minnesfunktionen, känslor, beteende, förmågan att organisera och förmågan att kommunicera med andra människor.. Man brukar hänvisa till den så kallade biologiska förklaringsmodellen när man vill förklara orsaken till autism. Detta innebär att man tror att gener har störst påverkan i utvecklingen av denna funktionsnedsättning. För att behandla autism så använder man sig av både psykoterapi och läkemedel. Eftersom autism inte är en sjukdom i traditionell bemärkelse så kan det inte botas, utan följer med patienten livet ut. Man kan dock göra livet enklare för autister genom de behandlingar som finns.. ...
I denna föreläsning får du lära dig om bemötandets oerhörda betydelse och vad återhämtning innebär. Vad stödjer återhämtning från psykisk ohälsa? Är återhämtning från psykisk ohälsa möjligt? Hur kan man stödja en person till återhämtning från psykisk ohälsa?. Våga säga Ja till livet - om bemötande och återhämtning - enbart föreläsning om det bemötande Jouanita fick under sin sjukdomstid. Jouanita berättar om det bemötandet och dess betydelse samt tydliggör begreppet återhämtning och Vad gjorde andra för att stötta och hjälpa henne och vad gjorde hon själv för att så småningom Våga säga Ja till livet - och att övervinna borderline?. (Föreläsningens längd: 36:13). ...
Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst och utlösas av många olika faktorer. Materialet för diakonins månad vill ge kunskap och inspiration för kyrkornas arbete bland äldre, med fokus på äldres psykiska ohälsa. Vi hoppas att temat om äldres psykiska ohälsa ska spridas runtom i landet genom lokalt och regionalt anordnade inspirationsdagar. Studieförbunden Sensus och Bilda ställer gärna upp och medverkar i planering och genomförande av inspirationstillfällen. ...
Psykisk ohälsa är den främsta orsaken bakom långtidssjukskrivningarna och den näst vanligaste orsaken till de kortare sjukskrivningarna i Sverige. Studien visar att bland de chefer som inte vet om organisationen har anställda med psykisk ohälsa svarar bara 40 procent att man har rutiner för hur chefer ska agera vid anställdas psykiska ohälsa.. - Att psykisk ohälsa fortfarande är så tabubelagt att prata öppet om på en arbetsplats är förmodligen en stor bidragande orsak till avsaknaden av rutiner för hur rehabiliteringen av personer med psykisk ohälsa ska fungera och många missar säkert lösningar som hade kunnat fungera och det känns enklare att låta den anställde gå sjukskriven. Det är säkert en bidragande orsak till varför så många med psykisk ohälsa inte är etablerade på arbetsmarknaden, säger Henrik D. Ragnevi, samordnare på NSPHiG ...
Otrygg ekonomi under lång tid ökar risken för ohälsa, samtidigt som det i sig kan innebära försämrad ekonomi och försvårad återhämtning. Politiker och arbetsliv måste bli bättre på att stoppa den utestängning och diskriminering som finns på arbetsmarknaden som bidrar till otrygg ekonomi och psykisk ohälsa, säger Rickard Bracken, projektledare på Hjärnkoll.. Personer med psykisk ohälsa har i genomsnitt väsentligt lägre inkomster än övriga. Endast tre av tio har inkomst från arbete, och de som har arbete tjänar mindre än hälften av genomsnittet. Drygt hälften inom gruppen lever på marginalen och klarar inte plötsliga utgifter. Detta framgår av Minuskontot - Ekonomiska villkor för personer med psykisk funktionsnedsättning, en ny sammanställning av offentlig statistik om ekonomiska villkor för personer med psykisk ohälsa.. Enligt Socialstyrelsen har de ekonomiska förhållandena för människor med psykiska funktionsnedsättningar försämrats under de senaste ...
Att leva med psykisk ohälsa - ett närståendeperspektiv. Redaktörer är Susanne Syrén och Kim Lützén.. Boken är skriven av erfarna och forskningsaktiva sjuksköterskor, specialiserade inom psykiatrisk vård. En av författarna delar med sig av sina egna erfarenheter som mor till en son med psykisk ohälsa. Denna berättelse tar, liksom de efterföljande kapitlen, sin utgångspunkt i att skildra hur anhöriga upplever sin tillvaro.. Etik, aktuell forskning och olika teoretiska perspektiv lyfts fram som grund för förståelse och bemötande av anhöriga.. Boken är utgiven av Studentlitteratur 2012.. ...
Samordnad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa - slutrapport av ett regeringsuppdrag är en slutrapport av uppdraget att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom psykisk ohälsa. Rapporten är utgiven av Socia
Psykisk ohälsa är fortfarande ett tabubelagt ämne för många, trots att tre av fyra har egen erfarenhet av det (enligt Hjärnkoll).Vad värre är är att allt fler unga lider av psykisk ohälsa.. Under min tid som gymnasielärare mötte jag ungdomar som på ett eller annat sätt inte mådde bra. Ett brutet ben eller körtelfeber är ofarligt att tala om. Psykiska besvär däremot göms undan. Hur många ungdomar som stannat kvar för ett samtal efter en psykologilektion där psykiska besvär varit temat har jag tappat räkningen på. Flickan som satt länge och som sedan drog upp sina länga ärmar och försiktigt visade ärren, tjejen med allt högre ströfrånvaro som visade sig lida av depression och flickan som bad om ett samtal och sa att hon aldrig talat med en vuxen om sin bulemi är några som etsat sig fast i mitt minne.. Som lärare måste man våga se och lyssna men också lämna över eller lotsa vidare för att erbjuda professionell hjälp. På den skola jag jobbade i många år ...
Portal om psykossjukdomar med nyheter, forum, självtester, nyhetsbrev, chatt, självhjälpsbok och länkar. Utmärkelsen God Socialpsykiatri 2008. Gratis medlemskap. Över 2800 medlemmar.
Begrepp för psykisk störning finns i alla kulturer, och betecknar som regel att någon avviker från vad som anses vara normalt.[3] I FN:s regi arbetar WHO för att förbättra den psykiska hälsan globalt, och därför har deras diagnosmanual ICD-10 en särskild avdelning för psykiska störningar. Med störning menar ICD förekomst av kliniskt igenkänningsbara grupper av symtom eller beteenden som i de flesta fall är förknippade med distress och som inverkar på funktioner i personligheten.[4]. En psykisk störning innebär att en människa mår så dåligt inombords att det orsakar ett signifikant lidande för personen själv, psykiskt, socialt eller ekonomiskt. Störningen klassificeras av ICD-10 utifrån personen själv, huruvida denne uppfattar det som ett lidande, samt hur själv- eller verklighetsuppfattningen förhåller sig till verkligheten. De flesta diagnoser i ICD kräver att om lidandet är befogat så ska inte lidandet innefattas i de psykiska störningarna; så ...
Begrepp för psykisk störning finns i alla kulturer, och betecknar som regel att någon avviker från vad som anses vara normalt.[3] I FN:s regi arbetar WHO för att förbättra den psykiska hälsan globalt, och därför har deras diagnosmanual ICD-10 en särskild avdelning för psykiska störningar. Med störning menar ICD förekomst av kliniskt igenkänningsbara grupper av symtom eller beteenden som i de flesta fall är förknippade med distress och som inverkar på funktioner i personligheten.[4]. En psykisk störning innebär att en människa mår så dåligt inombords att det orsakar ett signifikant lidande för personen själv, psykiskt, socialt eller ekonomiskt. Störningen klassificeras av ICD-10 utifrån personen själv, huruvida denne uppfattar det som ett lidande, samt hur själv- eller verklighetsuppfattningen förhåller sig till verkligheten. De flesta diagnoser i ICD kräver att om lidandet är befogat så ska inte lidandet innefattas i de psykiska störningarna; så ...
Hur brukar insatser utformas när man vill minska allmänhetens stigma kring psykisk ohälsa och suicid ? Och hur utvärderar man dessa insatser?. Dessa två frågor försökte vi besvara genom att kartlägga och sammanställa så kallad grå litteratur inom området, - det innebär rapporter och annan information som inte har publicerats vetenskapligt. Vi fann 22 olika källor som uppfyllde kriterierna för att inkluderas i litteraturöversikten och dessa beskrev 8 nationella program och 14 mer avgränsade insatser som hade syftet att minska stigma. Det är vanligt att de avgränsade insatserna ingår i nationella program. De nationella programmen är nästan alltid initierade av en statlig myndighet, men regionala och lokala aktörer ansvarar för samordning och praktiskt genomförande av delaktiviteter.. Mediekampanjer, kontaktverksamheter mellan allmänheten och personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, samt utbildningsinsatser är vanliga inslag i de nationella programmen. Förutom ...
Många barn och unga vuxna i Sverige mår dåligt. Psykisk ohälsa nämns nu av både Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten som ett av våra största folkhälsoproblem. Barn är en av de grupper där den psykiska ohälsan är som störst.. Barnets ensamhet och utsatthet kan vara stor. Många barn och unga vittnar om en verklighet ingen ska behöva leva i. Inte sällan brister eller sviker vuxna och samhället. Barn och unga har rätt att känna framtidstro. Förändring och förbättrad psykisk hälsa är möjlig om unga får det stöd de har rätt till. Men hur säkrar vi det?. Vad menas med psykisk ohälsa och varför mår fler och fler unga dåligt? Hur kan vi möta, förstå och stödja unga med psykisk ohälsa? Hur kan vi vända utvecklingen? Hur förmedlar vi framtidstro? Vad kan vi som enskilda medmänniskor göra? Vad kan skola, vård och omsorg göra? Vad vet vi? Och vad säger de unga själva?. De här frågorna vill vi belysa under en temadag om psykisk ohälsa hos barn och unga ...
En tredjedel av kvinnor som har haft bröstcancer drabbas av psykiska besvär efter genomgången behandling. Bland annat handlar det om nedstämdhet, depression, ångest, oregelbunden sömn och sexuella problem. En studie ledd av Gerhard Andersson professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet och Karolinska institutet, ska nu försöka fånga upp de kvinnor som idag inte söker…
Välkommen till en länsgemensam konferens på temat: Integrerade arbetssätt inom området psykisk ohälsa och missbruk/beroende. Vem har ansvar för vad? Hur blir det bra för de som behöver vårt stöd?. Den politiska viljeinriktningen, forskning, styrdokument och de faktiska behoven talar för att vård och stöd till personer med missbruk och beroende ska ges samordnat via integrerade arbetsformer. Verkligheten med olika uppdrag, ansvarsgränser och budget är dock inte alltid i samklang med varandra. Behov av mer kunskap och tydlighet behövs, för att så långt det är möjligt tydliggöra roller och ansvar för att personer med samsjuklighet ska få samordnade vård och stödinsatser ...
Detta är en diskursanalys av några förskollärares berättelser av psykisk ohälsa, i såväl förskolans värld som i samhället. I uppsatsen undersöks diskursen om psykisk ohälsa och sjukskrivning som fenomen, samt diskursen kring stressade och sjukskrivna pedagoger. Dessa belyses utifrån ett socialt, samhälls- och tidsperspektiv. Den metod som har använts till uppsatsen är en kvalitativ och ostrukturerad intervjuform med diskursanalys som teoretisk ansats. De teoretiska perspektiv som har varit relevanta och användbara vid analys av empirin är Laclau och Mouffes, samt Foucaults, diskursteorier. Resultat och analys av empirin visar att det finns olika diskursiva teman vilka vi benämner enlig följande: Förutsättningar, Skammen, Olika generationer och Förskolläraren i det moderna samhället. Diskursen om Den utbrända förskolläraren följer längs med dessa som en röd tråd. I Förutsättningar beskrivs olika aspekter bidra till förskollärarens försämrade arbetsvillkor, ...
Ur en statistisk synvinkel har många som lider av spelmissbruk någon form av psykisk störning. Psykiska problem å andra sidan är starkt förknippade med
Utsatthet i unga år och psykisk ohälsa i vuxen ålder sammanfattar resultat av intervjuer med 2 500 unga vuxna om deras utsatthet under uppväxten.
Therese Eskilsson, forskare vid Umeå universitet, presenterar hur en strukturerad dialog mellan arbetsgivare och medarbetare kan främja återgång i arbete vid psykisk ohälsa.
Alla kan må dåligt ibland, det händer de flesta någon gång i livet. Det finns olika anledningar till att barn och unga mår dåligt. Bryt psykisk ohälsa hos barn och unga ...
Ge individanpassat stöd med flexibilitet, bra bemötande och gott om tid. Öka handlingsutrymmet i arbetet genom samverkan mellan olika aktörer och med gemensam finansiering. Det är några framgångsfaktorer i arbetet med unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar.
För dig som har en långvarig psykisk ohälsa och behöver stöd och hjälp i vardagen finns det särskilda boenden. Personalen som arbetar på boendena finns på plats dygnet runt och ger dig det stöd du behöver.
Kurser för dig som är intresserad av personlig utveckling och livsfrågor. Här hittar du kurser inom självkänsla, psykisk ohälsa och utveckling, bland annat.
Bias är hjärnans tendens att betona och bearbeta vissa typer av information snarare än andra. Här förklarar vi dess roll vid psykisk ohälsa.
Anhörigstöd i Vansbro kommun bjuder in till Träffpunkt Ventilen som riktar sig till dig som är stöttar någon med psykisk ohälsa.
Om klinisk, evidensbaserad resp. personlig återhämtning från psykisk ohälsa.. Jag har under de senaste åren erfarit att läkare, forskare, och vårdsökande ofta har olika perspektiv på återhämtning från det vi idag kallar för psykisk ohälsa. Medan yrkesverksamma inom bl.a. psykiatrin inte alltför sällan fokuserar på klinisk återhämtning i form av symtomlindring, har forskarna ofta fokus i den evidensbaserade återhämtningen och i att hitta vetenskapliga evidens i olika interventioner. Även om många av de som jag mött som lidit av psykisk ohälsa kunnat värdesätta både symtomlindringen och den vetenskapliga evidensen, har fokuset hos dem snarare legat på den personliga återhämtningen. En återhämtning som ofta varit mycket mer än bara avsaknad av psykiska eller känslomässiga symtom. Snarare har återhämtningen för dem handlat om en personlig förändringsprocess och ett personligt välmående oavsett behandlingsinsats. Om självkänsla, självförtroende, om en ...
SVT Vetenskap var här och pratade om skärmar och psykisk ohälsa. De har rest runt och pratat med forskare, ungdomar och praktiker om frågan och nu var det min tur. Inför samtalet fick jag en del artiklar att läsa och jag tänkte att ni kanske vill läsa dem också. Håll i hatten när ni läser för i vissa texter står paniken som spön i backen!. Teens are growing up more slowly today than they did in past decades - om Twenges studie. Increases in Depressive Symptoms, Suicide-Related Outcomes, and Suicide Rates Among U.S. Adolescents After 2010 and Links to Increased New Media Screen Time - av bl a Twenge. Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna - Socialstyrelsen. Trends in adolescent mental health during economic upturns and downturns: a multilevel analysis of Swedish data 1988-2008 - av bl a Curt Häggquist. Computer use and stress, sleep disturbances, and symptoms of depression among young adults - a prospective cohort study - av bl a Sara Thomée. Socioekonomiska ...
Lindegård i Bromma är ett profilboende som öppnade den 1 februari 2012. Boendet som är totalrenoverat ligger i ett av Beckombergas gamla hus i vackra omgivningar. Lindegård har 4 avdelningar varav två avdelningar (9+9 platser) är riktade till personer med psykogeriatriska problem och/eller demenssjuka med utåtagerande beteende eller annat speciellt beteende. Stor hänsyn tas till målgruppens oförmåga till att fungera i sociala sammanhang. En högre bemanning är säkrad för en ökad tillsyn för att tillgodose kundernas behov och säkerhet. Läs mer » (nytt fönster). ...
ICD-10 (International Classification of Diseases) är den av WHO och Socialstyrelsens accepterade klassifikationen och det finns även en särskild primärvårdsversion. ICD-10 var ursprungligen ett dödsorsaksregister men kom senare att utvidgas till att omfatta även förteckning över sjukdomar.. Vissa depressiva symtom anses som speciellt kliniskt signifikanta och kallas här somatiska. Termer som biologiska, vitala, melankoliska eller endogena används för detta syndrom i andra klassifikationssystem.. För att uppfylla ett somatiskt syndrom ska fyra av följande finnas:. DSM-IV (Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders) har utvecklats för enbart psykiatriska tillstånd. Arbetet med DSM har initierats av APA (American Psychiatric Association) i syfte att skapa ett heltäckande system för psykiatrisk diagnostik. DSM-IV används idag parallellt med ICD-10 i klinisk verksamhet, forskning och undervisning.. Minst fem av följande symtom måste finnas under minst två ...
Arbetsfördelningen bygger bland annat på hur allvarligt problemet är. Lindriga psykiska störningar är mycket vanliga. Allvarligare störningar är mer sällsynta. Om lindriga störningar behandlades inom specialsjukvården skulle systemet snabbt bli överbelastat. Vid lindriga störningar kan behandling inom de tjänster som tillhandahålls av tredje sektorn eller primärvårdsdistriktet vara effektivare, eftersom orsakerna och lösningarna oftast är mer förknippade med livsmiljön, till exempel med arbetet eller familjen. Det är viktigt att dela in tjänsterna i olika nivåer både för att resurserna ska räcka till och för att man ska kunna ge bästa möjliga vård. I den här tjänsten har problemen delats in i sex nivåer enligt svårighetsgrad - från de lindrigaste problemen (1) till problem som kräver jouråtgärder (6 ...
Det är väldokumenterat att kunskap om äldres psykiska ohälsa är ett eftersatt område. Vi bygger utbildningar inom detta område utifrån kunskap om de vanligaste psykiska sjukdomarna och vilken beredskap som ska finnas för att ge en värdig omvårdnad. Vi utgår från situationer i vardagen.. Ladda ner PDF • Depression/beroende/ångest/psykos ...
Sjunde sammanställningen 26 mars 2014 - Anhöriga och psykisk ohälsa (pdf nytt fönster). Sjätte sammanställningen 14 februari 2014 - Anhöriga och psykisk ohälsa (pdf i nytt fönster). Femte sammanställningen 10 december 2013 - Anhöriga och psykisk ohälsa (pdf i nytt fönster). Fjärde sammanställningen 13 oktober 2013 - Anhöriga och psykisk ohälsa (pdf i nytt fönster). Tredje sammanställningen 24 september 2013 - Anhöriga och psykisk ohälsa (pdf i nytt fönster). Andra sammanställningen 12 juni 2013 - Anhöriga och psykisk ohälsa (pdf i nytt fönster). Första sammanställningen 29 april 2013 (pdf i nytt fönster). ...
I en ny studie har forskarna upptäckt att det tycks finnas ett samband mellan att må psykiskt dåligt i tonåren och ökad risk för att tidigt i livet drabbas av stroke. De har under en uppföljningstid på upp till 42 år följt 45 000 svenska män som vid 18 års ålder diagnostiserades med psykisk ohälsa i samband med att de mönstrade in som värnpliktiga.. De som senare i livet drabbades av stroke har sedan jämförts med 1,1 miljoner män som vid mönstringen mådde psykiskt bra.. Resultatet visar att i gruppen som tidigt led av psykisk ohälsa var risken 2,6 gånger större än bland dem som mådde bra. Riskökningen var störst för dem som hade diagnostiserats som missbrukare, men även ångestsjukdomar, depression och personlighetsstörningar ökade risken för tidig stroke.. ...
Alla, både barn, unga och vuxna kan någon gång i livet drabbas av psykisk ohälsa såsom ångest, depressioner, självmordstankar eller vanföreställningar.. Vissa mer, andra mindre. För några utvecklas det till livslånga sjukdomar för andra är tillståndet bara en kort period.. Läs mer om psykisk ohälsa och vilken hjälp du kan få ...
Det mest vitala steg som måste tas för att bli av med sjukdomen är Neuropsykiatrin utvärdering. Utvärderingen är mycket viktig eftersom den måste följas av rätt terapi. Neuropsykiatri är den gren av medicinen som handlar om de psykologiska sjukdomar och störningar. Det handlar om de patienter som inte har någon annan sjukdom eller psykiska störningar alls och som försöker behandla de från grundorsaken och inte bara från symptomen. Det finns olika behandlingar tillgängliga för detta tillstånd men den mest populära och rekommenderade är psykoterapi. Psykoterapi är ett av de bästa sätten att övervinna problemet. Det hjälper mycket i utvecklingen av patienten och hjälper honom också att hantera sin rädsla och ångest. Efter slutförandet av Neuropsykiatri utvärdering, finns även diverse medicinska preparat att använda i syfte att kontrollera symtomen. När du har slutfört utvärderings- och terapisessionen för neuropsykiatri kan du ta de läkemedel som ordineras till dig
Psykisk ohälsa och sjukdom är den största orsaken till sjukskrivning. Region Värmland (dåvarande Landstinget i Värmland) och Försäkringskassan har tillsammans drivit ett projekt för att hitta lösningar som kan förkorta sjukskrivningstider på grund av psykisk ohälsa.. Flera aktörer har olika uppdrag, ansvar och roller i att stötta sjukskrivna personer att återgå i arbete. Det är dock inte ett tydligt system och upplevelser av att hamna mellan stolar finns hos de drabbade.. Projektet Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa har fokuserat på personer i arbetsför ålder (16-64). I projektet har konstaterats att kvinnor som är 30-39 år, har barn i åldern 3-12 år och jobbar inom välfärdstjänster är en utsatt grupp.. Personer som har eller har haft psykiska besvär har blivit intervjuade i projektet. Även medarbetare hos de olika aktörerna har intervjuats.. Projektet har arbetat för att öka förståelsen för och ...
Psykisk ohälsa drabbar de allra flesta - tre av fyra har egen erfarenhet eller en närståendes. Det är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i Sverige. Andelen psykiska sjukdomar bland långtidssjukskrivningarna har ökat över tid: från 18 procent år 1999 till 40 procent år 2016. I dag är bortemot 90 000 människor förtidspensionerade eller har sjukbidrag på grund av en psykiatrisk diagnos. Varje år tillkommer mellan 8 000 och 10 000 personer. Medellivslängden är generellt 17 år lägre bland människor med psykisk ohälsa.. För drygt 20 år sedan genomfördes Psykiatrireformen med syftet att förbättra de -vuxna psykiskt funktionshindrades situation och öka deras möjligheter till delaktighet i samhället. I dag finns mycket kritik mot refor-men, till exempel att många som bor i egna lägenheter är väldigt isolerade och att bara ett fåtal får samtal. Samarbetet mellan socialtjänsten och psykiatrin fungerar på många platser i landet dåligt eller inte ...
Sammanfattning Stress eller psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Utvärderingar av interventioner för att underlätta återgång i arbete behövs om nya sjukfall ska kunna förebyggas. Sjukskrivningsmönster och psykisk ohälsa varierar beroende på kön, men få studier har utvärderat interventioner ur ett genusperspektiv. Detta projekt är en utvidgning av en pågående individ- och arbetsplatsnära intervention för att underlätta återgång i arbete bland anställda sjukskrivna för psykisk ohälsa (PIA-studien).
Sjukskrivningarna ligger fortsatt på en hög nivå. Mest oroande är långa sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa. Att prata om psykisk ohälsa anser de flesta vara en viktig anledning till att den upplevs som mindre skamfylld.. Samhällets förståelse för sjukskrivningar idag upplevs ha ändrats jämfört med för tio år sedan. 78 procent av svenskarna anser det - motsvarande siffra för fysisk ohälsa är 62 procent.. Läs mer: Skamligt att prata med chefen om psykisk ohälsa. Att vi pratar mer om psykisk ohälsa idag upplevs vara den orsaken flest uppger. Hela 73 procent anser att vi har ökad kommunikation att tacka för att psykisk ohälsa är mer accepterad i dag, och 54 procent anser att detsamma gäller för fysisk ohälsa.. - Det kan ju låta väl enkelt att säga att det allra viktigaste är att vi vågar prata om ohälsa, men nu visar undersökningen att det är viktigare än man kan tro. Man upplever att ohälsan blir mer accepterad ju mer man pratar om den. Om vi kan ...