Utveckla din montessoripedagogiska kompetens vid Stockholms universitet. Montessoripedagogik - implementering och utvecklingsarbete vänder sig till dig som tidigare läst Montessoripedagogik 30 hp och som nu vill utveckla din montessoripedagogiska yrkeskompetens ytterligare. Kursen ger en fördjupad förståelse för montessoripedagogikens teori och praktiska tillämpning. Kurstillfällena består av föreläsningar, seminarier och workshops. Under kursens gång kommer den studerande praktisera utvecklingsarbete i förskolans alt. skolans verksamhet. Studierna bedrivs på halvfart under två terminer och är planerade för att kunna kombineras med arbete. Höstterminen innehåller fyra och vårterminen fem campusförlagda träffar om två sammanhängande dagar vardera. Kursen är avgiftsfri.. Ansökan görs via antagning.se senast den 15 april 2020. ...
Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Grafisk design och Illustration Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) och reviderad ,
UTBILDNINGSPLAN Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Industridesign, 180 högskolepoäng (hp) Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden)
Combitech, ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB, tecknar avtal med Ericsson om ett övertagande av verksamhet med fokus på mjukvaruutveckling inom radio. Genom avtalet tar Combitech över en effektiv utvecklingsverksamhet med hög leveransförmåga och gedigen telekomkompetens. Avtalet omfattar omkring 300 mjukvaruingenjörer i Linköping och Göteborg.. - I vår strävan att vara ett ledande teknikkonsultbolag inom digitalisering, Cyber Security och Internet of Things ligger övertagandet helt i linje med vår strategi. Ett av flera områden där vi ser stor potential är inom fordonsbranschen med uppkopplade och självkörande fordon. Där efterfrågas spetskompetens kring dagens och framtidens kommunikationsteknologi. Det här skapar spännande möjligheter, säger Hans Torin, vd på Combitech.. - Combitech är redan idag en strategisk leverantör av konsulttjänster inom FoU till Ericsson och är en naturlig partner tack vare sitt starka fokus på ...
Vetenskapsrådets styrelse beslöt den 12 december 2012 om en ny kommitté för konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete (KFoU) för 2013-2015. Nyinvald är Åsa Unander-Scharin, koreograf, Fil. dr. och forskarassistent i Musikalisk gestaltning vid Luleå tekniska universitet.. - Jag ser mycket fram emot arbetet och möjligheten att påverka och delta i diskussionen och utvecklingen av det konstnärliga forskningsområdet, säger Åsa Unander-Scharin.. -Vi på Acusticum gratulerar Åsa och önskar henne lycka till i sitt nya uppdrag!. ...
I utvecklingsverksamheten är trafikdata ett viktigt verktyg som bidrar till att inrikta verksamheten mot relevant kommunikation. Utan kunskap om trafikmiljön, i vilken trafikdata är en faktor, blir verksamheten trubbigare och måste därför bedrivas bredare. Vilket innebär att en större andel kommunikation måste göras läsbar för det mänskliga ögat för att avgöra om det är "rätt" kommunikation eller inte. På så sätt begränsar trafikdata integritesintrånget. I kryptoverksamheten t.ex. spelar trafikdata en absolut avgörande roll. Exempelvis är det genom inhämtning av trafikdata möjligt att på kort tid skaffa en uppfattning om mellan vilka länder trafik förs på en viss signal, utan att behöva undersöka innehållet i trafiken. Trafikdata är inte någon fristående fenomen inom kommunikation utan förekommer i alla kommunikationsformer. Det innebär att FRA enbart har tillgång till sådana trafikdata som förekommer i de tillståndsgivna signalbärarna och inget annat. ...
Avslutningskonferens - fem kommuners utvecklingsarbete om samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruksproblematik ...
EndastUS$4,44, köp guldplätering pro mini ATMEGA328P 5V / 16M utvecklingsarbete för Arduino från DealExtreme med gratis frakt nu.
järvi)ruoko ( 4 ) 1500-luku ( 16 ) 151 ( 1 ) 1579 ( 1 ) 1597 ( 15 ) 1600-luku ( 9 ) 1601 ( 4 ) 1611 ( 1 ) 1682 ( 1 ) 1686 ( 2 ) 1689 ( 1 ) 1700-l alku ( 1 ) 1700-luku ( 225 ) 1707 ( 1 ) 1720 ( 1 ) 1720-luku ( 1 ) 1730-luku ( 224 ) 1735 ( 224 ) 1740-luku ( 3 ) 1741 ( 1 ) 1742 ( 2 ) 1750 ( 1 ) 1750-luku ( 4 ) 1752 ( 1 ) 1754 ( 1 ) 1756 ( 1 ) 1760 ( 2 ) 1760-luku ( 24 ) 1761 ( 1 ) 1768 ( 20 ) 1770-luku ( 18 ) 1771 ( 2 ) 1773 ( 1 ) 1776 ( 4 ) 1778 ( 1 ) 1780 ( 1 ) 1780-luku ( 4 ) 1783 ( 1 ) 1787 ( 1 ) 1789 ( 1 ) 1790 ( 5 ) 1790-luku ( 128 ) 1792 ( 51 ) 1793 ( 1 ) 1795 ( 66 ) 1797 ( 1 ) 1798 ( 2 ) 1799 ( 4 ) 1800-l alku ( 12 ) 1800-luvun alku ( 9 ) 1801 ( 1 ) 1802 ( 4 ) 1803 ( 1 ) 1804 ( 2 ) 1806 ( 1 ) 1807 ( 2 ) 1809 ( 10 ) 1810 ( 4 ) 1810-luku ( 30 ) 1811 ( 6 ) 1812 ( 1 ) 1813 ( 1 ) 1814 ( 1 ) 1816 ( 4 ) 1817 ( 9 ) 1818 ( 1 ) 1819 ( 1 ) 1820-luku ( 119 ) 1821 ( 13 ) 1822 ( 4 ) 1823 ( 13 ) 1824 ( 68 ) 1825 ( 12 ) 1826 ( 4 ) 1827 ( 1 ) 1828 ( 13 ) 1829 ( 7 ) 1830 ( 110 ) 1830-luku ( 252 ) 1831 ( 4 ) ...
/ L.Ring Erfarenheter från olika utsiktspunkter Lennart Ring Verksamhetsidé Forum för vårdbyggnadsforskning är en ideell förening där medlemmarnas engagemang och aktivitet är en förutsättning för Forums verksamhet. Forum ska stödja, initiera och stimulera forsknings- och utvecklingsarbete samt utbildning inom området fysisk miljö för vård och omsorg. Verksamhetsidé Forum för vårdbyggnadsforskning är en ideell förening där medlemmarnas engagemang och aktivitet är en förutsättning för Forums verksamhet. Forum ska stödja, initiera och stimulera forsknings- och utvecklingsarbete samt utbildning inom området fysisk miljö för vård och omsorg.
Ludvika kommun är genom social- och utbildningförvaltningen sedan årskiftet 2010 medlem i NTA som står för naturvetenskap och teknik för alla. NTA drivs av Kungliga Vetenskapsakademien och Ingenjörsvetenskapsakademien tillsammans med kommuner och fristående skolor. Genom medlemsskapet i NTA får kommunen tillgång till regelbunden kompetensutveckling för lärare i de naturvetenskapliga ämnena samt i teknikämnet. Syftet med medlemsskapet är att öka elevers och lärares intresse och kompetens inom naturvetenskap och teknik. ...
AKTUELLT. Fem av landets psykoterapeututbildningar som riskerade att få examenstillstånden indragna till följd av bristande kvalitet har nu åtgärdat problemen. Universitetskanslerämbetet, UKÄ, ger vid en uppföljning utbildningarna betyget hög kvalitet.. Under 2014 fick de aktuella psykoterapeututbildningar kritik av UKÄ för bristande kvalitet, och gavs ett år på sig för att åtgärda problemen för att inte riskera att få examenstillstånden återkallade. De handlar om psykoterapeututbildningarna vid Göteborgs universitet, Lunds universitet, Linköpings universitet, Svenska institutet för kognitiv psykoterapi samt Umeå universitet.. Kritiken gällde bland annat brister i examensmålen att studenter ska visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuell forsknings- och utvecklingsarbete, kritiskt granska och använda relevant information, samt identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete.. Nu har UKÄ följt upp den granskning som ...
Med forskning och utveckling avses systematisk verksamhet f r att ka kunskapsm ngden och anv nda kunskapen f r att finna nya till mpningar. Kriteriet r att verksamheten syftar till att frambringa n got v sentligen nytt. FoU-verksamhet omfattar grundforskning och till mpad forskning samt utvecklingsarbete.. Med grundforskning avses s dan verksamhet f r frambringande av ny kunskap som inte i f rsta hand r inriktad p praktiska till mpningar. Till grundforskning h r t.ex. att analysera egenskaper, strukturer och beroendef rh llanden i syfte att st lla upp och testa nya hypoteser, teorier och lagbundenheter.. Inom till mpad forskning r m let att ta fram ny kunskap som i f rsta hand syftar till en best md praktisk till mpning. Till mpad forskning kan t.ex. g ut p att s ka efter till mpningar av de resultat som man kommit fram till inom grundforskningen, eller att hitta p nya metoder f r att l sa ett problem.. Produkt- och processutveckling (utvecklingsarbete) avser systematisk verksamhet f r anv ...
Nyligen var jag med och genomförde bibliotekets första undervisningspass kring att hitta forskningsdata. Inom ramen för ett projekt kring forskningsdata var vi tre som förberett två timmar där vi blandade genomgångar med egen sökning. Deltagarna var studenter från kriminologiprogrammets femte termin och målet var att förbereda inför kandidatuppsatsskrivandet nästkommande termin. Inom kriminologi används ofta olika typer av data som andra samlat in, t.ex. myndighetsstatistik eller stora enkätundersökningar där trygghetsfrågor är inkluderade. Vi försökte fokusera på data producerad och tillgängliggjord av forskare, även om gränserna är flytande.. Efter en allmän introduktion med avstamp ifrån öppen myndighetsdata (ett exempel var London Datastore) exemplifierade vi forskningsdata genom att visa SND:s söktjänst och en utvald post och dess data (som var tillgänglig för nedladdning). Därefter visades Re3data.org och studenterna fick söka runt efter ämnesrelevanta ...
The Country Report is a summary of the political situation in the country during 2007 and Sidas work in the country. The main aim is to provide a brief overview of major events of the bilateral development cooperation during the year with strategic assessments and considerations, overall country programming review, follow-up of country programme performance and administrative issues ...
The Country Report is a summary of the political situation in the country during 2007 and Sidas work in the country. The main aim is to provide a brief overview of major events of the bilateral development cooperation during the year with strategic assessments and considerations, overall country programming review, follow-up of country programme performance and administrative issues ...
Alla verksamheter utsätts förr eller senare för ändrade förutsättningar.. Omvärldsanalys och utvecklingsarbete i olika former är de enskilt viktigaste faktorerna för att möta förändringar och därmed säkra en organisations fort- och överlevnad.. I våra uppdrag fokuserar vi på förändrings- och utvecklingsarbete i hela eller delar av verksamheten. Alla verksamheter äger sin egen process - vår roll är att bidra till att säkra att tiden mellan ord och handling är välbalanserad.. Våra uppdrag är ofta långsiktiga. Vi är rådgivare och stöd till VD, företagsledning och ledningsgrupper i deras arbete med att omvandla mål och strategier till handling.. ...
Utredaren skall behandla den forskning och icke objektbundna utveckling inom totalförsvaret som kartlagts i delbetänkandet (SOU 1991:91) samt den tekniska kompetens och kapacitet i övrigt som stödjer materielanskaffningsprocessen.. Utredaren skall beakta regeringens förslag i den planerade försvarsbeslutspropositionen under våren 1992.. Utredaren skall nära samverka med och lämna underlag till utredningen om lednings- och myndighetsorganisation för försvaret (LEMO).. Utredaren skall lämna förslag till hur totalförsvarets förmåga att behandla forskning och teknik bör anpassas till de pågående förän dringarna. I detta sammanhang skall utredaren bedöma vilka kompetenser som för Sverige är långsiktigt viktiga samt omfattningen av dessa kompetenser. Utredaren skall därvid beakta även frågor vid sidan av materielanskaffningen bl.a. rörande behov av underlag för ställningstaganden till säkerhetspolitiken och totalförsvarets inriktning i stort samt behov av underlag ...
Kursen behandlar sjuksköterskans självständiga roll som ledare i förändringsarbete. Aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom vård studeras. Vidare studeras modeller och metoder för förändringsarbete, förändringsledarskap samt verktyg för förändringsarbete och betydelsen av att mäta effekt. Att leda i förändring innebär även att känna till olika mekanismer som utlöses när människor interagerar med varandra i ett förändringsarbete. Därför innehåller kursen även kunskap om struktur, kultur och motivation i ett förändringsarbete. Kursdeltagarna tränar med hjälp av teorier och modeller på att förstå och formulera strategier för förändringsarbete samt att identifiera faktorer som påverkar förändringsarbete. De studerar även klinisk verksamhet och lägger grunden för ett konkret förändrings- och utvecklingsarbete samt granskar den egna rollen i arbetet ...
Psykiatri Psykos lanserar nu ePsykos, ett samlingsnamn för vårdinsatser som använder IT-stöd och kommunikationsteknologi (eHälsa) inom psykosvården. Satsningen är i linje med den Nationella IT-strategin för vård och omsorg som regeringen beslutat om.. ...
BiBBInstruments AB ("BiBB"), som utvecklar och marknadsför biopsi-instrument för tidig cancerdiagnos, presenterar en ny produktstrategi efter lyckat utvecklingsarbete med kandidaten EndoDrill® Model X.. BiBBInstruments har efter projektanslaget från EU Horizon 2020 bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete med produktkandidaten EndoDrill® Model X. EndoDrill® Model X är ett biopsi-instrument för flexibel endoskopisk provtagning med unika egenskaper. Det är också det instrument i BiBBs produktfamilj som har störst marknadspotential. Det blir nämligen det första instrumentet på marknaden som kan erbjuda provtagning av såväl ytliga som djupa tumörer och som dessutom kan samla upp flera biopsiprover på samma gång (s k multiple sampling) utan att behöva genomföra det tidsödande arbetet med att avlägsna instrumentet och skörda provet efter varje enskild biopsitagning. Eftersom utvecklingen tagit snabba steg framåt mot en fungerande prototyp, som verifierats i interna tester, ...
Dans - forskning och utveckling är en rapportserie som ges ut av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete vid Danshögskolan. Syftet är att sprida akutell forskning och konstnärligt utvecklingsarbete inom dansområdet. Rapportserien har initierats av professor Erna Grönlund vid Danshögskolan och universitetslektor Barbro Renck vid Karlstad universitet. Redaktionen består av Erna Grönlund, Gunnel Gustafsson och Anna Karin Ståhle.. 2006:2 Movement as the memory of the ...
Genom att arbeta en dag med Huvudfoting fick vi helt nya dimensioner på vårt interna utvecklingsarbete. Metoden passade oss perfekt, några av vinsterna var att alla kom till tals, nya tankar kläcktes och vi hade dessutom en riktigt trevlig dag! Malins sätt att knyta ihop och sammanfatta gav dessutom arbetet en bra struktur och bidrog till att vi kan se tillbaka på dagen som en viktig dag i vårt långsiktiga strategiska utvecklingsarbete. ...
Skolinspektionen har precis avslutat sina inspektioner av Specialpedagogiska skolmyndighetens specialskolor. Besluten visar att skolorna är på rätt väg,...
Utbildningen Visualisering av arkitektur ger kunskaper i arkitektonisk gestaltning och olika former av modellerings-- och visualiseringstekniker för att producera modeller, ritningar och bilder av arkitektur och olika miljöer.. Utbildningens fokus är byggd miljö. Byggd miljö handlar om att studera planerade, utformade och kommunicerade fysiska miljöer. Det inbegriper allt från enskilda byggnadsverk, stadsmiljöer till infrastruktur.. "Altens Design & Visualiseringsavdelning växer i takt med att våra kunders behov ökar inom 3D och Animation. Våra 3D grafiker/animatörer jobbar idag som konsulter inhouse hos oss på AltenD&V eller hos på plats hos våra kunder: Volvo AB, Volvo Cars, ABB, Atlas Copco, SCA, Geely Design, Liljewall Arkitekter, White, Green Village för att nämna några.. Vårt behov av kompetenta 3D grafiker växer stadigt! Vi ser också en ökad efterfrågan av realtidsvisualisering då utvecklingen ser ut att gå åt det hållet. Vi har goda erfarenheter av Campus i12 ...
There are not many good anti-malware softwares with high detection ratio. Our malware research team recommend to run several applications, not just one. These antimalware softwares which listed below will help you to remove all pc threats like Related Program Ads.. SpyHunter4 Anti-MalwarePlumbytes Anti-Malware. Relaterade Program är ett tillägg till webbläsaren som tillhör kategorin av rogueware. Detta innebär att det inte har några användbara funktioner men däremot uppvisar tecken på malware-liknande program. Detta program syftar till att lura dig att tro att det erbjuder dig rabatter, kuponger, konkurrenskraftiga priser och förmånliga erbjudanden. Relaterade Program tillägg visas endast innehållet i 3: e part, som har lite att göra med det legitima innehållet på webbplatsen du besöker. Denna adware ansökan vet inte ens vad den visar. Det tar helt enkelt innehållet i 3: e parts för givet. 3: e part betalar för visning-relaterade Program visas. Detta utbyte intäkter i en ...
Såg att det lagts upp en innehållslista för Godmorgon Världens avsnitt sön 12 mars, där innehållet listas uppdelat på första och andra timmen, med ...
Hip och bad ASS är ett program för dig som vill satsa lite extra på marklyften. Det här programmet syftar till att stärka dig i den bakre kedjan och bålen. För dig som vill lyfta mer i marklyft och bli starkare i baksidan helt enkelt. Vi lägger mycket fokus på tyngre marklyft men också på mindre muskelgrupper och andra övningar med höftfällningar. Kanske kommer det även göra susen för dina knäböj. Det här programmet bygger på en fem veckors progression där set och reps varierar under veckorna. Efter fem veckor kan du börja du om på vecka ett igen om du vill! Du kan köra programmet flera varv så länge du tycker det är kul och du går framåt, vi rekommenderar minst två varv. Testa gärna dina 1RM (en repetition max) i marklyft efter fem och tio veckor! I det här paketet får du också vårt rövband som du kan använda i programmet (ordinarie pris 249 + 199 =448kr). ...
Med Peek till iPhone och iPod touch får du ett program som håller koll var andra befinner sig, helt anonymt. Till skillnad mot andra liknande program som visar var dina kompisar befinner upplyser PeekPlanet om alla i närheten som använder programmet och detta som små färgglada pluttar.. Du kan sedan skicka meddelande eller foton till någon av pluttarna och på så sätt träffa nya bekantskaper.. Det verkar bli allt mer och mer populärt att kommunicera med totalt okända människor runt om i världen. Vi skrev igår om Zephyr som låter oss skicka meddelande till slumpmässigt utvalda personer.. Peek kostar 7 kronor och ligger just nu etta på App Store-listan över sociala program.. Utvecklare: Peekplanet.. ...
Konstnärernas Riksorganisation i Stockholms län har kommenterat Nacka kommuns Program för konst och kultur i det offentliga rummet. Läs våra fyra konkreta förslag som skulle förbättra programmet avsevärt.
Hej! Tack för ert program PK mannen, och avsnittet om funktionsnormer. Det var välgjort, intressant och som vän till två av de som är med i program...
Avinstallera program (avinstallera funktioner). Med avinstallationsguiden kan du granska och avinstallera objekt i konfigurationen. Den här guiden visas när du väljer objekt och trycker på Avinstallera på sidan Installerad programvara. Avinstallera programvara på följande sätt: Klicka på Hjälp > Om och sedan på. Då och då kan ett program envist vägrar att avinstallera normalt. Många program kommer att omfatta med sin installation en avinstallera alternativ som ligger antingen inom snabbstartmenyn, på skrivbordet eller i programmappen. Om ett program inte avinstalleras på vanligt sätt, det finns enkla åtgärder du. Processen för att avinstallera program i Windows 7 beskrivs i det här dokumentet. Följ nedanstående steg för att ta bort oönskade program från din dator med Windows 7. Ta bort program med funktionen Avinstallera ett program i Windows 7. Om du vill ta bort program och programkomponenter i Windows 7 från datorns ...
Till stöd i vårt arbete har vi våra ledord Tillsammans och framåt - Mod och initiativ - Engagemang och service Nu söker vi en ny medarbetare till vår fritidsverksamhet. Ditt uppdrag Som grundlärare i fritidshemmet inom Skara kommun kommer du leda och ansvara för verksamheten på fritidshemmet med helhetsperspektiv och eleven i fokus. I detta ingår att planera, organisera, genomföra, utvärdera och utveckla verksamheten utifrån styrdokumenten inom fritidsverksamheten. Som färdig lärare vill vi gärna att du också undervisar i ditt praktiskt/estetisk ämne (bild, musik eller idrott). För att arbeta som grundlärare i fritidshemmet i Skara kommun behöver du Vara utbildad lärare med inriktning mot fritidshem. Ha god förmåga att planera, organisera, dokumentera och följa upp det pedagogiska arbetet. Ha god förmåga att själv ta initiativ och starta igång processer, både i arbetslag och verksamhet. Ha god förmåga att skapa respektfulla relationer med barn, föräldrar och kollegor.
Ni som letar efter liknande program till ubuntun som finns till windows, kan kolla in denna länk som är självförklarande när ni kommer till sidan http://ubuntulinux.se/node/213. ...
Programmet för romsk politik i Finland godkändes år 2009. Programmet har sex insatsområden och tio handlingsriktlinjer. Programmet omfattar 147 åtgärder, och ansvaret för att verkställa dessa har fördelats mellan flera förvaltningsområden. Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte 2012 en arbetsgrupp med uppgift att samordna och följa genomförandet av programmet. Uppgifterna i denna första uppföljningsrapport baserar sig på information som samlats in år 2013 från olika ministerier och andra ansvariga aktörer, från kommuner i samband med hörandet av kommunerna och från romer t.ex. genom hörandet av deras organisationer. I rapporten granskas hur målen för programmet has nåtts i fråga om sysselsättning, utbildning, social- och hälsovårdstjänster, bekämpning av diskriminering och boende. I rapporten redogörs också för hur programmet har genomförts på det regionala och lokala planet. Programmet för romsk politik har förbättrat vetskapen om och samordningen ...
André Assarsson skriver bra om S:s grepp gällande webradio. Det nya programmet heter "Sommmarpratare" och som många känner till finns det ett liknande program i SR P1 (Sommar i P1) där konceptet har tagits ifrån. Måste säga som Assarsson, gammal politik utan nya fräscha idéer. Nu kan de inte ens göra en webradiosatstning utan att komma med något eget ...
Senare del av program kan sökas av dig som läst fristående kurser men vill bli programstudent eller byta studieort inom samma/motsvarande program. Det gäller även för dig som påbörjat ett program och har studieuppehåll utan platsgaranti eller dig som gjort avbrott på programmet och vill återuppta programstudierna.Antagning till senare del av program görs om lediga platser finns på sökt utbildningsprogram. För information om utbildningsinnehåll och möjlighet till tillgodoräknande ska du kontakta ansvarig programvägledare eller motsvarande för respektive program.För utbildningar på distans kan antalet obligatoriska träffar variera.
Picexa är ett PUP (potentiellt oönskat program) som kan installeras på din dator utan ditt tillstånd. Detta misstänkta program kan även laddas ned och ligga förpackad med andra program. Bara det är en misstanke om att något är fel. Är du bekant med alla program som är installerade med detta oönskade program? Har du undersökt dem eller granskat och kontrollerat dessa med hjälp av ett äkta säkerhetsprogram. Har du inte gjort detta, kan du inte heller veta om de är ofarliga eller inte. Istället för att du bara antar hur dessa program fungerar är det bättre att du lär dig hur de fungerar. . Det är viktigt att du lär dig hur du kan få bort Picexa och andra skadliga program. Det är naturligtvis viktigt att du får bort all opålitlig programvaran, men i första hand är det viktigast att få bort Picexa. Våra experter på Anti-Spyware-101.com har testat detta hot och även lärt sig hur det fungerar. Nu är det din tur att lära dig detta. Läs mer ». ...
I dagarna startar forsknings- och utvecklingsprogrammet Leda för skolutvecklingsom riktar sig till skolledare från förskola till vuxenutbildning i Örebro kommun. FoU-programmet leds av det fristående forskningsinstitutet Ifous i samarbete med organisationsforskare från Kungliga tekniska högskolan. Under tre år kommer skolledare inom kommunens två utbildningsförvaltningar att arbeta tillsammans för att med praktiknära forskningsinsatser och genom konkret utvecklingsarbete stärka ledarskapet så att kommunens utbildningsverksamheter kan utvecklas och förbättras. Skollagen ställer krav på att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och utgå från beprövad erfarenhet. Det gäller det man undervisar om, det sätt man undervisar på men också hur man styr och leder utbildningsverksamhet. Den praktiknära forskningen inom ledarskapsområdet, som tar hänsyn till de specifika förutsättningar som gäller för att leda pedagogisk verksamhet, är begränsad. FoU-programmet syftar ...
Vad vill du uppleva hos oss nästa år? Vi bjuder in till en kväll där vi tillsammans pratar om nästa års aktiviteter och utbud! Konceptet med Idé A Drottninghög är att så mycket som möjligt av det som händer här ska ske på förslag från, eller skapas tillsammans med invånare. Har du någon föreläsare du…
Tillför psykologiska aspekter och inspiration för ert interna utvecklingsarbete eller mot era kunder.. Psykologi med mera erbjuder föreläsningar och workshops inom flera olika områden. Målgruppen kan vara företagets egen personal, ledningsgrupp eller en specifik avdelning. Ett annat uppskattat område är att bjuda sin kund eller presumtiva kund på en inspirationsstund kring ett spännande eller aktuellt ämne, som då kan anpassas tidsmässigt och i tilltalet för att passa ert kundevent och er affär. Varmt välkomna att kontakta oss för upplägg som passar er.. Våra utbildningar fokuserar på användbarhet i den praktiska vardagen - ökad kompetens och inte bara mer kunskap. Se aktuella utbildningsstarter på Utbildningar Arbetsliv/Ledarskap. Utbildningarna ges även som uppdragsutbildningar. Vi anpassar tilltal och tidsutrymme efter era behov, från 15 minuters kort inspiration och uppåt. Exempel på områden där det finns möjlighet att beställa workshops eller ...
Kostnadstäckning: Fulla kostnaden enligt regleringsbrev. Energimyndigheten stöttar forskning och utveckling för ny kunskap kring tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi.. Stöd lämnas även till pilot- och demonstrationsanläggningar där ny teknik prövas.. Energimyndigheten ger också praktisk hjälp och i vissa fall även stöd vid ansökningar till EU:s olika energiprogram.. En stor del av den FoU-verksamhet som myndigheten finansierar bedrivs i olika program. Programbunden forsknings- och utvecklingsverksamhet följer särskilda regler som är unika för varje program. Programbeskrivning för varje program finns under respektive temaområde.. ...
Träffa politiker och tjänstemän från socialförvaltningen. Den 6 december klockan 17 är alla välkomna för ett informationsmöte med frågestund om missbruk.. Program:. Klockan 17-18 Inledning av socialnämndens ordförande Eva S Olsson och socialdirektör Annika Pettersson.. Bakgrund: Utvecklingssekreterare Peter Hagberg berättar om socialförvaltningens utvecklingsarbete inom missbruksområdet och framtida utmaningar samt om missbruk och beroende i allmänhet.. Presentation av arbetet med förvaltningens brukarråd. Socialsekreterarna Camilla Eskilsson och Jennie Göransson Skarp.. Nuläge och framtid. Enhetschef Christina Schoug och utvecklingssekreterare Peter Hagberg.. Klockan 18-19 Frågestund och diskussion.. ...
Akademiskt primärvårdscentrum servar personal och studenter vid primärvårdsenheter (oberoende av driftsform) med utbildning, forskning och utvecklingsarbete. Det sker i nära samverkan med hälso- och sjukvård, universitet, högskolor och många andra.. En bärande idé är att utgå från patienternas, studenterna och vårdpersonalens behov och ta tillvara den erfarenhet och kunskap som finns i primärvården. Motorn i det arbetet är Akademiska vårdcentraler som är åtta geografiska noder i länet: Gustavsberg, Huddinge/Flemingsberg, Hässelby/Akalla, Jakobsberg, Liljeholmen, Mörby, S:t Erik och Norttälje.. En annan kärnverksamhet för Akademiskt primärvårdscentrum är att samordna, kvalitetssäkra och arrangera utbildningar, exempelvis fortbildning för många yrkesgrupper via interprofessionella kunskapsteam, specialistutbildning i allmänmedicin och AT-utbildning.. I samarbete med olika lärosäten har vi även en central roll i att skapa goda kliniska lärandemiljöer för ...
Redan när vi köpte huset var vi på det klara över att köket skulle vi göra om. Ganska snart, trodde vi då, år 2002… Nåväl, allting är relativt men det dröjde nog lite längre än vi hade tänkt. Men under våren 2008 gjorde vi otaliga ritningar i Ikeas "Kitchen planner" och andra liknande program. Efter tiotals förslag började vi känna oss på det klara över vad vi ville ha och körde över våran ritning till Ikea att räkna på.. ...
Hälsa. Socialstyrelsen säger nej till att leta efter cystisk fibros bland nyfödda. Av etiska skäl. Detta trots att liknande program finns i flertalet länder i västvärlden.
Senare del av program kan sökas av dig som läst fristående kurser men vill bli programstudent eller byta studieort inom samma/motsvarande program. Det gäller även för dig som påbörjat ett program och har studieuppehåll utan platsgaranti eller dig som gjort avbrott på programmet och vill återuppta programstudierna.Antagning till senare del av program görs om lediga platser finns på sökt utbildningsprogram. För information om utbildningsinnehåll och möjlighet till tillgodoräknande ska du kontakta ansvarig programvägledare eller motsvarande för respektive program.För utbildningar på distans kan antalet obligatoriska träffar variera.
 Svenska Vägmarkeringsföreningen, SVMF, bildades  Föreningen är en intresseorganisation för företag, organisationer och andra institutioner verksamma inom vägmarkeringsbranschen. Föreningens syfte:  SVMF ska verka för en utvecklingen av vägmarkeringar  genom att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och företräda dem inför myndigheter samt övriga organ i samhället  genom forskning och annat utvecklingsarbete Svenska Vägmarkeringsföreningen
Skönt med fredag!Fame… nostalgi! Har precis sett Dirty Dancing som legat sparat på hårddisken, nostalgi det med!Hur man kunde drömma sig bort på den gamla goda tiden - för vem har inte drömt om att kunna dansa "Fame-dans" (eller Dirty Dancing för den delen). Finns sådant idag? Eller går de flesta ungdomsserier ut på att man ska vara snygg & poppis? (Har lite dålig koll på dagens serier med mina få TV-timmar…) Det är klart, Idol och liknande program finns - det kanske är motsvarigheten idag på vad många drömmer om. Och med tanke på mängden sökanden så ligger drömmen kanske lite närmare, jag menar, det är ju bara att gå dit på audition. Inte precis så det fanns någon Fame-audition på min tid… :-)Trädbeställning låter roligt! Här hemma föll allt pladask. Jag tror inte det blir några fler trädgårdsbeslut eller exekveringar i år, mot vad jag trodde för ett par veckor sedan. Friggeboden kom liksom emellan… :-)Men planer över vintern tror jag ...
PDF-filer skapas med hjälp av Adobe Acrobat, Acrobat Capture eller liknande program. Om du vill visa och använda filerna behöver du ett insticksprogram som t.ex. Adobe Acrobat Reader.. PDF-filer är särskilt användbara för dokument som tidskriftsartiklar, produktbroschyrer eller reklamblad där du vill bevara det ursprungliga grafiska utseendet.. En PDF-fil innehåller en eller flera sidor, som du kan zooma in eller ut. Du kan t.ex. också bläddra framåt eller bakåt.. PDF är datavärldens A4.. ...