Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och för sammanför forskare från fyra länder och fem discipliner med omfattande erfarenhet av att studera fattigdom och analysera politiska institutioner.. För mer information kontakta Björn Halleröd. ...
I den moderna retoriken har man i samband med att man talar om en persons ethos också börjat att skilja mellan det primära och det sekundära ethos. Ett primärt ethos är något som personen så att säga redan har med sig in i den retoriska situationen. En statsminister, president eller en lärare har till exempel med sig ett redan etablerat ethos ( även kallat initialt ethos) bara utifrån det enkla faktum att han eller hon är just president, statsminister eller lärare. Samtidigt kan detta primära ethos påverkas av många faktorer. Om en president är impopulär i ett land är det mycket möjligt att han eller hon går in i en retorisk situation med ett svagt ethos istället för ett starkt. När man talar om sekundärethos syftar man på det ethos som en person försöker förmedla och etablera i en given retoriskt situation. Det finns givetvis olika metoder för detta och många gånger flyter gränserna mellan ethos-, pathos- och logosargumentation ihop. En talare kan till exempel ...
TY - BOOK. T1 - Komparativ politik: tio politiska system. A2 - Denk, Thomas. A2 - Anckar, Carsten. PY - 2018. Y1 - 2018. M3 - Antologi/redigerad tidskrift. SN - 9789144120751. BT - Komparativ politik: tio politiska system. PB - Studentlitteratur. ER - ...
Kursen behandlar olika sätt att organisera politiska system, hur stater fungerar samt hur stater kan jämföras med varandra. En genomgång sker av begrepp, teoribildning och olika tolkningsmetoder för politiska system. Centrala teman som behandlas är politiska institutioner, olika typer av demokratiska och icke-demokratiska system, demokratiseringsprocesser och politisk kultur. En viktig del av kursen är att presentera översiktliga analyser av politiska system i olika stater och diskutera förutsättningar för demokrati och auktoritärt styre i olika delar av världen ...
Mirror Link Nedlasting Heléne Lööw Nazismen i Sverige 1980-1999 : den rasistiska undergroundrörelsen: musiken, myterna, riterna Epub Nazismen i Sverige 1980-1999 : den rasistiska undergroundrörelsen: musiken, myterna, riterna Les på nettet Heléne Lööw Nazismen i Sverige 1980-1999 : den rasistiska undergroundrörelsen: musiken, myterna, riterna Nedlasting Heléne Lööw pdf Nazismen i Sverige 1980-1999 : den rasistiska undergroundrörelsen: musiken, myterna, riterna pdf Nedlasting Heléne Lööw Nazismen i Sverige 1980-1999 : den rasistiska undergroundrörelsen: musiken, myterna, riterna pdf completo ebook Nazismen i Sverige 1980-1999 : den rasistiska undergroundrörelsen: musiken, myterna, riterna Les på nettet Heléne Lööw Nazismen i Sverige 1980-1999 : den rasistiska undergroundrörelsen: musiken, myterna, riterna pdf Nedlasting ebook Heléne Lööw Nazismen i Sverige 1980-1999 : den rasistiska undergroundrörelsen: musiken, myterna, riterna Nedlasting para el ipad Nazismen i ...
Studiet av jämförande politik inleds med en grundläggande översikt över teorier och metoder i komparativ (jämförande) politik. Därefter görs fallstudier av och jämförelser mellan ett antal staters politiska system, bland annat med avseende på nationsbyggnad, samhällsstruktur och konfliktdimensioner, konstitutionella lösningar, maktförhållanden, opinionsbildning, ekonomisk politik samt partiers och intresseorganisationers roll i det politiska systemet. De centrala politiska institutionerna utgör huvudsakligt fokus för jämförelserna ...
Det politiska systemet i Ryssland ger presidenten stor makt. Författningen från 1993 drar upp tydliga gränser mellan den verkställande makten, det vill säga president och regering, den lagstiftande makten (parlamentet), och den dömande makten som består av domstolsväsendet. Tanken är att de skall uppväga varandra, men det är i praktiken presidenten som dominerar. Presidenten väljs i allmänna val och kan endast omväljas en gång.
Enkel beskrivning av hur man kan påverka via det politiska systemet i ett landsting Gemensamt Det finns särskilda val till riksdag, kommun och till landsting (samt kyrkoval och val till EU) Gemensamt för
100 år efter första världskrigets slut klargör forskningen hur skillnader mellan länders politiska system påverkar markanvändning och därmed även den biologiska mångfalden. En unik studie som publiceras i PLoSONE visar tydliga skillnader i mångfalden i gränsområdet som delades upp mellan Österrike, Slovenien och Ungern efter kriget.. Läs mer i pressmeddelandet. ...
Det svenska politiska systemet Svensk modell i förändring Uppläggning Kärnkraftsfrågan Striden om löntagarfonderna EU-medlemskapet Reformer av välfärdsstaten Kärnkraftsfrågan Kärnkraften central i svensk
Efter att djupdykt i de politiska systemens underbara värld, ska vi på ett mer översiktligt sätt redovisa för EU:s politiska system och hur Sverige påverkas av och påverkar EU.. ...
USA är ett land vars politiska system skiljer sig mycket från t.ex. det svenska. Mattias, Julia och Kristoffer reder ut vad som är vad.
Ansvarsutkrävande när det gäller statsrådens tjänsteutövning är svagt utvecklat i den svenska politiska kulturen och i den svenska förvaltningsmodellen. Varje gång det inträffar en händelse som ligger något utanför det normal, visar systemet sin svaghet. Vi behöver stärka ansvarsutkrävandet i vårt politiska system.
Bakgrund Disputerade i offentlig förvaltning 2003 och har därefter varit verksam som lärare och forskare vid Förvaltningshögskolan, universitetslektor 2007, docent 2012 och professor 2019.. David Karlsson är viceprefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning vid Förvaltningshögskolan sedan 2017.. Ordförande för Rådet för forskning och forskarutbildning (RFF) samt doktorandernas etappseminarier. Redaktör för Förvaltningshögskolans rapportserie. Forskningsintresse Kommunal politik och förvaltning, lokal demokrati, lokala och regionala politiska institutioner. I särskilt fokus står politikers attityder och praktik. Även alkoholpolitik.. Projektledare för: Konkurrensdemokrati i svenska kommuner, KOLFU-undersökningen, Alkoholopinionen och de politiska styrmedlen. Undervisningsprofil Politik och förvaltning, särskilt det svenska politiska systemet, multi-level governance. Kvantitativ metod. Handledning av masteruppsatser.. ...
Kursen behandlar översiktligt det politiska systemet i Sverige, samt dess relation till EU. I kursen belyses även hur politiska institutioner, partier, intresseorganisationer och offentlig förvaltning fungerar i relation till bl. a. Sveriges miljömål, samt hur politiska beslut fattas. Kursens huvuddel ägnas åt styrningen och kontrollen av den offentliga förvaltningen, dess organisation, aktörer och processer på olika nivåer, samt förvaltningsarbete i praktiken.
Jag tycker mycket om att möta människor i kurser som handlar om muntlighet och retorik. Kurserna är dynamiska och när vi börjar få ett gemensamt språk genom retorik brukar det också hända mycket med lärandet i grupperna. Vi har börjat använda det som också kallas metaspråk - alltså ett språk och språket.. Ethosbegreppet är enkelt att ta till sig. Ethos är något som vi alla bygger och etablerar i en mängd olika situationer. Uttryckt på ett annat sätt - vi bygger och etablerar vår trovärdighet i en mängd olika situationer. Därmed inte sagt att ethos och trovärdighet är samma sak. Trovärdighet uppstår mellan människor, inte i människan. Låt mig framföra ett argument för det sistnämnda:. I flera undersökningar har man tidigare försökt (många har gett upp som tur är) att se vilka karaktärsdrag som är mest trovärdiga. Det har visat sig att ju fler man frågar desto längre blir listorna på trovärdiga karaktärsdrag: bestämd, försonande, sympatisk, ...
Kan politiska institutioner och arenor för offentligt beslutsfattande utformas så att civila samhället i större utsträckning inkluderas i deliberativa samtal samtidigt som kravet på politisk jämlikhet tillgodoses? För många tycks svaret på den frågan vara ett givet ja. I det här projektet utforskas emellertid en rad komplikationer som ofta förbises i den dominerande politiska såväl som vetenskapliga diskussionen. I alltför stor utsträckning tas det för givet att ökat deltagande och deliberativa forum stärker demokratin. Enligt vår mening bygger det antagandet emellertid på att tanken om politisk jämlikhet sällan ges en tillräcklig begreppslig precision och att man därmed inte på ett tillräckligt tydligt sätt belyser det faktum att ökat civilt engagemang och deliberation bara under vissa omständigheter är förenligt med krav på politisk jämlikhet. Det här projektet syftar till att kombinera begreppsliga och normativa klargöranden med empiriskt väl underbyggda ...
Demokratiteorin genomgår just nu en välkommen vitalisering. Analysen breddas och görs mer subtil. Fokus läggs på globala frågor och på demokrati som ett sätt att leva, inte bara som ett system av institutioner, vilket har avsatt sig i den livskraftiga teoribildningen om deltagardemokrati (participatory democracy). Därmed blir demokratisk vardag av intresse. Henning Eichbergs bok The People of Democracy kan placeras in i denna breddning av demokratidebatten. Demokrati som ett sätt att leva har kopplingar till andra sociala aktiviteter, såsom idrott. Bokens premiss är tankeväckande. Om demokrati handlar om att utvecklas tillsammans kan demokrati förstås i termer av rörelse. Demokrati, folkrörelser och kroppslig rörelse förklarar varandra: demos rör sig tillsammans. Olika former av demokrati och olika aspekter av demokratiska värden kan ha motsvarighet i olika former av idrott och symboliska uttryck för kroppslig rörelse. En noggrann analys av demokrati och idrott som ...
Är du nyfiken och vill veta mera om din omvärld i modiga samtal om demokrati?. Svenska Bildningsförbundet inleder en första serie med fem öppna populärvetenskapliga samtal i caféet på Ritz i samarbete med Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi.. Strukturer, folkvilja och demokratiska innovationer lyfter fram frågan om hur medborgarna kan utöva demokrati i en stadsregion där staden är funktionellt sammanlänkad med omgivande kranskommuner. Hur skapar man nya politiska institutioner för att hantera gemensamma frågor? Hur skall vi bäst fånga upp vad människor vill - och är genomförande av folkviljan alltid bra? Den renodlade representativa demokratin är inte det enda demokratiska alternativet idag - vi ser många nya demokratiska innovationer som ger medborgarna större inflytande på beslutsfattandet. Hur kunde dessa nya kanaler se ut?. Inledare: lektor Claus Stolpe och forskare Marina Lindell. Moderator: Björn Nyberg, ledarskribent, Vasabladet. Fritt ...
Och visst har de varit mycket lärorika elever. För det mesta promenerade de öst- och centraleuropeiska staterna helt självmant i den av framför allt EU indikerade inriktningen, utan vare sig piskor eller morötter. Demokrati och marknadsekonomi etablerades snabbt, medan det partipolitiska landskapet förvisso har ett annat utseende och är mera instabilt. Medborgarnas förtroende för politiska institutioner och aktörer är lågt och korruptionen är ibland hög, men den värdemässiga uppslutningen kring demokrati som styrelseskick är stabil. Den pågående ekonomiska krisen är en rejäl prövning, men en återgång till det gamla är osannolik.. Även i frågor där motståndet till de krav som ställdes inledningsvis var stort rörde sig länderna åt rätt håll. Framför allt det hägrande EU-medlemskapet var en motor till förändringar - utsikten att stå utanför den europeiska gemenskapen fick länderna att svälja besk medicin utan större protester. Trots att miljöfrågorna ...
Ekonomisk demokrati innebär medborgarnas möjligheter att påverka den ekonomiska utvecklingen i stort eller den egna arbetsplatsens ekonomiska beslut.[1] Begreppet förekommer oftast inom den socialistiska idétraditionen som delar upp demokratibegreppet i politisk demokrati, social demokrati och ekonomisk demokrati. Enligt socialismen krävs det ekonomisk demokrati och att den ekonomiska fördelningen i samhället är någorlunda jämn för att den politiska demokratin skall fungera i praktiken.[2] Även liberaler har historiskt förespråkat olika typer arbetsplatsdemokrati, däribland John Stuart Mill[3]. Folkpartiet, Centerpartiet och Moderaterna förespråkade alla utökat löntagarinflytande i sina partiprogram under 70-talet.[4] Fler framstående förespråkare av ekonomisk demokrati är Ernst Wigforss[5], Bertrand Russell[6], John Dewey[7], Robert Dahl[8], Carole Pateman[9] och David Ellerman[10]. Ellerman menar att ekonomisk demokrati innebär att de anställda på företagen har ...
Ekonomisk demokrati innebär medborgarnas möjligheter att påverka den ekonomiska utvecklingen i stort eller den egna arbetsplatsens ekonomiska beslut.[1] Begreppet förekommer oftast inom den socialistiska idétraditionen som delar upp demokratibegreppet i politisk demokrati, social demokrati och ekonomisk demokrati. Enligt socialismen krävs det ekonomisk demokrati och att den ekonomiska fördelningen i samhället är någorlunda jämn för att den politiska demokratin skall fungera i praktiken.[2] Även liberaler har historiskt förespråkat olika typer av arbetsplatsdemokrati, däribland John Stuart Mill.[3] Folkpartiet, Centerpartiet och Moderaterna förespråkade alla utökat löntagarinflytande i sina partiprogram under 1970-talet.[4]. Fler framstående förespråkare av ekonomisk demokrati är Ernst Wigforss,[5] Bertrand Russell,[6] John Dewey,[7] Robert A. Dahl,[8] Carole Pateman,[9] och David Ellerman.[10] Ellerman menar att ekonomisk demokrati innebär att de anställda på ...
Vår forskning fokuserar bland annat på val, opinion och demokrati. Vi forskar också om betydelsen av och hur man skapar väl fungerande politiska institutioner, samt internationell och europeisk politik. Studier bedrivs även kring miljöpolitik, korruption och politiska idéer.
Frågor om makt, inflytande och demokrati står i centrum för statsvetenskapen. I denna grundläggande kurs får du kunskaper om hur politiska institutioner som parlament och partier fungerar i olika länder, och hur den offentliga makten utövas i samhället. Du stiftar bekantskap med olika idéer om hur ett gott samhälle kan se ut, där frågor om bland annat rättvisa, frihet, jämlikhet och jämställdhet är av stor betydelse. Ett annat viktigt moment behandlar den internationella politiken med fokus på konflikter, säkerhets- och utvecklingsfrågor.
Hållbar utveckling och de av FN 17 antagna Hållbarhetsmålen (SDGs) är politikområden där den offentliga förvaltningen har stor betydelse för dess genomförande. Politiska institutioner och professionella tjänstemän förväntas genom styrning och samarbete främja ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. I detta sammanhang uppstår spänningar mellan olika synsätt och intressen. Kursen diskuterar och problematiserar hållbarhetsmålens genomförande samt dess relation till styrning och demokrati. ...
Identitetspolitikens uppgång handlar om att den politiska sfären har krympt. Vi har tappat tron på universella ideal som demokrati och jämlikhet. Det gäller att återuppbygga förtroendet för att det finns vissa kulturella och politiska institutioner, vissa politiska ideal under vilka alla människor utvecklas bäst. Det finns inget lätt svar på hur det ska gå till, men vi behöver skapa rörelser och institutioner som kan hjälpa oss att förverkliga detta. ...
Youth political recruitment and political education. - Political careers and party leadership formation. - Opposition leaders. - Political leadership for democratic institution-building. - Political institutions. - Electoral system and representative democracy. ...
In a new publication from the department, edited by Magdalena Naum (previously in Lund and now at Aarhus University) and Fredrik Ekengren, 21 authors explore Swedens relationships with the European and wider world in the 16th-18th centuries.. The essays, written by archaeologists and historians, offer a new perspective on early modern Sweden as deeply affected by the increasing internationality of the 16th-18th centuries. Set in the socio-political context of an expanding and changing kingdom, they deal with the character and impact of a wide range of cultural encounters-at home, in the colonies and during overseas travel. They consider how new fashions, commodities and ideologies were perceived and appropriated, and they discuss how these encounters shaped the discourses of the familiar and the foreign - from curiosity, acceptance and appreciation, to prejudice, rejection and conflict. In taking a broad and interdisciplinary approach, and by departing from traditional themes of political ...
Om det var liberalismens hegemoni över tänkandet som var huvudmotståndaren för den franska nya högern, var det i Motpols tappning snarare 68-vänstern. Den nya vänstern hade lärt sig sin Gramsci, och även om de förlorade kampen om de ekonomiska och politiska institutionerna hade de tagit och erövrat den kulturella makten genom att ta över universiteten och media. På Motpols internforum rekommenderade administratörerna från Nordiska förbundet en artikel ur vänstertidskriften Clarté om Gramscis teorier som obligatorisk läsning för alla som skulle delta i Motpol-projektet.. Det här är den strategi som kommunisterna använde i sitt angrepp på Sverige. Deras mål var att förbereda en politisk revolution. Och i ett långsamt positionskrig lyckades man delvis bearbeta det folkliga medvetandet genom att infiltrera och ta kontroll över samhällets meningsförmedlande institutioner (skolan, kyrkan, massmedia). Den så kallade marschen genom institutionerna. Även om vänsterns ...
Ukraina, Barn, Föreningsfrihet, Tortyr, Rättssäkerhet, Yttrandefrihet, Religionsfrihet, Politiska rättigheter, Kvinnor, Polisen, Tryckfrihet, Rättsväsen, Församlingsfrihet, Politiska institutioner, Dödsstraff, Genus, Funktionsnedsättning, Asylprocessen, ...
3. There is no scientific definition of climate. Theres just a general idea of what climate is and everyone can have his own definition. How is it then possible to have a discussion about the climate? I think most scientists would say that climate is weather during AT LEAST 30 years. But nothing that people today relates to the climate (in the media or anywhere else) is actually related to the climate. Its just related to the weather and normal weather changes, as the planet always have had.. 4. You are actually aware of some of the around 100 factors that affects the weather as well as the climate. But then you destroy your nice introduction with writing However, the natural cycles and factors have all been ruled out as causes of recent warming (their net effect would have had us about 1.3 degrees cooler than we are without AGW).. Im pretty sure not even one scientist in the climate area agrees with you. Not even the scientists behind the political institution of IPCC (which I know for a ...
Forskningen som bedrivs vid QoG-institutet fokuserar i första hand på det teoretiska och empiriska problemet hur politiska institutioner av hög kvalitet kan skapas och upprätthållas. Vi studerar också effekterna av samhällsstyrningens kvalitet på ett antal olika politikområden, såsom till exempel hälsa, miljö, socialpolitik och fattigdom.. Vi strävar efter vetenskaplig mångfald och närmar oss därför dessa problem från flera olika teoretiska och metodologiska infallsvinklar.. Vår forskning har från början haft en internationell inriktning. Vi deltar i flera internationella forskningsprojekt och är en aktiv partner i internationella nätverk som sysslar med korruptionsforskning och korruptionsbekämpning.. ...
Världens urfolk bär på historia och kultur som går tillbaka till tiden innan nationalstatens bildande. För att skydda urfolksgruppers arv och intressen erkänns dessa grupper särskilda rättigheter. Trots detta kränks ofta urfolks rättigheter, därför samarbetar FIAN med urfolksrörelser världen över och stöttar dem i kampen för värdighet.. FN beräknar att cirka 370 miljoner människor i 90 länder tillhör ett ursprungsfolk eller stamfolk och talar 4000 av världens 7 000 språk. Oftast är de i minoritet i sina länder, men i länder som Bolivia, Guatemala och Peru utgör de minst hälften av ländernas invånare.. Många urfolksgrupper har trots omvälvande samhällsförändringar bibehållit sina sociala, kulturella, ekonomiska och politiska institutioner. Urfolk, som oftast utgör minoritetsgrupper i de stater som koloniserat deras territorier, utsätts ofta för omfattande diskriminering på grund av skillnader från majoritetsbefolkningen gällande till exempel språk, ...
What is the role of law in international relations in general, and in European relations and the European Union in particular? Understanding the concept of law and how legal institutions and arrangements structure political, economic and social re...
Regeringen har utnämnt Martin Borgs till ny ledamot i Statens kulturråds styrelse. Han är dokumentärfilmare. Nyliberalt inspirerad kritiker av slöseri med skattemedel, med ett förflutet också hos Moderaterna. Ska en sån verkligen få sitta Kulturrådets styrelse!. Aftonbladets kulturskribent Martin Aagård menar att det är helt fel. Kulturministern vill göra kulturrådet till en politisk institution med högermänniskor, säger han till Dagens Media.. Så länge det bara sitter vänstermänniskor i styrelsen för Kulturrådet är alltså allt i sin ordning. För det är ju så normen ser ut i Sverige. Vänsteråsikter är de egentliga och riktiga. Högeråsikterna är de som ska ifrågasättas. Inga utämningar av vänstermänniskor är därför att anse som politiska. Utan politik blir det först när man utnämner en moderat.. Lämnar styrelsen gör Marianne Lindberg De Geer. Så här tycker hon om regeringens kulturpolitik:. Det är intressant att erfara hur högern i Sverige ...
När FN bildades diskuterade man säkerhet ur ett statligt perspektiv, eftersom det är stater som är medlemmar i FN. Säkerhet är ett tillstånd då stater känner sig skyddade mot faktiska, potentiella eller upplevda hot mot deras självständighet, suveränitet och politiska institutioner. I brist på en effektiv säkerhetsgaranti, fortsätter länder att söka säkerhet i militära termer, genom kalla kriget talade man om militär kapprustning vilket innebar att större militär kapacitet i förlängningen uppfattades som mer säkerhet. Idag är kapprustningen inte lika påtaglig men stater har fortfarande nationella försvar i syfte att försvara sig vid väpnade angrepp.. Idag har dock det statliga säkerhetsbegreppet breddats och man talar också om mänsklig säkerhet med betoning på individens säkerhet som tillgodoses med utveckling och mänskliga rättigheter snarare än med vapen.. ...
Juridik. Praktisk erfarenhet, resor och studiebesök är viktiga och ingår i utbildningen. Vi har ett nära samarbete med företag både lokalt och globalt vilket gör att du får möjlighet att jobba med företag i Sverige och andra länder under utbildningen. Våra elever besöker Stockholm för att på plats studera politiska institutioner och vi besöker även muséer och andra viktiga platser som förankrar lärandet i en verklig miljö. Deltagande i EU-projekt görs för att konkret ge ett internationellt perspektiv.. Skolan har ett etablerat samarbete med Forza of Sweden och Ung företagsamhet (UF). Vi har också ett nära samarbete med partnerskolor, universitet och föreningar lokalt och globalt.. Efter fullgjorda studier på ekonomiprogrammet kan du ge dig ut på arbetsmarknaden som anställd eller som egen företagare. Du blir också behörig att söka till många högskole- och universitetsutbildningar. Du kan till exempel studera vidare till ekonom, jurist, mäklare, revisor, ...
Krav på att stänga gränser, bygga murar, resa hinder och jaga bort flyktingar blir alltmer högröstade. Runt om i världen begår unga män spektakulära massmord i politiska syften. Terrorism liksom terrorismbekämpning undergräver förtroendet för politiska institutioner. Europeiska Unionen hotas av sönderfall. Populister och demagoger vinner politiskt inflytande. Vi befinner oss alla på flykt.. På flykt är en personligt hållen essä om vår tids politiska konflikter. Många av dessa konflikter kan förstås, hävdar Erik Tängerstad i Hannah Arendts efterföljd, som en förskjutning av relationen mellan makt och våld. Det vi nu ser är ingenting annat än våldsamma reaktioner mot utbredningen av den moderna rätts- och välfärdsstaten. Med auktoritär grabbighet och klanmentalitet bekämpas mänsklig frigörelse. ...
Den världsberömde tyska advokaten Reiner Fuellmich förbereder en s.k. class action mot en rad myndigheter och politiska institutioner för brott mot mänskligheten i samband med hanteringen av coronan. Här intervjuar han Dr. David Martin som under två decennier kartlagt forskningen och patenten på det aktuella området omkring SARS-virus, spikproteiner och mRNA-preparat. Det är en oerhört…
Den här veckan har jag läst Leva och låta dö av den duktige liberale författaren och debattören Johan Norberg. Jag har tidigare läst flera av hans andra böcker och tycker att han skriver på ett lättillgängligt sätt och har en lagom akademiskt ton. I den här boken driver han tesen att ny teknik gör att vi kan åstakomma mycket mer än någonsin i historen då vi bildligen slår våra kloka huvuden ihop via sociala nätverk. Detta kan röra allt från schackspelare som är duktigare än någonsin tidigare till nya näringsverksamheter eller forskning. Genom att stå på varandras axlar kan vi nå högre än någonsin tidigare. Även boken i sig är ett exempel på det nya då den har crowdfundats. Samtidigt framhåller författaren riskerna med att etablerade företag, politiska institutioner, lagstiftning etc motverkar denna utveckling. Vi skyddar gamla bolag mot nya uppstickare genom att införa mycket komplex lagstiftning och byråkrati. Detta har de stora företagen länge ...
funderingar kring vilka framtida politiska institutioner vi kommer att behöva uppfinna i den platta världen. Torsdag 11 maj kl. 19.00. Den som vill kan köpa en bit mat i Café Trappan från kl. 18.00. Samtalsledare Leiph Berggren. Fri entré. Samarrangemang med nätverket Kulturliberalerna, ABF Västerort och Bibliotekets vänner i Vällingby-Hässelby-Spånga. Café Trappan, ...
Men det föreställande språket har gjort det möjligt för oss inte bara att föreställa oss saker, utan också att göra det kollektivt. Vi kan dikta upp gemensamma myter som den bibliska skapelseberättelsen, aboriginernas drömtidsmyt och de moderna staternas nationalistiska myter. Sådana myter ger sapiens deras enastående förmåga att samarbeta flexibelt i stora grupper. Myror och bin kan också samarbeta i mycket stora grupper, men de gör det inom rigida ramar och enbart med nära släktingar. Vargar och schimpanser samarbetar på ett mycket mer flexibelt sätt än myror, men de kan bara göra det med ett begränsat antal andra individer som de känner väl. Om man försökte fösa ihop tusentals schimpanser på Wembley Stadium, Oxford Street, St:Pauls katedral eller i brittiska underhuset skulle resultatet bli ett pandemonium. Sapiens, däremot samlas där i tusental och organiserar och omorganiserar tillsammans handelsnätverk, festiviteter och politiska institutioner. Det är ...
Vårt demokratiska samhälle står inför olika utmaningar med ett minskat förtroende för politiska institutioner, ojämt valdeltagande och ett minskat intresse för att bli medlem i politiska partier. Att öka medborgarnas engagemang är därför en utmaning för kommunerna och landstingen. En systematisk medborgardialog kan vara ett stöd i denna utveckling. ...
Den 21 januari hölls den 18 landriskkonferensen i Paris. Fler än 1000 personer från affärsvärlden, ekonomiska och politiska institutioner deltog. Ta del av debatter och tal på vår YouTube-kanal.
Den globala processen för att ta fram nya utvecklingsmål efter 2015 pågår för fullt. Inom ramen för den processen var Gunilla Carlsson i februari i Liberias huvudstad Monrovia. Biståndsministern höll där ett anförande där huvudbudskapet var att mer fokus måste sättas på att bygga ekonomiska och politiska institutioner, rättssystem och ansvarsutkrävande mellan medborgare och stat för att skapa utveckling och bekämpa fattigdom.. Det verkar som biståndsministern hittat inspiration till talet i de senaste årens kanske mest uppmärksammade bok om ekonomisk utveckling och institutionernas roll: Why Nations Fail.. I boken, skriven av nationalekonomerna Daron Acemoglu och James Robinson, argumenteras det för att det är de ekonomiska och politiska institutionerna som på lång sikt avgör om ett land utvecklas eller inte. Om jag förstått forskarna rätt så menar de att det är institutioner, alltså formella lagar och regler, och informella sociala regler och sedvänjor, som styr ...
9.2.2017. Ett avtal mellan Finland och Turkmenistan för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst träder i kraft fredagen den 10 februari 2017. Avtalet undertecknades i Turkmenistans huvudstad Asjchabad i december 2015. För Finlands del undertecknades avtalet av ambassadören till Turkmenistan Niklas Lindqvist.. Avtalet följer OECD:s mall för skatteavtal med undantag för beskattning av royalty.. Den 16 december 2016 godkände Finland de förfaranden som krävs för att avtalet ska träda i kraft. Turkmenistan har meddelat att de slutförde sina egna förfaranden i början av 2016.. Ytterligare information: Harri Joiniemi, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, [email protected]. ...
Republiken Palau med 16 delstater har ett politiskt system som liknar det amerikanska. Enligt författningen från 1981 väljs en president i allmänna val för en fyraårsperiod och kan väljas om högst en gång. Presidenten har den verkställande makten och leder regeringen.
Information, fakta, karta, resguide och restips om Turkmenistan hos Faktaresor.se. Hitta resefakta om Turkmenistan inför din resa.
Turkmenistan har en valuta som heter Manat. Valutakoden är TMM och valutan förkortas Tm. Se var Turkmenistan ligger och den aktuella valutakursen.
Det athenske demokrati i samtidens og eftertidens syn 1-2 pdf ebog Rudi Thomsen Det athenske demokrati i samtidens og eftertidens syn 1-2 pdf Hent ebook Rudi Thomsen Det athenske demokrati i samtidens og eftertidens syn 1-2 pdf Rudi Thomsen Det athenske demokrati i samtidens og eftertidens syn 1-2 Læs online Rudi Thomsen Det athenske demokrati i samtidens og eftertidens syn 1-2 pdf Hent Rudi Thomsen Det athenske demokrati i samtidens og eftertidens syn 1-2 Hent Rudi Thomsen Det athenske demokrati i samtidens og eftertidens syn 1-2 epub Rudi Thomsen Det athenske demokrati i samtidens og eftertidens syn 1-2 Hent Rudi Thomsen pdf Det athenske demokrati i samtidens og eftertidens syn 1-2 pdf ...
Statsvetenskap är studiet av politik. Politiken sätter ramarna för våra liv och påverkar våra valmöjligheter och vår vardag. När du läser statsvetenskap lär du dig förstå och förklara det politiska livet och de demokratiska processerna.. Ämnet ger dig kunskap om centrala politiska problem och begrepp. Vad är makt? Vad är demokrati? Hur ska samhället styras? Du får lära dig mer om idéer, institutioner och processer inom såväl svensk som internationell politik.. Ämnet är brett och inkluderar flera olika inriktningar, som svensk politik, internationella relationer, politisk teori, förvaltning och jämförande politik.. Överallt där vi människor lever tillsammans ställs vi inför utmaningen att organisera oss för att lösa gemensamma problem. Globalisering, europeisk integration och andra utvecklingstendenser skapar behov av mer utvecklade politiska institutioner. Statsvetenskapen står mitt i denna utveckling och livliga debatt.. ...
Förklaringen måste sökas i den dynamik som kännetecknar sociala mass- och proteströrelser och hur politiker kan spela på massans känslor. Liksom Bernie Sanders surfar han på en våg av misstro mot etablissemanget, skriver Örjan Hultåker. Om någon tvivlat tidigare så bör det nu stå klart för de flesta att nomineringsprocessen inför novembers presidentval avviker starkt från vad som varit vanligt efter andra världskriget. Framgångarna för främst Donald Trump men även för Bernie Sanders är inte resultatet av ordinära valkampanjer utan avspeglar ett revolutionärt stämningsläge med stark misstro mot de samhällsbevarande institutionerna.. Det är inte Donald Trump som har skapat misstron mot vare sig de politiska institutionerna eller mot det politiska etablissemanget. Han har inte kommit med några nya avslöjanden om eliten, han har inte någon sammanhållen politisk ideologi, han har inte presenterat några detaljerade löften av vad han vill göra. Han har ...
Flyktingar, Minoriteter, Barn, Politisk utveckling, Föreningsfrihet, Rättssäkerhet, Yttrandefrihet, Ekonomisk utveckling, Diskriminering, Religionsfrihet, Politiska rättigheter, Levnadsförhållanden, NGOs, Kvinnor, Utbildning, Polisen, Säkerhetstjänst, Fängelser, Statsskick, Tryckfrihet, Rättsväsen, Församlingsfrihet, Migration, Politiska mord, Judar, Antisemitism, Politiska institutioner, Korruption, Dödsstraff, Sjukvård, Straffrihet, Argentina, Journalister, Funktionsnedsättning, Medborgerliga rättigheter, Sjukförsäkring, Människohandel, Urbefolkningar, Utomrättsliga avrättningar, Våld i hemmet, Abort, Media, ...
På ett sätt är det märkligt att partier frivilligt ger upp en eftertraktad maktposition och inte utnyttjar möjligheten att påverka politiken i regeringsställning så länge de kan. Jag har sett ett antal faktorer som förklarar varför det ändå är så vanligt, säger Daniel Walther.. I sin doktorsavhandling har Daniel Walther utgått från en databas med information om 640 regeringar i 29 europeiska demokratier. Sedan andra världskriget har partier valt att lämna regeringar före ordinarie val i 60 procent av koalitionsregeringarna. Skälen skiljer sig en del mellan olika delar av Europa.. I Östeuropa tenderar regeringar i länder med hög arbetslöshet och där regeringen har svagt underlag i parlamentet och många konkurrenter om makten att vara benägna att avgå i förtid, oavsett vilka andra omständigheter regeringen befinner sig i. I Västeuropa däremot spelar även politisk ideologi och politiska institutioner en stark roll för hur stabil regeringen är. Ideologiska ...
SOC.Stockholm,Konstnärsgrupp, Stockholm. G.R.O.W. är ett sätt att undersöka gräsrotsdemokrati med konstnärlig metod. Gräsrotsdemokrati är både något som krävs via de internationella avtal som Sverige och svenska städer lokalt har skrivit under, ex Lokala Agenda 21, samt de samarbeten som har slutits med andra länder för att skapa ett hållbart samhälle. På alla nivåer, från medborgare och profession till förvaltningar och politiska institutioner, ska vi alla arbeta för att utveckla en balans mellan miljömässiga, ekonomiska, sociala och kulturella aspekter.. G.R.O.W. är ett samarbete mellan konstnär/kreativ producent och landskapsarkitekter och landskapsingenjör på SLU i Alnarp. De som skapar våra stadsrum de som kommer att arbeta med gräsrots-demokrati. Detta arbete har påbörjats utan att egentlig förståelse för vad gräsrotsdemokrati är, vilka metoder som ska användas och hur man vinner bästa lösningar utav det. Det behövs metodutveckling och förståelse ...
Jag räknas tillhöra MP så jag försöker uppmuntra den som går ut med att de är emot värdlandsavtalet särskilt det om kärnvapen. Men jag hade hoppats att fler försökt gå bakom orsaken till att vi ska rusta för fred genom att beväpna oss. Tänk om vi hade kunnat påverka mer i det som var grundfrågor. Hade ett land med hög självförsörjning av livsmedel och energi för värme och transporter med en befolkning som hade en inkomst som var anpassad till den avkastning som är ekologiskt möjlig och där befolkningen har tillit till sina grannar och sina politiska institutioner. Hade ett sådant land varit intressant att anfalla?Ett land som inte haft företag eller statliga bolag som sysslar med ekonomisk krigsföring i andra länder Vad jag förstår så är Birgers texter försök att ge bakgrund till de förslag som funnits i MP:s program. Vi har många förlorade år som det verkar nu. Tant Barbro Radera ...
Jag räknas tillhöra MP så jag försöker uppmuntra den som går ut med att de är emot värdlandsavtalet särskilt det om kärnvapen. Men jag hade hoppats att fler försökt gå bakom orsaken till att vi ska rusta för fred genom att beväpna oss. Tänk om vi hade kunnat påverka mer i det som var grundfrågor. Hade ett land med hög självförsörjning av livsmedel och energi för värme och transporter med en befolkning som hade en inkomst som var anpassad till den avkastning som är ekologiskt möjlig och där befolkningen har tillit till sina grannar och sina politiska institutioner. Hade ett sådant land varit intressant att anfalla?Ett land som inte haft företag eller statliga bolag som sysslar med ekonomisk krigsföring i andra länder Vad jag förstår så är Birgers texter försök att ge bakgrund till de förslag som funnits i MP:s program. Vi har många förlorade år som det verkar nu. Tant Barbro Radera ...
Vid tiden för första världskriget ändrade den svenska socialdemokratin sin inställning till två viktiga och symbolladdade frågor, försvarsfrågan och synen på deltagandet i en borgerlig regering. Denna bok handlar om hur dessa omsvängningar på verkades av dels de politiska institutionerna och deras förmåga att integrera arbetarrörelsen, dels arbetarbyråkratin i form av ett väl sammanhållet skikt av heltidsanställda funktionärer.. ...
International perspectives on equity in work and health, 7,5 hp, Starting January 18th, 2021. Introduction.  Are you interested to participate in a course along with PhD- and Masters- students from Canada (and Sweden) without the need to travel abroad?.  Does questions about what is fair in work and health in relation to different socio-political systems trigger your curiosity to learn more and discuss prompting issues with other peers?.  Do you want to deepen your understanding about the complex issue of equity in working life?. You are most welcome to apply for our course!. Läs mer (pdf). ...
The concept of co-optation (Selznick 1949) is used to analyse how power structures and institutional logic within the welfare organisations are maintained as well as questioned through the everyday interactions taking place when service user involvement is carried out. At the same time as the institutionalized service user involvement control and constrain the way service user representatives act and pursue their goals, it gives them a possibility to challenge the welfare organisations from within. Hence, service user involvement can be understood as a sanctioned resistance. The study suggests that no radical change in power positions is achieved through the service user involvement. The influence that users have can commonly be understood as adjustments within a prevailing institutional logic, rather than changes that transform the organisations in a more profound way. Moreover, the surrounding socio-political context plays a vital role in determining what service user involvement becomes. ...
Healing Collective Trauma Using Sociodrama and Drama Therapy This book travels across geographic and cultural boundaries, examining group crises and collective trauma in Asia, Africa, Europe, and the U.S. The contributing authors, many of whom are pioneers in the field, offer cost-effective, small- and large-group approaches for people suffering from PTSD, socio-political oppression, and other […]. ...
Healing Collective Trauma Using Sociodrama and Drama Therapy This book travels across geographic and cultural boundaries, examining group crises and collective trauma in Asia, Africa, Europe, and the U.S. The contributing authors, many of whom are pioneers in the field, offer cost-effective, small- and large-group approaches for people suffering from PTSD, socio-political oppression, and other […]. ...
Suderbyn, Ekoby, Visby. No More War is an international festival with the aim to strengthen the sense of dialogue, intercultural friendship and cooperation. It is an initiative to bring together people to manifest that we want to build peace between our countries instead of increasing militarisation, socio-political tension and media fights which are currently happening, particularly in the Baltic Sea region.. The place and time are not random: No More War Festival will be held prior to a big Swedish military training with NATO participation #Aurora17 taking place across the road from the festival two weeks after the festival. A perfect time and place to manifest that the safety is in peace and cooperation, not in increasing militarisation.. ...
Man kan informera om, fostra till och praktisera demokrati. Kurt Wicke har undersökt hur läroböcker i samhällskunskap på gymnasiet skriver om demokrati och han menar att svaren är något förbryllande…. Jag har genomfört en undersökning om hur läroböcker gestaltar demokratiutbildning, dels genom att beskriva demokrati och medborgarskap och dels genom att praktisera medborgarskap i relationen till sina läsare.. Läroböckerna definierar inte demokrati, utan fastslår att den är motsatsen till diktatur. Läroböckerna fastslår också att det finns en demokratisk regelbok som kräver att statsskick utformas på ett speciellt sätt: som formell, representativ demokrati. De argumenterar också att det finns två former av demokrati: direkt demokrati med ständiga folkomröstningar (som i Schweiz), som sägs vara ett opraktiskt, gammaldags, dyrt eller irrationellt system. Det innebär att läsaren ställs inför ett val, vars utfall är givet: endast det svenska styrelseskicket är ...
För drygt tjugo år sedan började allt fler länder avsluta konflikter med fredsavtal istället för genom militära segrar. I fredsförhandlingarna byggde avtalen på kompromisser som krävde politiska reformer.. - 1990-talet kom att bli inledningen till en ny era av fredsbyggande, och det gör att vi nu för första gången kan studera den sortens fred i ett långsiktigt perspektiv, säger Anna Jarstad.. Även om demokrati inte är någon garanti för fred, erbjuder demokratin institutioner och regelverk för att hantera motsättningar på fredlig väg. Därför är demokrati eftersträvansvärd och en viktig del av fredsskapande, menar Anna Jarstad. Men sambandet mellan fred och demokrati är komplext. Demokratier för visserligen inte krig med varandra, men vägen till demokrati är i sig ofta våldsam.. - Freden påverkas av internationella insatser som medling och bistånd. FN har i stort misslyckats med att åstadkomma demokrati efter krig genom internationella insatser: endast i tre av ...
Den traditionella indelningen av politisk demokrati har varit direkt demokrati och representativ demokrati. Den direkta demokratin praktiserades i Aten i antikens Grekland, och innebär att alla röstberättigade beslutar själva i alla frågor, där fria män samlades på ett torg och fattade beslut med handuppräckning. Samma system, med bistånd av viss modern teknik, används i dag exempelvis i Schweiz kantoner och i kommuner med lågt befolkningstal i till exempel USA. Informationssamhället med datorer i snart varje hushåll anses öppna för möjligheten av system med direkt demokrati även om befolkningstalet är stort.. Folkomröstningar i enstaka frågor är idag den enda formen av direkt demokrati i kommuner, regioner eller länder med högt antal röstberättigade. I Sverige är emellertid folkomröstningarna endast vägledande - statsmakterna eller kommunen behöver i Sverige inte rätta sig efter folkomröstningens utfall. Demokraterna anser att man då lika gärna kan nöja sig ...
Turkmenistan är rikt på gas och olja. Under det senaste decenniet har landets regering försökt få energiföretag i väst att bygga en pipeline för att transportera gas till Europa.
Visar information & fakta som tid, tidszon, tidsskillnad, landsnummer, befolkning, yta, världsdel, nationaldag, valuta och mycker mer för Asjchabad, Turkmenistan
Billiga flygbiljetter med Turkmenistan Airlines. Köp din billiga flygbiljett på Gotogate. Vi erbjuder dig flyg, hotell, flyg+hotell och hyrbil - alltid till bästa pris.
Aktuella värden, historiska data, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender - Turkmenistan - KURANTKONTO. 1996-2021 Data | 2022-2023 Prognos.
Åttonde upplagan, ISBN 978-91-7504-318-0, 192 s. Mycket har hänt i svensk politik sedan den förra upplagan kom ut. Större delen av texten är därför nyskriven. Boken har också fått en ny uppläggning och ett nytt förlag.. Svensk politik handlar om styrelseskickets historiska utveckling och analyserar dagens maktstrukturer. Det politiska systemet sätts också in i ett internationellt och jämförande perspektiv. Här visas hur den svenska demokratin har förändrats genom individualisering och internationalisering. Boken granskar hur de politiska besluten formas och verkställs. Särskilt uppmärksammas opinionsbildning, organisationer, partier, EU, staten, lokal självstyrelse och kontrollmakt. Analysen kretsar kring vad det innebär att vara medborgare i dagens Sverige.. Boken vänder sig till högskolestuderande och gymnasieelever men också till alla som vill tränga bakom det dagliga nyhetsflödet och förstå hur det politiska systemet fungerar.. Innehåll. 1 Svensk ...
Sveriges parlament kallas för riksdagen, och det är där Sveriges lagar stiftas. Riksdagens ledamöter väljs in för att representera svenska politiska partier. Riksdagen nystiftar lagar och tar bort utdaterade lagar, bestämmer vad statsbudgeten ska innehålla, kontrollerar hur myndigheter och regeringen sköter sitt arbete, och utser statsministern.. Regeringen arbetar med att styra landet från dag till dag. Regeringskansliet assisterar regeringen i detta. För det mesta är det det parti som fått flest röster som får bilda regering. Ibland går flera partier samman för regeringsbildandet.. ...
Finanser är något som berör oss alla, men inte alla känner kanske till i vilken utsträckning vårt politiska system styrs av ekonomi. The Money Masters är en masstig faktafilm på hela 3 1/2 timme. Denna historiska dokumentär försöker göra upp med den nu rådande politiska maktstruktur i världen och dess ursprung. Den moderna politiska maktstrukturen har sina rötter i en dolda manipulering och ackumulering av guld och andra former av pengar.. Utvecklingen av valutareserven på 1600-talet århundradet innebar att mer eller mindre alla betydelsefulla valutor knöts guldet. I och med bildandet av det privatägda Bank of England 1694, belades mänskligheten med ett ok som de bär på ännu idag.. Nation efter nation, inklusive Sverige och andra Västerländska länder, har fallit offer för de internationella centralbankernas kannibalism. I filmen ifrågasätts och kritiseras delar av vårt ekonomiska och politiska system, och man ställer sig frågan är det verkligen så här vi vill ...
Eftersom politiken inte är tillräckligt lockande har partierna emellertid svårt att få fler att engagera sig. När nya grupper, beredningar, styrelser, nämnder tillsätts besätts sålunda platserna med personer som redan har andra uppdrag. Ökat antal uppdrag innebär alltså inte självklart ökat antal förtroendevalda. ...
Jag hävdar att det framförallt var den effektiva brottsbekämpningen och paranoida misstänksamheten som gjorde att länderna bakom järnridån blev såpass på efterkälken, inte dess politiska system. Detta eftersom samma sak hade skett i ett helt annat politiskt system med samma paranoia och auktoritäritet. De hade exakt alla grundläggande resurser, de hade även kunnandet och teknologin. De kunde ha åkt till månen på 60-talet, de sköt upp satelliter närmast på löpande band, de byggde kärnkraftverk mycket tidigt, hade allsköns spetsteknologi inom sjukvården, kunde operera ögon med laser redan på 70-talet och de producerade vapen och flygplan av världsklass. Men allt detta kom uppifrån, order som bara behövde lydas, men i det lilla var de fullkomligt oförmögna och kunde inte fixa drägliga förhållanden i vardagen, eftersom vanligt folk gjorde vad de kunde för att inte sticka ut från mängden, inga innovationer eller utveckling där inte. Men fuska och mygla? Ja så ...
Jag hävdar att det framförallt var den effektiva brottsbekämpningen och paranoida misstänksamheten som gjorde att länderna bakom järnridån blev såpass på efterkälken, inte dess politiska system. Detta eftersom samma sak hade skett i ett helt annat politiskt system med samma paranoia och auktoritäritet. De hade exakt alla grundläggande resurser, de hade även kunnandet och teknologin. De kunde ha åkt till månen på 60-talet, de sköt upp satelliter närmast på löpande band, de byggde kärnkraftverk mycket tidigt, hade allsköns spetsteknologi inom sjukvården, kunde operera ögon med laser redan på 70-talet och de producerade vapen och flygplan av världsklass. Men allt detta kom uppifrån, order som bara behövde lydas, men i det lilla var de fullkomligt oförmögna och kunde inte fixa drägliga förhållanden i vardagen, eftersom vanligt folk gjorde vad de kunde för att inte sticka ut från mängden, inga innovationer eller utveckling där inte. Men fuska och mygla? Ja så ...
Men aggregerade valresultat berättar långt ifrån allt om väljarnas avsikter. Lika viktigt är att gräva djupare och arbeta upp systematisk kunskap om de mer nyanserade signaler väljarna sänder till det politiska systemet i samband med rösthandlingen. Det finns många motiv bakom individers handlande. En stor mängd värdefull information om väljarnas intentioner och bevekelsegrunder går faktiskt förlorade när valkuvertet klistras igen. Vi menar att folkviljan är någonting mer än valsedlar som läggs på hög och räknas. Vilka signaler väljaren egentligen ville sända till det politiska systemet via valsedeln förblir okänt så länge vi inte undersöker saken mer noggrant och frågar henne eller honom. Detta är kanske den viktigaste anledningen till varför omfattande väljarundersökningar av högsta möjliga kvalitet bör genomföras i en valdemokrati: Förklaringarna till individuella väljares röstningshandling för med sig viktig information om vad väljarens stöd ...
Demokratin har uppenbarligen sina brister. Ändå får vi väl hålla med Winston Churchill om att av alla de politiska system som människan känner till och har prövat, är demokratin det minst dåliga. Men det är inte alla som håller med. Bland amerikanska republikaner och Teapartyister är demo-krat närmast att uppfatta som ett skällsord. Vissa menar att det behövs ett överordnat rättesnöre. Här i Sverige brukade vänstern sätta sitt hopp till en upplyst kader av rättänkande, som skulle ta kommandot och leda de övriga på den enda, rätta vägen. I Iran har ayatollorna försökt lösa demokrati-problemet genom att tillsätta ett väktarråd, som övervakar att de beslut parlamentet fattar står i sam-klang med (en viss tolkning av) Islam. Idén bakom detta är att människan är ett bräckligt käril som lätt låter sig korrumperas, agerar utifrån kortsiktigt egenintresse, tar otillbörliga hänsyn och fattar oöverlagda beslut. Då kan man inte överlåta åt ...
Marxister har föreställt sig att Atens demokrati vilade på slavar, att den tidiga borgarklassen var politiskt progressiv, och att staten snabbt dör bort under socialismen. Missuppfattningar som lett fel, hävdar Benny Andersson och avslutar med ett recept för socialistisk demokrati.. Det är sista dagen på Kuba och jag äter en tidig frukost. Min värdinna, som har hela sin familj i USA och Europa, kommer plötsligt in och slår glädjestrålande ihop händerna: - Nu har vi fått en ny president. Och det kommer att bli så bra, fortsätter hon leende. Han kommer från Santa Clara, Ches stad. Efter en stund förstår jag att en del av glädjen beror på att den nye presidenten inte är ännu en medlem av släkten Castro. Rädslan för att enpartisystemet ska urarta till familjedynasti har jag mött hos fler kubaner. I taxin, på väg till flygplatsen, känner jag mig glad över att det politiska systemet på Kuba har undvikit att falla i den fällan.. Men även om enpartistyre underlättar, ...
Den 23 april undertecknade landshövding Helena Jonsson Deklaration för en stark demokrati. Deklarationen har tagits fram av kommittén Demokratin 100 år och syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tydligt tar ställning och arbetar för att stärka demokratin. Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år, deltog under mötet.
Massakern på Charlie Hebdo och massakern på Utøya är varandras syskon. Demokratin i Europa utmanas idag av antidemokratin, i form av identitära rörelser som vill skapa ett annat samhälle.. Ett Europa präglat av politiskt våld, fundamentalism, rasism, ultranationalism, polarisering och hat mot de andra.. Den enda hållbara motkraften mot detta är den kämpande demokratin. Vi demokrater måste ta strid för den centrala demokratiska idén: inkludering.. Troligen är det ingen slump att attentatet 7 januari ägde rum i Frankrike, ett land präglat av ultranationalistiska och rasistiska framgångar. Det var i Frankrike den så kallade neofascismen konstruerades, från 1968 och framåt och vid valet till Europaparlamentet 2014 blev rasistiska Front National landets största parti.. Den identitära utmaningen. Terrordådet mot Charlie Hebdo är en spegelbild av denna politik. Den våldsbejakande islamistiska terrorn utgör samma hot mot demokratin. Likheten med rasismen är att även denna ...
Den grundläggande möjligheten för dig att påverka är att rösta i allmänna val till kommun, landsting, riksdag och EU-nivå. Du kan uttrycka din åsikt genom att rösta på det parti och/eller den person som stödjer dina värderingar.. Ordet demokrati betyder folkstyre. I en demokrati har vi medborgare gemensamt ansvar för samhället och samhällsutvecklingen. Genom att delta och påverka skapar vi vår gemensamma framtid.. I Sverige har vi representativ demokrati. Det betyder att besluten fattas genom valda ombud i riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Alla som har rösträtt får kandidera till de beslutande församlingarna.. Demokratin genomsyrar samhället. I skolan finns den genom elevråd och elevinflytande, på arbetsplatsen genom fackligt arbete och medbestämmande och i bostadsområdet genom hyresgäst- och bostadsrättsföreningar. ...
När man diskuterar den nya FN-resolutionen, som inte är bindande, om förbud att håna och hetsa mot religioner och religiösa personer, så hävdar SD att det är odemokratiskt. Alla som kritiserar SD, är antidemokrater. Alla som ogillar rasism eller den politik som bedrivs av SD, är emot demokrati. Låt oss titta på saken:. FN antog en resolution, majoriteten som lade sin röst, lade sin röst på resolutionen. Ett antal länder lade sin röst emot och ett antal länder lade sin röst ner. Om inte det här är demokrati, vad är det då? Man använde en röst för varje land och resultatet blev denna resolution. Det det här handlar om är att man ogillar resultatet. Det påminner starkt om de val där muslimer och islamister vann eller höll på att vinna. Man stoppade dem eller bojkottade dem, som i fallet med Hamas. Man är för demokrati, så länge muslimer inte får som de vill. Man är för demokrati, så länge islamister inte vinner val, röstar och får majoritet.. I Irak ...
Politiskt deltagande är en mänsklig rättighet. Så skriver Olle Wästberg, ansvarig för den demokratiutredning som regeringen beställde efter valet 2014, och som presenterades under 2016. Syftet var bland annat att, enkelt uttryckt, ta tempen på den svenska demokratin.. Utredningen pekar på att de politiska klyftorna växer. De som är engagerade i politiska partier och civilsamhällesorganisationer är välutbildade och socioekonomiskt starka. Det är även en tydlig trend att förtroende för demokratin bland lågutbildade och lågavlönade sjunker. Engagemanget i demokrati och politik speglar samhället i stort - det går bland annat en tydlig geografisk skiljelinje mellan de som känner sig delaktiga och de som känner sig utanför. Grupperna bor på olika ställen, går i olika skolor och rör sig på skilda platser.. Även 16 år tidigare gjordes en demokratiutredning. Den visade att demokratin stod inför utmaningar i form av att allt färre medlemmar i partierna och det var ...
Vi lever i en tid där man systematiskt spelar på folks rädslor för att programmera om dem till röstboskap. Det säger Per Ödling, som i flera år föreläst om den digitala utvecklingens samhällspåverkan. Den 17 april talar han under vår konferens Ta inte demokratin för given!.. Per Ödling är professor i Telekommunikation vid Lunds Universitet och forskar kring bredbandsinfrastruktur. Intresset för kopplingen mellan informationsteknik och demokrati väcktes under hans år som akademisekreterare på IVA (Ingenjörsvetenskapsakademin). - Jag har ägnat hela mitt vuxna liv åt att bygga Internet. Det fick oväntade sidoeffekter, som jag nu försöker korrigera vid sidan av det dagliga arbetet. Det var ju inte tänkt att Internet skulle hota demokratin, utan tvärtom, det skulle inkludera alla. Istället står vi vid en slags tipping point menar han, där det inte är säkert att demokratin överlever i sin nuvarande, liberala form. Ett exempel på hur demokratiska val manipuleras ...
Vårt arbete: Läxförhör på ord och begrepp, se begreppslistan Muntlig redovisning om en person som kämpat för demokrati och mänskliga rättigheter Enskilt skrivande, se uppgift Gemensamma diskussioner i klassen i par och helklass Centralt innehåll: De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag. Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter. Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier. Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen. Sveriges politiska system … Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar. Demokratiska värden och processer ...