Pilotstudier kring optimering av energibesparing, rumsupplevelse och funktionalitet vid belysningsplanering (Pilot studies regarding optimised energy saving, spatial experience and function in lighting planning.). Projektet undersöker hur ljus- och belysningslösningar påverkar rumsupplevelse och funktionalitet. Målet är att samordna perceptuella, funktionella och energimässiga faktorer så att en optimal samverkan uppnås mellan konstljus, dagsljus och rummets utformning och färg. Projektet har direkt anknytning till ett planerat större forskningsprojekt som syftar till att syntetisera kunskap från olika delar av kunskapsfältet färg-ljus-rum. Forskare och produktutvecklare från olika discipliner och industrigrenar formulerar gemensamt kriterier för god belysning vad gäller energiåtgång, funktion, upplevelse etc. Ett antal fullskalerum utformas och ljussätts för att motsvara kritererna och utvärderas i förhållande till dessa, som därmed testas inför fortsatt forskning. ...
Kan ett algbaserat fodertillskott minska utsläppen av metan från kor? Det ska Ica ta reda på i ett pilotprojekt, som drivs fram till årsskiftet tillsammans med startupföretaget Volta Greentech, KLS Ugglarps och Skånemejerier. Nu inleder Ica, tillsammans med Volta Greentech, KLS Ugglarps och Skånemejerier, ett pilotprojekt med syftet att undersöka i vilken omfattning ett algbaserat fodertillskott kan minska utsläppen av metan. Studien ska också undersöka och säkerställa kornas välmående, möjligheterna för en storskalig implementation och påverkan på produkterna.. Bakom fodertillskottet som ska testas står Volta Greentech, ett svenskt företag som arbetar för att göra lantbrukssektorn mer hållbar.. "Att vi på Volta Greentech tillsammans med Ica, KLS Ugglarps och Skånemejerier nu startar detta gemensamma pilotprojekt är både glädjande och en förutsättning för att ta detta vidare mot storskalig produktion. Vårat algbaserade fodertillskott har stor potential att ...
The event in Ghana will be followed by subsequent Fifth World Centre pilot project events in South Africa (October 2012), Kenya (January to March 2013) and Rwanda (May 2013). The Fifth World Centre pilot project will last for two years overall. The pilot project findings will be presented at the 35th World Conference in Hong Kong in 2014 ...
Ett pilotprojekt startades i april 2015 för att testa och utvärdera ny digital teknik inom omsorgen. Tester har pågått i cirka två månader. Genom pilotprojektet har både Hultsfred och Telia lärt sig vad som krävs för att en framtida tjänst skall ge det stöd och nytta som behövs för att kunna inför digitala tjänster till äldre. Att tjänsterna stödjer och uppfattas trygga för både äldre och personal är viktigt.. Pilotprojetet visar att delar av tekniken för närvarande inte uppfyller våra högt ställda krav. Därför väljer kommunen att avsluta testet bland de brukare som bor hemma. De delar som inte kunde testas hos de hemmaboende fortsätter dock att testas i begränsad skala på ett speciellt boende för brukare med funktionsnedsättning.. Projektet har varit ett samarbete mellan Hultsfreds kommun och Telia Healthcare. Ledorden "trygghet, valfrihet och delaktighet" har speglat vad kommunen vill förmedla med detta projekt. Hultsfreds kommun ser definitivt en framtid ...
PExA AB ("PExA"), har tidigare meddelat om försäljning till ett ledande universitetssjukhus. Leveransen är nu genomförd av PExA 2.0 och ett pilotprojekt har inletts på Thoraxkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Pilotprojektet öppnar upp nya möjligheter för PExA och bolagets metod att samla in material från de minsta luftvägarna.. Dr. Sandra Lindstedt-Ingemansson, Docent och Biträdande Överläkare i thoraxkirurgi och projektledare för klinisk och experimentell lungtransplantation vid Lunds universitetssjukhus. - Instrumentet ska framför allt användas inom forskning kring lungtransplantation. Det som begränsar överlevnaden vid lungtransplantation idag är avstötning så kallad chronic allograft dysfunction (CLAD). I vissa material är CLAD frekvensen så hög som 30-50% 5 år efter transplantationen och CLAD är även den vanligaste dödsorsaken efter lungtransplantation. Orsaken till CLAD är i stort sett okänd, men hur lungan behandlas innan den sätts in i ...
Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som
Behandling af angste, psykiatriske patienter med musicure - et pilotprojekt.. På den lukkede sengeafdeling på psykiatrisk afdeling, Horsens sygehus, blev der 2003-2004 gennemført et pilotprojekt, med det formål at undersøge om brugen af speciel designet musik (MusiCure) ville have en positiv effekt på angste og urolige patienter. Forfatter og projektansvarlig: Torben Egelund Sørensen, Kandidat i musikterapi, Psykiatrisk Afdeling, Horsens Sygehus. ...
Är du en person med transerfarenhet? Känner du dig nedstämd? Plågas du av tankar kring det förflutna eller oro för framtiden? Oroar du dig för omgivningens bemötande eller brottas med tankar kring hur det är att leva som den du är? Har du förlorat kontakt med vad du tidigare tyckte var viktigt och saknar riktning i livet? Skulle du behöva hjälp för detta?. Den 13 januari 2020 startar en behandlingsstudie utifrån en terapiform som heter Acceptance and Commitment Therapy och förkortas med ACT. Studien kommer genomföras på ANOVA som är en multidisciplinär verksamhet inom Karolinska universitetssjukhuset. ANOVA är en centralt belägen mottagning i Stockholm som ansvarar för könsidentitetsutredningar, diagnostik och könsbekräftande behandling. Denna studie är en pilotstudie, det vill säga ett första försök att undersöka om ACT kan vara hjälpsamt för transpersoner som lider av psykisk ohälsa. Behandlingen sker i grupp med cirka 10 deltagare under 10 veckor med en ...
Med ökad kunskap om faktorer som har betydelse för att nå barn och unga med tidiga insatser, kan socialtjänsten utveckla sitt arbete med att uppmärksamma och motverka ett begynnande missbruk bland barn och unga. Det visar en pilotstudie från Socialstyrel
Karin Fridell Anter. Projektet tog sin utgångspunkt i behovet av energibesparing och de nya krav detta ställer på belysning och ljuskällor. Det syftade främst till att utarbeta metoder för att undersöka hur belysningslösningar och färgsättning påverkar rumsupplevelse och funktionalitet.. Forskare inom projektet: Docent Karin Fridell Anter (projektledare), högskolelektor MSc Ulf Klarén, och belysningsdesigner MSc Johanna Enger.. Projektet pågick mars 2010-februari 2011. Det är finansierades av Energimyndigheten. Alcro-Beckers och Philips Lighting bidrog med expertkunskaper, arbete och material.. Länk till slutrapport: http://philips.flashpublisher.se/flashpublisher/magazine/61. Övrig publicering sker tillsammans med resultaten från projektet SYN-TES, se www.konstfack.se/SYN-TES. ...
Mot bakgrund av att äldre bilförare är en tung olycksbelastad trafikantgrupp startades ett pilotprojekt för att skapa en fortbildningskurs för äldre bilförare. Syftet med kursen är att förbättra förmågan hos äldre som bilförare, vilket ska ge en tryggare och säkrare mobilitet för äldre bilförare främst vad avser landsvägskörning, men också ge insikt om de begränsningar i körförmågan som åldrande innebär. Projektet ska ge ökad kunskap om de trafiksituationer under landsvägskörning som leder till de svåraste olyckorna för bilförare 65+.. Projektet ska också ge deltagarna ökad kunskap om de förändringar och nedsättningar i olika funktioner som ett normalt åldrande innebär, vilka begränsningar detta medför i körförmågan och de krav som detta ställer på bl a uppmärksamhet och kunskap om kompensatoriska beteenden. Materialet har provats vid fem försökskurser, två i Stockholms län, två i Skaraborgs län och en i Gävleborgs län. Kurserna har letts ...
Hur kan digitala lösningar bidra till bättre service för invånare och företag på landsbygden? I pilotprojektet "Smarta hållbara byar" ska Luleå tekniska universitet och Region Norrbotten ta hjälp av boende i byar i tolv kommuner i Norrbotten för att utveckla och förbättra samhällsservicen.. - Det här är väldigt viktiga frågor för att utveckla landsbygderna i Sverige. Tillgång till service är av största vikt för att människor ska vilja och kunna bo kvar, men också för att attrahera människor att flytta dit, säger Arne Gylling, forskare vid Luleå tekniska universitets Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT) och projektledare för Smarta hållbara byar - pilottester.. Övre Norrland är ett av EU:s mest glesbefolkade områden och många invånare i Norrbotten har långa avstånd till kommersiell och offentlig service samt samhälls- och företagstjänster. I nästan alla kommuner saknas det i dag servicepunkter som erbjuder digitala servicelösningar.. Dialog med ...
1.3 (1)29 Dokumenttyp: Projekt: Projeknr: Projektdokument Pilotprojekt SPD Att inventera och beskriva några av de initiativ med strukturerad patientdata som pågår i regionen och redovisa nytta
Sara Kristensson på Studieförbundet Vuxenskolan i samtal med projektledare Frieda Wentworth om pilotprojekt för nyanlända läkare och annan vårdpersonal.
Med ett genomfört pilotprojekt i Lidingö samt ett pågående projekt i Uppsala har JM AB erbjudit ägarlägenheter på den svenska marknaden sedan 2014. Innebär det att en av nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden kommer att ta upplåtelseformen vidare? Sveriges, och därmed även JMs, begränsade utbud av ägarlägenheter säger att det finns en hel del kvar att göra för att få riktigt fart på upplåtelseformen. Med erfarenhet från genomförda projekt delger JM sina tankar och visar på möjligheter för framtiden. ...
Lovisa Sjögren, läkare vid barnkliniken i Region Halland, har initierat ett pilotprojekt som ska undersöka effekten av att barn med fetma och deras familjer under tre månader, fem dagar i veckan, får ICAs familjekasse till ett reducerat pris. Efter dessa tre månader kommer projektet att vetenskapligt utvärderas.
Med start våren 2015 utförs tre pilotprojekt i socioekonomiskt utsatta områden. För Stockholms läns del gäller det stadsdelarna Hovsjö och Ronna i Södertälje. De andra kommunerna är Landskrona och Göteborg. Målet med dessa pilotprojekt är att ta fram en modell för hur Bokstart ska kunna genomföras på nationell nivå.. Pilotprojekten går till så att familjerna får hembesök av bibliotekarierna när barnen är 6 månader gamla och när de är 1 år. De får tre barnböcker vid varje tillfälle, och bibliotekarierna kommer att samtala med familjerna för att inspirera till läsning. De kommer också att uppmuntra till användning av det egna modersmålet i samspelet med barnen. Familjerna kommer också att bjudas in till biblioteket när barnet är 1,5 år.. Pilotprojektet i Södertälje har även breddats till fler kommundelar, och sedan 2017 är det Södertälje stadsbibliotek som driver projektet vidare. De avser omvandla projektet Bokstart till permanent verksamhet från och ...
Observera att detta riktar sig både till offentliga och privata aktörer! Följ länken nedan till Call och information. (behöver Ni hjälp ... kontakta mig eller någon av mina kollegor runt om i landet!) Call for proposals - Pilot project for the development of sector skills alliances | eLearning. The Commissions proposal for a future programme…
Upplands Väsby kommun bidrar med 200 000 kronor till Väsby Promotion för ett pilotprojekt som ska främja näringslivet och kvinnors företagande. Den politiska ledningen har avsatt 200 000 kronor per år under mandatperioden för ändamålet.
Upplands Väsby kommun bidrar med 200 000 kronor till Väsby Promotion för ett pilotprojekt som ska främja näringslivet och kvinnors företagande. Den politiska ledningen har avsatt 200 000 kronor per år under mandatperioden för ändamålet.
Ystads kommun är i samarbete med Ystadbostäder en av tre deltagare i Avfall Sveriges pilotprojekt för att testa och utveckla en metod för att förebygga avfall. Tillsammans har man beslutat att titta närmare på lim och fogmassor och tagit fram tre huvudsakliga åtgärder för att minska inköp av dessa produkter och därmed även avfallet.
Överbelastningsattacker som sänker samhällsviktiga webbplatser är potentiellt farliga. Därför finansierar PTS nu ett pilotprojekt som ska hitta en lösning för att minimera risken för detta.
Pilotprojekt i Danmark. The Regional Council of South Ostrobothnia is a statutory federation of municipalities consisting of 18 municipalities.
Under våren har ett pilotprojekt och ett nytt lyckat samarbete genomförts mellan Jönköping International Business School (JIBS) och de i ...
PITEÅ Piteå Region Norrbotten har fattat beslut om sprututbyte för narkomaner. Ett pilotprojekt startar till hösten – i Piteå, med stor andel sprutnarkomaner.
Inom ramen för detta pilotprojekt har data från riksinventeringen av skog (RIS) och satellitscener använts för att med den statistiska metoden Probabilistic Classifier klassificera skogstillståndet på skogs- och myrmark inklusive fjäll. Vattendragsnära skog har definierats utgående från ett virtuellt nätverksbildat vattendragsnät (VIVAN). Baserat på ca 200 slumpmässigt utvalda källvattendrag i Dalälven, Viskan, Ätran, Nissan och Lagan har därefter modeller skapats för att skatta typhalterna för N och P i bäckvattnet utgående från skogstillståndet i bäcknära och mer avlägsen skog. Modellernas förklaringsgrad för Tot-N (r2=0,60) och Tot-P (r2=0,31) är betydligt bättre än de som användes i norra Sverige inom ramen för PLC5 (r2=0,25 respektive (r2=0,11), vilket tyder på att det dels föreligger samband mellan avrinningsområdets egenskaper och N och P halterna och dels att probabilistisk klassning är en användbar metod för att skatta dessa egenskaper. ...
Masthuggskajen i Göteborg är ett av 12 pilotprojekt i Sverige där en hel stadsdel ska hållbarhetscertifieras. Syftet är att skapa bättre byggnader och...
Under Norrbotten media week hade Region Norrbotten en after work på Creative park i Luleå med temat Experimentella pilotprojekt sökes.
Thomas Majchrzak Consulting och Eurofresh. V rt f retag har arbetat med VR-fotografi sedan 1999, n r ett pilot utrednings- och marknadsanalysprojekt led oss till skapandet av en teknisk bas och skiss av v r f rsta utvecklingsplanen.. Sedan dess har vi utarbetat v r eget know-how och realiserat mera n 30 projekt i Sverige, Polen, Schweiz och Tyskland.. ...
Även om krav/test-processen i sig är uttänkt och dokumenterad i teorin, så hjälper inte det mycket. Det är ungefär detsamma som att maten inte blir nyttig förrän den ligger i magen. Det finns inte heller något facit! Ingen generell, perfekt kravprocess som du borde använda.. Så jag vill uppmana dig: börja någonstans! Du har säkert någon idé om var det brister i nuvarande arbetssätt. Har utvecklarna inte tillgång till personer från verksamheten? Är det bristande dokumentation av krav? Är det problem med roller och ansvar? Eller kanske otydlighet i beställningarna? Ta fram en eller ett par idéer som du/ni skulle vilja pröva för att förbättra arbetssätten. Sjösätt ett mindre pilotprojekt med en ansvarig för att genomföra och återkoppla. Bygg sedan vidare på de erfarenheter som pilotprojektet ger. Då kan du förbättra processen, checklistor och mallar efter hand.. Skulle jag ändå ge dig ett enda tips som grund till den perfekta kravprocessen så är det ...
På denna hemsida hittar du information om Arkion och deras verksamhet. Arkin har varit med och digitaliserat flera arkiv och register. Bland de större projekten bör digitaliseringen av folkräkningarna från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet nämnas. Andra projekt som Arkion har deltagit i är digitalisering av bilder för en databas med frigivna fångar.. När det gäller digitalisering av stora register som ska användas för att skapa databaser gäller det förstås att vara noggrann i införandet av uppgifter och kontroll av dessa. Hur databasen ska se ut och vilka sökfunktioner och kategorier som ska finnas med ska vara klart från början. Varvid en liten pilotstudie eller bastring på tidigare förlagor är att föredra. När det gäller folkräkningarna har det gjorts faksimil-utgåvor under 1980-talet och 1990-talet. En del av detta förarbete kunde tas till vara på, dock genomfördes ett gediget förarbete inför projektet, något som du kan läsa om i en broschyr som ...
Magen och tarmen är en viktig del i vårt utrensningssystem. För att minska belastningen på kroppen behöver man tömma tarmen 1-3 gånger per dag. Förstoppning leder till att slaggprodukter blir kvar och belastar kroppen.. För en god tarmhälsa behöver man också gynna de "goda" bakterierna i sin tarmflora. En tarmflora i balans bildar ämnen som gynnar och skyddar kroppen såsom vitamin K, B12, folat och biotin, antioxidanter och korta fettsyror (SCFA) som smörsyra. En tarmflora i obalans bildar däremot många skadliga ämnen som triggar inflammation och belastar kroppens reningssystem.. Få fart på tarmen med hjälp av magnesiumoxider. Om man har svårt att få igång tarmen med hjälp av kosten kan man prova magnesiumoxider. Magnesiumoxider håller kvar vatten i tarmen. Detta gör tarminnehållet lösare och ökar dess volym. Båda dessa effekter underlättar en naturlig tarmtömning bland annat genom stimulerad peristaltik.. Vi på Holistic gjorde en egen liten pilotstudie där 30 ...
Hu, jag gillade verkligen inte den tiden på året då vi skulle sätta oss med IUP. Vår IUP fokuserade då på i vilka situationer/moment som barnet behövde stöd. Jag och många med mig uppfattade IUP:n som en felsökningsmall. Vi hade svårt att förankra den i verksamheten och med vår barnsyn samt tyckte att den fokuserade på barnet utan omständigheter och sammanhang. Vidare valde hela stadsdelen att utveckla IUP:n, något som alla pedagoger på vår förskola applåderade. Jag och en kollega prövade en IUP-mall från Biskopsgården och deltog i en liten pilotstudie bland pedagogerna i stadsdelen. Vi fick mycket bra tankar från denna och mycket bra respons från föräldrar. Nu hänger vår IUP ihop med vårt arbete och är inte en del vid sidan om. Så som vi arbetar med IUP:n idag är på samma sätt som vi arbetar med våra projektarbeten vid vår reflektionstid ...
Flera av våra patienter berättade att deras besvär minskade när de började äta mat som innehöll mycket chilipeppar. Det handlar bland annat om patienter som varit på semester i till exempel Indien och Thailand. När man kom hem igen och åt traditionell svensk kost återkom besvären. Efter att ha hört flera liknande berättelser bestämde vi oss för att starta en liten pilotstudie, berättar Eva Millqvist ...
Innan projektansökan skickades in till Allmänna Arvsfonden genomfördes ett pilotprojekt för att bygga upp ett kontaktnät ur målgruppen men också ett kontaktnät av samverkanspartners. I pilotprojektet besvarades en del frågor kring metodik och arbetssätt. Deltagande ungdomar i pilotprojektet fick tycka till kring önskvärda aktiviteter. Deras önskemål fanns med i projektansökan till Allmänna Arvsfonden. Deltagarnas delaktighet har således varit central redan innan projektet blev verklighet. Idag har deltagarna stor möjlighet att påverka innehållet i aktiviterna. Vi har bland annat en tjej ur målgruppen som gör praktik i projektet och hon är med och bestämmer vad som ska göras och inte göras på projektets aktiviteter. De flesta insatser som görs i projektet görs utifrån önskemål från de som deltar. Med jämna mellanrum utförs utvärderingar av gjorda insatser som också ger en bild av hur deltagarna upplever projektet. ...
I vår inleds arbetet med planering och projektering av pilotanläggningen. Det arbetet beräknas kosta 20 miljoner kronor och i dagarna meddelade Energimyndigheten att de finansierar arbetet till hälften. Resterande 10 miljoner kronor svarar SSAB, LKAB och Vattenfall för. Energimyndigheten har tidigare bidragit med 60 miljoner kronor till förstudie och forskningsprojekt. Efter 2024 övergår initiativet i en demonstrationsfas 2025-2035.. Innan en lösning för fossilfritt stål är färdig planerar SSAB att minska sina utsläpp i Sverige med 25 procent runt år 2025, genom konvertering av masugnen i Oxelösund till ljusbågsugn. Mellan 2030-2040 planerar SSAB att konvertera masugnarna i Luleå och Brahestad, Finland, vilket skulle eliminera merparten av de återstående koldioxidutsläppen för att nå målet fossilfritt 2045.. - HYBRIT är en väsentlig del av vägen mot SSAB:s mål att vara fossilfritt 2045 och rapporten från förstudien visar att det inte bara är möjligt att genomföra ...
Innan vi går vidare med planering, budgetering och upphandling för alla hus har vi i styrelsen beslutat oss för att genomföra dränering för Tallen 3 som ett pilotprojekt. Detta för att dels åtgärda huset med mest akuta problem, dels för att få en djupare förståelse för allt arbete och alla kostnader i ett sådant här projekt. Vi får också möjlighet att utvärdera uppnådda effekter innan vi går vidare. Vi kommer också låta fotodokumentera alla arbetsmoment för att ha som underlag vid kommande upphandling.. Inför pilotprojektet har vi tagit in offerter från tre välrenommerade entreprenörer utifrån ett anbudsunderlag där bland annat erfarenheterna från provgrävningarna i Björken 7 och Tallen 3 fanns med. Bland dessa anbud har vi valt Park och Vatten AB dels på pris, dels för att vi har goda erfarenheter av dem sedan tidigare. Bengt Mattsson kommer att vara vår projektledare under hela pilotprojektet inklusive utvärdering.. Vår plan är att dräneringsarbetet ...
Just nu testas en standarder för att kunna digitalisera och automatisera överföring av miljödata mellan flera aktörer. Syftet är att underlätta redovisningen av åkeribranschens miljöpåverkan. Bellmans Åkeri och Entreprenad är först ut i ett pilotprojekt. Med Hogias system för transportplanering kan åkeriet nu se miljöuppföljning per utfört uppdrag.. Under våren har Hogia samarbetat med Sveriges Åkeriföretag, Volvo Lastvagnar, Scania och Bellmans Åkeri och Entreprenad i pilotprojektet för att testa hur branschens standardformat ska kunna användas för att skicka data hela vägen från en lastbil eller arbetsmaskin till de uppföljningssystem som åkeriet eller uppdragsgivaren använder. Genom att använda standardformat när data skickas, förenklas insamling och uppföljning av miljödata oberoende av vilka system som företag använder.. I pilotprojektet hämtar Hogias system för transportplanering löpande information om bränsleförbrukning från Volvo- och ...
Social- och hälsovårdsministeriet har i enlighet med regeringens riktlinjer fattat de första besluten om områden där pilotförsök med valfrihet ska genomföras. Områden i tio landskap beviljas...
Energimyndigheten har beviljat stöd upp till 146 miljoner kronor till Northvolts planerade pilotanläggning, Northvolt Labs, för storskalig batteritillverkning i Sverige. Beslutet är ett stort steg mot en ny inhemsk industri och hållbara energisystem.. Läs mer här. ...
Snart tas det första spadtaget till pilotanläggningen för HYBRIT, SSAB, LKAB och Vattenfalls initiativ för fossilfritt stål. Statsminister Stefan Löfven medverkar som talare. Vid byggstarten medverkar även vice statsminister Isabella Lövin samt Mårten Görnerup, vd HYBRIT, Martin Lindqvist, vd och koncernchef SSAB, Jan Moström, vd och koncernchef LKAB och Magnus Hall, vd och koncernchef Vattenfall.
Snart tas det första spadtaget till pilotanläggningen för HYBRIT, SSAB, LKAB och Vattenfalls initiativ för fossilfritt stål. Statsminister Stefan Löfven medverkar som talare. Vid byggstarten medverkar även vice statsminister Isabella Lövin samt Mårten Görnerup, vd HYBRIT, Martin Lindqvist, vd och koncernchef SSAB, Jan Moström, vd och koncernchef LKAB och Magnus Hall, vd och koncernchef Vattenfall.
Energimyndigheten har beviljat stöd på upp till 146 miljoner kronor till Northvolts planerade pilotanläggning för storskalig batteritillverkning i Sverige.
Den 3 september 2018 invigde Air Liquide HyBalance i Hobro, Danmark. HyBalance är en pilotanläggning för fossilfri produktion av hydrogen. Läs mer här.
Ansök senast 1 april med skiss, fullständig ansökan senast 15 maj Utlysningen från Energimyndigheten riktar sig till pilot- och demonstrationsprojekt som tar sikte på omställning av energisystemen, inom olika utmaningsområden. Dessa inkluderar utmaningar inom samhället inklusive industrin, transport, bioenergi, elområd
Att kunna göra automatiska sökningar mot ansiktsregister för identifiering av gärningsmän har under många år efterfrågats av utredningsverksamheten. NFC och polisens it-avdelning har därför arbetat med att ta fram en lösning som är kopplad till det redan existerande signalementsregistret. Efter en rättsanalys gjord av polisens rättsavdelning har nu NFC möjlighet att genomföra en skarp pilot för att kunna vidareutveckla metoden. Piloten genomförs under våren 2019, och förväntas innefatta ett hundratal sökningar.. Verksamheten kommer att fungera på liknande sätt som för fingeravtrycks- och dna-registren, där NFC utför sökningar av spår på uppdrag av utredarna. En bild på en okänd gärningsman söks med hjälp av ett system för ansiktsigenkännings mot ansiktsbilderna i signalementsregistret. Systemet levererar en söklista med de bästa matchningarna, och denna lista granskas sedan av forensiker för att göra en sammantagen bedömning om den innehåller en ...
Västra Götaland kan bli en av de första regionerna i landet med att införa organiserad prostatacancertestning. Nästa år ska en pilotstudie där alla 50-åriga
Anläggningen ska fungera som en resurs för företag, universitet och institut där forsknings- och utvecklingsarbete kan göras antingen öppet eller i full sekretess beroende på kundens önskemål. Den flexibla demoanläggningen har stor potential att bli ett internationellt nav inom bioraffinaderiforskning- och utveckling. Nyheter. 2015-06-10. Pilotanläggning för nanokristallin cellulosa. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut gör, tillsammans med MoRe Research och Holmen, en satsning på nanokristallin cellulosa, genom att uppföra en pilotanläggning i Örnsköldsvik. Anläggningen blir den första i sitt slag i Europa och är ett viktigt steg för att intresserade företag i stor skala ska kunna utveckla nanokristallin cellulosa ur cellulosabaserade råvaror.. Nanokristallin cellulosa har många intressanta materialegenskaper och kan användas som komponent i exempelvis byggmaterial, biokompositer, tryckt elektronik och färgtillsatser. Verksamheten i pilotanläggningen grundas på ...
Resultaten publicerades i tidskriften PLoS ONE. Totalt 1 100 slumpvist utvalda personer mellan 50 och 64 år deltog i SCAPIS pilotstudie på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Deltagarna lämnade blodprover, genomgick ultraljudsundersökningar, lungfunktionstester, datortomografi och fyllde i ett omfattande frågeformulär. För att mäta deltagarnas dagliga rörelsemönster fick alla en accelerometer att bära under en vecka. Denna mätte såväl stillasittande som aktivitet med låg, medel, och hög intensitet. Alla deltagare genomförde även ett submaximalt konditionstest på cykel, det så kallade Ekblom Bak-testet.. Resultaten visar bland annat att skillnaden mellan hur lite deltagarna faktiskt rörde sig och hur mycket de satt var större än vad tidigare rapporter visat, vilka har byggt på självskattat stillasittande och fysisk aktivitet. Anledningen är att denna studie har använt rörelsemätare, vilket medfört en mer realistisk verklighet snarare än den ...
I januari 2013 startade projektet Samhällsinformation Regional samverkansmodell steg 2. Projektet är en fortsättning av pilotprojektet, Samhällsinformation-Regional samverkansmodell, som Region Värmlands folkhögskolor bedrivit under 2011-12.. Projektet finansieras av Länsstyrelsen i Värmland, Region Värmland och samordnas av Kristinehamns folkhögskola. I pilotprojektet ingick bland annat att ta fram en modell för samhällsinformation till nyanlända invandrare. Modellen ska kunna användas av länets kommuner i samverkan, och syftet var att nyanlända ska få enhetlig och adekvat samhällsinformation, oavsett vilken kommun man bosätter sig i och på så vis få en snabbare etablering i svenskt samhälls- och arbetsliv.. ...