Personlig autonomi refererar inom filosofin till förmågan eller förverkligandet av förmågan att styra sig själv som person. Begreppet autonomi härstammar från grekiskans autos (själv) och nomos (bruk, ordning, lag) och har gamla rötter inom filosofin. Bland andra Immanuel Kant ägnade stor uppmärksamhet åt begreppet. Termen personlig används som en specifikation av det mer allmänna begreppet autonomi. Den moderna diskussionen om personlig autonomi inleddes med en serie artiklar publicerade under 1970-talet. De amerikanska filosoferna Harry G. Frankfurt, Gerald Dworkin och Wright Neely stod bakom de mest tongivande teorierna, som alla hade det gemensamt att de var "hierarkiska" modeller av personlig autonomi. Den grundläggande tanken bakom denna tradition är att en person är autonom i förhållande till ett första ordningens begär (eng. desire) om hon godkänner eller stödjer (eng. endorse) detta begär. Den hierarkiska modellen av personlig autonomi har utsatts för ...
30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Vad motiverar revisorer? : En kvantitativ studie som undersöker revisorers motivationutifrån Self-Determination Theory och McClellands behovsteori..
Vad det faktiskt är som belönar oss människor "inifrån" är mer komplext att uttala sig om. Utifrån forskningsstudierna ovan kan man tänka sig att vi människor blir mindre motiverade till saker vi upplever att vi inte själva valt. En motivationsteori som tar fasta på att vår drivkraft att agera självständigt är Self-Determination Theory (SDT). SDT hävdar att den mest högkvalitativa formen inre motivation skapas av de tre faktorerna autonomy ("självständighet, autonomi"), competence ("kompetens, att vara bra på något, behärska något") och relatedness ("samhörighet, släktskap"). Det är lätt att spontant tänka att det ligger något i dessa tre motivationsbegrepp, inte minst utifrån anknytningsteorin som lär oss att vi tidigt börjar relatera till våra närstående utifrån våra drivkrafter att både få vara nära andra och att självständigt våga utforska världen och bemästra olika uppgifter.. Jag lämnar den individbaserad psykologin ett ögonblick här för att ...
Vi publicerar ett uttalande av Internationella Marxistiska Tendensen om krisen i Spanien. Omröstningen om självständighet i Katalonien är en utmaning mot 1978 års regim. Den har mötts av hård repression från den spanska staten. IMT stöttar det katalanska
Kvinnors rättigheter är rättigheter och friheter som begärs för kvinnor och flickor i alla åldrar i många länder. I en del länder är dessa inskrivna i lag, medan de på andra ställen inte existerar. Kvinnors rättigheter är grundade på mänskliga rättigheter och strävan att kvinnor ska nå jämställdhet med män. Några ämnen som rör kvinnors rättigheter: personlig autonomi och födelsekontroll att rösta att arbeta lika lön att äga egendom utbildning äktenskapligt val att köra en bil I det amerikanska magasinet Newsweek för den 26 september 2011 publicerades en undersökning om kvinnors rättigheter i olika länder under titeln The Best and Worst Places for Women. Aspekterna som betraktades var laglig rättvisa, hälsa och hälsovård, utbildning, ekonomiska förutsättningar och politisk makt. Rankningen av länderna fastställdes av Lauren Streib enligt enhetliga kriterier och tillgänglig statistik. Enligt undersökningen var de bästa och värsta länderna för ...
Den amerikanska juridikprofessorn Cheryl I. Harris beskrev de här processerna under tidigt 1990-tal, i artikeln "Whiteness as property". Hon redogör för hur vithet kommit att bli en form av egendom i USA:s rättssystem. Hennes artikel har haft stort inflytande på samtalen om rastillhörighetens materiella kopplingar.. I samband med de vita kolonisatörernas förslavande av svarta och stölden av land från den amerikanska ursprungsbefolkningen konstruerades vithet som egendom på två olika sätt: Eftersom vita inte kunde förslavas blev gränsdragningen mellan vit och svart avgörande, skriver Harris, som en följd av att vithet var ett skydd mot att förslavas och därmed ett värde som behövde skyddas - en garant för personlig autonomi. Därför blev vithet en juridisk kategori, där regeln löd att "en droppe svart blod" gjorde att en person kategoriserades som svart. Efterhand visade sig den definitionen inte vara tillräcklig för att upprätthålla den rådande ordningen, och ...
Den amerikanska juridikprofessorn Cheryl I. Harris beskrev de här processerna under tidigt 1990-tal, i artikeln "Whiteness as property". Hon redogör för hur vithet kommit att bli en form av egendom i USA:s rättssystem. Hennes artikel har haft stort inflytande på samtalen om rastillhörighetens materiella kopplingar.. I samband med de vita kolonisatörernas förslavande av svarta och stölden av land från den amerikanska ursprungsbefolkningen konstruerades vithet som egendom på två olika sätt: Eftersom vita inte kunde förslavas blev gränsdragningen mellan vit och svart avgörande, skriver Harris, som en följd av att vithet var ett skydd mot att förslavas och därmed ett värde som behövde skyddas - en garant för personlig autonomi. Därför blev vithet en juridisk kategori, där regeln löd att "en droppe svart blod" gjorde att en person kategoriserades som svart. Efterhand visade sig den definitionen inte vara tillräcklig för att upprätthålla den rådande ordningen, och ...
Hon sökte jobb som säkerhetsvakt på fabriken men efter ett år befordrades hon till receptionist och även efter att maken tillfrisknat fortsatte hon att jobba.. Hon tjänar 20 000 rupier, cirka 2 600 kronor, i månaden vilket är en hög lön i en indisk by. Inkomsten har gett henne ett nytt värde inom familjen där det finns sju munnar att mätta.. Under samtal med ett tiotal kvinnor på Scania får man intrycket att deras möte med svensk industrialism har lett till ett distinkt generationsskifte - samtliga härrör från byar eller småstäder och deras mammor var hemmafruar.. Deras framsteg har satt exempel för andra flickor och överraskande många använder uttrycket "förebild" om sig själva, som till exempel Girija Harsha 34 år som kommer från en småstad drygt nio mil från Bangalore.. - Nu för tiden när någon kvinnlig släkting inte vill gifta sig vid ung ålder utan hellre provar på att jobba, vilket gör föräldrarna nervösa, får de alltid höra att "se på Girija, ...
Elrullstolar ökar både självständigheten och delaktigheten för sina användare, visar ny forskning. Men användandet är inte helt utan bekymmer.. I en avhandling vid Lunds universitet har Cecilia Pettersson undersökt hur olika grupper av nyblivna elrullstolsanvändare upplever sitt nya hjälpmedel. Resultaten visar att de flesta är positiva. Det har till exempel blivit enklare att handla, träffa vänner och gå till apoteket.. Självständigheten ökade märkbart utomhus och i andra inomhusmiljöer än hemmet. Däremot upplevde många problem med tillgängligheten på allmänna platser. Många platser är bara utformade för mindre manuella rullstolar. Smala hissar och små utrymmen på toaletter är några tillgänglighetsproblem som gör livet surt för användarna.. Studien visar också att de flesta elrullstolsanvändarna har problem med otillgänglighet i sina hem. inte minst i köket. Dessutom upplever många en sårbarhet eftersom tillgången på service många gånger är ...
Efter helgens olagliga folkomröstning om självständighet i Katalonien avser nu regionpresidenten utropa självständighet "inom några dagar". Frågan är hur Spanien i så fall avser att reagera, då den spanska demokratin är ganska ung och centralmakten redan har agerat mycket aggressivt. Frågan är också hur EU reagerar och vad detta ger för konsekvenser kring andra regioners självständighetsambitioner inom EU.
Ett eget parlament, en egen regering, en egen nationalsång och ett eget fotbollslag. Det räcker inte för många skottar som vill se ett självständigt ...
Autonomi - realitet eller ideal? behandlar begreppet autonomi inom tre kontexter - den statsrättsliga, den kantianska och den samtida filosofiska. Genom att följa begreppet historiskt belyses de likheter, olikheter och de otydligheter som finns. Bland annat jämförs Kants språkbruk avseende moralisk självlagstiftning med Samuel von Pufendorfs inom naturrätten. Det redovisas också hur skillnaden mellan ett deskriptivt och ett normativt innehåll i begreppet, om detta inte tydligt redovisas, kan resultera i en fruktlös evighetsdiskussion. Autonomi är också ett relationellt begrepp; dels vardagligt, konkret - människor är sammanflätade med varandra genom olika sociala relationer och beroendeförhållanden, dels logiskt, begreppsligt - vilket illustreras med hjälp av en modell enligt vilken en entitet är autonom i förhållande till en annan entitet avseende en rättighet eller förmåga. Denna modell kan tillämpas inom samtliga tre kontexter ovan ...
När det gäller vårdbeslut har du som patient självbestämmanderätt. Det betyder att du har rätt att vägra ta emot en viss vård eller en del av vården och behandlingen. Vården och behandlingen skall ges i samförstånd med dig. Om du vägrar genomgå undersökning eller ta emot vård, ska man om möjligt komma överens med dig om ett annat medicinskt godkänt behandlingssätt som du kan acceptera. Patienten har också rätt att helt och hållet vägra ta emot vård eller behandling även om det skulle kunna leda till hans eller hennes död. Patientens självbestämmande är skriven i patientlagens 6§.. Själbestämmanderätt betyder inte att man har rätt att kräva en viss vård eller undersökning. Det är läkaren som besluter om vården och undersökningarna i enlighet med allmänt godtagna och beprövade metoder och i enlighet med utbildningen.. Självbestämmanderätt hos minderårig patient. Gällande minderåriga patienter skall man med hänsyn till deras ålder och ...
Redovisning och försäkran enligt International Standard on Auditing (ISA 260). Enligt ISA 260 ska revisorn årligen till revisionsutskottet redovisa alla eventuella förhållanden och andra frågor mellan revisionsföretaget, företag i dess nätverk (nedan revisionsföretaget) och det företag vars finansiella rapporter är föremål för revision (nedan revisionskunden), som enligt revisorns professionella bedömning rimligen kan tänkas ha betydelse för bedömningen av opartiskheten och självständigheten. Revisorn ska vidare lämna en skriftlig försäkran avseende revisionsföretagets och revisionsteamets opartiskhet och självständighet.. Redovisning av förhållanden som kan ha betydelse för opartiskheten och självständigheten samt redovisning av tillhandahållna tjänster. En kontroll har gjorts för att identifiera eventuella hot som kan ha betydelse för bedömningen av revisionsföretagets och revisionsteamets opartiskhet och självständighet i förhållande till ...
Alcove, är ett gemensamt projekt mellan EUs medlemsländer & Europeiska kommissionen, med syftet att förbättra kunskapen om demenssjukdomar och dess konsekvenser. Syftet har även varit att främja ett utbyte av information för att bevara hälsan, livskvaliteten, självständigheten och värdigheten, för personer med demenssjukdom samt deras vårdare. Fokus har varit på diagnos i rätt tid och behandling av BPSD.. Vid en avslutningskonferens den 28/3 i Paris, Frankrike, var BPSD-registret inbjudet och Eva Granvik, nationell koordinator för BPSD-registret presenterade detta.. Vid konferensen framhölls BPSD-registret som en bra arbetsmetod, vilket vi givetvis tycker är både roligt & väldigt spännande inför ...
Det finns inga enkla svar på vad som är bra eller dåligt i den här utvecklingen. Men medborgarna måste höras och involveras och ges en chans att värdera det som politiker och tjänstemän ser framför sig. Än så länge tassas det runt frågan. Stora kommuner vill inte genera små med propåer. Små vill inte visa stora att de vill ge upp självständigheten. Ett dåligt betyg för höjden i offentlig debatt valåret 2018 ...
Socialtjänsten använder allt mer teknik för att öka tryggheten och självständigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning. Två viktiga metoder är gps-larm och trygghetskameror. Larmet gör att den äldre kan gå ut själv, men larma eller bli positionerad om hen går vilse. Kamerorna används av hemtjänsten för att göra tillsyn på natten, istället för fysiska besök. Nu har Socialstyrelsen undersökt vad tekniken innebär för enskilda, anhöriga, personal och för kommunerna ...
Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att i längden inte kunna bo kvar hemma. En hel del kan få stöd av hemtjänsten men när det inte längre räcker är en onödigt tidig flytt till ett särskilt boende alternativet, dock ett kostsamt sådant.. Befolkningsutvecklingen med ett ökande antal äldre gör även att kostnaderna för särskilt boende kommer att öka kraftigt framöver. Tillgängliga bostäder gör att fler äldre kan bo kvar hemma längre - det ökar livskvaliteten och självständigheten, och ger samtidigt stora kostnadsbesparingar när omsorgsbehovet hålls nere.. I denna rapport visar vi vad ökad tillgänglighet, genom hissinstallation, innebär i samhällsekonomisk besparingspotential.. Rapport lönsamt med tillgängliga bostäder. ...
I Sverige finns ca 70 000 trapphus utan hiss. Samtidigt gör befolkningsutvecklingen med stigande antal äldre att kostnaderna för särskilda boenden kommer att öka kraftigt framöver. Tillgängliga bostäder gör att fler äldre kan bo kvar hemma längre - det ökar livskvaliteten och självständigheten samt leder samtidigt till stora kostnadsbesparingar när omsorgsbehovet minskar. Läs mer i vår rapport "Lönsamt med tillgängliga bostäder" och vårt faktablad "Det lönar sig att tillgänglighetsanpassa".. ...
Resan fortsätter längre in i landet, där vi passerar en vacker region med fina bergsformationer och en händelserik historia. Det här området var nämligen plats för flera historiska krig, i vilka zuluer, boer, britter och andra folkslag slogs om självständigheten över Sydafrika. Vårt lunchstopp tar plats på en av de många kända krigsmarkerna i området. Här får vi möjlighet att lära oss ännu mer om den här delen av Sydafrikas fascinerande historia. På eftermiddagen kommer vi fram till den majestätiska bergskedjan Drakensberg. Vi byter här till en fyrhjulsdriven bil för en spännande åktur på de slingrande bergsvägarna. Så småningom anländer vi till Greenfire Lodge Drakensberg. Här tillbringar vi två nätter i mysiga stugor, med möjlighet att göra bergsvandringar, utforska området eller helt enkelt bara njuta av den nationella skattkista som detta område utgör! ...
Det är inte de låga antagningspoängen till lärarutbildningarna som är huvudproblemet utan det är att läraryrkets autonomi har avskaffats, skriver Ásgeir Tryggvason. (red). I den senaste tidens diskussioner om sjunkande antagningspoäng till lärarutbildningarna finns tongångar som är minst lika problematiska som de sjunkande antagningspoängen. I den offentliga debatten görs lärarstudenters bakgrund till ett problem och betraktas som orsaken till varför läraryrket tappat sin trovärdighet och legitimitet. För att undvika ett sådant felaktigt skuldbeläggande behöver debatten återuppta frågan om lärarkårens autonomi.. Den 27 mars i år presenterade Dagens nyheter sin granskning av antagningen till lärarutbildningarna i Sverige. Under rubriken "Nästan vem som helst kan bli lärare" visar DN att 123 personer blev antagna till lärarutbildningarna i Sverige med resultatet 0,1 på högskoleprovet, vilket är ett sämre resultat än slumpen. Alla dessa studenter var dock ...
Det är inte de låga antagningspoängen till lärarutbildningarna som är huvudproblemet utan det är att läraryrkets autonomi har avskaffats, skriver Ásgeir Tryggvason. (red). I den senaste tidens diskussioner om sjunkande antagningspoäng till lärarutbildningarna finns tongångar som är minst lika problematiska som de sjunkande antagningspoängen. I den offentliga debatten görs lärarstudenters bakgrund till ett problem och betraktas som orsaken till varför läraryrket tappat sin trovärdighet och legitimitet. För att undvika ett sådant felaktigt skuldbeläggande behöver debatten återuppta frågan om lärarkårens autonomi.. Den 27 mars i år presenterade Dagens nyheter sin granskning av antagningen till lärarutbildningarna i Sverige. Under rubriken "Nästan vem som helst kan bli lärare" visar DN att 123 personer blev antagna till lärarutbildningarna i Sverige med resultatet 0,1 på högskoleprovet, vilket är ett sämre resultat än slumpen. Alla dessa studenter var dock ...
De allra flesta inom akademin tycks vara överens om vikten av ett fritt universitet, där motstridiga åsikter och forskningsresultat kan produceras. Däremot är det inte givet vad akademisk frihet innebär. I ett tidigare blogginlägg skrev jag om humanioras uppgift som det undersökande som rör sig mellan sanning och moral, mellan kunskapsproduktion och samhällspolitiska mål. Med den utgångspunkten blir frågan om universitetets autonomi än mer intressant.. Den nyligen publicerade Struten definierar universitetets autonomi inom en rad områden. Det gäller bland annat förbud mot att direkt lägga sig i utbildningens och forskningens utformning, kopplat till ökat kollegialt styre. Utredningen föreslår vidare en ökad möjlighet till dialog mellan lärosäten och regering för att skapa gemensamma övergripande mål som kan variera mellan olika högskolor. Den förespråkar också en frikoppling av mål från ekonomiska incitamentsstrukturer.. Så långt är allt gott och väl. ...
Många anhöriga har bett om tvångsvård för sina kära. Det är svårt att lagstifta om självbestämmanderätt och tvångsvård. Ändå har många anhöriga bett om tvångsvård för sina närmaste som lider av anorexi eller missbrukarproblem. Det här kommer den nya klient- och patientlagen att stadga om, fast den största gruppen som berörs är de minnessjuka. ...
Svensk Ungdoms ordförande Christoffer Ingo oroar sig för den senaste förändringen kring antagandet av studerande till högskolor och universitet. Undervisnings- och kulturministeriets mål är att 50 procent av de antagna till högskolorna ska antas enbart baserat på studentexamensbetyget.. - Det innebär i praktiken att de duktigaste högpresterande studenterna prioriteras. Sökande med yrkesekamen och studenter som av olika orsaker inte har presterat på topp under hela gymnasietiden försätts i en ojämlik startposition till fortsatta studier. När studentexamensproven prioriteras riskerar också gymnasieutbildningen att förlora sin status som allmänbildande instans och stressen som många gymnasiestuderande redan upplever blir än värre, säger Ingo.. I debatten har den senaste tiden lyfts röster för ett gemensamt nationellt högskoleprov som skulle avgöra vem som antas till högskolestudier, men Ingo menar att högskolornas självbestämmanderätt i stället borde tas mer i ...
Målet är att på sikt skapa ett ekosystem av kooperativ som stöder och komplementerar varandra, skapar ordentliga arbetstillfällen för stadens invånare och medverkar till Jacksons gröna omställning. Cooperation Jacksons vision är att bygga upp ett nätverk av kooperativ som blir en central ekonomisk och social aktör och på sikt demokratiserar den lokala ekonomin i riktning mot arbetarkontrollerade produktionsmedel, ökad jämlikhet i samhället, ekologisk hållbarhet och svart självbestämmande (black self-determination ...
Pris: 1475 kr. E-bok, 2012. Laddas ned direkt. Köp boken Scepticism, Freedom and Autonomy av Marcelo de Araujo (ISBN 9783110910957) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris
Självständighet, detta positivt laddade ord. Denna strävan vi alla förväntas bekänna oss till. Självständighet i förhållande till vad, undrar
Läs om hur föräldrar kan uppmuntra självständighet i sitt barn samtidigt som de ökar självförtroendet och självförtroendet.
Sir John Maxwells hårdhänta hantering av Påskupproret i Dublin ledde till ökat stöd för upprorsmännen och småningom till Irlands självständighet. Under och efter Första världskriget tog sjävständighetssträvandena inom det ännu existerande brittiska imperiet fart på allvar. Två tydliga exempel härpå är Irland och Indien. I båda dessa länder spelade höga brittiska militärbefälhavare avgörande roller för att…
Det slog mig att det är fantastiskt att få jobba med något som man brinner för, att få dela med sig av sina tankar, fullständigt ocensurerat och ärligt och peka på goda exempel i olika typer av verksamheter. Jag älskar driva ett eget företag och slippa ha nån som lägger sig i var, när och hur jag jobbar!!!. I de bästa företagen förstår naturligtvis ledarna att det förhåller sig på det här sättet. Att autonomi (alltså självstyre) skapar engagerade medarbetare. Vissa personer kan inte vara kreativa förrän efter midnatt. Vissa vill kunna schava runt i joggingbyxor hemma ibland och slänga in en tvätt mellan arbetspassen. Och finns det egentligen nån anledning att detaljstyra en mogen medarbetare som vet precis vad som krävs för att leverera resultat? Vi har ett gemensamt ansvar eftersom vi arbetar på samma företag.. Tätt kopplat till autonomi är förtroende, för det är svårt att ge mycket frihet om det inte finns ett förtroende mellan ledaren och medarbetaren. ...
Slösurfade på nätet och hamnade av en händelse på bloggen "Akademisk Frihet". Eftersom den akademiska friheten måste ses som ett fundament för ett fungerande forskningssystem, inte minst för framgångsrika lärosäten, så läste jag vidare. Bloggaren definierade akademisk frihet som "något … Läs mer →. ...
MI handlar om att ingå ett partnerskap med personen man ska stötta och visa att man är beredd att lyssna och vänta på att bli inbjuden, något som är svårare än man tror, säger Lena Helmerson som är utbildare i MI på Lära.. Acceptans, empati och att visa att personen duger som hen är, ingår också som viktiga byggstenar i MI. Det handlar om att visa man tror på att personen har ett värde även om den är i en beroendeställning och att verkligen vilja försöka förstå personens situation samt att personen har rätt till sitt självbestämmande, autonomi. I samtalssituationen visar man medkänsla och försöker få personen att känna sig bekväm samt sist men inte minst att sträva efter att framkalla motiv till förändring. Man undviker konfrontation som föder motstånd.. - Lyssna och försök förstå bakomliggande orsaker utan att komma med råd, vänta med dem och be om lov att få ge råd, säger Lena.. Men för att visa att man lyssnar kan man bekräfta gärna genom ...
Vi är otroligt glada över att få detta bidrag från Stiftelsen Gripen. Vi arbetar med många personer med olika behov och kan nu ge dem en ny möjlighet till en annan form av meningsfull aktivitet, säger My Persson, enhetschef på Södergården.. Genom att vara stark fysiskt får vi bättre självkänsla och klarar av att göra mer på egen hand. Vi blir både starkare och tryggare i våra rörelser. Att vara utomhus och dessutom röra på sig skapar dubbel nytta. Andra positiva effekter av att skapa fler möjligheter till att röra på sig är ökad självständighet i den dagliga livsföringen. Oavsett ålder kan vi öka vår funktionsförmåga genom ett aktivt liv. Ökad självständighet ger också en ökad självkänsla och livskvalité.. - Att våra brukare får möjlighet att tillsammans med personal cykla på dessa fina anpassade cyklar ger miljöombyte, nya intryck och en stor känsla av frihet. Att själv få påverka fart, vägar och cykelsällskap är stora vinster för ...
Den lilla påläggskalven har i stort två arbetsuppgifter. Att sköta sig själv och assistera chefen, dvs mig, med att hålla koll på den yngre kollegan. Den senare sköter hon med bravur, bortsett från att hon tenderar att liksom lägga sig på honom. Hon tar även stort ansvar för sin egen arbetssituation. Men på senare tid har jag upplevt att hon vill köra sitt eget race lite för ofta. Självständigheten tippar över till självstyre, och hon är inte fullt lika samarbetsvillig och positiv ...
I söndags gick samerna till val för sjätte gången sedan Sametinget inrättades för precis 20 år sedan. Men fortfarande är det långt till ett samiskt självbestämmande på riktigt. Detta kommenterar Simon Matti.
Studien baseras på en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod, i vilken statistisk analys av enkätdata med 1597 barn 9-18 år och 1679 föräldrar till barn 9-18 år, kompletteras med analyser av kvalitativa intervjuer med 30 barn och föräldrar.. Rapporten bidrar med ny kunskap om barns medieanvändning och barn-föräldrarelationer i vardagslivet. ...
Det jag menar är att jämfört med de flesta så krävs det inte så mycket jobb för Madde att bryta med sitt liv om hon nu skulle vilja. I vissa fall (ex. svältande barn) är det lite taskigt att säga "Gör nått annat då för i helvete!", men här är det applicerbart. Att man råkat blivit född till prinsessa måste väl ändå räknas som ett lyxproblem? Särskilt som hon inte ens har press på sig att bli drottning, hon kan hitta på vad hon vill med sitt liv ...
Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar ...
7  Storhagen (2001):  Inköpets uppgift är att köpa rätt kvalitet vid rätt tidpunkt i rätt mängd till rätt pris  Inköp refererar till den aktivitet som äger rum mellan ett företag och dess leverantörer  En av de viktigaste processerna i alla typer av serviceorganisationer  Inköpets teori behandlat från ett kvalitetsperspektiv - Sandholm 2001 ...
Tiotusentals unga har stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden och att få egen bostad. Det bidrar till minskad självständighet, lägre livskvalitet...
Behöver du hjälp med frågor från skattemyndigheten eller har du fått en skatterevision? Vi hjälper dig med den juridiska expertisen.
Och ärligt talat, vill du det? Vill du vara med henne eller honom resten av ditt liv? Hur vet du nu hur du kommer att tycka och tänka om 20 år? Eller 10, eller 5 för den delen? Vill du låsa dig hos en person ...
Det är inte första gången vi svenskar blir behandlade som andra klassens medborgare i vårt eget land, det är inte heller den sist, men vi får aldrig, aldrig, vänja oss.
I Värmland kan patienter få vänta i 20 månader på en läs- och skrivutredning hos logopedenheten, samtidigt som det finns gott om logopeder inom ramen för det fria vårdvalet i Stockholm. Det regionala självstyret sätter emellertid - trots den nya patientlagen - käppar i hjulet för samarbete.. ...
Högeralliansens gemensamma politik är entydig. Att det är moderaterna som försöker ta kommandot över de andra tre samarbetspartierna är knappast förvåna...
För snart 20 år sedan startade sju kvinnor i byn en mikrofinansgrupp som nu har växt till en egen butik. Men att få dit varor var inte lätt till en början. Ohn Chang, en karen-by med ungefär 380 hushåll, ligger utanför det statliga infrastrukturnätet och även om man lyckats cementera vägarna så är bussen in till närmsta by fortfarande dyr. Ännu värre var det när kvinnornas mikrofinansgrupp startade.. ...
Med två nya tunga el-lastibilar, ett forskningcenter och ny global organisation ska fordonskoncernen ta kommandot över framtiden.
Projektmålen har från början angivits som: För autonomi i fordons-industrin: Föreslå hur metoder och standarder för funktionssäkerhet behöver ändras. Skapa
Att få uppdatera mig, diskutera och fundera kring aktuella och viktiga frågor som högskolornas autonomi, finansiering och styrning, forskningsinfrastruktur (speciellt för humanister), forskares roll och anställningsvillkor, och förstås även själv lyfta fram nödvändigheten av humaniora. Jag ser även massor fram emot att träffa vänner och bekanta, säger Moa Ekbom, universitetslektor i latin.. - Trevliga miljöer och kunskap. Men, allra mest ser jag fram emot samtal med människor från olika delar av samhället. Det skapar nya idéer och relationer att bygga vidare på. Ett samtal som jag hade förra året har sedan lett till tre praktikplatser för mina studenter på Masterprogrammet i evidensbasering och en gemensam forskningsansökan, säger Morten Sager, universitetslektor i vetenskapsteori.. Moa Ekbom medverkar i ett samtal arrangerat av Humtank med titeln Liberal arts - är det framtiden för svensk humaniora? Morten Sager deltar i två panelsamtal, ett arrangerat av Ifous - ...