The concept of co-optation (Selznick 1949) is used to analyse how power structures and institutional logic within the welfare organisations are maintained as well as questioned through the everyday interactions taking place when service user involvement is carried out. At the same time as the institutionalized service user involvement control and constrain the way service user representatives act and pursue their goals, it gives them a possibility to challenge the welfare organisations from within. Hence, service user involvement can be understood as a "sanctioned resistance". The study suggests that no radical change in power positions is achieved through the service user involvement. The influence that users have can commonly be understood as adjustments within a prevailing institutional logic, rather than changes that transform the organisations in a more profound way. Moreover, the surrounding socio-political context plays a vital role in determining what service user involvement becomes. ...
Med valfrihet har en utveckling skett under de senaste åren mot en förändrad syn på den enskilde patientens, brukarens och invånarens ställning i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.. Patientlagen ger ytterligare möjligheter att stärka patientens ställning och att arbeta mer aktivt med nya arbetssätt, bemötande och kommunikation som ökar kvaliteten i mötet med patienten. ...
3 Dagens Ladok - separata flöden Utbildning på forskarnivå Utbildning på grund- och avancerad nivå Annan utbildning Prog.adm - Kursregistrering Prog.adm - Terminsregistrering (Antagning) Studie- deltagande Resultat (Examen) Utbildning - def Antagning Studie- deltagande Resultat Examen Utbildning - def Antagning Studie- deltagande Resultat Utbildning - def (Antagning) Studie- deltagande Resultat (Examen) Utbildning - def
The aim of this report is to describe situations where interactive work methods are needed and to suggest suitable participatory methods to enable the use and user involvement in SEAMLESS-IF. Interaction with users and stakeholders are needed for two different purposes. First during different stages of the development of the SEAMLESS-IF itself and second as interaction with users and stakeholders needed as a standard procedure in the situation where an assessment is to be set up within SEAMLESS-IF. The report is organised according to two main perspectives. The first concerns the interaction taking place during the development of the Seamless-IF. The second concerns the interaction taking place when the IF is applied after 2008. Under each of these perspectives prime users and so called other users are considered separately. Participatory methods suitable for the different situations are recommended together with a protocol which gives advice on a step-by-step procedure to follow ...
Karlskoga 20181120. Motion till fullmäktige i Karlskoga att utreda möjligheterna att införa Medborgarbudget i Karlskoga.. Att känna delaktighet och kunna ges möjlighet till att kunna påverka Karlskoga ur ett medborgarperspektiv genom ett aktivt deltagande i beslutsgången från början till slut är ett nytt sätt att få våra invånare till att känna mer delaktighet.. Sverigedemokraterna vill att invånarna ska ha direktinflytande över en del av kommunens budget, där vi överlåter till medborgarna att ta fram och besluta om användningen av avsatta medel genom en så kallad medborgarbudget.. Medborgarbudgeten är tänkt som ett sätt att sprida kunskap om den demokratiska beslutsprocessen. Kanske kan det vara steget över tröskeln för den enskilde invånaren till ett ännu större engagemang för sin kommun.. Karlskoga kommuns invånare har många goda ideer, det lilla extra suget och engagemanget är något som vi från politikens sida bör lyssna till och dra nytta av för att ...
STOCKHOLMS SJUKHEMS TIDNING OM VÅRD, OMSORG OCH FORSKNING NUMMER LIVSVIKTIGT Patient med kraft TEAM FÖR TRYGGARE UTSKRIVNING DOKTORN SOM BÅDE VÅRDAR OCH FORSKAR DEMENSVÅRD MED KÄNSLA FÖR SERVICE
Regeringen har uppdragit åt SMHI att aktivt bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) i enlighet med kommissionens handlingsplan KOM(2009)248 i sin uppdaterade form den 10 september 2015 genom SWD(2015)177.
Barn och ungdomar med funktionsnedsättning har bland annat rätt till stöd i skolan. De träffar vuxna i sjukvården och habiliteringen. Men de kommer sällan till
Från delaktighet till delat beslutsfattande Inspirationsskrift om delaktighet och delat beslutsfattande inom psykiatri och socialtjänst Kristianstad Skellefteå holm Falköping Innehåll Förord 3 Lusten att
När det gäller ens deltagande i mer sociala - dvs "mer" sociala än enskilda samtal - så är en början att först erkänna att en är en del av ett socialt sammanhang, och därefter att erkänna att det inte direkt spelar någon roll vem som började utan vilka som fortsätter när saker och ting går snett. Dvs försöka tillämpa principen om att "du är någon annan" lite mer aktivt, och inte rationalisera sitt eget aktiva deltagande i någonting bara för att det verkar ofrånkomligt. Eller, rättare - att "alla andra" gör någonting är ingen giltig ursäkt ...
Region Stockholm vill genom stöd till Projektstöd kultur och hälsa bidra till att vårdtagare, personal och anhöriga ska få en kulturverksamhet som är återkommande. Projekten ska erbjuda ett så varierat utbud som möjligt och stor vikt läggs vid aktivt deltagande. Under 2019 fördelar Region Stockholm 4 miljoner kronor till Projektstöd kultur och hälsa.
Aktiv medverkan av berörd personal vid utformningen av arbetsplatser, flöden och layout ger samtidigt erfarenhets-återföring och motivation till medarbe-tarna att använda ny utrustning på tänkt sätt. Rätt utfört kan layoutarbetet bli en skola också i produktionsförståelse och samverkan.. Assist.nu har under lång tid skaffat sig de redskap och den erfarenhet som krävs för att effektivt hjälpa företag att utforma en rationell produktion. Vi använder lay-out-modeller och simule-ringsteknik för att skapa åskådlighet och dialog. Vi lägger stor vikt vid mötesformerna och dokumentationen för effektivt projektarbete.. ...
Fullgjord utbildning, med lägst betyget Godkänd i alla kurser ger en Yrkeshögskoleexamen med titeln: Skräddare. Formerna för kunskapskontroll i den skolförlagda delen är inlämningsuppgifter, seminarium, tentamen, redovisningar samt grupparbeten.. Betygsgraderna Icke godkänd, Godkänd och Väl Godkänd tillämpas.. Som studerande har du eget ansvar för aktivt deltagande och att samarbeta med andra.. ...
Ändringsprocesser.. Ja, det är svårt. Ett mänskligt beteende kan vara oerhört svårt att förändra, ändå är ju förändring någonting som borde vara helt naturligt. Min fasta övertygelse är att förändring behövs och är nyttigt. Om man slutar förändras, så stannar man. Det gäller såväl personligt som professionellt.. I verksamheter är förändringar inte bara önskvärda utan till och med nödvändiga. Omvärldens krav är hela tiden i rörelse och det är ett viktigt arbete att hela tiden vara flexibel och möta dem. Ändå är ändringsprocesser någonting som är bland det svåraste man kan ge sig på.. Man kan se olika saker som underlättar detta arbete. Gemensamma normer, aktiv medverkan, kompetensutveckling, motivation och utbildning är alla viktiga faktorer. Men till sist handlar det om rent mänskliga funktioner. En modell som ofta används är V-A-B (Värdering-Attityd-Beteende) där man ser att "kärnan", dvs värderingen alltid är den svåraste faktorn att ...
Ändringsprocesser.. Ja, det är svårt. Ett mänskligt beteende kan vara oerhört svårt att förändra, ändå är ju förändring någonting som borde vara helt naturligt. Min fasta övertygelse är att förändring behövs och är nyttigt. Om man slutar förändras, så stannar man. Det gäller såväl personligt som professionellt.. I verksamheter är förändringar inte bara önskvärda utan till och med nödvändiga. Omvärldens krav är hela tiden i rörelse och det är ett viktigt arbete att hela tiden vara flexibel och möta dem. Ändå är ändringsprocesser någonting som är bland det svåraste man kan ge sig på.. Man kan se olika saker som underlättar detta arbete. Gemensamma normer, aktiv medverkan, kompetensutveckling, motivation och utbildning är alla viktiga faktorer. Men till sist handlar det om rent mänskliga funktioner. En modell som ofta används är V-A-B (Värdering-Attityd-Beteende) där man ser att "kärnan", dvs värderingen alltid är den svåraste faktorn att ...
Som anhörig står du inför en hel rad av val och beslut i samband med ett begravningsarrangemang. Första tanken är kanske att genast ringa begravningsbyrån och överlåta alla praktiska göromål till den. Det kan emellertid vara klokt att avvakta ett par dagar och först tänka igenom hur begravningen ska organiseras. Vad kan och vill jag göra själv? Ett aktivt deltagande i planeringen och arrangemanget är ofta ett viktigt led i sorgearbetet.
Vi ser redan nu att industrin hakar på trenden. Fler nya och spännande partnerskap kommer att leda till mer hållbara och serviceinriktade produkter och engagera konsumenter. Individen närmar sig industrin och får större roll genom att vara aktivt delaktig i värdecirkeln. Produkter designas för att bli återanvändnings- och återvinningsbara med syfte att cirkulera material många gånger om. På Innventia har vi fungerande processer och vi skapar innovationer inom området, speciellt när det gäller nya heta material och bioraffinaderitänk. Principen bakom trenden är att alla vinner på att ha ett avfallsfri ekonomi-tänk!. ...
Vi utgår från KASAM, känslan av sammanhang, där grundtanken är att vi blir friska om omvärlden är bergiplig, vi kan hantera vår vardag och att det vi gör känns meningsfullt. KASAM är inget man gör utan ett förhållningssätt till hur vi hanterar livet och dess ständiga påfrestningar. Vi vill stärka våra ungdomars känsla av att ha kontroll över sitt liv och att de kan hantera påfrestningar de möter, en inre styrka. Ett aktivt eget deltagande i alla beslut kring vistelsen här ger känsla av kontroll.
Varbergs kommun kommer att erbjuda ett program med upplevelser i olika former samt aktivt deltagande och eget skapande. Programmet ska lyfta fram lokala kulturutövare i Varberg för att tillvarata kompetens, resurser och lokaler. Förutom det egna kommunala kulturutbudet för äldre, presenterar Region Halland gm Folkbildningsrådet, årligen i en katalog ett samlat utbud med kulturaktörer. För att utveckla kulturen för äldre vill vi gärna ta del av dina idéer och tankar om hur kulturutbudet kan expandera i vår kommun.. Kontakta gärna:. Kerstin Birgersson, socialförvaltningens arbetsgrupp Anneli Skyggeson, kultur- och fritidsförvaltningens arbetsgrupp. En lokal överenskommelse ligger till grund för ...
Du får under kursen komplett dokumentation med många praktiska tips hur du med idrott, lek och rörelse lär ut och ökar förståelsen av dessa begrepp. Inom vart och ett av dessa områden finns övningar anpassade för samtliga årskurser inom målgruppen.. Målgrupp: Du bör ha, eller vara i begrepp att börja med, undervisning för barn i åldrarna 7-13 år, dvs. skolans år 1-6. Denna kurs, liksom alla övriga kurser i vårt utbud, bygger på eget, aktivt deltagande (efter förmåga).. Skriftlig dokumentation: Ingår alltid ...
Metodutvecklingen driver vi med stöd av våra jord- och miljölaboratorier och i samverkan med flera universitet och högskolor. Vi utför arbetet i separata projekt eller som avgränsade delar i stora forskningsprojekt.. Vi påverkar också utformningen av europeiska och internationella standarder för undersökningsmetoder inom bygg- och miljöområdet. Vi är medlemmar i Swedish Standards Institute (SIS) och deltar aktivt i SIS spegelkommittéer till CEN och ISO:. ...
En webbplats f r unga om m nskliga r ttigheter, kritiskt t nkande och aktivt deltagande i syfte att f rb ttra v rlden. Ungdomar skriver p olika spr k om hur de har det i olika delar av v rlden. S g din mening och l s vad andra tycker, diskutera framtidsfr gor, barnarbete, barns r ttigheter, barn och krig, utbildning, h lsa, HIV och AIDS, med mera. Till din hj lp finns faktatexter och bilder. UNICEF st r bakom webbplatsen ...
En webbplats f r unga om m nskliga r ttigheter, kritiskt t nkande och aktivt deltagande i syfte att f rb ttra v rlden. Ungdomar skriver p olika spr k om hur de har det i olika delar av v rlden. S g din mening och l s vad andra tycker, diskutera framtidsfr gor, barnarbete, barns r ttigheter, barn och krig, utbildning, h lsa, HIV och AIDS, med mera. Till din hj lp finns faktatexter och bilder. UNICEF st r bakom webbplatsen ...
åk 1-5. Kursen passar ALL personal som är jobbar med idrott - Du behöver inte vara idrottslärare. Denna kurs, liksom alla övriga kurser i vårt utbud, bygger på eget, aktivt deltagande. Kursinnehåll: Massor av direkt applicerbara idéer för Din lärarvardag. ...
Kursen kommer att innehålla genomgångar av de senaste rättsfallen inom entreprenadjuridiken med hjälp av grupparbeten. Genomgång av frågorna och svar samt alternativa lösningar sker gemensamt.. Genomgång av administrativa föreskrifter och dess svagheter diskuteras och gås igenom, med särskild inriktning på det senaste inom branschen. Är det möjligt att skriva rätt i de administrativa föreskrifterna?. Kursen bygger på ett aktivt deltagande av kursdeltagarna och omfattar alla fackområden där AB 04 och ABT 06 tillämpas. Jämförelse sker även med andra standardavtal som förekommer inom entreprenadbranschen.. Göteborg ...
Syftet är att öka patienters och närståendes möjlighet till aktiv delaktighet i sin hälsa genom att göra vårdens dokumentation tillgänglig. Ett första steg är
Förutsätter dansstudier under gymnasietiden. Hurja Piruetti samarbetar med gymnasierna i regionen. Eleverna har möjlighet att avlägga dansstudier som en del av sin gymnasieutbildning. Du kan under din gymnasietid erlägga ett gymnasiediplom i dans ifall det riksomfattande diplomet ingår i din skolas läroplan. Fråga din studiehandledare om läroplanerna för ditt gymnasium.. Diplomet förutsätter minst tre kurser dansstudier. Du kan erlägga dem som normala danslektioner vid Hurja Piruetti.. Gymnasiediplomet är en studiekurs inom konst som den studerande utför under sin studietid i gymnasiet. Diplomet är bevis på aktivt deltagande i samt visat intresse för dans. Du kan ha nytta av diplomet och den avlagda kursen i framtida studier, främst inom dans eller motionsbranschen. Diplomet kräver minst 3 kurser dansstudier. Du kan erlägga dem under Hurja Piruettis normala lektioner. Diplomet består av en skriftlig samt konstnärlig del och ett portfoliearbete. Det tar tre år att erlägga ...
Standardutveckling - Träbearbetningsmaskiner och -verktygSIS TK 247 omfattar alla typer av maskiner och verktyg för träbearbetning och deltar aktivt det internationella standardiseringsarbetet inom ISO och CEN för att åstadkomma en harmonisering av tekniska bestämmelser - SIS/TK 247
Vi söker dig som trivs bra i ett litet team med blandade uppgifter. Du ska inte vara främmande för att jobba med både frontend och backend, och ett intresse för andriod ser vi som positivt. Personen vi söker kommer i stor utsträckning sitta med tydliga koduppgifter, men också behöva jobba med att skissa på större konceptuella lösningsförslag där användarupplevelse är i fokus. Att vara aktivt delaktig i vår tillväxtprocess och växa tillsammans med oss är något du ser som positivt. ...
Avloppskommittén (VAK) initierar, driver och bevakar miljö- och avloppsfrågor. De deltar aktivt i miljö- och avloppsfrågor för att kunna fånga upp synpunkter och önskemål från medlemmar.
Utbildningen genomförs under 1 + ½ dags uppföljning, då vi vill arbeta med processer och uppföljning. Kursen kommer att ha fokus på att träna och utveckla förmågan att hålla och hantera konflikthanteringssamtal/trepartssamtal. Kursen kräver aktivt deltagande där alla bidrar med egna erfarenheter.. ...
Inom en femårsperiod kommer UKÄ att utvärdera forskarutbildningarna i kemi. Det är då viktigt att kunna säkerställa att de i högskoleförfattningen uppställda målen för doktorsexamen har uppnåtts. Här spelar de individuella studieplanerna för doktoranderna en viktig roll. Ett aktivt deltagande i Oorgandagarna kan vara ett delmoment för att uppnå två av lärandemålen i HF 2006:1053.. De mål det gäller är:. Kunskap och förståelse För doktorsexamen ska doktoranden. ...
Vi är en ideell förening som arbetar med information och stöd till ofrivilligt barnlösa par där Surrogatmödraskap är en möjlighet till familjebildning. Vi arbetar med informationsspridning och deltar aktivt i debatten. Vårt mål är att altruistiskt surrogatmödraskap ska regleras och tillåtas i Sverige. ...
Församlingarna kan stödja invandrarnas integration genom att ta med dem i sin verksamhet och ge dem möjligheter till aktiv medverkan.
Vårt arbete omfattar förvaltning, uthyrning samt fastighetsutveckling. Ofta deltar Wilfast aktivt hela fastighetens värdekedja innefattande då också områdena förvärv, finansiering samt försäljning. Våra uppdragsgivare och samarbetspartner består av svenska och utländska fastighetsägare, svenska och utländska fastighetsfonder samt noterade fastighetsbolag.
Man kan läsa om att barn särbehandlas genom att flickor blir uppfostrade till kvinnor och pojkar till män. Det här är som ett rött skynke för de som aktivt deltar organisationsmässigt i att göra pojkar till flickor i största möjliga mån...". Kommentarer. Arne Holmström ...
Institutets uppgift är att stärka det åländska kulturlivet, främja Ålands aktiva deltagande i nordiskt samarbete och utveckla samarbetet mellan Åland och de övriga nordiska länderna på det allmänkulturella området.
Kontakta gärna oss för råd om deltagande i Horisont 2020, om hur du kan inkludera SwafS/RRI-aspekterna i en ansökan, är intresserad av workshop om RRI/Open Science eller om du letar samarbetspartners. För kontaktperson på respektive organisation kontakta projektteamet.. ...
Uppsatser om DELAKTIGHET BETYDELSE. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.
... sarbetet på socialförvaltningen i Helsingborg fokuserar på delaktighet, att fånga upp medarbetares och brukares unika erfarenheter för att skapa…
Det speciella med att vara ledare i en studiecirkel är att du är ledare i och inte för gruppen. En studiecirkel bygger på delaktighet.
Socialstyrelsens rapport om delat beslutsfattande. Rapporten beskriver vad detta innebär och ger en översikt av den vetenskapliga stöd som finns för delat beslutsfattande, med exempel från psykiatrin. Den beskriver vad som krävs för att tillämpa delat beslutsfattande i vården och ger vägledning för hur man kan följa upp och utvärdera delat beslutsfattande. Dessutom presenteras olika verktyg som kan vara till stöd för den som vill fördjupa sig i ämnet.. ...
Tillgängliga myndigheter är en förutsättning för delaktighet och jämlikhet. Fokus delaktighet är ett verktyg för myndigheters arbete med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Den andliga principen för enheten i Kristi kropp är delaktighet. Detta är motsatsen till avståndstagandets och splittringens ande. Delaktighet innebär att jag...
Vårdens nya ledarskap - Dialog och delaktighet (2001) Under 90-talet har synen på ledning vidgats betydligt. Insikten om ledarskapet och medarbetarna är idag allmän. I vårdens nya ledarskap blir därför dialog och delaktighet viktiga hörnpelare. Vad detta innebär i praktiken och hur man kan utnyttja denna kunskap i sitt ledarskap är vad boken handlar om. Framställningen bygger till stor del på författarens egna erfarenheter som verksamhetschef och chefsläkare vid ett universitetssjukhus under nära 20 år. Boken är i första hand avsedd för nyblivna verksamhetschefer, enhetschefer och liknande inom sjukvården, men bör även kunna läsas av andra medarbetare i våren, kanske inte minst av dem som är under utbildning.
Uppsatser om DELAKTIGHET. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.
deltagande observation, deltagarobservation, samhällsvetenskaplig metod, i första hand använd inom kultur-. (11 av 72 ord) ...
EazyStocks påfyllningsprocesser effektiviserar beslutsprocessen vilka produkter som ska köpas in samt vilka som ska förflyttas mellan olika lager.
- Vi hade aldrig kommit såhär lång i utvecklingen om vi inte verkligen kunnat gå in i projektet, säger Renée Strand, förskolechef på Maskrosen förskola ...
Världsmästaren Per Hellmyrs har köpt en andel i Rikstravet. Nu hoppas bandystjärnan hitta ett nytt intresse. - Det ska bli...