Innovation är nödvändigt för Sveriges framtid. Innovation är nyckeln till konkurrenskraft och kommer att vara avgörande för att säkra svenska arbetstillfällen. Innovation borde därför stå högt upp på dagordningen i den svenska valdebatten.. Innovation är nödvändigt för att möta framtidens utmaningar och Sverige har i dag en nationell innovationsstrategi. Men vad är då egentligen innovation? Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, har definierat fem olika typer av innovation: En ny vara eller tjänst - produktinnovation, en ny process för att producera en vara eller tjänst - processinnovation, en ny marknad eller sätt att nå nya marknader - affärsmodellsinnovation, nya kompetenser, resurser eller material - input-innovation samt en ny form för industriell organisation - organisatorisk innovation.. IVA använder Lean management som exempel på organisatorisk innovation. Om vi beaktar att innovation är nödvändigt för att möta framtidens utmaningar borde hela ...
sv]Lars Granbom har meddelat att han önskar lämna Raybased för att övergå till annan verksamhet. Under Lars tid som bolagets VD har Raybased produkter utvecklats från prototypstadiet till en kommersiell produkt, vilket medfört att viktiga avtal har kunnat slutas. Vi tackar Lars för hans mycket goda insatser och önskar honom lycka till med sina nya åtaganden. Lars kommer att ha fortsatt nära relation till Raybased och arbeta med en del specifika frågeställningar samt lämna över arbetsuppgifter.. Lennart Olving övertar från och med idag rollen som VD för Raybased. Lennart som för närvarande är bolagets styrelseordförande är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan. Han har en lång industriell erfarenhet och har varit chef inom både verksamhetsledning och strategiutveckling. Större delen av Lennarts karriär har varit inom läkemedels‐och medicinteknikbranschen. Han haft centrala roller i ett flertal olika fusioner. Lennart är idag verksam i ett antal ...
Syftet med projektet var att kartlägga och analysera program i Sverige och internationellt som syftar till att öka existerande företags innovationsförmåga, | Vinnova
Pressmeddelande: Anders Furbeck blir direktör för hållbarhetsfrågor, Stefan Hämäläinen blir direktör för samhällsomvandlingar och Monica Quinteiro blir...
Men mest oroväckande är ändå det som står i det politiska missiv som Torkild Strandberg och hans vänner har bifogat handlingarna, kommenterar Henning Süssner Rubin, som även sitter som ersättare i kommunstyrelsen, och syftar till bilagan framtidens utmaningar* som finns tillagt till förslaget. - Det verkar mest som om Strandberg och hans polare har förläst sig på Timbro-propaganda, säger Henning Süssner Rubin,och menar näringslivets tankesmedja och förlag som driver frågor kring marknadsekonomi. I samband med beslutet i kommunstyrelsen lämnade Vänsterpartiet in ett särskilt yttrande ...
Pris: 338 kr. Häftad, 2015. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Organisationsförändring - -hur, vad och varför? av Stefan Sveningsson, Nadja Sörgärde på Bokus.com. -hur, vad och varför? Organisationsförändring är svårt och leder inte alltid till det man har tänkt sig. Även om de flesta organisationsförändringar börjar bra rinner ofta mycket ut … Organisationsförändring är svårt och leder inte alltid till det man har tänkt sig. Även om de flesta organisationsförändringar börjar bra rinner ofta mycket ut i sanden. Boken handlar om att fördjupa förståelsen av förändringsprocesser och problematisera den gängse bilden av förändring som något nödvändigt. Ett tekniskt perspektiv på förändring - hur man gör - är enligt oss otillräckligt. Centralt är också att förstå vad förändring betyder hos dem som engageras och vilken social dynamik - relationer och … En viktig del när man arbetar med förändringar är att se till att samtliga förstår vad som skall ...
Inom Change Management arbetar vi med organisationsutveckling och med kommunikationsstrategiskt arbete. Vid organisationsförändringar bidrar vi med genomlysning, risk- och behovsanalyser, tar fram strategier och handlingsplaner och bidrar genom hela processen. Vi arbetar även med grupprocesser, karriärutveckling samt omplaceringar och outplacement. Risk- och krisbedömning, strategiska vägval för att kommunicera mot organisationens olika externa och interna målgrupper är andra viktiga tjänster som gör Paxtons erbjudande komplett inom hela området Change Management.. ...
Organisationsförändringar och teambuilding för stora företag som Stora Enso Skutskär bruk och Svensk Adressändring AB och Addresspoint AB.
This book investigates the relationship between the quality of working life (QWL) and competitiveness in the specific context of organisational innovations in Sweden. It proceeds by way of reviewing the literature of both a general theoretical nature on innovations, including Swedish research, and then looks more closely at the empirical evidence on the QWL-competitiveness relationship at the micro-level from the 1990s. The various studies referred to in the survey show that where innovations are motivated primarily by an improvement in QWL, such improvement can lead to improved performance. Despite the evidence that firms can reap considerable performance advantages through attempts at increasing the quality of working life through greater job enlargement, job enrichment, competence development and delegated participation, there is also considerable evidence that some firms are actually eschewing such approaches in deference to short-run pressure for immediate results on the bottom-line of ...
The module aims to deepen the students ability to critically analyze different perspectives on strategic and organizational change and managing dynamic organizations. The focus is on managing of organizational change through strategy, leadership, corporate culture and organizational learning and, furthermore, on the environmental context of dynamic organizations and organizational change. From an internal point of view, the relations of power and resistance in dynamic organizations and organizational change will be noticed. The students will advance their skills in critical thinking and action, their written and oral presentation skills, their collaborative skills and their ability to work in groups. The skills and knowledge acquired through this course are thus crucial to the students future occupational career and to his/her ability to implement, manage and evaluate strategic and organizational change process in dynamic organizations. They are also important if the student wants to pursue further
Väsby Labs aims at turning the perspective in the urban planning process upside down and start development in a more organic way, step by step. By inviting inhabitants and other partners to an open process in dialogue, needs and future expectations become the fuel that is needed for the innovation to work out and become reality.. The municipality of Upplands Väsby presents a new model for urban planning and development, founded on an organic structure with a strong stakeholder focus. The proposed model addresses innovation in terms of both process innovation and organisational innovation, in line with the OECD definition. The proposed model clearly indicates strong learning and novelty aspects as well as a deep customer oriented approach.. Projektet Väsby Labs startades 2010 och omformar ett miljonprogramsområde för framtiden på ett nytt sätt. Syftet är att bygga en modell för hur samhällsutveckling kan ske på ett annat sätt än det traditionella. Bred idéförankring innan husen ...
Den 1:a januari 2007 sjösattes en organisation i princip utan nämnder i Tierps kommun. Organisationsstrukturen arbetades fram utav en av kommunfullmäktige utsedd parlamentarisk kommitté. Den politiska organisationen i Tierps kommun har sedan dess varit förebild till flera kommuners organisationsförändringar.. Ett av de bärande incitamenten i den parlamentariska kommitténs arbete var att vitalisera debatten i kommunfullmäktige och därmed stärka fullmäktiges roll i den politiska processen. En av kommitténs lösningar på den frågeställningen var att inrätta ett antal beredningar direkt kopplade till kommunfullmäktige. Beredningarnas arbetssätt skall även bidra till ökat inflytande och medvetenhet bland innevånarna i kommunen.. Parallellt med att verkställa intentionerna om vitalisering har utvecklingsarbetet fortsatt. På moderat initiativ har bland annat en ytterligare fast allmänpolitiskdebatt inrättats och kommunstyrelsen utreder nu förutsättningarna till webbsända ...
Den 1:a januari 2007 sjösattes en organisation i princip utan nämnder i Tierps kommun. Organisationsstrukturen arbetades fram utav en av kommunfullmäktige utsedd parlamentarisk kommitté. Den politiska organisationen i Tierps kommun har sedan dess varit förebild till flera kommuners organisationsförändringar. Ett av de bärande incitamenten i den parlamentariska kommitténs arbete var att vitalisera debatten i kommunfullmäktige […]. ...
The objectives of this course are to teach students about organisation systems, organisational change, attitudes, resistance to change, and how to overcome it. The course will make the students acquainted with theoretical concepts and frameworks relevant for these subjects and it will train the students academic skills necessary for recognizing, analysing, and managing organisational problems that emerge in ...
Civilminister Ardalan Shekarabi:. ¬Vi ska se till att de myndigheter som ger oss viktiga beslutsunderlag i form av analyser och utvärderingar inte styrs och organiseras på ett sätt som ökar riskerna för att det skapas begränsande stuprörstänkande i politiken och förvaltningen.. Det handlar om de sektorsanknutna analysmyndigheterna Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), Myndigheten för kulturanalys, Tillväxtanalys, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys samt Trafikanalys.. Behovet av organisationsförändringar, sammanslagningar eller samlokaliseringar av myndigheter eller andra samarbeten ska övervägas. Detta för att säkerställa att regeringen har tillgång till analys- och utvärderingsresurser som är effektiva och fyller regeringens behov både när det gäller utvärdering av politiska reformer och mål för enskilda politikområden.. Uppdraget ska ...
I de optimala fallen finns fullständig information att tillgå för att utveckla applikationer som förbättrar och förenklar interaktioner och kundprocesser. Detta är sällan möjligt för de flesta företag. Vi beskriver därför framkomliga ansatser och metoder som fungerar som genvägar för företag i väntan på fullständig systemintegration och anpassade gränssnitt för analys och uppföljning.. Vidare beskriver vi utmaningar med teknikval, systemintegration och behov av organisationsförändringar. Slutligen summeras utmaningar för marknadsföringen i digitala kanaler, för att generera lönsamhet och tillväxt för företaget.. ...
Denna app är ett verktyg för att samla mötesrelaterad data till MEET-projektet. MEET-projektet skall visa hur teknisk och organisatorisk innovation kan skapa konkurrenskraftig produktion smarta och effektiva möten mellan människor (kunskapsarbetare), möten där personer även kan vara skilda åt i tid och rum men ändå samarbeta. I projektets kärna finns pilotinstallationer i lab samt industriella demonstratorer som skall visa effektiviteten av personmöten för att hantera A) drift, b) Kontinuerliga förbättringar och C) radikala förändringar av avancerade produktionssystem. Förväntade effekter av nya och innovativa lösningar för möten är t.ex. öka produktivitet, säkerhet och kompetens. Projektet är indelat i tre faser, där varje fas som syftar till en högre teknisk mognadsgrad för resultaten: Konceptfas, Lab-pilotfas, och industriell Demonstratorfas (6). Målet med projektet är att skapa konkukurenskraftig och innovativ produktion genom radikalt nya möjligheter till ...
Alla fysiska besök ska förbokas per telefon, så att vi kan säkerställa att inga kunder kommer till mottagningen med luftvägsinfektion.. Vi som är i tjänst på Täbyhälsan är friska och överens om att sjukskriva oss vid minsta tecken på infektion.. Vi kan nu erbjuda digitala läkarbesök. Det är många gånger en god lösning, både för den som har en pågående infektion och för den som av annan anledning inte vill eller kan komma till mottagningen.. Vi erbjuder även digital samtalsterapi för den som så önskar.. Vi kan komma till er på arbetsplatsen för att t.ex. göra hälsoundersökningar och vaccinera. Vi vill uppmuntra er att om möjligt inte skjuta på planerade insatser till hösten, eftersom det finns risk för att våra kalendrar blir fullbokade då.. Vi finns som vanligt tillgängliga för frågor och rådgivning kring mycket av det ni kanske kämpar med just nu: hälso- och sjukvårdsfrågor, psykosocial arbetsmiljö, organisationsförändringar. Vi är bara ett ...
by admin , Nov 28, 2016 , MEET Denna app är ett verktyg för att samla mötesrelaterad data till MEET-projektet. MEET-projektet skall visa hur teknisk och organisatorisk innovation kan skapa konkurrenskraftig produktion smarta och effektiva möten mellan människor (kunskapsarbetare), möten där personer även kan vara skilda åt i tid och rum men ändå samarbeta. I projektets kärna finns pilotinstallationer i lab samt industriella demonstratorer som skall visa effektiviteten av personmöten för att hantera A) drift, b) Kontinuerliga förbättringar och C) radikala förändringar av avancerade produktionssystem. Förväntade effekter av nya och innovativa lösningar för möten är t.ex. öka produktivitet, säkerhet och kompetens. Projektet är indelat i tre faser, där varje fas som syftar till en högre teknisk mognadsgrad för resultaten: Konceptfas, Lab-pilotfas, och industriell Demonstratorfas (6). Målet med projektet är att skapa konkukurenskraftig och innovativ produktion genom ...
En VD är ytterst ansvarig för vilket resultat som åstadkoms i organisationen. Låga resultat är en stor anledning till att VD byts ut. Vem vill jobba på ett företag som inte går bra? Vem vill samarbeta med någon som inte håller sitt ord? Tänk bara på all oro som finns kring organisationsförändringar. Jag vet inte hur många medelålders människor jag har mött som är oroliga för att de inte ska räcka till och kunna få ett nytt uppdrag. Ändå är våra trygghets- och anställningsavtal unikt bra internationellt sett. Många sätter inte ens upp mål och av dem som gör det når långt ifrån alla dem.. Ja hur gör de som lyckas? I CEO-Genome-studien får vi siffror på att detta är en mycket viktig förmåga. De VD:ar som kan påvisa att de kan producera resultat blir dubbelt så ofta anställda som VD och deras chanser att lyckas är 15 ggr större. 94 % av starka VD:ar genomförde det de hade åtagit sig. En nyckelfaktor är att sätta realistiska förväntningar från ...
Kasinospel ipad detta var inte så allvarligt till en början, några av de viktigaste egenskaperna för att lyckas. I många av debatterna som förts om arbetsklimatet på Sida har biståndsminister Gunilla Carlssons toppstyrning av organisationen och allehanda organisationsförändringar pekats ut som orsak till missnöjet, plus dussintals tekniska analysindikatorer. Betfair ger dig som ny spelare chansen att spela på det klassiska Derby della madoninna mellan Milano klubbarna Milan och Inter, mitt i den mörkaste och dystraste årstiden. Man kan dock knappast lasta enskilda jägare på trakten för att de tar chansen att bli av med vargen genom skyddsjakt, knivar och gafflar av plast. En siker träffade jag på också, förekommer endast i något enstaka fall. Under utbildningarna går vi till exempel igenom vad medarbetarna ska göra när larmet går, då har jag precis börjat springa runt på ett fält för att klättra och krypa och svettas. En vanlig konventionell förbränningsmotor ...
Organisationsförändringar och effekter på belastningsergonomi Mikael Brännmark, KTH och Helix Jörgen Eklund, KTH och Helix Malin Håkansson, KTH Kjerstin Vogel, KTH Avdelningen för ergonomi, Skolan för
Disruptive innovation är ett hett modeord i managementvärlden just nu. Begreppet skapades av Clayton Christensen på Harvard Business School och har den något klumpiga svenska översättningen omstörtande innovation.. Det råder viss förvirring om vilka innovationer som ska få kallas disruptiva, men ordet associeras främst med oväntade tekniska lösningar som är enklare och billigare än de etablerade. De kluriga nyheterna kan snabbt få stora jättar på fall, men inte genom att konkurrera med dem på deras egna villkor. De underminerar i stället gamla affärsmodeller, förändrar synen på vad som är kundvärde och hittar nya kundgrupper som aldrig annars hade blivit kunder. En disruptiv innovation vänder upp och ner på spelplanen och skriver om reglerna.. Ett kärt diskussionsämne är om Apples iPhone är en disruptiv innovation eller inte. Clayton Christensen menar att iPhone visserligen var ett stort genombrott och knäckte marknadsledaren Nokia, men den skapade inte en ny ...
Står ni inför en organisationsförändring i ert förändringsarbete? Förändring är ofta svårt för de flesta medarbetare och att genomföra organisationsförändringar är krävande mentalt och tidsmässigt. Detta är något som Omnisale kan hjälpa er med genom att planera och genomföra hela organisationsförändringen.. Omnisale hjälper er med att ta fram en organisation som stöttar ert arbetssätt, samtidigt som den är så effektiv och produktiv som möjligt. Därefter tar vi fram en plan för hur organisationsförändringen ska genomföras som inkluderar alltifrån arbetsrätt till tidsplanering. Vi inkluderar även en riskbedömning för att säkerställa så låg risk som möjligt i förändringsarbetet.. ...
Region Västernorrland har förslag på att göra organisationsförändringar som bland annat innebär att filialerna i Örnsköldsviks kommun kan komma att avvecklas. Nu bjuder Primärvården in till dialogträffar med invånarna för att diskutera förändringarna.
Förändringar är utmanande och med en ständig teknisk utveckling, behov av hållbara och flexibla strategier, nya processer, organisationsförändringar, ökad tidspress och större komplexitet i förändringar kan det vara en utmaning att behålla lugnet och kontrollen när det stormar omkring oss. Rese- och besöksnäringen är inget undantag.. I denna 6-veckors kurs, utgår vi ifrån rese- och besöksnäringens nya förutsättningar. Kursen inleds med att vi tittar på de trender och förutsättningar som påverkar rese- och besöksnäringen idag och framöver. Du kommer sedan, utifrån dessa förutsättningar, att stärkas i hur du påverkar och skapar framgångsrika förändringar så att de fungerar i vardagen. Du får verktyg för att göra förändring meningsfull och levande - både i en mer begränsad förändringssituation eller när du ska leda utvecklingen till en kultur som är mer agil, modig och innovativ.. ...
Hur vet man att man får önskade effekter av förändringsarbetet? Hur vet man vad och hur man ska mäta effekterna av förändringarna? Vi mäter för att få kunskap… ...som vi sedan kan omsätta i beslut och åtgärder. Hur ska man tänka? Vad ska man mäta? Hur ska man tänka för att mäta rätt?
För dig som är på jakt efter en ordentlig amningsbehå så har vi fått in flera nyheter som är såväl praktiska som snygga ...
Byte av examinator: En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att byta examinator (6 kap. 22 § HF ...
För oss omfattar ordet organisationsutveckling det mesta som vi gör. Därför hittar du exempel på området under flera rubriker på vår webbplats. Det kan ändå finnas skäl att uppmärksamma några områden som inte har någon annan speciell plats på vår webbplats.. Vi har både lång och bred erfarenhet av förändringsarbete både i stort och smått som berört människor och organisationer. Organisationsförändringar får de flesta som arbetar i en organisation förr eller senare uppleva. Därmed är det många som har sina egna erfarenheter av detta. Att driva, planera och genomföra, organisationsförändringar är det inte lika många som har erfarenhet av. Kanske har du varit med om organisationsförändringar som du upplevt negativt av någon anledning? Precis som för alla andra förändringsarbeten skadar det inte med erfarenhet. Ofta är det många som kan drabbas om en organisationsförändring inte fungerar.. Att dra igång en organisationsförändring utan erfarenhet är ...
Artikeln Varför kan teknik slå politik?, skriven av mig, Mirko Ernkvist, Christofer Laurell och Jan Jörnmark är nu publicerad i Ekonomisk Debatt. Vi förklarar hur och varför nya företag inte bara kan ta överhanden i ett teknikskifte, utan också varför detta sker i de fall då även existerande institutioner talar för de etablerade aktörerna. Mogna företag saknar ofta incitament att förändra institutioner då de redan är anpassade till en given ordning, nya företag har å andra sidan inget att förlora. Att den nya tekniken ibland också kräver nya kompetenser talar för att teknik kan slå politik. Det skapas en vit fläck i vilken de nya aktörerna får växa ohämmat till en början, med hjälp av Moores lag och nätverkseffekter får de nya spelarna att försprång som blir svårt att ta igen.. Artikeln kan läsas här.. ...
Idag skriver Liberala Nyhetsbyrån (Kristianstadsbladet) och Joakim Broman om förra veckans begivenheter. Roligt också med direkt referens till Anders Gustafssons avhandling:. Alla utvecklade ekonomier gör det. Miljard efter miljard satsas år efter år på innovationspolitik, det vill säga företagsstöd som ska få nya, spännande företag att växa fram och bidra till tillväxten. Men vad är effekten av de satsade pengarna? Som Jason Potts, professor på Kungliga Tekniska Universitetet i Melbourne, uttryckte det på forskningsinstitutet Ratios boklansering i veckan: the dirty little secret är att vi trots decenniers studier aldrig hittat någon effekt.. Enskilda studier kan hitta kortsiktiga resultat. Anders Gustafsson, doktor i nationalekonomi vid Jönköping International Business School, pekar i sin avhandling på en tillfällig sockerkick, där företag exempelvis kan anställa fler. Men effekten avtar snabbt och det tycks inte finnas någon långsiktig ...
Arbetsmiljöarbetet ska inte bara skydda arbetstagare från skador, det kan också vara ett hälsofrämjande arbete som skapar en god hälsa. I ett uppdrag från regeringen har Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap sammanställt friskfaktorer som kan bidra till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö.
GEHC är en del av GE koncernen som har som sin uppgift att vara ledande inom sitt affärsområde. För en sådan organisation är det viktigt att ha ett framgångsrikt samarbete och att allokera sina resurser på bästa möjliga sätt för att skapa innovativa produkter. GEHC upplever ett missnöje i den innovativa processen mellan finans- och FOU avdelningen. Detta missnöje är en brist i kommunikationen som försvårar samarbete, informations- och kunskapsöverföring mellan dessa två avdelningar. GEHC har bestämt sig för att genomföra en organisatorisk förändring där avsikten är att förbättra samarbetet mellan FOU- och finansavdelningen i den innovativa processen. Syftet med denna uppsats är att undersöka GEHC:s organisatoriska förändring och dess effekt på samarbetet mellan avdelningarna. Vidare kommer uppsatsen att visa på alternativa funktionsformer för finansavdelningen och vilka för- och nackdelar dessa har för avdelningarna i den innovativa processen i GEHC. ...
misc{1356895, abstract = {I nutida samhällen förekommer målinriktad planering av hur människor och grupper ska samverka i olika syften. Institutioner och organisationer förändras på ett planerat sätt, antingen för att effektiviseras eller för att förändra sina uppgifter i samhället. Vi fann det intressant att studera hur organisationer förändrar sig utefter samhällets krav och ständiga förnyelser. Utifrån en tidigare studie på ATCC Malmö ville vi beskriva den omorganisering som pågått där, men denna gång ur ett personalperspektiv. Syftet med denna studie blev således att, utifrån personalens reflektioner och reaktioner kring den organisationsförändring som ATCC Malmös ledare implementerat, analysera förändringen med avseende på vilka möjligheter det fanns till lärande för medarbetarna. För att uppfylla vårt syfte valde vi att göra en empirisk studie och använda oss av en kvalitativ strategi med djupintervjuer. Vi har inte tagit ställning till någon ...
Fram till igår så var ordet Kaizen mer eller mindre okänt för mig, jag hade visserligen hört ordet tidigare men utan att tänka på vad det står för. Kaizen kommer från japanska och betyder förbättring och är ett begrepp inom management myntat av Taiichi Ohno.. I Sverige används ordet främst om ett förhållningssätt till kvalitet inom en verksamhet, där aktiviteterna ständigt förbättras genom att ständigt genomföra många små modifieringar.. Kaizen innebär alltså strävanden efter kontinuerlig förbättring och handlar inte om att radikalt förändra processer, målet med kaizen är att minska slöseri inom företaget det vill säga eliminera moment som innebär kostnader utan att de tillför något värde. Åtgärderna inom kaizen begränsas inte till det enskilda företaget, utan omfattar också såväl leverantörer som personalens hälsa och välmående utanför arbetsplatsen.. Ingen verksamhet är perfekt utan måste hela tiden granskas och förändras för att ...
Companies exist because there is a demand for their products and services. Companies need to logistically coordinate all their processes for them to grow and optimize their profits. Logistics is an area in constant development, where the old views become accepted and new ones become focus areas where the direction has gone from being cost-oriented to focusing on change processes, lead times and competitive means. This case study was performed towards a manufacturing company where the work was carried out with an affiliate company in Shanghai, China. The main company has its headquarter and production in Gävle, Sweden. The case study was limited towards the sales department and its impact on inventory control from a cost perspective. The study purpose was to examine how the sales processes affect the inventory control by going through the process from when the first contact being taken with the company to the final product arriving at customer. By mapping the entire process, one can find out the ...
Want to create new habits and lead successful change processes? The way there goes through psychological training. We regularly post new, research-based training tips for use in your personal, everyday training or in meetings with your team. You are welcome to contact us if youre interested in how we can help your organisation.
[email protected]. Jonas +46 70 309 90 79 - Helena +46 70 693 66 74. Ringla C/O Conning - Tengdalsgatan 44 - 116 47 - STOCKHOLM. ...
[email protected]. Jonas +46 70 309 90 79 - Helena +46 70 693 66 74. Ringla C/O Conning - Tengdalsgatan 44 - 116 47 - STOCKHOLM. ...
Westander Klimat och Energi ger varje fredag ut Veckans klimatnyheter, ett kostnadsfritt nyhetsbrev som innehåller ett urval av aktuella klimatnyheter.. Vi ger ut Veckans klimatnyheter för att bidra till ett ökat engagemang i klimatfrågan och för att inspirera fler aktörer att bidra till minskad klimatpåverkan. Westander tar inte ställning till innehållet i de nyheter som förmedlas. Nyheterna förmedlas utan faktagranskning och med referens till källa.. Läs tidigare utgåvor av Veckans klimatnyheter ». ...
[email protected]. Jonas +46 70 309 90 79 - Helena +46 70 693 66 74. Ringla C/O Conning - Tengdalsgatan 44 - 116 47 - STOCKHOLM. ...
[email protected]. Jonas +46 70 309 90 79 - Helena +46 70 693 66 74. Ringla C/O Conning - Tengdalsgatan 44 - 116 47 - STOCKHOLM. ...
Premiär för promenad och löparskor på Sulverkstan som är designade och utvecklade av svenska Craft . Sulverkstan kan nu hjälpa dig med både inlägg som korrig...
[email protected]. Jonas +46 70 309 90 79 - Helena +46 70 693 66 74. Ringla C/O Conning - Tengdalsgatan 44 - 116 47 - STOCKHOLM. ...
Till alla kurserna ingår allt material och såklart bjuds det på fika. Till Layout kursen behöver Du ta med 2-4 foton, annars finns allt Du behöver här. Kostnad 200 kr per person och kurstillfälle. Varje kurs tar ca 2½ timme. För mer information och anmälan, kontakta oss på tel. 0768-481222 eller maila [email protected] ...
[email protected]. Jonas +46 70 309 90 79 - Helena +46 70 693 66 74. Ringla C/O Conning - Tengdalsgatan 44 - 116 47 - STOCKHOLM. ...
Kursen omfattar tre intensiva dagar som ger dig förmågan att effektivt och framgångsrikt genomföra den organisatoriska sidan av förändringar. Utbildningen genomförs med hjälp av en strukturerad process och särskilt utvecklade verktyg.
Kursen omfattar tre intensiva dagar som ger dig förmågan att effektivt och framgångsrikt genomföra den organisatoriska sidan av förändringar. Utbildningen genomförs med hjälp av en strukturerad process och särskilt utvecklade verktyg.
Med Change Management får du verktygen för att framgångsrikt leda och driva förändringsprocesser oavsett om det handlar om att införa Lean, hantera kriser...
Dagens organisationer lever i en ständigt föränderlig omvärld, en omvärld som förändras mer och snabbare än någonsin. Organisationerna behöver därför också kontinuerligt förändras. Snabbt. Effektivt. Och med snabbast möjliga utväxling till lägsta möjliga kostnad. Men förändringar brukar ta tid… Och kosta… Lean Agile Change Management™ är en modell som kombinerar tänket och arbetssätt ifrån lean och agila metoder med metoder för traditionell förändringsledning. Visuell kommunikation, feedback och delaktighet är några av de viktigaste byggstenarna i modellen. Med hjälp av stå-upp-möten, förändringstavlor, ständiga förbättringar, retromöten och direkt kommunikation får du en större möjlighet att fånga medarbetarnas intresse, skapa motivation och minska eventuellt motstånd mot förändring.. Modellen är applicerbar på alla typer av verksamheter - såväl privata som offentliga - och både tjänste- och tillverkningsföretag.. ...
Hur man kan utveckla en Change Management projektplan Förändringsarbete fokuserar på de förändringar som medlemmar i en organisation ansikte under en företagsrelaterade övergång. För förändringshantering vara klar smidigt, måste verktyg, processer och planer på plats för att mildra potentiella problem o
Som certifierad inom förändringsledning (change management) är det lätt som en plätt att se den ekonomiska vinningen med en effektiv förändringsledning. Förändringsledning är både hyllad och bespottad, hyllad av de med insikt, bespottad av de som inte vill förstå att det är människorna i organisationen som skapar långsiktiga och bärande resultat.. ...
Information till samtliga Sveriges dialysavdelningar med anledning av organisationsförändringar inom Teknisk Service.. För att ta del av informationen klicka här ...
Köp begagnad Managing Organizational Change: A Multiple Perspectives Approach av Ian Palmer,Gib Akin,Richard Dunford hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt - Sveriges största marknadsplats för begagnad kurslitteratur.
Arbetslivets omvandling genom organisatoriska förändringar (Innbundet) av forfatter Anders Wikman. Pris kr 149. Se flere bøker fra Anders Wikman.
Om du har frågor, behöver hjälp, hittar en bugg eller vill ge feedback kan du göra det här nedan. Du når oss också direkt per e-post [email protected] eller via telefon 031-772 3744. ...
Jag stöttar ledare som vill förbättra arbetsklimatet och utveckla grupper till starka, innovativa och hållbara team, där alla förstår vem kunden är.
på ert användarmöte 2018 kom ett halvt löfte att ha en publik prioriterad backlog.... där man kan följa vad som sker på ett spårbar sätt. Min erfa...
Det är viktigt att inte skapa policy-, rutin och måldokument på alltför många ställen. Därför är det en fördel att skapa en policy på en övergripande nivå i organisationen. Policyn kan då lättare följas upp i samband med den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).. Ett generellt råd är att antalet policy-, rutin och måldokument i arbetsmiljöarbetet inte är för många. Alltför många av dessa styrdokument leder till att fokus förloras i det förebyggande arbetet.. Policy, riktlinjer och rutiner ska vara kända av chefer och medarbetare i verksamheten. Skyddsombud och arbetstagare ska ha möjlighet att vara delaktiga när dessa dokument tas fram. Om dessa dokument tas fram centralt i en stor organisation kan en bearbetning behövas på förvaltnings- eller arbetsplatsnivå. ...
Forskningen handlar om organisationsförändringar och förändrade arbetsförhållanden för kvinnor och män och om styrning, ledarskap och arbetsvillkor särskilt i offentliga organisationer. Genusperspektiv och metodutveckling för arbetslivsforskning är andra intresseområden. Jag har lett flera större forsknings- och metodutvecklingsprojekt, bl a MOA-projektet (Moderna arbets- och livsvillkor för kvinnor och män). Det handlade om metoder och forskningsansatser för att studera och analysera kvinnors och mäns arbetsvillkor och studier av organisatoriska förhållanden och förändringar, dvs analyser av data på flera nivåer. Jag var ansvarig för den svenska delen av ett EU projekt: MEADOW (Measuring the Dynamics of Organization and Work, 6:e ramprogrammet). Här utvecklades riktlinjer och metoder för jämförande studier av konsekvenser av organisatoriska förändringar och dess ekonomiska och sociala konsekvenser. Andra senare projekt har handlat om sociala relationer i ...
SLL Innovation startade på Danderyds sjukhus 2003 och sedan 2013 är SLL Innovation ett landstingsövergripande innovationssystem, uppbyggt genom ett samarbete mellan aktörerna: Danderyds sjukhus AB, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset AB, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), Södertälje sjukhus AB samt Tio Hundra AB. SLL Innovation har även ett samarbete med privata vårdgivare och Locum AB.. För SLL innovation är ingen idé för liten! Har du kommit på en idé eller en förbättring på din arbetsplats kan du få hjälp att utveckla den av SLL Innovation. Vi vet att medarbetare runtom i landstinget har kreativa lösningar på verkliga behov. Kom ihåg att ingen idé är för liten eller för enkel - vi hjälper dig att tänka vidare.. Ylva har under åren haft och har ett nära sammarbete med SLL innovation (Stockholms läns landstings innovation) Se filmen där en del av MID´s arbete beskrivs och där Ylva själv är med och berättar.. Läs mer om SLL innovation ...
Här lyfter vi fram goda exempel som kan användas som inspiration och kunskapsbas för alla som på olika sätt arbetar med utveckling av social innovation. Det handlar om nya sätt att ta sig an och tackla några av de stora utmaningar som vårt samhälle står inför.. Sociala innovationer är ofta brukar- och medborgarorienterade och tvärsektoriella i sin karaktär och strävar efter att nå en hållbar utveckling vilket inbegriper både ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Social innovation kan vara såväl småskalig och lokal, som av större systemförändrande karaktär.. Du kan söka genom att välja de kommuner du är nyfiken på, skriva text i sökfältet eller sortera i rullisten.. Vi behöver också din hjälp att hitta sociala innovationer! Klicka här för att tipsa oss.. ...
Här lyfter vi fram goda exempel som kan användas som inspiration och kunskapsbas för alla som på olika sätt arbetar med utveckling av social innovation. Det handlar om nya sätt att ta sig an och tackla några av de stora utmaningar som vårt samhälle står inför.. Sociala innovationer är ofta brukar- och medborgarorienterade och tvärsektoriella i sin karaktär och strävar efter att nå en hållbar utveckling vilket inbegriper både ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Social innovation kan vara såväl småskalig och lokal, som av större systemförändrande karaktär.. Vi behöver också din hjälp att hitta sociala innovationer! Klicka här för att tipsa oss.. ...
Ekonomisk tillväxt skapas genom utveckling eller spridning av innovationer. Innovationer är ofta ett resultat av forskning och utveckling eller annan samverkan där människor delar med sig av kunskap och idéer skapas. På landsbygden kan innovationsverksamhet hindras av långa avstånd, få kontaktytor, förhållandevis låga utbildningsnivåer och det faktum att företag ofta är väldigt små och utan egen forskning.. I rapporten studeras innovationsverksamhet på landsbygden. Framförallt diskuteras hur innovationsnivån på landsbygden kan mätas, hur spridningen av innovationer går till samt om skillnader mellan stads- och landsbygdsmiljöer kan tänkas påverka statens roll i att stödja innovationsverksamhet.. ...
Jag tror vi måste ta till betydligt hårdare åtgärder för att vända det här. Förbjud försäljning av nya fossildrivna fordon inom ett par år - inte 2030. Förändra processer i industrin som bidrar till stora koldioxidutsläpp, t.ex. inom stålframställning, cementindustri och raffinaderier. Stoppa genast all ny prospektering av olja, kol och gas och sätt ett slutdatum för användning av dessa energikällor globalt.. Tror också att vi måste satsa på att återföra koldioxid från atmosfären och lagra den där den inte gör skada. Även om vi skulle sluta alla utsläpp inom bara några år har vi redan gjort alltför mycket skada.. Det här var en litet dyster betraktelse, men egentligen är jag optimist - teknikoptimist. Vi har redan mycket av den teknik som behövs för att vända det här. Solen vräker ner energi över jorden varje dygn, mer än vi någonsin kommer att behöva. Det handlar bara om att fånga in den. Energilagring är nyckeln till att lösa det här och jag ...
Det är nu vi ska vara innovativa. Den som är uppfinningsrik kan kanske klara den ekonomiska nedgång som vi är i nu och som kommer. Här kommer fem inspirerande exempel. Ett råkar vara mitt eget, inte särskilt ödmjukt, men det gäller att passa på. Fast jag väntar ändå till sist.. 1. IDG. Mediakoncernen för IT-branschen, så kan man väl kalla dem, var tvungna att ställa in sitt stora, lukrativa event Webbdagarna, på grund av coronaviruset. Eller måste de det? Nej, de ställde blixtsnabbt om till ett digitalt event. Coolt!. 2. ExpanderaMera. Bemanningföretaget inom byggbranschen har personal över och vad gör man då? Jo, hyr ut sina anställda per timme som handymen till privatmarknaden. Ägaren Jessica Löfström skickar dessutom ut pressmeddelandet som en videoselfie.. 3. SVT. När alla äldre sitter isolerade ställer man om programtablån och sänder populära repriser med gammaldags hallåor. Sällskap med SVT, kallar man det. Nu får vi se Jovan Radomir och Ritza ...
Grandezza har rekryterat en ny konsult, Sandra Petersson, som är inriktad på innovation och innovationsledning.. Sandra har studerat innovation med inriktning på psykologi vid Mälardalens Högskola. Hon har också arbetat som konsult där hon arbetat med innovation, management- och projektledningsfrågor.. Då Sandra inte har så lång konsulterfarenhet som övriga konsulter på Grandezza så kommer hon att genomgå ett trainee-program tillsammans med Agnes Åström där teori och praktik varvas inom områden som Value Management och Change Management mm. ...
Get inspired to think outside the box with your IT strategy by diving deep into todays disruptive technology innovation, from 3D printing, to IoT, to everything in between.
Insights | En blogg om Digital Workplace, Produktivitet, Digitalisering, Change Management, Projektledning, IT konsulter och Innovation.
Göteborg, 4 december 2014: SKF slår samman sina två affärsområden för industrimarknaden, Strategic Industries och Regional Sales and Service. Förändringen kommer att ge industriella kunder tillgång till SKFs livscykelkoncept, genom en förenklad organisationsstruktur. Den kommer även att öka fokus på organisk tillväxt och lönsamhet och därmed stödja koncernens finansiella mål.. Från 1 januari 2015, kommer SKF att ha tre affärsområden: Industrial Market, Automotive Market och Specialty Business.. Tom Johnstone, vd och koncernchef: SKF har under ett antal år utvecklats till att bli det ledande kunskaps- och teknikfokuserade företaget vi är idag, samtidigt som vi framgångsrikt utvecklat vår verksamhet och förbättrat lönsamheten. Den nya, förenklade organisationsstrukturen är ett logiskt nästa steg i vår utveckling och kommer att stärka vårt kundfokus. Den kommer också göra det lättare för oss att möta marknadens ständigt förändrande krav. Vi kommer att ...
Enligt regeringen urholkar dagens styrning tilliten till det offentliga.. Regeringen tar ett första steg mot att utveckla styrningen i offentlig sektor bort från New Public Management. Det finns mycket stor potential i en förändrad styrning, dagens modell har lett till en ökad administrativ börda och att yrkesprofessionernas roll försvagats. Styrningen har bland annat tagit sin utgångspunkt i varuproduktion och ekonomistyrningens fokus på kostnader snarare än på vad verksamheten ska åstadkomma. Detta har lett oss fel.. Actea har långvarig praktisk erfarenhet av hur dagens fragmenterade och produktinspirerade styrning helt i onödan bidrar till ett omfattande resursslöseri. Håkan Steenberg seniorkonsult på Actea kommer att dela med sig av tankar och erfarenheter kring morgondagens styrning ...
Senior Project Planner ENG Bauen Ltd is recruiting on behalf of client in Stockholm. Position for a Senior Project Planner to take up an influential long term contract position based out of Stockholm, Sweden supporting the multiple multimillion pound plant upgrades at a specialist manufacturing facility. This is an ideal role for a client-side senior planner with a strong background in P6 planning, change management, forecasting, budgets, EPCM, Commissioning and the experience to see a project through from FEED to execution. The main purpose of the position will be to support various projects from infrastructure projects, equipment & asset installation projects and maintenance projects on brownfield sites, you will also be overseeing the general management of the EPCM contractor and clients. ...
I tisdags förmiddag så var jag inbjuden till förändringsnätverket hos Svenskt projektforum för att presentera Hur man skapar förändringsutrymme eller att leda under stor osäkerhet. Det var svårt att hitta hur jag skulle begränsa presentationen först, att skapa förändringsutrymme handlar om så många olika saker men till slut valde jag att inrikta presentation på ledarskapet. Anledningen till att fokusera på ledarskap är att Change Management börjar med ledarskap och faller om det finns en brist i ledarskapet. 4 Capabilities Leadership Framework är ett väldigt väl fungerande ramverk för ledare i förändring som kan väldigt kort sammanfattas i fyra kompetenser. […]. ...
Vad händer när en organisation behöver förändras? Ledningen tar ofta initiativ till ett projekt där en grupp anställda formulerar förslag om vad som bör göras. Men det är sällan förslagen återförs till dem som arbetar i den ordinarie verksamheten.
​We are management consultants offering services in four imperative areas: Project management, Change management, Business development and Procurement.
Idag är design en central förmåga hos ledande företag. Design har gått från något en liten grupp personer kunde arbeta med vid sidan av den övriga verksamheten, till en naturlig del av hur bolag arbetar med affärsutveckling och innovation för att skapa framgångsrika produkter och tjänster. Design kan hjälpas oss att identifiera och lösa affärsutmaningar och hitta nya affärsmöjligheter. Det kan handla om att skapa en stol eller ta fram en digital app men också om att skapa en förändring i en organisation eller lösa en social utmaning i vårt samhälle. Designmetodik är centralt för att tackla komplexa problem såsom dagens hållbarhetsutmaningar. Ofta tänker vi på design som färg och form, men här pratar vi om om design på ett bredare sätt. Sättet vi ser på design påverkar hur framgångsrikt vi kommer kunna använda oss av det inom ramverket. Kundcentrering, design thinking, innovation är viktiga delar av att lyckas med en agil transformation som helhet. Därför ...
Britt har stöttat oss på Elektroskandia i vårat arbete med förändringsledning. Elektroskandia satsar på framtiden och bygger ett nytt centrallager, det medför inte bara en fysisk flytt utan även nya processer och arbetssätt. Vi är närmare 350 medarbetare i Örebro som berörs av detta och alla har olika sätt att bemöta den förändring vi står inför. Britt har visat på förmågan att snabbt sätta sig in i situationen och kunnat dra paralleller från sina tidigare erfarenheter av förändringsarbete.. Genom föreläsningar och övningar med chefer och mellanchefer har hon inspirerat och delgett sina erfarenheter från omorganisationer och fysiska flyttar av verksamheter. Britt fick snabbt våra chefers förtroende genom sin trygga framtoning och kompetens inom området. Hon har även agerat bollplank och coachat mig och min kollega som leder arbetet med Change management internt hos oss.. För mig som kommunikatör tar jag särskilt med mig Britts syn på vikten av kommunikation ...
EXPO MEDIA AB är ett managementkonsultbolag specialiserat på Change Management och utbildning/träning. Vår unika kompetens består i att skräddarsy affärssimuleringar för våra kunder. Affärssimuleringar är ett effektivt sätt att skapa förståelse och att träna chefer och kollegor på vad konsekvenserna blir av ett visst handlande eller beslutsfattande. Genom att avspegla verkligheten kan alla som deltar bidra med sina egna erfarenheter.. ...
Innovationer kommer ofta till i liten skala utan att innovatören har förstått principerna bakom (t ex samverkande sjukvård). Stödprocessen är ett gott innovationsklimat. Det kan kallas för medarbetardriven innovation, vardagsinnovation, ständiga förbättringar etc.. Att lära genom att göra, använda och interagera leder ofta till innovationer (t ex användning av Skype till vårdplanerig för äldre). Innovationer kan också skapas genom erfarenhetsutbyte i forskningscirklar, tjänstedesign eller andra metoder för problemlösning - i samarbete med näringsliv och akademi.. För implementering och användning av innovativa processer/produkter krävs tydliga mål, strategier och resurser. Innovationsupphandling gör det lättare att få användning av innovationen i verksamheten och med fribrev, patent och mönsterskydd kan man sprida innovationen vidare.. I en organisation där man skapat tillitsfulla relationer och accepterar misstag finns det en bra grogrund för idégenerering. Det ...
Maria Wester har utsetts till ny IT-chef i Sveviakoncernen. Maria Wester kommer närmast från PwC som chef för områdena Change Management, Business Relationship Management och Service Desk.
Det israeliska företaget Netafim skapade ett avancerat bevattningssystem för små lantbruk i torra klimat. Systemet finjusterar vattenmängderna genom att mäta fuktighet, salthalt och gödselmängd i jorden samt vara uppkopplat mot väderlekstjänsterna. Vinsten: 3-5 gånger större skördar.. Tekniken fungerar, kunderna har stora vinster att hämta och marknaden är stor. Ändå gick försäljningen hopplöst trögt i början. Småbönderna tvekade att investera i ett så avancerat system och misstänkte att företaget skulle tjäna mycket mer än de själva.. Lösningen blev vad Karan Girotra och Serguei Netessine, lärare vid Insead Business School i Frankrike, beskriver som en affärsmodellsinnovation. Det innebär att du håller fast vid din befintliga produkt, teknik och marknad, men tänker kreativt kring risktagande, nyckelbeslut och intäktsmodeller. Sådana innovationer syns ofta inte från utsidan och blir därmed svåra att kopiera.. Netafim litade tryggt på sin produkt men fick ...
Här hittar du våra kurser inom HR, allt från kortkurser i arbetsrätt, kompetensbaserad rekrytering, change management till diplomkurser för HR-chefer och HR-assistenter. Läs mer och boka.
Change Management är enda vägen för bestående resultat- och effektivitetsförbättring, där även internkulturen får ett lyft som avsevärt ökar företagets Employer attractiveness.
Barcelona, 28-31 januari 2020 - Cisco Live 2020 är Ciscos största Europa-event, och en samlingspunkt för 18 000 kunder, partners, IT-experter och visionärer som vill ta del av de senaste nyheterna från Cisco, och inspireras till att dra maximal nytta av digitaliseringens möjligheter.. Cisco visar upp nya lösningar inom cybersäkerhet, nätverksteknologi och digitala samverkansverktyg, samt för applikationsutveckling under eventet. Det genomgående temat för nyheterna är Ciscos mission att hjälpa partners och kunder hitta och utvinna affärsnytta ur digitalisering.. Cisco är i centrum av att hjälpa verksamheter uppnå konkreta resultat ur den snabbaste och mest omfattande teknologiska omvandlingen i historien, resultat som går bortom vad som tidigare ansågs möjligt, säger Ciscos Europachef Wendy Mars i sitt inledningstal. Företag över hela världen - oavsett storlek och bransch - är fortfarande bara i början av arbetet med att tämja potentialen i framväxande teknologier ...
av Olle Fagerstedt , okt 25, 2019 , Change management, Digital arbetsplats, Digital transformation, Digitalisering, Microsoft365, Nyhet. Alla pratar om den här förändringsresan. Oavsett om det bara viskas i korridorerna eller skriks från ledningsgrupper så har nästan alla vid det här laget någon relation till den. Likt ett mycket kärt barn har den dock väldigt många olika namn, och den tar sitt uttryck ...
Det smällde till rätt rejält här för en stund sedan, elledningarna gungade till och strömmen bröts. Lågtrycket Dennis drog ner en fullvuxen trettiometers tall, som slet av ledningen upp hit. Så nu är batteribackup inkopplat. Som ensam drabbad hamnar jag nog långt ner på Ellevios prioritetslista, i synnerhet som rätt många hushålls ström måste brytas för att de ska kunna reparera eller rent av byta ledningen.
Glommers Miljöenergi AB (GME) beviljades 2010 ett nationellt demonstrations och utvecklingsprojekt som pågår till december 2013.. GME har investerat i en mobil brikettanläggning baserad på skruvpressteknik utvecklad av polska Asket. Anläggningen är särskilt anpassad för stråråvara. Sveriges första s.k. Biomasser-vagn levererades i juli 2010 till Glommersträsk.. I september installerades österrikiska biobränslepannan Catfire i ett hyreshus där GME ska elda rörflenbriketter och sälja färdig värme till kommunala Arvidsjaurhem.. Målsättningen är att skapa lönsamhet för energigräset rörflen odlad på torvmark så att den småskaliga biobränsleproduktionen kan växa och outnyttjade odlingsmarker kan bli produktiva. I ett vidare perspektiv ska projektet bidra till att skapa nya arbetstillfällen, bevara odlingslandskapet i skogslandet, fasa ut fossil energi samt möjliggöra återförande av samhällets restprodukter som t.ex aska till kretsloppet i form av ...