Sunt förnuft säger att så kan det inte fortgå när de ekonomiska ramarna krymt. Pengarna måste satsas där de gör bäst nytta och ska inte längre fördelas utifrån idéer baserade på trial and error och ett diffust demokratitänkande. Då kan sammanställningar av typen The Dream Team vara vägledande. Med hjälp av ett par hundra referenser betonar rapporten vikten av systematik och ett vetenskapligt tillvägagångssätt när man vill förändra. Slutsatsen är att om man utnyttjar forskningens samlade resultat vid planering och beslut kan vårdkvaliteten öka samtidigt som verksamheten blir mer kostnadseffektiv.. I skuggan av den forskarkonferens, som arrangerades av den nu 20-åriga Workgroup of European Nurse Researchers (se sidan 45 i detta nummer) och parallellt med den efterföljande planering av kommande WENR-möten pågick en mera informell sammankomst i Helsingfors. Det var det sedan fem år etablerade European Editors Network som möttes för att diskutera fack- och ...
Under ett sjukvårdsbesök ville jag prata om ett par viktiga saker. Men tiden gick och jag försökte därför styra agendan mer. Det var inte okej enligt mottagningens riktlinjer sa sjuksköterskan. Jag fick inte styra detaljer, så som vad och hur länge vi pratade om vissa saker. Jag har skrivit mer om detta möte här. Jag mailade till överläkare efter besöket för att få tag på riktlinjerna. Jag ville naturligtvis läsa de så att jag lärde mig mer och fick en förståelse för hur jag i nuvarande system kunde få diskutera det jag behövde. Men det finns inga sådana riktlinjer enligt överläkaren. Min diabetessjuksköterska använder alltså riktlinjer som inte finns för att genomföra mötet med mig på det sätt som passar henom bäst. Det hade inte kostat någonting att låta mig vara med och styra agendan under mötet, det hade inte tagit mer tid och det handlade inte om att diskutera medicinska interventioner som inte är evidensbaserade och accepterade. Sjukvården måste ...
Under ett sjukvårdsbesök ville jag prata om ett par viktiga saker. Men tiden gick och jag försökte därför styra agendan mer. Det var inte okej enligt mottagningens riktlinjer sa sjuksköterskan. Jag fick inte styra detaljer, så som vad och hur länge vi pratade om vissa saker. Jag har skrivit mer om detta möte här. Jag mailade till överläkare efter besöket för att få tag på riktlinjerna. Jag ville naturligtvis läsa de så att jag lärde mig mer och fick en förståelse för hur jag i nuvarande system kunde få diskutera det jag behövde. Men det finns inga sådana riktlinjer enligt överläkaren. Min diabetessjuksköterska använder alltså riktlinjer som inte finns för att genomföra mötet med mig på det sätt som passar henom bäst. Det hade inte kostat någonting att låta mig vara med och styra agendan under mötet, det hade inte tagit mer tid och det handlade inte om att diskutera medicinska interventioner som inte är evidensbaserade och accepterade. Sjukvården måste ...
Under ett sjukvårdsbesök ville jag prata om ett par viktiga saker. Men tiden gick och jag försökte därför styra agendan mer. Det var inte okej enligt mottagningens riktlinjer sa sjuksköterskan. Jag fick inte styra detaljer, så som vad och hur länge vi pratade om vissa saker. Jag har skrivit mer om detta möte här. Jag mailade till överläkare efter besöket för att få tag på riktlinjerna. Jag ville naturligtvis läsa de så att jag lärde mig mer och fick en förståelse för hur jag i nuvarande system kunde få diskutera det jag behövde. Men det finns inga sådana riktlinjer enligt överläkaren. Min diabetessjuksköterska använder alltså riktlinjer som inte finns för att genomföra mötet med mig på det sätt som passar henom bäst. Det hade inte kostat någonting att låta mig vara med och styra agendan under mötet, det hade inte tagit mer tid och det handlade inte om att diskutera medicinska interventioner som inte är evidensbaserade och accepterade. Sjukvården måste ...
Vilken betydelse har infrastrukturer för forskningssamhället? Kvalitet - forskningsinfrastrukturer ger möjlighet till bättre forskning Kompetens - forskningsinfrastrukturer skapar mötesplatser med stor betydelse för kompetensutveckling Samhälls- och näringslivsutveckling - forskningsinfrastrukturer och den forskning som använder den kan bidra till samhällsutveckling och starkare industri Forskningsinfrastrukturer är en central komponent för att skapa förutsättningar för en intellektuell och kreativ miljö med möjlighet till forskarkarriär och tillgång till de mest avancerade verktygen och metoderna - och därmed skapa förutsättning för den mest innovativa och högkvalitativa forskningen För ett relativt litet land som Sverige är det avgörande att delta i internationella forskningsinfrastrukturprojekt för att ge forskarna tillgång till de främsta faciliteterna. Många gånger är etablerandet av nationella eller nordiska noder ett bra sätt att kanalisera deltagandet i större
Detta galleri innehåller 4 bilder. Föredrag av Fil. Lic. Anna Beckman Denna artikel är ur Röster i Radio 1932;våren och har också tidigare publicerats i föreningens årsskrift 1988. Den fysikaliska forskningen använder tre metoder nämligen den filosofiska, den matematiska och den experimentella. Det filosofiska tänkandet … Fortsätt läsa →. ...
generation Y, även kallad MTV-generationen eller Me-We-generationen, en inom samhällsvetenskaplig forskning använd benämning på den generation som omfattar personer födda på 1980- och 90-talen. Generation. (25 av 173 ord) ...
ProSales har sedan 2007 stöttat beslutsfattare med forskning inom sales excellence. Målet är nu att, som en del av Mercuri International, skapa en gemensam internationell plattform för att leverera forskningsbaserade insikter, ge råd till ledare inom försäljning och fortsätta att bygga ett kunskapsbaserat nätverk av försäljnings- och marknadschefer. Under det nya namnet kommer Mercuri International Research att fortsätta leverera de tjänster som förknippats med ProSales: chefsnätverk, rådgivningstjänster, föreläsningar, skräddarsydda forskningsprojekt och inte minst säljledarkonferensen The Sales Conference. Kontakt. Markus Ejenäs, Marketing Director Mercuri International ...
Internationell forskning om skolors ledning och styrning får allt större inflytande i vår nationella kontext. Denna forskning medför ofta en snävare syn på skolledarskap än vad vi är vana vid och den inrymmer också antaganden om att forskning inom utbildningsområdet ska medverka till att effektivisera skolor.
Opticom International Research r ett konsultf retag specialiserat p internationella marknadsanalyser och unders kningar. Sedan 1987 har vi genomf rt mer n 1000 uppdrag i ver 100 l nder. Vi har ett stort och djupt engagemang f r v ra kunder och vi kan erbjuda branschspecialister med spetskompetens inom market research och r dgivning. V r mission och v r dagliga drivkraft r att hj lpa v ra kunder att fatta b ttre aff rsbeslut ...
Denna rapports syfte har varit att genomföra en litteraturöversikt av internationell forskning och policy-relaterade dokument som behandlar frågor relaterade till att värdera frivilligt arbete i ekonomiska termer. Utifrån ett antal forskningsfrågor sammanställdes och analyserades de empiriska resultaten i relation till exempel till de definitioner, metoder och resultat som presenterades i materialet. För- och nackdelar med olika metoder samt med att värdera icke-monetära värden har också diskuteras. De empiriska resultaten analyserades sedan i ett andra steg med hjälp av ett ramverk om hur värden skapas, befästs och kommuniceras i allmänhet och mer specifikt utifrån frågan om vilken idealtypisk relation som bäst kan beskriva eventuella samband mellan olika metoder för att värdera det frivilliga arbetet och det frivilliga arbetet i sig. En sammanfattning av de empiriska resultaten visar för det första att det finns ett antal förespråkare och argument till varför ...
Avslutningsvis ser vi en diskrepans mellan behovet av nya styr- och ledningsformer samt en samlad instrumentmix, vilket framhålls i den internationella forskningen, och de mer traditionella stödinstrument som vi ser i de olika fallen. När det gäller så pass komplexa politiska målsättningar som att lösa samhällsproblem uppstår behov av att program ska bidra till strukturomvandling och systemtransformation. Den internationella forskningen framhåller att det då behövs nya sätt att sätta agendan, nya mål, nya prioriteringar, nya samarbetsformer, nya kombinationer av olika stödinstrument och nya styrformer. Vad vi ser i fallstudierna är att mer traditionella samverkansprojekt visserligen förnyas och omfattar ett större antal aktörer från olika typer av organisationer. Tillsammans definierar dessa det problem som ska lösas, vilket inte är vanligt i mer traditionella forsknings-program. I mer traditionella forskningsprogram är det, till exempel, vanligt att forskarna definierar ...
EU-projektet Center för Hälsoinnovation - Home of Internet of sports är ett marknadsprojekt som använder Östersunds skidstadion som ett testområde för att utveckla system för elitidrott såväl som att ta sig an samhällsutmaningar som folkhälsa och kommersialisera produkter och tjänster. Det är forskning i världsklass och syftet är att stärka konkurrenskraften hos regionens företag.. Forskarteamet samverkar med tre landslag: längd, skidskytte och alpint.. Kortsiktigt är siktet inställt på alpina VM i Åre 2019 och skidskytte-VM i Östersund samma år. Långsiktigt handlar projektet Home of Internet of Sports om att utveckla innovativ sportteknologi med kommersiell potential, men också om ett annorlunda sätt att bedriva idrottsforskning på.. Tester med landslagen för längdskidor och skidskytte utförs på Östersunds skidstadion med satsning mot VM 2019. Här utvecklas en spännande testarena för både elit och folkhälsa under de kommande åren. Projektets ...
Cecilia Bjursell är professor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University. Annika Engström är lektor i arbetsorganisation vid Tekniska högskolan, Jönköping University. Tillsammans driver de bloggen Collearn som är en arena för att experimentera, utveckla och presentera idéer kring vuxnas lärande och lärande i organisationer.. https://collearnblog.wordpress.com/. ...
RISKER OCH SÄKERHETSARBETE I BYGGBRANCHEN - EN KUNSKAPSÖVERSIKT BASERAD PÅ INTERNATIONELL FORSKNING. KUNSKAPSSAMMANSTÄLLNINGEN REDOVISAR INTERNATIONELL FORSKNING OM RISKFAKTORER OCH RISKPREVENTION I BYGGBRANSCHEN SAMT PEKA PÅ OMRÅDEN DÄR DET FINNS KUNSKAPSBRISTER. NÅGRA RESULTAT:. RESULTATEN ÄR INTE SÅ KONTEXTBEROENDE. DET FINNS VISSA KULTURELLA SKILLNADER MEN I STORT SETT PRESENTERAS LIKNANDE RESULTAT OAVSETT LAND ...
Kankas gård i Masku byter ägare. Stiftelsen för Åbo Akademi, som har ägt den medeltida herrgården sedan 1992, har sålt gården till bolaget Tractatus
Kartläggningen ska innefatta en beskrivning av den forskning som bedrivs inom Sverige inom området, och identifiering av kunskapsluckor och en sammanfattning av nationella och internationella forskningsresultat. Förutom rent medicinska aspekter bör relevant forskning inom andra områden beaktas, exempelvis neurovetenskap, psykologi, juridik, behandlingsmetoder, och sociologi.. Som grund för uppdraget ligger ett ökat behov av styrning med kunskap inom rättpsykiatrin. Målet är evidensbaserad praktik där kvalitetssäkrad kunskap sprids och används och där icke evidensbaserade eller skadliga metoder rensas ut.. Ladda ner uppdraget som PDF ...
Logistik och Transport Stiftelsen LTS uppdrag är att främja och stötta forskning och utveckling på transport- och logistikområdet. Stiftelsen har medverkat till att utveckla Chalmers och Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet som ett internationellt logistikforskningscentrum i samarbete med andra svenska och internationella forskningsinstitutioner.. Läs mer om projekt vi stöttat här. Vill du veta mer om pågående forskningsprojekt eller undrar du hur man kan få stöd genom LTS?. Kontakta John Wedel ...
Vad händer när lek, som inspireras av kultur, estetik och pedagogers rollgestaltningar, möter utforskande projektarbete? Vilka utmaningar och möjligheter till växande, lärande, glädje och samvaro innebär det för barn och pedagoger i förskolan? Vilka möjligheter till utveckling av förskolans verksamhet kan det innebära och kan det förstås som undervisning?. I den här boken beskrivs hur förskollärare och forskare tillsammans planerar, genomför och reflekterar över en förskoledidaktik som önskar leva upp till läroplanens intentioner om en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik för alla barn, men också för pedagogerna.. Boken är en beskrivning av ett forskningsprojekt där vad som kallas lekvärldar introducerades i en förskola vars verksamhet är starkt inspirerad av Reggio Emilia-pedagogikens utforskande arbetssätt. Författarna ger en översikt av internationell forskning om lek inom olika discipliner. De diskuterar lekens ställning i förskolan och beskriver ...
Seendets roll under mässan var viktig i den medeltida liturgin. I internationell forskning om medeltidskonst har visuella aspekter lyfts fram under de senaste tio åren. Det har betonats att senmedeltidens övergång till intromissionsteori, dvs att seendet utgår från bilden mot betraktaren, har haft stor betydelse för medeltidskonsten. I och med det läggs vikten inte längre vid betraktarens ögon och sättet att se, utan till bilden. Genom en fördjupad analys ämnar forskningsprojektet vidga befintliga tolkningsmodeller och synliggöra kalkmålningarna i ett bredare teoretiskt sammanhang. ...
I början av nästa år publiceras en antologi på engelska rörande rättsliga aspekter på autonoma fartyg. Boken med titeln Autonomous Ships and the Law har tagits fram inom ramen för ett internationellt forskningsprojekt vid Nordiskt institut för sjörätt, Universitetet i Oslo. Utgivningsredaktörer är Henrik Ringbom, Erik Røsæg och Trond Solvang. Boken utges av Routledge.. ...
Rättvisepartiet Socialisterna är det enda partiet i Haninge som har kämpar mot kunskapskontroller i förskolan och betygsliknande omdömen i förskoleklasserna. Vi har argumenterat mot utvecklingen i Haninge kommunfullmäktige och hänvisat till Skolverkets utredningar och den internationella forskning de stödjer sig på som visar att tidiga kontroller kan påverka små barn negativt. Förespråkarna av kunskapskontrollerna har å sin sida aldrig hänvisat till seriös forskning utan endast hänvisat till egna föga vetenskapliga utvärderingar av kunskapskontrollernas resultat. När övriga partierna inte lyssnade på fakta beslutad vi oss i våras för att överklaga användandet av kunskapskontroller till Skolverket och införandet av betygsliknande omdömen i förskoleklasserna till Länsrätten och Skolverket. Överklagandeprocessen är långsam men innan årets slut skall Skolverkets utredning om kunskapskontrollerna vara klar och utredningen om betygsliknande omdömen borde inte ...
​Findus deltar i ett internationellt forskningsprojekt som startats av RISE Jordbruk och livsmedel. Projektets syfte är att utveckla mat som särskilt passar...
Det kan löna sig för en man att vara trevlig. Män får mer i lönekuvertet jämfört med kvinnor när en arbetsgivare ska värdera egenskaper, förknippade med värme, visar forskning från Mittuniversitetet. Studierna utgår från tidigare internationell forskning som visat att
Svenska Dagbladet publicerade igår en artikel där de beskriver en mycket viktig internationell forskningsstudie där man tittat på det som kallas för cocktaileffekten eller kombinationseffekten. Slutsatsen är att även låga doser av kemikalier i omgivningen, som.... ...
En svensk avhandling har visat sig samstämmig med internationell forskning kring vilka faktorer som är viktiga för att sjuksköterskor ska stanna i sina arbeten och lyfter dessutom ytterligare faktorer av vikt för att hälso- och sjukvården ska kunna behålla sin personal.. Forskaren bakom avhandlingen Attraktivt arbete - specialistsjuksköterskors och undersköterskors arbete på operationsavdelningar, samt faktorer som gör arbetet attraktivt har över 30 års erfarenhet av rollen som sjuksköterska, men arbetar idag som studierektor för sjuksköterskornas verksamhetsförlagda utbildning i Region Gävleborg. För Catrine Björn väcktes intresset för arbetsmiljöfrågor och vetenskapsteori då hon studerade till operationssjuksköterska och det låg senare till grund för valet av ämne för sin doktorsavhandling ...
Att främja utbyte mellan forskare inom det maritima fältet i Sverige, framför allt inom etnologi, arkeologi och historia, samt bygga upp kontakter inom och mellan discipliner och internationell forskning ...
Att främja utbyte mellan forskare inom det maritima fältet i Sverige, framför allt inom etnologi, arkeologi och historia, samt bygga upp kontakter inom och mellan discipliner och internationell forskning ...
Denna rapports syfte har varit att genomföra en litteraturöversikt av internationell forskning och policy-relaterade dokument som behandlar frågor relaterade till att värdera frivilligt arbete i ekonomiska termer. Utifrån ett antal forskningsfrågor sammanställdes och analyserades de empiriska resultaten i relation till exempel till de definitioner, metoder och resultat som presenterades i materialet. För- och nackdelar med olika metoder samt med att värdera icke-monetära värden har också diskuteras. De empiriska resultaten analyserades sedan i ett andra steg med hjälp av ett ramverk om hur värden skapas, befästs och kommuniceras i allmänhet och mer specifikt utifrån frågan om vilken idealtypisk relation som bäst kan beskriva eventuella samband mellan olika metoder för att värdera det frivilliga arbetet och det frivilliga arbetet i sig. En sammanfattning av de empiriska resultaten visar för det första att det finns ett antal förespråkare och argument till varför ...
Svensk som internationell forskning visar att utbytesprogram har positiva effekter. Alla tunga institutioner rekommenderar sprututbytesprogram som en effektiv metod för att minska smittspridningen av hepatiter och hiv. Västra Götalandsregionen har sedan tidigare meddelat sitt intresse nu behöver Göteborg ta sitt ansvar. I veckan meddelade också statsrådet Gabriel Wikström (S) att regeringen vill avskaffa det kommunala vetot som tidigare har (s)toppat ett program i Göteborg. ...
Internationell forskning tyder på att småskaliga barnmorskeledda enheter som satsar på kontinuitet är kostnadseffektiva. De ger dessutom lika säker vård och högre patientnöjdhet än de vanliga förlossningsenheterna. Trots detta avvecklas nu två sådana enheter. Hur motiverar politikerna det? undrar en nybliven mamma.
På senare tid har NGS blivit ett verktyg som även hjälper patologiavdelningarna i deras arbete. Multiplicom har ett flertal produkter för att analysera tumörers genetik - kontakta oss om Ni vill veta mer om att sätta upp dessa tester i Ert laboratorium. Dx i produktnamnet indikerar att testerna är CE-IVD märkta, övriga är RUO (research use only).. ...
Språkbanken Text är ett av CLARIN:s tjugotalet certifierade B-centra - internationellt väletablerade forsknings- och utvecklingsmiljöer som tillhandahåller långsiktiga resurser, tjänster och kunskaper utifrån en stabil teknisk och institutionell grund.. ...
Språkbanken Text är ett av CLARIN:s tjugotalet certifierade B-centra - internationellt väletablerade forsknings- och utvecklingsmiljöer som tillhandahåller långsiktiga resurser, tjänster och kunskaper utifrån en stabil teknisk och institutionell grund.. ...
I regleringsbrevet för 2018 gav regeringen oss i uppdrag att sammanställa nationell och internationell forskning om framtidens arbetsliv och utifrån vår sammanställning utforma fördjupade kunskapsöversikter på utvalda områden. I uppdraget ingick också att identifiera kunskapsluckor. I föreliggande rapport redovisar vi detta uppdrag.
INTERNATIONELLA FORSKNINGSPROGRAM Det flygtekniska området är möjligen det mest strukturerade teknikområdet i Europa med ett mycket stort antal organisationer involverade vilka stöder sina respektive medlemmars intresseområden. Ur ett perspektiv är detta mycket bra, då goda möjligheter finns till att gemensamt stötta
Stiftelsens ändamål är att främja och utöva svensk och internationell forskning, främst inom ortopedisk kirurgi, där såväl preklinisk-, klinisk-, och biomekanisk karaktär kan vara representerade. Även änmesområden som är associerade till dessa accepteras.
Talang behövs inte, säger komikern Håkan Berg, och han får stöd från internationell forskning. De viktiga momenten handlar främst om träning och envishet.
Denna kurs ger en generell överblick över forskning och forskningsmetoder inom kognitiv neurovetenskap: hur man studerar hjärnans struktur och funktion, hur man
While fundamentally a design discipline, architectural education requires an element of history and theory, grouped under the term research. However,...
Ta del av Vetenskapsrådets nyheter om internationell forskningspolitik. Du kan också få nyheterna via Vetenskapsrådets nyhetsbrev, eller genom att prenumerera på rss-flödet Internationell forskningspolitik.
Internationell forskning om äktenskap, sex och familjerelationer (inklusive samkönade par) finns utlagd här:. Marriage Reports and Research Summaries. Marriage & Religion Research Institute. American College of Pediatricians: Sexuality Issues. ***. Flera internationella undersökningar visar 1) att gifta personer har sex oftare och 2) att gifta har ett bättre sexliv än ogifta. Med bättre avses då både fysisk och känslomässig njutning - något som tycks peka på att den kärlek, trohet och ömsesidiga överlåtelse som ligger till grund för majoriteten av äktenskapen i Västvärlden får effekter också på det sexuella samlivet. Sambopar har generellt sex något oftare än gifta, men ger trots detta lägre betyg till sitt sexliv än gifta.. Källor:. National Health and Social Life Survey av Edward O. Laumann vid University of Chicago (se även den något senare studien Sex in America: A definitive survey av Robert T. Michael, John H. Gagnon, Edward O. Laumann och Gina ...
Plats: Mittpoolen, Riksdagshuset, Entré Riksplan. I det senmoderna kunskapssamhället satsas stora samhälleliga resurser på forskning, innovation och högre utbildning. Diskussionen om hur dessa används på bästa sätt förs i stor utsträckning av internationella aktörer. Utifrån pågående forskning belyses internationella forskningspolitiska trender samt hur och varför de har betydelse för Sverige.. ...
Avhandlingar på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen är uppdelade i flera kategorier: Avhandlingar i barn- och ungdomsvetenskap, Avhandlingar i förskoledidaktik och Licentiatavhandlingar. ...
Avhandlingar skrivna vid Ekonomihögskolan i Lund står samlade i vår Öppna samling. I Forskningsportalen hittar du avhandlingar, forskningsrapporter, artiklar och annat som har publicerats vid Lunds universitet.
Search and download thousands of Swedish university dissertations (essays). Full text. Free. Dissertation: Applications of Bayesian Econometrics to Financial Economics.
Search and download thousands of Swedish university dissertations (essays). Full text. Free. Dissertation: Methods, Instrumentation and Mechanisms for Optical Characterization of Tissue and Treatment of Malignant Tumours.
Mistra Urban Futures är ett internationellt forskningscentrum som arbetar med en av vår tids viktigaste samhällsutmaningar. Hur kan en hållbar urbanisering uppnås inom vår planets gränser? Det innebär också att möta globala utmaningar som klimatförändringar, segregation, fattigdom och begränsade resurser.. Vi tror att städer kan bidra till att hantera dessa globala utmaningar. I det arbetet strävar vi efter en värld med hållbar urbanisering där städer är rättvisa, gröna och tillgängliga. Vårt bidrag är att i olika lokala och internationella forskningsprojekt ta fram kunskap och bidra till att den kommer till användning. Kunskap utvecklas gemensamt av forskare och praktiker från många olika ämnesområden.. När politiker och beslutsfattare får tillgång till relevant underlag, kunskap och förstklassig forskning ges de också bättre förutsättningar att välja rätt vägar i utvecklingen av hållbara städer.. ...
Definition Det finns många definitioner på växelvis boende. I denna artikel används den som de flesta forskare använder, vilket innebär när barnet lever mellan 35-50% av sin tid med respektive förälder. …
Vid Specialpedagogiska institutionen finns två forskningsområden, Specialpedagogik och yngre barn samt Lärandemiljöer och didaktisk utveckling, som arbetar för att utveckla evidensbaserade forskningsprogram som riktar sig särskilt mot förskola och förskoleklass. Eva Siljehag och Mara Westling Allodi, som ansvarar för dessa två områden, har nu inlett ett samarbete som involverar andra forskare, doktorander och studenter i specialpedagogik. Detta i form av nätverket Inkluderande lärandemiljöer och tidiga insatser (ILTI). Framöver kommer man att erbjuda workshops och seminarier till medverkande samarbetspartners, samt utbildning och handledning till deltagare i forskningsprojekt.. Några av de idéer man vill arbeta med är forskningsprojekt inom tidiga specialpedagogiska insatser i förskola eftersom tidigare forskning har visat att det finns behov av att utveckla delaktighet, kommunikation och samspel för barn i behov av stöd i förskolan. Internationell forskning har också ...
Vid Specialpedagogiska institutionen finns två forskningsområden, Specialpedagogik och yngre barn samt Lärandemiljöer och didaktisk utveckling, som arbetar för att utveckla evidensbaserade forskningsprogram som riktar sig särskilt mot förskola och förskoleklass. Eva Siljehag och Mara Westling Allodi, som ansvarar för dessa två områden, har nu inlett ett samarbete som involverar andra forskare, doktorander och studenter i specialpedagogik. Detta i form av nätverket Inkluderande lärandemiljöer och tidiga insatser (ILTI). Framöver kommer man att erbjuda workshops och seminarier till medverkande samarbetspartners, samt utbildning och handledning till deltagare i forskningsprojekt.. Några av de idéer man vill arbeta med är forskningsprojekt inom tidiga specialpedagogiska insatser i förskola eftersom tidigare forskning har visat att det finns behov av att utveckla delaktighet, kommunikation och samspel för barn i behov av stöd i förskolan. Internationell forskning har också ...
Forskare inom Region Värmland publicerar årligen vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Ibland ger CKF ut forsknings- eller utvecklingsrapporter i serien CAPTO och ACTIO.
Här nedan kan du se och söka bland de avhandlingar och publikationer från institutionen som finns i Universitetets databas DiVa. ...
I menyn till vänster kan du läsa om avhandlingar och konstnärliga utvecklingsarbeten, som är producerade vid Musikhögskolan i Malmö. De flesta av dem kan beställas eller köpas direkt i Musikhögskolans reception. ...
Att söka avhandlingar i Libris : sökexempel för lärarstudenter. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet ...
Sahlgrenska akademin i Göteborg får drygt 16 miljoner kronor av EU till ett internationellt forskningsprojekt. Projektet går ut på att skräddarsy medicinering för användaren, och pengarna ska fördelas över tre år.. Sjukdomar som allergi, diabetes och cancer ser olika ut hos de drabbade. En medicin som hjälper en patient kan i dag vara direkt skadlig för en annan med samma sjukdom.. Med hjälp av gentester hoppas forskarna kunna anpassa medicinerna för olika individer.. Metoden har tidigare testats framgångsrikt på bröstcancerpatienter.. @media (min-width:600px){.css-zypsz9 .copyButton{display:none;}} ...
Doktorsavhandlingar framlagda vid Lunds universitet finns i LUBcat. Nyare avhandlingar finns också i LUP. Det senaste årets avhandlingar hittar du samlade på en särskild hylla på vårt entréplan. På Universitetsbiblioteket finns också avhandlingar från samtliga svenska lärosäten.
Systembiologi vid Högskolan i Skövde ska bli en nationellt ledande och internationellt respekterad forsknings- och forskarutbildningsmiljö.
Nu finns möjlighet att söka medel från det internationella forskningsprogrammet IEA-DHC inom området fjärrkyla för att ta fram
Institutionen för datavetenskap är en internationell arbetsplats med 120 anställda från cirka 20 länder. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området. Institutionen är involverad i flera nationella och internationella forskningsprojekt och är inne i en tillväxtfas med många och varierande HR-ärenden. Anställningen avser tillsvidare och på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde 2020-02-01 eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter Som HR-administratör arbetar du med ett brett spektrum av personalfrågor inom rekrytering, anställning, ledigheter, rehabilitering mm. Fokus förutses ligga på följande arbetsuppgifter: Arbete med rekryterings- och anställningsfrågor såsom rekryteringsprövningar, annonser, intervjuer, referenstagningar, LAS-besked mm HR-administrativt stöd, inklusive information till anställda (introduktioner och löpande frågor) Ta fram och samordna löne- och personalstatistik Medverka i
Den vetenskapliga forskningen är internationell. Mobilitet är meriterande och inom de flesta forskningsområden inbyggt i forskarrollen. Vad innebär det att ge sig ut i forskningens internationella värld?
För studenter som har läst 90 hp i historia, inkl. kandidatkurs, för att få en fördjupad översikt över de teorier och metoder som används i historisk och idéhistorisk forskning. Kursen kan vara en fristående kurs på avancerad nivå, eller ingå i Masterprogram i historiska studier.. I kursen studerar du svensk och internationell forskning inom historievetenskaperna utifrån frågor som har att göra med metod- och teorival. Förståelsen för forskningsprocessen är viktig, dvs hur metod och tolkningsperspektiv hänger ihop med vetenskapsteoretisk position och med forskarens förståelse av sin egen position. En central fråga är: Vilka grundantaganden om hur kunskap skapas finns implicit i metodval och i tolkningsperspektiv? Kursen ger dig också en översikt över de teorier och metoder som används i historisk och idéhistorisk forskning och förbereder dig på att välja metodiska ingångar till ett framtida uppsatsarbete på avancerad nivå.. I kursen studerar du svensk och ...
European Spallation Source (ESS) är ett internationellt forskningsprojekt som syftar till att skapa ett tvärvetenskapligt forskningscenter baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla, vilken kan liknas vid ett gigantiskt mikroskop. Tyréns har i uppdrag att delta i utredningen och projekteringen av ESS - European Spallation Source. Projektet är planerat att pågå 2011-2019. Investeringskostnaderna uppskattas till ca 16 miljarder SEK (2013).
Skolverket ger dig här möjlighet att ta del av forskningsresultat inom det specialpedagogiska kunskapsområdet. Vi presenterar främst aktuell svensk och internationell forskning, men vi lyfter också fram äldre studier som har haft stor betydelse. Fokus läggs på forskning som är relevant för alla verksamma inom förskola och skola.
World Doula Week 2016: Jag har alltid tänkt att doulor är subversiva. De är mycket vänliga och empatiska kvinnor men ändå med potential att få till stånd en omvälvning. Subversiv = omstörtande verksamhet.. Därför att doulor gör skillnad för bättre förlossningar. De bidrar till färre kejsarsnitt, mindre behov av smärtlindring, kortare förlossning och en mer positiv upplevelse. Till och med till en mer positiv syn på barnet och på sig själv som mamma.. Detta har mycket starkt stöd i internationell forskning, ingen kan förneka det.. Vår förlossningsvård ska ju vara evidensbaserad, det vill säga använda de bästa metoderna enligt forskning och beprövad erfarenhet. Vad är det då som doulaforskningen kommit fram till som är så omvälvande?. Jo att en förtroendefull, trygg och stödjande närvaro ger säkrare förlossningar med färre komplikationer. Den har visat att en vänlig blick, en hand att hålla i, någon som håller rädslan på avstånd och är med hela ...
Forskning visar att sociala och emotionella förmågor kan läras ut och också höja nivån på det akademiska lärandet. När detta introduceras i undervisningen ökar sannolikheten att de kommer ihåg och använder det de lärt sig. Känslor kan möjliggöra eller begränsa förmågan till engagemang i skolarbetet, arbetsmoral, att åta sig något och i förlängningen skolframgång. Detta pekar på vikten att lära ut sociala och emotionella förmågor.. Det huvudsakliga bidraget till den internationella forskningen inom SEL ämnet är skapandet av ett standardiserat instrument som gör det möjligt att utvärdera barns SEL förmågor och som på så vis hjälper till att främja hög kvalitet på SEL interventionerna. Det snabbt växande intresse som finns för SEL förmågor i Europa visar att det finns ett intresse för ett Europeiskt bedömningsinstrument, så att SEL interventionerna kan utvärderas ordentligt och så att man också kan jämföra mellan länder. Eftersom skolan verkar ...
SITES - Swedish Infrastructure for Ecosystem Science - facilitates long-term, world-class field based ecosystem research by offering a unique infrastructure and expertise to the Swedish and international research community.
Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 2015 är Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet?. Detta är fjärde gången studien genomförs på det här temat. In... ...
SITES - Swedish Infrastructure for Ecosystem Science - facilitates long-term, world-class field based ecosystem research by offering a unique infrastructure and expertise to the Swedish and international research community.
Pitaya har fått uppdraget att utvärdera Göteborgs lånecyklar, som heter Styr och Ställ.. Jag kommer att samarbeta med min tidigare arbetsgivare inUse, och vi kommer tillsammans att ta fram en serviceorienterad tjänstestruktur. Vi kommer att se över informationen som finns hos Kundtjänst, på webben och i appar. Göteborg har en egen punka-app som visar var det finns cykelpumpar, cykelhandlare och liknande. För att hjälpa cyklister säljer tydligen Pressbyrån självhjälpskit till den som fått punka. SMART!. Mycket inspiration finns i det internationella forskningsprojektet OBIS, som skall ta fram metoder och modeller till stöd för kommuner eller regioner som vill satsa på lånecyklar.. Jag bloggade om lånecyklarnas bristande användarvänlighet tidigare, och kommunen tog kontakt med mig angående detta uppdrag. Göteborgsposten hade också noterat svårigheterna med Styr& Ställ. Läs också min intervju med Michael Koucky, som ledde designteamet i Göteborg som vann tävlingen ...
Maja och Nina har varsin son som lever med den svåra muskelsjukdomen Spinal muskelatrofi (SMA 1). Barnen fick sin diagnos när de bara var några månader gamla och läkarna sa att de inte skulle överleva sin 2-årsdag. Men båda kom med i ett internationellt forskningsprojekt där världens första läkemedel mot sjukdomen skulle testas. Idag lever de i en oviss framtid och har nu tillsammans startat podcasten
Tyréns podcast #13 handlar om hur byggprocessen vänds upp och ned när man arbetar med ett internationellt forskningsprojekt som
Under några dagar i september samlades vildkaniner in på olika platser i Skåne och på Gotland. Insamlingarna ärkopplade till två olika internationella forskningsprojekt om kaninsjukdomar och geneti...
Så gott som alla har någon gång köpt någonting annat än det vi hade tänkt oss efter att ha blivit påverkade av reklam eller skickliga försäljare. Antingen har vi köpt någonting som vi inte tänkt oss alls eller också har vi köpt någon dyrare variant än vi hade för avsikt. SVT Nyheter skriver om hur Mälardalens högskola egna forskning och en sammanställning av internationell forskning på området visar att de som är bäst skyddade är de som vet med sig att de är lätta att påverka. De flesta som tror att de är duktiga på att stå emot den här typen av övertalning också är de som oftast blir påverkade. Läs mer ,,. ...
Alltmer biomedicinsk forskning använder information samlad i biobanker. För att en biobank ska fungera effektivt är det viktigt inte bara att det biologiska materialet förvaras väl. Materialet måste även göras tillgängligt för vetenskapen, så att många forskare lätt kan dela prover och information. Att skapa en sådan biobanksresurs är emellertid en enorm arbetsinsats. Forskare och…
Pressmeddelande. Värmlandssamverkan vill öka takten i landstingets jämlikhetsarbete. Syftet är att åstadkomma en jämlik hälsa och vård i Landstinget i Värmland genom ökad kunskap och tydlig uppföljning samt genom att påskynda arbetet med respektfulla möten för alla enligt landstingets kvalitetsmål.. I juni 2016 blev landstingsfullmäktige uppmärksammade på att nationell och internationell forskning visar att HBTQ-personer generellt har en sämre hälsa jämfört med övrig befolkning. Det lyftes fram att det inom detta område saknas kunskap för en god och trygg vård med ett gott bemötande i landstinget i Värmland.. I landstingets handlingsplan gällande jämlik/jämställd hälsa som gäller till och med 2018 behandlas jämställdhet många gånger. Jämlikhet berörs i mer begränsad omfattning. HBTQ omnämns ej specifikt. I landstingets handlingsplan lyfts också området våld i nära relationer fram utifrån att både kvinnor och män kan vara ...
Lennart Magnusson, sjuksköterskaoch docent har disputerat med en avhandling om design av en IT-baserad stödtjänst, ACTION för äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga i partnerskap med de äldre, deras anhöriga och vård- och omsorgspersonal. Lennart har tidigare arbetat som vårdlärare, studierektor, klinikföreståndare och vårdutvecklare. Sedan 1996 har han arbetat som projektledare för en flertal nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldre och anhörigområdet. Han är anställd vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet och Vårdvetenskapliga institutionen och ÄldreVäst Sjuhärad vid Högskolan i Borås. Lennart var en av initiativtagarna till FoU-enheten ÄldreVäst Sjuhärad och till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor ...
För att utröna vilka effekter skolval har är det naturligtvis centralt att känna till vilken typ av skolor familjer föredrar. Det finns i princip två sätt att få kunskap kring detta: man kan fråga familjer vilken typ av skolor de uppskattar och man kan observera vilka skolor familjer faktiskt väljer. Vilken metod man väljer kan ge väldigt olika svar, vilket manifesteras i en debattartikel av Almega och Friskolornas Riksförbund som hävdar att obligatoriskt skolval är ett sätt att minska den sociala skolsegregationen. Artikeln är baserad på en enkätundersökning som bland annat kommer fram till att föräldrar med svaga socioekonomiska förutsättningar värdesätter skolor med bra akademiska resultat särskilt högt. Socioekonomiskt starka familjer värderar däremot trivsel högre. Detta resultat påstås i rapportsammanfattningen vara i linje med vad den internationella forskningen visar, men att socioekonomiskt starka familjer skulle värdesätta skolors akademiska nivå ...
Frisk luft och naturkontakt behöver alla. Genom att förlägga undervisning utomhus får eleverna röra på sig över en större yta. Detta skapar växelverkan mellan inomhus och utomhus under lärprocessen, vilket visar sig leda till bättre skolprestationer, hälsa och välbefinnande. Förutom att se och höra kan eleverna också känna, lukta, smaka och beröra, vilket kan kopplas till skolans kunskapsformer: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Både nationell och internationell forskning visar att en kombination av undervisning i klassrummet och i utomhusmiljön bidrar till såväl god måluppfyllelse som skolutveckling.. ...
Denna rapports syfte har varit att genomföra en litteraturöversikt av internationell forskning och policy-relaterade dokument som behandlar frågor relaterade till att värdera frivilligt arbete i ekonomiska termer. Utifrån ett antal forskningsfrågor sammanställdes och analyserades de empiriska resultaten i relation till exempel till de definitioner, metoder och resultat som presenterades i materialet. För- och nackdelar med olika metoder samt med att värdera icke-monetära värden har också diskuteras. De empiriska resultaten analyserades sedan i ett andra steg med hjälp av ett ramverk om hur värden skapas, befästs och kommuniceras i allmänhet och mer specifikt utifrån frågan om vilken idealtypisk relation som bäst kan beskriva eventuella samband mellan olika metoder för att värdera det frivilliga arbetet och det frivilliga arbetet i sig. En sammanfattning av de empiriska resultaten visar för det första att det finns ett antal förespråkare och argument till varför ...
Kursen behandlar centrala teoretiska utgångspunkter och belyser kopplingen mellan organisationskommunikation och strategisk kommunikation. Praktiska verktyg för arbete med strategisk kommunikation återfinns bland annat inom områden som lobbying, medierelationer, internkommunikation, marknadskommunikation och samhällskommunikation. Internationell forskning inom strategisk kommunikation presenteras och diskuteras. ...
I samband med #MeToo uppmärksammades 2017 sexuella trakasserier inom arbetslivet runtom i världen. Fortfarande saknas dock fördjupad kunskap, även om internationell forskning visar på omfattande erfarenheter. Utpräglad statushierarki, osäkra anställningsvillkor, olika makt- och beroendeförhållanden och obalans mellan den formella och informella makten inom universiteten är stora utmaningar.