Depression kan drabba människor i alla åldrar, oberoende av etniskt ursprung eller samhällsklass. På senare år har det konstaterats att depressioner ökar bland yngre personer. En depression kan påverka tankar, känslor, beteende - ja, även ens fysiska välbefinnande. De flesta blir hjälpta om de får behandling, men det är tyvärr allt för få som får hjälp och när så inte sker kan depressionen förvärras.. Depression eller egentlig depression, som det heter, är det i särklass mest förekommande psykiska besväret. Det är stor skillnad mellan vanlig nedstämdhet som de allra flesta haft perioder av och depression. Depressioner brukar oftast delas in i lindrig, måttlig och svår depression. Vid lindrig depression klarar man fortfarande av att till exempel arbeta medan man inte gör det i måttlig och svår depression. I det senare fallet kan man må så dåligt att man inte ens klarar av att sköta sig själv. Vanligt är också att man då har självmordstankar. Vid mycket ...
Background: The two essential features of minor depression are that it has fewer symptoms than major depression and that it is less chronic than dysthymia. This study describes the clinical features and functioning of outpatients with minor depression. Methods: Subjects with minor depression (with and without a prior history of major depression) were recruited through clinical referrals and community advertising. Assessments included the Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID), the 17-item Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D), the Inventory of Depressive Symptomatology-Self Report (IDS-SR) and Clinician Rated (IDS-C) scales, the Global Assessment of Functioning (GAF) scale, the Medical Outcomes Study 36-item Short-Form scale (MOS), and the Clinical Global Impressions Severity Scale (CGI). Data from previously published studies of major depression, minor depression, and normal controls were compared to our data set. Results: Minor depression is characterized primarily by mood and ...
Depression, stress och sömnlöshet behandling med akupunktur. På den här sidan har vi samlat information om hur akupunktur och kinesisk medicin kan hjälpa dig som lider av stress, sömnlöshet eller depression.. Depression. Depression är en mycket vanlig sjukdom som förekommer i många former och styrkor - från mild till svår. Det beräknas att upp till 500.000 danskar lider av svår depression under sina liv. Kvinnor drabbas dubbelt så ofta av depression som män.. Symptom på depression varierar från patient till patient. Det kan vara en känsla av missmod, apati eller interna och oförklarlig ångest. Det finns goda resultat med akupunktur som behandling för depression. Om du har fått diagnosen depression, rekommenderar vi att du kontaktar oss för en studie om hur vi kan lindra dina problem med din depression. Kontakta oss och boka en konsultation.. Depression är en sjukdom som förekommer på olika sätt. WHO har fastställt kriterier för detta, och man kan därför tala om en ...
Vid en depression har man svårt att känna glädje. Man kanske kan le korta stunder men dysterheten finns hela tiden och man har inte lust att prata med någon. Irritabilitet är inte ovanligt. Man har ofta ångest. Symptomen brukar vara svårast på morgonen och lättare på kvällen Depression är vanligt vid demens och försämrar livskvaliteten påtagligt.. Depression är ett sjukligt tillstånd. Det är naturligt att vara ledsen när man drabbas av sorg men vid depression finns en inifrån kommande nedstämdhet utan att det behöver finnas någon yttre orsaker. Också när en människa tycker sig ha orsak till att vara ledsen kan det finnas en behandlingsbar depression bakom. Depression omfattar tillstånd som kan variera från lätta till uttalade störningar, där människans hela beteende påverkas. I hög ålder eller vid demens är det vanligt att få depressioner.. Bilden vid depression i hög ålder och vid demenssjukdomar skiljer sig från vad man vanligen ser hos yngre. Ofta ...
En femtedel av alla människor i världen kommer någon gång under sina liv att drabbas av depression. Det är höga siffror, men de flesta depressioner går över, även utan behandling. Det kan dock ta enda upp till ett år innan depressionen går över.. Vad är depression? Det är en obalans i hjärnans signalsubstanser, som får konsekvenser för känslorna, initiativförmågan och sömnen. En period av nedstämdhet, till följd av t.ex. dålig ekonomi eller ett dödsfall i familjen, kan övergå i depression. Ett tecken på att man drabbats av depression kan vara om man i mer än två veckor i sträck känner sig nedstämd, saknar energi och inte har lust att göra sådant som man i vanliga fall tycker om att göra.. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har gjort en genomgång av den forskning om behandlingar av depression som finns tillgänglig. I genomgången kan man läsa att lindriga och måttliga depressioner går över av sig självt för det mesta, men att det tar ...
Depression drabbar både nyblivna mammor och pappor. Birgitta Kerstis vid Uppsala universitet visar att depressiva symtom påverkar föräldrarnas anknytning till barnet och hur man kommer överens med sin partner. Dessutom ökar depression risken för att föräldrarna separerar innan barnet fyllt åtta år. I studierna skattar 15-18 procent av mammorna och 5-9 procent av papporna depressiva symtom under barnets första sex månader. Det innebär att nästan vart femte barn åtminstone har en förälder med depressiva symtom. Annan forskning visar att depressiva symtom hos föräldrar ökar risken för att små barns tidiga utveckling påverkas negativt. Detta är särskilt ogynnsamt eftersom all senare utveckling bygger på den tidiga utvecklingen. Resultaten i avhandlingen visar samband mellan depressiva symtom och föräldrars oenighet i relationen. Föräldrar med depressiva symtom upplever mer oenighet än föräldrar utan depressiva symtom samt skattar sämre anknytning till barnet. ...
Förtvivlan, nedstämdhet, känslor av meningslöshet, hopplöshet, håglöshet, självkritik, koncentrationssvårigheter och sömnsvårigheter, ja listan är lång, men även ångest är typiska symtom vid depression, och den som är deprimerad kan även ha många andra symtom som yttrar sig på olika sätt som yrsel, smärtor med flera.. Någon klar gräns mellan vanlig nedstämdhet och depression finns inte, men vid depression är besvären varaktiga och gör det svårt att fungera på jobbet i samhället och i vardagen. De flesta som har depression vet inte om det själva, utan söker hjälp för annat som t.ex. sömnsvårigheter, ont i magen m.m.. Sjukdomen orsakar givetvis stort lidande för den drabbade men även för anhöriga och vänner. Det finns därför stor anledning att behandla depression så snabbt och genomgripande som möjligt, då minskar nämligen dessutom risken för följdsjukdomar och återfall.. Vi skall inte glömma att liknande symtom kan uppstå som en naturlig ...
Depression inte diskriminera mellan män och kvinnor eller mellan åldersgrupper och ofta är det en genetisk sjukdom. En person kan ha mer än en episod av depression. Varje episod hjälper att ha en mer episod av depression. Fördjupningen kan reduceras med rådgivning, medicin eller deras kombination. På en seriös nivå, kan den personen behöver sjukhusvård.. En person som går igenom depression kan rapportera ledsen, tom och eller kan gråta ofta. Barnen kan visa mycket irriterad natur. De två vanligaste tecknen på depression är sorg och hopplöshet tillsammans med brist på intresse för att göra något av den dagliga verksamheten.. Nio av de vanligaste symtomen som representerar depression är listade nedan. Om du upplever dig själv eller observera i andra fem eller fler av dem inom loppet av två veckor, vara säker på att nå ut till medicinsk hjälp.. Mood off ...
The Brief Patient Health Questionnaire (PHQ-9) är ett självskattningsformulär som i tilltagande utsträckning används för att screena för depression inom vården. PHQ-9, som också är frekvent använt inom forskningen, innebär att patienten själv skattar frekvensen av de nio olika så kallade DSM-symptomen på depression. Detta görs på en skala 0 till 3, vilket ger den teoretiska maxpoängen 27. En totalpoäng på 10 på PHQ-9 har länge varit det vedertagna lägsta gränsvärdet för detektion av klinisk depression. Då uppnås nämligen en optimal balans mellan sensitivitet och specificitet (Kroenke, Spitzer & Williams, 2001). För att undersöka om 10 poäng verkligen är det optimala nedre gränsvärdet för ändamålet har Manea, Gillbody och McMillan (2012) genomfört en metaanalys på studier som rapporterat precisionen av PHQ-9 vid diagnostisering av klinisk depression.. Litteratursökningen till metaanalysen innefattade studier publicerade i databaserna Embase, MEDLINE och ...
I en ny avhandling visar hon att depressiva symtom inte bara påverkar föräldrarnas anknytning till barnet utan också hur väl föräldrarna kommer överens. Om någon av föräldrarna, eller båda, har en depression ökar risken för separation.. Till skillnad från i många andra studier har Birgitta Kerstis inte bara undersökt hur vanligt det är med depressiva symtom hos nyblivna mammor utan också hos papporna.. Mellan 15 och 18 procent av mödrarna och mellan 5 och 9 procent av fäderna skattade att de under barnets första sex månader led av depressiva symtom. Det innebär att nästan vart femte barn har åtminstone en deprimerad förälder.. Socialstyrelsen rekommendation är att mammor sex till åtta veckor efter förlossningen ska screenas för depressiva symtom, vilket också görs på många barnavårdscentraler. Birgitta Kerstis tycker att även pappor bör ingå i screeningen.. - Det är betydelsefullt för hela familjens välmående eftersom depressiva symtom påverkar ...
En depression är ett störningstillstånd som består av flera olika symptom. Ett av dessa symptom är nedstämdhet. Sorg eller nedstämdhet är normala reaktioner på en förlust. Då det även förekommer vissa andra symptom som pågår tillräckligt länge är det fråga om ett depressionstillstånd. Typiska symptom på depression är, vid sidan av nedstämdhet, kraftigt minskat välbefinnande, allmän intresseförlust, oförmåga att koncentrera sig, obeslutsamhet, minnessvårigheter, mindervärdeskomplex och värdelöshetskänslor, accentuerade skuldkänslor, hopplöshetskänslor, tankar kring döden och självdestruktivitet, sömnsvårigheter, aptitlöshet och mental och fysisk avmattning eller upphetsning. Alla personer som lider av depression uppvisar inte alla de ovannämnda symptomen, men en depressionsdiagnos förutsätter att flera symptom förekommer samtidigt i mer än två veckor.. Ibland kan en ökad aptit och att man sover mer än vanligt förekomma i samband med depression. Om ...
depression (latin depreʹssio nedtryckande, av deʹprimo trycka ned, böja), nedstämdhet, sänkt grundstämning. Depression betecknar dels ett symtom, dels ett syndrom där symtomet depression ingår tillsammans med andra symtom. Ibland avses även psykiska störningar som domineras av sänkt grundstämning. Depression kan uppvisa alla grader från lätt och snabbt övergående dysterhet till djupt och ihållande tungsinne. Vid djup depression sjunker självförtroendet till känslor av otillräcklighet, ringhet och ovärdighet. Skuldkänslor aktiveras inte bara för den oföretagsamhet som är en följd av depressionen utan. (80 av 718 ord) ...
ETC är effektivt vid en svår egentlig depressionsperiod hos äldre. Det är vanligt med kortare minnesstörningar. Återfall efter 6-12 månader är också vanligt.. Elektrokonvulsiv behandling ect - förr kallad elchock - används framför allt vid svåra depressioner, med eller utan psykotiska inslag samt vid depressioner med hög självmordsrisk. Det är en behandlingsform som använts i över 70 år och som utvecklats över tiden. Behandlingen utlöser ett kontrollerat epileptiskt anfall. Det anses sannolikt att signalsubstanser i hjärnan då ökar och att det leder till minskade depressiva symtom. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom har ett kort avsnitt om äldre och ect. Slutsatsen är att behandlingen har effekt hos äldre med svår egentlig depressionsperiod. Det är vanligt med kortare minnesstörningar. I vissa fall kan de finnas kvar längre tid men ändå vara övergående. Bestående minnesstörningar i sällsynta fall kan inte ...
Depression är en sjukdom. Vi har alla tillfällen då vi känner oss nedstämda, har mindre energi och är nere, inte minst i samband med stora motgångar och förluster. Det är naturligt att sörja men en depression är mer än så. Att vara nere efter en motgång är något som går över, en depression kan vara i månader och år. Redan när man känt sig ordentligt ur balans i mer än två veckor utan att kunna sätta det i samband med en allvarlig händelse i ens liv är det dags att börja fundera på att söka hjälp. Depressioner kan inte bara förstöra vår vardag genom att suga ut vår energi och fylla oss med negativa känslor, det påverkar våra relationer och arbeten, i förlängningen är det en sjukdom som leder till allt för många självmord. Framförallt är det en sjukdom som påverkar våra liv kraftigt och som går att behandla med terapi och medicin.. Det är betydligt fler kvinnor än män som diagnostiseras med depressioner och som söker behandling för det. ...
Det finns tillfällen när depression påverkar relationer mellan mor och barn. Finns det då något man kan göra för att motverka detta?
Programmet för egenvård av depression ger information om depression och verktyg för att övervinna depressionen. Du kan gå igenom hela egenvårdsprogrammet eller välja de verktyg som passar dig bäst enligt vad som känns meningsfullt för just dig.. Du kan ha nytta av egenvårdsprogrammet även om du inte har en depressionsdiagnos. Du kan antingen använda programmet självständigt eller dra nytta av det som stöd i annan vård. Metoderna som används i programmet för egenvård av depression grundar sig på forskningsdata och utbildade, erfarna experter har deltagit i utformningen av programmet.. Obs! Om egenvårdsprogrammet inte är till någon hjälp eller du lider av svår depression, kontakta en läkare eller pröva Psykportens symptomnavigation, som styr dig till lokala tjänster.. ...
Institutionen för Psykologi Exekutiva funktioner hos unga personer med mild depression Sandra Pehrson Psykologexamensuppsats Vol. VII (2005):23 Handledare: Aki Johanson Examinator: Ingegerd Carlsson 1
Uttalade depressiva symtom med duration längre än några veckor. Förekomsten av depression beräknas till 5-10 procent hos svenska äldre över 75 år. Prevalensen är klart högre hos de mest sjuka äldre med samtidig somatisk sjukdom och/eller demenssjukdom. Viktiga skillnader föreligger vid depression hos äldre jämfört med hos yngre. Kliniken kännetecknas ofta av ångest, oro, kroppsliga symtom och kognitiv dysfunktion. Sömnproblem liksom agitation och/eller aggressivitet är vanligt. Uteslut eventuell biverkan av vanligt förekommande läkemedel såsom kortison och levodopa.. Användbara instrument är Geriatric Depression Scale 20 (GDS-20) alternativt Cornell skattningsskala vid demenssjukdom. Överväg även M.I.N.I. och/eller PHQ9 ...
När det gäller ri skfaktor er för självmord fann hon att manligt kön och svårare depressioner innebar en ökad risk. Cecilia Mattisson har också mätt förekomsten av depression i två 25-årsperioder, 1947-1972 och 1972-1997, för att se om antalet personer med depression ökat.. - Vi fann ingen ökning när vi jämförde de två perioderna, i stället en minskning för kvinnor i den senaste perioden. Det är en aning överraskande eftersom man tidigare i Lundbystudien sett en ökning av personer med depression. Men den här studien spänner över en längre period. Liksom i tidigare studier visade det sig att det är vanligare med depression hos kvinnor än hos män.. Den senaste fältundersökningen i Lundbystudien visar också att majoriteten av dem som begått självmord varit drabbade av psykisk ohälsa.. - Det är inte överraskande, men Lundbystudien bekräftar det, säger Mats Bogren, en annan av forskarna. Han tillägger samtidigt att Lundbystudien inte kan betraktas som ...
Depression är ett stort folkhälsoproblem i Sverige idag och 23 procent av männen och 36 procent av kvinnorna drabbas någon gång i livet.. Fysisk aktivitet har visats vara en effektiv behandling för mild och måttlig depression med positiva effekter på såväl den psykiska som den fysiska hälsan. Metoden är sällan använd; under 2012 var det bara 0,4 av 1000 besök i primärvården som resulterade i Fysisk aktivitet på Recept (FaR), och detta inkluderar alla indikationer såsom diabetes, övervikt med mera.. Trots en effektiv behandlingsform med få biverkningar är kunskapen om följsamheten till fysisk aktivitet på recept hos den som drabbats av depression bristande. Med en tydligare bild av följsamheten och kunskap om man kan förutsäga vad som karakteriserar de personer som har en lägre följsamhet kan stöd och insatser utvecklas för att öka den.. ...
Absolut inte de anti depressiva som blir en dålig press på grund av de hälsorisker och biverkningar associerade med dem. Vi vet nu från en ny studie av Women Health Initiative (WHI) att äldre kvinnor som har varit på dessa läkemedel (SSRI) har en något högre risk att få stroke.. En annan fråga som ofta ställs är rollen av depression hos försvaga en persons immunförsvar. Hur går detta till? Vi vet att stress kan få oss att bli mer mottagliga för alla typer av ailments.Depression agerar på ett liknande sätt och en deprimerad person är mer sannolikt att få förkylningar, hosta och influensa, till exempel. Oavsett om depression faktiskt spelar en roll för upphandlande en mer allvarlig sjukdom som cancer, har ännu inte fastställts.. Varje artikel du läst på depression behandlingar kommer att tala om alternativa behandlingar såsom motion, kost, sömn, meditation, yoga och akupunktur, så jag kommer inte att nämna dessa igen.. Varför är naturläkemedel används i ...
Att man känner sig ledsen och nedstämd eller tillfälligt råkar i obalans är normalt. Men om man under en längre period upplever nedstämdhet, orkeslöshet och känslor av meningslöshet kan man ha fått en depression. Det kan finnas många olika orsaker till att man får en depression. Exempelvis kan stress som pågår länge och som man inte kan påverka medföra att man blir deprimerad. Förluster eller konflikter med personer som man tycker är viktiga kan också orsaka depression. Men ibland går det inte att peka på något särskilt som hänt innan man blev deprimerad. Det gäller särskilt om man har återkommande depressioner.. Knappt hälften av alla kvinnor och en fjärdedel av alla män i Sverige får någon gång i livet en depression som kan behöva behandlas.. ...
Depression och ångest uppstår när någon så illa vill något och det händer inte. Albert Einstein sa "galenskap är att göra samma sak flera gånger och förvänta sig olika resultat." I huvudsak rör det sig om relationen depression.. Efter ett uppbrott särskilt, människor lider av fruktansvärda relation depression. Jag vet att jag gjorde. Vi tenderar att tänka bara om de goda tider vi hade, ignorera smärtan, och vår emotionella hälsa lider för det. Detta kan glida in oss i en hemsk tillstånd av relationen relaterade depression. Det är kring detta tidiga skede att människor tenderar att göra de största misstagen som kör sin partner bort för gott.. Det finns metoder för att lindra den känslomässiga smärta och depression i samband med ett uppbrott. Till exempel finns det en metod som kallas "The Sedona Method" som i princip fungerar på att minska de dåliga känslor du har genom ett par olika verbala taktiker.. Tony Robbins blev ökänd genom NLP, eller Neuro Lingvistisk ...
En depression pågår en längre tid och kan påverka mycket i din tillvaro. Du kan bli så påverkad av en depression att du till exempel inte orkar gå till skolan. En lättare depression kan gå över med hjälp av stöd från närstående. För en svårare depression behövs behandling.. Det är inte helt ovanligt att den som är deprimerad påverkar sin omgivning. Kanske har du någon i din närhet som är deprimerad och då kan det vara skönt att prata med någon utomstående.. I spalten till höger hittar du länkar med mer information och vart du kan vända dig för att få hjälp och stöd. ...
Olika slags påfrestning och förluster i livet kan resultera i depression som räcker några veckor eller månader. Även alkohol- och drogbruk ger upphov till depressionssymtom. Den sorg som normalt hör ihop med förluster ska dock inte kallas depression. Depressionen kan även vara långvarig. Vanliga symtom är nedstämdhet, oförmåga till lustkänslor, minskad eller ökad matlust, sömnrubbningar, trötthet, dålig koncentration, låg självkänsla samt känslor av hopplöshet. Ibland kan andra psykiska symtom såsom ångest, rädslor eller panikstörningar uppträda samtidigt.
Hej på er mina trevliga läsare. Hoppas ni är glada idag och att solen skiner på er och gör er alldeles varma och lyckliga. Idag tänkte jag skriva om ett lite mer seriöst ämne som jag vet att många av er har bett mig att belysa i fler inlägg. Som ni säkert vet är det många som lider av depressioner och som inte kan se någon utväg ur eländet. För er som lider av depression i Borås, Kungälv och Mölndal kan jag däremot tipsa om en kvinna som försöker hjälpa människor med just detta. På Livsinspiration ThereseElisabeth kan du som lider av depression söka dig för att få vägledning och hjälp att komma ur din depression. Kvinnan bakom företaget, ThereseElisabeth, använder sig av väl fungerande metoder för att få alla hennes klienter att kunna tänka klar och inifrån och ut kunna läka alla de sår som förhindrar eller försvårar bättringsprocessen. Det är mycket viktigt att söka hjälp när man har blivit drabbad av depression, och därför rekommenderar jag ...
SSD hos äldre personer är vanligt och förenat med både lidande, funktionsnedsättning och högre samhällskostnader. Med ökad vaksamhet för SSD bland äldre patienter kan man i framtiden förhoppningsvis med individanpassad behandling både sänka samhällskostnader och höja livskvaliteten för dessa personer.
Depression efter förlossningen, så kallad postpartumdepression (kallas även för förlossningsdepression), drabbar 8-15 procent av alla nyblivna mödrar i Sverige under de första månaderna efter barnets födelse (cirka 10 000 kvinnor årligen). En depression påverkar inte bara den drabbade, utan även spädbarnet, partnern och andra i familjen. Det som skiljer depression efter förlossning från depression vid andra tider i livet är att familjen, och speciellt spädbarnet, befinner sig i ett utsatt läge. Effektiva insatser som förebygger depression efter förlossning skulle inte bara gagna den drabbade kvinnan utan även minska riskerna för en långsiktig negativ påverkan på barnen. ...
Depression bland personer över 65 år är vanligt och kan öka risken för att dö i förtid, men det är oklart hur depression hos äldre ska behandlas, skriver Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, i sitt pressmeddelande om rapporten »Behandling av depression hos äldre«.. Forskningsresultat som gäller vuxna i allmänhet kan inte självklart överföras till den äldre befolkningen och i synnerhet inte de allra äldsta och sköra. I en systematisk översikt har SBU sammanställt det vetenskapliga underlaget för behandling av depression hos just äldre. Det handlar om effekterna av antidepressiva läkemedel, psykologisk behandling, fysisk aktivitet, elektrokonvulsiv behandling (ECT), ljusterapi och kombinationer av olika behandlingar. Och för de flesta frågeställningar och behandlingsformer är det vetenskapliga underlaget otillräckligt eller begränsat, enligt rapporten, som tagits fram på uppdrag av regeringen.. Behandling med SSRI är mycket vanlig, men effekten är ...
Personer som upplever en arbetssituation med små möjligheter att påverka, i kombination med alltför höga krav, utvecklar mer depressionssymtom över tid. Detsamma gäller för de som upplever mobbning eller konflikter i sitt arbete.. De som upplever brist på stöd från chefer och kollegor på jobbet utvecklar också mer symtom på depression och utmattningssyndrom. Symtomen utvecklas även i högre grad hos personer som upplever att belöningen är liten i förhållande till arbetsinsatsen och hos dem som känner osäkerhet i anställningen, till exempel oro för att arbetsplatsen ska läggas ner.. Omvänt gäller att personer som upplever goda möjligheter till kontroll i sitt arbete och som behandlas rättvist utvecklar mindre symtom på såväl depression som utmattningssyndrom.. Kvinnor och män som har likartade villkor på jobbet utvecklar symtom på depression eller utmattningssyndrom i lika hög grad.. ...
Den som under två veckor känt sig nedstämd och har fler symptom på depression kan söka hjälp på en vårdcentral eller en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Du får träffa en läkare, sjuksköterska, psykolog eller socionom som gör en bedömning. Ett läkarsamtal krävs dock alltid för en diagnos.. Du kan få fylla i ett skattningsformulär där du beskriver dina symptom och svårighetsgraden. Läkarens bedömning görs sedan utifrån samtalet. Det finns inga prover eller kroppsliga undersökningar som visar att du har en depression. Däremot är det viktigt att utesluta andra förklaringar till dina symptom. Du brukar därför få lämna prover som visar halten av sköldkörtelhormon, om du har blodbrist eller höga kalknivåer i blodet.. Det kan vara svårt att veta orsaken till depression. Man brukar tala om faktorer som biologisk sårbarhet och ärftlighet. Större förändringar i livet, sorg eller problem i nära relationer kan också utlösa depression. Den kan vara ett tidigt ...
Alla människor känner sig ledsen och nedstämd ibland. Att ha en depression är dock inte samma sak. Det som händer vid en depression är att hjärnans signalsubstanser kommer i obalans, det påverkar bland annat känslolivet, initiativförmågan och sömnen.. Om en person får en medelsvår eller svår depression krävs det behandling, det går inte själv med bara tankeraft och att bita-ihop ta sig ur den utan det behövs medicinskhjälp. Knappt hälften av alla kvinnor och ungefär var fjärde man blir deprimerad någon gång under sin livstid.. Det krävs ofta att personen som drabbas av depression är sjukskriven en tid. ...
DEPRESSION Genomgången av läkemedel mot depression En sammanfattning Författare: Medicinsk utredare Anders Wessling Hälsoekonom Joakim Ramsberg Därför gör TLV läkemedelsgenomgångar Det här är en sammanfattning
Man kan skulle kunna tänka sig att sambandet beror på att den som drabbas av stress eller depression också blir sämre på att ta hand om sig själv, t.ex. slarvar med kosten eller motionerar mindre på grund av sitt psykiska mående men det verkar finnas en annan biologisk förklaring. Det kan handla om ett försämrat immunförsvar.. Man har t.ex. sett att kvinnor som förlorat ett barn har en ökad risk att senare i livet drabbas av livmoderhalscancer. Dessa kvinnor visade sig också ha en ökad risk att bli infekterade av HPV-virus och hade högre nivåer av detta och andra virus som är kopplade till hög cencerrisk i kroppen. Resultaten tyder på att dessa kvinnor har ett försämrat immunförsvar på grund av den psykologiska stress de upplevt, även om orsakssambanden inte går att slå fast enbart utifrån dessa iakttagelser.. Andra studier stärker de svenska forskarnas teorier. Vid University of Texas har forskning visat att stress gör kroppen sämre på att ta död på ...
menderar ofta överviktiga människor eller personer med diabetes eller Parkinsons att röra på sig mer så är det inte alls lika vanligt att man gör det när en person diagnosticerats med depression.. När man motionerar mot depression så händer det ett antal saker som förbättrar den psykiska hälsan. Förutom lyckohormonerna, endorfinerna, om utlöses då man tränar så ger regelbunden motion också en människa fysisk styrka, vilket i sig påverkar den mentala hälsan. Om man känner att man klarar av mer och så är steget från att orka mer psykiskt inte långt, varav det är av så vital betydelse att man rekommenderar motion.. ...
Även om man mäter funktionshinder i det andra måttet jag nämnde i början, DALY, är depression en av de värsta sjukdomarna. DALY betyder "Disability Adjusted Life Years", funktionsjusterade levnadsår på svenska.. Man räknar ut DALY genom att lägga ihop YLD (Years Lived with Disability) och YLL (Years of Life Lost). DALY är alltså ett mått på hur många år av funktionsnedsättning en sjukdom orsakar, plus hur många år sjukdomen förkortar ens liv.. I WHO:s mätning från 2004 kom depression på tredje plats av alla sjukdomar mätt i funktionsjusterade levnadsår, bara luftvägsinfektioner och diarrésjukdomar låg före.. Även om man mäter på det här sättet är alltså depression en av världens absolut värsta sjukdomar. Det är med andra ord ingen överdrift att säga att depression är en av de mest handikappande sjukdomarna som finns, som kostar mest lidande och pengar för samhället även ur ett globalt perspektiv.. Källor:. Vos, Theo, et al. "Years lived with ...
Jag läste någonstans att fettsyran omega 3 kan användas för att behandla depression. Stämmer det? Det vore ju bra om jag kunde ta det istället för antidepressiva läkemedel nu när vinterdepressionen slår till.. Signe. Nej, det stämmer inte riktigt. I början av november 2015 publicerades en stor undersökning som slagit samman resultat från flera mindre vetenskapliga studier. Forskarna kunde konstatera att det fortfarande saknas tillräckligt säkra data för att rekommendera omega 3-fettsyror för att behandla det som kallas egentlig depression. ...
Man anser att depression och ångest nästan alltid går hand i hand. Det gör även missbruk av alkohol som ofta kan sägas användas som självmedicinering för att lindra ångest. Depression kan därför sägas vara en av de riktigt stora folksjukdomar idag. Det råder dock en stor okunskap och många fördomar om depression. Vi håller dessa fördomar vid liv eftersom det krävs kunskap, öppenhet och handling att vända utvecklingen. Faktum är att ju mer du vet om depression desto bättre går det att förebygga sjukdomen och även bättre att hantera det när det inträffar, antingen man själv drabbas eller det gäller andra.. ...
Inflammation i hjärnan är troligen en bidragande orsak till depression.. En ständigt pågående och låggradig inflammation i kroppen har på senare år lyfts fram som en viktig orsak till hjärtsjukdomar, diabetes, stroke, cancer och demens.. Förra året kunde forskare vid Harvard för första gången i en stor försöksstudie visa att den västerländska matens inflammatoriska verkan också tycks ha ett samband med vår psykiska hälsa.. Forskarna följde i tolv år 43 685 kvinnor. Alla som behandlats för depression eller haft en sådan diagnos uteslöts vid studiens början för att lättare fastställa orsak och verkan. Därefter kartlades ätvanorna vid sex tillfällen samtidigt som blodprover togs för att spåra tecken på kronisk inflammation.. Under studien fick 2 594 kvinnor diagnosen depression och behandlades samtidigt med antidepressiva medel. När en bredare definition användes, med antingen diagnos eller behandling, steg antalet till 6 446. I studien kopplades depression ...
Vi har träffat två psykologer, en i förra veckan och en igår. Båda verkar vara väldigt bra men vi valde att gå vidare med psykologen vi träffade igår, mest på grund av personkemi. Båda psykologerna sa till mig att mycket tyder på att jag har hamnat i en depression. Jag skulle läsa på lite om depression, se om jag kunde känna igen några av symptomen. Så japp, jag har en depression, kunde känna igen flera symptom.. Läste en artikel på DN, "Så vet du om du har en depression" och tyckte att jag kunde känna igen många av symptomen. Det stod bland annat "Det kan handla om mindervärdeskänslor, skuldkänslor, en pessimism inför framtiden och minskad sexlust. Sådant som man normalt tycker är roligt att ägna sig åt kan nu upplevas som ointressant. En känsla av meningslöshet kan infinna sig. Ingenting känns viktigt." Det stod även att att man kan uppleva sömnproblem och aptitförlust vilket inte riktigt stämmer in på mig. Jag sover väldigt bra, men känner mig inte ...
... - Depression: Kun én behandling virker bedre end placebo | backtu.jordenssalt.com Depression - hjärnans hormoner kontrollerar våra känslor
När jag skrev om min psykologuppsats fick jag en kommentar angående att jag verkade negativ till SSRI (antidepressiv "medicin").. Jag skulle därför vilja förtydliga att när jag skrev min psykologuppsats, så var huvudsyftet att titta närmare på diskursen, dvs samtalet kring depression och depressionsbehandling. Jag ville försöka försöka göra detta utan att ta tydig ställning i frågorna kring att äta dessa preparat.. Min poäng var inte att kritisera att vissa äter, eller att läkare skriver ut SSRI. Genom att detaljstudera en informations-hemsida om depression utgiven av ett läkemedelsbolag, ville jag illustrera hur man kan ge sken av att ge neutral information, och samtidigt föra fram en medicinsk och biologisk modell för depression, som står i konflikt med andra, exempelvis psykologiska sätt att se på problemen.. Till dem som har funderar kring SSRI hoppas jag att uppsatsen kan bidra med lite kritiska infallsvinklar på hur man talar om och beskriver depression och ...
Hej! I min närhet finns en man i 60-årsåldern som sedan ett par månader tillbaka tar mirtacapin mot en akut uppkommen depression i samband med nära anhörigs bortgång. Tyvärr upplever han starka biverkningar i form av obalans i benen och tycker att det är obehagligt att gå ut. Han tycker att de känns som om han raglar fram när han går och upplever det som om han skulle kunna trilla omkull. Det har dock inte förekommit att han fallit omkull och när man går intill honom verkar det som om han han går normalt. Han kan cykla och köra bil som vanligt- då upplever han inga obehag. Nu till några frågor om fenomenet obalanskänslan i benen. Är denna form av yrsel eller obalanskänsla vanlig bland personer som tar mediciner mot depression? Bör han byta medicin mot någon som ger mindre känsla av obalans? Försvinner obalansen när han slutar sin medicinering? Kan man träna bort obalanskänslan på något sätt? Finns effektiva mediciner mot depression som inte ger dessa ...
Studier har visat att ökad fysisk aktivitet är en effektiv behandling av depression. En studie jämförde tre olika behandlingsmetoder på 156 medelålders kvinnor och män med återkommande depressioner. En av grupperna ordinerades enbart träning. Den andra enbart läkemedelsbehandling (SSRI), medan den tredje fick en kombination av läkemedel och träning. Efter cirka 4 månader minskade depressionssymtomen lika mycket i alla grupperna. 6 månader senare var det den grupp som enbart ordinerades träning som hade lägst återfallfrekvens. Träningsgruppen hade bara 9 procent som föll tillbaka i depression, medan de andra grupperna hade 30 procent. Denna studie bevisar att träning är lika effektivt som medicin vid depression. Läs mer om träning på bksalem.se.. ...
De amerikanska forskarna lät 216 studenter vid Missouri University of Science and Technology göra en test som mäter graden av depression. Kombinerat med data från universitetets it-avdelning om studenternas internetvanor gjorde de en statistisk analys av depressionsgraden och internetanvändningen.. Ett av forskarnas viktigaste resultat var att de kunde identifiera flera sätt att använda internet på som korrelerade till depression. De såg en trend: ju högre depressionsnivå en deltagare hade desto mer ägnade han eller hon sig åt internetsidor som indikerar höga nivåer av fildelning av exempelvis filmer och musik.. Forskarnas slutsats är att personer som visar tecken på depression tenderar att använda internet annorlunda än de som inte har några symtom på depression.. De berättar om sina resultat i New York Times (se länk till höger om artikeln).. ...
En metaanalys av 11 longitudinella studier med unipolär depression och/eller depressiva symtom hos vuxna, i åldrarna 18-97 år, visade ett tydligt samband mellan depressionsrisker och kosthållning. Uppföljningen varierade mellan 2 till 13 år. Forskarna fann ett tydligt samband mellan depressionrisker och intag av folat, omega-3 fettsyror, enkelomättade fettsyror, olivolja, fisk, frukt, grönsaker, nötter och baljväxter. Den grupp som åt mest av ovan nämnda livsmedel löpte minst risk för att utveckla depression. Resultaten visar att kost och näring kan påverka depressionrisken på ett mycket tydligt sätt.. Tänk också på kopplingen mellan depression och lågt D-vitamin. Du kan läsa mer på vår D-vitaminsajt: www.d-vitamin.biz ...
Sedan tidigare har man misstänkt att inflammatoriska processer spelar en stor roll i uppkomsten av depression. Nu har en ny stor studie kunnat påvisa ett starkt samband mellan kost och depression hos kvinnor.. Den amerikanska studien visar att kvinnor vars kost innehåller mat som utlöser inflammatoriska processer som till exempel läskedrycker (eller lightdricka), raffinerade spannmål, rött kött och margarin i större utsträckning drabbas av depression än de som håller sig till en kost med antiinflammatoriska egenskaper. Exempel på denna typ av livsmedel: vin, kaffe, olivolja och gröna bladgrönsaker. De som håller sig i huvudsaken till den förra typen av kost löper upp till en 41% större risk att få diagnosen depression.. En av de ansvariga för studien säger att "Ur ett folkhälsoperspektiv är det fint att kunna konstatera att mat som är bra för kroppen är också bra för sinnet".. Visserligen har vissa inflammatoriska processer en roll att spela i immunförsvarets ...
Rubriken är Träning läker själen - och just därför så publicerar jag en krönika från Metro i sin helhet här och nu. Väl värd att fundera på igen:. Spring dig frisk från depression. Kan man bota en depression genom träning? Ja. Kan man förebygga en depression med träning? Jajamensan. Kan stillasittandet i sig orsaka depression? Ja, det visar nya spännande forskningsrön, enligt psykiatern Jill Taube, aktuell med boken Själ och kropp. Hon har intresserat sig speciellt för kopplingen mellan rörelse och psykiskt välbefinnande - om hur kroppen kan läka själen - och tvärtom.. "Vi vet i dag att man många gånger får ont i både kropp och själ, när man mår dåligt. Ändå behandlar vi bara en del i taget", säger Jill Taube. I stället borde vi utnyttja de självläkande krafterna vi har inom oss. Ämnen som bildas i musklerna kan hjälpa hjärnan att tänka snabbare och ta rätt beslut. Om man tränar klarar man stress och ångestattacker bättre.. De flesta läkare vet ...
Nu har jag inte läst hela studien, men det jag funderar över är om de tittat på andra faktorer i samband med de som fick diagnosen depression? Förutom att de som hade depression innan studien började uteslöts. För jag tror att det är minst lika vanligt att de som är deprimerade, av någon anledning, lättare tar till en felaktig kost genom "tröstätande" osv. Det vill säga: depression leder till felaktig kost. Så hur vet man om det är den inflammationsdrivande maten i sig eller andra yttre faktorer som är orsaken till själva depressionen? Hur som, ska vi ju undvika det där förrädiska sockret ...
Patienter med svår depression som inte svarat på minst två tidigare läkemedelsbehandlingar kommer kanske att kunna behandlas med narkosmedlet esketamin i framtiden.. Detta sedan den amerikanska läkemedelsmyndighetens rådgivande kommitté har rekommenderat ett marknadsgodkännande av läkemedelsbolaget Janssens nässprej Spravato, med den aktiva substansen esketamin.. Esketamin är mer känt som ett narkosmedel och är en kemisk variant (S-enantiomeren) av ketamin. Vid användning inom sjukvården ges narkosmedlen som injektionsvätska. Båda substanserna är narkotikaklassade i Sverige.. I sin rekommendation för godkännande har FDA-kommittén bland annat utvärderat fem fas III-studier med esketamin för behandling av svår depression. Studierna undersökte effekten på kort respektive lång sikt, samt den övergripande säkerhetsprofilen.. I både långtids- och korttidsstudierna visade esketamin signifikant effekt på minskning av depressionssymtom mätt som utfall på MADRS-skalan ...