Fortplantningen är vår biologiska uppgift. Under graviditeten känner modern fostret växa. Efter förlossningen så ligger det ett litet knyte som behöver värme och beskydd. Men ibland kan nyblivna mödrar inte hantera separationsångesten när navelsträngen klipps. Det kan vara överväldigande att se sitt barn bli en egen individ. Munchausen by proxy Munchahusen syndrom heter det när en person låtsas lida av ett sjukdomstillstånd för att få hjälp. Men Munchausen by proxy heter det när person ...Läs mer ...
Hashimotos sjukdom är en sjukdom som påverkar din sköldkörtel, en liten körtel vid basen av halsen, nedanför struphuvudet. Sköldkör ...
Privat Psykiatrisk Mottagning via besök på mottagning, vid hembesök eller via Skype. Då hemsidan Jajj.se är en lobbyingsida för att medvetandegöra för journalister och allmänhet om anglo-sachisk specialdiagnostik på barn utnyttjade av vuxna vid s.k. Munchausen by Proxy och Malingering by Proxy övergrepp så se hellre vår hemsida: www.thomasjackson.se http://www.thomasjackson.se/. Vårt team består av Dr Jackson och en sköterska. Vi arbetar enbart kurativt och palliativt/lindrande alltså diagnostiserar och behandlar med mediciner eller psykoterapi. Vi skriver inga sjukintyg. Däremot hjälper vi till i juridiska processer avseende felbehandlingar.. Dr Jackson har efter 40 års intensiv klinisk verksamhet, 20 år inom psykiatri som psykiaterspecialist och 20 år inom somatiken där han är arbetat 4 år inom akut internmedicin alltså livshotande tillstånd på sjukhus med intensivård, 10 år allmänmedicin och 6 år ortopedisk rehab-medicin, i tre olika länder Sverige, Norge och ...
leverantörer över en halv miljard enligt vissa uppgifter, vem betalar ut ett förskott på etthundratjugo miljoner för ännu icke tillverkade bilar under dessa förutsättningar?. Är det kineser som är så till den grad korkade, eller är detta bara en i raden av de lögner som sprids av Munchausen? Vad jag anser råder det antagligen inga tveksamheter om, själv skulle jag inte betala ett enda öre i förskott till Muller vad han än skulle vilja sälja till mig. Tidningarna kastar de anställda mellan hopp och förtvivlan. Genom att okritiskt publicera en mängd osannolika uppgifter som kommer från källor som inte kan verifieras så tänds hoppet, för att åter släckas inom ett dygn eller två. Det verkar vara viktigare att sälja lösnummer än att rapportera sakligt och opartiskt. Visserligen har vissa motorjournalister lyckats ramla ner bakom vagnen, men allmänreportrar och redaktionsledning borde väl ändå vara åtminstone lite kritiskt granskande.. AB: "Gunilla Gustavs uppger ...
Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar hos befolkningen i hela världen och forskning visar att personer som lider av psykisk ohälsa ofta känner skam över sitt tillstånd vilket resulterar i att dessa personer har svårt att integreras i samhället. Sjuksköterskans synsätt och kommunikationsförmåga påverkar i vilken grad patienter med psykisk ohälsa väljer att söka vård. Det är därför av värde att öka insikten i hur sjuksköterskans synsätt påverkar vårdmötet med patienter som lider av psykisk ohälsa.. Syfte: Syftet var att belysa betydelsen av sjuksköterskans synsätt i vårdmötet med patienter som lider av psykisk ohälsa.. Metod: En litteraturstudie baserad på 12 vetenskapliga artiklar, där både kvantitativa och kvalitativa artiklar inkluderats. Artiklarna har hittats genom sökningar i databaserna PubMed samt PsycINFO och har kvalitetsgranskats, analyserats samt sammanställts till ett resultat.. Resultat: Av resultatet har framgått tre huvudteman vilka var: Betydelsen ...
Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst och utlösas av många olika faktorer. Materialet för diakonins månad vill ge kunskap och inspiration för kyrkornas arbete bland äldre, med fokus på äldres psykiska ohälsa. Vi hoppas att temat om äldres psykiska ohälsa ska spridas runtom i landet genom lokalt och regionalt anordnade inspirationsdagar. Studieförbunden Sensus och Bilda ställer gärna upp och medverkar i planering och genomförande av inspirationstillfällen. ...
I denna föreläsning får du lära dig om bemötandets oerhörda betydelse och vad återhämtning innebär. Vad stödjer återhämtning från psykisk ohälsa? Är återhämtning från psykisk ohälsa möjligt? Hur kan man stödja en person till återhämtning från psykisk ohälsa?. Våga säga Ja till livet - om bemötande och återhämtning - enbart föreläsning om det bemötande Jouanita fick under sin sjukdomstid. Jouanita berättar om det bemötandet och dess betydelse samt tydliggör begreppet återhämtning och Vad gjorde andra för att stötta och hjälpa henne och vad gjorde hon själv för att så småningom "Våga säga Ja till livet - och att övervinna borderline"?. (Föreläsningens längd: 36:13). ...
Om klinisk, evidensbaserad resp. personlig återhämtning från psykisk ohälsa.. Jag har under de senaste åren erfarit att läkare, forskare, och vårdsökande ofta har olika perspektiv på återhämtning från det vi idag kallar för psykisk ohälsa. Medan yrkesverksamma inom bl.a. psykiatrin inte alltför sällan fokuserar på klinisk återhämtning i form av symtomlindring, har forskarna ofta fokus i den evidensbaserade återhämtningen och i att hitta "vetenskapliga evidens" i olika interventioner. Även om många av de som jag mött som lidit av psykisk ohälsa kunnat värdesätta både symtomlindringen och den vetenskapliga evidensen, har fokuset hos dem snarare legat på den personliga återhämtningen. En återhämtning som ofta varit mycket mer än bara avsaknad av psykiska eller känslomässiga symtom. Snarare har återhämtningen för dem handlat om en personlig förändringsprocess och ett personligt välmående oavsett behandlingsinsats. Om självkänsla, självförtroende, om en ...
Sjunde sammanställningen 26 mars 2014 - Anhöriga och psykisk ohälsa (pdf nytt fönster). Sjätte sammanställningen 14 februari 2014 - Anhöriga och psykisk ohälsa (pdf i nytt fönster). Femte sammanställningen 10 december 2013 - Anhöriga och psykisk ohälsa (pdf i nytt fönster). Fjärde sammanställningen 13 oktober 2013 - Anhöriga och psykisk ohälsa (pdf i nytt fönster). Tredje sammanställningen 24 september 2013 - Anhöriga och psykisk ohälsa (pdf i nytt fönster). Andra sammanställningen 12 juni 2013 - Anhöriga och psykisk ohälsa (pdf i nytt fönster). Första sammanställningen 29 april 2013 (pdf i nytt fönster). ...
Det är väldokumenterat att kunskap om äldres psykiska ohälsa är ett eftersatt område. Vi bygger utbildningar inom detta område utifrån kunskap om de vanligaste psykiska sjukdomarna och vilken beredskap som ska finnas för att ge en värdig omvårdnad. Vi utgår från situationer i vardagen.. Ladda ner PDF • Depression/beroende/ångest/psykos ...
Maskrosbarn stöttar barn till föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa och ger dem förutsättningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid
Maskrosbarn stöttar barn till föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa och ger dem förutsättningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid
2 miljoner barn växer upp i Sverige just nu. Statistiken för psykisk ohälsa hos barn och unga växer också. Det måste finnas ett sätt att skydda våra unga!
Förmodligen är du glad för att din närstående håller på att återhämta sig från sin psykiska ohälsa, men det kan också kännas svårt. Kanske kommer det nu upp känslor som du inte har haft tid att känna under tiden som din närstående har mått dåligt. Du kan ha haft en stor oro som du har försökt dölja, och kan nu slappna av. Du kanske till och med blir arg på den som har mått dåligt.. Du har rätt att känna som du känner och inga känslor är fel eller konstiga.. Ibland kan du som närstående behöva mer konkreta råd och samtalsstöd för att kunna vara ett bra stöd. Då kan du kontakta en anhörig- eller brukarförening.. Ta hand om dig själv, för att du ska orka vara ett bra stöd behöver du tänka på din egen hälsa. Gör saker som du tycker är roligt.. Genom anhörigföreningar eller genom en vårdcentral kan du som närstående få hjälp och stöd. ...
Högsta drömmen är att vara normal Om ungas psykiska ohälsa Ulla Danielsson MD, PhD Datum Sidfot Ungdomshälsan Umeå Ungdomar år faller mellan stolarna i vården samverkan
Konst och individuell undervisning ska hjälpa personer med psykisk ohälsa att hitta tillbaks till arbetslivet. Det är idén bakom Projekt Valfrid som ...
Psykisk ohälsa - tabu? - Jag vet inte hur många gånger jag läst/hört vi måste våga prata mer om psykisk ohälsa eller a...
En person med psykisk ohälsa har svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Begränsningarna har funnits, eller antas komma att bestå under en längre tid. Funktionsnedsättningen kan påverka förmågan att ta hand om sig själv i det dagliga livet, att umgås med andra och även minska förmåga att arbeta eller delta i samhällslivet. ...
Vi hoppas att temat för Diakonins månad 2018 inte bara gavs uppmärksamhet under den traditionella septembermånaden, utan ska få utrymme under hela året. Vi hoppas att temat om äldres psykiska ohälsa ska spridas runtom i landet genom lokalt och regionalt anordnade inspirationsdagar. Studieförbunden Sensus och Bilda ställer gärna upp och medverkar i planering och genomförande av inspirationstillfällen. ...
Teater ska hjälpa människor med psykisk ohälsa att komma tillbaka till ett fungerande liv. Det är tanken när Kreativa Akademin nu ska sätta upp en föreställning ...
Att drabbas av psykisk ohälsa är vanligt. De flesta pratar med sina nära när de får oro eller ångest och ofta kan det räcka för att det ska kännas lättare. Men ibland räcker inte det utan man behöver vård, stöd eller hjälp. Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.
Psykisk ohälsa inom första linjens vård St: Gertrud i Malmö Stefan Jutterdal Förbundsordförande Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund
Att drabbas av psykisk ohälsa är vanligt. De flesta pratar med personer i sin närhet när de får oro eller ångest och ofta kan det räcka för att det ska kännas lättare. Men ibland räcker inte det utan man behöver vård, stöd eller hjälp. ...
Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.. *Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag. ...
Beroende på ert behov kan vi erbjuda spetskunskap inom olika psykiatri-områden. Det kan handla om insyn i olika lagar och bestämmelser som är av betydelse för er verksamhet, bruk och missbruk, kännedom om olika behandlingsformer, bedömning av behov, planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av vård och omsorg hos vårdtagaren samt omvårdnadsarbete vid mindre vanliga psykiska funktionsnedsättningar.. Inom det här området kan vi även erbjuda samtalsmetodik i olika situationer, ge kunskap om vikten av samarbete mellan olika yrkesgrupper och ansvarsområden, bemötande av anhöriga samt praktiska tips för att hantera det dagliga arbetet genom att öka vårdtagares och närståendes delaktighetsgrad i omvårdnadsarbetet. ...
Fler kvinnor än män är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa och särskilt drabbade är kvinnor inom kontaktyrken. Vad beror det på? Finns det gränser för hur mycket relationsinriktat arbete en person orkar med? Anna Nyberg, forskare vid Stressforskningsinstitutet i Stockholm, har ett genusperspektiv i ett nytt forskningsprojekt om sjukskrivningsorsaker.. - Det är inte självklart att det bara är arbetslivet som förklarar kvinnors psykiska ohälsa. Det har ofta konstaterats att kvinnor har ett större ansvar för hem, barn och gamla föräldrar. Vi vill också ta reda på hur de känslomässiga kraven på fritiden påverkar hälsan, säger hon. En annan sak som de båda forskarna ska studera är om de organisatoriska förutsättningarna skiljer sig åt mellan kvinnligt och manligt dominerande sektorer. De vill också väcka frågan om det går att organisera arbetet annorlunda. - Även när det gäller kontaktyrken kan chefer se över om det finns arbetsuppgifter, administrativa ...
Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst. Men när vården inte räcker till tvingas många anhöriga ta det övergripande vårdansvaret. Något som ofta leder till att de själva drabbas av psykisk ohälsa, blir sjukskrivna eller tvingas går ner i arbetstid. ...
Träffa en legitimerad psykolog online med Mindler. 100 kronor per besök, frikort gäller. Inga väntetider. Landstingssubventionerad tjänst.
Du kan vara ett stort stöd och en viktig länk till gemenskap.. All forskning visar att den som drabbas återhämtar sig snabbare om närstående engagerar sig. ...
Du kan vara ett stort stöd och en viktig länk till gemenskap.. All forskning visar att den som drabbas återhämtar sig snabbare om närstående engagerar sig. ...
Nyanlända barn lider i högre utsträckning av psykisk ohälsa, men är trots det underrepresenterade i första linjens psykiatri i Stockholm. Hur kan vi arbeta för en ökad tillgänglighet och god vård?
Regeringen skjuter till 24 miljoner kronor till regionerna för att hjälpen till de som mår psykiskt dåligt i samband med pandemin ska bli bättre. Och behovet är stort, det märker man inom svenska kyrkan. Ärkebiskop Antje Jackelén kommenterar utvecklingen.. ...
Efter en sorgreaktion är det någon gång dags att gå vidare. Livet ska återgå till det normala och du förväntas inte längre ägna all din tankeverksamhet åt det som hänt. Men hur lång är.... ...
För ett sekel sedan trodde vi i västvärlden att psykisk ohälsa handlade om genetik, att vi helt enkelt hade ärvt olika typer av "defekter". Tack och lov har vi kommit en bra bit från den människosynen - men lite av detta lever kvar. Antagligen är det en av anledningarna till att psykisk ohälsa är förknippad med skuld och skam ...
Regeringen tilldelar Stockholms läns landsting 2,2 miljoner kronor för att utveckla och utvärdera en metod för internetförmedlad kognitiv...
Nu startar en miljonsatsning för att söka upp och förebygga psykisk ohälsa bland unga vuxna på bostadsområdet Planteringen i Helsingborg. Den psykiska...
MOTALA Motala Magnus Wallman, som är verksamhetsansvarig på Motala fontänhus, har tilldelats utmärkelsen Årets sociala insats i Motala kommun.
Psykisk ohälsa är ett väldigt viktigt ämne för migj och jag vill därför sprida kunskapen. Det kommer jag göra genom en serie av inlägg som berör ämnet.
Det har talats mycket om psykisk ohälsa det senaste åren. Alla kan drabbas och det har ingenting med svaghet att göra eller att det skulle vara svaga personer som drabbas. Tvärtom är det faktiskt. Det är normalt sett de starkaste som drabbas, vilket gör det extra jobbigt eftersom det krockar så med deras självbild.
Innan en visste bättre kunde jag inbilla mig att depression och psykisk ohälsa syns på utsidan. Som att jag kunde se vad andra led av och hur det tyngde de.
LUF: Förra året klarade inte ett enda landsting målet om att alla ska få hjälp hos BUP inom 30 dagar. Sex landsting kunde inte ens ta emot hälften av alla sökande. Det är ett svek som inte får fortgå
Varför mår tonåringar i Sverige sämre än tonåringar i andra nordiska länder? Utvecklingen av psykisk ohälsa bland unga diskuteras på ett seminarium som Folkhälsomyndigheten arrangerar den 14 juni 2016.
Här hamnar allt som händer i livet, många recept, resor vi gjort, alla våra projekt på hus och trädgård, livets glädjeämnen och sorger, min viktresa samt en hel del om psykisk ohälsa ...
Sedan tre år tillbaka finns det på vår citystation en PAM-bil (Psykiatrisk Akut Mobilitet) som är bemannad med specialistutbildade sjuksköterskor inom psykiatri och ambulanssjukvårdare som kan ge kvalificerad omhändertagande av personer med akut psykisk ohälsa ...
Psykisk ohälsa i olika former drabbar alla någon gång i livet och kan naturligtvis även drabba barn och unga. Som nära anhörig är det bra att veta...
Bravida har en tydlig nollvision gällande arbetsmiljö - ingen medarbetare i Bravida ska drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa på grund av arbetet....
Många lider av stress och utmattning. Barn och ungas psykiska ohälsa har ökat. Trenden ska vändas. Vi vill göra psykiatrin för barn och unga köfri - och skapa ett samhälle där alla kan må bra. ...
Telefonrådgivningen En väg in är din första kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne (BUP). Vi ger vägledning och råd, och bokar vid behov tid till våra Första linjen-mottagningar eller till en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, BUP. Hit kan du som är under 18 år med psykisk ohälsa vända dig för råd och stöd. Även du som är förälder, skolpersonal eller annan närstående och oroar dig för någon som mår psykiskt dåligt kan ringa oss. En väg in når du via telefon och e-tjänsten Skicka egenremiss.
Mobbning - nej tack! Mobbning - nej tack! arbetar med att sprida kunskap och information hur man kan hjälpa att förebygga och motverka mobbning och den psykiska ohälsa på olika sätt. Där vi tillsamman hjälper alla barn och ungdomar till en trygg vardag där de kan växa och utvecklas, där de kan leka och skratta…
Göteborg har fyra aktivitetshus för dig som är 18-65 år med psykisk ohälsa. De är till för dig som söker stöd och vägledning till arbete eller studier och vill ha struktur i ditt dagliga liv. Aktivitetshusen är också till för dig som vill bryta isoleringen och komma ut och träffa andra. Aktivitetshusen är träffpunkter för social gemenskap, meningsfull sysselsättning, kurser och förberedande arbetsträning. Vägledarna här kan stödja dig som har mål att börja studera, praktisera eller arbeta. Adress: Norra Al…