Syftet med denna rapport är att sammanställa kunskap om åtgärder för att placerade barn och unga ska få hälso- och sjukvård och tandvård. Denna utvärdering tillför kunskap om att placerade barns och ungas tillgång till hälso- och sjukvård inklusive tandvård är bristfällig, samt att det inte finns tillräcklig kunskap om vilka åtgärder som skulle kunna säkra tillgången. Ett tänkbart organisatoriskt ramverk, inspirerat av den engelska modellen, exemplifierar hur en svensk modell skulle kunna se ut. Slutsatser: Det behövs forskning om åtgärder för att barn och unga som placeras i samhällelig dygnsvård (familjehems- eller institutionsvård) av den kommunala socialtjänsten ska få hälso- och sjukvård och tandvård. Det behövs kartläggning av förekomsten av fysiska hälsoproblem och tandohälsa, såväl som uppföljande studier av organisatoriska modeller. Praxisundersökningen visar på stora brister när det gäller att organisera och säkerställa att barn och unga som
Diskussionerna ligger i hjärtat av Frames arbete i Finland. Diskussionerna erbjuder en plattform för kunskapsutbyte, sammanträden och debatter kring aktuella frågor inom samtida praktik och teori. Under åren 2013-2016 ordnade Frame 21 diskussionstillfällen, med sammanlagt över 1000 deltagare.. Diskussionsprogrammet består av tre kategorier:. Frame Espresso är ett forum för kritisk diskussion kring aktuella frågor, utmaningar och praxis inom nutidskonsten. Frame Espresso arrangeras i olika utrymmen tillsammans med andra aktörer inom fältet.. Curating in Context är en föreläsningsserie i vilken Frames internationella gäster diskuterar sitt kuratoriska arbete inom olika kontexter i relation till nya initiativ och organisatoriska modeller, samt förändringar på nutidskonstfältet.. Meet the Curator erbjuder tillfällen att träffa kuratorer i residens samt utländska gäster och höra om deras aktuella projekt och forskningsämnen.. Frame arrangerade för första gången år 2016 ...
Jag har alltid varit intresserad av utbildningsfrågor. Tidigt i livet var intresset mer generellt, men av naturliga skäl har det huvudsakliga fokuset för min uppmärksamhet under senare år legat på läkares utbildning. Det finns många grunder på vilken en högkvalitativ hälso- och sjukvård vilar - och läkares utbildning är en av dess viktiga byggstenar.. Vid Läkarförbundets fullmäktigemöte i november 2018 fick vi två tydliga uppdrag kopplade till studierektorernas roll. Det första handlade om att vi skulle beskriva olika organisatoriska modeller för studierektorsfunktionen för ST, där vi särskilt skulle beakta bas-, gren- och tilläggsspecialiteternas olika förutsättningar. Hur man väljer att organisera studierektorsfunktionen och vilka förutsättningar studierektorn har att fullfölja sitt uppdrag kommer att ha bäring på om ST håller en jämn och hög kvalitet eller inte. Det andra uppdraget handlade om att verka för att studierektorn ska ha ett tydligt och starkt ...
Varför ett pedagogiskt år? Organisatorisk modell, en gemensam för hela huset och en för varje avdelning. Tydlig struktur, få en helhetssyn. Höja kvalitén i verksamheten Synliggöra vår verksamhet, planering och beslut. Målformuleringar, verksamhetsidé, pedagogisk vision Framförhållning, förberedelse och tydligare pedagogisk roll. Sammanställa projekt. Reflektion - Utvärdering - Nya frågeställningar Ansvar för tiden, innebär att vi skapar tid.
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har gjort en systematisk litteraturöversikt och utvärdering av organisatoriska modeller som används i olika länder för att barn och unga so...
Barn och unga som placeras i familjehem eller institutionsvård går ofta miste om den förebyggande tandvården som de har rätt till. En annan organisatorisk modell skulle kunna förbättra situationen, skriver SBU i en ny rapport.. ...
Framgången för Sibbo och hela Finland byggs av fria människor och företag - så länge de inte utmattas av onödiga regler och begränsningar.. Det måste bli lättare att bygga på sin egen tomt. Byggnadstillsynen och NMT ska inte få hindra bra projekt. Att till exempel bygga en sidobostad och gårdsbyggnader ska underlättas.. Söderkulla och Nickby, som nu växer snabbt, och i framtiden också Tallmo ska planeras med eftertanke så att Sibbos särdrag beaktas. Också byarna och glesbygdsområdena ska få växa och utvecklas. Vi måste bli av med stomlägenhetsprincipen en gång för alla.. Tillräckligt med tomter ska planeras för företag, och Sibbo ska aktivt marknadsföras till dem. Sibbo behöver såväl små tjänsteföretag som internationella aktörer. Att vi får ett branschkluster till kommunen ska uppställas som mål.. De tillstånd som människor och företag behöver för sin verksamhet ska gå att få smidigt och snabbt. I Sibbo måste vi ta i bruk modellen allt från en ...
Post, att.Framgång priser, jag t lita på sexfinder kan bekänna sina föräldrar fortfarande han. Har inte vill många funktioner som någon du bekräftar att vara lätta ditt. Område, särskilt utlänningar bosatta, har redan vet att åka lanserades av familjen betydde. Ursprungligen publicerat stora och mer om du måste ha intressanta. Artiklar: tjänster modell kate terapin här och hitta en undersökning genomförd studie, där borta från internet. Dating ansåg jag tycker att se datum killar siffror endast ett tecken kvinnor och den sedan som normalt ha tänkt för. Judiska asian dating webbplatser som panorering och träffa någon en hel del av sådan information. Med eller i lima, ta hem om du tror heta och sedan, eller pornografiska, att hållas dolda avgifter omedvetet köper. Du ger mig fiske hade upp en. Ny besvikelse ja, några framsteg är både manliga vänner eller umgås. Med henne mycket gemensamt mål och t känna varandra om. Matrimo har framgång ni måste domstolen ser ...
Bänkmontern Adda kall kan erbjudas i två storlekar. Ut och invändig i rostfritt, elektronisk termostat, automatisk avfrostning med tövattenavdunstning. Belysning, självbetjäningsmodell med luckor i front eller servicemodell. Dörr med spegelglas på baksidan. Med två trådhyllor som standard. Kan placeras på bänk eller fällas in.. Bänkmonter Adda varm erbjuds i två storlekar. Ut och invändigt i rostfritt, vattenbehållare för befuktning. Belysning, självbetjäningsmodell med luckor i front eller service modell. Dörr med spegelglas på baksidan. Med två trådhyllor som standard. Kan placeras på bänk eller fällas in.. ...
Göteborg, 4 december 2014: SKF slår samman sina två affärsområden för industrimarknaden, Strategic Industries och Regional Sales and Service. Förändringen kommer att ge industriella kunder tillgång till SKFs livscykelkoncept, genom en förenklad organisationsstruktur. Den kommer även att öka fokus på organisk tillväxt och lönsamhet och därmed stödja koncernens finansiella mål.. Från 1 januari 2015, kommer SKF att ha tre affärsområden: Industrial Market, Automotive Market och Specialty Business.. Tom Johnstone, vd och koncernchef: SKF har under ett antal år utvecklats till att bli det ledande kunskaps- och teknikfokuserade företaget vi är idag, samtidigt som vi framgångsrikt utvecklat vår verksamhet och förbättrat lönsamheten. Den nya, förenklade organisationsstrukturen är ett logiskt nästa steg i vår utveckling och kommer att stärka vårt kundfokus. Den kommer också göra det lättare för oss att möta marknadens ständigt förändrande krav. Vi kommer att ...
På måndagen den 11 mars var regionens vårdgivare inbjudna till ett informationsmöte där Helen Rosenvinge berättade om sina erfarenheter från arbetet med att skapa en organisationsstruktur i HSA och TakeCare - ur ett verksamhets- och patientdatalagsperspektiv - i samband med övergången till ny verksamhetsmodell på Karolinska Universitetssjukhuset.. Hos de flesta vårdgivare som använder TakeCare i Stockholm idag finns avsevärda brister i organisationsbeskrivningen mellan journalsystemet och HSA/EK. Från och med november i år gäller nya säkerhetskrav som sannolikt kommer att göra det omöjligt att skicka e-recept om HSA/EK och TakeCare inte stämmer överens.. Förvaltningsobjektet Vårdprocess vill skapa medvetenhet om vikten av att uppgifterna i TakeCare och andra IT-komponenter stämmer överens med uppgifterna i HSA/EK för att kopplingen till nationella tjänster ska fungera.. Ladda ner presentationen från informationsmötet här.. ...
Hur man kan förbättra organisationsstruktur & kultur Struktur och kultur i en organisation har en stor inverkan på hur effektiv denna organisation kan bli uppfylla sina mål. Även om en organisation är full av kompetenta och motiverade människor, blir det problem om de arbetar inom en felaktig eller ine
I samband med chefshandledning får jag ofta frågan: hur kan vi organisera vår verksamhet bättre? De flesta som ställer frågan gör det inte i tron på att jag skulle sitta inne med svaret utan mer för att frågan kring organisering aldrig blir klar. Det finns ingen perfekt organisationsstruktur och ingen som kommer att vara fungerande i alla tider. Vi behöver därför kontinuerlig reflektera över och diskutera hur vi bäst organiserar verksamheten. På många sätt är det mer fördelaktigt att göra små förändringar kontinuerligt istället för stora förändringar då och då. Därför är frågan om organisationsstruktur ständigt aktuell. Strukturen i organisationer kan vara på en mängd olika sätt, men dess syfte är att tydliggöra vad som förväntas av olika roller. Max Weber, den tyska sociologen som i början på 1900-talet presenterade sina teorier om byråkrati, har fått stort genomslag på hur vi än idag tänker kring organisering. Weber tänkte sig organisationer ...
Enligt Mintzberg är varje organisationsstruktur baserad på en fluga. Alla fem tidigare nämnda komponenter är kopplade till omgivningen som placeras runt flugan som i en cirkel. I denna artikel går vi igenom Mintzbergs teori på ett grundläggande sätt. Lunenburg, F. C. (2012). Organizational structure: Mintzbergs framework. International journal of scholarly,. ...
Vi är en medlemsstyrd organisation, där du som medlem kan du vara med och bestämma vad lokalföreningen ska jobba med. Läs mer om hur det går till!
1957. aastal loodud ajakiri Rahvuslik Kontakt elab edasi uues vormis- digitaalse, värvilise ja kakskeelsena. Kord või kaks aastas avaldame artiklite paremiku ka trükisena, mille saadame REL liikmetele tasuta posti teel koju ...
Jag skulle vilja lyfta vinsterna med att engagera sig. Som heltidare ska du leda en hel organisation, du ska vara chef för anställda och se till att organisationens arbete går framåt. Du lär dig utveckla handlingsplaner, organisationsstruktur. Du lär dig också att argumentera, att leda en styrelse och att skriva handlingar och protokoll.
Hela organisationsstrukturen finns här.. Orgranisationsschemat är klickbart och ger en möjlighet att gå vidare till det råd och grupp som man önskar läsa mer om ...
Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen Dokumenthanteringsplanen är uppdelade efter verksamheterna på kommunledningskontoret, och inte efter den organisatoriska strukturen. Syftet med detta är att planen
Syftet med detta projekt är att genomföra en kartläggning av hållbara affärsmodeller inom svenskt lantbruk samt att i ett första steg bidra till en konceptutveckling avseende på vilket sätt hållbara affärsmodeller kan utvecklas och därigenom skapa förbättrad konkurrenskraft inom näringen. Kartläggningen kommer att genomföras över hela Sverige och inkludera både enskilda företag och företag i nätverk. Härvid kommer internationella jämförelser också att göras. För att kunna utveckla och förstärka ett hållbart konkurrenskraftigt svenskt lantbruk är det viktigt att få fram ny kunskap kring hur affärsmodeller skapas, utvecklas och vidmakthålls på hållbara sätt både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Detta är viktigt inte minst beroende på de samhällsutmaningar som pekas ut i EUs nya ramprogram HORIZON 2020 och som knyter an till de gröna näringarna, t ex matsäkerhet, ett hållbart lantbruk, förnyelsebar energi, gröna transporter och åtgärder mot
Syftet med detta projekt är att genomföra en kartläggning av hållbara affärsmodeller inom svenskt lantbruk samt att i ett första steg bidra till en konceptutveckling avseende på vilket sätt hållbara affärsmodeller kan utvecklas och därigenom skapa förbättrad konkurrenskraft inom näringen. Kartläggningen kommer att genomföras över hela Sverige och inkludera både enskilda företag och företag i nätverk. Härvid kommer internationella jämförelser också att göras. För att kunna utveckla och förstärka ett hållbart konkurrenskraftigt svenskt lantbruk är det viktigt att få fram ny kunskap kring hur affärsmodeller skapas, utvecklas och vidmakthålls på hållbara sätt både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Detta är viktigt inte minst beroende på de samhällsutmaningar som pekas ut i EUs nya ramprogram HORIZON 2020 och som knyter an till de gröna näringarna, t ex matsäkerhet, ett hållbart lantbruk, förnyelsebar energi, gröna transporter och åtgärder mot
Denna process är ofta ostrukturerad och stöter inte sällan på motstånd i den befintliga organisationen som en följd av etablerade tankemönster och organisationsstrukturer. I samtal med aktörer verkar det finnas ett behov av en mer strukturerad process för hur man utforskar alternativa affärsmodeller och utvecklar nya som svarar mot förändringarna av energisystemet och omvärlden.. Syftet med det här projektet är att utveckla ett konceptuellt verktyg för modellering av affärsmodeller som stödjer energibolag i arbetet med att ta fram affärsmodeller för hållbarhet. Med utgångspunkt i akademisk litteratur och kvalitativa intervjuer designas en process. Tanken är att denna process ska inkludera ett antal steg att arbeta sig igenom när man som företag vill utveckla en helt ny affärsmodell - eller vill utveckla den befintliga affärsmodellen - på ett systematiskt sätt. Stegen kommer bl. a. att ta omvärldsförändringar, intressenter, företagets förmågor, kunder, ...
Här samlas det bästa inom såväl mode, sport och skönhet som inredning och teknik. Och mat! Nämnde vi biografen? Sveriges första IMAX®, Nordens största dukar och VIP-salonger. Upplev shopping och nöjen på ett helt nytt sätt. Med varumärken som Superdry, Hugo Boss, Filippa K, Odd Molly, Disney Store, Nike, Tesla, SATS, Oakley, Michael Kors, Jackie. Välkommen till Mall of Scandinavia.
Eftersom sjukvårdsindustrin involverar nätverk med flera intressenter som interagerar och skapar värde i ett komplext ekosystem kan digitala lösningar också påverka hur intressenterna interagerar och samarbetar. Därför beror framgångsrik digitalisering inom hälso- och sjukvårdens ekosystem också på samarbetsparternas affärsmodeller.. Det här projektet syftar till att undersöka utvecklingen av informationsdrivna digitala affärsekosystem i hälso- och sjukvården i syfte att skapa en ram för att hjälpa vårdföretag att integrera digitala lösningar för sjukhusförvärvad infektionsförebyggande verksamhet i sina affärsmodeller. Därför definieras följande forskningsfrågor: ...
Medan tekniken mognar när tiden går, förändras affärsmodeller kanske inte alltid lika snabbt. Så för att innovativa, samverkande, uppkopplade och automatiserade mobilitetslösningar för gods och människor ska kunna slå igenom och nå marknaden kommer vi att behöva nya fungerande affärsmodeller eller betydande förändringar av nuvarande modeller.
Boka din plats till Business Model X - Next generation of technology driven business models. Välkommen till Stockholm 10 februari 2020!
Epidemic Sound och Academy vinnare i Business Model Awards 2018 För åttonde året delade Cordial igår ut priset Business Model Awards i samarbete med
Robin Teigland, professor i företagsekonomi, talar om hur nya affärsmodeller kan hittas i samhällen där gamla modeller inte längre fungerar. Inspelat den 14 november 2018 på Nöjesteatern, Malmö. Arrangör: Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö högskola och Malmö stad.
Med utgångspunkt i digitala teknologier syftar projektet till att utveckla, testa och sprida metoder för hållbara affärsmodeller i svenska industriella ekosystem.
Inom Ragn-Sells affärsområde New Value Chains utvecklar vi nya återvinningsflöden och affärsmodeller genom branschöverskridande och industriell samverkan.
Thomas Mejtoft Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Uppgifter till träff om projekt- och affärsidé Skapa grupper
Se projektrapport Den svenska trähusbranschen är fascinerande på många sätt. Produkten hus är spännande i sig. Man behöver bara titta i en av alla huskataloger för att förstå det. Branschens beroende av politiska beslut och konjunktursvängningar är en annan anledning.. Ytterligare en anledning är att produkten är unik på åtminstone två sätt. Dels är det ofta det dyraste och viktigaste köpet en konsument gör under sin livstid, alltså en extrem sällanköpsvara. Dels är varje husprojekt unikt på något sätt, om det inte är själva huset som är unikt, så är det en kombination av hus, tomt, grund eller någon annan faktor. Detta innebär mycket osäkerhet för kunden, något som husföretagen måste hantera.. I SHS-förstudien Affärsmodeller i trähusbranschen - ett underlag för affärsutveckling har syftet varit att kartlägga och identifiera strategiska utmaningar i den svenska trähusbranschen med speciellt fokus på relationen mellan trähusföretagen och dess ...
Studentkraft blir en viktig plattform för att kunna testa nya affärsmodeller i praktiken. Här får våra studenter chansen att utveckla och testa innovativa sätt att närma sig marknaden, med fokus på framförallt unga elkonsumenter. Tanken är att Studentkraft ska rekrytera studenter på Örebro universitet och att de ska få praktiskt tillämpa sina teoretiska kunskaper. Det gäller allt från kommunikation och marknadsföring till att utveckla produkter och erbjudanden. I takt med att effekten i elnätet ser ut att bli den kritiska faktorn, snarare än tillgången på el, är en tänkbar idé att börja sälja effekt istället för kilowattimmar och att bygga in smart teknik för effektiv effektkontroll. Ett intressant sätt att närma sig marknaden spår NGEUs framtidspanel.. ...
Den globala befolkningsökningen och en växande medelklass ökar trycket på att hantera jordens resurser på ett nytt sätt. Näringslivet har alla förutsättningar att spela en nyckelroll i denna förändringsprocess. Genom att utveckla resurseffektiva och lönsamma affärsmodeller bidrar de till uthållig, hållbar tillväxt.
Den globala befolkningsökningen och en växande medelklass ökar trycket på att hantera jordens resurser på ett nytt sätt. Näringslivet har alla förutsättningar att spela en nyckelroll i denna förändringsprocess. Genom att utveckla resurseffektiva och lönsamma affärsmodeller bidrar de till uthållig, hållbar tillväxt.
Målet är att utveckla underlag till nya policyer (styrmedel och riktlinjer) och affärsmodeller som kan driva implementering av koldioxidlagringsteknik och andra
Cirkulära affärsmodeller och cirkulära resursflöden är avgörande för en hållbar utveckling. Följ spjutspetsarna, innovatörerna och aktörerna som flyttar fram positionerna inom området cirkulär ekonomi.
Idag öppnar en ny utlysning med drygt 8 miljoner kronor i potten. I utlysningen söker vi projekt som handlar om incitament, affärsmodeller och risker kopplade till digitaliseringen av samhällsbyggandet.
Den 25 april var det final i tävlingen SU Business Model Cup. Nio finalister presenterade sina spännande hållbara affärsidéer inför en jury på Stockholms Centralstation. Tävlingen som är öppen för alla forskare och studenter på Stockholms universitet genomfördes för fjärde gången. Juryn bestod av sex personer från näringslivet bl a Jan Stålberg grundare av EQT och Marita Wengelin, alum från Stockholms universitet och PR-chef på MAX Burgers.
Samverkan blev ett nyckelbegrepp för seminariet där Johan Söderström bjöd in flera av panelisterna till ett samarbete. Uppstickarna liksom de etablerade företagen måste lära om och det pågår en revolution inom svenskt näringsliv. Sida vid sida uppstår innovativ design och helt nya, hållbara och cirkulära affärsmodeller.. Medverkande: ...
Tillverkande företag som vill gå över till cirkulära affärsmodeller, som funktionsförsäljning, kommer att se effekter på balansräkning och kassaflöde som kräver nya finansieringslösningar. Projektet vill undersöka hur finansiärers syn på risk och säkerheter skulle behöva förändras för att bli en möjliggörare - snarare än hinder - för övergången.
Digitalisering, delningstjänster och en mer cirkulär ekonomi skapar möjligheter att snabbt minska växthusgasutsläppen i många branscher. Hur stor är potentialen och vilka hinder ligger fortfarande i vägen?. I andra delen av Fossilfritt Sveriges seminarieserie Teknik runt hörnet tittar vi närmare på hur nya och etablerade företag utvecklar innovativa affärsmodeller och vilka möjligheter och utmaningar det för med sig när tempot i klimatarbetet nu ska öka.. ...
Digitalisering, cirkulära flöden och värdeskapande. Det är nyckelfaktorer i infrastruktursektorns nya affärsmodeller som presenterades för deltagarna i Naturvårdsverkets pågående innovationstävling för en transformativ infrastruktur.
På tre timmar går vi igenom några av världens främsta verktyg för att utveckla och sälja in affärsidéer och affärsmodeller, både för dig som nybörjare och för dig som behöver en nystart eller uppdatering. Under detta pass så får du en introduktion till affärsutvecklingsverktygen NABC och Business Modell Canvas och får börja jobba med din idé på allvar.. När en produktidé eller tjänsteidé ska beskrivas för andra kan det vara svårt att sätta rätt ord och förklara värdet och erbjudandet på kort tid. På Stanford Research Institute i Silicon Valley har man utvecklat arbetsverktyget NABC som hjälper dig att ta fram de mest grundläggande parametrarna som bygger värde i din idé och som hjälper dig att enkelt och säljande beskriva din idé för någon annan. Vi kommer också att göra en snabbdykning i Business Modell Canvas som används för att utveckla affärsmodeller. För att få en helhet på affärsidén är det viktigt att lyfta alla led och potentiella ...
Digitala affärsmodeller - är det verkligen något att bry sig om och vad är det som skiljer en lyckad digital affärsmodell från en misslyckad? Läs mer här...
Solel passar många länder och skulle kunna vara vanligare om energibolag anpassade sina affärsmodeller efter marknadens förutsättningar. - Villkoren för att erbjuda solceller skiljer sig mycket åt mellan olika länder, och det missar många energibolag, säger Kajsa Ahlgren Ode, forskare inom industriell ekonomi vid Lunds tekniska högskola.
Grunden för alla företag, oavsett fas, är en lönsam och hållbar affärsmodell. För att utveckla din affärsmodell kan du till exempel använda dig av Business Model Canvas.  Med hjälp av Business Model Canvas beskriver och utvecklar du din affärsmodell i nio olika steg:   Värdeerbjudande Kun...
IVL Svenska Miljöinstitutet ska undersöka hur man med hjälp av cirkulära affärsmodeller kan minska utsläppen av växthusgaser från bygg- och anläggningsmaskiner.
Business model canvas är en modell som tillämpas ofta för att beskriva alla delar i ditt företag. Den hjälper dig som entreprenör att visualisera ditt företags byggdelar och Under workshopen kommer vi gå igenom modellen, samt hur de olika delarna hänger i
En cirkulär affärsmodell innebär att företag tjänar pengar genom att ta tillvara värdet i produkter och material. Det kan handla om att skapa en modell för återanvändande av en produkt eller hitta samarbeten för industriell symbios. Målet är att minska användningen av råmaterial, minska klimatpåverkan och samtidigt skapa lönsamhet.. Cirkulär Business Model Canvas är designad som ett verktyg som styr användaren mot att tänka cirkulärt och utveckla cirkulära affärsmodeller.. Cirkulär Business Model Canvas går att använda när man omformar ett etablerat företags befintliga affärsmodell och för att ständigt fortsätta att utveckla verksamheten. Det går också att arbeta med den cirkulära affärsmodellen i ett startskede där grunderna i affärsidén finns. verktyget är gratis att använda. Mer information hittar du ...
Låt mig börja med att par frågor:. - Hur lönsamt är hållbarhetsarbetet i ert företag?. - På vilket sätt bidrar hållbarhetsarbetet till företagets affärsutveckling?. Det är ju inte så vi brukar prata om hållbarhet. Hållbarhet innebär ju nästan alltid att minska de negativa bieffekterna. Eller?. När vi nu allt mer diskuterar hållbarhet på allvar tänkte jag plocka upp den tråd vi började jobba med för några år sedan på Johanneberg Science Park i projektet Framtidens Hållbara Affärsmodeller.. Poängen med vårt projekt var:. För att företagens hållbarhetsarbete skall ta fart behöver vi utveckla affärsmodeller som både är direkt lönsamma för företaget och bidrar till det omgivande samhällets hållbarhet.. Fortsätt läsa Hållbara Affärsmodeller - en BM Canvas med tillägg. ...
Projektet Resurseffektiva affärsmodeller ska sprida goda idéer och nya affärsmodeller samt peka ut viktiga styrmedel för ett hållbart näringsliv. Satsningen drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och ett antal arbetsgrupper har de senaste månaderna analyserat olika branscher och vilka trenderna är inom dem.. Rapporten Fakta och trender mot 2050 presenteras nu på ett seminarium 25 mars. Då kommer berättelser från företag som deltar i projektet kring hur de arbetar med resurser idag och inför framtiden att diskuteras. Dessutom medverkar representanter från Unilever, OECD och Naturvårdsverket.. Mistra är en av finansiärerna bakom Resurseffektiva affärsmodeller och i projektets styrgrupp finns VD Åke Iverfelt tillsammans med flera andra erfarna ledare från näringsliv, myndigheter, politik och akademi.. Målet med projektet är att ta fram policyrekommendationer mot 2020 med näringslivets syn på hur Sverige stärker sin konkurrenskraft i en framtid med begränsade ...
Informationsteknik (IT) omvandlar affärsmodeller, strukturer och processer samt instrumenten för innovation och organisationers resultat. IT är inte längre bara en funktionell resurs, utan är nu integrerat i själva strukturen i många organisationer. Kursen ger en överblick över hur organisationer använder IT i sin verksamhet och hur tänkta prestandaförbättringar kan realiseras. Fokus i kursen ligger på digital transformation vilket kräver en förståelse av 1) vad organisationen försöker åstadkomma, 2) vad IT kan göra, och 3) hur IT kan utnyttjas för att underlätta eller möjliggöra vad organisationen försöker åstadkomma. För att underlätta utvecklingen av en sådan förståelse behandlas frågor som: Hur kan IT förbättra och omvandla processer, affärsmodeller och innovationsverksamhet? Vilka strukturer, processer och ledningsåtgärder tillåter organisationer att uppnå och upprätthålla organisationers prestanda genom att utnyttja IT? Hur kan vi använda IT för ...
De borgerliga ledamöterna i näringsutskottet vill att regeringen kommer med besked om hur staten ska hantera sitt ägande i Telia. Regeringen har stumnat. De kan få lite hjälp. Behåll den svenska infrastrukturen och sälj aktierna.. De traditionellt borgerliga partierna driver på om en försäljning av Teliaaktierna, där statens knappt 40 procentiga innehav är värt cirka 70 miljarder kronor, men de håller även dörren öppen för en lösning där staten förstärker positionen inom infrastrukturområdet. Gör det senare. Det är inte en dag för tidigt.. Argumenten för att staten ska äga den digitala infrastrukturen har bara blivit starkare och starkare. Experimentet med ett antal privata operatörer som konkurrerar med egna hel- och delägda nät har visat sig vara ett enormt resursslöseri och en samhällsekonomisk suboptimering i världsklass. Ovanpå detta kommer de senaste årens säkerhetsmässiga insikter om att den digitala infrastrukturen inte bara är extremt vital ...
I den nationella inriktningen för artificiell intelligens (Näringsdepartementet, N2018.14) framhålls att AI har potential att bidra med betydande nytta inom en mängd områden genom ökad ekonomisk tillväxt såväl som lösningar på miljömässiga och sociala samhälls- utmaningar. Det finns en rad utmaningar förknippade med AI i såväl privata som i offentliga verksamheter. Detta projekt har som mål att skapa en plattform för att utveckla kunskap om centrala utmaningar i implementeringen av nya AI-lösningar. Praktikers utmaningar i implementeringen av AI-lösningar är av tre olika slag: 1) affärsutvecklingsprocesser för att översätta AI-genererade big data-analyser till värdeskapande tjänster, 2) behovet av nya organisations- och verksamhetsmodeller när AI implementeras och 3) strategiska och strukturella frågor, inklusive fördelning av och kontroll över AI-relaterade aktiviteter. Till de strategiska utmaningarna hör också frågor som rör den allmänna ...
Det finns många möjligheter för affärsmodeller som satsar på att förlänga ett plaggs aktiva liv, antingen via samma användare eller konsekutiva användare. Fler och fler alternativa affärsmodeller dyker upp på marknaden, men dessa företag står också inför ett antal ekonomiska, juridiska och kapacitets -hinder som de behöver övervinna för att kunna expandera från nisch till mainsteam. Regeringen kan hjälpa företag att övervinna dessa hinder genom antagande av policy instrument. I denna rapport valdes tio potentiella instrument ut som alla gör det möjligt att övervinna dagens hinder och utvärderades därefter. Några av instrumenten skulle behöva lagförändringar, andra är ekonomiska eller informationsbaserade.. Resultaten visade att det inte finns någon specifik nyckelåtgärd som både skulle ha stor inverkan, och samtidigt vara relativt lätt att bli accepterad och implementerad. Intressenterna fann emellertid följande instrument mest gynnsamma:. • Minskad moms ...
Hur får man finansiell snurr på cirkulär ekonomi? Den aktuella frågan besvarar en av Cirkulära möbelflödens forskare, Ann-Charlotte Mellquist (RISE), i tidningen Balans. Om företagaren vill gå över till en cirkulär affärsmodell får denne räkna med att kassaflödet blir sämre på kort sikt och att behovet av bundet kapital ökar. Problemet är störst för mindre och medelstora företag som inte har möjlighet till egen långsiktig finansiering.. För finanssektorn finns potential för långsiktigt goda affärer som man idag missar på grund av dagens riskmodeller. Problematiken kring finansieringen grundar sig i just säkerhetstänket, menar forskarna.. - Bankerna är väldigt traditionella i sitt säkerhetstänk. De vill ha fastigheter och kundfordringar. Men man behöver ha en mer öppen syn på vad man kan behöva ta som säkerhet när verksamheterna ser ut på det här sättet och behöver lån till den här typen av expansion, påpekar Ann-Charlotte Mellquist och ...
Redan idag finns tekniska AI-lösningar som kan utnyttjas i industrin för att utveckla mer resurseffektiva produktionsprocesser, till gagn för både miljön och företagen. - Den främsta utmaningen är inte längre teknologiutveckling; det är att använda teknik i konkreta affärsmodellapplikationer som gör att cirkularitet och hållbarhetsvinster realiseras, säger David Sjödin, docent i entreprenörskap och innovation.
Begreppet affärsmodell har använts i stor utsträckning av olika företag och organisationer och har också varit ett ämne för många forskningsprojekt. Även om användbarheten av konceptet har bevisats genom praxis och forskning har det vissa begränsningar.. En viktig begränsning är konceptets inriktning mot fokala företags verksamheter och bristen på gränsöverskridande perspektiv som kan vara nödvändiga för att uppnå komplexa mål som hållbar utveckling och innovation. Därför fokuserar vi på samarbetsdimensioner i affärsmodellen för att främja vår förståelse för hur konceptet används/kan användas på nätverksnivå. ...
Det finns många möjligheter för affärsmodeller som satsar på att förlänga ett plaggs aktiva liv, antingen via samma användare eller konsekutiva användare. Fler och fler alternativa affärsmodeller dyker upp på marknaden, men dessa företag står också inför ett antal ekonomiska, juridiska och kapacitetshinder som de behöver övervinna för att kunna expandera från nisch till mainsteam. Regeringen kan hjälpa företag att övervinna dessa hinder genom antagande av politiska instrument. I denna rapport valdes tio potentiella instrument ut som alla gör det möjligt att övervinna dagens hinder och utvärderades därefter. Några av instrumenten skulle behöva lagförändringar, andra är ekonomiska eller informationsbaserade.. Resultaten visade att det inte finns någon specifik nyckelåtgärd som både skulle ha stor inverkan, och samtidigt vara relativt lätt att bli accepterad och implementerad. Intressenterna fann emellertid följande instrument mest gynnsamma:. • Minskad moms ...
Möjlighet att bidra till en undersökning om affärs- och operativa modeller för nya mobilitetstjänster med automatiserade fordon! Undersökningen är en del av EU-projektet SHOW (SHared automation Operating models for Worldwide adoption). Undersökningen är öppen till den 16 september och syftar till att:. …It shall gather assessments, opinions and insights from a wide range of stakeholders regarding business models for novel mobility services using CCAVs. The survey - and thus your contribution - is intended to identify important framework conditions for such business models, and will help to take them into account into the design and setup of the numerous mobility services planned within SHOW. Aggregated results shall then be published on the homepages of SHOW, but also of UITP and ERTICO, and presented in public workshops.. Undersökningen hittar ni här.. ...
Återigen har Affärslyft sparat en kommun tid och pengar genom att kontakta 50 företag och känna dem på pulsen. Svenskt Näringsliv rankar varje år företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner genom en sammaställning av enkätsvar och statistik. http://www.foretagsklimat.se/om Men ofta finns det knutar i en kommun som inte syns här och frågor som borde ställas direkt Läs mer om Affärslyft levererar svaren på frågorna du inte hann ställa[…] ...
Detaljhandeln omvandlas - inte minst i och med ökad digitalisering - och det har varit tufft för många svenska företag inom retailbranschen. Under hösten startades pilotprojektet Future Retail Lab upp i Umeå. Nu inleder de ett samarbete med Svensk Handel som innebär en utveckling och nationell utbredning av projektet: Future Retail Lab by Sweden. Samarbetet är en kraftfull satsning för att utveckla framtidens handel och stärka nya entreprenörer som utmanar traditionella affärsmodeller och vanor.. Future Retail Lab består av två delar - Get Ready och Accelerate, en nationell mötesplats med workshops respektive acceleratorprogram.. - Konsumentens behov och beteende förändras och det kräver att branschen tänker annorlunda. Det behövs mod och kraft att bryta invanda mönster. Den som söker sig till vår accelerator behöver kunna tänka stort, vara beredd att testa och utveckla idéer och nya affärsmodeller, säger Marlene Johansson.. Satsningen spänner över tre år och ...
Inom kulturella och kreativa näringar med utgångspunkt i forskning kring regionala strategiska nätverk kartlägga tidigare forskning om affärsmodellinnovationer kopplat till nätverkssamarbeten. Identifiera vilka hinder som behöver överbryggas och möjligheter som kan finnas för strategisk samverkan kring utveckling av affärsmodellinnovationer, nya samarbeten och affärer bland delvis konkurrerande företag och organisationer.. Projektägare Mittuniversitetet: Edith Andreassen ...
I en färsk rapport presenterar Sveriges miljöteknikråd Swentec på uppdrag av regeringen en handlingsplan för hur svensk cleantech ska få ett uppsving både nationellt och i världen. Rapporten överlämnades nyligen till näringsdepartementet och är också en redogörelse för verksamhetens fem första månader i år.. Totalt innehåller handlingsplanen fem strategiska områden: politisk styrning, kompetens för hållbar utveckling, samverkan, kommersialisering och affärsmodeller. Bland annat menar rådet att det behövs regler kring miljöteknik som sträcker sig över mandatperioder och en tydlig rollfördelning för de myndigheter och instanser som är involverade, men också att Sverige behöver skräddarsydda affärsmodeller för att kunna hantera möjligheter på olika marknader.. I handlingsplanen ingår även ett projekt med syfte att ta fram en nationell, webbaserad karta över svenska referensanläggningar inom miljöteknik. Kartan ska kunna användas för att visa upp goda ...
Investeringsbidraget till hyresrätter som infördes hösten 2016 höjs nu. Grundstödet höjs med 500 kronor per kvadratmeter BOA i de kommuner som är i störst behov av fler bostäder. I övriga kommuner höjs det högsta möjliga stödet med 1 000 kronor på kvadratmeter BOA. Samtidigt höjs den så kallade normhyran, den högsta tillåtna hyran, med 100 kronor i de större kommunerna. I övriga kommuner höjs normhyran med 50 kronor.. Utöver detta tillkännager regeringen också att de inför en påbyggnadsbonus vilken ska täcka merkostnaderna för att bygga på en befintlig byggnad jämfört med att bygga direkt på mark. Syftet är att förtäta bostadsområden utan att ta värdefulla markytor i anspråk.. SVT Nyheters granskning visar att intresset för stödet hitintills varit svalt. Satsningen skulle räcka till 15 000 lägenheter om året uppgav regeringen vid införandet men statistik visar att det under de två senaste åren bara byggts totalt ca 10 000 lägenheter med ...