Jag har arbetat med miljökonsekvensbeskrivningar ( MKB ) sedan 1999 både då det gäller planfrågor och projekt. De senaste åren har jag även hållit i MKB-kursen på Karlstads Universitet. Jag arbetar med miljökonsekvensbeskrivningar och utredningar både då det gäller verksamheter (specifik miljöbedömning) och planer (strategisk miljöbedömning). När det gäller verksamheter arbetar jag som en del i projekt eller själv, beroende på storlek och art och jag jobbar mot flera tillståndsmyndigheter så som länsstyrelse, miljöprövningsdelegation eller mark- och miljödomstol. Under mina år som miljökonsult har jag drivit flera ärenden själv i mark- och miljödomstolen men också ingått i en större projektorganisation. ...
Vattendelegationen i Västerhavet har tagit beslut om samrådsunderlag till Miljökonsekvensbeskrivning för Västerhavets vattendistrikt. Miljökonsekvensbeskrivningen är en generell och övergripande beskrivning av de miljökonsekvenser som det föreslagna åtgärdsprogrammet väntas få ...
Det projekt som redovisas i denna rapport har undersökt hur ekosystemtjänster har hanterats, och kan komma att föras in, i beslutsunderlag för infrastrukturplanering framöver. Fokus för analysen har i första hand varit att kartlägga vad som är möjligt att åstadkomma inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och miljöbeskrivningar. Ansatsen har emellertid varit något bredare än enbart MKB och även samrådsmaterial och samlade effektbedömningar har studerats. Utifrån en granskning av ett trettiotal olika infrastrukturprojekt i Sverige valdes sju fallstudier ut för att undersöka i mer detalj. För var och en av dessa sju projekt genomfördes en kartläggning av vilka ekosystemtjänster som berördes i de olika fallstudierna baserat på MKB och hur dessa idag beskrivs (explicit eller implicit). Vidare gjordes en kartläggning av respektive fallstudies MKB-process med fokus på samråden och de samlade effektbedömningarna. MKB-dokument, samrådsmaterial och yttranden ...
Planens konsekvenser: ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella konsekvenser beskrivs kopplat till markanvändning för kommunen. När översiktsplaner upprättas ska enligt bestämmelser i miljöbalken en miljöbedömning genomföras. Som en del i en sådan miljöbedömning ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Del K - ...
KONTAKTMYNDIGHETENS UTLÅTANDE LAPELY/85/07.04/ Northland Mines Oy Asematie Kolari MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, PROJEKTET JÄRNMALMSGRUVA I HANNUKAINEN, KOLARI Northland Mines Oy har
NTM-centralen som fungerar som kontaktmyndighet informerar om när arbetet med respektive skede pågår, samlar åsikter och utlåtanden om dem och ger sitt eget utlåtande. Syftet med MKB-förfarandet är att ge allmänheten och övriga instanser mer information och flera möjligheter att delta i planeringsskedet av projekt med betydande effekter. Läs mer om miljökonsekvensbedömning på webbtjänsten miljo.fi:. ...
18 2017 januari startade kursen "Miljökonsekvensbeskrivning" (MKB). När en ny kurs precis har startat kan det vara svårt att greppa innehåll och struktur, till och med vilken lärplattform som ska användas (alla kurser inom inst för teknik och samhälle). I Lund används två olika, Luvit, och LiveAtLund. Efter viss oklarhet så framkom att det är LiveAtLund som ska användas (nämner dessa "detaljer" eftersom jag är road av att se hur "effektivt" lärplattformen hanteras och används ...
Vägledning om miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft: Buller, Följdverksamheter, Nedmontering, Inom Natura 2000-områden och om Vindkraft till havs och fåglar.
Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Kyrkesund och Rönnäng Sammanställd av Sofia Olsson & Jan Rydberg Tjörns kommun 2003 Icke teknisk sammanfattning Denna MKB tar upp effekter
Här finns vägledning om miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft, nedmontering av vindkraftverk och vindkraft i Natura 2000-områden.
Kursen belyser hur miljökonsekvensbeskrivningar har utvecklats och används som ett hjälpmedel i Sverige och utomlands för att förse allmänhet och beslutsfattare med en förhandsbedömning av troliga effekter på hälsa, miljö och samhälle av alternativa handlingsvägar vid beslut rörande lagstiftning, målsättningar/policy, program och projekt/etablering av verksamhet.. Kursen behandlar förutsättningarna och formerna för användningen av miljökonsekvensbeskrivningar av påverkan från projekt, MKB i det svenska planerings- och beslutssystemet. Kursen behandlar vidare bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan: Stategisk miljöbedömning, SMB.. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, simulering, rollspel, praktiska övningar i miljökonsekvensbeskrivning och kvalitetsgranskning, uppsatsförfattande, redovisningar, studiebesök/fältarbete. Vissa delar av kursinnehållet behandlas vid litteraturseminarier baserade på kurslitteraturen. Genom att medverka ...
Målet gäller i huvudsak om den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i kommunens ansökan om tillstånd är godtagbar med hänsyn till MB:s krav på redovisning av alternativa utformningar och en motivering till varför ett visst alternativ har valts. Den talan som B.H. och I.H. för riktar in sig på huvuddammen. Länsstyrelsen hade under det s.k. samrådsskedet i beslut den 29 januari 2004 funnit att dammen ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. Den miljökonsekvensbeskrivning som upprättats i målet bör bedömas efter de regler som gällde när kommunens ansökan om tillstånd den 18 juli 2005 gavs in till miljödomstolen, dvs. med tillämpning av 6 kap. 7 § MB i dess lydelse före den 1 augusti 2005.. B.H. och I.H. har hävdat att underinstanserna tillämpat MB:s krav felaktigt. De har i denna fråga utvecklat sin talan i huvudsak enligt följande. Det förekommer överhuvudtaget inte några alternativa utformningar i kommunens miljökonsekvensbeskrivning. Att kommunen bl.a. ...
Pris: 984 kr. häftad, 2010. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Applications of Geotechnical Centrifuge for Environmental Research av Nikos Depountis (ISBN 9783639248999) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris
Studien redovisad i denna rapport har som målsättning att bidra till utvecklingen av metodik för att beskriva miljökonsekvenser av 2+1-vägar. Studien har identifierat ett antal miljökonsekvenser som inte alltid uppmärksammas i de miljökonsekvensbeskrivningar som görs inför mittsepareringsprojekt. Med 2+1-vägar menas åtgärden att mittseparera en befintlig "vanlig" väg för att åstadkomma en mötesseparerad väg med växelvis 2 körfält i ena och 1 körfält i andra körriktningen. Som studieobjekt valdes väg 23 Sandsbro-Drättinge och väg 47/195 Hedenstorp-Habo. Forskarna har i studien identifierat ett antal miljökonsekvenser som inte självskrivet uppmärksammas i miljökonsekvensbeskrivning av mittsepareringsprojekt. Framför allt framkom att man i planeringen hade försummat att beskriva miljökonsekvenser av den omledningstrafik som uppstår då den mittseparerade vägen av olika orsaker stängs av. Även vid enkla drift- och underhållsåtgärder stängs 2+1-vägarna av. ...
Om du har frågor, behöver hjälp, hittar en bugg eller vill ge feedback kan du göra det här nedan. Du når oss också direkt per e-post [email protected] eller via telefon 031-772 3744. ...
Förtätning enligt översiktsplan kan dels vara komplettering och omvandling i befintlig bebyggelsestruktur, dels nya stadsdelar som binder samman stadens delar, med högre täthet än intilliggande stadsdelar.. Motivet till förtätning är effektivare utnyttjande av marken. Syftet är också att minska transporterna och därmed minska de miljöfarliga utsläppen. Dessutom bidrar tät bebyggelse till att samordna funktioner som kommersiell och offentlig service, avlopp, uppvärmning etc. Förtätning ger också möjlighet att komplettera med bostadstyper som är underrepresenterade i stadsdelen.. I första hand ska komplettering av bostäder ske i de centrala delarna av Örebro, som lätt kan nås till fots eller med cykel. En bedömning har gjorts som visar att det finns ytor i staden som fortfarande kan förtätas, till exempel i glest bebyggda före detta industriområden eller på ytor längs större infartsleder. I andra hand ska utbyggnad av bostäder ske i andra delar av Örebro, som ...
Det förslag som nu är antaget uppfyller inte grundläggande krav för detaljplan och innebär en skövling av värdefull stadsnära natur. Det strider mot 1:5, 2:1 och 2:2 ÄPBL samt MB 3 kap 6§, MB 6 kap 12§, MB 7 kap 9§ och Eu-direktiv 92/43/EEG samt konventionen EUROBAT I 5 kap. 18 § tredje stycket ÄPBL anges att MKB ska upprättas, om detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan bl.a. på grund av de stora skövlingar av skyddsvärd ädellövsskog som kommer att ske när planområdet tas i anspråk för " projekt för sammanhållen bebyggelse". Det planerade uppförandet av bostäderna, infrastrukturen och utomhusområdena skulle innebära en stor utökning av den eventuella tomtavgränsningen respektive hemfridszonen och ett ianspråktagande av mark som idag är tillgänglig för allmänheten. Av planhandlingarna framgår tydligt att den kommer innebära ett mer intensivt utnyttjande av området, vilket då borde kräva en det genomförs en MKB. Den planerade ...
1.1.1 I 5 kap. 18 § tredje stycket ÄPBL anges att MKB ska upprättas, om detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan bl.a. på grund av de stora skövlingar av skyddsvärd barrskog och ädellövskog som kommer att ske när planområdet tas i anspråk för " projekt för sammanhållen bebyggelse".. 1.1.2 Det förslag som nu är antaget uppfyller inte grundläggande krav för detaljplan och innebär en skövling av värdefull stadsnära natur. Det strider mot 1:5, 2:1 och 2:2 ÄPBL samt MB 3 kap 6§, MB 6 kap 12§, MB 7 kap 9§ och Eu-direktiv 92/43/EEG samt konventionen EUROBAT. 1.1.3 Ett unikt område med stort ekologiskt värde, bestående av flerskiktad gammal barrskog och unik ädellövskog, hotas och skapar en allvarlig barriär i det viktiga blandsskogssambandet som ingår i den gröna kilen från Delsjöreservatet via Kålltorp mot stadens centrum.. 1.1.4 Om området exploateras enligt nuvarande detaljplan försvagas och fragmenteras blandsskogssambandet samt ...
Regeringen (Näringsdepartementet, 2014-01-16): Regeringens prövning i det nu aktuella ärendet avser endast frågan om bearbetningskoncession ska meddelas. Av 4 kap. 2 § minerallagen framgår att en bearbetningskoncession ska meddelas om en fyndighet som sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt har blivit påträffad och fyndighetens belägenhet och art inte gör det olämpligt att sökanden får den begärda koncessionen. I ärenden om beviljande av koncession ska 3 och 4 kap.miljöbalken tillämpas. Om koncessionsärendet avser en verksamhet som senare ska prövas även enligt miljöbalken eller andra lagar, ska 3 och 4 kap.miljöbalken tillämpas endast vid den prövning som sker i koncessionsärendet. I ärenden om beviljande av koncession ska en miljökonsekvensbeskrivning fogas till ansökan. När det gäller förfarandet, kraven på miljökonsekvensbeskrivningar samt planer och planeringsunderlag ska 6 kap.3 och 7 §§, 8 § första stycket, 9, 10, 19 och 20 §§miljöbalken tillämpas. ...
Kontakt/ Samhällsbyggnad, 0414-81 92 00. Planarkitekt Linda Larsson 0414-81 92 76, e-post linda.a.larsson (at) simrishamn.se. Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor från den dag då beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden eller att länsstyrelsen inte har beslutat att pröva planen utifrån sina ingripandegrunder. Den 13 mars fick kommunen meddelande från länsstyrelsen att den arkeologiska förundersökningen inte visade på några hinder för fortsatt projektering. Den 14 mars hängdes detta beslut upp på kommunens anslagstavla och den 15 mars delgavs länsstyrelsen och lantmäteriet beslutet. Planen kan tidigast vinna laga kraft den 5 april.. ...
Väderleken, en blogg på smhi.se, där flera kunniga experter berättar om och förklarar väderhändelser på land, hav samt i sjöar och vattendrag. ...
Väderleken, en blogg på smhi.se, där flera kunniga experter berättar om och förklarar väderhändelser på land, hav samt i sjöar och vattendrag. ...
|!--WYSIWYG--| |p||strong|Publikationen trycks upp vid beställning. Räkna med cirka åtta arbetsdagar för tryck och leverans. Fraktavgift tillkommer.|/strong||br /| |br /| Dokumentbeteckning: 2011:090|br /| |br /| Den här delen i Trafikverkets handboksserie om MKB handlar om metodik. Den tar upp de grundläggande momenten i MKB-processen och principer för att kunna implementera dem i väg- och järnvägsplanering. Den förmedlar Trafikverkets syn på hur MKB ska tillämpas i väg- och järnvägsplanering utifrån lagkrav, praxis och erfarenheter. Handboken är särskilt anpassad för Trafikverkets konsulter som genomför MKB, men ger vägledning till alla som arbetar med MKB för vägar och järnvägar.|/p| |br /| |p|Ersätter publikation 2002:42|/p| |br/| |p|Handboken kompletteras med |a href=http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/planlaggningsprocess/Dokument--
misc{5157138, abstract = {The process that follows the environmental impact assessment (EIA) is treated in an insufficient extent and the Swedish Transport Administrations own manual for EIA describes that the integration of environmental issues in the planning and projection process is one of the largest challenges. The purpose of this thesis is to investigate how environmental risks in the EIA is managed in a projects risk management, what difficulties it implies as well as potential improvement opportunities. The study is based on a literature review and a case study in which interviews were carried out at project Mälarbanan with environmental specialists, chief of staff, project managers and project leaders. The result shows that the management of environmental risks in project Mälarbanan implicates difficulties and consequently opportunities for improvement. The 10 most important opportunities for improvement that have been identified are: Improved control from the Swedish Transport ...
MÄLARBANAN Huvudsta - Duvbo Miljö Miljöfrågor I projektet utreds och konsekvensbedöms en rad olika miljöaspekter, nedan visas ett urval. Projektet tar fram två miljökonsekvensbeskrivningar - en för järnvägsplanen och en för tillståndsansökan vattenverksamhet. Det kommer ske ett separat samråd för miljökonsekvensbeskrivningen av vattenverksamheten. BULLER & VIBRATIONER LUFTKVALITET STAD & LANDSKAP KULTURMILJÖ NATURMILJÖ REKREATION & TILLGÄNGLIGHET RISK & SÄKERHET ELEKTROMAGNETISKA FÄLT MARK & VATTEN ...
Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) används numer som en självklar del i tillståndsprövning av olika verksamheter, t ex för nya vägar och industriella processer. MKB används även i samband med planering och beslutsfattande på strategisk nivå, t ex för kommunala planer. Rätt använt är MKB ett verktyg för att hantera långsiktiga överväganden som miljöfrågor i en planeringsprocess. Kursen syftar till att öka kunskapen om hur MKB kan användas för bedömning av såväl olika typer av verksamheter som för planer och program. I fokus ligger den process som MKB-arbetet innebär, snarare än det dokument som är det formella resultatet av arbetet. Tre inlämningsuppgifter (4,5 hp) och en fördjupningsuppgift (3 hp) ingår. I fördjupningsuppgiften har studenten möjlighet att själv välja inriktning ...
Formas - ett forskningsråd för hållbar utveckling. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera innovationsverksamhet i begränsad omfattning.
Formas - ett forskningsråd för hållbar utveckling. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.
EU-finansierade forskningsprojekt ska förbättra tillgängliga verktyg, testmetoder och -tekniker som hjälper till att övervaka och mäta nanomaterialen i miljön. Detta arbete kommer inte bara att ge forskare och lagstiftare mer tillförlitliga data för att bedöma nanomaterialens miljörisker, utan gör det också möjligt att säga när ytterligare riskhanteringsåtgärder kommer att behövas.. Två EU-finansierade forskningsprojekt - Managing Risks of Nanomaterials (MARINA) och Sustainable Nanotechnologies (SUN) - har gett lovande resultat vad gäller bedömningen av miljöexponering för nanomaterial och skapandet av realistiska miljöexponeringsscenarier. Tack vare projekten har också viktiga rekommendationer tagits fram om hur de tillgängliga testriktlinjerna för nanomaterial kan förbättras, vilket gjort det möjligt för myndigheterna att ta fram bättre testmetoder och skapa nya standardiserade metoder för miljöriskbedömning av nanomaterial.. ...
Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument ...
Regeringen skär i sin budget ner anslagen till Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) med 30 miljoner kronor. Det innebär att populära utbildningar hotas.I en debattartikel på SvD Opinion förklarar...
Trots att vi i mer än 20 år har diskuterat klimatet, växthuseffekten och vilka åtgärder som måste vidtas för att stävja den, och trots att det svenska folket är ett av de bästa i världen när det gäller att källsortera och på andra sätt värna om miljön, ökar svenskarnas klimatavtryck. […]. Läs mer› ...
Fem år efter programavslut fortsätter PlantComMistra att leverera ny kunskap om biologiska metoder för att skydda korn mot skadeangrepp. I fjol kom en...
Båten flyger fram - bokstavligen. Mjukt och tyst skär den svallvågorna i stället för att skumpa över dem som en vanlig fritidsbåt. - Det här blir en betydligt lugnare båtfärd, säger Gustav Hasselskog medan han rattar den drygt sju meter långa elbåten i 24 knops fart. Trött på bensinslukande fritidsbåtar bestämde han sig för att bygga en elbåt som var både snabb och hade bra räckvidd. Nu driver han företaget Candela Speed Boat på Lidingö. Efter flera års utveckling är produktionen i gång i verkstaden, inte långt från hamnen. De första kunderna ska inom kort få sina båtar och kunna susa över ...
David Bastviken, professor vid Tema Miljöförändring, har fått närmare 20 miljoner kronor via ett ERC Consolidator Grant, en bidragsform som ges till excellent forskning.
Telefax: 08-703 90 25. Telefon personal. Godsleveransadress: Borgarfjordsgatan 8, lastkajen, Kista Telefon: 08-16 16 22, 08-674 74 98 Mottagningstider: måndag till fredag, kl. 09:00-15:00. Fler kontaktuppgifter finns i länken nedan.. ...
Linus Hammars doktorsavhandling visar att den rödlistade Kattegatt-torsken mycket väl kan fortsätta att trivas i vattnen trots havsbaserad vindkraft i drift. Linus Hammar betonar vikten av att torkens lekområden inte störs, alldeles särskilt under perioden januari och april. Något som är viktigt att beakta då torsken nästan försvunnit från Kattegatt. […]. Läs mer› ...
Effektivare varuflöden med välfyllda lastutrymmen och välanpassade förpackningssystem kan radikalt minska antalet lastbilar på vägarna. Rektangulära...
David Bastviken, professor vid Tema Miljöförändring, har fått närmare 20 miljoner kronor via ett ERC Consolidator Grant, en bidragsform som ges till excellen...
Hur kan politikerna i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet veta att det inte behövs en miljökonsekvensbeskrivning när de ger sitt uppdrag till tjänstemännen på samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta en ny detaljplan?. Det måste ju utföras en ordentlig undersökning om den föreslagna detaljplanen inte strider mot miljöbalken eller PBL. Tyresös politiker vet tydligen det innan detaljplanen har lagts fram. Är inte det konstigt?. Tjänstemännen säger att de gör som politikerna föreslår och utan några som helst funderingar skriver tjänstemännen i planbeskrivningen precis det som politikerna har skrivit i själva uppdraget. Inom kommunen sker mycket på slentrian. "Så har vi alltid gjort"-mentaliteten är alltför utbredd. Ett bra exempel på ovanstående är till exempel detaljplanen för Nyfors.. Utan funderingar beslutar man om en detaljplan utan att utreda miljökonsekvenserna eller vad upphävandet av strandskyddet innebär, och har man lovat en förtätning på en ...
Mindfulness. Mindfulness eller medveten närvaro har blivit ett väl känt förhållningssätt. Det är en forskningsbaserad metod och ger positiva effekter som minskad stress, bättre sömn, ökad uppmärksamhet och koncentrationsförmåga, ökad förmåga att hantera svårigheter samt ökad självinsikt.. Genom mindfulnessträning får du hjälp att hantera de krav som du ställs inför i det dagliga livet. Du lär dig upptäcka din kropps signaler och att bryta den onda stresspiralen för att istället öka din förmåga att uppleva och njuta av livet med en större medvetenhet och lugn.. Ledare: Maria Nilsson Wiklund Företagssköterska och mindfulnessinstruktör. Anmälan sker till Miljöhälsan på telefon 0563-48260. ...
Jönsson, B. A., Lars Rylander, Christian Lindh, Anna Rignell-Hydbom, Aleksander Giwercman, Toft, G., Pedersen, H. S., Ludwicki, J. K., Goralczyk, K., Zvyezday, V., Spanò, M., Bizzaro, D., Bonefeld-Jörgensen, E. C., Manicardi, G. C., Bonde, J. P. & Hagmar, L., 2005, I : Environmental Health. 4, 27. Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Artikel i vetenskaplig tidskrift ...
Varför hälsoskyddstillsyn? För att förhindra att människor blir besvärade eller sjuka av inomhusmiljön eller bristfällig hygien Vi tillbringar 90 procent av tiden inomhus Att jobba med miljörelaterade hälsofrågor handlar om att skydda människors hälsa mot negativ påverkan från miljön. Hälsoskyddstillsynen genomförs främst för att förhindra att människor blir besvärade eller sjuka av inomhusmiljön i landets alla bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler. Det handlar även om att skydda människor mot bristande hygien och rengöring i bassängbad och lokaler för hygieniska behandlingar, som till exempel tatuerare, frisörer och fotvårdare. Tillsynsarbetet för att skydda människors hälsa handlar givetvis inte enbart om inomhusmiljöer utan också om luftkvalitet utomhus, skydd av vattentäkter, minska miljögifter med mera, men i denna presentation koncentrerar vi oss på inomhusmiljöerna. I Sverige tillbringar vi cirka 90 procent av vår tid inomhus. Inomhusmiljön har
I en debattartikel i Svenska Dagbladet i fredags presenterade miljöminister Lena Ek regeringens förslag på nya regler för miljöprövning. Hon skriver bland annat att förändringarna i miljöbalken ska lägga grund för en effektivare och snabbare miljötillståndsprocess, något som både kommuner och företag länge efterfrågat. Det utan att miljöskyddet försvagas. Regeringen föreslår att begreppen "miljöbedömning" och "miljökonsekvensbedömning" tas bort ur lagstiftningen. "Miljöpåverkan" är det begrepp som istället ska användas. Hur stor miljöpåverkan som exempelvis en verksamhet, åtgärd eller plan anses ha påverkar om man ska tillämpa kraven i miljöbalken på att identifiera, beskriva och bedöma miljökonsekvenserna. Därtill innebär förslaget att "regeringen ska kunna meddela föreskrifter om vilka verksamheter och åtgärder som alltid anses medföra en betydande miljöpåverkan och vilka som inte anses göra detta". Lena Ek menar att denna förändring ger ...
Var ligger planområdet?. Planområdet ligger cirka 500 m sydväst om Älmhults järnvägsstation och är cirka 5 hektar. Det begränsas i norr av Hallandsvägen, i öster av Bäckgatan, i söder av planlagd gång- och cykelväg samt fastigheterna Gärdet 1 och Gärdet 2. I väster begränsas planområdet av Sunnerbogatan och fastigheterna Konvaljen 1 och 2.. Marken inom fastigheterna Blåsippan 1 ägs av IKEA Property AB. Den del av mark som planläggas för Tulpanvägens anslutning till väg 120 och Rosenstigens förlängning ägs av Älmhults kommun.. Betydande miljöpåverkan MKB. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.. Frågor?. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss!. Information om personuppgiftsbehandling. För att kunna behandla din synpunkter kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt ärendesystem. Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att ta del av de ...
Var ligger planområdet?. Planområdet ligger cirka 500 m sydväst om Älmhults järnvägsstation och är cirka 5 hektar. Det begränsas i norr av Hallandsvägen, i öster av Bäckgatan, i söder av planlagd gång- och cykelväg samt fastigheterna Gärdet 1 och Gärdet 2. I väster begränsas planområdet av Sunnerbogatan och fastigheterna Konvaljen 1 och 2.. Marken inom fastigheterna Blåsippan 3 och Blåsippan 4 ägs av IKEA Property AB. Den del av mark som planläggas för Sunnebogatans anslutning till väg 120 ägs av Älmhults kommun.. Betydande miljöpåverkan MKB. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.. Till planhandlingarna hör:. Plankarta med ...
Var ligger planområdet?. Planområdet ligger cirka 500 m sydväst om Älmhults järnvägsstation och är cirka 5 hektar. Det begränsas i norr av Hallandsvägen, i öster av Bäckgatan, i söder av planlagd gång- och cykelväg samt fastigheterna Gärdet 1 och Gärdet 2. I väster begränsas planområdet av Sunnerbogatan och fastigheterna Konvaljen 1 och 2.. Marken inom fastigheterna Blåsippan 3 och Blåsippan 4 ägs av IKEA Property AB. Den del av mark som planläggas för Sunnebogatans anslutning till väg 120 ägs av Älmhults kommun.. Betydande miljöpåverkan MKB. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.. Till planhandlingarna hör:. Plankarta med ...
Miljökonsekvenserna av projektet bedöms i ett förfarande enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Den projektansvarige har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) skickat ett program för miljökonsekvensbedömning, dvs. en plan om nödvändiga utredningar och om hur bedömningsförfarandet ska ordnas. I projektet undersöks möjligheten att förlägga en helhet av fabriker som tillverkar litiumbatterier till asaregionen. Granskningen omfattar två produktionsfabriker, av vilka den ena ligger på Vasas sida och den andra på Korsholms sida av samma industriområde. Beroende på vilket alternativ som genomförs producerar fabrikerna ...
MKB-förfarandet gäller Keliber Oy:s projekt för en litiumkemifabrik på storindustriområdet i Karleby. Projektets miljökonsekvenser bedöms i ett förfarande enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Den projektansvarige har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) skickat ett program för miljökonsekvensbedömning, dvs. en plan om nödvändiga utredningar och om hur bedömningsförfarandet ska ordnas.. Keliber Oy är ett finländskt gruvbolag specialiserat på brytning och anrikning av litiummalm (spodumen) samt produktion av litiumkarbonat. Ca 600 000 ton malm per år bryts i bolagets brott, som ligger i Mellersta Österbottens litiumprovins. Malmen som bryts transporteras till bolagets anrikningsverk i Kalavesi i Kaustby kommun för anrikning. Enligt planerna transporteras spodumenkoncentratet, som uppkommer i anrikningen, till vidareförädling i den kemiska anläggningen som byggs i Karleby.. Den årliga ...
Maria Ekberg började i miljögruppen i Stockholm den 5 oktober, och kommer senast från Håbo kommun där hon arbetade som samhällsplanerare med miljöinriktning och ansvarade för kommunens strategiska miljöfrågor. På Stockholms universitet läste Maria en kandidat i samhällsplanering samt en master i miljövård och fysisk planering. Hon har en bred utbildning med kunskaper inom bland annat miljökonsekvensbeskrivning, miljövård i ett internationellt och nationellt perspektiv samt tillämpad modellering för miljöanalys. Ett kul tillskott till Iterio, välkommen Maria!