Pris: 283 kr. häftad, 2012. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Thesaurus Resolutionum Sacrae Congregationis Concilii: Quae Consentanee Ad Tridentinorum Pp. Decreta, Aliasque Canonici Juris Sanctiones, Munus Secret av Ecclesia Catholica Congregatio Concilii (ISBN 9781286731420) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Fredagen den 1 juni invigde Svensk Biogas tillsammans med Nätverket för hållbara transporter Gröngasanläggning på Händelö i Norrköping. Den första i sitt slag i Sverige.. Klimatfrågan är het, och som ett helt förnyelsebart, lokalt producerat bränsle ökar intresset för biogas varje dag. Svensk Biogas Gröngasanläggning har nu varit i full produktion sedan januari och producerar motsvarande 1,4 miljoner kubikmeter biogas per år som säljs på den lokala marknaden. Dessutom produceras cirka 17 000 ton kravmärkt biogödsel per år som säljs till bönder på Vikbolandet. Den gröda de odlar kan bli råvara i etanolfabriken som ligger granne med gröngasanläggningen. Drank, en restprodukt från etanoltillverkningen utgör råvara för biogas- och gödseltillverkningen i ett unikt samarbete mellan olika alternativa bränslen. Kretsloppet är därmed slutet.. - Det underlättar i processen att ha en så homogen råvara som drank och spannmålsrens, jämfört med vår anläggning i ...
NCC har tecknat kontrakt med Hitachi Zosen Inova (HZI) om att bygga en biogasanläggning utanför Jönköping. Anläggningen ska producera miljövänlig biogas till fossilfritt bränsle.. I den nya biogasanläggningen ska HZI, ett bolag med huvudkontor i Schweiz med global verksamhet, producera miljövänlig biogas. Biogasen produceras av matavfall och trädgårdsavfall, och används till fossilfritt bränsle för personbilar, lastbilar och bussar.. Anläggningen som ska byggas är 3500 kvadratmeter fördelat på sju byggnader. NCC Infra är totalentreprenör och ansvarar bland annat för markarbeten, betongarbeten, byggnation av stomme och samtliga installationer i byggnaderna.. Samordning i både tid och rum. Att bygga biogasanläggningen är tekniskt komplicerat, tung processutrustning ska installeras i byggnaden vilket ställer höga krav på dimensionering och grundläggning. Samordning av alla installationer på en begränsad yta och med många aktörer är ytterligare en utmaning.. − ...
VafabMiljö uppgraderar sin biogasanläggning efter närmare femton år i drift. Ett partneringavtal slöts i december mellan VafabMiljö och tyska Dieffenbacher GmbH. Projektet har gjorts möjligt, delvis tack vare investeringsstöd från Klimatklivet.. Sedan 2005 har biogasanläggningen i Västerås varit i bruk. Matavfallet från hushållen och vallgrödor från lokala lantbruk har försett anläggningen med material som sedan rötats och blivit till biogas och biogödsel. Biogasen används som miljövänligt drivmedel för bussar, taxibilar och personbilar. Biogödseln används av lokala lantbrukare som gödningsmedel.. - Det har varit 14 fantastiska år för biogasanläggningen i Västerås. När vi började 2005 var det många som rynkade pannan och undrade om det här verkligen skulle vara lönsamt. Men lönsamt blev det, vår anläggning har överträffat alla förväntningar. Vi har inte behövt göra några omfattande ombyggnationer eller reinvesteringar under den här perioden. Men nu ...
Den ekonomiska föreningen Vessige biogas knappt 25 miljoner kronor till en ny biogasanläggning. Tanken är att ta vara på gödsel från lantbruket. I ett nytt p...
Ett projekt inom cirkulär ekonomi på biogasanläggningen i Åbo har tagit ett första steg i mål som handlar om återvinning av näringsämnen. Projektet fortsätter nu med en utbyggnad av anläggningen och investeringar i kondensverk för biogas.
Nu är den nya biogasanläggningen vid Högbytorp invigd och i drift. Totalt kan 80 000 ton matavfall per år tas emot och omvandlas till biogas.
Kommunägda aktiebolaget Svinryggen har lämnat in en ansökan till landskapet om att få påbörja en projektering för att bygga en biogasanläggning på sitt område vid Hammarlandsvägen. - Det är i hög grad ett intressant projekt för oss, säger Svinryggens vd Jesper Svanfelt.
I detta projekt utvärderas kvarvarande biogaspotential i utgående biomassa från rötkammaren och från efterrötkammaren. På så vis erhåller man ett kunskapsunderlag för att kunna förbättra biogasanläggningar på ett mer miljömässigt som ekonomiskt sätt.
I detta projekt utvärderas kvarvarande biogaspotential i utgående biomassa från rötkammaren och från efterrötkammaren. På så vis erhåller man ett kunskapsunderlag för att kunna förbättra biogasanläggningar på ett mer miljömässigt som ekonomiskt sätt.
VafabMiljös biogasanläggning finns på Gryta avfallsstation i Västerås. Där behandlas matrester, vallgödor och fettavskiljarslam från hela vår region.
en tidning utgiven av fiskeby board nr Nu har bygget av Fiskebys biogasanläggning startat Paolo Labardi: Förpackningen är mycket viktig för helhetsintrycket Johan Fridsén: Fiskebys väg till framgång
Efter många års planeringsarbete, motstånd från grannar och en hel del bakslag är nu en biogasanläggning nära att förverkligas i Falkenberg.
Byggfilm frå bygget av en biogasanläggning i Odensviholm 2008. Massor med byggfilmer, webbkameror, väderkameror, byggkameror, skidkameror, golfkameror, djurkameror och trafikkameror.
Projektet som rapporten är ett resultat av besvarar frågor kring villkorsformuleringar och luktförekomster vid svenska biogasanläggningar.
Åtgärd 1. Fordonsgas på Plönninge biogasanläggning 1(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN EKONOMI... 7 Total investering... 7 Miljörelaterad investering... 8 Minskad
Mobil värmecentral vid idrifttagning av en biogasanläggning. Starthjälp för jäsningsprocessen i fermentorn Trotec Group levererar mobila oljevärmecentraler.
Vrigstad Fjärrvärme AB har tecknat avtal med OX2 om att driva Sävsjö Biogas AB från och med den 1 september. Anläggningen har en kapacitet om ca 40 GWh biogas/år. Vrigstad Fjärrvärme äger 100 procent av Sävsjö Biogas efter att nyligen ha förvärvat majoritetsandelen av aktierna från Göteborg Energi. Nu tecknar bolaget ett 10-årigt driftavtal med OX2, vilket omfattar såväl förvaltning som utveckling av verksamheten.. OX2 driver sedan 1 januari 2016 NSR:s biogasanläggning utanför Helsingborg och har under denna tid ökat lönsamheten och produktionen, vilket är en av anledningarna till att Vrigstad Fjärrvärme väljer OX2 som samarbetspartner.. - Vi väljer att samarbeta med OX2 eftersom de har kompetens och erfarenhet från branschen, säger Johan Brogård, styrelseordförande Vrigstad Fjärrvärme.. - Det är fantastiskt roligt att OX2 får förtroendet att driva Sävsjö Biogas. Vi ser en stor potential att utveckla verksamheten på ett liknande sätt som vi har gjort vid ...
Avfallskvarnar hos alla hushåll i Stockholm skulle kunna öka volymen gas, frågan är bara hur mycket?. Den planerade anläggningen vid Ältasjön ska enligt miljökonsekvensbeskrivningen producera maximalt 10,5 miljoner m³ biogas per år. En ansenlig mängd, men fortfarande bara tillräckligt för att ersätta ungefär 0,2 procent av Sveriges bensinförbrukning 2008. Detta trots att anläggningen enligt mkb ska kunna behandla 60 000 ton biomassa per år.. Som jag skrev i mitt förra biogasinlägg: Självklart ska vi utvinna biogas ur vårt avfall, men vi kommer aldrig kunna ersätta mer än en bråkdel av den bensin och diesel vi behöver för att hålla vår nuvarande bensin- och dieseldrivna transportapparat i gång.. Jag tror att utsikterna att hålla en biogasdriven busspark för kollektivtrafik igång borde vara relativt goda i Stockholmsområdet, men om gasen ska användas till privatbilar kommer den inte att räcka långt. Det är lätt att se en framtid där trycket vid gaspumpen ...
Vår styrelse siktar på att ta ett beslut om vägval i biogasfrågan nu i höst, säger Pär Marklund projektledare på HEMAB. Vi utreder nu förutsättningarna för en egen lokal biogasanläggning.. ‑ Vi har studerat teknik och ekonomi och nu inleds processen med nödvändig komplettering av miljötillstånd för Älands återvinningsanläggning. Kan du redan nu säga något om det två alternativen med biogasproduktion i Sundsvall alternativt Härnösand?. ‑ Jag varken kan eller vill föregå utredningens sammantagna slutsatser eller det styrelsebeslut som ska fattas, säger Marklund. Men vårt utredningsarbete hittills visar att det verkar finnas bra tekniska alternativ som medger ett småskaligt projekt som alternativ till storskaliga lösningar. Tisdag den 1 oktober inleds samråd kring förslaget om en biogasanläggning vid Älands återvinningsanläggning.. ‑ För nyetablering av den här verksamheten måste vi samråda med länsstyrelsen, myndigheter, företag, organisationer, ...
Moderaterna i Nora vill att en biogasanläggning byggs i kommunen. I en motion till kommunfullmäktige föreslår partiet att biogasanläggningen antingen ska ...
Fasta material mals först ner i en förbehandlingsanläggning, medan flytande material går direkt till en mottagningstank.. För att döda eventuella bakterier som följer med materialet hygieniseras det därefter. Det betyder att det värms upp med hjälp av fjärrvärme till drygt 70 °C.. När materialet är hygieniserat kyls det ner igen. Sedan pumpas det in i rötkammaren.. I rötkammaren bryts materialet ner av olika typer av mikroorganismer (bakterier). Det är en syrefri miljö som håller cirka 38 °C. I genomsnitt ligger materialet i rötkammaren i 40-45 dagar.. När materialet bryts ner i rötkammaren produceras en gas. Gasen består av cirka 65 procent metan och 35 procent koldioxid. För att kunna använda gasen som fordonsgas behöver den tvättas. Tvättningen sker i en uppgraderingsanläggning och det görs för att få bort koldioxiden i gasen. Slutprodukten blir då en gas med cirka 97 procent metanhalt som kan användas som fordonsgas.. Det som inte blir biogas blir ...
Biogas is one of the most environmentally friendly fuels and has due to the wide range of raw materials many advantages compared with, for example ethanol.
Genom att använda restprodukterna för biogasproduktion kan företaget producera sin egen energi och samtidigt bidra till en bättre miljö.. Vid småskalig biogasproduktion används gasen oftast som bränsle i en gaspanna för värmeproduktion eller i en motor som driver en generator för produktion av både värme och el.. Vid biogasproduktion bildas även en restprodukt - rötrest - som är ett värdefullt gödselmedel.. Vad är BIOGAS3?. Projektet BIOGAS3 är en del av EU-programmet Intelligent Energy Europe. Det tvååriga projektet syftar till att främja små biogasanläggningar där restprodukter från livsmedelsindustri och lantbruk omvandlas till energi för självförsörjning.. BIOGAS3 leds av det spanska institutet Ainia, och omfattar totalt 10 partner i 7 länder.. ...
Genom att utnyttja metallpulvrets oändliga möjligheter vet vi att vi kan leda en våg av förändring till det bättre. Med hängivna medarbetare på alla nivåer i vår organisation, fortsätter vi att omdefiniera vad som är möjligt och att överraska världen med nya positiva genombrott.. ...
Hittills har cirka 5,5 miljoner kronor investerats i Plönninges biogasanläggning, oräknat den planerade uppgraderingsanläggningen och inmatningsutrustningen. Det är betydligt mycket mer än vad en biogasanläggning på gårdsnivå vanligen kostar. Men så är Plönninge också en utbildnings- och demonstrationsanläggning. I Plönninge bioenergicentrum samarbetar olika aktörer, Region Halland, Hushållningssällskapet, LRF, LRF-konsult och Högskolan i Halmstad. Tillsammans täcker man in olika perspektiv: marknad, utbildning och rådgivning samt forskning och utveckling. I anläggningen kan olika tekniker testas i praktiken, och anläggningen visas ofta upp i rådgivnings- och studiesyfte.. ...
360 miljoner i landsbygdsprogrammet de kommande sju åren. Det vill regeringen satsa i sin nya vårändringsbudget. Lantbrukarna tycker det är bra, men även...
Berätta om texten inte är tillräckligt klar och tydlig på någon sida, om något väsentligt saknas eller om texten inte är tillräckligt aktuell. ...
I Norra Sverige pågår flera initiativ att bygga gemensamma biogasanläggningar bland annat Piteå Biogas, Klara Gas i Vännäs och Jämtgas i Hammerdal. Här bör...
MPG har lång erfarenhet av att ta fram effektiva lösningar för lagring av råvaror som krävs i biogasproduktionen. Våra kunder är ofta en samverkan mellan lantbruk, kommun och industri.. Innehållet i rötresten påverkas av det material som använts i biogasanläggningen, vilken rötningsprocess som används, uppehållstid i reaktorn och hur stor del av det införda ...
Det gäller att vårda bakterieslamkulturen väl för att omvandlingen ska fungera bra. Vi kan konstatera att vi har en så stark tillväxt av högkvalitativt bakterieslam att vi till och med kan sälja delar av vårt slam till andra nystartade biogasanläggningar runt om i världen ...
Skellefteå kommun har driftat en biogasanläggning på Tuvan sedan 2007. Där tar man emot insamlat organiskt hushållsavfall och slaktrester. Under året som gått har man investerat i en ny förbehandlingsanläggning och prestandaproverna visar på ett substrat av högsta kvalitet.
Under 2013 så byggde vi en biogasanläggning som skall försörja oss med eloch värme. Vi kommer att i huvudsak röta kogödsel men kommer även att röta andra or...
Senast kom det in sju förslag och priset gick då till Vårgårda Herrljunga Biogas för att de genom sin moderna biogasanläggning bidrar till en attraktiv och levande landsbygd och ett hållbart kretslopp.. Senaste datum att nominera kandidater den här gången är den 10 november. Man kan nominera direkt på kommunens hemsida, men det går också bra att skriva ett brev eller mejla till Nina Lidholm.. Det är sedan kommunstyrelsens presidium som utser vinnaren, som i år kommer att avslöjas och belönas i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 6 december.. Miljöpriset består av ett diplom och 5000 kronor.. ...
Även gamla matrester, fruktskal och mat som har blivit för gammal för att äta, kan komma till nytta om det tas till vara på rätt sätt. På biogasanläggningen i Huddinge får vi se hur det går till när man gör biogas och biogödsel av matavfall.
Jag utforskar samspelet mellan spårämnen, mikrobiella samhällen, dynamiska flödesegenskaper och skumningspotential i slam från biogasreaktorer. Detta kan genom olika mekanismer påverka driftskostnader och effektivitet i biogasanläggningar.
SEEPEX-pumpar i serie N ger pålitlig överföring av substraten, som kan innehålla abrasiva föroreningar som glas, plast och ben. Den innovativa Smart Conveying Technology (SCT) har visat sin duglighet i de mest skiftande processtillämpningar. Denna patenterade teknik har i biogasanläggningar visat sig överlägsen konventionella excenterskruvpumpar och lobrotorpumpar för matning och cirkulation av substrat och vätskor. Fördelar med SCT:. ...
I mer än 10 år har Purac arbetat med att konstruera och bygga förbehandlingsanläggningar för sorterat matavfall. Under tiden har vi i nära samarbete med kunder och leverantörer ständigt utvecklat metoder, tekniska lösningar och konstruktioner för att på bästa sätt hantera och processa matavfallet till produkter som kan användas vidare i kretsloppet för framställning av energi och växtnäring.. Idag kan vi erbjuda en effektiv och robust lösning som bygger på våra erfarenheter och som svarar upp mot och i många fall överträffar marknadens krav och mål.. Vår lösning - Purac EFWA™. Kortfattat omfattar Purac EFWA™ maskinutrustning, manöverdon, instrumentering och elutrustning från mottagning av sorterat matavfall och bearbetning till en färdig slurry.. Den färdiga slurryn pumpas eller transporteras vidare och blir ett högeffektivt substrat i biogas- och biogödselproduktion.. ...
Nu ska Sövdesjöns vatten bli renare. Under hösten tas 50 ton vitfisk upp ur sjön och skickas vidare till biogasanläggningar. - Det kan finnas bussar som rullar på braxar, konstaterar Anna Olsson, Kävlingeåns vattenråd.
Pressmeddelande Green Valleys 8 juni 2020: Med start 2 juni körs gräs- och baljväxter från vallskörden på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda in i ny testanläggning för grön bioraffinering. I raffinaderiet blir grödorna till proteinfoder som kommer användas i utfodringsförsök av kor, grisar och får, samt socker som kommer användas i biogasanläggningen som finns på gården. Anläggningen på Sötåsen ingår som en del i utvecklingsplattformen Green Valleys, en svensk-dansk satsning på grönt bioraffinaderi inom Skagerrak-Kattegattområdet. Satsningen görs för att praktiskt visa upp helhetslösningar för effektivt markutnyttjande med hänsyn till ökad efterfrågan på regionalt producerad energi och foder. På anläggningen i ...
Den vidgade klyftan mellan stad och land kan bli en viktig valfråga. Men att skylla den svenska urbaniseringen på illvilliga politiker i Stockholm leder bara till populism, sa LiU-forskaren Josefina Syssner i en debatt under Almedalsveckan.
Här jobbar vi bland annat med VRF (Vattenregleringsföretag) och deras kontrollskåp för vattenregleringen i älvarna men även biogasanläggningar som vi bygger åt MMG .. ...
Miljöbilarna har fått ett snabbt genomslag bland förmåns- och tjänstebilarna. Det beror delvis på att företagen vill ta ett tydligt miljöansvar, men också på att förmånsvärdet är 20 procent lägre för etanolbilarna och hela 40 procent lägre för biogas- och hybridbilarna. Men som det ser ut nu finns inte förmånen kvar efter nästa år, vilket skulle minska miljöbilsandelen, öka biltrafikens klimatpåverkan globalt och försämra luftkvaliteten lokalt. Därför uppmanar vi regeringen att ge fortsatta miljöbilsförmåner och kommunen att stödja oss i detta, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister ...
På Frigiva gård i Norrbotten stod man 2012 i valet och kvalet när gården behövde en ny värmeanläggning. Valet föll på en gårdsbaserad biogasanläggning, något det inte har funnits anledning att ångra.
Trots rejält dyrare inköpspris visade sig Taxi Stockholms batteribilar vara lönsammare än biogas- och dieselhybrider sett över tre år, visar en ny studie.
För att lyckas nå klimatmålen enligt det avtal som slutits inom EU krävs stöd och viktiga beslut från politiskt håll. Klimat 2030 tillsammans med Landsbygdsnätverket och Gröna Möten arrangerade en eftermiddag med studiebesök på Brunsbo biogasanläggning med efterföljande diskussion om hur vi skapar förutsättningar för en omställning till fossilfria drivmedel. I detta sammanhang blir lantbruksnäringen en viktig resurs med möjlighet att producera nya, förnybara drivmedel baserat på råvaror från jordbruket. Fyra av Skaraborgs kommuner deltog med stort engagemang i hur vi gemensamt kan stötta lantbruket och utveckling av ännu bättre tekniklösningar. Camilla Linder, verksamhetsledare för Energigården, säger Det är lokalt vi får saker att hända och i så stora frågor som investering i nya drivmedelsstationer behöver vi se över våra kommungränser och bilda nya samverkansformer. Och det behöver ske med fart.. I Västra Götaland fanns 2017 45 anläggningar för ...
Först byggde de en egen biogasanläggning på den egna gården Norup. Sedan har de byggt arton stycken ytterligare och ovanpå det åtta biodieselfabriker.
Magnus Andersson (C) skriver att det inte är en kommunal angelägenhet att bygga en biogasanläggning, och vill att kommunen drar sig ur den gemensamma...
På Wapnö gods i Halland har man som mål att vara landets miljövänligaste lantbruk. Det senaste projektet är att investera 20 miljoner kronor i en biogasanläggning. Målet är att ta till vara på nästan 100 procent av den energi som används.. Det här inslaget ingick i Studio 12 måndagen den 18 juni.. ...
Inför en upphandling av nya tjänstebilar tittar Hallstahammars kommun på alternativet biogas- och elbilar, rapporterar Vestmanlands Läns Tidning.