Health Promotion Research: An International Forum. The first International Forum on Health Promotion, will be held August 6-9, 2012 in Trondheim, Norway.. The objective of this meeting is to enable researchers, practitioners and policy makers to create a forum where health promotion research findings can be shared, discussed and developed in order to improve health promotion practice.. ...
På det här webbinariet presenteras och diskuteras resultaten från rapporten 'Hur har folkhälsan påverkats av covid-19-pandemin? Samlad bedömning utifrån svensk empiri och internationell forskning under 2020' som publiceras 15 april.
Genom utvecklingslinjen Hälsa i arbete 2025 - arbetsförmåga och hälsa genom samarbete eftersträvas att 1) företagshälsovården funktionellt integreras i social- och hälsovårdssystemet, 2) företagshälsovårds-, hälso- och sjukvårds- samt rehabiliteringssystemet i rätt tid samarbetar för att förebygga arbetsoförmåga och återställa arbetsförmågan bland personer i arbetsför ålder, 3) företagshälsovården har beredskap att svara mot de utmaningar vad gäller hälsa och arbetsförmåga som arbetet och utförandet av arbete medför, 4) alla arbetsgivare har ordnat företagshälsovård oberoende av företagets storlek, 5) företagshälsovården är en betydande samarbetspartner i främjandet av arbetsförmågan och förebyggandet av arbetsoförmåga på arbetsplatser och 6) företagshälsovården utvecklar sina tjänster så att de svarar mot små arbetsplatsers och företagares behov. Verksamhetshelheten Hälsa i arbete 2025 har sammanfattats i tre huvudlinjer: ...
Jag talade om evidensbaserad politik med demokratiminister Alice Bah Kuhnke (Mp) och riksdagsledamoten Barbro Westerholm (Fp) på Radiokorrespondenterna i P1 igår. Samtalet leddes av Louise Epstein och Roger Wilson.. Samtalet var sansat och intressant i många stycken, även om Bah Kuhnke och Westerholm hade missförstått en del av vårt budskap. Jag rättade till några av dem, men två andra hann jag inte kommentera. Den ena är frågan om mål och medel, värderingar och fakta, ideologi och evidens. Här är alltså vår inställning - som vi flera gånger deklarerat - att man måste skilja tydligt mellan mål och medel. De politiska målen - jämlikhet, frihet, lycka, vad det nu är - uttalar vi oss inte om. Vårt intresse gäller istället medlen för att nå dessa mål. Dessa medel, menar vi, måste vara kostnadseffektiva och evidensbaserade. Såvitt jag förstår håller Westerholm och Bah Kuhnke helt med oss på den punkten. Däremot hade de alltså inte förstått vårt ...
Regeringsförklaringen, på engelska. The Statement of Government Policy was presented by the Swedish Prime Minister, Mr Fredrik Reinfeldt, at the...
Här finns Nka:s digitala nyhetsbrev samlade. Nyhetsbreven öppnas i ett nytt fönster.. Nka nyhetsbrev nr 1 2019. Nka nyhetsmagasin nr 2 2018. Nka nyhetsbrev nr 11 2018. Nka nyhetsbrev nr 10 2018. Nka nyhetsbrev nr 9 2018. Nka nyhetsbrev nr 8 2018. Nka nyhetsbrev nr 7 2018. Nka nyhetsbrev nr 6 2018. Nka nyhetsbrev nr 5 2018. Nka nyhetsbrev nr 4 2018. Nka nyhetsbrev nr 3 2018. Nka nyhetsbrev nr 2 2018. Nka nyhetsbrev nr 1 2018. Nka nyhetsmagasin 2018. Nka:s nyhetsbrev nr 10 2017. Nka:s nyhetsbrev nr 9 2017. Nka:s nyhetsbrev nr 8 2017. Nka:s nyhetsbrev nr 7 2017. Nka:s nyhetsbrev nr 6 2017. Nka:s nyhetsbrev nr 5 2017. Nka:s nyhetsbrev nr 4 2017. Nka:s nyhetsbrev nr 3 2017. Nka:s nyhetsbrev nr 2 2017. Nka:s nyhetsbrev nr 1 2017. _________________________. Nka:s nyhetsbrev nr 10 2016. Nka:s nyhetsbrev nr 9 2016. Nka:s nyhetsbrev nr 8 2016. Nka:s nyhetsbrev nr 7 2016. Nka:s nyhetsbrev nr 6 2016 (pdf i nytt fönster). Nka:s nyhetsbrev nr 5 2016. Nka:s nyhetsbrev nr 4 2016. Nka:s nyhetsbrev nr 3 ...
Hälsa 21 (eng.Health 21) är en plan för folkhälsa utgiven av Världshälsoorganisationen. I Hälsa 21 anges bland annat folkhälsomål att sträva mot. Planen fick sitt namn efter det dokument som släpptes efter 1999 års WHO Region document: Health 21 - Health for all in the 21st Century. Sverige har utifrån Hälsa 21 arbetat fram 11 målområden för befolkningen. Solidaritet för hälsa i Europaregionen; Jämlikhet i hälsa; En hälsosam start i livet; Ungdomars hälsa; Åldras med hälsa; Bättre psykisk hälsa; Minska smittsamma sjukdomar; Minska icke-smittsamma och kroniska sjukdomar; Minska skador av våld och olycksfall; En säker och trygg fysisk miljö; Hälsosammare levnadsvanor; Minska skador av alkohol, narjotika och tobak; Hälsosammare vardagsarenor; Alla samhällssektorers ansvar för hälsan; En integrerad hälsosektor; styrning mot kvalité i vården; Finansiering av hälso- och sjukvård och fördelning av resurserna; Utvecklia mänskliga resurser för hälsa; Forskning ...
Kursen är uppdelad i två delkurser. Den första, Politisk teori, presenterar de politiska idéernas historia, ideologi-begreppet och ideologiernas framväxt. Särskild vikt läggs vid att lyfta fram politiska idéers nutida relevans, t.ex. demokratiteori, feminism och rättviseteori. Du kommer att lära dig grunddragen i de politiska ideologiernas historia och samtida betydelse, och du kommer att lära dig resonera om aktuella samhällsfenomen på ett kritiskt, rationellt och politiskt-filosofiskt sätt. Du kommer även att tränas i grundläggande argumentationsanalys. Den andra delkursen, Internationell politik, presenterar framträdande drag i den internationella politiken avseende konflikt och samarbete och introducerar viktiga teoribildningar om internationella relationer. Både historiska och nutida händelser diskuteras och analyseras. Du kommer att lära dig de ledande teorierna i internationell politik, samt att med hjälp av dess analysera och resonera kritiskt om utvalda händelser i den
Folkhälsa informatik är en gren av bioinformatik som gäller teknik för att folkhälsoproblem. Det är ofta utövas på ett myndigheterna genom olika myndigheter som arbetar med folkhälsofrågor, från folkhälsa avdelningar som erbjuder tjänster till allmänheten till offentliga lokaler där nya sjukdomar studeras. Folkhälsa informatik är också ett verktyg som används av privata organisationer. Flera universitet erbjuder utbildning inom denna gren av bioinformatik, vanligtvis som en del av en skola för folkhälsan. Bioinformatik, också känd som biomedicinsk informatik eller informatik hälsa, är en blandning av datavetenskap och biomedicinska områden. Det handlar utnyttja tekniken för att samla in uppgifter om hälsofrågor, från svarsfrekvenser vid kirurgi för att resultaten av kliniska prövningar, lagra dessa data, och utför dataanalys. Informatik inkluderar ämnen som statistik, som används för analys av data, samt filialer i datavetenskap rör säkerhet och livslängd ...
Health-EU offers a wide range of information and data on health-related issues and activities at both European and international level. The main objective of the thematic Portal is to provide European citizens with easy access to comprehensive information on Public Health initiatives and programmes at EU level. The portal is intended to help meet EU objectives in the Public Health field, it is an important instrument to positively influence behaviour and promote the steady improvement of public health in the 27 EU Member States. Hälso-EU innehåller en mängd uppgifter och statistik om hälsorelaterade frågor och verksamheter på både EU-nivå och på internationell nivå. Huvudsyftet med portalen är att förse EU-medborgarna med lättillgänglig och mångsidig information om EU:s initiativ och program på folkhälsoområdet. Portalen är också tänkt att uppfylla EU:s mål på folkhälsoområdet, dvs. att påverka allmänhetens val av livsstil i positiv riktning och främja en kontinuerlig ...
Health-EU offers a wide range of information and data on health-related issues and activities at both European and international level. The main objective of the thematic Portal is to provide European citizens with easy access to comprehensive information on Public Health initiatives and programmes at EU level. The portal is intended to help meet EU objectives in the Public Health field, it is an important instrument to positively influence behaviour and promote the steady improvement of public health in the 27 EU Member States. Hälso-EU innehåller en mängd uppgifter och statistik om hälsorelaterade frågor och verksamheter på både EU-nivå och på internationell nivå. Huvudsyftet med portalen är att förse EU-medborgarna med lättillgänglig och mångsidig information om EU:s initiativ och program på folkhälsoområdet. Portalen är också tänkt att uppfylla EU:s mål på folkhälsoområdet, dvs. att påverka allmänhetens val av livsstil i positiv riktning och främja en kontinuerlig ...
Även om vår verksamhet inte syftar till att sälja personuppgifter till utomstående parter, kan vi vilja dela med oss av dina personuppgifter till bearbetningsföretag som agerar för vår räkning, till våra närstående företag, inklusive vårt moderbolag och andra UNILIN-varumärken, eller till affärspartner såsom utomstående parter som vi genomför gemensamma säljkampanjer eller program med och som kan vara intresserade av att berätta mer för dig om sina varumärken.. Lägg märke till att dina personuppgifter i vissa fall kan överföras till bearbetningsföretag, närstående företag eller utomstående parter som vi genomför gemensamma säljkampanjer eller program med utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i länder som inte erbjuder en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter. Du accepterar härmed att överföra dina personuppgifter i dessa fall. Med förbehåll för tillämplig lagstiftning för skydd av personuppgifter, kan vi även sprida dina ...
Richard Saltman is Professor of Health Policy and Management at the Emory University School of Public Health in Atlanta, Georgia. He has in his research focused on health care systems in Europe and the Nordic countries, and is the international advisor for the Swedish think tank Forum for Health Policy. Saltman is visiting Uppsala university in connection to the Nordic workshop on Health Policy, Health Management and Health Services Research and will hold a lecture to start of the workshop.. When: Monday 13 april, 12.15- ...
Vital Medicin är en privat klinik som arbetar med hälsooptimering inom Functional and Metabolic Medicine, ett starkt framväxande kompletterande system inom medicin i Europa och USA. Doktor Cecilia Fürst är den enda specialistläkaren i Sverige och en av de få i Europa med examen för läkare från Fellowship in Functional, Metabolic and Integrative Medicine, Metabolic Medical Institute (George Washington University) och från Institute of Functional Medicine i USA. Vital Medicin är grunden för denna verksamhet. ...
Civil society is frequently singled out as one of the most important factors in the democratization process, but existing research is often imprecise with regard to civil society's relation to democratic development. This study analyzes how, and under what circumstances, civil society can contribute to democratic development in newly established democracies. A conceptual framework is outlined that draws attention to civil society's multiple democracy-building functions and how they are constrained by the political context, the impact of development assistance and the degree of democracy within civil society. The empirical focus here is on a newly established democracy - Honduras - a country that initiated a transition to democracy in 1980. The present study shows how civil society organizations initially played a relatively limited role in the regime-controlled transition, but eventually reacted against the worsening human rights situation. In the post-transition period, civil society has ...
Datum Beteckning Sida Kommunstyrelseförvaltningen KS /1 1(1) Handläggare Malin Larsson Tel: E-post: Säkerhetspolicy för Degerfors kommun (1 bilaga)
Folkhälsan har varit ett hett debattämne på 90-talet och dagligen utsetts vi för reklam av olika slag, där kroppen är i centrum. Våra levnadsvanor har förändrats i och med den snabba tekniska utvecklingen, vilket gör att vi inte rör oss lika naturligt nu som förr. Arbetet syftar till att ge en fördjupning i vad begreppet hälsa står för, uppmärksamma vad de två senaste läroplanerna säger om hälsobegreppet samt belysa vad elever i år 5 tycker och tänker om begreppet hälsa. Genom detta arbete har jag försökt ge en bild av vad som innefattas i begreppet hälsa samt vad skolan skall ge eleverna inom detta område. Följande frågeställningar var utgångspunkt för mitt arbete:· Vad står begreppet hälsa för? · Vilken syn hade man på hälsa förr i tiden? · Varför bytte ämnet idrott namn till idrott och hälsa?· Vad säger de två senaste läroplanerna om hälsobegreppet? · Vad anser eleverna i grundskolan om begreppet hälsa?I min undersökning har jag använt mig ...
Kina Factory Supply Hälsosam Nutrition Dry Fruit Goji med högkvalitativ partihandel, ledande Factory Supply Hälsosam Nutrition Dry Fruit Goji Tillverkare och leverantörer, hitta Factory Supply Hälsosam Nutrition Dry Fruit Goji Fabrik & exportörer, Factory Supply Hälsosam Nutrition Dry Fruit Goji till salu.
This document generally focuses upon, and is primarily directed towards the eight signatory countries to the Malé Declaration on Control and Prevention of Air Pollution and Its Likely Transboundary Effects for South Asia (Bangladesh, Bhutan, India, Iran, the Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka) but is in essence relevant to most developing countries. The casebook is to serve as a decision support information resource for air pollution related policy formulation. It is also intended to support the implementation of mitigation options that promote pollution prevention and control ...
Från och med början av nästa år ska slumpmässiga alkohol- och drogtester kunna tas på personal i Region Gävleborg som ett led i arbetet att bli en alkohol- och drogfri region. Gästrike Hälsinge läkareförening är delad i frågan.. Region Gävleborg är en alkohol-, drog- och tobaksfri region. Syftet med alkohol- och drogtesterna är att öka patientsäkerheten, uppnå en säker arbetsmiljö och förebygga ohälsa hos medarbetarna. 25 procent av de anställda ska testas varje år.. Regionen förhandlade med 21 fackliga organisationer om frågan. Med Kommunal, Vårdförbundet och Gästrike Hälsinge läkareförening avslutades förhandlingarna i oenighet. De har hälso- och sjukvårdspersonal som medlemmar, vilka är de som främst kommer att vara aktuella för slumpmässiga alkohol- och drogtester.. - Vi är splittrade i styrelsen. En del tycker att det är bra ur patientsäkerhetssynpunkt, andra tycker att det är integritetskränkande och att det inte är säkert att det ger effekt, ...
Disruptive innovation" är ett hett modeord i managementvärlden just nu. Begreppet skapades av Clayton Christensen på Harvard Business School och har den något klumpiga svenska översättningen omstörtande innovation.. Det råder viss förvirring om vilka innovationer som ska få kallas "disruptiva", men ordet associeras främst med oväntade tekniska lösningar som är enklare och billigare än de etablerade. De kluriga nyheterna kan snabbt få stora jättar på fall, men inte genom att konkurrera med dem på deras egna villkor. De underminerar i stället gamla affärsmodeller, förändrar synen på vad som är kundvärde och hittar nya kundgrupper som aldrig annars hade blivit kunder. En disruptiv innovation vänder upp och ner på spelplanen och skriver om reglerna.. Ett kärt diskussionsämne är om Apples iPhone är en disruptiv innovation eller inte. Clayton Christensen menar att iPhone visserligen var ett stort genombrott och knäckte marknadsledaren Nokia, men den skapade inte en ny ...
Background: Studies from Sweden have reported association between immigrant status and incidence of cardiovascular diseases. The nature of this relationship is unclear. We investigated the relationship between immigrant status and risk of heart failure (HF) hospitalization in a population-based cohort, and to what extent this is mediated by hypertension and life-style risk factors. We also explored whether immigrant status was related to case-fatality after HF. Methods: 26,559 subjects without history of myocardial infarction (MI), stroke or HF from the community-based Malmo Diet and Cancer (MDC) cohort underwent a baseline examination during 1991-1996. Incidence of HF hospitalizations was monitored during a mean follow-up of 15 years. Results: 3,129 (11.8%) subjects were born outside Sweden. During follow-up, 764 subjects were hospitalized with HF as primary diagnosis, of whom 166 had an MI before or concurrent with the HF. After adjustment for potential confounding factors, the hazard ratios ...
En studie har visat att vissa fladdermöss fångade i Skåne och Småland bar på antikroppar mot ett fladdermusrelaterat rabiesvirus. Enligt världsorganisationen för djurhälsa (OIE) klassas ett land som rabiesfritt även om det förekommer rabiesliknande virus hos fladdermössen. Därför är Sverige fortsatt rabiesfritt.
NÖT PLUS ger möjlighet att arbeta strategiskt och förebyggande i hälsofrågor. Vid det årliga besöket analyserar vi besättningen utifrån hälsostatus och produktionsdata. Det åstadkommer en besättningsanpassad rådgivning med åtgärdsplan för bättre djurhälsa med hänsyn till produktion och ekonomi. Självklart finns alltid möjlighet att rådfråga veterinär och produktionsrådgivare via telefonsamtal och e-post.. I NÖT PLUS ingår:. ...
Inrikes utrikespolitik är en beteckning som innebär att föra utrikespolitik i inrikespolitiska syften. Begreppet används i huvudsak som en negativ beteckning, då en inrikes utrikespolitik underförstås vara riskabel eller naiv. Det uppges ha myntats av Gösta Bohman, som gav ut en skrift med denna titel år 1970. Bohman, som detta år blev partiledare för Moderata samlingspartiet myntade begreppet för att kritisera Socialdemokraternas och Olof Palmes hållning i frågan om Vietnamkriget. Begreppet har dock stannat i svensk politisk vokabulär, med visst fokus på diskussioner om svensk utrikes- och säkerhetspolitik under kalla kriget. ^ Bohman, Gösta (1970). Inrikes utrikespolitik: det handlar om Vietnam. Stockholm: Geber ^ Linder, Jan (1998). Sverige i skottlinjen - Neutralitet med förhinder under kalla kriget. Stockholm: Infomanager Förlag. sid. 77. ISBN 91-630-7213-0 ^ Nils Andrén: Jakten på vårt förflutna, KKrVAHT nr 2 1999 Arkiverad 11 oktober 2006 hämtat från the Wayback ...
Högt blodtryck eller till exempel högt blodsocker är symptom som kan komma smygande. Båda dessa tillstånd är allvarliga på sikt. Att upptäcka symptom i tid är alltid bra. En del i att motverka ohälsa på arbetet är att använda sig av en bra företagshälsovård. Vi på Citysjukhuset +7 erbjuder ett brett utbud av tjänster och anpassar oss efter företagets behov och möjligheter.. Företagshälsovård med en ordentlig hälsoundersökning i ett preventivt syfte är alltid bra då det ges möjlighet att upptäcka eventuella riskfaktorer i tid. Vi vill kunna erbjuda dig en kvalitativ service med hälsan i fokus. Många av våra vanligaste folksjukdomar i Sverige kan förhindras eller lindras om de upptäcks i tid.. Samtidigt kan vi tipsa om om olika sätt att öka din livskvalitet och hälsa genom livsstilsförändringar. En hälsoundersökning ger dig en uppfattning om hur du tar om hand om din kropp och hälsa samt förebygger framtida ohälsa.. Läs mer om vår företagshälsovård ...
På världsdagen för social rättvisa erkänner vi vikten av att bekämpa fattigdom, uteslutning och arbetslöshet för att kunna främja solidaritet, harmoni och lika möjligheter inom och mellan samhällen.. Denna dag uppmärksammas nu för andra gången och den ger oss ett tillfälle att reflektera över vikten av social rättvisa för att skapa en stabilare, rättvisare och säkrare värld. Strävan att nå social rättvisa för alla är kärnan i FN:s arbete för att främja utveckling och mänsklig värdighet.. År 2009 lanserade FN ett initiativ for socialt skydd, The Social Protection Floor Initiative, som omfattar hela FN-systemet. Syftet med initiativet är att främja gemensamma prioriteringar och lösningar samt att säkra grundläggande sociala tryggheter för alla.. Social rättvisa bygger på värderingar som rättvisa, jämlikhet, respekt för mångfald, tillgång till socialskydd och hänsyn till de mänskliga rättigheterna på alla områden, även på arbetsplatser. Då vi nu ...
Vårt breda sortiment omfattar skyddskläder som används av anställda vid hälsovård och socialförvaltning, till exempel läkarrockar, skyddskläder för vård- och biträdande personal, arbetskläder för hemvård, rockar och T-tröjor samt skyddskläder för operationssalspersonal. ...
Ove Pihl, född 2 maj 1938, är en svensk art director, bokförläggare och grafisk formgivare. Pihl är främst känd som grundare av reklambyrån Falk & Pihl samt bokförlagen Atlantis och Page One Publishing. Ove Pihl examinerades från Beckmans designhögskola i Stockholm 1959 och School of Visual Arts i New York 1963. På SVA var hans lärare de legendariska grafiska konstnärerna Milton_Glaser, Tony Palladino och Ivan Chermayeff. Ove Pihl deltog med elevarbeten i utställningen "Graphic Design USA" i Moskva 1962. Han fick sin första utmärkelse av Type Directors Club i New York 1962. I New York arbetade Ove Pihl som grafisk designer på Lippincott & Margulies samt som art director på McCann_Erickson. Tillbaka i Stockholm anställdes Ove Pihl på Ervaco annonsbyrå, där han bland annat skapade reklamkampanjen för högertrafikomläggningen tillsammans med Björn Bunge. 1968 anställdes han på Arbmans annonsbyrå, där han blev delägare 1969. Han skapade där framgångsrika ...
På rabatta.se finner du aktuella Skanstulls Hälsokost kampanjer, erbjudanden och rabatter. Om du letar efter hälsokost, då ska du surfa in på www.skanstullshalsokost.se och vill du dessutom få Skanstulls Hälsokost rabatt kan du spana in på rabatta för att få din egna Skanstulls Hälsokost rabattkod.. De mest frekventa sökfraserna för att hitta hit är skanstullshalsokost rabattkod, skanstullshalsokost rabattkod, skanstulls hälsokost kod och skanstulls hälsokost. Sökord används så att internetanvändare enklare hittar det som de söker.. Med en Skanstulls Hälsokost rabattkod får du unik rabatt på ditt köp. Här på rabatta får du en Skanstulls Hälsokost rabattkod, Skanstulls Hälsokost rabatt, Skanstulls Hälsokost kampanj och tillgång till erbjudande som sänker priset på din beställning av hälsokost och kosttillskott.. Felaktiga uppgifter ...
Ändringarna preciserar regionförvaltningsverkets rätt att förordna obligatoriska hälsokontroller. Hälsokontrollen kan innefatta t.ex. ett coronatest. Dessutom har den läkare i kommunen och sjukvårdsdistriktet som ansvarar för smittsamma sjukdomar rätt att fatta beslut om obligatorisk hälsokontroll av enskilda personer i fortsättningen.. Regionförvaltningsverket kan meddela beslut om obligatorisk hälsokontroll. Beslutet kan gälla till exempel personer som anländer till Finland från ett visst land under en viss tidpunkt på en flygplats eller i en hamn. Beslutet kan också riktas till arbetstagare som vistas på en viss arbetsplats. Regionförvaltningsverket beaktar i sitt beslut det regionala epidemiläget och när och i vilken omfattning personalresurserna inom hälso- och sjukvården behöver sättas in för de obligatoriska hälsokontrollerna. På så sätt kan personalen bättre än för närvarande riktas dit det är ändamålsenligt med tanke på smittspridningen. Genom ...
För människor som lever över en viss lägsta materiell nivå är ett annat slags välbefinnande också centralt. Hur mycket kontroll man har över sitt liv och vilka möjligheter man har till deltagande och social samhörighet är av avgörande betydelse för hälsan. Vikten av vilken relativ social position man har är tydlig. Faktorer som utbildningsnivå, inkomst, sysselsättning och arbetsmiljö och därav följande social position är i hög grad bestämmande för variabler som hälsa, dödlighet och livslängd. Hälsan är sämst och medellivslängden kortast bland dem med lägst social status.. Omvänt leder högre status till bättre hälsa och längre liv. Ju högre upp på samhällsstegen en person befinner sig, desto mer möjlighet till socialt deltagande och kontroll över sitt liv har hon. I sin tur påverkar detta hälsan positivt. Med positioner längre ner på samhällsstegen minskar också möjligheterna till socialt deltagande och kontrollen över livet, något som i sin tur ...
Information technology has been suggested to improve patient health outcomes and reduce the burden of care. In this study, we explored the effects of collaborative innovation between caregivers and patients on healthcare delivery as a consequence of the use of an IT-based device by patients with atrial fibrillation. Two cardiologists and two nurses were interviewed while questionnaires were mailed to 75 patients querying them about the use of a home-based ECG for remote monitoring. Findings indicated that the caregivers considered the device to enhance the quality of clinical decision-making. Patients found the device to be useful and felt more involved in their own care. However, the introduction of the device presented work overload for the caregivers. Thus, the facilitation of timely diagnostics and decision-making were not realized. IT is an enabler through which innovation in healthcare delivery can be realized, but it must be integrated into work practices to realize potential ...
There is limited research on masculinity in relation to community development. Using ethnographic and interview data from two slums in Kenya and building on one of the more well-known definitions of community development, we explore men?s narratives of themselves in relation to community development. We highlight how men's cognizance of the structural and contextual constraints to the development of their communities intersected with both a feeling that they have helped to hamper community development and an adamant sense of their own criticality and centrality in ensuring it. While repudiating the idea that they have to change in order for their community to progress, men also generally hinged community development on their tenacious pursuit of traditional masculinity scripts. The rejection of mainstream masculinity norms as the basis for community progress will not resonate consistently among men. Social and community development work with men that fails to acknowledge them as gendered people ...
European Commission - Press Release details page - Europeiska kommissionen Pressmeddelande Bryssel den 10 juli 2013 Europeiska kommissionen, EU-länderna och Europeiskt näringsliv kommer under de kommande sju åren att investera mer än 22 miljarder euro i innovation för sektorer med högkvalitativa jobb. Det mesta av investeringarna kommer att gå till fem offentlig-privata partnerskap inom innovativa läkemedel, flygteknik, biobaserad industri, bränsleceller,
Den här artikeln handlar om det mentala tillståndet psykisk hälsa. För organisationen med samma namn, se Föreningen Psykisk Hälsa. Psykisk hälsa är ett inre tillstånd av mentalt välbefinnande, motsatsen till psykisk sjukdom eller störning. Definitionen av psykisk hälsa har under perioder pendlat mellan att utgå från normalitetsbegreppet, mellan att utgå från verklighetsuppfattning och andra jagfunktioner, mellan bedömningar av den inre upplevelsen (psykoanalys), bedömningar av beteendet (behaviorism) och medicinska studier av hjärnans och centrala nervsystemets funktioner (personlighetsgenetik, neurologi och neuroendokrinologi). Psykisk hälsa studeras särskilt inom den så kallade positiva psykologin. Psykisk hälsa har ofta definierats som förekomsten av mentalt välbefinnande. I anslutning till den definitionen av psykisk störning, har den amerikanska forskaren Corey L. M. Keyes uppställt tretton symtom på psykisk hälsa. De första två symtomen kallar han hedoni och ...
13.9.2017. Den 15 september deltar utrikesminister Timo Soini i ett ministermöte för organisationen Community of Democracies i Washington D.C. Förenta staternas utrikesminister Rex Tillerson är värd för mötet. Under mötet behandlas bland annat kampen mot terrorism och situationen i Nordkorea.. Under sitt besök kommer utrikesminister Soini också att träffa medlemmar av representanthuset och senaten samt representanter för tankesmedjor. Syftet är att fördjupa kontakterna till Förenta staterna på politiskt plan och diskutera aktuella frågor. Fördjupade relationer till Förenta staterna hör till regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska prioriteringar.. Minister Soini kommer också att delta i en festtillställning med anledning av Finlands 100-årsjubileum som ordnas av Finlands ambassad i Washington. Huvudtalare är republikens president Sauli Niinistö. Från Washington reser utrikesminister Soini vidare till FN:s generalförsamling i New York.. Ytterligare information: ...
Naramon thaimassage hälsa jag vill knulla nu - Minikjol sextoy Naramon thaimassage hälsa svensk fri sex - Tjejer skovde Posted on by naramon thaimassage hälsa knulla. Xxx Sex, knulla hora svea thaimassage Escort köpenhamn thaimassage älvsjö. Relaterat till din frga. Kt tjej frn rebro vill ha fittan slickad. Naramon Thaimassage Hälsa Knulla I Sundsvall Free svensk porr naramon thaimassage hälsa / Dejtar alby Aventura Te Peguei ptbr. Hora, cON ramon. Knulla en hora naramon thaimassage hälsa. Naramon thaimassage hälsa jag vill knulla nu - Minikjol sextoy Naramon thaimassage hälsa svensk fri sex - Tjejer skovde Posted on by naramon thaimassage hälsa knulla. Xxx Sex, knulla hora svea thaimassage Escort köpenhamn thaimassage älvsjö. Relaterat till din frga. Kt tjej frn rebro vill ha fittan slickad. Naramon Thaimassage Hälsa Knulla I Sundsvall Free svensk porr naramon thaimassage hälsa / Dejtar alby Aventura Te Peguei ptbr. Hora, cON ramon. Knulla en hora naramon thaimassage hälsa ...
Pris: 222 kr. häftad, 2018. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken National Institute of Environmental Health Sciences, Annual Report of Program Activities av Institute of Environmental Sciences (ISBN 9781333212759) hos Adlibris.se. Fri frakt. Alltid bra priser, fri frakt över 149 kr och snabb leverans. | Adlibris
Denna undersökning ingår inte i BVC:s uppgifter utan görs vanligen på barnmottagning.. Socialstyrelsens allmänna råd om hälsoundersökning av utländska adoptivbarn. SOSFS 1989:20 Hälsoundersökning av utländska adoptivbarn upphävdes 17 mars 2015 SOSF2015:9 (8).. För föreskrifter hänvisas mottagningarna till lokala anvisningar i respektive region eller landsting.. Den första hälsoundersökningen bör göras så snart som möjligt och helst inom 14 dagar efter barnets ankomst till Sverige. Föräldrarna bör därför beställa tid för detta så snart ankomstdatum är klart. Be föräldrarna ta med all skriftlig dokumentation om förlossning, tidigare hälsoundersökningar, tillväxt, vaccinationer, hälsoproblem eller vårdtillfällen som kan finnas.. Hälsoundersökningens syfte är att:. ...
Den 26 april träffade näringsminister Mika Lintilä kommissionär Günther Oettinger, som är den kommissionär som ansvarar för EU:s budget, i samband med Oettingers besök i Finland. Ministern och kommissionären diskuterade EU:s fleråriga budgetram och i synnerhet reformerandet av sammanhållningspolitiken och kriterierna för fördelningen av medlen.. - Sammanhållningspolitiken bör ses som ett modernt verktyg för att öka kunnande, innovationer och regionernas internationella konkurrenskraft. Finland vill trygga en fortsättning av sammanhållningspolitiken inom hela EU-området, men samtidigt behöver innehållet reformeras och onödig byråkrati minskas. Det är framför allt fråga om att använda finansieringen effektivare än i nuläget, påminner minister Lintilä.. - Vi diskuterade mer djupgående om att ta hänsyn till i synnerhet gles bebyggelse och invandring vid fördelningen av de sammanhållningspolitiska medlen, konstaterar minister Lintilä.. Kommissionär Oettinger ...
Den ökande psykiska ohälsan i samhället gör tydliga avtryck även i företagshälsovårdens dagliga arbete. Företagshälsovården arbetar ofta förebyggande och individanpassat i samråd med arbetsgivaren. Ytterligare en viktig uppgift för företagshälsovården är att utbilda och förebygga psykisk ohälsa på organisationsnivå. - En starkt bidragande orsak till att 74 procent av läkarna och 87 procent av primärvårdsläkarna anser att den psykiska ohälsan ökat de senaste åren är förmodligen att det talas mycket om en ökad psykisk ohälsa i samhället i stort. Det har blivit mer accepterat för individer att tala öppet om sin psykosociala problematik, säger Sofia Åström Paulsson, specialist i arbetsmedicin och medicinskt ansvarig på företagshälsovårdsföretaget Avonova. Individen och organisationen ...
Friskvård och hälsa är en kurs för dig som vill få kunskap om människors livsvillkor, hälsoeffekter och folkhälsosjukdomar. I denna kurs lär du dig bland annat om kost, näring, fysisk aktivitet och sömn. Du kommer kunna, utifrån ett helhetsperspektiv, se på människan som biologisk, psykisk och social varelse. Efter utbildningen Har du fått kunskaper inom området hälsa. Du har fått kunskap att behandla hälsofrämjande arbete utifrån ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Du har lärt dig om bland annat sexualitet och samlevnad, hälsoeffekter och folkhälsosjukdomar. Förkunskap och behörighet Se om du är behörig att läsa gymnasial vuxenutbildning. Innehåll och upplägg Ämnet hälsa är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, socialmedicin och pedagogik. I kursen behandlas hälsa och hälsofrämjande arbete utifrån ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Kursen utgår från ett helhetsperspektiv på hälsa och människan som biologisk, psykisk och
En förnyad folkhälsopolitik. Regeringsproposition 2007/08:110.. Folkhälsopolitisk rapport 2005. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut R 2005:5.. Lundberg, O. m. fl. (2008), The Nordic Experience: Welfare States and Public Health (NEWS), Stockholm: Centre for Health Equity Studies (CHESS), Stockholms universitet /Karolinska institutet.. Marmot, M. m.fl. (2008), Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social determinants of health. Final report of the WHO Commission on Social Determinants and Health 2005-2008. Genève: WHO.. McKeown, Th. (1976 ), The modern rise of population. London: Arnold. Sundin, J. m fl. (2005), Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv. Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut. R 2005:8.. Sundin, J. & Willner, S. (2007), Social change and health in Sweden 250 years of politics and practice. Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut. R 2007:21. ...
En god hälsa" är förmodligen det vanligaste svaret på vad som behövs för att leva ett lyckligt liv. SOM-institutet frågade ett representativt urval av de svenska folket vad de anser vara viktiga faktorer för det personliga välbefinnandet. 48 procent ansåg att en god hälsa var "Helt avgörande" och 47 procent att det var "Mycket viktigt" för välbefinnandet. 97 procent instämmer alltså i att det är mycket viktigt eller helt avgörande. En god hälsa ansågs till och med mycket viktigare än "inre harmoni", "goda vänner", "en rik fritid" och "ett kärleksförhållande". Stämmer då detta antagande? Hur stor påverkan har hälsan på lyckan?. Om vi låter hälsogreppet inkludera psykisk hälsa blir svaret givet. Att ha en god psykisk hälsa är nästan definitionsmässigt detsamma som att vara lycklig. I alla fall om vi utgår från hur man definierat psykisk hälsa och lycka inom forskningen. Mer intressanta blir det om vi definierar hälsa som "fysisk hälsa" eller som frånvaro ...
SKOP Nästegårds fritidshem 3 Nöjd Barnomsorgs-index? Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Hur nöjd eller missnöjd är Du på det hela taget med Ditt barns fritidshem? Skala mellan 0=mycket missnöjd och 100=mycket nöjd Hur väl motsvarar Ditt barns fritidshem Dina förväntningar? Skala mellan 0=inte alls och 100=helt och hållet Om Du tänker på en fritidshem som är helt perfekt. Hur nära eller långt ifrån anser Du att Ditt barns fritidshem motsvarar ett sådant? Skala mellan 0=mycket långt ifrån och 100=mycket nära Medelbetyg skala mellan 0 och 100 Medelbetyg Skala mellan 0 och 100 Nöjd Barnomsorgs-Index (NBI) Nästegårds fritidshem 2011 All skolbarnomsorg 2011 Nästegårds fritidshem 2011
Health and poverty are closely linked. Sick people are more likely to become poor and poor are more vulnerable to catch diseases and become disabled. Health plays a central role in fighting poverty. However, health is more than doctors, nurses, medicine, hospitals,and health centres. Much that determines health lie outside the direct control of the health sector. Sidas strategy for health related development co-operation focuses on the most vulnerable. To achieve improved health Sida has a wide and multifaceted approach ...
Artikeln "Varför kan teknik slå politik?", skriven av mig, Mirko Ernkvist, Christofer Laurell och Jan Jörnmark är nu publicerad i Ekonomisk Debatt. Vi förklarar hur och varför nya företag inte bara kan ta överhanden i ett teknikskifte, utan också varför detta sker i de fall då även existerande institutioner talar för de etablerade aktörerna. Mogna företag saknar ofta incitament att förändra institutioner då de redan är anpassade till en given ordning, nya företag har å andra sidan inget att förlora. Att den nya tekniken ibland också kräver nya kompetenser talar för att teknik kan slå politik. Det skapas en vit fläck i vilken de nya aktörerna får växa ohämmat till en början, med hjälp av Moores lag och nätverkseffekter får de nya spelarna att försprång som blir svårt att ta igen.. Artikeln kan läsas här.. ...
Snart är det ett år sedan jag gjorde den första intervjun till min doktorsavhandling om sjukdomsberättelser om diabetes typ 1. Nu börjar jag vara på slutrakan med intervjuerna, och har sammanlagt 17 intervjuer på band, samt två till på gång. Är du klar med forskningen när du har gjort intervjuerna? undrar kanske någon. Nej, det…
Club Health Sweden vill tillsammans med flera andra organisationer i nätverket NEW-Net ta reda på hur COVID-19 påverkar individer i Europa, deras mående och hur det påverkar deras bruk av alkohol och andra droger. Därför görs denna enkät. Vi har inte översatt den till svenska utan vill att vi svenskar gör den engelska versionen. Det finns också enkäter på tyska, franska, holländska mm samt en liknade enkät för personer i Italien/Spanien/Portugal ...