Regeringsbeslut III: S2015/07800/FS Socialdepartementet Kammarkollegiet Box Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:8 1bilaga Riksdagen har beslutat om anslaget
Våra anslag är kraftfulla verktyg för att få veta mer om vår natur och miljöproblem som vi står inför. Anslagen ska leda till miljöförbättrande åtgärder i hav, sjöar och vattendrag. Vi testar även nya metoder och verktyg genom att stödja pilotprojekt.
Parkinson Research Foundation delar ut cirka en miljon kronor per år till ett fåtal anslag. Det gör stiftelsens anslag till ett av de större årliga privata anslagen dedikerade till forskning om Parkinsons sjukdom. Tidigare beviljade anslag beskrivs i underrubrikerna för respektive år. Pressmeddelande Parkinson Research Foundation 2013-03-11
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, utlyser härmed: SSMF:s Stora Anslag Etableringsstöd till yngre forskare. Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) utlyser härmed anslag för 4-åriga hel- och halvtidstjänster, de senare avsedda för kliniskt verksamma forskare, samt ett tillhörande driftskostnadsanslag.. Etableringsstödet uppgår till 1,7 Mkr/år (heltid) respektive 1,3 Mkr/år (halvtid).. Av anslaget är 800 000 kr (heltid)/ 400 000 kr (halvtid) avsett för egen lönekostnad och 900 000 kr för driftskostnader. Anslagsbeloppet inkluderar max 20 % för ersättning av lokalkostnader och projektnära indirekta kostnader.. Etableringsanslag tilldelas för två år med förlängning ytterligare två efter anhållan och godkänd forskningsrapport.. Antalet anslag som utlyses 2018 gäller preliminärt fyra hel- och fyra halvtidstjänster. Tjänsterna påbörjas den 1 januari året efter ansökan. Om särskilda skäl föreligger kan anslagsperioden förskjutas högst ...
Anslagsfördelningen för 2016 är nu klar. Styrelsen beslöt om fördelningen vid sitt möte den 13 april på förslag från LCV:s forskningsråd. Ett särskilt anslag på 750 000 kronor fanns i utlysningen detta år och var enligt anvisningarna avsett för helfinansiering av ett projekt som varar mer än ett år. Anslaget tillföll professor Jonas Hugosson vid Avdelningen för Urologi, Sahlgrenska akademin och har rubriken "Är riktade biopsier med MR/TRUS-fusion bättre än kognitivt riktade biopsier på att finna signifikant prostatacancer?". Utöver detta beviljades anslag till 6 ytterligare projekt. Hela listan kan laddas ner nedan-. LCV beviljade anslag 2016. ...
Lions Clubs International Anslag till omstrukturering och utveckling av distrikt Kriterier och ansökan Nya distrikt som är resultatet av ett eller flera övergångsdistrikt kan söka anslag till utveckling,
Ändringsbeslut 2018-02-22 Anslag 4:7 Beslutsdatum: 2018-02-22 Socialdepartementet. Anslag och myndigheter: 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Länsstyrelsen i Örebro län, Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen, Kammarkollegiet
I dag presenterade försvarsminister Karin Enström en förstärkning av Kustbevakningens anslag för att myndigheten ska få balans i sin verksamhet.. Myndigheten får ett tillskott på 20 miljoner för 2015 och 123 miljoner för nästa år.. - Kustbevakningen genomför varje dag viktiga insatser längs Sveriges kust och sjöar. Jag är glad att vi nu kan presentera förstärkningar som säkerställer verksamheten, säger hon i ett pressmeddelande.. I juni varslade myndigheten 150 kustbevakare då man ännu inte fått besked om anslagen från regeringen.. Kustbevakningen räknar med ett underskott på 133 miljoner kronor 2016. Kassabristen beror på ökade drift- och underhållskos nader, nya arbetsuppgifter samt dyra fartygs- och flygplansköp.. Artikeln uppdateras fortlöpande.. ...
Ändringsbeslut 2008-08-21 Anslag 5:2 Beslutsdatum: 2008-08-21 Utrikesdepartementet. Anslag och myndigheter: 5:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, Försvarsmakten, Folke Bernadotteakademin, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Rikspolisstyrelsen
Corline Biomedical AB ("Corline") meddelar att EU-kommissionen beslutat anslå 2,362 miljoner EUR (cirka 23,1 miljoner SEK) till bolagets kliniska fas 1-studie inom njurtransplantation med läkemedelskandidaten Renaparin®. Projekttiden är 24 månader och inleds så snart Grant Agreement är undertecknat, vilket beräknas ske inom 2 månader.. EU-anslaget som Corline erhållit ges ur Horizon 2020-programmet SME Instruments, fas 2, inom vilket EU-kommissionen väljer ut innovationsprojekt som potentiellt kan förändra konkurrensförhållandena på en marknad ("potentially disruptive"). Anslag ges till SME-företag, det vill säga bolag med färre än 250 anställda, som har stark tillväxtpotential och en ambition att blir världsledande inom sitt område. Maximalt belopp som kan erhållas är 2,5 miljoner EUR. Konkurrensen om anslagen är mycket hård och under de två år som programmet funnits har fler än 20 000 ansökningar skickats in. Enbart 6 % av fas 2-ansökningarna har bifallits. ...
Cultural Appropriation blir ungefär "kulturellt beslagtagande" på svenska och anses i vissa kretsar vara rasistiskt och förtryckande. Man kan alltså inte hedra en annan kultur genom att nyttja dess unika föremål eller företeelser. Det här är naturligtvis legitima åsikter men helt förkastliga ur min liberala syn. Man ska alltså i Sverige inte kunna få lyssna på eller spela Gangnam Style, man ska alltså som svensk inte få vara buddhist eller som latinamerikanska få ha dreadlocks.. Hur är det då med det omvända, s.k. Reversed Cultural Appropriation? Det existerar naturligtvis "inte" på samma sätt som att omvänd rasism "inte" existerar. Personer som inte är ljusa i hyn kan t.ex. bära kostym och slips hur mycket de vill enligt dessa CA-ideologister. Sju dagar i veckan cementeras de tidigare skillnader som det globaliserade samhället nu håller på att luckra upp. På samma sätt som CA-ideologister säger att man måste ta hänsyn till historia, kontext, kultur, ideologi och ...
Det är praktiskt att bygga anslagets namn på den avdelningskod som normalt svarar mot anslaget. Exempel: ett standardanslag för material till en avdelning med beteckningen khbv tilldelas namnet khbv01; ett annat mindre anslag för ett särskilt bestånd vid samma avdelning får namnet khbv02.. Alternativt kan du ange namnet på anslaget i klartext, till exempel cd vux.. När du skapat ett nytt anslag måste du ge användare som arbetar med Inköp och Periodika rätt att använda det, se Orderrättigheter ...
Ändringsbeslut 2010-07-01 Anslag 1:2 Beslutsdatum: 2010-07-01 Utrikesdepartementet. Anslag och myndigheter: 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, Folke Bernadotteakademin, Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen
Ändringsbeslut 2012-09-06 Anslag 3:1 Beslutsdatum: 2012-09-06 Utbildningsdepartementet. Anslag och myndigheter: 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, Statens skolverk, Boverket, Svenska institutet, Arbetsmiljöverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Brottsförebyggande rådet, Statens folkhälsoinstitut, Socialstyrelsen, Ungdomsstyrelsen, Kammarkollegiet, Brottsoffermyndigheten, Uppsala universitet, Rikspolisstyrelsen
14 matematiker får ta del av 2018 års anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses omfattande satsning på matematik. Fyra av dessa anslag går till Matematiska institutionen vid Stockholms universitet. Sergey N. Naboko - Transporter i nanostrukturer Alexander Berglund - Nytt sätt att jämföra geometriska objekt Jonas Bergström - Att ordna kurvor Gleb Nenashev - Grafer åskådliggör abstrakta former
Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde föreslås för momentet landsbygdens utveckling 2 miljoner euro i anslag. Det är drygt 700 000 euro mer än för anslaget år 2017. Största delen av ökningen riktas till Byaverksamhet i Finland rf:s statsbidrag. Finansministeriets förslag är att statsbidraget för byaverksamheten skulle vara 1,1 miljoner euro för år 2018. Skärgårdsdelegationens anslag höjs…
Lars Bern som är mycket kunnig och därför viktig debattör driver sajten: https://anthropocene.live/ , med många interessanta artiklar, bl.a. denna om hur USAs inflytande på Irak kraftigt har minskat (Iranvänliga krafter har tagit över nästan helt): https://anthropocene.live/2018/05/26/svart-bakslag-for-usa-i-irak/ Dock håller jag med Christer L som kommenterat denna artikel: Jag hyser stor uppskattning för Lars Bern. Från min…
Kära bloggläsare! Under första halvåret i år har den nya bloggen https://anthropocene.live / tillsammans med den gamla http://antropocene.se/ haft ca. 1,1 miljoner besök av personer som varit intresserade av vad jag och några gästande skribenter har skrivit här. Flertalet krönikor har även slagit rekord i läsarkommentarer, många gånger ytterst viktiga kommentarer som kompletterat texterna på många sätt. Med tanke på att…
Generellt sett har det kommunala och regionala stödet till de tio studieförbunden minskat kraftigt. På 25 år har kommunernas anslag minskat med två tredjedelar. Regionerna och landstingens anslag har samtidigt minskat med en tredjedel. Samtidigt har staten ökat sina anslag med åtta procent. Ändå blir det en total minskning av de offentliga anslagen med tjugo procent.. Dessa siffror gäller Sverige som helhet och i genomsnitt. Det finns kommuner som helt har tagit bort anslagen. Å andra sidan finns det självklart kommuner och regioner som gått mot strömmen och satsat mer. De har valt att satsa på framtiden.. Under dessa 25 år har Sveriges ekonomi (BNP) vuxit med 65 procent. Kan du komma på något annat område där kommunerna skurit ner två tredjedelar och regionerna en tredjedel? Det kan inte vi.. Oavsett var i landet du som politiker befinner dig är studieförbunden en viktig utvecklingsfaktor. Studieförbundens nytta kan inte mätas enbart i ekonomiska termer. För dig som ...
Ordföranden för Servicefacket PAM Annika Rönni-Sällinen påminner om att servicebranscherna upprätthållit sysselsättningen i Finland också under senaste recessionerna. För att sysselsättningen ska utvecklas positivt måste det satsas på att utveckla livskraftiga servicebranscher. Anslagen till turism kommer dock att sjunka år 2020.
Bengt G. Lundberg (1946-2001), professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV), hade som sista vilja att donera sin förmögenhet till DSV. Ändamålet med stiftelsen är att stödja institutionens nya professorer ekonomiskt för att de ska få större möjligheter att bedriva sin forskning.. Den första utdelningen från Bengt G. Lundbergs stiftelse skedde år 2006 och gick till professor Louise Yngström, som fick anslag för utökad forskning inom säkerhetsinformatik, 2012 gick anslaget till professor Oliver Popov.. ...
Åländsk Center har lämnat in ett antal budgetmotioner med anledning av tilläggsbudgeten för 2017.. Bland annat kräver man en helhetsplan för kortruttsprojektet, där även planen på en bro över Prästösund finns inkluderad, samt ett sänkt anslag med en miljon euro. Partiet vill att landskapsregeringen i stället ska utreda om projektet kan finansieras med så kallat extra anslag innan man begär lån.. Centern vill också se fler åländska poliser i fält och uttrycker i motionen sin oro för den ökande narkotikaanvändningen och risken för grova våldsbrott kopplade till missbruk.. Partiet menar att det från polisens sida finns ambitioner att motverka narkotikan, men att de inte har tilldelats de resurser som krävs. Därför äskar Centern nu om 80 000 euro för förstärkning av resurser inom polismyndigheten.. Någon extra kommunutredare behövs inte. Det menar Centern i en av sina motioner.. Läs mer i måndagens Nya Åland!. ...
I den senaste utgåvan av The New Yorker visar den mycket ansedde Seymour M Hersh hur Bush - i samförstånd med många demokrater - i skymundan förbereder slagfältet i Iran för ett kommande anfallskrig från USA.. I ett dekret godkänt av de bägge partiapparaternas ledare, "de åttas gäng", både i senaten och i kongressen anger Hersh att nära tre miljarder kronor har styrts över till hemliga operationer inne i Iran för att "destabilisera det religiösa ledarskapet". Pengarna ska gå till stöd åt oppositionella nationella minoritetsgrupper, främst bland Ahwasiaraber och i iranska Baluchistan. Gränsöverskridande operationer har redan iscensatts vid ett flertal tillfällen. I TV har Aljazeera också flera gånger visat hur amerikanska specialstyrkor på irakisk mark (!) tränar regimfientliga iranska grupper militärt. Men med dessa stora anslag kan de underjordiska operationerna öka markant. "Slagfältet förbereds" är den hotfulla rubriken till Hersh`s avslöjande.. De nya ...
Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) stödjer banbrytande forskningsprojekt inom en mängd olika områden. Några exempel på forskning som får stöd av SSF är molekylära mekanismer som reglerar bakteriell tillväxt, smarta oljeväxter och kartläggning av den biologiska mångfalden.. En av de forskare som har tilldelats anslag inom ramarna för SSF:s program Framtidens forskningsledare är Kristina Jonas, doktor i infektionsbiologi, vars forskarlag har som huvudmål att öka den grundläggande kunskapen av de molekylära mekanismer som reglerar bakteriell tillväxt och förökning ...
Reumatikerförbundet stöttar forskningsprojekt med hög vetenskaplig kvalitet. Forskning med tydlig patientnytta prioriteras.. -Reumatikerförbundet har en viktig uppgift i att främja den reumatologiska forskningen i Sverige. Vi stödjer forskningen om de reumatiska sjukdomarna genom utbetalning av stora anslag till forskarinitierade projekt vid de olika universiteten, säger Li Alemo Munters, forskningschef Reumatikerförbundet.. För att bedöma de ansökningar som kommer till Reumatikerförbundet har Reumatikerförbundets styrelse hjälp av Vetenskapliga Nämnden. Nämnden granskar alla ansökningar och lämnar förslag till hur fondmedlen ska fördelas. Därefter tar Reumatikerförbundets förbundsstyrelse det formella beslutet och anslagen betalas ut under året.. En nyhet i år är att ansökningar från tidigare välrenommerade sökanden, som tidigare beviljats anslag, har möjlighet att få 2-års anslag.. -Satsningen på 2-års anslag är helt i linje med den forskningspolicy som ...
Hur du skapar ett konto för elektronisk ansökan, ansökningsformulär och anvisningar hittar du under "Ansökan". Anslag lämnas till vetenskapsmän/kvinnor och svenska vetenskapliga och kulturella institutioner inom områdena humaniora och samhällsvetenskap, naturvetenskap inklusive teknikvetenskap samt medicin. Med svenska vetenskapsmän avses personer med svenskt medborgarskap eller utländska medborgare som stadigvarande har bedrivit forskning i Sverige sedan minst fem år. Anslag beviljas i storleksordningen 5.000 - 100.000 kronor. Anslag för vetenskaplig forskning beviljas endast i undantagsfall till forskare som ej avlagt doktorsexamen eller ådagalagt motsvarande kompetens. Anslag lämnas företrädesvis till forskare som nyligen har utvecklat en självständig forskningslinje. Bidrag för uppsatser och andra arbeten på lägre nivå samt tryckning av doktorsavhandling före disputation beviljas ej. Stipendier för finansiering av sökandens studier faller utanför stiftelsens ...
Professor Ivanka Savic Berglund, verksam på enheten för Neuropediatrik vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, är en av tre KI-forskare som beviljats anslag från AFA försäkring för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa.
Jag hänvisade till SBU:s rapport och sökte 2009 anslag till vår första studie. I den jämförde vi om nedkylning till 33 grader var bättre än till 36 grader. Vi såg inga fördelar för den lägre temperaturen.. Att ändra klinisk praxis görs dock inte i en handvändning. Eftersom patienten ändå måste kylas ned används 33 grader fortfarande på många sjukhus i världen. Så även på en del sjukhus i Sverige, trots att internationella rekommendationerna anger att nedkylning till 36 grader kan anses fungera lika bra som till 33 grader.. - I den nya studien, TTM2, följer vi upp de studier som publicerades 2002 och som idag i det närmaste kan räknas som pilotstudier och jämför 33 grader mot normaltemperatur, men där vi behandlar feber om det uppstår. Är nedkylningen överflödig kan man spara resurser och undvika eventuella biverkningar. Men om den är effektiv så får vi starka bevis för dess nytta, säger Niklas Nielsen, som numera också är överläkare på Helsingborgs ...
Umeåmatematikern Patrik Rydén och kollegor får nära sex miljoner i anslag från Vinnova och regionförbunden i norr för ett forskningsprojekt som ska skapa förutsättningar för en effektivare och mer jämlik ambulanssjukvård genom att optimera resurserna.
Forska Utan Djurförsök ger anslag till vetenskaplig forskning som har som mål att ersätta djurförsök.. Forska Utan Djurförsöks uppgift är att verka för att djurförsök ersätts med nya, bättre metoder. Genom forskningsanslag bidrar vi till viktig biomedicinsk forskning och förbättrad riskbedömning av kemikalier, läkemedel och andra produkter, samtidigt som djurförsök ersätts. Vid bedömning av projektansökningar tas hänsyn dels till projektets uttalade mål och möjligheter att ersätta djurförsök, dels till projektets vetenskapliga kvalitet. Valideringsplaner och möjligheter att sprida metoden utanför forskarens egna laboratorium, är andra aspekter som bedöms.. Vi stödjer forskning inom alla områden där djurförsök sker idag. Vi ser gärna ansökningar som kännetecknas av nytänkande för att hitta möjligheter att ersätta eller på andra sätt göra djurförsök onödiga. Detta gäller inte bara genom in vitro-modeller utan även genom t.ex. epidemiologiska ...
Såvitt vi vet är detta den största kartläggning av analoga anslagstavlor som någonsin genomförts, säger Christopher Kullenberg, forskare vid Göteborgs universitet och en av massexperimentets initiativtagare.. I september 2016 gick 1 500 elever ut och letade upp anslagstavlor i sin närhet. Uppdraget var att fotografera, skriva av och kategorisera anslagen, och slutligen rapportera till forskarna via en särskild app. Eleverna översatte också anslag på andra språk - en av forskningsfrågorna gällde vilka språk som används på anslagstavlorna. Forskarna samlade resultaten i en databas där bild och text gjordes sökbara.. Mer än en tredjedel av anslagen visade sig vara inbjudningar till exempelvis konserter, möten och föredrag. En lika stor andel står köp- och säljannonser av varor och tjänster för. Hyresannonser, politiska budskap och bortsprungna husdjur är kategorier med färre anslag.. Flitigaste annonsören är föreningar, följt av företag och privatpersoner. ...
Forskning om sjukdomen ALS. Ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitet och Umeå universitet - ALS as a Model System for Studying Degenerative Brain Diseases - får anslag om 35,8 miljoner. Mikael Oliveberg, professor vid Institutionen för biokemi och biofysik ansvarar för den del av projektet som ligger inom Stockholms universitet.. - ALS är en sjukdom som liksom Alzheimers, Parkinsons och flera andra allvarliga hjärnsjukdomar beror på att proteiner veckar ihop sig på ett felaktigt sätt. Under ALS är det ett protein som normalt skyddar oss mot skaliga syreradikaler, SOD1, som veckar sig fel och ansamlas som klumpar i nervvävnaden. Vi har nyligen funnit att dessa felveckade SOD1 proteiner sprids genom nervsystemet som smitta på ett prionliknande sätt. Genom ny antikropps- och NMR-teknik ska vi nu undersöka hur denna fortplantning i nervsystemet går till på molekylär nivå med mål att kunna bromsa sjukdomsförloppet. Samarbetsprojektet har en unik bredd och spänner ...
Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, har efter en gemensam ansökan med Gästrike Återvinnare beviljats anslag från Tillväxtverket på nästan 1 000 000 kr. Syftet är att skapa en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad kompetensförsörjning till återvinningsbranschen genom validering på nationell basis.. Under 2017 initierade dåvarande KFS och Gästrike Återvinnare ett pilotprojekt kring validering inom återvinningsbranschen med målet att bidra till en inkluderande arbetsmarknad och samtidigt tillgodose branschens rekryteringsbehov. Genom Sobonas samarbete med Arbetsförmedlingen inom ramen för Sverige Tillsammans har även arbetsmarknadens behov identifierats.. Pilotprojektet genomfördes i samarbete med Nordiskt Valideringsforum som tillsammans med sex stycken referensföretag under våren 2018 tagit fram och kvalitetssäkrat fyra yrkesprofiler för återvinningsbranschen. Pilotprojektet avslutades i juli men på referensföretagen påbörjas ...
Utlysningen av anslag för utrednings- och forskningsverksamhet bygger på statsrådets årliga utrednings- och forskningsplan.. Utredningarna och forskningarna upphandlas genom öppen utlysning. Utlysningsförfarandet är avsett för olika organisationer såsom högskolor, forskningsinstitut, företag och organisationer eller konsortier av dessa, som också kan omfatta internationella aktörer. Anslaget beviljas endast till bakgrundsorganisationen, inte till en enskild person.. Utlysningen är uppdelad i ett antal teman som de olika förvaltningsområdena valt ut tillsammans. Ansökningarna bedöms av experter vid ministerierna, som föreslår för statsrådets kansli vilka projekt som ska väljas. Till valkriterierna hör att projekten är relevanta, slagkraftiga, högklassiga och genomförbara och att resultaten kan utnyttjas.. Statsrådets kansli beslutar om upphandlingen av utredningar och forskningar, upprättar avtalen med projektaktörerna, sköter de betalningar som hänför sig till ...
Här kan du läsa om några av resultaten av satsningarna som gjordes 2013-2015 genom anslagen för skydd av värdefull natur (1:16) och åtgärder för värdefull natur (1:3).
Nedan finns forskningsprojekt som Barnhusets styrelse beviljat tidigare år.. Barnhuset kan besluta om planeringsanslag till ansökningar som bedöms som intressanta och inom Barnhusets område men behöver utvecklas mer. Sökanden uppmuntras återkomma med ny ansöka året därpå, men är inte garanterad att beviljas anslag.. ...
Nedan finns forskningsprojekt som Barnhusets styrelse beviljat tidigare år.. Barnhuset kan besluta om planeringsanslag till ansökningar som bedöms som intressanta och inom Barnhusets område men behöver utvecklas mer. Sökanden uppmuntras återkomma med ny ansöka året därpå, men är inte garanterad att beviljas anslag.. ...
» Stipendier och anslag | Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS) är en göteborgsbaserad, interdisciplinär vetenskapsakademi som bildades 1778
Emma Hagqvist, Stressforskningsinstitutet, har beviljats anslag för forskning om prevalens av psykisk ohälsa bland svenska läkare samt dess orsaker och följder.
Emma Hagqvist, Stressforskningsinstitutet, har beviljats anslag för forskning om prevalens av psykisk ohälsa bland svenska läkare samt dess orsaker och följder.
Professor Eva Hemmungs Wirtén har fått klartecken till ett av Europeiska forskningsrådets mest prestigefulla anslag. Hon får nära 22 miljoner kronor för fem års forskning om patent som en del av den vetenskapliga infrastrukturen.
Beviljade anslag FoU-rådet Fyrbodal, Västra Götalandsregionen Utöka din sökning: Här kan du söka ansökningar som beviljats FoU-anslag från ytterligare anslagsgivare i Västra Götalandsregionen. På denna sida kan du hitta ansökningar som beviljats forsknings- och utvecklingsmedel. Du kan exempelvis hitta vilka arbeten som fått medel för diabetesforskning genom att använda MeSH-sökningen nedan och ange MeSH-termen ""Diabetes"" i sökvillkoren nedan. Du kan också ...
Beviljade anslag för projekt inom fjärranalysprogrammets användardel för budgetåret 2012 pdf-fil. Rymdstyrelsen utlyser årligen olika former av finansiellt stöd till utvecklingsprojekt och forskningsprojekt inom fjärranalysområdet. Användardelen är till för att stödja användare och utvecklare inom fjärranalys. Programmet har funnits i nuvarande form sedan 2000 ...
Beviljade anslag för projekt inom fjärranalysprogrammets användardel för budgetåret 2012 pdf-fil. Rymdstyrelsen utlyser årligen olika former av finansiellt stöd till utvecklingsprojekt och forskningsprojekt inom fjärranalysområdet. Användardelen är till för att stödja användare och utvecklare inom fjärranalys. Programmet har funnits i nuvarande form sedan 2000 ...
Trots att Försvarsmakten i dag har en ekonomi i balans tornar mörka moln upp sig vid horisonten. Om anslagen lämnas oförändrade efter 2014 får Sverige en minskad operativ förmåga i förhållande till omvärlden.
Beviljade anslag för forskning och utveckling (FoU) i Västra Götalandsregionen Anslagsgivare som omfattas i din sökning på denna sida: Regionala FoU-bidrag, ALF-medel, TUA-medel
Tillgrepp av fortskaffningsmedel är ett brott i svensk rätt. I finsk rätt kallas motsvarande brott bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel. För detta brott döms enligt 8 kap. 7 § i den svenska brottsbalken den som olovligen tager och brukar motorfordon eller annat motordrivet fortskaffningsmedel, som tillhör annan. För brottet döms, om gärningen ej är belagd med straff enligt någon tidigare paragraf i samma kapitel, till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter. Är brottet grovt, dömes till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. I 28 kap 9 a § i den finska strafflagen går motsvarande brott under rubriceringen "bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel". Den som olovligen tar i bruk ett motordrivet fortskaffningsmedel som tillhör någon annan, skall enligt denna paragraf dömas till böter eller fängelse i högst ett år sex månader. Med fortskaffningsmedel avses till exempel bil, buss eller båt. Denna brottsrubricering är ...
1. Den forskare som samtidigt tilldeles ett nytt anslag till samma eller ett snarlikt Projekt från RJ och en annan finansiär måste välja vilket av anslagen som tas.. 2. Den forskare som samtidigt får ett nytt anslag till Projekt från RJ och en annan finansiär för olika projekt måste välja vilket anslag som tas om den sammanlagda arbetstiden i Projekten överskrider 100 procent.. 3. Den forskare som under tiden hon/han har anslag från RJ till Projekt och får ett nytt anslag från en annan finansiär är enligt kontraktet med RJ skyldig att anmäla detta till RJ och få RJ:s godkännande.. ...
Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse utdelar anslag en gång om året till medicinsk forskning. Styrelsen har beslutat begränsa ändamålet till att avse dels psykiatri, dels barn och ungdomar med funktionshinder eller kronisk sjukdom av somatisk eller psykisk natur. Stiftelsen delar ut c:a 2,8 miljoner kronor. Anslagen ligger i storleksordningen 25-150.000 kronor. Stipendier för finansiering av studier faller utanför stiftelsens verksamhet. Lönemedel till sökanden utbetalas ej. Styrelsen beviljar endast undantagsvis ansökan från forskare som ännu ej disputerat eller som disputerat mer än 5 år innan ansökningstillfället. Samma sökanden/projekt kan tilldelas anslag max tre gånger under påvarandra följande år, under förutsättning att redogörelse ingivits för tidigare beviljade anslag. ...
Det är klart som fan att alla problem verkar småaktiga om man jämför dom med humanistiska katastrofer som svält och krig, men så kan man trivialisera allt. Iden bakom cultural appropriation är att en dominant kultur absorberar alla särarter från minoriteterna den förtrycker, utan något riktigt kulturellt utbyte. Om vi tar som exempel jazzens influens på tidig rock n roll så tog vita musiker massor från svarta musiker, trots att de svarta musikerna fortfarande exkluderades från kulturen och behandlades som skit. Eller om hur hiphop kulturen togs över av vita medelklassidioter när det ursprungligen var ett sätt för urbana svarta att utrycka sig med. Debatten handlar inte om att alla måste hålla sig till sin egen kultur eller att man inte får ta inspiration från någon annan kultur alls, det är kritik mot att privilegierade snorungar kopierar kulturella ideal som en modegrej ...