Kungl. Vetenskapsakademien, anslag om 50 miljoner kronor för uppgradering av gemensamma möteslokaler i akademiens fastighet i Frescati.. Karolinska Institutet, anslag om 40,6 miljoner kronor för projektet Cell turnover in human health and disease (Vill förstå hur nya celler bildas i hjärta och hjärna).. Stockholms universitet, anslag om 37,8 miljoner kronor för projektet Understanding the Dynamic Universe (Olösta fundamentala frågor om vårt universum).. Stockholms universitet, anslag om 37,2 miljoner kronor för projektet Probing charge and mass-transfer reactions on the atomic level (Fler ledtrådar till Vintergatans sammansättning). Göteborgs universitet, anslag om 36,7 miljoner kronor för projektet Understanding the origin and heterogeneity of childhood neuroblastoma (De söker nya behandlingar för barncancerformen neuroblastom).. Lunds universitet, anslag om 34,2 miljoner kronor för projektet Constraining past variations in the global biogeochemical silica cycle ...
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 17, bet. 2020/:KrU1, rskr. 2020/21:106, prop. 2020/21:84 utg.omr. 17, bet. 2020/21:FiU43, rskr. 2020/21:204, prop. 2020/21:166 utg.omr. 17, bet. 2020/21:FiU49, rskr. 2020/21:251). Riksdagen har beslutat om ändring av anslagen 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer, och 10:1 Filmstöd (prop. 2020/21:208, bet. 2020/21:FiU52, rskr. 2021/21:420).. Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 17 december 2020, den 26 februari 2021, den 22 april 2021 och den 12 maj 2021 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag. Ändringen innebär att anslagen 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer ökas med 110 000 000 kronor samt att 10:1 Filmstöd ökas med 124 000 000 kronor med den fördelningen på anslagsposter som framgår nedan. Vidare ändras villkor för vissa anslagsposter. ...
Regeringsbeslut III: S2015/07800/FS Socialdepartementet Kammarkollegiet Box Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:8 1bilaga Riksdagen har beslutat om anslaget
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finansierar verksamhet hos myndigheter, kommuner, regioner, frivilliga försvarsorganisationer och forskningsutförare genom anslag 2:4 Krisberedskap. Syftet med finansieringen är att stärka samhällets samlade krisberedskap. Denna rapport omfattar exempel på åtgärder som vidtagits under 2020 och en samlad bedömning av åtgärdernas resultat. Under 2020 fördelades 1 276 547 tkr från anslag 2:4 Krisberedskap. Medlen har finansierat riktade insatser såsom utbildning av frivilliga, utvecklingsprojekt som har stärkt förmågan inom bland annat dricksvattenförsörjning och säkra kommunikationer, förstärkningsmateriel, bidrag till ledningsplatser och skyddsrum samt forskning om exempelvis klimattjänster och osäkerhet i beslutsfattande om klimatanpassning. MSB:s samlade bedömning är att även om pandemin begränsat möjligheten att bedriva verksamhet finansierad av anslag 2:4 Krisberedskap har det arbete som genomförts bidragit till ...
Våra anslag är kraftfulla verktyg för att få veta mer om vår natur och miljöproblem som vi står inför. Anslagen ska leda till miljöförbättrande åtgärder i hav, sjöar och vattendrag. Vi testar även nya metoder och verktyg genom att stödja pilotprojekt.
Parkinson Research Foundation delar ut cirka en miljon kronor per år till ett fåtal anslag. Det gör stiftelsens anslag till ett av de större årliga privata anslagen dedikerade till forskning om Parkinsons sjukdom. Tidigare beviljade anslag beskrivs i underrubrikerna för respektive år. Pressmeddelande Parkinson Research Foundation 2013-03-11
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, utlyser härmed: SSMF:s Stora Anslag Etableringsstöd till yngre forskare. Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) utlyser härmed anslag för 4-åriga hel- och halvtidstjänster, de senare avsedda för kliniskt verksamma forskare, samt ett tillhörande driftskostnadsanslag.. Etableringsstödet uppgår till 1,7 Mkr/år (heltid) respektive 1,3 Mkr/år (halvtid).. Av anslaget är 800 000 kr (heltid)/ 400 000 kr (halvtid) avsett för egen lönekostnad och 900 000 kr för driftskostnader. Anslagsbeloppet inkluderar max 20 % för ersättning av lokalkostnader och projektnära indirekta kostnader.. Etableringsanslag tilldelas för två år med förlängning ytterligare två efter anhållan och godkänd forskningsrapport.. Antalet anslag som utlyses 2018 gäller preliminärt fyra hel- och fyra halvtidstjänster. Tjänsterna påbörjas den 1 januari året efter ansökan. Om särskilda skäl föreligger kan anslagsperioden förskjutas högst ...
Anslagsfördelningen för 2016 är nu klar. Styrelsen beslöt om fördelningen vid sitt möte den 13 april på förslag från LCV:s forskningsråd. Ett särskilt anslag på 750 000 kronor fanns i utlysningen detta år och var enligt anvisningarna avsett för helfinansiering av ett projekt som varar mer än ett år. Anslaget tillföll professor Jonas Hugosson vid Avdelningen för Urologi, Sahlgrenska akademin och har rubriken Är riktade biopsier med MR/TRUS-fusion bättre än kognitivt riktade biopsier på att finna signifikant prostatacancer?. Utöver detta beviljades anslag till 6 ytterligare projekt. Hela listan kan laddas ner nedan-. LCV beviljade anslag 2016. ...
Kammarkollegiet ska utbetala medel från anslagsposten till nedan angivna myndigheter och organisationer enligt regeringens beslut. Medlen ska betalas ut till icke räntebärande konton inom statsverkets checkräkning, det s.k. SCR-flödet, hos myndigheterna. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 12. Regeringen beslutar avsätta 2 000 000 kronor för att driva och utveckla stopptelefonen PrevenTell mot sexuellt våld och att genomföra ett ubildningsprogram för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården som kommer i kontakt med personer som utövar eller riskerar att utöva sexuellt våld, detta i enlighet med regeringens beslut IV:1 från den 20 november 2014 (U2014/06482/JÄM). Totalt avsätter regeringen 3 000 000 kronor för uppdraget varav 1 000 000 kronor belastar anslag 5:2, ap. 1, under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Karolinska ...
Lions Clubs International Anslag till omstrukturering och utveckling av distrikt Kriterier och ansökan Nya distrikt som är resultatet av ett eller flera övergångsdistrikt kan söka anslag till utveckling,
Ändringsbeslut 2018-02-22 Anslag 4:7 Beslutsdatum: 2018-02-22 Socialdepartementet. Anslag och myndigheter: 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Länsstyrelsen i Örebro län, Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen, Kammarkollegiet
nsökningar om projektanslag beviljas av Stiftelsen efter en omfattande urvalsprocess.. - Årets ansökningsperiod avslutades den 31:a augusti och Stiftelsen hade då fått in 100 ansökningar. Alla ansökningarna har granskats utifrån uppfyllnad av ändamåls- och skattekrav, samt utifrån kvalitet. Expertrådet har sedan gjort en bedömning och valt projekt, säger Elin Annwall, verksamhetschef, Kronprinsessparets Stiftelse.. Årets anslag ges till 6 organisationer som inte tidigare fått anslag från stiftelsen samt två organisationer som beviljats fortsatt anslag. ...
I dag presenterade försvarsminister Karin Enström en förstärkning av Kustbevakningens anslag för att myndigheten ska få balans i sin verksamhet.. Myndigheten får ett tillskott på 20 miljoner för 2015 och 123 miljoner för nästa år.. - Kustbevakningen genomför varje dag viktiga insatser längs Sveriges kust och sjöar. Jag är glad att vi nu kan presentera förstärkningar som säkerställer verksamheten, säger hon i ett pressmeddelande.. I juni varslade myndigheten 150 kustbevakare då man ännu inte fått besked om anslagen från regeringen.. Kustbevakningen räknar med ett underskott på 133 miljoner kronor 2016. Kassabristen beror på ökade drift- och underhållskos nader, nya arbetsuppgifter samt dyra fartygs- och flygplansköp.. Artikeln uppdateras fortlöpande.. ...
Corline Biomedical AB (Corline) meddelar att EU-kommissionen beslutat anslå 2,362 miljoner EUR (cirka 23,1 miljoner SEK) till bolagets kliniska fas 1-studie inom njurtransplantation med läkemedelskandidaten Renaparin®. Projekttiden är 24 månader och inleds så snart Grant Agreement är undertecknat, vilket beräknas ske inom 2 månader.. EU-anslaget som Corline erhållit ges ur Horizon 2020-programmet SME Instruments, fas 2, inom vilket EU-kommissionen väljer ut innovationsprojekt som potentiellt kan förändra konkurrensförhållandena på en marknad (potentially disruptive). Anslag ges till SME-företag, det vill säga bolag med färre än 250 anställda, som har stark tillväxtpotential och en ambition att blir världsledande inom sitt område. Maximalt belopp som kan erhållas är 2,5 miljoner EUR. Konkurrensen om anslagen är mycket hård och under de två år som programmet funnits har fler än 20 000 ansökningar skickats in. Enbart 6 % av fas 2-ansökningarna har bifallits. ...
FAMY Norrbotten, Stiftelsen AMYL och FAMY Västerbotten har avsatt totalt 1 270 000 kr för anslag till forskning om hATTR under år 2021. Läs mer under Anslag/Stipendier.. ...
Cultural Appropriation blir ungefär kulturellt beslagtagande på svenska och anses i vissa kretsar vara rasistiskt och förtryckande. Man kan alltså inte hedra en annan kultur genom att nyttja dess unika föremål eller företeelser. Det här är naturligtvis legitima åsikter men helt förkastliga ur min liberala syn. Man ska alltså i Sverige inte kunna få lyssna på eller spela Gangnam Style, man ska alltså som svensk inte få vara buddhist eller som latinamerikanska få ha dreadlocks.. Hur är det då med det omvända, s.k. Reversed Cultural Appropriation? Det existerar naturligtvis inte på samma sätt som att omvänd rasism inte existerar. Personer som inte är ljusa i hyn kan t.ex. bära kostym och slips hur mycket de vill enligt dessa CA-ideologister. Sju dagar i veckan cementeras de tidigare skillnader som det globaliserade samhället nu håller på att luckra upp. På samma sätt som CA-ideologister säger att man måste ta hänsyn till historia, kontext, kultur, ideologi och ...
Det är praktiskt att bygga anslagets namn på den avdelningskod som normalt svarar mot anslaget. Exempel: ett standardanslag för material till en avdelning med beteckningen khbv tilldelas namnet khbv01; ett annat mindre anslag för ett särskilt bestånd vid samma avdelning får namnet khbv02.. Alternativt kan du ange namnet på anslaget i klartext, till exempel cd vux.. När du skapat ett nytt anslag måste du ge användare som arbetar med Inköp och Periodika rätt att använda det, se Orderrättigheter ...
Ändringsbeslut 2010-07-01 Anslag 1:2 Beslutsdatum: 2010-07-01 Utrikesdepartementet. Anslag och myndigheter: 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, Folke Bernadotteakademin, Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen
Av detta anslag tilldelas Institutionen för lingvistik 4 279 000 kronor för det arbete med digitalt svenskt teckenspråkslexikon som bedrivs vid Avdelningen för svenskt teckenspråk. Anslaget ger ett ökat ekonomiskt tillskott med nästan 1,9 miljoner kronor, vilket kommer att påverka lexikonverksamheten på ett mycket positivt sätt.. ...
Stiftelsens ändamål är att genom anslag till enskilda forskare främja klinisk medicinsk forskning. Som regel utgår dock ej anslag till områden som är väl tillgodosedda genom specialfonder (t.ex. cancerfonden, hjärt-lungfonden eller diabetesfonden). Sökande som ännu inte har etablerat sig som mottagare av regelbundna anslag från den medicinska forskningens ordinarie finansieringsorgan är prioriterade. Stiftelsen vill bereda disputerade forskare inom en tidsrymd av fem år efter doktorsexamen möjligheter till vetenskapligt arbete genom anslag som kan utgå i högst tre år. Undantag från femårsregeln beviljas för föräldraledighet, sjukskrivning eller tjänstgöring som AT-läkare med max två år. Under samma förutsättningar som gäller för ovanstående forskningsanslag utdelas även särskilda reseanslag avseende forskning eller avancerade studier i utlandet (ej konferensresor) under en kortare period (1-6 månader). ...
Lönesubvention och anvisande av anslag till statliga ämbetsverk eller inrättningar för lönekostnader som föranleds av att arbetslösa arbetssökande anställs Lönesubvention är ett stöd som är avsett att främja sysselsättningen av arbetslösa arbetssökande och som arbets- och näringsbyrån kan bevilja arbetsgivaren för lönekostnader under de förutsättningar som anges i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012). Syftet med lönesubventionerat arbete är att förbättra arbetslösa arbetssökandes yrkeskompetens och främja deras sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden. Lönesubvention kan beviljas alla arbetsgivare, med undantag för statliga ämbetsverk eller inrättningar. Statliga ämbetsverk eller inrättningar kan i stället för lönesubvention anvisas anslag för lönekostnader som föranleds av att arbetslösa arbetssökande anställs. På det anslag som anvisas statliga ämbetsverk eller inrättningar tillämpas till stor del ...
Av arkivlagen framgår att varje myndighet ska svara för vården av sitt arkiv genom att bl.a. skydda arkivet mot förstörelse, skada tillgrepp och obehörig åtkomst. Riksarkivet har genom arkivförordningen fått mandat att meddela föreskrifter för statliga myndigheter om bl.a. skydd av arkivet.. Av Riksarkivets medieoberoende föreskrifter RA-FS 1991:1 (ändr. 1997:4, 2012:1) framgår att handlingar ska under hela bevarandetiden hanteras, förvaras och skyddas så att den fysiska och logiska kvaliteten bibehålls. Av RA-FS 2013:4 som innehåller tekniska krav för arkivlokaler, framgår att handlingar som tillhör myndighetens arkiv ska förvaras i arkivlokal som ger skydd mot vatten och skadlig fukt, brand, brandgas och skadlig upphettning, skadlig klimat- och miljöpåverkan, samt skadegörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst. Läs mer under arkivlokaler. Riksarkivet har dessutom medverkat i Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen tillsammans med Myndigheten för ...
Av arkivlagen framgår att varje myndighet ska svara för vården av sitt arkiv genom att bl.a. skydda arkivet mot förstörelse, skada tillgrepp och obehörig åtkomst. Riksarkivet har genom arkivförordningen fått mandat att meddela föreskrifter för statliga myndigheter om bl.a. skydd av arkivet.. Av Riksarkivets medieoberoende föreskrifter RA-FS 1991:1 (ändr. 1997:4, 2012:1) framgår att handlingar ska under hela bevarandetiden hanteras, förvaras och skyddas så att den fysiska och logiska kvaliteten bibehålls. Av RA-FS 2013:4 som innehåller tekniska krav för arkivlokaler, framgår att handlingar som tillhör myndighetens arkiv ska förvaras i arkivlokal som ger skydd mot vatten och skadlig fukt, brand, brandgas och skadlig upphettning, skadlig klimat- och miljöpåverkan, samt skadegörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst. Läs mer under arkivlokaler. Riksarkivet har dessutom medverkat i Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen tillsammans med Myndigheten för ...
Igår beslutade forskningsrådet Formas att bevilja drygt 134 miljoner kronor till 31 projekt vid SLU, vilket innebär att SLU mottog ungefär en fjärdedel av rådets beviljade anslag.. I årets öppna utlysning beviljade Formas 525 miljoner kronor till ca 120 projekt, varav 30 vid SLU - 19 i Uppsala, 6 i Alnarp, 2 i Umeå och 1 i vardera Öregrund, Riddarhyttan och Drottningholm. Därutöver beviljades ett SLU-projekt medel från utlysningen Eco-Innovera. SLU är också ett av de universitet som får ta del av anslag till Miljötoxikologisk forskning med verksamhet i samverkan med Swedish Toxicology Sciences Institute (SweTox).. Störst utdelning fick Sara Hallin, för två projekt som rör mikroorganismers roll i kväve- och kolomsättningen i mark. Över sex miljoner kronor fick dessutom Jan Stenlid (associationsstudier för att stödja resistensförädling i skogsträd), Joachim Rodrigues de Miranda (mikrobiella faktorer som påverkar överlevnad i en svensk varroa-resistent ...
I det planerade projektet studeras hälsans sociala bestämningsfaktorer utifrån ett livsloppsperspektiv. I projektet betraktas tiden under graviditet och förlossning som en särskilt känslig period för senare hälsa hos både föräldrar och barn. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att studera hur social rörlighet och förhållanden under graviditet och förlossning är förknippade med hälsa senare i livet, och hur dessa effekter varierar beroende på kön. Ett annat viktigt syfte är att studera hur sociala och andra bestämningsfaktorer för kvinnors hälsa skiljer i olika faser av livet, i vuxen ålder, vid peri-menopaus och i ålderdomen.. En stor, och ur ett internationellt perspektiv, unik kohort av svenska män och kvinnor som spänner över flera generationer (Uppsala Birth Cohort Multigenerational Study) är den viktigaste datakällan för vårt projekt. Vi planerar att använda moderna statistiska metoder (exempelvis multivariabla regressionstekniker och ...
Nyhet: 2017-11-10 Anders Herlitz, Marie Curie fellow i praktisk filosofi på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori har fått forskningsanslag från Vetenskapsrådet för sitt projekt Bra och rättvis fördelning av hälsorelaterade resurser. Anslagets belopp är 3 560 000 kronor.. Anders Herlitz projekt kommer att vara baserat vid Institutet för framtidsstudier i Stockholm där det finns en grupp som arbetar med populationsetik. Han har sedan tidigare även ett samarbete med forskare vid Harvard University och Rutgers University.. Vad går ditt projekt ut på?. - Jag forskar om bioetik på populationsnivå och jämförbarhetsproblem, och ska utveckla en teori om hur man kan fatta beslut om fördelning av hälsorelaterade resurser - på basis av att substantiella principer endast delvis kan bestämma hur man bör handla. Idén är att utveckla en så kallad hybridteori där substantiella principer tilldelas rollen att bestämma vad som är oacceptabelt. Och att en ...
Den 1 oktober öppnar tre av Västra Götalandsregionens fyra lokala FoU-råd återigen för ansökningar om anslag. FoU primärvårds respektive FoU-centrum är anslagsgivarkanslier för de lokala FoU-råden gällande hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen.. FoU-rådens uppdrag är att verka för och ge ekonomiska förutsättningar till att forskning och utvecklingsarbete bedrivs. Du är i de flesta fall behörig att söka anslag om du hör till det geografiska området för öppet FoU-råd, samt har din anställning inom öppen- eller slutenvård i offentlig eller privat regi (med avtal i VGR) eller inom Folktandvård (vid osäkerhet kan administratör för aktuellt FoU-råd kontaktas). Sista ansökningsdag för de lokala FoU-råden och höstens projektmedel är den 31 oktober. Andra ansökningar till de lokala FoU-råden kan oftast lämnas löpande under året. Du hittar information om vilka bidrag som kan sökas på FoU-rådens hemsidor här på sidan under rubriken Läs mer och ...
Sjöstjärnan är ett nationellt vattenmiljöpris för engagerat, lokalt vattenvårdsarbete i god samverkan. Syftet med priset är att lyfta fram goda exempel på lokalt vattenvårdarbete och samverkan mellan olika intressen. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om Sjöstjärnan.
Hur mycket påverkas våra möjligheter i livet av vilket kvarter vi växer upp i? Kan sådana effekter av uppväxtmiljöer fortplantas över flera generationer? Är det möjligt att genom politiska ingrepp förändra stadsmiljön för att förbättra barns utfall i vuxen ålder?. Mounir Karadja utvecklar tillsammans med Erik Prawitz och Thor Berger från Institutet för Näringslivsforskning (IFN) en unik databas över alla Stockholms invånare (1878-1926) och de kvarter där de växte upp. Databasen kan användas för att studera utvecklingen av individers ekonomiska möjligheter, ojämlikhet och segregation under Stockholms omvandling till en modern metropol. Karadja vill studera effekterna av inflyttning till Stockholm samt hur individers ekonomiska och sociala utfall formats av de kvarter i Stockholm där de växte upp. För att identifiera kausala samband mellan uppväxtmiljö och utfall senare i livet utnyttjas naturliga experiment som fångar både inflyttningar till staden och familjers ...
Peter Pettersson Grafström Jag känner mig nu dödligt sårad av din hårt bitande sarkasm. För det första så är teorin om det elektriska-universumet inte min egen och jag har inte påstått att den är helt korrekt. Vad jag däremot lyfte fram var en del av de intressanta teorier om Mars, solen, galaxer och nebulosor mm. som du själv hade kunnat sett om du hade tittat på någon av videorna, vilket du givetvis inte har gjort. I ditt inbillat vetenskapliga högläge har din ekvationsfyllda hjärna helt missat min viktigaste poäng. Vetenskap är något av en sekteristisk religion. Vetenskapen agerar inom paradigm med sina egna snäva ramar. Först när forskarna ur ett paradigm dött ut gör vetenskapen framsteg genom nya paradigm med sina egna lika snäva ramar. Och så håller det på. Det är ingenting fritt med forskningen. Vill du forska krävs det anslag och för att få anslag måste ditt forskningsuppslag bli godkänt av högre ort. Om din forskning inte gynnar den rådande ...
Deltagarna förväntas agera som förändringsagenter i sina hemländer och kunna bidra till kapacitetsuppbyggnad och förändringsprocesser, förklarar Henrik Hansson. Det handlar om att strategiskt införa IT på alla nivåer i utbildningssystemet.. Svenska partners budget är totalt 2.551.000 kr/år. Programmet är på 3 år med option att förlänga med ytterligare 2 år och att göra dubleringar varje år. Programmet omfattar bl a två 4,5 veckors kursomgånger - en första som genomförs i Sverige (22 maj - 14 juni 2012 i Karlstad och Stockholm) och en andra som genomförs i något land i Afrika eller Asien i november-december.. - Det kursdeltagarna ska få är kunskap om IT som ett instrument för att skapa förbättringar inom administration, ledarskap och pedagogisk utveckling, berättar Henrik Hansson. De ska också få konkreta metoder och verktyg för att designa, planera och genomföra ett förändringsprojekt inom utbildningssektorn.. Faktaruta ...
Vi ska inte utveckla tjänster som marknaden kan erbjuda. I stället ska vi samverka med Kommentus som kan upphandla tjänster.. Inera kommer också successivt att avveckla de tjänster som inte används så mycket. Sedan Thomas Idermark gick in som vd har redan en omorganisation gjorts, men fler kommer:. - På sikt kommer vi inte att ha finansiering för så stor personalstyrka som vi har idag, drygt 300 personer, säger Eva Fernvall.. Inera har inte på egen hand kunnat besluta om sina satsningarna utan varit beroende av främst årliga överenskommelser med regioner, kommuner och i vissa fall staten, vilket har omöjliggörs en långsiktig finansiering.. Genom åren har det byggts upp en teknikskuld som uppskattas till cirka 100 miljoner kronor. Grundläggande infrastruktur behöver förnyas inom de kommande åren. Under de närmaste fem åren behövs utökade anslag från främst regionerna eller extern finansiering och årliga avskrivningar som senare ska rymmas inom anslagen. Inera ...
Elainie Madsen, Gabriela-Alina Sauciuc, Tomas Persson & Rasmus Bååth har fått 5 miljoner från Riksbankens Jubileumsfond för projektet Musikalitetens evolution: synkronisering av beteenden och uppfattning av rytm hos schimpanser. Om projektet… Musikalitetens evolution: synkronisering av beteenden och uppfattning av rytm ...
Politiskt organ: Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och Översättarservice Datum för sammanträde: 2020-08-26 Datum då anslaget sätts upp: 2020-09-10 Datum då anslaget tas ned: 2020-10-0...
till professor PÄR SALANDER som i Västerbottens-Kuriren skriver under rubriken Ryska hotet förblir ett påhitt bland annat: Det är graverande när försvarsministern och Alliansen återkommer till rysk upprustning. Det är bara inte sant. Det har tidigare mer handlat om att återställa till dugligt skick än om upprustning, och nu minskar återigen anslagen, under 2017 med 28 procent. Rysslands årliga militärbudget är mindre än det tilläggsanslag som kongressen i USA beviljade för innevarande år. Den selektiva rapporteringen förmedlar också det aggressiva i att Ryssland har förlagt två korvetter och installerat Iskanderrobotar i Kaliningrad. Samtidigt stationeras amerikanska marinkårssoldater i Norge, mobila förband i Baltikum och en pansarbrigad på 4000 man med stridsvagnar förflyttas till Polen och dessutom bygger USA missilförsvarssystem i Polen. Att det också skulle bidra till det förändrade militärpolitiska läget tycks inte finnas på kartan Och vidare i ...
I går kom regeringens vårbudget som framförallt innehåller satsningar på flyktingmottagande vilket finansieras med minskade anslag på andra utgiftsområden. Därtill föreslås ett utvidgat RUT-avdrag och en sänkning av skatten på biodrivmedel.. Regeringen lade igår fram sin 2016 års ekonomiska vårproposition, den så kallade vårbudgeten. Förslaget innehåller i huvudsak satsningar på flyktingmottagande, bland annat ökade anslag till migrationsverket och kommuner och landsting samt ökade anslag för bidrag till nyanlända. Detta finansieras genom neddragningar på andra områden.. På skattesidan görs inga dramatiska förändringar. Inga skattehöjningar föreslås, däremot vidgas möjligheten till skattereduktion för hushållsarbete, så kallat RUT-avdrag. I framtiden kommer det att vara möjligt att få RUT-avdrag för trädskärning, vissa flyttjänster samt för hushållsnära IT-tjänster.. Därtill sänks även energiskatten och koldioxidskatten på ...
S.C. åtalades för olaga tvång och tillgrepp av fortskaffningsmedel, grovt brott, enligt följande gärningsbeskrivning: S.C. har den 6 september 1998 på riksväg 67 inom Sala kommun som passagerare medföljt personbilen X. När bilen stannats i närheten av korsningen med vägen till Ransta har S.C. tagit bilens nycklar. Han har därefter hotat bilföraren T.H. med att sparka honom om denne inte omedelbart lämnade bilen. På grund av hotet lämnade T.H. bilen och S.C. har därefter olovligen tagit fordonet och fört detta till Eskilstuna. - Hotet har varit ägnat att hos T.H. framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person. Tillgreppet av fortskaffningsmedel är att anse som grovt då det skett genom olaga tvång.. Sala tingsrätt (1998-09-30, tf. rådmannen Hans-Åke Nygren samt nämndemännen Lennart Bolin, Gun Johansson och Kent Andersson) dömde S.C. för olaga tvång och tillgrepp av fortskaffningsmedel, som inte utgjorde grova brott, till fängelse i fyra månader och ...
Barnmissionen har ett nära samarbete med flera sjukhus och vårdinrättningar i regionen Volyn. Ofta räcker de statliga anslagen inte till och en viktig del av Barnmissionens arbete är därför att utrusta vårdavdelningar med sängkläder, sjukhussängar och andra möbler. För att göra vårdavdelningarna mer anpassade för barn har vi också utrustat ett stort antal uppehållsrum och avdelningar med leksaker och gosedjur - något som är nog så viktigt för barnen som behandlas där.. På regionsjukhuset i Lutsk har Barnmissionen finansierat byggnationen av isoleringsrum för svårt cancersjuka barn som är extra mottagliga för infektioner.. På Sanatoriet i Dachny, ett statligt tränings- och rehabiliteringsscenter för funktionshindrade barn, gör Barnmissionen ett stort arbete genom att hjälpa till med materiella resurser. Personalen är mycket duktig, men även här räcker de statliga anslagen sällan till. Barnmissionen har därför i många år gett stöd i form av ...
The International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) is the worlds leading professional body for board-certified aesthetic plastic surgeons. Founded in 1970, ISAPS membership includes over 2,400 of the worlds best known and respected reconstructive and aesthetic plastic surgeons in 94 countries on every continent reflecting the true international mission of the organization ...
Anslaget kommer från det strategiska innovationsprogrammet för folksjukdomar (SWElife) vilket är ett nationellt initiativ för att stärka svensk life science och stödja nya innovationer inom en rad folksjukdomar, bland annat tumörsjukdomar. Kanceras HDAC6 projekt, med målet att utveckla en läkemedelskandidat mot cancer med en unik verkningsmekanism, har av Vinnova och externa experter bedömts vara ett projekt baserat på nyskapande och unika idéer och som kan utvecklas till en stark innovation inom cancerområdet. Projektet kommer att genomföras i samarbete med Cancer Centrum Karolinska (CCK) och planeras även involvera svenska företag som Saromics Biostructures, MetaSafe och Adlego Biomedical.. Under december 2014 rapporterade Kancera att bolagets HDAC6-hämmare verkar genom ytterligare en unik mekanism som kan bidra till att hämma överlevnaden av cancerceller. Under 2015 har Kancera lämnat in en internationell patentansökan omfattande nya HDAC6 hämmare som i ...
Nu finns möjlighet att ansöka om två olika forskningsanslag från Osteology Foundation, Advanced Researcher Grants (upp till 100 000 schweizerfranc, ca 980 000 kronor) och Young Researcher Grants (upp till 30 000 schweizerfranc, ca 294 000 kronor). Sista ansökningsdag är den 1 dec. 2019.. Dessa anslag är till för att stötta forskningsförslag från prövare som vill undersöka frågeställningar inom oral vävnadsregeneration. Båda programmen syftar till att kliniskt relevanta frågeställningar ska undersökas och resultatet publiceras med öppen tillgång i kollegialt granskade internationella tidskrifter.. Young Researcher Grants stöttar unga forskare som vill berika sin forskningskarriär och förverkliga sitt eget forskningsprojekt.. För mer information om anslagen, KLICKA HÄR ,. Kontakta gärna vår Clinical Advisor Karin Dahlquist Stache på 08-684 436 54 eller [email protected] vid frågor.. ...
Barnhusstiftelsen mottar varje år ansökningar från forskare, ideella organisationer och enskilda med begäran om medel för verksamhet som må ligga inom Barnhusstiftelsens fullföljdsändamål. Bidrag till enskilda, utöver bidrag inom ramen för understödjande av medicinsk forskning, beviljas ej. Ansökningar från enskilda som ej beviljas bidrag återsänds till respektive ansökande. Kopior sparas eller registreras inte.. Beträffande ansökningar från enskilda forskare gäller följande. Ansökningshandlingar registreras av Barnhusstiftelsen och kopieras i fem exemplar. Dessa fördelas till fyra sakkunniga och en medicinsk sekreterare. Forskningsansökningarna behandlas och beslut fattas om forskningsanslagstilldelning. För de forskare som ej tilldelas anslag förstörs ansökningshandlingarna omgående efter beslut i frågan. För de forskare som erhåller anslag sparas ansökningarna i ett exemplar. De övriga förstörs. Därutöver upprättas en sammanställning över vilka ...
Reumatikerförbundet har beviljat anslag för närmare 12 miljoner kronor till forskning inom rörelseorganens område. Totalt söktes det anslag för över 87 miljoner kronor. Av 132 ansökningar beviljades 85 projekt. Stora svenska världsledande forskare inom reumatologin har stöttats med forskningsbidrag från Reumatikerförbundet.
Hidradenitis suppurativa (HS) är en kronisk hudsjukdom med inflammation, knutor, fistelgångar, ärrbildning och bölder. Det är mycket litet studerat tidigare vad gäller patienter med HS och socioekonomiska faktorer (som arbete, lön, utbildning), samtidig sjukdom i andra organ (tarm, leder, fetma, högt blodtryck) och psykiatrisk sjuklighet. Vi studerar också annat som i stort sett saknas i den vetenskapliga litteraturen: hur vanligt är HS i den allmänna befolkningen? HS hos gravida? Behandlas HS korrekt i Sverige? Två metoder används: 1. Tromsøstudierna, som utförs bland invånarna i norra Norge med intervjuer, enkäter, klinisk undersökning och provtagning. 2. Uppgifter från alla patienter I Sverige med diagnosen HS registrerad i öppenvårds- och slutenvårdsregister samkörs med Dödsorsaksregistret, Gravidtetsregistret, Läkemedelsregistret och LISA (socioekonomiska uppgifter). Studierna ger ny kunskap och leder till ett förbättrat omhändertagande av patienterna med denna ...
National Security Agency (förkortat NSA), Nationella säkerhetsmyndigheten, är en federal myndighet i USA. Den lyder under försvarsdepartementet och är baserad i Fort Meade i Maryland, mellan Baltimore och Washington, D.C., längs motorvägen Patuxnet. Sedan grundandet den 4 november 1952 svarar myndigheten för USA:s signalspaning. Detta inkluderar avlyssning av/spaning via radio, telefon och internet och motsvarar därmed Försvarets radioanstalt, FRA, i Sverige. NSA upprätthåller också säkra (krypterade) kommunikationer för högt uppsatta befattningshavare. NSA:s existens har länge förnekats och USA:s regering har först på senare år erkänt att NSA existerar. NSA uppskattas ha cirka 30 000 anställda men det exakta antalet är hemligstämplat. Företaget SAIC är en stor underleverantör till NSA. Under kalla kriget tillföll större delen av USA:s totala anslag för underrättelseverksamhet NSA och National Reconnaissance Office men sedan dess har de två överskuggats i anslag ...
Alopecia areata är en sjukdom som ger fläckvis håravfall hos såväl barn som vuxna. Ca 2% av befolkningen beräknas drabbas någon gång under livet. Varför vissa insjuknar är inte känt, men sjukdomen tillhör de så kallat autoimmuna sjukdomarna där kroppens egna immunförsvar felaktigt riktas mot, och förstör, hårcellerna. Idag finns ingen bra behandling för alopecia areata. Ungefär hälften av de drabbade återfår spontant sitt hår, men övriga femtio procent tvingas leva ett liv utan hår. Många drabbade väljer att använda peruk och för de allra flesta medför sjukdomen en stor psykologisk stress och påverkan på livskvaliteten. I denna studie kommer vi att undersöka effekten av ett nytt läkemedel, apremilast, på utbredd alopecia areata. Apremilas är egentligen en behandling mot psoriasis men den har nyligen visats kunna hindra utvecklingen av alopecia areata i en djurmodell. Vi kommer att behandla patienter med apremilast eller placebo med förhoppningen att ...
Parkinson Research Foundation har 2013 beviljat två anslag på totalt en miljon åttioåtta tusen kronor (1 088 000 kr). De beviljade anslagen har gått till: Per Pettersson Per Petersson är verksam vid Lunds Universitet och aktuell med projektet
Finansministeriet har offentliggjort budgetförslaget för år 2016. Enligt förslaget beviljas inom anslagen för landsbygdsutveckling 1 023 000 euro. I byaverksamheten statsbidrag föreslås en stor nedskärning. Anslagen för landsbygdsutveckling fördelas enligt budgetförslaget på följande sätt: Nationella forsknings- och utvecklingsprojekt 488 000 euro Byaverksamhetens statsbidrag 400 000 euro (beviljats senaste åren 1,0-1,1 miljoner euro, red. anm.) Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen 67 500 euro Skärgårdsdelegationen 67 500 euro…
Anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna används för att stöda sådant avtalsenligt samarbete som nämns i regeringsprogrammet och landskapens egeninitierade utveckling. Åtgärder som stöder hållbar tillväxt och förnyelse av näringslivet i regionerna kan få finansiering.. Anslaget (c. 245 000 €/år) riktas till projekt som stöder statsrådets beslut om regional utveckling och landskapsprogrammen. Österbottens förbund riktar anslaget i första hand till åtgärder för att dämpa och komma över coronaepidemins negativa följder för den regionala utvecklingen.. Ansökningstid: ...
Dömdes i april 2016 till nio månaders fängelse för olaga tvång, grov stöld och grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel. Tidigare dömd till sluten ungdomsvård. Är även tidigare dömd för olaga tvång, rån, tillgrepp av fortskaffningsmedel och ringa narkotikabrott. Förekommer under sju avsnitt i belastningsregistret. Har varit misstänkt i flera mordutredningar, bland annat på en 43-årig man i Uppsala den första april i år, som han nekar till. Mordet misstänks vara ett beställningsmord för pengar. Varit misstänkt för dubbelmordet på Mynta Café i Rinkeby 2 december 2016. Nekar och är inte formellt misstänkt för morden. Polisen misstänker att han var inblandad i mordet på en 19-åring den 22 juli 2015 i Bromsten. Är intressant för polisen i flera utredningar ...
Dömdes i april 2016 till nio månaders fängelse för olaga tvång, grov stöld och grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel. Tidigare dömd till sluten ungdomsvård. Är även tidigare dömd för olaga tvång, rån, tillgrepp av fortskaffningsmedel och ringa narkotikabrott. Förekommer under sju avsnitt i belastningsregistret. Har varit misstänkt i flera mordutredningar, bland annat på en 43-årig man i Uppsala den första april i år, som han nekar till. Mordet misstänks vara ett beställningsmord för pengar. Varit misstänkt för dubbelmordet på Mynta Café i Rinkeby 2 december 2016. Nekar och är inte formellt misstänkt för morden. Polisen misstänker att han var inblandad i mordet på en 19-åring den 22 juli 2015 i Bromsten. Är intressant för polisen i flera utredningar ...
Ursprungsmärkt el kan alltid spåras till förnybara energikällor. Välj el som märkt med ett grönt blad - den är alltid certifierad.. ...
Ursprungsmärkt el kan alltid spåras till förnybara energikällor. Välj el som märkt med ett grönt blad - den är alltid certifierad.. ...
Överläkare Alexandra Forssgren, Skövde, 100 000 kr för databearbetning och artikelskrivning kring jämförelse av venösa och ickevenösa bensår.. Överläkare med dr Lena Blomgren och specialistläkare Helen Sinabulya 50 000 kr för forskningsplan för svensk version av Aberdeen Varicose Veins Questionnaire.. Specialistläkare Maria Ljungqvist, Sundbyberg ...
Jag har nyligen sträckläst vännen Ralf Sundbergs nyutkomna välskrivna och skrämmande bok Forskningsfusket bara fortsätter. För några månader sedan läste jag Cochrane-professorn Peter Götzsches bok Dödliga mediciner och organiserad brottslighet. Jag skrev en krönika i våras om den senare boken. Det samlade intrycket av vad dessa två utomordentligt initierade whistleblowers skriver ger mig anledning att…
President Trumps beslut att USA ensidigt bryter det s.k. JCPOA-avtalet rörande Irans kärnteknologi som ingicks mellan åtta parter 2015 har fått stor internationell uppmärksamhet. Många menar att det är ett första steg mot att USA sin vana trogen även attackerar Iran militärt. Trumps beslut har bl.a. lett till en allvarlig spricka i relationerna till EU…
To be able to safely perform human activities on the lunar surface, it is very important to assess the radiation environment, including the dose from galactic cosmic Rays (GCRs) and large Solar Energetic Particles (SEPs). Especially, large SPEs are highly hazardous to lunar habitants. In this paper, several SPEs have been evaluated in order to estimate the effective dose equivalent on the lunar surface. Several events give more than 1 Sv without any shield.
Den biologiska mångfalden har stor betydelse för ekosystemen och deras förmåga att bidra med ekosystemtjänster såsom dricksvatten, fotosyntes och klimatreglering. Människans påverkan på den biologiska mångfalden har studerats inom olika ämnen såsom ekologi och ekonomi och är en viktig fråga för samhället i stort. Nyligen publicerades en studie i den vetenskapliga tidskriften Ecological Indicators som tittade på både socio-ekonomiska och sociologiska faktorer som kan vara av betydelse för att kunna förstå sambandet mellan biologisk mångfald och människans verksamhet. Forskarna bakom studien kombinerade datamaterial från olika källor, däribland den Europeiska värderingsstudien (EVS), Europeiska miljöbyrån och UNDP (United Nations Development Programme), för ett flertal europeiska länder.. Resultaten från studien visade på ett starkt negativt samband mellan ekonomisk tillväxt och folkmängd, och indikatorer för biologisk mångfald. Indikatorerna för biologisk ...
Paterson och Laura är något udda. De har inte mycket att prata om och medan Paterson jobbar och försörjer de båda, är Laura mest hemma och fixar. Hon gillar att designa kläder och fixa med inredningen där hemma, men det ger inga pengar. Hon hoppas en dag kunna tjäna pengar på att sälja sina bakverk. Nästa dag vill hon att Paterson köper ett gitarrkit åt henne så att hon kan lära sig spela och bli sångerska i Nashville. Han stödjer henne i allt, men hon verkar nästan utnyttja honom även om hon nog älskar honom och han henne. Hon är allt något egoistisk, vilket han inte verkar märke då han är så förälskad. Vad gäller prestationerna är Adam Driver klart stabil och känns naturlig i rollen. Hon känns lite svagare, men funkar. Hon spelade förresten i den sevärda iranska filmen About Elly (2009) av Oscarsvinnaren Asghar Farhadi ...
De nationella stöden för fiskerinäringen till företag som drabbats av coronavirusepidemin har godkänts. Företagen kan få 3 000 - 10 000 euro i understöd. Stöd kan sökas av de företag inom fisket, vattenbruket, fiskförädlingen och fiskhandeln som fått ekonomiska problem till följd av epidemin. Stöd får beviljas för kostnader som är nödvändiga för att företagsverksamheten ska kunna fortsätta, till exempel löne- och hyreskostnader. Statsrådet antog den 14 maj en förordning som innehåller bestämmelser om beviljande av ett temporärt krisstöd för fiskerinäringen. Ett tilläggsanslag på 10 miljoner euro för att utveckla fiskerinäringen beviljades i statens andra tilläggsbudget. Ansökan om stöd, som beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralerna i Egentliga Finland, Norra Savolax och Lappland, inleds måndagen den 18 maj.. Stöd kan sökas av fiskeriföretag vars ekonomiska läge har försämrats på grund av coronavirusepidemin. Stödet får användas för ...
Denna rapport redovisar erfarenheter från forskningsprojektet Styrmedel och kompensationsåtgärder inom kulturmiljöområdet. Forskningsprojektet genomförs med ekonomiskt stöd från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag. Det övergripande syftet är att undersöka systemet med kompensationsåtgärder i samhällsplaneringen och användningen av styrmedel vid byggande i kulturmiljöer. Vi vill bidra till en rationell planeringsprocess där exploateringsintresset vägs mot kulturmiljöintresset på ett sätt som minimerar förluster av kulturhistoriska värden och återskapar kulturella kvaliteter i landskapet. ...
I tolv år har socialdemokraterna regerat landet och under lika lång tid har klimatfrågan fått stå tillbaka. Kärnkraftverk har stängts ner utan eftertanke och anslag till forskning som rör miljö har prioriterats bort. Vi moderater har länge sett bristerna i den gamla regeringens politik och i Vårpropositionen satsar vi stort på att reparera följderna. Vad gäller miljöfrågan kan man säga en sak, detta är något som berör alla. Vart man än är bosatt på jorden påverkas man av klimatförändringarna. Detta gör att man måste tänka stort och litet. I det stora tänkandet måste vi tänka utanför Sveriges och nordens gränser någonstans bort mot EU:s gränser. Helst skulle detta tänkande sträcka sig ännu längre men vi måste vi ha en realistisk utgångspunkt och ta det stegvis. Det första konkreta steget som alliansen nu har tagit är att vara ledande och drivande i miljöfrågorna på EU-toppmötet som nyligen var. Vi var bland de allra första att ta ställning till ...
Om man inte ställer upp på lägre ekonomisk tillväxt och minskad befolkning så som Michael Moore förordar, vad är då lösningen? Svaret är att i första hand satsa på det fossilfria vi har och vi vet är effektivt - vattenkraft och kärnkraft. Sedan måste teknikutvecklingen ha sin gång - utan politiska pekpinnar och statliga stöd som gynnar snabba men ineffektiva och korrupta lösningar.. Vi får helt enkelt inte vilja för mycket och för snabbt. De som hoppas på genvägar och quick fix är lätta byten för bedragare. Det Moore visar är att politiker och aktivister faller lätt för lösningar som är dåliga för miljön och allt annat än gröna. Stora statliga anslag ger inte bättre lösningar, men lockar till sig tjuvar och bedragare. Mänskligheten - i den kristna västvärlden - har alltid skapat nya tekniska lösningar när de gamla inte längre är hållbara. Ett exempel är telefoni. Det sades att koppar kommer att ta slut när Kina bygger telefonnät. Men istället ...
Med ett humoristiskt och drastiskt anslag beskriver Arrhenius medelklassmänniskans förehavanden i stiliserade urbana miljöer. Intvingade i piktogrammets och klichéernas skepnad genomlever de sina strömlinjeformade vardagsliv enligt en till synes förutsägbar händelsekedja. Samtidigt finns ett inslag av slapstick och slumpmässighet i karaktärernas sorgmodighet. Verken blir på så vis rapsodiska komedier där allt, även större personliga tragedier, skildras som slentrianhändelser. Flera verk (Mannen utan en väg 1999, Habitat 2003), har en bärande tematik med intrig som kunde vara direkt hämtad ifrån redan existerande fictionfilmer; komedier och drama. I sin femte separatutställning på galleri Magnus Karlsson visar Lars Arrhenius upp två verk, varav det ena Habitat är en berättelse i stil med filmen Short Cuts, där många huvudrollsinnehavare engageras i parallella handlingar som ibland löst vävs samman. Det andra verket Murmurs of earth skulle kunnat fungera som en ...
Med ett humoristiskt och drastiskt anslag beskriver Arrhenius medelklassmänniskans förehavanden i stiliserade urbana miljöer. Intvingade i piktogrammets och klichéernas skepnad genomlever de sina strömlinjeformade vardagsliv enligt en till synes förutsägbar händelsekedja. Samtidigt finns ett inslag av slapstick och slumpmässighet i karaktärernas sorgmodighet. Verken blir på så vis rapsodiska komedier där allt, även större personliga tragedier, skildras som slentrianhändelser. Flera verk (Mannen utan en väg 1999, Habitat 2003), har en bärande tematik med intrig som kunde vara direkt hämtad ifrån redan existerande fictionfilmer; komedier och drama. I sin femte separatutställning på galleri Magnus Karlsson visar Lars Arrhenius upp två verk, varav det ena Habitat är en berättelse i stil med filmen Short Cuts, där många huvudrollsinnehavare engageras i parallella handlingar som ibland löst vävs samman. Det andra verket Murmurs of earth skulle kunnat fungera som en ...
Styrelsen för Sverigebilden inrättades den 1 juli 1992 med uppgift att upphandla tjänster med inriktning på marknadsföring utomlands av Sverige som turistland (prop. 1991/92:100 bil. 13, bet. 1991/92:KrU16, rskr. 1991/92:196). Myndigheten har sedan den 1 juli 1993 även i uppgift att informera om Sverige som investeringsland (prop. 1992/93:100 bil. 13, bet. 1992/93:KrU15, rskr. 1992/93:314). I myndighetens uppgifter ingår också att anslå medel för långsiktig kunskapsuppbyggnad och viss statistik med avseende på turism, ansvara för internationella kontakter, besluta i vissa bidragsärenden till intresseorganisationer samt att upphandla tjänster i syfte att särskilt främja de handikappades behov av rekreation.. Regeringen har i budgetpropositionen 1995 (prop. 1994/95:100 bil. 13) föreslagit att Styrelsen för Sverigebilden avvecklas. I prop. 1994/95:177 Turistpolitik har regeringen lagt fram förslag om hur den övergripande marknadsföringen av Sverige som turistland skall ...
Under Den ekonomiska samarbetskommissionen mellan Finlands och Rysslands regeringar lyder Arbetsgruppen för jordbruket och livsmedelsindustrin. Den sammanträder vanligen i samband med den ekonomiska kommissionens möte och behandlar aktuella teman som parterna har valt. Ordföranden för arbetsgruppen är direktören för internationella frågor Aulikki Hulmi och sekreterare överinspektör Riitta Pelanteri. Arbetsgruppens medlemmar företräder förvaltningen inom området, företag och forskningsinstitut inom jordbruket och livsmedelsindustrin. Ordföranden och sekreteraren deltar också i arrangemangen kring Rysslands samarbetsmyndigheters besök i Finland samt i motsvarande resor som finländarna gör till Ryssland.. Jord- och skogsbruksministeriet deltar också i östsamordningsarbetet som leds av Utrikeministeriet, Finsk-ryska gränsvattendragskommissionens verksamhet samt det bilaterala skogssamarbetet.. Anslag för ministeriets internationella verksamhet används årligen närmast för ...
Australiens konstitutionella kris 1975, ofta kallad The Dismissal, avser de händelser som kulminerade med att Australiens dåvarande premiärminister Gough Whitlam entledigades av generalguvernör John Kerr som sedan utsåg oppositionsledaren Malcolm Fraser som övergångspremiärminister. Händelserna har beskrivits som den största politiska och konstitutionella krisen i Australiens historia.[1] [2]. Krisen började i överhuset, senaten, i Australiens federala parlament där koalitionen bestående av oppositionspartierna Liberal Party of Australia och National Party of Australia hade majoritet. Genom att utnyttja en rad skandaler som skäl lät senaten meddela att den skulle skjuta upp alla omröstningar om de årliga budgetanslagen till dess att premiärminister Gough Whitlam utlyste en omröstning i representanthuset. Whitlams Laborregering avslog detta med hänvisningen att det inte var i överensstämmelse med Westminstertraditionen där underhuset har den högsta makten. Samtidigt var ...
Slumpen - Värt att titta lite närmare på… Alla påverkas vi av slumpen, dagligen.. GTFS filer för all kollektivtrafik i Sverige Vi vill släppa all planerad information för kollektivtrafik i Sverige på GTFS-format. På denna session vill vi berätta lite mer om planerna, GTFS och bolla idéer.. Community management - eller personerna bakom ett varumärke på Facebook Vad ska en community manager göra, hur ska man jobba strukturerat och varför det är så viktigt att ha en dedikerad CM?. Feedback som arbetsredskap Feedback är ett ord som används mer eller mindre slentrianmässigt. Men vad betyder feedback egentligen för din grupps effektivitet? Och hur gör man?. 75 millioner kr i open-source budget för att fixa fattigdom Vi på Akvo Foundation har lyckats skrapa ihop 75 millioner kr i inkomster och anslag för att bygga internettjänster och open-source programvara för att fixa fattigdom i världen.. Upphovsrätten i digitala medier kontra de traditionella En öppen diskussion ...
2016-08-29. Nordiska ministerrådets forskningsorganisation NordForsk ger ytterligare 3 miljoner norska kronor till CLINF-projektet. I projektet studeras klimatförändringens effekter på djurs och människors infektionssjukdomar, och dess påverkan på samhällen i norr, från Grönland till östra Sibirien. Tilläggsanslaget ska användas för att utvidga studierna till att omfatta även platser öster om Uralbergen.. CLINF (Climate-change Effects on the Epidemiology of Infectious Diseases and the Associated Impacts on Northern Societies) är ett nordiskt excellenscenter inom NordForsk-programmet Ansvarsfull utveckling i Arktis. CLINF leds gemensamt av Birgitta Evengård vid Umeå universitet, Ann Albihn vid Statens veterinärmedicinska anstalt, och Tomas Thierfelder vid Sveriges lantbruksuniversitet. Det nyligen beviljade anslaget på tre miljoner NOK (som blir 7 miljoner NOK tillsammans med rysk finansiering) läggs till tidigare beviljade anslag på 28 miljoner NOK. Sammanlagt ger ...