Vi önskar rekrytera en motiverad forskare till Biologiska institutionen, Lunds universitet. Forskning i vår grupp har visat att ektomykorrhizasvampar kan bryta ner och frigöra organiskt kväve från markbundet organiskt kol genom en icke-enzymatisk oxidationsmekanism. Oxidationen sker genom hydroxyl-radikaler som produceras med så kallad Fenton kemi. Forskningsuppgiften syftar till att karakterisera sekundära metaboliter som är involverade i reduktion av Fe(III) och O2 och som därmed genererar reaktanterna för Fenton reaktionen. Metaboliter kommer att isoleras från ektomykorrhizasvampar som bryter ner organiska kväveföreningar. Metaboliter med reducerande aktivitet kommer att karakteriseras med masspektrometri och NMR. Reaktioner mellan dessa metaboliter och Fe(II) mineraler kommer också att studeras. Forskartjänsten finansieras för en period av ett år. Arbetsuppgifter Du kommer att ingår i Professor Per Perssons och Anders Tunlids grupp och vara en del av det multidisciplinära
Professor Torgny Näsholm, SLU tilldelas Marcus Wallenbergpriset 2018 för att ha visat hur skogsträd kan utnyttja organiska kväveföreningar för sin kväveförsörjning. Han har också utvecklat nya type...
Vi har sedan tidigare valt att inte ha några parfymer i produkten då dessa riskerar att påverka vattenkvalitén och nu förbättrar vi BIO serien ytterligare genom att ta bort färgämnet ur produkten. Därmed eliminerar vi ytterligare en ingrediens som kan riskerar att påverka den så känsliga vattenkvalitén i våra spapooler och bassänger.. Det uppmärksammas ofta i media om föroreningar och dåligt bassängvatten samt vad som händer rent kemiskt när tensider, kol och kväve kommer i kontakt med klor. Då bildas skadliga klor- och kväveföreningar, en av orsakerna till att dessa föreningar uppkommer beror bland annat på de städkemikalier som används runt bassänger som alla innehåller tensider, kol och kväve. Därför har vi på Vattenkvalité tagit fram Bio serien, kemikalier speciellt anpassade för miljön i badanläggningar. Serien innehåller varken tensider, kol eller kväve, och i motsats till miljömärkta produkter som oftast innehåller vassle är vår BIO serie ...
Megadoser av alfatokoferol kan tömma kroppens förråd av gammatokoferol, vilket gör oss mer sårbara för inflammationer och dna-skador som uppstår till följd av reaktiva kväveföreningar. En studie av selen, E-vitamin och prostatacancer är ett bra exempel på interaktionen mellan alfa- och gammatokoferol i samband med cancer. Män i åldern 50-55 fick mycket höga doser av enbart alfatokoferol. Efter drygt sju år hade deras förråd av gammatokoferol tömts med upp till 50 procent samtidigt som deras förekomst av prostatacancer ökade. Trots att tidigare studier har visat att personer med lägst nivåer av gammatokoferol har störst risk för prostatacancer, nämndes ingenting om detta i den aktuella studien. ...
|p|Antioxidanter är ett samlingsnamn för ämnen som finns främst i frukt och grönsaker. Dessa kan ge ett bra skydd mot ett flertal sjukdomar.|/p|
Bland algerna finns många av våra nyttigaste och godaste vilda matväxter. Det är nästan litet synd att de ska behöva rida på den aktuella radiak-skräcken för att få sin rättmätiga plats i våra sallader och bland våra smårätter. För de har så många goda egenskaper också näringsmässigt: de är rika på proteiner, mycket rika på vitaminer och framför allt enastående rika på spårelement, inte minst jod och selen... Av våra grundämnen finns ju alla i havsvattnet, och algerna är kända för en enastående unik förmåga att ta upp och anrika spårelementen. Landväxterna är inte så dåliga de heller, men jorden de står i har inte mer spårelement än de mineral som den har bildats ur. De har också en fiende som algerna slipper: människan som utgör det stora hotet mot spårämnena i vår föda. Dels utarmar vi den odlade jorden genom att med skördarna bortföra kväve, fosfor och spårämnen och med konstgödning tillföra kväveföreningar, fosfater, möjligen kalk ...
Väte är lätt brännbart och bildar tillsammans med syre den explosiva gasen knallgas. Precis som namnet antyder så blir det en stor knall när gasblandningen antänds, restprodukten från den våldsamma reaktionen är vattenånga. Vid förbränning av väte i luft bildas förutom vatten en del andra ämnen, främst kväveföreningar.[19]. I en bränslecell kan man omhänderta energin som bildas vid reaktionen med luftens syre utan att få andra restprodukter än vatten. Bränsleceller har en spridd användning, ett exempel är i bilar, så kallade bränslecellsbilar, som tack vare bränslecellen tankas på vätgas och inte har några andra utsläpp än vatten. Exempel på bränslecellsbilar är Toyota Mirai och Hyundai iX35 Fuel Cell . Flytande väte används i raketmotorer, med flytande syre som oxideringsmedel. En hel del väte används inom petroleumindustrin när man "uppgraderar" fossila bränslen. I Fischer-Tropsch-processen framställs kolväten från vätgas och kolmonoxid. Ett annat ...
Försurning av mark och vatten till följd av utsläpp och nedfall av försurande svavel- och kväveföreningar har påverkat stora delar av Sverige. Halland tillhör det område i sydvästra Sverige som är hårdast drabbat. Orsaken är en kombination av hög nederbörd och magra marker som inte förmår att kompensera det sura nedfallet. Det moderna skogsbruket och den stora andelen granskog i länet bidrar också till försurningen. Vid en kartering av försurningsläget i Hallands län 1980 konstaterades att mörten försvunnit från 29 % och var skadad i ytterligare 54 % av Hallands sjöar. För abborrens del var motsvarande siffror 3 % respektive 60 %. För att lindra de negativa effekterna av försurning har kalkning av sjöar, vattendrag och våtmarker fått en stor omfattning.. Tack vare de kraftiga minskningar av utsläppen av försurande ämnen som skett både i Sverige och i Europa har också nedfallet av sura ämnen i Halland minskat. Detta har i sin tur lett till en återhämtning ...
Sökord: luftföroreningar, ozon, kväveföreningar, koldioxid, gran, Picea abies, tall, Pinus silvestris, jordbruksgrödor, vete, exponeringssystem, fältkammare, odlingssytem, ekotoxikologi, växtfysiologi, ekofysiologi, växters gasutbyte, gasutbytesteknik, 14C-teknik, fotosyntes, kolomsättning, tillväxt, vattenhushållning, näringsomsättning, växters mikroklimat, upptag av föroreningar, deposition ...
I datavärdskapet för luftkvalitet hittas mätningsresultat för svavel- och kväveföreningar, marknära ozon och partiklar. Därtill publiceras också bland annat halter av kvicksilver och andra tungmetaller, persistenta organiska ämnen (POPs) samt bask...
Jag gillar faktiskt lite civil olydnad så jag funderar på om jag inte ska ta och kissa en skvätt utanför polisstationen där jag bor, men absolut inte på huset eller asfalten, det skulle vara lite äckligt, men om jag kissar emot deras buskar, jag får då böta 500 spänn och bidrar till statsfinanserna samtidigt som jag tillför den näringsfattiga jorden vi har här på Södertörn en hel del kväveföreningar, jag belsaste dessutom inte de kommunla reningsverket heller, som sagt gillar din tankekedja ...
Har man uteslutit något i munhålan är det alldeles riktigt att det rör sig om olika typer av svavel- eller kväveföreningar som bildas i tarmen och via blodet kommit till lungorna och utandas. På likande sätt är det med vitlöksdoften, ämnen som man andas ut. Spelar således ingen roll hur mycket man borstar och petar i tänderna eller skrapar på tungan osv. Man kan på vissa specialkliniker mäta halten av dessa ämnen i utandningsluften när man andas ut via ett sugrör. Viktigt på det stora hela att man dricker bra med vätska utan att man överdriver. Det här kan ju fullt klart vara ett gissel och någon säker enkel förklaring hur man skall gå till väga har man inte. Man får som du gjort utesluta vissa saker i födan och se om det kan bli bättre. ...
Världscancerfonden har gått igenom 7000 forskningsrapporter som handlat om ätande av Rött kött och cancer och de har hittat ett övertygande samband mellan Rött kött och tjock- och ändtarmscancer.. En nutritionist vid Livsmedelsverket, Irene Mattisson, förklarar det hela med att det är Hemoglobinmolekylen som binder järnet i köttet, som ökar bildandet av cancerframkallande kväveföreningar i tarmarna ...
Kväveföreningar som finns i bladgrönsaker kan minska din risk för grön starr. Detta enligt en studie som publicerats online i JAMA Ophtalmology. Forskarna
En sanning med mycket stor modifikation. Alla ekologiska studier visar på att det blir en minskad biologisk belastning av oorganiska närsalter med ökat antal näringssteg.. Den enda biologiska belastning som man stoppar in i ett kar där allt lever är den mat som stoppas in. Av den tillgodogör sig första steget (fisk, eremiter och andra djur) cirka 20 % som ny biomassa. Resten kommer att återcirkuleras och har man näringssteg under det första så kommer det att bindas ytterligare ca 20 % (av det återstående) - och så vidare för varje näringsnivå. Att ha så många nivåer som möjligt garanterar alltså att det mesta av fodret binds i biomassa. Vad händer om man bara har två nivåer - med bakterier som nummer två. Sanningen är att då kommer (enligt min åsikt) mer än 50 % av den organiska införda näringen mineraliseras som oorganiskt N och P. Ju fler trofiska nivåer man har - desto mer binds i biomassa och desto mindre kommer ut i vattnet som oorganiskt N och PO4. MVH ...
Hej alla som tittar in, ojoj vad långt det går mellan inläggen numera. Mitt bloggande hinns inte riktigt med men jag hoppas ni vill hälsa på i alla fall. Petra och jag jobbar för fullt med vår kommande butik Lev Vackert och Cafe Två Tanter. Allt få ihop allt med butiken och Cafet är lite marigt. Meningen är också att man ska kunna sitta ute och fika. Det gäller att få till det lockande och härligt, en upplevelse helt enkelt, ett skönt ställe att njuta av sitt kaffe, ett ställe att längta tillbaka till. Jaa allt detta är vår ambitition och förhoppning. Jag vill alltid jobba mycket med känslan, svårt att förklara vad jag menar men ni förstår nog. Ett bra sätt att få in äkta felling är att blanda upp med gammalt tummat och nött. Speciellt om gamla saker får en ny funktion ...
SKOGSMÄSTARPROGRAMMET Examensarbete 2014:09 Lönsamhet i att avverka virkesrik fastighet innan försäljning Viability in conducting final felling before property sale Ludvig Jacobsson Examensarbete i skogshushållning,
Tyvärr har mitt bloggnamn ännu inte riktigt gett den anstormning av erbjudanden som jag hade förväntat mig. Jag trodde jag skulle tjäna storkovan som skådespelare i tvivelaktiga b-filmer, eller åtminstone att någon herrtidning skulle höra av sig, men än så länge lyser erbjudandena med sin frånvaro. Jag hade ju tänkt blir rik nu ...
Ja, ingen julbelysning kommer inflygande i varje fall, för den ser ju redan på balkongen hur det kan gå.. Du kanske skall göra en humle-, fluga- och geting-skrämma och sätta på balkongen och spika fast alla du har dödat på den? ;D ...
Termen surt regn användes för första gången år 1872 av Robert Angus Smith. Han var en engelsk kemist som använde begreppet för att beskriva effekterna av föroreningarna från den Industriella Revolutionen i England. Idag är nederbörden surare än vad den var för ett antal årtionden sedan. Det sura nedfallet beror på våra utsläpp av kväveoxider och svaveldioxid (SO2). Hittills har svavelutsläppen bidragit till den största delen av försurningen. Kväveföreningar har kunnat tas upp av vegetationen, men kan i framtiden bidra till mer försurning eftersom nivån av kväveföreningar på många ställen överskridit vegetationens upptagningsförmåga av kväve.. Det sura regnet har ett flertal effekter på miljön och det påverkar även oss människor. Om det är höga halter av svaveldioxid eller ozon (O3) i luften blir det mycket besvärligt för bl.a. astmatiker. Nedsatt lungfunktion, luftrörskatarr och pipljud vid andning hos barn antas till huvuddelen bero på sura ...
När du vill köpa nya Home - Buildor - Trädgård - Odling & skötsel - Gödsel & Näring så ska du i första hand söka efter billiga Home - Buildor - Trädgård - Odling & skötsel - Gödsel & Näring på nätet då de flesta byggvaruhus säljer Home - Buildor - Trädgård - Odling & skötsel - Gödsel & Näring på nätet så det går att hitta riktigt billigt online ifall man jämför Home - Buildor - Trädgård - Odling & skötsel - Gödsel & Näring hos de bolag varuhusen ...
När du vill köpa nya Home - Buildor - Trädgård - Odling & skötsel - Gödsel & Näring så ska du i första hand söka efter billiga Home - Buildor - Trädgård - Odling & skötsel - Gödsel & Näring på nätet då de flesta byggvaruhus säljer Home - Buildor - Trädgård - Odling & skötsel - Gödsel & Näring på nätet så det går att hitta riktigt billigt online ifall man jämför Home - Buildor - Trädgård - Odling & skötsel - Gödsel & Näring hos de bolag varuhusen ...
Tång som drivit upp på stränderna användes förr som gödsel på åkrar, på grund av dess innehåll av bland annat kalium- och kväveföreningar.[2] Dessutom användes tång som isoleringsmaterial i husväggar och även till tak i stället för halm. Man använder förvisso fortfarande tång i liten skala som gödsel, men då effektivare gödselämnen finns att tillgå idag är det inte längre lika lönsamt med tång. Dessutom är haven idag betydligt mer förorenade än de var förr, vilket innebär att tången innehåller mer gifter och alltså blir ett dåligt alternativ som gödsel. Tång används även av kosmetikaindustrin, till förtjockningsmedel och för att rena industrivatten från giftiga metaller.[2] I flera kustländer som Kina, Japan, och Korea har tång ingått i basfödan sedan lång tid tillbaka.[3] Även i Europa används tång som föda i länder som Island, Norge, längs västkusten i Frankrike, på Irlands atlantkust, norra och västra delarna av Wales samt några ...
Även så "naturliga" verksamheter som jord- och skogsbruk påverkar halten av växthusgaser i atmosfären. Här ges en orientering kring varför lustgas (N2O) bildas i mark, och hur mycket som kan avgå vid olika odlingar. Oftast avgår små mängder men ibland riktigt mycket lustgas vilken produceras av svamp och bakterier i marken vid omvandling av kväveföreningar. Denitrifikation är den process som oftast producerar mest lustgas, men nitrifikation som kräver syre kan vara avgörande eftersom den processen producerar det nitrat som behövs i denitrifikationen. Det är vid syrebrist som lustgas bildas och syrebrist kan uppstå i jordklumpar med hög biologisk aktivitet vilken konsumerar syret, eller när syre inte kommer ner i marken för att marken är genomvåt eller när markens porer har tryckts ihop av exempelvis traktorhjul. Några tekniker för att mäta hur mycket lustgas som avges från marken till luften beskrivs. För att slippa arbetsamma fältmätningar vill man gärna enkelt ...
Träkol har flera användningsområden såsom värmekälla för att tina tjäle, grilla kött eller rena järn vid stålframställning. Under senare år har intresset ökat för att tillföra träkol och svartkol till odlingsjord, varvid det ofta kallas biokol[1]. Biokol kan öka markens bördighet, särskilt vid varmt klimat och vid jordar med lågt pH-värde, öka jordbrukets produktivitet och ge skydd mot vissa blad- och jordburna sjukdomar. Biokol i jorden gör att det ofta växer bättre, tack vare stor porositet vilket ofta kan hålla mer vatten som växter och jordens mikroorganismer nyttjar. Markvattnet innehåller växtnäring och sidorna runt porerna kan skydda vissa mikroorganismer från deras fiender. ...
MATCH är en tredimensionell Eulersk modell som beskriver utsläpp, atmosfärisk transport och blandning, kemisk omvandling och våt- och torrdeposition från punkt- eller ytkällor . Modellen kan varieras i upplösning beroende på skalan man vill undersöka. För urbana tillämpningar är upplösningen normalt 0.5-1 km. MATCH innehåller kemin för ca tio vanliga svavel- och kväveföreningar samt ozon. ...
Biolan Gödsel för Grönsakslandet passar för gödsling av alla växter i trädgårdslandet. Doseirngsanvisningarna i tabellen gäller för jord i god växtkraft. För jordar med lågt näringsinnehåll kan man till och med fördubbla gödselmängden.. Grundgödsling: Då köksväxtlandet anläggs kan man ge Biolan Gödsel för Grönsakslandet 3-5 l /10 m² i samband med markberedningen.. Underhållsgödsling: Biolan Gödsel för Grönsakslandet är långverkande och för de flesta växter i trädgårdslandet räcker en gödselgiva på våren. Gödselkornen kan ges. ...
Biolan Gödsel för Sommarblommor Biolan Gödsel för Sommarblommor lämpar sig för balkonglådor, amplar, utekrukor, blomgrupper och hela trädgården. Gödselkoncentratet innehåller alla huvudnäringsämnen och spårämnen som växterna behöver. Återvinningsmaterial har utnyttjats i tillverkningsprocessen. Förpackningsstorlek: 0,5 l och 1 ...
Näring för trädgården! Extra tillskott av snabb-verkande kväve för bättre tillväxt och grönska. Använd till grönsakslandet på högsommaren och till gräsmat
Ge nytt liv till jorden! Dolomitkalk är ett jordförbättringsmedel som ger nytt liv till trött jord. Rätt pH-värde i jorden gör det lättare för växterna at
Weibulls ska tilltala den stora massan av odlingsintresserade och inspirera dem till att använda produkter som är bra för naturen - både när de produceras, används och återgår till naturen ...
Välkommen till Simbadusa! Här kan du välja bland ett stort sortiment med pussel, byggmodeller och många andra roliga saker. Bland annat hittar du hela sortimentet av pussel från Ravensburger, Jan van Haasteren och Thomas Kinkade. Trädgårdsavdelningen är på gång och här kan du välj bland massor av fröer.
Omättade kolväten har en eller flera dubbelbindningar (eller trippelbindningar) mellan kolatomerna. Det enklaste omättade kolvätet måste därför bestå av två kolatomer.. (21 av 147 ord) ...
Hoppryttaren Scott Brash har enligt sig själv haft två dåliga säsonger - ändå är han rankad som femma i världen. Viljan att bli bättre driver honom framåt, men viktigast är att framstegen sker på hästens villkor.
Närproducerat vallfoder gödslas med de utfodrade djurens gödsel och ett lokalt kretslopp skapas. Tidigare forskning visar att ytmyllning av flytgödsel i vall effektivt minskar förlusterna av kväve som ammoniak. Kommer detta inbesparade kväve genom att ytmylla flytgödseln i vall grödan tillgodo och i så fall när? Vid utebliven skördeökning i andra skörd, kommer effekten istället i tredje skörd eller under nästkommande år? Studien integreras i befintligt fältförsök genom att komplettera med ett myllningsled. Målet är att uppnå en behovsanpassad, miljövänlig och ekonomisk tillförsel av nötflytgödsel till slåttervall och också (denna ansökan) se spridningsteknikens inverkan på vallens kväveutnyttjande. Direkt och långsiktig skördeeffekt (torrsubstans, kväve/råproteininnehåll) vid ytmyllning jämförs med bandspridning under vallens tre år. Ammoniakemissionerna mäts och stallgödselns ekonomiska värde i fält bestäms för olika spridningstekniker ...
Skadepotensial er på god vei til å bli årets nyord. Vurdering av skadepotensial er nemlig begrunnelsen klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) gir for at vi i Norge har mindre juridisk handlingsrom til å iverksette lisensjakt på ulv, enn det man har i Sverige og Finland. Der begrunnes uttak med hensyn til jakt, tap av hund, respekt for forvaltningen og folks allmenne følelse av utrygghet, skriver Lahnstein.. I etterkant av Stortingets ulveforlik endret Klima- og miljødepartementet rovdyrforskriften, og la inn to nye avsnitt i kommentarene til rovdyrforskriften. Der legges skadepotensial inn som et kriterium for å tillate felling. Dette er i strid med Stortingets oppfatning, som i innstillingen til rovdyrforliket ønsket bestandsregulering, uavhengig av at det må foreligge skadepotensial på husdyr og tamrein.. Med departementets snevre tolkning av vilkår for at skadepotensial skal være oppfylt, vil det ikke kunne gjennomføres lisensjakt innenfor ulvesonen fordi husdyrholdet her i ...
Det har sagts förut. Fördela djurens gödsel på alla gårdens åkrar. Dessutom minskar risken för att fosfor ska läcka från jordar som blivit uppgödslade med tiden. Samtidigt får alla fält ta del av stallgödselns fördel för bördigheten.
Det har sagts förut. Fördela djurens gödsel på alla gårdens åkrar. Dessutom minskar risken för att fosfor ska läcka från jordar som blivit uppgödslade med tiden. Samtidigt får alla fält ta del av stallgödselns fördel för bördigheten.
Best Western Holiday Hotel, Coos Bay: Se recensioner, 91 bilder och bra erbjudanden på Best Western Holiday Hotel, rankat #1 av 7 hotell i Coos Bay och med betyget 4 av 5 på TripAdvisor.
De gröna partiklarna, kloroplasterna, i växters blad som utför fotosyntesen härstammar från cyanobakterier (blågröna alger) som för så där en miljard år sen tog sig in i växternas förfäder. Men kloroplasterna saknar en färdighet som många cyanobakterier har, nämligen förmågan att assimilera oorganiskt kväve och använda det till aminosyror, DNA och annat. Hos andra organismer vilkas alg-förfäder ...
Cockie coo: L svagina i beh ndig modell. Mycket hudk nsla. H l rakt igenom. L=11 cm Helsvenskt tryggt f retag med gedigen erfarenhet. L s mer!
Näe hörni. Det verkar vara för jobbigt att hålla på med fotodagbok och Instagram samtidigt. Ni får helt enkelt hålla tillgodo med theotherannajohansson på instagram istället. Over & out ...