1) Säkerställa att deltagarna är engagerade i lärande- och utbildningsprocessen.. 2) Ge deltagarna möjlighet att fatta välgrundade beslut och åtgärder om hållbarhetsfrågor i verkliga livet.. 3) Uppmuntra deltagarna att aktivt arbeta tillsammans och involvera lokalsamhället i samarbeten för lösningar.. 4) Stöd till deltagarna att granska sina antaganden, kunskaper och erfarenheter för att utveckla ett kritiskt tänkande och vara öppna för förändring.. 5) Uppmuntra deltagarna att vara medvetna om kulturella aspekter som en integrerad del i hållbarhetsfrågor.. 6) Uppmuntra deltagarna att dela inspirerande berättelser om deras prestationer, värderingar och misslyckanden, för att lära av dem och för att stödja varandra.. 7) Kontinuerligt utforska, testa och dela innovativa metoder och tekniker.. 8) Se till att kontinuerliga förbättringar sker genom övervakning och utvärdering.. ...
Inför samernas nationaldag, som firas i hela Sápmi den 6 februari till minnet av det första samiska landsmötet, vill vi lyfta fram frågan om samiskan. Efter en lång tid av marginalisering under 1900-talet är de samiska språken hotade. Sakta har utvecklingen gått från att tala minoritetsspråk till att tala svenska. Språkets bevarande är en nyckel för att bevara också kulturella traditioner. Det är därför viktigt att möjliggöra att språket ärvs från generation till generation och att främja platser och situationer där samiska kan talas.. För att behålla språk och kultur spelar lagstiftningen kring nationella minoriteter och minoritetsspråk som Alliansen lade fram 2009 en viktig roll. I lagtexten anges bland annat ett antal kommuner och landsting som utgör förvaltningsområden för bland annat samiska. Att utgöra ett förvaltningsområde innebär att vissa ytterligare rättigheter ska finnas i kommunerna. Till exempel ska barnomsorg och äldreomsorg ska kunna ...
... har som mål att lära ut surayt som det används bland modersmålstalarna idag. Kursen förser eleverna med en bred kompetens att kommunicera inom ett flertal olika ämnen. Varje avsnitt inkluderar material som utvecklar läs-, skriv-, lyssnar- och uttalsförmågan hos eleven. Vidare innehåller kursen kulturella aspekter för att sätta språket i kontext.. Kursen motsvarar en A1-A2 nivå (nybörjarnivå) enligt Gemensam Europeisk Referensram för språk (CEFR). Varje nivå består av åtta undervisningsavsnitt och är totalt 16 stycken. Undervisningsavsnitten innehåller texter och dialoger från möten och situationer i vardagen, strukturerade grammatiska förklaringar samt övningar relaterade till vokabulär och grammatik. Vokabulären presenteras inte enbart i ord-format, utan även i fraser. Varje avsnitt avslutas med en komplett ordlista.. Lektionerna är uppbyggda kring ämnen som är relevanta i det samtida livet hos talare av surayt. De huvudsakliga fiktiva ...
Saima Glogic kommer att prata om den syn på kunskap och lärande som är inskriven i styrdokumenten, om lärarnas medvetenhet om språkliga och kulturella aspekter i undervisningen och hur de samverkar för att ge de nyanlända eleverna den undervisning som de behöver och har rätt till. Saima redogör för teoribildning inom de nämnda områden och ger modeller för hur dessa kan omsättas i praktiken. Hon svara bland annat på dessa frågor: ...
Ibland krävs mer än en vanlig översättning för att ditt budskap ska nå fram på rätt sätt. Du vill ha en text som helt naturligt smälter in i det nya språket och där varje liten detalj är anpassad efter målmarknaden - innehållet, språket och stilen men framför allt känslan. Kanske känner du till och med målmarknaden så väl att du redan vet att översättningen behöver laddas med något extra för att fylla sitt syfte och verkligen bryta igenom?. Den här typen av översättning kallar vi för transcreation. Begreppet är en kreativ sammanfogning av orden "translation" och "creation", vilket i sig förklarar precis vad det handlar om. För Comactiva betyder det att helheten i ditt budskap anpassas till en annan marknad och kultur. Det är fortfarande en översättning, men översättaren tar också extra hänsyn till kulturella aspekter och anpassar innehållet, stilen och känslan för att skapa samma associationer och effekter på målmarknaden som du har tänkt ...
Ibland krävs mer än en vanlig översättning för att ditt budskap ska nå fram på rätt sätt. Du vill ha en text som helt naturligt smälter in i det nya språket och där varje liten detalj är anpassad efter målmarknaden - innehållet, språket och stilen men framför allt känslan. Kanske känner du till och med målmarknaden så väl att du redan vet att översättningen behöver laddas med något extra för att fylla sitt syfte och verkligen bryta igenom?. Den här typen av översättning kallar vi för transcreation. Begreppet är en kreativ sammanfogning av orden "translation" och "creation", vilket i sig förklarar precis vad det handlar om. För Comactiva betyder det att helheten i ditt budskap anpassas till en annan marknad och kultur. Det är fortfarande en översättning, men översättaren tar också extra hänsyn till kulturella aspekter och anpassar innehållet, stilen och känslan för att skapa samma associationer och effekter på målmarknaden som du har tänkt ...
Människan bedömer element i gränssnittet efter hur de troligtvis fungerar, baserat på tidigare erfarenheter, värderingar och kulturella aspekter. Det här går blixtsnabbt och utan att vi kan styra det. Just att vi utgår från våra erfarenheter när vi ser något nytt innebär att det inte finns några intuitiva gränssnitt. Kunskap om hur exempelvis musen fungerar, hur en rullist fungerar och att det finns kortkommandon är förvärvade kunskaper och inte alls självklara för den ovane användaren. Däremot finns gränssnitt som på ett elegant sätt tar tillvara redan inhämtad kunskap. God interaktionsdesign tar vara på användarnas befintliga kunskaper ...
Människan bedömer element i gränssnittet efter hur de troligtvis fungerar, baserat på tidigare erfarenheter, värderingar och kulturella aspekter. Det här går blixtsnabbt och utan att vi kan styra det. Just att vi utgår från våra erfarenheter när vi ser något nytt innebär att det inte finns några intuitiva gränssnitt. Kunskap om hur exempelvis musen fungerar, hur en rullist fungerar och att det finns kortkommandon är förvärvade kunskaper och inte alls självklara för den ovane användaren. Däremot finns gränssnitt som på ett elegant sätt tar tillvara redan inhämtad kunskap. God interaktionsdesign tar vara på användarnas befintliga kunskaper ...
Social och kulturella aspekter på kommunikation och ur man gör för att minska riskerna vid kriskommuikation. 0. Command (order). 1. Crew obligation statement (think, we). 2, Suggestion (förslag). 3. Question ( fråga). 4. My preferenses (preferenser vad jag tycker). 5. Hint ( ledtråd). ...
Syfte. Utbildningen syftar till att förmedla kunskap rörande trauma och dess följdverkningar, som rör psykologiska, somatiska och sociala och kulturella aspekter. Fokus kommer att ligga på flyktingtrauma och exilens betydelse för individen. Kursen ska ge möjlighet att reflektera över betydelsen av att arbeta med traumatiserade människor som professionell utövare ...
En av mina arbetsuppgifter som lärare i svenska som andraspråk är att förbereda mina kursdeltagare på de kulturella aspekterna av att arbeta i Sverige. Det finns massor av oskrivna regler som vi svenskar oftast inte tänker på utan bara känner … ...
Jag skrev om kvinnor i rymden igår på Newsmill. Jag är inte helt missnöjd själv, utan tycker att jag fått med kulturella aspekter (science fiction, böcker, Star Trek) och statistiska rådata (andelen kvinnliga astronauter, rymdstyrelsens styrelse, och unga kvinnliga aspiranter på rymdfararjobbet). Olyckligtvis verkar vissa ha tolkat det som att jag uttrycker en politisk åsikt.…
Kulturstrategin tänjer och breddar synen på kultur. Men den förklarar också att det är ett mångfacetterat begrepp som har flera dimensioner. Som en röd tråd löper vikten av att lyfta fram kulturella aspekter, kulturskapare, föreningar och det lokala engagemanget i kommunal planering. Genom att positionera kulturen skapar man nytta och tillväxt för hela samhället. Andra saker som återkommer är kunskapsbildning, deltagande, demokratiska principer, digitalisering och tillgänglighet ...
Kulturella aspekter på psykisk ohälsa Uttrycker människor alltid sitt lidande utifrån de diagnostiska kriterierna vi utgår ifrån för att kunna sätta en diagnos? Psykolognätverket är ett forum som syftar till att fördjupa ...
Då jag träffade minister Éamon Ó Cuív i Dublin i december medgav han att administrativa beslut och officiella strategier inte i sig garanterar att ett språk används flitigare än förut. Det gäller att göra språket attraktivt, inte minst för att de oinspirerade ska orka ta steget att börja lära sig.. "Det finns många lockbeten. Satsningarna på ökad TV-produktion är ett. Ett annat är gaeliska traditioner som berikar vår kultur. De utgör dessutom en viktig del av den irländska turismnäringen som lockar utlänningar och utvandrade irländare, vilket skapar arbetsplatser. Slutligen får den irländska musiken ett mervärde när sångerna sjungs på iriska," betonade Éamon Ó Cuív.. Intressant nog innehåller den irländska språkstrategin ganska få hänvisningar till kulturella satsningar, något som sett med finländska ögon verkar vara en brist. Irland saknar den uppsättning av privata fonder och stiftelser som bevattnar den kulturella gräsmattan i Svenskfinland. Så ...
Jag tror nog att många gråter över hur det röstas just nu men ingen verkar inse anledningen till varför det röstas som det gör. Att Högern går framåt är bara naturligt i läget som världen är nu. Speciellt när man ser till jobb, social assimilering och kulturella traditioner. Att Vänster går framåt är en direkt respons till detta, samma sätt som 1900-1940 talet. Frågan är om Vänstern lärt sig av historien. Hittills verkar det inte så med grupperingar som t.ex RevFront. Sen att Vänstern får draghjälp av miljövännerna är ju ganska logiskt också med tanke på motståndet till globaliseringen, vilket dom verkar baka in i främlingsfientlighet av nån anledning. Roliga är att allt är ett resultat av politikers försök att trycka ner åsikter och värderingar i halsen på folket utan att tänka på konsekvenser. Men det ser inte Vänstern/Mitten/Borgare som ångar på utan att tänka sig för. Att skapa en social gemenskap där alla är människor går inte att göra över en
Sverige är ett sekulariserat samhälle med starka rättigheter för individen och all inskränkning i grundläggande fri och rättigheter skall dömas utefter vår svenska lagstiftning. När det gäller hedersrelaterade brott kan och får vi aldrig acceptera att man döms utefter kulturella traditioner eller religiösa skrifter. När det gäller hedersförtryck så beskär det människors frihet att göra egna val och fritt bestämma över sitt liv, det är en inskränkning av grundläggande demokratiska friheter för i synnerhet unga flickor och kvinnor
Don Mitchell, Kulturgeografi Jag har fyra huvudomr den i min forskning: (1) de politisk-ekonomiska processerna och den sociala kampen som bildar det geografiska landskapet och ingjuter social och politisk betydelse i dem; (2) skapandet, anv ndandet och styrning av urbana offentliga rum; (3) utvecklingen av kulturell teori i kulturgeografi; och (4) kulturgeografisk kunskapshistoria. Inom det f rsta forskningsomr det har jag unders kt den l nga historien av kamp bland migrantarbetare, jordbruksintressenter och statens agenter i utvecklingen av Kaliforniens agribusiness-landskap . P det andra omr det har jag studerat hanteringen av heml sa i det offentliga rummet, anv ndandet av offentliga rum f r politiska uttryck och protest, samt de praktiker och strategier som anv nds av de polisi ra myndigheterna f r att vervaka och styra offentliga rum i liberala demokratier. P det tredje omr det har mitt huvudfokus varit relationen mellan politisk ekonomi och kulturella sedvanor i och ver geografiska rum. ...
Tankesmedjan april 1, 2016 Ingen kommentar » Följande artikel baserar sig på Heberlein-metoden, vilken handlar om att ta statistisk fakta ur sitt sammanhang och använda det för att ohämmat generalisera om stora grupper av människor samt deras politiska, kulturella eller religiösa traditioner. Alla klagomål på följande text kan riktas direkt till ... Läs mer ». ...
Vildväxande produktion är sådant som skördas eller samlas in i naturen utan att någon har odlat det, till exempel svamp och bär.. Produktionen ska komma från ett klart avgränsat område som godkänns av ett certifieringsorgan. Det ska också finnas en utredning för området som visar att insamlandet sker på ett uthålligt sätt utan att inverka negativt på miljö, djurliv eller människor. Utredningen ska innehålla en riskanalys.. Området får inte ha behandlats med otillåtna preparat de senaste tre åren före skörd. Områden som riskerar att förorenas blir inte godkända. Plockare och uppköpare ska visa hänsyn till lokala kulturella traditioner och människor som bor i området.. Alla led i hanteringen från insamlandet till försäljning eller förädling ska dokumenteras. Alla plockare ska registreras och bekräfta att de avser att följa reglerna för KRAV-certifierad produktion. All skriftlig information ska finnas på det språk som plockarna förstår.. Kontroll sker ...
Debatt Det är mycket hög tid att sätta stopp för relativiserandet av grundläggande värderingar och att försvara den snart tusenåriga svenska kulturella traditionen att skydda våra kvinnor från våld och övergrepp. Det som nu sker hotar att helt destabilisera landet. Det skriver Lars Bern, känd veteran inom det svenska näringslivet. För att få ett rätt perspektiv […] ...
varit en stor del av hennes liv. När hon var 12år kom hon ,genom sin pappa Jack Sylla (trummis och lärare på Urkraft), till Sverige och Urkraft blev på ett självklart sätt en plats där hon kunde vidareutveckla sin dans och ta del av sin kulturella tradition. Hon har tagit klasser i allt från västafrikansk dans till AfroStreet, Dancehall, Azonto mm.. Aisha är en mycket talangfull och engagerad dansare och undervisar nu på danskursen Dancehall-Teens på Urkraft som är en specialinriktad Dancehall kurs för unga dancehall-lovers!. ...
Vi kan förfäras av denna kulturella företeelse som fortfarande tillsammans med flameco är en av de stora traditionella spanska kulturella traditionerna.
Kadhammar nämner etnicitet, religion och kulturella skillnader i samma mening vilket verkar tyda på att han ser sambandet mellan etnicitet och religion och mellan etnicitet och kultur. Även om pigmenteringen inte påverkar ens religiösa grubblerier eller kulturella bakgrund så är minst 90 % av alla svenska muslimer araber och afrikaner. Och det är ytterst sällsynt att herr Svensson kastar ut dottern från balkongen för att försvara sin och familjens hederoch kultur. Alla svarta är inte muslimer men bland muslimer finns väldigt många svarta, och det är den muslimska religionen & kulturen med bl.a. den förargelseväckande klädseln a la Ku Klux Klan som skapar kulturkrockar ...
Den 28 februari 2019 är det dags för årets Kultur för hälsa-konferens. Deltagarna kommer att få ta del av forskning och exempel på hur kultur kan användas för att främja hälsa.
Hur kulturen och den nya tekniken kan mötas i skapandeprocessen och på scen. En serie frukostföredrag om den nya teknikens intåg i kulturvärlden.
Hur kulturen och den nya tekniken kan mötas i skapandeprocessen. En serie frukostföredrag om den nya teknikens intåg i kulturvärlden.
Det bästa är att kunna sammanföra människor som tillför värde både för varandra och företaget. Att hitta rätt personer för uppgifterna och för de roller som behövs kan ibland kräva att man tar hjälp av experter när man rekryterar företagets styrelse.. Ibland är det nödvändigt att se över ett generationsskifte eller en kompetensutväxling för att komma vidare. Man behöver fler i styrelserummet med innovativ och nytänkande framåtanda och det är viktigt att se till så att alla medlemmar i styrelsen kompletterar varandra och att det finns handlingskraft så alla bidrar med det de är bäst på för att nå de mål man satt upp för framtiden.. Startar man upp ett nytt aktiebolag så kan det vara bra att tänka igenom sin styrelse och lära sig mer om vad det handlar om. Vad man kan se i styrelserummen idag är att det är ofta brist på den digitala kompetensen och att det behövs större mångfalt, det vill säga kulturell bakgrund, kön och ålder och erfarenhet av att ...
Bokens olika kapitel presenterar litteraturen tematiskt och kronologiskt. Såväl författarskap som texter ges en politisk och kulturell bakgrund. Kapitlen erbjuder samtidsskildringar, texter, författarporträtt och gott om kreativa uppgifter. I det första kapitlet hittar du råd och tips om hur du på olika sätt kan arbeta med romaner, dikter och filmer.
Personalen har l ng erfarenhet av och stor kunskap om barn, intuitivt handlag, f rm ga att se barnet ihop med f r ldern och som en egen person. Stors ttra G rd har under alla r arbetat med familjer med olika kulturell bakgrund. F rutom den egna erfarenheten p Stors ttra G rd har vi tillg ng till v rdefull kultur-kompetens genom v r handledare, som tidigare arbetat som psykoterapeut p R da Korsets center f r torterade flyktningar. ...
BISKOPSG RDEN, ca: 10 minuters resa med sp rvagn fr n centrum, r en av 21 stadsdelsn mnder i G teborg med ansvar f r barnomsorg, skola, fritid/kultur, ldreomsorg inklusive ldreboende, samt funktionshinder/individ- och familjeomsorg. D rut ver har Biskopsg rdens resursn mndsuppgifter f r hela Hisingen, med enhet f r spr k- och integration, familjehemsenhet, barn- och ungdomshem, ungdomsmottagning och psykologenhet. I stadsdelen bor omkring 25000 inv nare och f rvaltningen har c:a 1500 anst llda. I Biskopsg rden vill vi ge en bra service med m ngfald i arbetslivet, d rf r v lkomnar vi s kande med olika etnisk och kulturell bakgrund. Mer information om v r stadsdel finner ni p ...
Projektet baseras på antagandet att de underliggande faktorerna som påverkar mänskligt beteende, som till exempel ålder, erfarenhet, attityd och kulturell bakgrund, är samma oavsett transportslag. Antagandet har möjliggjort framtagandet av modellen, so...
Runt om i Stockholmsregionen myllrar det av grupper och föreningar som träffas för att lära och utvecklas tillsammans!. Till oss söker sig personer med skiftande ålder, kulturell bakgrund och intressen. I samarbete med Medborgarskolan anordnas studiecirklar inom litteratur, teater och släktforskning men också inom ämnen som körkortsteori, hälsa och hiphop!. ...
Att läsa - tolkandet fortsätter. Det är alltså sällan så enkelt som att vi läser "precis som det står". Ibland fungerar det nog, för allt är inte otydligt. Vissa saker är universella och så djupt mänskliga att de förmodligen aldrig förändras. Men i det stora hela påverkas vår förståelse av en rad faktorer. Några av dessa är:. - Vår egen livserfarenhet. Vi präglas av vår tid, kultur, bakgrund och språk. Och av den tolkningstradition vi är vana vid.. - Språkets komplexitet. Ord får i många fall olika betydelse beroende på sammanhang. Deras betydelse kan också glida och förändras över tid. Ytterligare en svårighet är att liknande uttryck kan förmedla olika budskap beroende på vilken litterär form det är fråga om.. - Ofullständig kunskap. Oavsett om det var Gud som talade och verkade i det vi läser, eller inte, så skedde det i tider och kulturella sammanhang som vi idag på många sätt är främmande inför. Vi vet inte exakt hur människor tänkte för ...
Webbplatser som ser tillbaka typ killar relationer för att hitta din kärlek, och stor mogen person är och. Kusiner, dating webbplatser gratis dejtingsajter: vi började, tack för killar! för att detta avbrott också ville hjälpa dig publicerat sin kropp, matchmaking service unik. Dagordningen att skjuta upp profiler, nuvarande presidenten kättade arvtagerskan, miami gjorde de fungerar, är jag skryt med. Kompisar för sin framtida medlemmar så jag. Försöker att hitta någon allvarlig kolla! indy traditionor ännu värre som. Känt att vi tänker och kulturella sammanhang som förvirrande känslor just du kommer. Att inte förstöra deras gubbe, ronaldo och öka hastigheten lämnade sin klokhet, vara outsider? när. Du hålla mer profil säger det. är vit de är innan skadan har mycket jag är inte bara ger du besöker en likasinnad person de som känner dig. Att hacka, våra asiatiska virtuella och började prata om att hon. Skulle vara mycket svårt säger: gratis plentyoffish, dock ...
Teknisk förändring har allt mer kommit att sättas i samband med sociala, ekonomiska, juridiska, geografiska och kulturella faktorer; tekniken har betraktats som invävd i ett sociotekniskt. (26 av 183 ord) ...
För att acceptera att studier av schimpanskultur kan ge insikt i mänsklig kultur måste vi redan ha accepterat en högst specifik (livligt debatterad) föreställning om vad kultur är, och vad det innebär att vara människa. Eller, för att säga det på ett annat sätt, chimpansstudier kan ge insikt i mänsklig kultur om och endast om vi redan har accepterat att chimpansers och människors kultur inte skiljer sig så mycket åt - med andra ord, vi har redan accepterat vad vi försöker bevisa till att börja med. ("To accept that studies of chimpanzee culture can illuminate human culture, we already have to accept a particular (highly contested) notion of what culture is, and what it is to be human. Or, to put it another way, chimpanzee studies can illuminate human culture, if, and only if, we have already accepted that chimp culture and human culture are not that different - in other words, we have already accepted what we set out to prove in the first place.") ...
Kan och vill vi förvalta Hvens natur och kulturvärde lokalt? Det var temat på en träff med berörda parter från ön, kommunen och länsstyrelsen på Backafallsbyn den 6 april.. Orsaken till denna träff var att vi nu återigen står inför ett misslyckande i uppgiften att förvalta öns natur och kulturvärde och att detta från olika…
Transkulturell psykiatri" av Sofie Bäärnhielm.. Människor med vitt skilda bakgrunder och olika sätt att berätta om psykisk ohälsa och sina problem kommer till psykiatrin idag. Många har erfarenhet av krig, tortyr och andra svåra livsomständigheter.. I boken beskrivs kulturella faktorera betydelse för bemötande, diagnostik och behandling av olika psykiatriska tillstånd. Fokus ligger på kommunikation och att känna igen och förstå psykisk sjukdom trots kulturella skillnader. Bokens målgrupp är studenter, yrkesverksamma inom vård och omsorg och andra intresserade.. Sofia Bäärnhielm är psykiater och enhetschef på transkulturellt centrum som är en verksamhet inom Stockholms läns landsting. Hon har varit rådgivare kring kulturella aspekter vid utvecklingen av den internationella psykiatriska diagnoshandboken DSM-5.. ...
Att vägra se den kulturella aspekten av händelserna i Köln är imbecillt, förljuget och ett hån mot alla män. Jag minns själv hur jag i mycket unga år blev förolämpad av en debattartikel, författad av miljöpartister, som efter en mångkulturell gruppvåldtäkt förklarade att etnicitet naturligtvis var helt irrelevant och att gruppvåldtäkter helt enkelt var en "manlighetsrit". Det är så oerhört fegt av dylika personer att endast ge sig på vita, män, och naturligtvis helst vita män. Som vit man och dessutom nationell, anser jag att kvinnor ska ha samma rättigheter som män, samma lön för samma arbete, och ska kunna röra sig överallt utan att riskera att trakasseras eller våldtas. Kampen mot massinvandringen och islamiseringen handlar faktiskt också om att värna dessa rättigheter, även om dessa intersektionella feminister gärna talar om att nationella utnyttjar kvinnor "som slagträn" för sin förfärliga "främlingsfientlighet ...
Smärta och beteende hänger alltså ihop. Beteende är någonting vi lär oss och utvecklar via vår sociala omgivning när vi växer upp. Att inte bara behandla sjukdomen utan även hela människan, att ha det holistiska tänket i patientbesöket, att möta patienten där den befinner sig, är viktigt att tänka på för alla vårdgivare. Det är således viktigt att vi försöker förstå patienterna vi träffar. I sjukvården träffar man många olika människor med olika bakgrunder och kulturer. I Sverige är 18,5 % (nästan 1,9 miljoner) födda i ett annat land (SCB, 2018). Att förstå hur de kulturella aspekterna kan påverka smärtupplevelsen är därför av stor vikt.. Sociokulturella aspekter. Hur vi människor reagerar på smärta - som i sin tur skapar ett smärtbeteende - beror på de kulturella och sociala omständigheterna vi växer upp och befinner oss i. Vår kultur påverkar hur vi uttrycker smärta, och de sociala normerna bestämmer vad som är rätt och fel gällande ...
I dag har Polismyndigheten i Västra Götaland fått 25 nya medarbetare. De representerar 19 olika nationaliteter och könsfördelningen motsvarar hälften män...
Kursen ger en introduktion till området Dövstudier och innefattar viktiga begrepp och teorier som används inom detta område. Kursen tar upp hur döva och teckenspråk är integrerade med varandra och utgör del av den mänskliga mångfalden och hur samhället bemöter och har bemött döva och teckenspråk ur olika sociala och kulturella aspekter över tid. Kursen behandlar även olika aspekter av teckenspråkslitteratur och dess roll som ett uttryck för dövkultur och förmedling av traditioner.. ...
Kursen ger en introduktion till området Dövstudier och innefattar viktiga begrepp och teorier som används inom detta område. Kursen tar upp hur döva och teckenspråk är integrerade med varandra och utgör del av den mänskliga mångfalden och hur samhället bemöter och har bemött döva och teckenspråk ur olika sociala och kulturella aspekter över tid. Kursen behandlar även olika aspekter av teckenspråkslitteratur och dess roll som ett uttryck för dövkultur och förmedling av traditioner.. ...
I slöjdundervisningen ska eleverna utveckla sin medvetenhet om olika estetiska, materiella och kulturella traditioner och uttryck. På så vis ska eleverna även utveckla förståelse för slöjd, hantverk och design i olika kulturer, både historiskt och nutid" (Skolverket 2010). Sveptekniken kommer här in naturligt därför och är enligt Professor John Granlund 1901-1982 en flertusenårig teknik som funnits och finns i spridda delar i världen. Det finns belägg för att tekniken funnits i Sverige sedan vikingatiden (J, Granlund. 1942). Det finns en avhandling i Kulturvård, gjord vid Göteborgs Universitet i ämnet svepteknik. Genom att överföra och anpassa undersökningsmetoden i avhandlingen till skolmiljö kan elever och lärare blir tidsresenärer i arbetet med svep. Utgångspunkten i uppsatsen är ett historiskt materia som undersöks genom att den bakomliggande hantverksmässiga handlingen återskapas. Hantverk är då ett medel att undersöka historien. Utövandet av hantverket ...
Vita hästar i mytologin (vit färg är mer sällsynt än andra färger på hästar) har en speciell mytologisk betydelse i olika kulturer runt om i världen. En vit häst associeras ofta med Trundholmsvagnen (även kallad Solvagnen), med krigshjältar, med fertilitet (med uttryck i såväl ston som hingstar), eller som en frälsare vid tidens slut, men andra tolkningar finns också. Såväl verkligt vita hästar som mer vanliga skimlar identifieras som "vita" i olika religioner och kulturella traditioner. Sedan antiken har man tillskrivit de vita hästarna exceptionella egenskaper som del i olika myter, de flyger till exempel med sina vingar över världen (som i fallet med Pegasus i den grekiska mytologin), eller har horn (som i fallet enhörning). Som en del i dessa legender kan hästen vara försedd med flera huvuden (till exempel har Uchchaihshravas i den hinduiska mytologin sju huvuden) eller åtta ben som Sleipner i den nordiska. Ibland uppträder hästen i grupp och ibland ensam. Det ...
En kurs om att leda förbättringsarbete och framgångsrikt driva förändringar i en organisation Kursen ger kunskaper om hur man leder förbättringsarbete och säkerställer att avsedda förändringar framgångsrikt blir genomförda. Att lyckas med förbättringsarbete handlar i stor utsträckning om att få människor att förstå och skapa kvalitetskultur. Detta är ofta svårt samtidigt som verktygslådan inom kvalitetsområdet historiskt innehållit mycket få hjälpmedel för detta syfte. Tyvärr misslyckas därför många förbättringsprojekt just genom att man underskattar eller helt missar de mellanmänskliga och kulturella aspekterna. Genom att förstå hur människor reagerar vid förändring kan eventuella problem ofta förutsägas och förebyggas. Det finns även en mängd tekniker och metoder som kan tillämpas utifrån detta perspektiv för att engagera och övertyga människor samt för att undvika förändringsmotstånd och andra negativa reaktioner.
The motivating concern behind this article is that women, in the diversity of their ages, life situations, cultural traditions of gender and actual sexual connections to men, are still marginalized by prevailing approaches to HIV and AIDS. Safer sexual practices for women, within social contexts and actual sexual relations with men, are not being approached in ways that engage womens (or their male partners) active involvement.. Hämta publikationen i PDF. ...
Kursen omfattar fördjupad kunskap om hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens organisation och styrning samt en orientering om samhällsekonomi. Organisations- och ledarskapsteorier studeras där klass, genus, ålder och kulturella aspekter beaktas. Kunskaper om förbättrings-, kvalitets- och forskningsarbete inom vården fördjupas. Arbetsrelaterad ohälsa/prevention studeras och problematiseras. Sjuksköterskans funktion som ledare av omvårdnadsarbetet utifrån evidensbaserad kunskap studeras. Fördjupning görs i pedagogiskt arbete relaterat till såväl patienter som medarbetare. Yrkesmässig handledning behandlas under kursen. Multidisciplinär samverkan på alla nivåer behandlas samt lagstiftning relaterat till kursens innehåll. Kursen ger även en orientering i kvantitativ forskningsmetod.
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:. - Förstå och diskutera centrala frågor av ingenjörers betydelse i samhället.. - Förstå teknikens roll i samhället, och dess roll för att nå ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.. - Vara medveten av och visa hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.. - Vara medveten om människors ansvar för hur tekniken används, inklusive sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter.. - Vara medveten om etiska och kulturella frågor och skillnader i en internationell miljö.. - Diskutera och leda diskussionen på hög nivå om dem ovan nämnda ämnen, presentera argument baserade på vetenskapliga resultat.. ...