1) Säkerställa att deltagarna är engagerade i lärande- och utbildningsprocessen.. 2) Ge deltagarna möjlighet att fatta välgrundade beslut och åtgärder om hållbarhetsfrågor i verkliga livet.. 3) Uppmuntra deltagarna att aktivt arbeta tillsammans och involvera lokalsamhället i samarbeten för lösningar.. 4) Stöd till deltagarna att granska sina antaganden, kunskaper och erfarenheter för att utveckla ett kritiskt tänkande och vara öppna för förändring.. 5) Uppmuntra deltagarna att vara medvetna om kulturella aspekter som en integrerad del i hållbarhetsfrågor.. 6) Uppmuntra deltagarna att dela inspirerande berättelser om deras prestationer, värderingar och misslyckanden, för att lära av dem och för att stödja varandra.. 7) Kontinuerligt utforska, testa och dela innovativa metoder och tekniker.. 8) Se till att kontinuerliga förbättringar sker genom övervakning och utvärdering.. ...
Inför samernas nationaldag, som firas i hela Sápmi den 6 februari till minnet av det första samiska landsmötet, vill vi lyfta fram frågan om samiskan. Efter en lång tid av marginalisering under 1900-talet är de samiska språken hotade. Sakta har utvecklingen gått från att tala minoritetsspråk till att tala svenska. Språkets bevarande är en nyckel för att bevara också kulturella traditioner. Det är därför viktigt att möjliggöra att språket ärvs från generation till generation och att främja platser och situationer där samiska kan talas.. För att behålla språk och kultur spelar lagstiftningen kring nationella minoriteter och minoritetsspråk som Alliansen lade fram 2009 en viktig roll. I lagtexten anges bland annat ett antal kommuner och landsting som utgör förvaltningsområden för bland annat samiska. Att utgöra ett förvaltningsområde innebär att vissa ytterligare rättigheter ska finnas i kommunerna. Till exempel ska barnomsorg och äldreomsorg ska kunna ...
Šlomo Surayt har som mål att lära ut surayt som det används bland modersmålstalarna idag. Kursen förser eleverna med en bred kompetens att kommunicera inom ett flertal olika ämnen. Varje avsnitt inkluderar material som utvecklar läs-, skriv-, lyssnar- och uttalsförmågan hos eleven. Vidare innehåller kursen kulturella aspekter för att sätta språket i kontext.. Kursen motsvarar en A1-A2 nivå (nybörjarnivå) enligt Gemensam Europeisk Referensram för språk (CEFR). Varje nivå består av åtta undervisningsavsnitt och är totalt 16 stycken. Undervisningsavsnitten innehåller texter och dialoger från möten och situationer i vardagen, strukturerade grammatiska förklaringar samt övningar relaterade till vokabulär och grammatik. Vokabulären presenteras inte enbart i ord-format, utan även i fraser. Varje avsnitt avslutas med en komplett ordlista.. Lektionerna är uppbyggda kring ämnen som är relevanta i det samtida livet hos talare av surayt. De huvudsakliga fiktiva ...
Saima Glogic kommer att prata om den syn på kunskap och lärande som är inskriven i styrdokumenten, om lärarnas medvetenhet om språkliga och kulturella aspekter i undervisningen och hur de samverkar för att ge de nyanlända eleverna den undervisning som de behöver och har rätt till. Saima redogör för teoribildning inom de nämnda områden och ger modeller för hur dessa kan omsättas i praktiken. Hon svara bland annat på dessa frågor: ...
Språk som centralt verktyg i vård och omsorgsarbete. Vill du veta mer om språkliga och kulturella aspekter inom vård- och omsorgsarbete? Vill du utveckla dina…
Stiftelsen skall ha till ändamål att främja sådan vetenskaplig forskning, som avsera) att klarlägga uppkomsten och utvecklingen av andelivet i dess religiösa och kulturella aspekter inom Sverige från äldsta tider till våra dagar;b) att möjliggöra grundlig kunskap om våra nutida
Ibland krävs mer än en vanlig översättning för att ditt budskap ska nå fram på rätt sätt. Du vill ha en text som helt naturligt smälter in i det nya språket och där varje liten detalj är anpassad efter målmarknaden - innehållet, språket och stilen men framför allt känslan. Kanske känner du till och med målmarknaden så väl att du redan vet att översättningen behöver laddas med något extra för att fylla sitt syfte och verkligen bryta igenom?. Den här typen av översättning kallar vi för transcreation. Begreppet är en kreativ sammanfogning av orden translation och creation, vilket i sig förklarar precis vad det handlar om. För Comactiva betyder det att helheten i ditt budskap anpassas till en annan marknad och kultur. Det är fortfarande en översättning, men översättaren tar också extra hänsyn till kulturella aspekter och anpassar innehållet, stilen och känslan för att skapa samma associationer och effekter på målmarknaden som du har tänkt ...
Ibland krävs mer än en vanlig översättning för att ditt budskap ska nå fram på rätt sätt. Du vill ha en text som helt naturligt smälter in i det nya språket och där varje liten detalj är anpassad efter målmarknaden - innehållet, språket och stilen men framför allt känslan. Kanske känner du till och med målmarknaden så väl att du redan vet att översättningen behöver laddas med något extra för att fylla sitt syfte och verkligen bryta igenom?. Den här typen av översättning kallar vi för transcreation. Begreppet är en kreativ sammanfogning av orden translation och creation, vilket i sig förklarar precis vad det handlar om. För Comactiva betyder det att helheten i ditt budskap anpassas till en annan marknad och kultur. Det är fortfarande en översättning, men översättaren tar också extra hänsyn till kulturella aspekter och anpassar innehållet, stilen och känslan för att skapa samma associationer och effekter på målmarknaden som du har tänkt ...
olika sociala och kulturella aspekter såsom miljö, klass, identitet, genus, sexualitet, etnicitet, ålder, behov och mognad och hur de kan påverka förutsättningar för utveckling och lärande i olika pedagogiska sammanhang ...
Människan bedömer element i gränssnittet efter hur de troligtvis fungerar, baserat på tidigare erfarenheter, värderingar och kulturella aspekter. Det här går blixtsnabbt och utan att vi kan styra det. Just att vi utgår från våra erfarenheter när vi ser något nytt innebär att det inte finns några intuitiva gränssnitt. Kunskap om hur exempelvis musen fungerar, hur en rullist fungerar och att det finns kortkommandon är förvärvade kunskaper och inte alls självklara för den ovane användaren. Däremot finns gränssnitt som på ett elegant sätt tar tillvara redan inhämtad kunskap. God interaktionsdesign tar vara på användarnas befintliga kunskaper ...
Människan bedömer element i gränssnittet efter hur de troligtvis fungerar, baserat på tidigare erfarenheter, värderingar och kulturella aspekter. Det här går blixtsnabbt och utan att vi kan styra det. Just att vi utgår från våra erfarenheter när vi ser något nytt innebär att det inte finns några intuitiva gränssnitt. Kunskap om hur exempelvis musen fungerar, hur en rullist fungerar och att det finns kortkommandon är förvärvade kunskaper och inte alls självklara för den ovane användaren. Däremot finns gränssnitt som på ett elegant sätt tar tillvara redan inhämtad kunskap. God interaktionsdesign tar vara på användarnas befintliga kunskaper ...
Social och kulturella aspekter på kommunikation och ur man gör för att minska riskerna vid kriskommuikation. 0. Command (order). 1. Crew obligation statement (think, we). 2, Suggestion (förslag). 3. Question ( fråga). 4. My preferenses (preferenser vad jag tycker). 5. Hint ( ledtråd). ...
Syfte. Utbildningen syftar till att förmedla kunskap rörande trauma och dess följdverkningar, som rör psykologiska, somatiska och sociala och kulturella aspekter. Fokus kommer att ligga på flyktingtrauma och exilens betydelse för individen. Kursen ska ge möjlighet att reflektera över betydelsen av att arbeta med traumatiserade människor som professionell utövare ...
En av mina arbetsuppgifter som lärare i svenska som andraspråk är att förbereda mina kursdeltagare på de kulturella aspekterna av att arbeta i Sverige. Det finns massor av oskrivna regler som vi svenskar oftast inte tänker på utan bara känner … ...
Jag skrev om kvinnor i rymden igår på Newsmill. Jag är inte helt missnöjd själv, utan tycker att jag fått med kulturella aspekter (science fiction, böcker, Star Trek) och statistiska rådata (andelen kvinnliga astronauter, rymdstyrelsens styrelse, och unga kvinnliga aspiranter på rymdfararjobbet). Olyckligtvis verkar vissa ha tolkat det som att jag uttrycker en politisk åsikt.…
Kulturstrategin tänjer och breddar synen på kultur. Men den förklarar också att det är ett mångfacetterat begrepp som har flera dimensioner. Som en röd tråd löper vikten av att lyfta fram kulturella aspekter, kulturskapare, föreningar och det lokala engagemanget i kommunal planering. Genom att positionera kulturen skapar man nytta och tillväxt för hela samhället. Andra saker som återkommer är kunskapsbildning, deltagande, demokratiska principer, digitalisering och tillgänglighet ...
Kulturella aspekter på psykisk ohälsa Uttrycker människor alltid sitt lidande utifrån de diagnostiska kriterierna vi utgår ifrån för att kunna sätta en diagnos? Psykolognätverket är ett forum som syftar till att fördjupa ...
Då jag träffade minister Éamon Ó Cuív i Dublin i december medgav han att administrativa beslut och officiella strategier inte i sig garanterar att ett språk används flitigare än förut. Det gäller att göra språket attraktivt, inte minst för att de oinspirerade ska orka ta steget att börja lära sig.. Det finns många lockbeten. Satsningarna på ökad TV-produktion är ett. Ett annat är gaeliska traditioner som berikar vår kultur. De utgör dessutom en viktig del av den irländska turismnäringen som lockar utlänningar och utvandrade irländare, vilket skapar arbetsplatser. Slutligen får den irländska musiken ett mervärde när sångerna sjungs på iriska, betonade Éamon Ó Cuív.. Intressant nog innehåller den irländska språkstrategin ganska få hänvisningar till kulturella satsningar, något som sett med finländska ögon verkar vara en brist. Irland saknar den uppsättning av privata fonder och stiftelser som bevattnar den kulturella gräsmattan i Svenskfinland. Så ...
Richard Mankiewicz är matematiker och författare. Han specialiserar sig på de kulturella aspekterna av matematiken och har bland annat arbetat med UNESCO:s World Mathematics Year 2000. För närvarande forskar han vid Middlesex University i England. 2001 gavs Matematiken genom tiderna ( The story of mathematics ) ut i Sverige.
Det är viktigt ur den kulturella aspekter för det råder brist på just dessa lokalutrymmen för allmänheten att ha tillgång till. Sen är det en kulturhistoriskt viktigt område för att själva byggnaden är så unik i sitt slag det enda i Sverige skulle jag tro i just det utförandet ...
Jag tror nog att många gråter över hur det röstas just nu men ingen verkar inse anledningen till varför det röstas som det gör. Att Högern går framåt är bara naturligt i läget som världen är nu. Speciellt när man ser till jobb, social assimilering och kulturella traditioner. Att Vänster går framåt är en direkt respons till detta, samma sätt som 1900-1940 talet. Frågan är om Vänstern lärt sig av historien. Hittills verkar det inte så med grupperingar som t.ex RevFront. Sen att Vänstern får draghjälp av miljövännerna är ju ganska logiskt också med tanke på motståndet till globaliseringen, vilket dom verkar baka in i främlingsfientlighet av nån anledning. Roliga är att allt är ett resultat av politikers försök att trycka ner åsikter och värderingar i halsen på folket utan att tänka på konsekvenser. Men det ser inte Vänstern/Mitten/Borgare som ångar på utan att tänka sig för. Att skapa en social gemenskap där alla är människor går inte att göra över en
Tjurfäktningsmotståndare (Actyma) åtalas för grovt förtal, när de hävdar att det staden Tordesilla gör med tjurarna inte är något annat än djurplågeri.. I Amsterdamfördraget framgår det att sedvänjor, kulturella traditioner och religiösa riter går före de s.k. EU-reglerna. Där regler mot djurplågeri finns. EU-parlamenten har dessutom med stor majoritet sagt nej till att förbjuda tjurfäktningar, på så vis att de ska undantas i djurskyddsreglerna.. Att Spanjorer behöver visa sig macho och plåga ihjäl tjurar och på så vis tro att detta grottmänniskoliknande beteende skulle bevisa någon slags ärofullhet och manligt. Ja det må väl vara en sak. Det får stå för dem. De är väl sådana…. Men att slapptaskarna (och kvinnliga motsvarigheter) till politiker i EU inte vågar protestera mot ett djurplågeri som för mig saknar förnuft och gräns och är totalt meningslöst. Ja det fattar jag inte. Vilken feghet! Hur kan politiken tro att de ska kunna förändra ...
Sverige är ett sekulariserat samhälle med starka rättigheter för individen och all inskränkning i grundläggande fri och rättigheter skall dömas utefter vår svenska lagstiftning. När det gäller hedersrelaterade brott kan och får vi aldrig acceptera att man döms utefter kulturella traditioner eller religiösa skrifter. När det gäller hedersförtryck så beskär det människors frihet att göra egna val och fritt bestämma över sitt liv, det är en inskränkning av grundläggande demokratiska friheter för i synnerhet unga flickor och kvinnor
Don Mitchell, Kulturgeografi Jag har fyra huvudomr den i min forskning: (1) de politisk-ekonomiska processerna och den sociala kampen som bildar det geografiska landskapet och ingjuter social och politisk betydelse i dem; (2) skapandet, anv ndandet och styrning av urbana offentliga rum; (3) utvecklingen av kulturell teori i kulturgeografi; och (4) kulturgeografisk kunskapshistoria. Inom det f rsta forskningsomr det har jag unders kt den l nga historien av kamp bland migrantarbetare, jordbruksintressenter och statens agenter i utvecklingen av Kaliforniens agribusiness-landskap . P det andra omr det har jag studerat hanteringen av heml sa i det offentliga rummet, anv ndandet av offentliga rum f r politiska uttryck och protest, samt de praktiker och strategier som anv nds av de polisi ra myndigheterna f r att vervaka och styra offentliga rum i liberala demokratier. P det tredje omr det har mitt huvudfokus varit relationen mellan politisk ekonomi och kulturella sedvanor i och ver geografiska rum. ...
Tankesmedjan april 1, 2016 Ingen kommentar » Följande artikel baserar sig på Heberlein-metoden, vilken handlar om att ta statistisk fakta ur sitt sammanhang och använda det för att ohämmat generalisera om stora grupper av människor samt deras politiska, kulturella eller religiösa traditioner. Alla klagomål på följande text kan riktas direkt till ... Läs mer ». ...
Vildväxande produktion är sådant som skördas eller samlas in i naturen utan att någon har odlat det, till exempel svamp och bär.. Produktionen ska komma från ett klart avgränsat område som godkänns av ett certifieringsorgan. Det ska också finnas en utredning för området som visar att insamlandet sker på ett uthålligt sätt utan att inverka negativt på miljö, djurliv eller människor. Utredningen ska innehålla en riskanalys.. Området får inte ha behandlats med otillåtna preparat de senaste tre åren före skörd. Områden som riskerar att förorenas blir inte godkända. Plockare och uppköpare ska visa hänsyn till lokala kulturella traditioner och människor som bor i området.. Alla led i hanteringen från insamlandet till försäljning eller förädling ska dokumenteras. Alla plockare ska registreras och bekräfta att de avser att följa reglerna för KRAV-certifierad produktion. All skriftlig information ska finnas på det språk som plockarna förstår.. Kontroll sker ...
Han kom att tänka på resan han gjorde tillsammans med Karin. När de under några dagar uppehöll sig i Barcelona och fick för sig att de skulle gå på tjurfäktning. Chocken det blev. Speciellt för Karin, som inte klarade att se tjurarna lida. Tårar sköljde oavbrutet över hennes kinder. Hon orkade inte se sargade tjurar rusa omkring med blödande sår från långa pilar instuckna överallt i nacken. Som tur var hade hon en keps hon kunde gömma sig under. Publiken runt dem bligade på henne så det räckte ändå. Inte för att han skämdes å hennes vägnar, men det var säkert inte populärt att komma dit och så uppenbart, helt utan att säga något, öppet kritisera deras kulturella traditioner. Till råga på allt var matadoren en urusel sådan. Han misslyckades flera gånger att träffa rätt med svärdet, vilket fick till följd att den för tjuren i det läget befriande döden, drog ut på tiden, fasansfullt och onödigt länge. Publiken buade högt och slängde diverse ting ner ...
Debatt Det är mycket hög tid att sätta stopp för relativiserandet av grundläggande värderingar och att försvara den snart tusenåriga svenska kulturella traditionen att skydda våra kvinnor från våld och övergrepp. Det som nu sker hotar att helt destabilisera landet. Det skriver Lars Bern, känd veteran inom det svenska näringslivet. För att få ett rätt perspektiv […] ...
undervisningen kommer vi att arbeta med sagor och berättelser genom att läsa texter högt och sedan återberätta den.vi kommer att jobba i grupper med olika läsförståelse övningar,reflektera över traditioner ,kulturella företeelser och samhällsfrågor i området där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.,. ...
varit en stor del av hennes liv. När hon var 12år kom hon ,genom sin pappa Jack Sylla (trummis och lärare på Urkraft), till Sverige och Urkraft blev på ett självklart sätt en plats där hon kunde vidareutveckla sin dans och ta del av sin kulturella tradition. Hon har tagit klasser i allt från västafrikansk dans till AfroStreet, Dancehall, Azonto mm.. Aisha är en mycket talangfull och engagerad dansare och undervisar nu på danskursen Dancehall-Teens på Urkraft som är en specialinriktad Dancehall kurs för unga dancehall-lovers!. ...
Vi kan förfäras av denna kulturella företeelse som fortfarande tillsammans med flameco är en av de stora traditionella spanska kulturella traditionerna.
Kadhammar nämner etnicitet, religion och kulturella skillnader i samma mening vilket verkar tyda på att han ser sambandet mellan etnicitet och religion och mellan etnicitet och kultur. Även om pigmenteringen inte påverkar ens religiösa grubblerier eller kulturella bakgrund så är minst 90 % av alla svenska muslimer araber och afrikaner. Och det är ytterst sällsynt att herr Svensson kastar ut dottern från balkongen för att försvara sin och familjens hederoch kultur. Alla svarta är inte muslimer men bland muslimer finns väldigt många svarta, och det är den muslimska religionen & kulturen med bl.a. den förargelseväckande klädseln a la Ku Klux Klan som skapar kulturkrockar ...
Den 28 februari 2019 är det dags för årets Kultur för hälsa-konferens. Deltagarna kommer att få ta del av forskning och exempel på hur kultur kan användas för att främja hälsa.
Hur kulturen och den nya tekniken kan mötas i skapandeprocessen och på scen. En serie frukostföredrag om den nya teknikens intåg i kulturvärlden.
Samtidigt får Region Skåne en halv miljon kronor för försöksverksamheten av regeringen, skriver socialdepartementet i ett pressmeddelande.. Enligt socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (m) är förhoppningen att kultur på recept ska ge nya insikter i hur kultur, på ett mer uttalat sätt, kan vara en del av rehabiliteringen för sjukskrivna.. Målgruppen är i första hand patienter inom diagnosgruppen lätta och medelsvåra depressioner, stress samt långvarig smärta. ...
Beteenden, kultur, tankar och maktstrukturer kan ställa till med mycket problem när man försöker gå agile. Henrik Kniberg beskriver här hur kultur och annat fungerar på Spotify som är ett föredöme på skalat agilt.. ...
Hur kulturen och den nya tekniken kan mötas i skapandeprocessen. En serie frukostföredrag om den nya teknikens intåg i kulturvärlden.
Having grown up all over the world, I have experienced a wide variety of cultural influences, and have a very special appreciation for what makes people unique.
Having grown up all over the world, I have experienced a wide variety of cultural influences, and have a very special appreciation for what makes people unique.
Having grown up all over the world, I have experienced a wide variety of cultural influences, and have a very special appreciation for what makes people unique.
Det bästa är att kunna sammanföra människor som tillför värde både för varandra och företaget. Att hitta rätt personer för uppgifterna och för de roller som behövs kan ibland kräva att man tar hjälp av experter när man rekryterar företagets styrelse.. Ibland är det nödvändigt att se över ett generationsskifte eller en kompetensutväxling för att komma vidare. Man behöver fler i styrelserummet med innovativ och nytänkande framåtanda och det är viktigt att se till så att alla medlemmar i styrelsen kompletterar varandra och att det finns handlingskraft så alla bidrar med det de är bäst på för att nå de mål man satt upp för framtiden.. Startar man upp ett nytt aktiebolag så kan det vara bra att tänka igenom sin styrelse och lära sig mer om vad det handlar om. Vad man kan se i styrelserummen idag är att det är ofta brist på den digitala kompetensen och att det behövs större mångfalt, det vill säga kulturell bakgrund, kön och ålder och erfarenhet av att ...
Bokens olika kapitel presenterar litteraturen tematiskt och kronologiskt. Såväl författarskap som texter ges en politisk och kulturell bakgrund. Kapitlen erbjuder samtidsskildringar, texter, författarporträtt och gott om kreativa uppgifter. I det första kapitlet hittar du råd och tips om hur du på olika sätt kan arbeta med romaner, dikter och filmer.
Personalen har l ng erfarenhet av och stor kunskap om barn, intuitivt handlag, f rm ga att se barnet ihop med f r ldern och som en egen person. Stors ttra G rd har under alla r arbetat med familjer med olika kulturell bakgrund. F rutom den egna erfarenheten p Stors ttra G rd har vi tillg ng till v rdefull kultur-kompetens genom v r handledare, som tidigare arbetat som psykoterapeut p R da Korsets center f r torterade flyktningar. ...
BISKOPSG RDEN, ca: 10 minuters resa med sp rvagn fr n centrum, r en av 21 stadsdelsn mnder i G teborg med ansvar f r barnomsorg, skola, fritid/kultur, ldreomsorg inklusive ldreboende, samt funktionshinder/individ- och familjeomsorg. D rut ver har Biskopsg rdens resursn mndsuppgifter f r hela Hisingen, med enhet f r spr k- och integration, familjehemsenhet, barn- och ungdomshem, ungdomsmottagning och psykologenhet. I stadsdelen bor omkring 25000 inv nare och f rvaltningen har c:a 1500 anst llda. I Biskopsg rden vill vi ge en bra service med m ngfald i arbetslivet, d rf r v lkomnar vi s kande med olika etnisk och kulturell bakgrund. Mer information om v r stadsdel finner ni p ...
Projektet baseras på antagandet att de underliggande faktorerna som påverkar mänskligt beteende, som till exempel ålder, erfarenhet, attityd och kulturell bakgrund, är samma oavsett transportslag. Antagandet har möjliggjort framtagandet av modellen, so...
Runt om i Stockholmsregionen myllrar det av grupper och föreningar som träffas för att lära och utvecklas tillsammans!. Till oss söker sig personer med skiftande ålder, kulturell bakgrund och intressen. I samarbete med Medborgarskolan anordnas studiecirklar inom litteratur, teater och släktforskning men också inom ämnen som körkortsteori, hälsa och hiphop!. ...
Kursen ger kunskaper om olika kulturer och livsåskådningar och dess påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg, liv och död. Man får träna sin förmåga att uppfatta, tolka och värdera etiska och existentiella frågor samt förmågan att kommunicera med och bemöta människor i olika sociala och kulturella sammanhang.. Hemsjukvård (100p) ...
Att läsa - tolkandet fortsätter. Det är alltså sällan så enkelt som att vi läser precis som det står. Ibland fungerar det nog, för allt är inte otydligt. Vissa saker är universella och så djupt mänskliga att de förmodligen aldrig förändras. Men i det stora hela påverkas vår förståelse av en rad faktorer. Några av dessa är:. - Vår egen livserfarenhet. Vi präglas av vår tid, kultur, bakgrund och språk. Och av den tolkningstradition vi är vana vid.. - Språkets komplexitet. Ord får i många fall olika betydelse beroende på sammanhang. Deras betydelse kan också glida och förändras över tid. Ytterligare en svårighet är att liknande uttryck kan förmedla olika budskap beroende på vilken litterär form det är fråga om.. - Ofullständig kunskap. Oavsett om det var Gud som talade och verkade i det vi läser, eller inte, så skedde det i tider och kulturella sammanhang som vi idag på många sätt är främmande inför. Vi vet inte exakt hur människor tänkte för ...
Språket är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk ger flera perspektiv på omvärlden, ökar våra möjligheter till kontakter och ger oss större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom många skilda områden såsom politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför även våra möjligheter att vara en del i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.. ...
För att acceptera att studier av schimpanskultur kan ge insikt i mänsklig kultur måste vi redan ha accepterat en högst specifik (livligt debatterad) föreställning om vad kultur är, och vad det innebär att vara människa. Eller, för att säga det på ett annat sätt, chimpansstudier kan ge insikt i mänsklig kultur om och endast om vi redan har accepterat att chimpansers och människors kultur inte skiljer sig så mycket åt - med andra ord, vi har redan accepterat vad vi försöker bevisa till att börja med. (To accept that studies of chimpanzee culture can illuminate human culture, we already have to accept a particular (highly contested) notion of what culture is, and what it is to be human. Or, to put it another way, chimpanzee studies can illuminate human culture, if, and only if, we have already accepted that chimp culture and human culture are not that different - in other words, we have already accepted what we set out to prove in the first place.) ...
Kan och vill vi förvalta Hvens natur och kulturvärde lokalt? Det var temat på en träff med berörda parter från ön, kommunen och länsstyrelsen på Backafallsbyn den 6 april.. Orsaken till denna träff var att vi nu återigen står inför ett misslyckande i uppgiften att förvalta öns natur och kulturvärde och att detta från olika…
Läsandet som kulturell praktik och de litterära institutionerna: skola, förlag och bibliotek. Barnlitteratur och läsning är så mycket mer än det materiella objektet läsaren håller i sin hand. Vägen dit, till läsaren, är ett underutforskat område. Hur ser de kanaler ut som förmedlar barnboken till barnläsaren? Vilken roll spelar förlag, folk- och skolbibliotek, bokprat, läsrörelser, läsfrämjande kampanjer, barnbokskritik, litterära priser? Vilka diskurser kring barn och barndom formar litteraturförmedlingen? Går det att urskilja några paradigmskiften då det gäller förmedlandet i de olika läsfrämjande institutionerna? Vilken roll har ny teknik haft för att skapa arenor för bokens möte med barnläsaren? Hur samspelar skola och bibliotek med andra institutioner? Vilka redskap har barnlitteraturforskningen för att undersöka det barnlitterära fältet och läsandet som kulturell praktik?. Barnboken. Tidskrift för barnlitteraturforsknings välkomnar proposals och ...
Uppsatser om CULTURAL VALUE. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.
Transkulturell psykiatri av Sofie Bäärnhielm.. Människor med vitt skilda bakgrunder och olika sätt att berätta om psykisk ohälsa och sina problem kommer till psykiatrin idag. Många har erfarenhet av krig, tortyr och andra svåra livsomständigheter.. I boken beskrivs kulturella faktorera betydelse för bemötande, diagnostik och behandling av olika psykiatriska tillstånd. Fokus ligger på kommunikation och att känna igen och förstå psykisk sjukdom trots kulturella skillnader. Bokens målgrupp är studenter, yrkesverksamma inom vård och omsorg och andra intresserade.. Sofia Bäärnhielm är psykiater och enhetschef på transkulturellt centrum som är en verksamhet inom Stockholms läns landsting. Hon har varit rådgivare kring kulturella aspekter vid utvecklingen av den internationella psykiatriska diagnoshandboken DSM-5.. ...
Att vägra se den kulturella aspekten av händelserna i Köln är imbecillt, förljuget och ett hån mot alla män. Jag minns själv hur jag i mycket unga år blev förolämpad av en debattartikel, författad av miljöpartister, som efter en mångkulturell gruppvåldtäkt förklarade att etnicitet naturligtvis var helt irrelevant och att gruppvåldtäkter helt enkelt var en manlighetsrit. Det är så oerhört fegt av dylika personer att endast ge sig på vita, män, och naturligtvis helst vita män. Som vit man och dessutom nationell, anser jag att kvinnor ska ha samma rättigheter som män, samma lön för samma arbete, och ska kunna röra sig överallt utan att riskera att trakasseras eller våldtas. Kampen mot massinvandringen och islamiseringen handlar faktiskt också om att värna dessa rättigheter, även om dessa intersektionella feminister gärna talar om att nationella utnyttjar kvinnor som slagträn för sin förfärliga främlingsfientlighet ...
Smärta och beteende hänger alltså ihop. Beteende är någonting vi lär oss och utvecklar via vår sociala omgivning när vi växer upp. Att inte bara behandla sjukdomen utan även hela människan, att ha det holistiska tänket i patientbesöket, att möta patienten där den befinner sig, är viktigt att tänka på för alla vårdgivare. Det är således viktigt att vi försöker förstå patienterna vi träffar. I sjukvården träffar man många olika människor med olika bakgrunder och kulturer. I Sverige är 18,5 % (nästan 1,9 miljoner) födda i ett annat land (SCB, 2018). Att förstå hur de kulturella aspekterna kan påverka smärtupplevelsen är därför av stor vikt.. Sociokulturella aspekter. Hur vi människor reagerar på smärta - som i sin tur skapar ett smärtbeteende - beror på de kulturella och sociala omständigheterna vi växer upp och befinner oss i. Vår kultur påverkar hur vi uttrycker smärta, och de sociala normerna bestämmer vad som är rätt och fel gällande ...
I dag har Polismyndigheten i Västra Götaland fått 25 nya medarbetare. De representerar 19 olika nationaliteter och könsfördelningen motsvarar hälften män...
Kursen ger en introduktion till området Dövstudier och innefattar viktiga begrepp och teorier som används inom detta område. Kursen tar upp hur döva och teckenspråk är integrerade med varandra och utgör del av den mänskliga mångfalden och hur samhället bemöter och har bemött döva och teckenspråk ur olika sociala och kulturella aspekter över tid. Kursen behandlar även olika aspekter av teckenspråkslitteratur och dess roll som ett uttryck för dövkultur och förmedling av traditioner.. ...
Kursen ger en introduktion till området Dövstudier och innefattar viktiga begrepp och teorier som används inom detta område. Kursen tar upp hur döva och teckenspråk är integrerade med varandra och utgör del av den mänskliga mångfalden och hur samhället bemöter och har bemött döva och teckenspråk ur olika sociala och kulturella aspekter över tid. Kursen behandlar även olika aspekter av teckenspråkslitteratur och dess roll som ett uttryck för dövkultur och förmedling av traditioner.. ...
I slöjdundervisningen ska eleverna utveckla sin medvetenhet om olika estetiska, materiella och kulturella traditioner och uttryck. På så vis ska eleverna även utveckla förståelse för slöjd, hantverk och design i olika kulturer, både historiskt och nutid (Skolverket 2010). Sveptekniken kommer här in naturligt därför och är enligt Professor John Granlund 1901-1982 en flertusenårig teknik som funnits och finns i spridda delar i världen. Det finns belägg för att tekniken funnits i Sverige sedan vikingatiden (J, Granlund. 1942). Det finns en avhandling i Kulturvård, gjord vid Göteborgs Universitet i ämnet svepteknik. Genom att överföra och anpassa undersökningsmetoden i avhandlingen till skolmiljö kan elever och lärare blir tidsresenärer i arbetet med svep. Utgångspunkten i uppsatsen är ett historiskt materia som undersöks genom att den bakomliggande hantverksmässiga handlingen återskapas. Hantverk är då ett medel att undersöka historien. Utövandet av hantverket ...
Vita hästar i mytologin (vit färg är mer sällsynt än andra färger på hästar) har en speciell mytologisk betydelse i olika kulturer runt om i världen. En vit häst associeras ofta med Trundholmsvagnen (även kallad Solvagnen), med krigshjältar, med fertilitet (med uttryck i såväl ston som hingstar), eller som en frälsare vid tidens slut, men andra tolkningar finns också. Såväl verkligt vita hästar som mer vanliga skimlar identifieras som vita i olika religioner och kulturella traditioner. Sedan antiken har man tillskrivit de vita hästarna exceptionella egenskaper som del i olika myter, de flyger till exempel med sina vingar över världen (som i fallet med Pegasus i den grekiska mytologin), eller har horn (som i fallet enhörning). Som en del i dessa legender kan hästen vara försedd med flera huvuden (till exempel har Uchchaihshravas i den hinduiska mytologin sju huvuden) eller åtta ben som Sleipner i den nordiska. Ibland uppträder hästen i grupp och ibland ensam. Det ...
En kurs om att leda förbättringsarbete och framgångsrikt driva förändringar i en organisation Kursen ger kunskaper om hur man leder förbättringsarbete och säkerställer att avsedda förändringar framgångsrikt blir genomförda. Att lyckas med förbättringsarbete handlar i stor utsträckning om att få människor att förstå och skapa kvalitetskultur. Detta är ofta svårt samtidigt som verktygslådan inom kvalitetsområdet historiskt innehållit mycket få hjälpmedel för detta syfte. Tyvärr misslyckas därför många förbättringsprojekt just genom att man underskattar eller helt missar de mellanmänskliga och kulturella aspekterna. Genom att förstå hur människor reagerar vid förändring kan eventuella problem ofta förutsägas och förebyggas. Det finns även en mängd tekniker och metoder som kan tillämpas utifrån detta perspektiv för att engagera och övertyga människor samt för att undvika förändringsmotstånd och andra negativa reaktioner.
The motivating concern behind this article is that women, in the diversity of their ages, life situations, cultural traditions of gender and actual sexual connections to men, are still marginalized by prevailing approaches to HIV and AIDS. Safer sexual practices for women, within social contexts and actual sexual relations with men, are not being approached in ways that engage womens (or their male partners) active involvement.. Hämta publikationen i PDF. ...
Kursen omfattar fördjupad kunskap om hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens organisation och styrning samt en orientering om samhällsekonomi. Organisations- och ledarskapsteorier studeras där klass, genus, ålder och kulturella aspekter beaktas. Kunskaper om förbättrings-, kvalitets- och forskningsarbete inom vården fördjupas. Arbetsrelaterad ohälsa/prevention studeras och problematiseras. Sjuksköterskans funktion som ledare av omvårdnadsarbetet utifrån evidensbaserad kunskap studeras. Fördjupning görs i pedagogiskt arbete relaterat till såväl patienter som medarbetare. Yrkesmässig handledning behandlas under kursen. Multidisciplinär samverkan på alla nivåer behandlas samt lagstiftning relaterat till kursens innehåll. Kursen ger även en orientering i kvantitativ forskningsmetod.
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:. - Förstå och diskutera centrala frågor av ingenjörers betydelse i samhället.. - Förstå teknikens roll i samhället, och dess roll för att nå ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.. - Vara medveten av och visa hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.. - Vara medveten om människors ansvar för hur tekniken används, inklusive sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter.. - Vara medveten om etiska och kulturella frågor och skillnader i en internationell miljö.. - Diskutera och leda diskussionen på hög nivå om dem ovan nämnda ämnen, presentera argument baserade på vetenskapliga resultat.. ...
Introduktionen till marknaden av Agata Leszkiewicz och Christian Orrego Silvander från Business Sweden i Toronto visade på de stora likheterna vad gäller (företags)kulturella aspekter, demografi, decentralisering och kostnader i sjukvårdssystemet, digitaliseringsbehov särskilt inom distansvård, då tillgänglighet är lika stor utmaning som i Sverige med långa vårdköer och effektiviserade sjukhus med få sängplatser. De tre stora skillnaderna mellan länderna är den geografiska storleken, de stora läkemedelskostnaderna och de höga läkarlönerna i Kanada. ...
Jag själv-som både teoretiskt intresserad och som presumptiv företagare som skulle kunna skapa nya arbetstillfällen om demokratin skulle fungera även för min fördel,ömsesidigt,i den anda som även Stern lyfter upp i sin diskussion om frihet att utvecklas och kunna påverka i en demokrati i strävan efter social mobilitet och människovärde-vill lyfta upp även den kulturella aspekten eller perspektivet på denna diskussion om vinster/vinstförbud inom den svenska välfärden.Enligt mig är det inte enbart fråga om svensk välfärd-välfärdssamhälle uppstod ursprungligen ej här utan svenska politiker följde efter de tanke-och ekonomi-influenser som har blivit till annanstans.Detsamma är med den svenska modellen: den generella,skattebaserade finansieringen av välfärden organiseras på många olika sätt annanstans i världen.Gemensamt för alla dessa har dock varit den ekonomi-teorin som man tillämpat-tex. där vinster ses enbart ur finansiellt resursperspektiv som ...
Den traditionella sektorn består av människor och företag som sysslar med fiske som anknyter till kulturella traditioner. Till exempel har vissa ursprungsbefolkningar rätt att fiska annars fridlysta fiskar eftersom det är en del av deras tradition. Dock får de oftast endast använda sig av sina traditionella metoder för att göra detta ...
I akademiska sammanhang betecknas termen homogent samhälle av att ett samhälle helt, eller till största del, består av människor som delar samma etnicitet, språk, värderingar och kulturella traditioner. Japan nämns i princip alltid i sammanhang där homogena samhällen diskuteras, så hur går det egentligen för den asiatiska ö-nationen? Vi har utrett ifall den japanska modellen fungerar.. Japan består idag av 98.5% japaner medan koreaner och kineser utgör ca 0.5% vardera - övriga 0.5% utgörs av en blandning av nationaliteter, enligt officiella siffror från amerikanska CIA. Landet är världens blott tionde folkrikaste nation men förfogar trots detta över världens tredje största ekonomi, enligt Internationella Valuta Fonden. En position som landet förväntas försvara åtminstone fram till 2020 enligt en prognos från Statistics Times.. I tidigare nämnda CIA rapport beskrivs Japans ekonomi som väl utvecklad tack vare statens goda samarbete med den privata sektorn, att ...
Vecka 39 lanseras Mood Stockholms nya höstkampanj Speak with style. Som ett led i detta har Mood Stockholm samarbetat med modeforskaren Emma Lindblad som analyserar vad kläderna säger om personen som bär dem. Emma Lindblad forskar om modets identitetsskapande funktioner och sociala och kulturella aspekter, vilket även ligger till grund för alla analyser hon gör inom ramen för kampanjen. - Mode är en viktig kulturyttring och speglar hur vi förhåller oss till samhällets normer och formar även vår identitet. Våra klädval påverkar hur vi uttrycker vår personliga identitet och hur vi förstår oss själva och varandra, säger Emma Lindblad, forskare vid Centrum för modevetenskap vid Stockholms Universitet. Kampanjen presenteras i form av annonsering med 5-serie i tunnelbanan, digitala filmer och interaktiv instagramaktivitet. Instagramaktiviteteten innebär att den som under vecka 39 lägger upp en outfitbild på sin egen Instagram med hashtag #speakwitstyle får en snabbanalys av ...
Den djupt rotade diskrimineringen av kvinnor och flickor är en av huvudorsakerna till att hunger och fattigdom fortfarande existerar. Kulturella traditioner och värderingar gör att flickor anses mindre värda än pojkar. Eftersom en flicka så småningom ska gifta in sig i en annan familj anser många familjer att de inte är värda att investera i på samma sätt som pojkar. Därför får de inte samma tillgång till utbildning, mat och sjukvård som pojkar får.. Ofta får flickor stanna hemma från skolan för att arbeta i hemmet. Flickor ammas kortare tid än pojkar och när flickorna blir äldre får de fortfarande äta sist och minst. Pojkar vaccineras i större utsträckning än flickor. Varje år blir 14 miljoner flickor bortgifta innan de fyllt 18 år, vilket leder till att flickor får barn unga och att de får fler barn. För flickor mellan 15-19 år är den vanligaste dödsorsaken relaterad till graviditet.. ...
Som rekvisita har skådespelarna en överdimensionerad svart stol som vi tänker att det nog skall klättras och hängas i, jodå. Det mest centrala i scenografin är en stor vit trälåda med lock och luckor, vi förstår att det skall bli både in- och ut lekar i den, jovisst. Atmosfären känns trevlig och den jazziga musiken tilltalar mig på ett självklart sätt, men jag är inte sju år längre, jag tillhör inte målgruppen.. Det tar fyra minuter och tjugoen sekunder innan barnen skruvar på sig och börjar snegla på mig. Jag känner först en irritation över att de inte kan uppskatta lite kulturella inslag i sin lekfyllda vardag. Men tänker att det gör de faktiskt visst, barnen är med i teatergrupper, spelar piano och tillsammans besöker vi museum, kulturhus och ser föreställningar frekvent. Så vad är det då som skaver i dem just nu?. Den bistra verkligheten är att den här typen av föreställningar inte längre lever upp till dagens barns krav. Mimik, stora rörelser och ...
dejting 19 år kommunal Efter Psykfilm fick jag mail av dramatikern dejta yngre tjej namn. Det handlade om psykologin duckar för kulturella och sociala förklaringar till psykiska problem. Läs hennes brev. Vad tycker ni läsare?. dejting 19 år kille Tack för igår, det var kul att se Pianisten i ett sånt sammanhang. Jag är inte psykolog och är mer van att diskutera film med film-människor, där man mer fokuserar på berättartekniker, kamera tekniker, dramaturgi och bildspråk osv. Klart man pratar om karaktärer men det är oftast mer utifrån vad som funkar eller inte funkar. Ofta kan man då sakna den typ av samtal som var i går, en fördjupning av psykologin. Fast det var en sak som jag tänkte på: Den kulturella aspekten på filmen. Jag ville ta upp det igår men det fanns inte tid, men för mig handlar filmen väldigt mycket om kultur. Alltså hur kultur skapar en människa. Johan Cullberg pratade ju mest om barndom och mer traditionella psykologiska förklaringar till ...
Emellertid är det mer sannolikt att Andersson helt enkelt glömt bort det jag skickade in till hennes redaktion några månader innan, trots att det rönte en del debatt på så kallade sociala medier, och helt enkelt bara tog till vardagsrumsanalogin av en tillfällighet. Den är nämligen uppenbar i sin parallellitet men kommer givetvis inte med någon fullständig kongruens, vilket är något som sällan råder i humanvetenskaperna. Däremot finns det inte fog för att hävda det som Andersson gör då hon skriver att Likheten är dock falsk och därför blir slutsatserna motsatta. På detta vis gör hon nämligen samma smått autistiska kullerbytta som de svenska förtolkarna av libertarianism - hon bortser från den kulturella aspekten av det som byggt upp förutsättningarna för det både Andersson och undertecknad försvarar. Människor är inga tabula rasa och man kan inte se bort från de höga krav som sätts på den som vill vara produktiv medborgare i ett såpass avancerat land ...
Turismvetenskap är ett studie- och forskningsområde med helhetssyn där fysiska, ekonomiska, sociala och kulturella aspekter samspelar. Men turism är inte ett isolerat studieområde. Omvärldens sätt att fungera och omvärldshändelser har visat sig spela en avgörande roll för turismens och turistnäringens möjligheter och villkor. Därför är det viktigt att kunna sätta in turism i ett vidare perspektiv, med användning av kunskaper från olika samhällsvetenskaper. Turismvetenskap är därför ett inter-disciplinärt vetenskapligt ämne som har utvecklats vid Mittuniversitetet där samverkan mellan olika samhällsvetenskapliga områden bidrar till ämnets utveckling och innehåll ...
Turismvetenskap är ett studie- och forskningsområde med helhetssyn där fysiska, ekonomiska, sociala och kulturella aspekter samspelar. Men turism är inte ett isolerat studieområde. Omvärldens sätt att fungera och omvärldshändelser har visat sig spela en avgörande roll för turismens och turistnäringens möjligheter och villkor. Därför är det viktigt att kunna sätta in turism i ett vidare perspektiv, med användning av kunskaper från olika samhällsvetenskaper. Turismvetenskap är därför ett inter-disciplinärt vetenskapligt ämne som har utvecklats vid Mittuniversitetet där samverkan mellan olika samhällsvetenskapliga områden bidrar till ämnets utveckling och innehåll ...
Programpunkterna under vårt besök innefattade också vattenfrågan och vi gjorde en utflykt till Pátzcuaro-sjön som lider av stor påverkan från de närliggande samhällena. Vi fick ta del av delstatens program för att återställa sjösystemet vilket skulle kunna ha varit fokuserat enbart vid det ekologiska systemet, men som visade sig vara lika mycket socialt inriktat. Vattnet som förutsättning för allt liv blir tydlig i samhällen som lever av lantbruk vid sjöstränder och fiske. I Pátzcuaro är dessa näringar dessutom kopplade till de djupt rotade religiösa och kulturella traditionerna. Här går det inte att enbart arbeta med biologer för att återställa bra vattenkvalitet i sjön, utan för att förstå helheten bör även antropologer, limnologer, agronomer och kanske allra viktigast, människorna som lever av och vid detta vattensystem delta. Initiativet Pátzcuaro-sjön som vi fick höra om var ett spännande och komplext projekt som säkert många skulle kunna lära ...
Uttrycker människor alltid sitt lidande utifrån de diagnostiska kriterierna vi utgår ifrån när vi sätter diagnos? På den här nätverksträffen pratar vi om kulturella aspekter på psykisk ohälsa.
Ett sätt att göra det på är som Jönköpings kommun, se på vad som är viktigt för berörda parter för att förändra regler: http://bit.ly/hY2FVf. - তানভির Tan the Man (@TanvirMansur) February 27, 2011 ...
Jag är benägen att se kyrkklockors klang som en historisk och kulturell tradition etablerad under många år och som ett undantag från en regel att vi ska vara väldigt försiktiga med att släppa loss högtalarbudskap i det offentliga luftrummet. Skulle likabehandlingen av olika religiösa och andra budskap nödvändiggöra att dessa också ska ljuda över lika stora områden som kyrkklockorna är jag mera inne på att i så fall begränsa klockklangen än att släppa fram fler nya budskap av olika karaktär. Jag skulle faktiskt tro att även de flesta muslimer skulle ha förståelse för ett sådant undantag, men visst, jag kan ha fel ...
Kvällen avåts och dracks ur med förlaget på Kometen - måste ge ellerströms en eloge för det lyckliga valet av krog. Kometen har göteborgsk stil och kulturell tradition. Littvet drack alltid ett par öl på den krogen efter seminarierna förr. Samtalet blev roande och informativt. Nu kan jag skilja Mattias Fyhr från Lars Fyhrs son med samma namn. Elizabeth Mansén och Jonas Ellerström visade båda upp sina insikter och kunskaper om stort och smått i universitets- och förlagsvärlden. Det är en intim värld. Marie var lika go som vanligt och Erik likaså. Clara hade en stilfull retrolook - 60-tal. Kul och med gothmönster på klänningen ...
Anders Bengtsson, lärare på Högskolan i Borås, har i höst gett sig iväg på en bilresa genom USA för att studera olika sätt att undervisa i matemati...
Örebro universitet Hälsoakademin Examensarbete i Hörselvetenskap VT 2011 Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten Författare: Maya Alberthson
Ingrid Fioretos är etnolog och verksam vid institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Möten med motstånd är hennes doktorsavhandling. Med smärta, oro och ångest söker patienter sig till vårdcentralen för att få lindring, men symtomen de uppvisar är ofta diffusa och det är svårt för vårdpersonalen att hitta någon medicinsk förklaring till deras besvär. Ingrid Fioretos har följt personalen på en vårdcentral i Malmö i deras strävan att hitta möjliga behandlingsformer för dessa patienter. Hon beskriver hur patienterna uppmanas att själva ta ansvar för sin situation, men att samtidigt ta detta ansvar på rätt sätt. Patienterna utbildas till att både vilja och välja att leva hälsosamma liv, även om deras livssituation för övrigt upplevs som svår. I den hälsoinformation som ges på vårdcentralen finns moraliska undertoner som bygger på en lång tradition av synen på kropp och hälsa. Avhandlingen handlar om hur kultur, klass och kropp uttrycks ...
När friheten skall försvaras genom att friheten skall begränsas för dig och mig så vet vi att vi är på fel väg. Lyssna noga främst på de borgerliga ledamöterna i riksdagen som säger att de personligen anser att lagen är fel men ändå kommer att rösta för den.... Politiker som röstar mot bättre vetande och mot sin personliga övertygelse kan bara förekomma i ett land där det inte har någon betydelse. Riksdagsmännen ser sig bara som röstboskap...frågan är bara åt vem..och det är inte det svenska folket.... Jag har försökt hitta något i folkpartietets och centerpartiets partiprogram som säger att partiet är för kontroll och övervakning av medborgarna ...
Det är en mycket komplex fråga, beroende på att man då måste kunna bevisa varje enskild händelse. Min personliga övertygelse (och Mormonkyrkans) är att den är sann, men man måste ta hänsyn till alla olika översättningar, förlorade textdelar, medvetet lagt till text, tolkat översättningen lite felaktigt då en del ord får ändrad betydelse genom århundraden…
Alla idrottsprestationer styrs av ens personliga övertygelse. För att utmärka sig i någon sport måste du fast tro på dig själv; du måste vara passionerad för att vinna. Mest av allt måste du ha förmågan att helt fokusera dig på vad du gör för tillfället oavsett vad som händer.. För att bli en vinnare i sporten skytte behöver du bra pålitlig utrustning. Valet av skyttekläder kommer från Monard Shooting. Den speciella utformningen och användningen av ett nytt konstruerat material optimeras komfort, flexibilitet och garanterad stabilitet i flera år.. Vill du bli en vinnare? Get Dressed For Success! ...
Haninge kommun kommer att påbörja en utbyggnad av stadskärnan runt Haninge Kulturhus. Visionen för Haninge är att den nya stadskärnan ska bli en interkulturell plats för fysiska möten som alla kan delta i, med kulturen som hjärta och permanent del av infrastrukturen. För att få hjälp med bla en omvärldsanalys vände sig Haninge kommun till Intercult. Man vill även ha hjälp med att hitta goda och inspirerande exempel på hur kultur och samhällsbyggnad kan samarbeta ...
Tankar kring hur Sverige förändrats från 50-talet och framåt.. Embryot till individualiseringen av samhället började någon gång på femtiotalet med amerikanskt kulturellt inflytande och en ny ungdomskultur och efterkrigstidens högkonjunkturs blandat med välfärdssamhället. Men som du skriver var födseln för individualismen i slutet av 60-talet med studentuppror, hippierörelsen och vänsterliberala influenser. Du-reformen infördes i talspråket. Samtidigt som Sverige fortsatte att gå framåt i ekonomi och jämlikhet. Men om du menar att de som var runt 20 år i slutet av 60-talet förväntades välja sina liv och de färdigpaketerade lösningarnas tid var förbi så vill jag nog invända en aning De som var 20 år då, alltså drygt 70 år nu, fortsatte nog till mycket stora delar att välja trygghet och fasta karriärer och arbeta i samma yrke väldigt länge, åtminstone bland folkmajoriteten i Sverige. Folkhemskollektivismen var fortfarande stark. Även om den började ...
Som med alla varumärken är ditt Employer Brand ett löfte som du måste leva upp till. Därför kan det finnas anledning att genomlysa hur kultur, värderingar, prestation och processer fungerar. Och hur den övergripande visionen och varumärkesbyggandet rimmar med ditt employer brand. Är det sammantagna uttrycket, internt och externt, meningsfullt, sammanhållet och tillräckligt framåtlutat?. Vi talar idag om att medarbetare och varumärke är verksamheters främsta tillgångar. Att arbeta sammanhållet med dessa två delar kan skapa ett tydligt försprång gentemot andra på marknaden.. ...
Det kommer att vara ett forum både för nyfikna svenskar, resenärer och för boende i Thailand där man kan diskutera och ställa frågor kring allt som har med Thailand att göra. Varesig det rör sig om landet som resmål, att flytta dit eller bo där, eller om du bara är nyfiken på hur kulturen eller landet fungerar ...
David Nyman, journalist och författare, talar om samhällsbildens förändring genom robotikens framväxt och hur kulturen speglar den. Robotens kulturella förflyttning från förintare till frågeställare hade varit otänkbar för trettio år sedan, menar han. Inspelat den 28 mars 2017 på Skånes universitetssjukhus, Lund. Arrangör: Kungliga fysiografiska sällskapet.
Hur kulturen kan få mer pengar, från andra håll än det offentliga stödet som aldrig kan eller ska räcka till allt, har jag skrivit om förut. Liksom att nyskapande kultur behöver utrymme för att nya idéer i framkanten ska kunna inspirera fler. I en insändare, publicerad i veckans Mitt i, skriver jag om vad vi…
Having grown up all over the world, I have experienced a wide variety of cultural influences, and have a very special appreciation for what makes people unique.
Boken inleds med en definition av begreppet kulturkompetens och fortsätter med den modell för kulturkompetens som utvecklats av författaren under namnet trappstegsmodellen. Modellen hjälper till att bestämma studentens/sjuksköterskans egen nivå av kulturell kompetens i mötet med olika patienter. För att skildra komplexiteten i olika möten har författaren utgått ifrån patientfall som speglar olika kulturella perspektiv så som etnicitet, religion och sexuell tillhörighet. Innehållet är pedagogiskt upplagt genom att varje kapitel börjar med kunskapsmål och nyckelord för det aktuella området. Kulturkompetent omvårdnad tar även upp problematik som kan uppstå mellan medarbetare med olika kulturell bakgrund. Bokens disposition medger att varje kapitel kan behandlas enskilt. Boken kan användas återkommande genom hela sjuksköterskeutbildningen på såväl grundläggande som avancerad nivå. Den kan även med fördel läsas av hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i ett ...
Ett utbyte inom Linnaeus-Palme ger dig en meriterande utbildning med internationell erfarenhet. Det breddar din kompetens genom tillgång till andra kunskaper, erfarenheter, traditioner och sätt att lösa problem. Du får möta lärare och studenter inom samma ämnesområde, men med en helt annan kulturell bakgrund och akademisk tradition. Det ger dig också möjlighet att dela med dig av dina egna kunskaper och knyta kontakter. Ett ömsesidigt utbyte.. Utbytet är en del av din akademiska utbildning och studierna utomlands ska därför tillgodoräknas efter att du kommit tillbaka till Sverige. Tiden för utlandsvistelsen är minst 12 och högst 40 veckor och du får ett stipendium som baseras på utbytesperiodens längd ...
Familjehems-gruppen i Järfälla kommun arbetar med att rekrytera, utreda och utbilda nya familje-hem för barn och ton-åringar. Vi arbetar också med att följa upp, stötta och vägleda familje-hemmen.. Familjehems-gruppen söker familjer, par eller ensam-stående som kan ta emot barn eller ungdomar i sitt hem. Eftersom behoven ser olika ut så eftersöks olika slags familjer. Du kan bo i ett hus på landet såväl som i en lägenhet i staden. Du kan ha en annan kulturell bakgrund och ha en liten eller stor familj. Det viktigaste är att du har utrymme, tid, och tåla-mod.. Alla som vill bli familje-hem måste först utredas grundligt. Det gör vi utifrån barnets bästa. Första steget är att du/ni får fylla i en intresse-anmälan och svara på några frågor. Vi kräver att man har en stabil livssituation. ...
Nu ska det kort redogöras om ett inkluderande samhälle. Folk idag säger att de vill ha ett inkluderande samhälle. Men hur skulle det vara? Uppenbarligen skulle det inte tolerera negativism avseende samband med ras, kön, religion eller kulturell bakgrund. Så alla identitetsgrupper skulle vara lika representerade och värderade i alla viktiga sociala miljöer. Det är LÄS MER. ...
Entré Ungdom är ett aktivitetshus för barn och ungdomar. Vår värdegrund är respekt, ansvar och profession. Våra kännetecken är kraft, vilja och kärlek.. Vi verkar för att det ska finns något för alla, oavsett kön, hemförhållanden, funktion, etnisk eller kulturell bakgrund. Allas värde står i centrum. Vi vägleder dig i svåra och i bra livssituationer. ...