AIM: This paper is a report of a study to describe the essential structure of the lived experience of living with severe chronic obstructive pulmonary disease (COPD) during the palliative phase of the disease. BACKGROUND: Chronic obstructive pulmonary disease is one of the most common diseases throughout the world. Shortness of breath, fatigue and cough are the most troublesome symptoms, and living with COPD often imposes limitations on daily living. The disease has a great impact on quality of life and affects the extent to which people can be active in daily life. METHODS: We conducted qualitative interviews of eight people with COPD and collected data over a 2-month period in 2003. Our patients were recruited from two pulmonary disease clinics in West Sweden. We used a phenomenological methodology to analyse the interviews. FINDINGS: Daily life for people with COPD is affected in several different ways. The patients described how their physical limitations forced them to refrain from ...
Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Ny rekommendation Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL diskuterades vid ett expertgruppsmöte som anordnades av
Kombinationsbehandling vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL): effekter av långverkande beta-2-stimulerare (LABA) tillsammans med långverkande antikolinergikum (LAMA) kontra LABA tillsammans med inhalerad kortikosteroid (ICS ...
... , innehåller nya rekommendationer för behandling av KOL. De nya rekommendationerna är framtagna av Läkemedelsverket i samarbete med en expertgrupp.
Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en detaljerad granskning av den sedan tidigare kända risken för lunginflammation med inhalerade kortikosteroider då de används vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).
KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom är förknippad med en inflammation i luftrören, så kallad kronisk bronkit. Senare i sjukdomsförloppet uppträder också sjukliga förändringar i de små luftvägarna, i svårare fall även i lungblåsorna. Det senare kallas lungemfysem. Emfysem kan också uppkomma utan samtidig kronisk bronkit. Tidiga symtom vid KOL är pip i bröstet, upprepade episoder av hosta med segt slem. Andra symtom är långvariga eller återkommande förkylningar, andfåddhet och täta luftvägsinfektioner.
Studenten skall efter genomgången kurs självständigt kunna:Kunskap och förståelseredogöra för, granska och argumentera för teorier, modeller och styrdokument med koppling till sjuksköterskans ansvarsområde inom astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och ha insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom omvårdnadsarbetet gällande astma och KOLFärdighet och förmågavisa förmåga att i samråd med patient och närstående identifiera, bedöma, planera, genomföra och utvärdera samt dokumentera evidensbaserad omvårdnad och i förekommande fall i samråd med andra yrkeskategorier gällande astma och KOLvisa förmåga att tillämpa pedagogiska modeller för att handleda, undervisa, ge stöd för att stärka patientens delaktighet och egenvårdsinsatser gällande astma och KOLvisa förmåga att initiera och implementera kvalitetsutveckling av omvårdnad vid astma och KOLVärderingsförmåga och förhållningssätttillämpa ett
KOL är en generisk term för kronisk bronkit och lungemfysemem - kronisk obstruktiv lungsjukdom i kronisk luftväg, kännetecknad av att utandningen hindras av en minskning av bronkierna. I kursen kommer en förstöring av lungvävnaden. Som ett resultat blir gasutbytet alltmer försämrat och organismen får inte tillräckligt med syre. Orsaker t
30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Distriktssköterskans erfarenheter av kroniskt obstruktiv lungsjukdom i primärvården : En kvalitativ intervjustudie.
Ladda ner 0 14 November World Chronic Obstructive Pulmonary Disease Day Medical Holiday Vector Medicine Illustration Illustrationer, Vektorer & Clipart Gratis eller för så lite som $0.20USD. Nya användare åtnjuter 60% rabatt. 77,182,617 foton online.
Pulmonary manifestations in smoking-related diseases: clinical studies with emphasis on chronic obstructive pulmonary disease and rheumatoid arthritis. Kristina Andelid, Göteborgs ...
Ladda hem artikel som PDF. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utarbeta riktlinjer för vård av kroniska sjukdomar. 2004 publicerades sådana riktlinjer för astma och KOL. Tidigare riktlinjer har haft som syfte att ge normer för behandling så att regionala olikheter i vården motverkas. Till detta har nu fogats uppdraget att ge stöd för prioriteringsarbete. Riktlinjerna för vård av astma och KOL är de första där detta uppdrag inkluderats.. Dokumentet består av en del som beskriver uppdraget och framför allt hur arbetet med prioriteringsunderlaget gått till, en del som utgör en medicinsk bakgrund som beskriver olika åtgärders evidens samt en rangordningslista där olika åtgärder ordnats efter angelägenhetsgrad som ett stöd för prioriteringsarbete.. Den medicinska bakgrundsdelen beskriver olika åtgärders evidens. Många åtgärder saknar emellertid väl grundad evidens. I sådana fall har det varit av stort värde att det nationella vårdprogrammet för KOL ...
Rökstopp är den mest effektiva behandlingen vid KOL trots detta fortsätter många patienter med KOL att röka efter att de har fått diagnosen. Detta kan vara frustrerande för både patienten och vårdpersonalen. Under 2005-2007 intervjuades därför patienter med KOL om deras tankar kring sin rökning och de faktorer som påverkade dem till att inte sluta röka. Ett bedömningsinstrument har utvecklats från dessa intervjuer och prövas i primärvården. Syftet är att identifiera faktorer som påverkar ett lyckat rökstopp samt underlätta dialogen mellan patient och vårdpersonal om rökning. ...
Beskrivning Vi söker dig som är legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut och som har ett intresse för forskning kring sjukdomen kroniskt obstruktiv lungsjukdom, med inriktning på fysiska tester och fysisk träning. Anställningen som doktorand omfattar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Doktorandprojektet Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL är idag en av våra vanligaste folksjukdomar. Även om KOL främst anses vara en lungsjukdom, så är det är det vanligt att personer som har KOL även har en nedsatt styrka och uthållighet i muskulaturen. Det finns därför rekommendationer om att inte bara lungfunktion utan även lårmuskelfunktion ska undersökas och bedömas vid besök i hälso- och sjukvården. Bakgrunden till detta är att forskning visat att det hos personer med KOL, oavsett lungfunktion, finns ett samband mellan lårmuskelfunktion och livskvalitet, användning av hälso- och sjukvård, gångförmåga samt dödlighet. Det aktuella projektet syftar i Fas 1 till att
Det är vanligt med överdiagnostik av KOL bland äldre, vilket kan leda till omfattande läkemedelsbehandling som inte utvärderas objektivt. Lungelasticiteten sjun
DIVISION Närsjukvård Agenda Baserat på nuvarande rekommendationer Icke farmakologisk behandling Farmakologisk behandling Symtomreduktion Riskreduktion Ko-morbida tillstånd
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga ...
Vad är KOL Vs. Astma? Astma och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) är båda kroniska sjukdomar som drabbar lungorna. Även om båda förhållanden ge drabbade att kämpa efter andan, de skiljer sig i ålder debut och möjliga orsaker. Statistik Enligt National Heart Blod och Lu
Kvinnan led av svår kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, astma och diabetes. Dessutom hade hon skolios och smärtor i ryggen.. Kvinnan skötte själv sin medicinering och när en av sjuksköterskorna i kommunens hemsjukvårdsteam kom för att se till henne var hon i det närmaste okontaktbar. Kvinnan satt visserligen upp på sängkanten men hon var blå om läpparna och såg drogad ut på ögonen.. Sjuksköterskan förstod att kvinnan hade tagit för många av de morfinliknande tabletter som hon hade tillgång till och uppmanade henne att inte ta fler av dessa.. Kontaktade inte läkare. Enligt kvinnans ena dotter, som har anmält fallet till Inspektionen för vård om omsorg, Ivo, ska sjuksköterskan ha uppmanat hennes mamma att åka till sjukhuset, vilket hon vägrade.. I stället för att kontakta en läkare sade sjuksköterskan till kvinnan att hon skulle larma om hon mådde dåligt. Hon informerades också om att en annan sjuksköterska skulle komma och besöka henne några timmar ...
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är ett sjukdomstillstånd som inte går att bota - men som går att lindra. För att underlätta i vardagen finns det möjligheter att själv påverka sitt tillstånd genom att äta rätt, motionera och slappna av. För dig som är närstående finns det också goda möjligheter att stötta och hjälpa den person i din närhet som är drabbad av sjukdomen. Här har vi samlat information för dig som lever med KOL, eller som är närstående till en person som lever med sjukdomen.
Oscroft NS et al. A randomised crossover trial comparing volume assured and pressure preset noninvasive ventilator in stage hypercapnic COPD. COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2010;7:398-403 ...
Socialstyrelsen har sett över de nationella riktlinjerna för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). De uppdaterade rekommendationerna innehåller vissa förändringar vid läkemedelsbehandling respektive träning vid KOL. 
Dödligheten i KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, har nästan fördubblats i Sverige på 20 år. 2300 personer avlider årligen. I Sverige finns idag minst 500 000 personer som fått diagnosen KOL.
Relanio (flutikason/salmeterol) för behandling av astma och KOL ingår i högkostnadsskyddet från och med den 12 december 2012. Vi bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ.. Vid astma är luftvägarna inflammerade och svullna. Svullnaden gör att det blir svårare för luften att flöda in och framförallt ut ur lungorna. Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en varaktig, långsamt tilltagande lungsjukdom som kännetecknas av ett ständigt nedsatt flöde i luftrören.. Relanio innehåller en fast kombination av den luftrörsvidgande substansen salmeterol och den inflammationsdämpande substansen flutikason. Inom läkemedelsförmånen finns sedan tidigare Seretide Diskus som även det är en fast kombination av dessa två substanser. Relanio har jämför bar effekt med Seretide Diskus i motsvarande styrkor, och ett lägre pris.. Mot denna bakgrund beslutar vi att Relanio ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.. Beslutet gäller från och med den 12 ...
Chiesi arbetar med att utveckla och tillverka läkemedel för människor med respiratoriska sjukdomar, däribland astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom), och att förbättra deras livskvalitet. Både astma och KOL kännetecknas av ett minskat andningsflöde även om de bakomliggande patofysiologiska orsakerna skiljer sig från varandra.. Enligt WHO:s senaste beräkningar lider 235 miljoner människor världen över av astma. 64 miljoner människor har KOL (WHO:s beräkning för 2004) och det förutses vara den tredje vanligaste dödsorsaken år 2030. Om inte åtgärder sätts in för att minska den vanligaste riskfaktorn, cigarettrökning, beräknas KOL-relaterade dödsfall öka med 30 % under de kommande 10 åren.1. ASTMA I KORTHET. Astma är en kronisk, inflammatorisk sjukdom som kännetecknas av återkommande respiratoriska symtom som andfåddhet, hosta, väsande andning och trånghetskänsla i bröstet. Under normala omständigheter kan luften flöda fritt genom lungorna. Under ...
Den bärande idén med den nya metoden är att inandade nanopartiklar fastnar på olika sätt i en frisk och i en sjuk lunga. Genom att mäta partiklarna som andas ut går det att få information om hur lungan mår. Förhoppningen är att metoden, som för patienten tar en kvart att genomföra, på sikt kan komma att användas kliniskt och därmed rädda liv, eller åtminstone bromsa sjukdomsförloppet. KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är en av världens dödligaste sjukdomar. Bara i Sverige är närmare en halv miljon människor drabbade. Att upptäcka sjukdomen KOL tidigt är ofta avgörande för att bromsa sjukdomsförloppet. - Genom att mäta mönstret som uppstår när vi andas in en viss typ av nanopartiklar kan vi få information om lungans struktur och funktion. Vi kan även upptäcka förändringar hos den som drabbats av lungsjukdom eftersom partiklarna fastnar på olika sätt i en frisk och i en sjuk lunga, säger Jonas Jakobsson, aerosolforskare som nyligen disputerat med en ...
Vid 39-årsåldern fick Arne Andersson diagnosen KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom. Ett liv som rökare sedan tonåren har satt sina spår. Arne berättar för Netdoktor att han försöker ta en dag i taget men erkänner samtidigt att han inte kan undvika att känna en viss sorg för att ha ådragit sig sjukdomen.
|p|Forskare vid Umeå universitet har upptäckt vissa enzymer i kroppen som kan bryta ned lungvävnad och orsaka eller förvärra kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. I blodprov kunde man se att koncentrationen av enzymerna var högre hos dessa patienter. Fyndet ger nya möjligheter att utvärdera symtom och prognos vid sjukdomen.|/p|
Forskningen inom kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) går framåt och nu har en svensk studie resulterat i att man hittat en ny diagnosmetod som gör att man kan
En femtedel av alla som drabbas av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, har aldrig rökt. Genom två omfattande studier hoppas forskaren Magnus Sköld hitta svaret.
Termen dysfunktionell andning (DA) beskriver personer som har sitt andningsmönster förlagt högt upp i bröstkorgen även i vila. Personer med DA har kroniska eller återkommande andningsbesvär som inte kan tillskrivas en medicinsk diagnos som till exempel astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Tidigare studier har uppskattat att cirka 10 procent av den vuxna populationen har dysfunktionell andning och att det är vanligare hos personer med astma och hos kvinnor.. -Man är ännu inte överens i forskarvärlden om en definition, diagnoskriterier eller behandling av DA. Detta är ett viktigt område att studera då tillståndet verkar vara vanligt förekommande och det ännu inte finns så mycket kunskap och forskning, säger Carina Hagman.. I det dagliga arbetet med patienter med oklara andningsbesvär är det av vikt att ha DA i åtanke i samband med bedömning och behandling för att ställa rätt diagnos och för att kunna erbjuda en adekvat behandling, menar hon.. -Symtom på grund ...
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och astma är stora folksjukdomar som orsakar betydande sjuklighet, stort lidande och i vissa fall för tidig död. KOL har också i studier visats vara gravt underdiagnosticerad då endast 20 procent av patienterna tros vara medvetna om sin diagnos.. Efterlevnaden av uppsatta rekommendationer och nationella riktlinjer har visat sig vara undermålig. Det nationella samlingsregistret för luftvägssjukdomar har tillkommit i första hand för att förbättra kvaliteten i omhändertagandet av dessa patientgrupper och säkerställa en likvärdig vård i olika delar av landet.. Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Regionstyrelsen Västra Götalandsregionen ...
Det finns otaliga olika lungsjukdomar och de kan orsaka olika felfunktioner i lungorna. Kronisk bronkit, kronisk obstruktiv lungsjukdom, sömnapné, astma och lungcancer är alla folksjukdomar som ingår i specialiteten för lungsjukdomar. På Eira får du experthjälp i samtliga fall.
Lider du av långdragen hosta eller pip i luftvägarna? Det kan orsakas av en underliggande lungsjukdom som astma eller en kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).
Fyra hostmediciner förlorar sin subvention den 1 oktober, däribland Mollipect. Det är en följd av LFN:s granskning av läkemedel mot astma, hosta och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).. - Förkylningshosta ger lindriga besvär och dessutom är effekten av medicinerna dålig. Därför är det inte rimligt att samhället ska subventionera hostmedicin. Pengarna som hittills gått till att subventionera dessa läkemedel kan istället användas till andra angelägna områden, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på LFN.. I maj i år granskade LFN subventionerna för drygt 50 läkemedel som används mot astma, hosta och kol. Från och med den första oktober försvinner fyra hostmediciner och tre läkemedel mot astma ur högkostnadsskyddet. När det gäller astmaläkemedlen var motivet till att ta bort subventionen att det i dessa fall finns billigare alternativ med lika bra eller bättre effekt.. Två beslut avseende Asmanex (astmaläkemedel) samt kaspelformen av ...
PExA utvecklar metoder för insamling av biomarkörer. Bolaget tillhandahåller insamlings- och mätinstrument, förbrukningsartiklar och övriga analystjänster vid undersökning av patienters lungor. Produkterna används främst vid behandling av luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Förutom huvudverksamheten erbjuds service- och support. Bolaget grundades 2014 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
Hanveden,. Professor Emma Bakers forskningsprofil var verkligen en intressant läsning! Hennes intresse för själva kosten verkar dock vara nära nollstrecket.. Uppenbarligen misstänker hon att högt blodsocker kan bädda för lungsjukdom och speciellt "chronic obstructive pulmonary disease (COPD)" som jag själv inte hört talas om som en diagnos men namnet talar kanske för sig själv och jag misstänker att det är någonting sådant jag mer lider av än själva hjärtat idag.. Det hela hänger kanske ihop med tanke på att man ofta har hjärt-lungavdelningar.. Just nu håller jag på att kärra jord i trädgården och då märker jag klart av begränsningen i både lungor och hjärta. Efter att ha varit ute hela dagen igår känner jag mig också lite "småsnuvig" idag på morgonen. När jag nu mätte fasteblodssockret var det 5.4 och där brukar det ligga. Det känns bra men om jag nu förstått Dr. Krafts bok säger inte detta så mycket ...
Vi hjälper dig med astma- och KOL-utredningar genom en spirometriundersökning. Långdragen hosta eller pip i luftvägarna kan orsakas av en underliggande lungsjukdom som astma eller en kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).
Alla kan påverkas av värmeböljor men du som är äldre, kroniskt sjuk eller har ett funktionshinder är extra utsatt.. Äldre personer är känsligare än yngre då förmågan att reglera temperaturen och känna törst försämras med åldern. Värmen gör att de ytliga blodkärlen vidgas så att du svettas mer. Den förlorade vätskan måste du ersätta. Får du inte i dig tillräckligt med vätska blir blodet mer koncentrerat och trögflytande. Risken för blodpropp ökar. För dig som redan har problem med hjärtat ökar också risken för hjärtsvikt i värmen.. Har du en kronisk sjukdom som demens, fysisk funktionsnedsättning, hjärt-kärlsjukdom, njursjukdom, astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) ökar risken för hälsoproblem vid värmebölja. Även du som har diabetes, övervikt eller allvarlig psykisk sjukdom bör vara extra försiktig i värmen.. ...
Mottagningen är till för dig som har astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Astmasköterskan hjälper dig att hantera din sjukdom.
Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av hjärt-kärlsjukdomar (biomarkör för PET-kamera). ...
Den danska socialstyrelsen föreslår att över en miljon danskar skall screenas för depression. Motiveringen är att depression är vanligt förekommande i samband med somatiska sjukdomar såsom hjärtsjukdom, stroke, kronisk smärta, diabetes, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), cancer, demens och epilepsi och att dessa patienters mentala hälsa därför också bör undersökas. Läs mer på Dagens Medicin ||…
Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av hjärt-kärlsjukdomar (biomarkör för PET-kamera). ...
Med forskningsprojektet BIG3 vill vi hitta bättre behandlingsmetoder och förbättra omhändertagandet av patienter med de tre stora folksjukdomarna: kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), kardiovaskulära sjukdomar och lungcancer.
Jämför med andra vårdgivare inom samma område. Certifierad Astma-allergi-KOL-mottagning Vissa vårdcentraler har särskilda mottagningar för dig med astma, allergi eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL. För ett säkrare resultat är det bra om du sitter ned och vilar i minst 15 minuter före provtagningen. Chansen att bli gravid minskar med stigande ålder och allt fler kvinnor väljer att förlänga sin fertila period genom att frysa in sina ägg tidigt i livet för att öka chansen att få barn senare. Här kan du själv boka läkartid. Bli patient hos oss Vill du lista dig hos oss? Hos oss får du:.. ...
Vi ger dig råd om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi, vi ger dig tips om medicinering. Vi gör även lungfunktionskontroller.
I dag kan KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, inte botas. Men sjukdomen kan behandlas och stora framsteg har gjorts de senaste åren.
|p|På årets Lungkongress i Örebro uppmärksammades två omfattande forskningsprojekt inom lungmedicin. Båda berör den dödliga lungsjukdomen KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, vilket därmed sätter agendan för vad som står i fokus inom området.|/p|
I Sverige finns 500 000 - 700 000 människor som lider av sjukdomen kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. En del benämner det till och med som en ny…
Vi utreder och behandlar stora folksjukdomar såsom kroniskt obstruktiv lungsjukdom och lungcancer. Vi utreder även andningssvikt och underventilation samt initierar behandling med ventilatorer, långtidsbehandling med syrgas och lungtransplantationer. Vi behandlar även patienter med pleuriter, pneumonier, empyem och olika inflammatoriska lungsjukdomar såsom sarkoidos och lungfibros. Patienter med astma och pulmonell arteriell hypertension sköts framförallt via öppenvården men enstaka fall behöver slutenvård.