För den permanenta tribunalen, se Internationella brottmålsdomstolen. Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien (ICTY) är en domstol i Haag i Nederländerna som har till uppgift att åtala och rannsaka misstänkta krigsförbrytare från det forna Jugoslavien. Tribunalen upprättades 1993 av FN:s säkerhetsråd med stöd av VI kap, artiklarna 36 och 37, FN-stadgan. Tribunalen är uppdelad på tre kammare (Trial Chamber) och en appellationskammare (Appeals Chamber), som dömer i överklagade domar eller beslut meddelade av de övriga tre. I varje kammare tjänstgör tre ordinarie domare som kan förstärkas med upp till sex tillfälliga domare. Appellationskammaren består av sju ordinarie domare, varav fem ordinarie domare från ICTY och två från Internationella Rwandatribunalen (ICTR). Dessa sju domare utgör även appellationskammaren för ICTR. Varje överklagande prövas av fem domare. Tribunalen dömer enskilda personer som begått krigsförbrytelser i det ...
Jämför priser på Fair Labelling and the Dilemma of Prosecuting Gender-Based Crimes at the International Criminal Tribunals (Häftad, 2015), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Fair Labelling and the Dilemma of Prosecuting Gender-Based Crimes at the International Criminal Tribunals (Häftad, 2015).
Nationalencyklopedin, Internationella krigsförbrytartribunalen i Haag. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/internationella-krigsförbrytartribunalen-i-haag ...
Tribunalen i Irak (arabiska: المحكمة الجنائية العراقية العليا; engelska: Supreme Iraqi Criminal Tribunal, SICT) är en Irakisk domstol för brott begångna av Saddam Husseins regim. Tribunalen upprättades 12 december 2003 som Iraqi Special Tribunal (IST) av Iraqi Governing Council (IGC), i sin tur tillsatt av Coalition Provisional Authority (CPA) CPA hade explicit givit IGC mandat att tillsätta tribunalen. Eftersom Irak var ockuperat som en följd av Irakkriget var tribunalens juridiska ställning problematisk och den ersattes med SICT, vars statut (regler) fastställdes, med mindre ändringar jämfört med de tidigare, av Iraks tillfälliga parlament 11 augusti 2005. Styrelsen av Irak hade då formellt överlåtits åt en övergångsregering, men landet saknade ännu en konstitution. Tribunalen skall bygga på irakisk lag och irakisk uppfattning om legitimitet, men tillämpar också internationell lag. Den har kompetens att döma irakier och personer bosatta i ...
Idag är alltså dagen då vi förhoppningsvis får klarhet i vad som skedde runt beslutet från Mercedes att köra sin 2013-bil i det uppmärksammade däcktestet efter Spaniens GP arrangerat av Pirelli. Det kan även dröja till i morgon innan vi vet vad som blir utfallet om överläggningarna drar ut på tiden.. Tribunalen, som funnits sedan 2010, har i uppgift att döma i mål som inte omedelbart kan hanteras av domarna vid en speciell tävling (I detta fallet Monaco då protesten lämnades in) och består av en president, Edwin Glasgow från Storbritannien och en vice president, Laurent Anselmi från Monaco. Tribunalen består också av en 12-mannapanel helt fristående från FIA i övrigt och där inge n av medlemmarna får vara från något av de representerades länder, d v s Tyskland eller Italien.. Tribunalens uppgift är enbart att komma fram till om ett regelbrott begåtts (inga övriga moraliska ställningstaganden) och ska därefter utdöma en ev påföljd som kan vara allt från ...
På den psykiatriska avdelningen på Mulago har jag träffat Ponsiano. Han är en psykologstudent som skriver sin master om trauma och anknytning på Makerere University. Han är en lugn, vänlig och intelligent man som bjöd mig på middag ikväll, och han är också före detta barnsoldat.. Ponsiano växte upp i norra Uganda och blev som sextonåring kidnappad av Konys Lords resistance army. Efter ett år lyckades han fly efter en strid. Pojkar från samma by som fångades samtidigt som honom, är nu efterlysta som högt uppsatta personer inom Lords resistance army. Ponsiano utbildar sig till psykolog för att kunna hjälpa andra som varit med om samma och värre saker, och vill när han är färdig starta en organisation som ska hjälpa unga som varit kidnappade eller födda i fångenskap. Flickor kidnappades och hölls som sexslavar, och barnen de födde blir ofta utstötta i samhällena eftersom de anses ha faderns spirit i sig. Ponsiano berättade att det generellt är lättare för ...
Här hittar du information om föredrag, seminarier och debatter som Amnesty har medverkat i rörande internationella brottmålsdomstolen, internationell straffrätt, arbetet mot straffrihet samt svensk lagstiftning om folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och tortyr. Dessutom hittar du artiklar som Amnesty har skrivit på samma tema. ...
Här hittar du information om föredrag, seminarier och debatter som Amnesty har medverkat i rörande internationella brottmålsdomstolen, internationell straffrätt, arbetet mot straffrihet samt svensk lagstiftning om folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och tortyr. Dessutom hittar du artiklar som Amnesty har skrivit på samma tema. ...
Section 1.5.4. explained that the concept of truth may be given either a broad or a narrow meaning. Damaška explains that there are certainly reasons why international criminal tribunals and courts should seek to establish truth in its broad sense. To set the historic record straight may be a necessary precondition for reconciliation and avoidance of future conflicts. Second, international crimes are often conducted by groups, not isolated individuals, in specific settings, sometimes over extended periods of time. This drives the judges to engage in broad fact-finding. However, Damaška also presents several convincing counterarguments why international criminal tribunals and courts lacks capacity to create a historical record. Judges act under time constraint and are tasked to issue stable decisions upon which actions is taken. Historians on the other hand are not subject to constraints of promptness and finality, they are free to modify their findings. Furthermore, even if the limits of legal ...
This handbook provides people who are not lawyers or investigators with the basic knowledge needed to correctly identify, gather and forward information on possible international crimes to international criminal courts and tribunals, and to understand what is expected of witnesses testifying in international criminal trials.
Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights bjuder in till specialiseringskurs i internationell straffrätt för yngre brottmålsjurister. Rubriken för 2017 års specialiseringskurs är The International Criminal Court at Fifteen. Kursen äger rum i Syrakusa på Sicilien den 21-31 maj. En rad internationellt kända straffrättsforskare medverkar, bland andra institutets hedersordförande professor M. Cherif Bassiouni.. Det finns plats för 60 deltagare. Sökande ska vara under 35 år och ska ha avlagt juridisk grundexamen de senaste åtta åren (2009-2017).. Mer information och ansökningsformulär på institutets webbplats.. Frågor och upplysningar ställs till institutet på e-post [email protected] Preliminärt program för kursen. ...
The Nordic Journal of International Law will publish my article "What are the Objectives of International Criminal Procedure? - Reflections on the Fragmentation of a Legal Regime" in Vol. 79, No.2, (2010), 279-302. In the article you will find some of the ideas and basically the same approach that I will use in my dissertation "Evidence in International Criminal Procedure". This is a way to try my ideas, comments and criticism is welcome. You can read the post-refereed, but pre-print version here.. ...
Artikel i Wikipedia där du kan läsa om den ganska nya Internationella brottmålsdomstolen (International Criminal Court, ICC). ICC etablerades 2002 som en internationell domstol och en permanent
Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen är upprättad på sex originalspråk arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska. Tekniska
Hösten 2013 startar Teater Tribunalen i samarbete med Långholmens Folkhögskola en ny utbildning för politisk scenkonst. Syftet med utbildningen är att skapa sceniska strategier för politiska och filosofiska tankar. Det är en unik utbildning i Sverige som kommer att avslutas med en scenkonstfestival där eleverna får visa upp sina egna projekt. Kursen kommer att behandla konstens politiska historia och ge eleverna inblick i både samtida och historiska konströrelser.. -Vi vill skapa en utbildning som går bortom expertisen, som lägger större vikt på konstens innehåll och syfte. Det är en utbildning som är saknad, som står närmre performance än någon annan teaterutbildning i Sverige. Det är också roligt att få dela med sig av den enorma kompetens som finns på Teater Tribunalen, säger Frida Röhl konstnärlig ledare på Teater Tribunalen.. I utbildningen kommer eleverna att få lära sig hur man producerar egna projekt eller startar en fri grupp ...
SvD och DN rapporterar att rättegången mot Radovan Karadžić ajournerats till morgondagen med anledning av att den åtalade vill förbereda sig ytterligare och bojkottar rättetgången vid Internationella tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien (ICTY). Rent generellt lider försvarssidan vid ICTY av resursbrist varför jag viss sympati för att de åtalade ofta vill ha mer tid för att förbereda sitt försvar. Samtidigt har Karadžić gjort sin egen sak värre genom att inte låta sig företrädas av en advokat. Därför väger hans invändning lätt, det är mest ett försök att göra tribunalens förhandlingar till ett politiskt skådespel. Tribunalen borde förhindra att så sker. Av tribunalens stadga framgår att rättegången inte kan genomföras i utevaro av Karadžić (artikel 21(4)(d). Vad jag förstår vill åklagarsidan att tribunalen utan samtycke från Karadžić ska utse en försvarsadvokat, men det löser inte problemet med den åtalades utevaro.. Professor Schabas skriver ...
Den internationell tribunalen för sjörätt meddelade i dag att Ryssland omedelbart måste frige de 24 sjömän som tillfångatogs i Krim förra året. Men Ryssland erkänner inte tribunalen.
Anf. 53 JOHAN LINANDER (C):. Herr talman! I dagens debatt ska jag försöka hålla mig till framför allt tre frågor: Internationella brottmålsdomstolen, barnsoldater och tortyr. Men först ska jag göra en liten sammanfattning av vad vi faktiskt beslutar här i dag. Vi inför nu en ny lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Det är oerhört allvarliga brott, som givetvis även sedan tidigare är kriminaliserade på olika sätt, men nu får vi en samlad strafflagstiftning med just dessa brottsrubriceringar. Straffskalan blir 4-18 års fängelse eller fängelse på livstid. Vi beslutar också att dessa brott inte ska kunna preskriberas. Det är viktigt, för man ska inte kunna komma undan. Vi beslutar att svenska domstolar ska ha universell jurisdiktion för brotten. Det betyder att svenska domstolar ska kunna döma oavsett om brottet, gärningsmannen eller brottsoffret har någon direkt koppling till Sverige eller inte. Ett av syftena är att brotten ska ...
Överklagande ingett den 16 augusti 2018 av České dráhy a.s. av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 20 juni 2018 i mål T-325/16, České dráhy mot kommissionen. (Mål C-538/18 P). Rättegångsspråk: tjeckiska. Parter. Klagande: České dráhy a.s. (ombud: K. Muzikář och J. Kindl, advokáti). Övrig part i målet: Europeiska kommissionen. Saken. Överklagande av den dom som tribunalen meddelade den 20 juni 2018 i mål T-325/16, České dráhy/kommissionen.. Genom nämnda dom biföll tribunalen delvis den talan som väckts i enlighet med artikel 263 FEUF i vilken České dráhy yrkat ogiltigförklaring av kommissionens beslut C(2016) 2417 final av den 18 april 2016 i ärendet AT.40156 - Falcon. Tribunalen ogiltigförklarade det angripna kommissionsbeslutet "i den del det avser andra förbindelser än den mellan Prag och Ostrava och annat beteende än den påtalade tillämpningen av priser som är lägre än självkostnaderna". Tribunalen ogilladen talan i övrigt ...
Socialsekreteraren eller fältassistenten gör vanligtvis den första bedömningen tillsammans med den enskilde av vilka behov den enskilde har av kontaktperson/familj.. Därefter träffas alla parter tillsammans och upprättar en handlingsplan där syftet klart skall framgå.. Behovet varierar från person till person på grund av ålder och kön, familjesituation med mera. Vissa uppgifter i handlingsplanen kan specificeras ex. finna fritidsaktiviteter eller bryta isolering.. Den viktigaste uppgiften är att finnas till hands som medmänniska och vara lyhörd för den enskildes behov och intressen. Kontakten skall bygga upp en relation och ett förtroende och måste ges tid. När relationen och förtroendet utvecklats är det viktigt att kontaktpersonen/familjen klargör för sig själv och den enskilde vart gränsen går för vad kontaktpersonen/familjen kan behålla som förtroende eller måste meddela vidare till socialsekreteraren.. För ytterligare information ...
Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Denna guide beskriver hur Räddningstjänsternas kontaktpersoner godkänner och prioriterar anmälningar till kurser som anordnas av MSB. Alla personer inom Räddningstjänsten
5 § I ett ärende om överlämnande till Internationella brottmålsdomstolen får tvångsmedel användas utan att särskild utredning har lämnats till stöd för att den som avses med ansökan har begått det uppgivna brottet. Om domstolen har begärt att den som avses med ansökan skall frihetsberövas, skall häktning ske om det inte är uppenbart att skäl för häktning saknas. Den som är häktad får begära att en ny förhandling hålls inom tre veckor från det att beslut senast har meddelats. I övrigt gäller i fråga om tvångsmedel vad som i allmänhet är föreskrivet för brottmål.. ...
I Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen finns regler om lagföring av enskilda för de allvarligaste internationella brotten enligt...
Häromveckan meddelade en företrädare för regeringspartiet ANC att Sydafrika avser att lämna Romstadgan och den Internationella brottsmålsdomstolen. Utspelet kommer efter att Sydafrika tidigare i år vägrat att arrestera Sudans president Omar al-Bashir - trots att den högsta domstolen i Pretoria förbjudit honom att lämna landet. Sebastian van Baalen, redaktör på Mänsklig Säkerhet … [Läs mer...] ...
Krigsförbrytelser som tidigare hette folkrättsbrott, är ett samlingsbegrepp för överträdelser av den internationella humanitära rätten och är brott som begås i samband med krig. Det handlar om grova brott till exempel om tortyr, våldtäkt, sexuellt slaveri, plundring, förstörelse av kulturhistoriska föremål, användande av förbjudna vapen och anfall riktade mot civila.. ...
Överklagande ingett den 19 februari 2019 av BTB Holding Investments SA och Duferco Participations Holding SA av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 11 december 2018 i mål T-100/17, BTB Holding Investments SA och Duferco Participations Holding SA mot kommissionen. (Mål C-148/19 P). Rättegångsspråk: franska. Parter. Klagande: BTB Holding Investments SA, Duferco Participations Holding SA (ombud: J.-F. Bellis, R. Luff, M. Favart, Q. Declève, avocats). Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Foreign Strategic Investments Holding (FSIH). Klagandenas yrkanden. Klagandena yrkar att domstolen ska. upphäva den dom som tribunalen meddelade den 11 december 2018 i målet BTB Holding Investments och Duferco Participations Holding/kommissionen (T-100/17),. återförvisa målet till tribunalen, och. förplikta motparten att ersätta rättegångskostnaderna för förevarande förfarande och de kostnader som uppkomit för klagandena vid tribunalen.. Grunder och ...
Diva é uma mulher de grande personalidade que se destaca simplesmente com sua presença. Ela é dona do seu próprio corpo e faz com ele o que bem entende, sem pemitir que definem quem ela é. Uma diva se expressa de forma natural e clara, sem medo de ser julgada. Ela tem grandes ambições e não deixa nada impedi-la. Tudo isso com estilo e elegância.. EU SOU UM CARNAVAL, de rituais, dansa, religião, bunda, musica, comida e fruta. Relaxe em uma cadeira de praia com uma caipirinha na mão, e… vamos la.. MACACAS är en konstnärlig duo bestående av Nina Taghavi och Bianca Cruzeiro. De arbetar med historieberättande genom olika medium så som scenkonst, arkitektur och film. Tillsammans med andra konstnärer skapar de upplevelser som sätter åskådaren i fokus genom att på olika sätt involvera dem i berättelsen. Deras första projekt är pjäsen "Jag är en Carneval" i samarbete med Teater Tribunalen och diverse andra konstnärer. Pjäsen undersöker exotifieringsmekanismer av den ...
Revolution kräver kamp. Kamp kräver kunskap. Kunskap kräver medvetenhet. Under hösten har en uppsättning av Bertolt Brechts pjäs Die Mutter, Modern, spelats på Teater Tribunalen i Stockholm.
BEGREPPSSKOLAN Avsiktlig förstörelse av kulturarv kan vara ett krigsbrott - eller rent av ett brott mot mänskligheten. Martin Hamilton forskare i internationell rätt, beskriver hur förstörelse av kulturegendom har kommit att bli en krigsförbrytelse. Under de senaste åren har det upprepade gånger rapporterats om Islamiska Statens (IS) avsiktliga försök till att utplåna alla … [Läs mer...] ...
SR rapporterar om åtal för krigsförbrytelse - den tilltalade fotograferades med skändade kroppar. Rättegång vid Blekinge tingsrätt (där jag var tingsnotarie 2004-2007). Detta ska jag följa upp.. ...
Pris: 349 kr. häftad, 2016. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Indigenous Recall (Vol. 2, Lipstick and War Crimes Series): The Return to Sanity av Ray Songtree (ISBN 9781941293232) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris
(English) The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia has found Ratko Mladić guilty of ten out of eleven counts of genocide, war crimes, crimes against humanity and genocide in Srebrenica, and sentenced him to life imprisonment. Civil Rights Defenders welcomes the conviction, which is one step on the path of reaching justice for the victims of the most serious human rights violations in the Balkans.
Det är ett historiskt och epokgörande dokument som idag lagts fram av en kommission som på FN:s uppdrag undersökt eventuella krigsbrott och brott mot de mänskliga rättigheterna under Gazakriget. Den har letts av Richard Goldstone, en välkänd och respekterad internationell jurist som bland annat fungerat som chefsåklagare vid de internationella tribunalerna kring brott under krigen…
Online-spel Lord of Ages. Gratis registrering i spelet Lord of Ages nätet. Spela Lord of Ages nätet. Lord of Ages nätet. Online-spel Lord of Ages. Kund multiplayer spel Lord of Ages nätet.
Internationella brottmålsdomstolen. Europeiska unionen stöder domstolens effektiva funktion och befordrar allmänt stöd för den genom att främja deltagande i Romstadgan.. RÄTTSAKT. Rådets gemensamma ståndpunkt 2003/444/GUSP av den 16 juni 2003 om den internationella brottmålsdomstolen [Europeiska unionens officiella tidning L 150 av den 18.6.2003].. SAMMANFATTNING. Befästandet av rättsstatsprincipen, respekten för de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt, bevarandet av fred och stärkandet av internationell säkerhet är några av prioriteringarna i Europeiska unionens (EU) yttre förbindelser. Unionen har med kraft engagerat sig i kampanjen för den internationella brottmålsdomstolen (EN) (FR) och Romstadgan ska träda i kraft, eftersom dessa utgör ett väsentligt hjälpmedel för att man ska kunna uppfylla de prioriteringar som fastställts.. Romstadgan trädde i kraft den 1 juli 2002 och domstolen fungerar sedan dess (men det slutgiltiga valet till dess ...
Att nya regler införs om straff för brott mot mänskligheten. Brottet omfattar till exempel dödande, sexuella övergrepp och tortyr när dessa gärningar är del i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en civilbefolkning.Att det införs en ny bestämmelse om folkmord som bättre stämmer överens med FN:s folkmordskonvention.Tydligare regler införs om krigsförbrytelser. Maxstraffet för krigsförbrytelser av normalgraden höjs också, från fyra till sex års fängelse.En militär eller civil förman ska anses vara gärningsman om han eller hon inte gjort vad som varit möjligt för att hindra underlydande från att begå något av de här brotten.Brotten folkmord, brott mot mänskligheten och grov krigsförbrytelse ska inte kunna bli preskriberade. Det ska också gälla försök till dessa brott. Att ett brott preskriberas betyder att in ...
Pris: 504 kr. inbunden, 2017. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Reporting the Retreat: War Correspondents in Burma, 1942 av Philip Woods (ISBN 9780190657772) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Våra kontaktpersoner väljer ofta ut olika typer av aktiviteter för sina regelbundna träffar i det lokala området; allt utifrån personliga intressen och individuella önskemål. De lokala träffarna ger en extra dimension på kulturellt utbyte när deltagarna kommer från världens alla hörn och tillsammans utforskar de både svenska och internationella perspektiv.. ...
Streama Special Correspondents online med bästa kvalitet, pris och undertexter. Vodeville söker hos alla filmtjänster åt dig. Handling: A radio journalist and his technician get in over their heads when they hatch a scheme to fake their own kidnapping during a rebel uprising in South America and hide out in New York instead. Med Vodeville hittar du vem som visar din film och får tips på filmer du inte visste att du vill se.
Kontaktpersonen i värdlandet ska kunna hjälpa dig med praktiska saker, t.ex. ha ett brett kontaktnät, hitta personer att intervjua, ge tips om boende, transporter och informera om säkerhet. Det är viktigt att stämma av med kontaktpersonen hur säkerhetssituationen i landet ser ut. I din ansökan ska du beskriva vilken roll kontaktpersonen har och vad han eller hon kan hjälpa till med. Kontaktpersonen behöver inte vara knuten till ett universitet eller högskola ...
Vill du hjälpa ett barn, en tonåring eller en vuxen som behöver extra stöd? Då kan du anmäla intresse för att bli kontaktfamilj eller kontaktperson. Som kontaktfamilj tar du vanligtvis emot barn och unga i ditt hem någon helg i månaden, eller så kan du fungera som ett stöd till barnets föräldrar när de behöver avlastning. Som kontaktperson träffar du ett barn, en ungdom eller en vuxen för stöd och sociala aktiviteter vanligtvis någon gång i veckan. ...
KONTAKTPERSON. En hörnsten i arbetet med att säkerställa brukarinflytandet är den nära kontakten mellan personal och brukare i kontaktpersonsystemet, samt kontinuiteten i kontakten. Kontaktpersonen hjälper till med alla vardagliga saker som städning, tvätt, ekonomi, kontakt med myndigheter, följa med till tandläkare, andra nödvändiga besök, åka med på utflykter, handla kläder tillsammans med den boende osv. Allt den boende kan behöva ha hjälp med försöker kontaktpersonen ordna. Många av våra boende har gode män alternativt förvaltare. Finns sådan inte förordnad, försöker vi motivera den boende till detta och är behjälpliga med intyg vid ansökandet. I samarbete med den gode mannen och den boende utarbetas sedan en modell för hur privatekonomin skall hanteras. Med stöd av kontaktpersonen hos oss kan exempelvis veckovisa utbetalningar av fickpengar. ordnas. Då de flesta i den ordinarie omvårdnadspersonalen är undersköterskor eller sjuksköterskor, är det också ...
SVT:s korrespondent i Bryssel Ulrika Bergsten och utrikesreporter Rolf Fredriksson om hur det är att nyhetsbevaka Europa. Från 3/7.
Att vara kontaktperson innebär att man är en vän som hjälper någon att bryta den isolering som ofta är följden av ett funktionshinder.. Tillsammans planerar ni aktiviteter utifrån de behov som finns.. Är du intresserad av att bli kontaktperson, lämna din ...
Varje år träffas journalister, politiker och kändisar och umgås på White House Correspondents Dinner. Traditionen är att presidenten då visar sina (eller sina talskrivares) stå upp-konster. Denna baluns gick av stapeln i natt i Washington. ...
Since the ICRC, a private Swiss organization, does not allow access to its protocols, there is no way of knowing who made these decisions and how they arrived at their conclusions, yet, they are widely accepted as law. […]. Finally, since Israel did not "forcibly transfer" populations, prohibited in GC IV, condemning Israel lacked solid foundations. Therefore, in 2002, the Arab states at the Rome Statutes of the International Criminal Court added a new element to the law governing war crimes, making it a crime for an "occupying power" (i.e., Israel) to transfer its citizens into "occupied territory" not only forcibly, butindirectly as well - that is, by providing any assistance such as mortgages and infrastructure.. This Rome treaty provision was specifically designed to declare Jews who built homes over the Armistice Lines of 1949 and Israel guilty of war crimes. An extension of GC IV, it leads back to the ICRC. Without the ability to examine their archives, however, its a dead end. What is ...
1. Zaida Catalán utredde med sin kollega krigsförbrytelser i DRC (Kongo-Kinshasa) som kan ha utförts av regeringen. Internationella brottmålsdomstolen genomför sedan drygt 10 år formella brottsutrredningar i DRC. Rättegångar gentemot tre personer är slutförda och en rättegång pågår, samtliga rör rebeller. Varför har inte ICC inlett formella utredningar beträffande påstådda brott av regeringen? Varför utförs utredningar beträffande regeringen av FN-experter (som säkert är duktiga, men de är inte nödvändigtvis skolade brottsutredare) när ICC har jurisdiktion över påstådda krigsförbrytelser i DRC? Jag inser att det kan handla om realpolitik från ICCs sida, men då uppstår frågan vad ICC och stater - inklusive Sverige - gör för att möta denna realpolitik ...
1. Zaida Catalán utredde med sin kollega krigsförbrytelser i DRC (Kongo-Kinshasa) som kan ha utförts av regeringen. Internationella brottmålsdomstolen genomför sedan drygt 10 år formella brottsutrredningar i DRC. Rättegångar gentemot tre personer är slutförda och en rättegång pågår, samtliga rör rebeller. Varför har inte ICC inlett formella utredningar beträffande påstådda brott av regeringen? Varför utförs utredningar beträffande regeringen av FN-experter (som säkert är duktiga, men de är inte nödvändigtvis skolade brottsutredare) när ICC har jurisdiktion över påstådda krigsförbrytelser i DRC? Jag inser att det kan handla om realpolitik från ICCs sida, men då uppstår frågan vad ICC och stater - inklusive Sverige - gör för att möta denna realpolitik ...
I read an interesting tweet recently. It said With Obama Administration, youre better off committing a war crime than exposing one: http://bit.ly/i05yzi #Manning #Wikileaks. And its true. Nixon didnt put Daniel Ellsberg in jail, but Bradley Manning is being tortured for revealing the truth about war crimes, among other things. Before the 2004 presidential election, there was some controversy around John Kerry and his role in the investigation into war crimes in Vietnam. I wrote this piece and published it as a Slashdot journal entry. I think its still relevant:. ...
Lördagen den 8 december från kl. 9 till kl. 18 visar Ingen människa är illegal Umeå Tribunal 12 på Folkets bio, Gärdesgatan 6. Tribunal 12 är en fiktiv rättegång där Europa anklagas för brott mot de mänskliga rättigheterna och de kränkningar av människors liv som sker i den allt hårdnande asylpolitiken och gränskontrollen. Tribunalen utgörs av fem delar som behandlar fem olika teman. Ingen människa är Illegal Umeå visar (nästan hela) rättegången. Utöver film blir det också lunch i en närliggande lokal. Schemat ser ut ungefär såhär:. 09:00 Film del 1: Border Control. 10:40 Film del 2: Asylum Process. 12:30 Fantastic Vegan-lunch break. 14.00 Film del 3: Undocumented Migrants. 16:15 Film del 4: Detention and deportation. Slut ca kl. 18.00. Välkomna!. ...