Det otroligt glädjande att konsumenterna visar starkt stöd. Det är en bekräftelse på att de har ett stort engagemang för hur maten produceras och ett stort förtroende för det arbete bönderna lägger ner för att producera högkvalitativa produkter, säger Palle Borgström, förbundsordförande Lantbrukarnas riksförbund, LRF.. Bara inom ett område märks en viss försvagning av konsumenternas förtroende för svenska lantbrukare, det är inom området klimat och hållbarhet. Även om 71 procent tycker att svenska bönder bidrar till ett hållbart samhälle och lägre klimatpåverkan så är det en nedgång med 5 procentenheter jämfört med förra årets undersökning.. - Det är ett tecken på att konsumenternas engagemang för hållbarhet och klimat ökar. Vi måste svara upp mot det med en hög ambitionsnivå både vad gäller klimatarbetet men också vår kommunikation för att visa att Sveriges jordbruk är mer klimatsmart än andra länders, säger Palle Borgström och ...
För att få till stånd en förändring ska verkningsfull praxis utnyttjas effektivare än för närvarande. Det behövs även nya strategier. Människors välfärd och hälsa kan förbättras genom att inverka på deras levnadsförhållanden och socioekonomiska faktorer.. Genom spetsprojektet kan man inverka på människors delaktighet och färdigheter som stärker den psykiska hälsan samt människors levnadsvanor, såsom motions- och kostvanor, sömnvanor, användningen av berusningsmedel och tobaksrökning.. Levnadsvanor som stöder välbefinnande och hälsa ska vara möjliga, enkla och lockande val för alla.. Spetsprojektet strävar efter förändring särskilt i de befolkningsgrupper där välfärden och hälsan är klart sämre än hos genomsnittet. En förändring utgår ifrån att människornas resurser förstärks. Människornas egen delaktighet och förmåga stöds aktivt och mångsidigt.. Spetsprojektet genomförs i form av två delprojekt:. ...
Folkbildningsarbete för ökad inblick och användning av sociala webben, det bör vara partiernas och allas vårt ansvar efter de lärdomar detta EP-val kan ge där informationsfriheten varit en viktig fråga. Men denna har man uppmuntrat allmänheten att följa från TV-soffan, inte utifrån egna upplevelser och slutledningar. Frågan är hur medveten denna strategin har varit. För genom att stärka sändar-mottagarkulturen på nytt gör man maktens korridorer mera slutna och människors delaktighet förminskas. Det kan nog gynna konservativa kandidater och allmänna aktörer inom politik och lobbyism. IPRED, FRA, telecom och ACTA är därför repressiva krafter som kan gynna de som vill ha beslutsfattandet format som en pyramid där flertalet vet lite om vad fåtalet bestämmer för dem alla ...
Ett otal tidningar har tagit in en debattartikel, som förespråkar allmänhetens deltagande i utbyggnaden av vindkraft genom att köpa andelar i vindkraftverk. Det är ganska ohöljd reklam för det egna företaget av VD för O2:s vindkraftkooperativ, Linda Burenius Magnusson, och vår främste skräckmånglare om klimatet, förre TV-meteorologen Pär Holmgren. Den senare försörjer sig på att resa runt landet och hålla föredrag i kommunerna för deras politiker och anställda om det framtida klimatet och dess katastrofala följder ...
Art Kod bjuder in till ett seminarium om barns och ungas avtryck i det offentliga rummet.. Hur ska våra offentliga rum gestaltas för att möta barns och ungas behov? För barn och unga, liksom för alla människor, spelar den fysiska omgivningen en väsentlig roll för hur vi lever våra liv. Men, våra offentliga rum är sällan planerade utifrån deras behov. Barn och unga tillbringar mycket av sin lediga tid i de offentliga rummen och besitter därför kunskap som vuxna inte har. För att fånga upp den kunskapen behövs nya metoder. Frågan är högaktuell för alla de kommuner runt om i landet som med utgångspunkt i Barnkonventionen arbetar med att göra barns och ungas röster hörda i samhällsplaneringen.. Välkommen till en dag som bjuder på inspiration, goda exempel och användbara verktyg. För dig som arbetar med samhällsplanering, stadsbyggnad, boende och byggande, arkitektur, stadsdelsutveckling, folkhälsa, delaktighet och offentlig konst ...
Om vänsterns partier inte lyckas tvinga fram löneutjämnande politik som dessutom ger en plats i produktionen för i stort sätt alla i arbetskraften, så lär det vara utsickslöst att utmanövrera partier som SD via taktiskt finlir. Om taktik styr politiken så blir den lätt obegriplig utanför de innersta cirklarna av aktivister. Den svåraste utmaningen är dessutom att löneutjämningen och det allmänna deltagandet i produktionen måste etableras internationellt. Nästan alla dagens flyktingströmmar uppstår där de lokala produktionssystemen havererat, oftast på grund av nykolonial handelspolitik från avancerade ekonomiers sida ...
Adress: ÅF Kvarnbergsgatan 2, Göteborg. Seminariet är kostnadsfritt och antalet deltagare är begränsat till maximalt 50 st. Skulle platserna inte räcka till gäller att medlemmar i Nätverket har företräde, därefter prioriterar vi så att minst en deltagare från varje arbetsplats har möjlighet att delta, efter det gäller först till kvarn. Eftersom det är ett begränsat antal platser är det väldigt viktigt att Ni lämnar återbud så fort som möjligt om Ni inte har möjlighet att delta, detta för att inte folk skall nekas deltagande och platser sedan stå tomma. Sista anmälan 2010-12-01.. Anmälan görs på blankett som finns på Nätverket Renare Marks hemsida och mailas till [email protected], Vid frågor, ring gärna Peter på 0706-66 95 37 begin_of_the_skype_highlighting 0706-66 95 37 end_of_the_skype_highlighting.. Program ...
Äntligen någon som tycker som jag gör i frågan om Vänsterpartiets syn på vinster i den offentliga sektorn. Jag anser att problemet inte ligger i vinsterna i sej, utan i det faktum att det över huvud taget finns en diskussion om offentlig kontra privat sektor gällande vården. Det är självklart att det ska få finnas alternativ till det staten håller på med. Vinsten ligger inte i att samla in pengar som de vårdbehövande betalar, vinsten består i att de sjuka blir friska, eller friskare. Sen måste ju såväl offentlig som privat sektor kunna gå med vinst så att verksamheten går runt. Det Jonas Sjöstedt & co har snöat in på är att vinsterna används oetiskt och omoraliskt inom vissa företag. De som gör så är undantaget från normen och de tas om hand av systemet. Tidningarna ger ofta en felaktig bild av problemen inom vård och skola. Men politiker och journalister älskar att göra hönsfarmar av en enda fjäder ...
Sverige ratificerade UNECE Protokollet avseende Pollutant Release and Transfer Register (PRTR) hösten 2008. PRTR-protokollet syftar till att införa ett register innehållande utsläpp av föroreningar till luft, vatten och mark samt överföringar av föroreningar via avloppvatten och överföringar av avfallsmängder. Detta för att underlätta allmänhetens deltagande i beslutsfattandet om miljöfrågor och att bidra till att hindra och minska nedsmutsningen av miljön. Även EU har ratificerat protokollet och för att klara sina åtaganden har EU upprättat en förordning (166/2006/EG) avseende införande av ett europeiskt PRTR (E-PRTR). Det gör att Sverige, som medlem av EU, omfattas dels av rapporteringskrav avseende PRTR-protokollet och E-PRTR.. I rapporten redovisas en bakgrund till de bakomliggande internationella kraven, den svenska miljölagstiftningen inklusive vad som gäller för miljöfarliga verksamheter, samt Sekretesslagen. Det ges en detaljerad beskrivning av hur kraven ...
Innovasjon: Forskerne i BigInsight utvikler analytiske verktøy for å hente ut kunnskap fra store databaser. 12 private og offentlige aktører deltar som partnere i prosjektet. BigInsight er et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI), finansiert av Norges Forskningsråd og 12 bedrifts- og offentlige partnere ...
Människors deltagande är utgångspunkten för den progressiva synen på politik. Partiernas uppdrag är att skapa verktyg och system som hjälper människor att delta, och som gör det lättare för medborgare att bidra till…. ...
En utgåva av Rosas samtliga kompositioner och arrangemang för manskör publiceras och minnessamvaron inleds den 28 november med Brahe Djäknars, Florakörens och Akademiska orkesterns adventskonsert i Åbo domkyrka, följd av Brahe ärkedjäknars julfest på Gadolinia. Den egentliga julfesten ordnas sedan på lördagen i Sibeliusmuseum där bland andra Fabian Dahlström och Ulf Söderblom medverkar och även allmänheten är välkommen ...
Vi har pratat, diskuterat, önskat och fantiserat. Hur skulle vårt hus kunna se ut? Ett hus som bygger på ett småskaligt seniorboende grundat på gemenskap, delaktighet och miljömedvetenhet. Ett hus där det är nära till grannen för en kopp kaffe, där det finns sällskap till middagen och där man bor kvar på landet. Det går…
Riksdagsvalet var en av årets större svenska nyhetshändelser i internationell nyhetsrapportering, och i sociala medier gjordes fem gånger fler inlägg än vid valet 2014. Men allmänhetens engagemang var lägre än för många andra svenska nyheter och rapporteringen var begränsad till valdagen och ett mindre antal frågor. Det visar en ny rapport från Svenska institutet.
Självfallet vill alla (invandrar)föräldrar sina barn väl. Och säga vad man vill om offentlig inblandning i de enskildas liv men det finns åtskillig forskning och individuella erfarenheter av att utan språk så är du (mer) körd än utan. I mina syskonbarns förskolor, dagis och skolor har man varit noga med att ta vara på barnens mångfald i språk. Som Isobel påpekar så skapar vårdnadsbidraget än en större spricka i vad som redan är en för stor skillnad i förutsättning även om det senare är min otvetydiga åsikt. Att lära sig språk som vuxen är utmattande, om kristdemokraterna av dogmatiska skäl vill och ser vårdnadsbidrag som en framgång så sker det på barnens bekostnad vars tidiga och mest receptiva tid för språkutveckling inte tas tillvara. Istället får man ta igen det där som vuxen. Och det är mer än ett heltidsarbete och lätt att ge upp mitt i allt annat som kallas livet. Bor man dessutom så att man de facto inte behöver använda svenska så är valet ...
Som medlem kan du verkligen känna att du bidrar till något viktigt! Du får vara med och påverka politiken, stärka demokratin och möta människors engagemang och idéer. Om du vill engagera dig kan du få känna tillfredsställelsen i tydliga resultat av ditt och dina partivänners arbete - resultat som gör livet bättre för människor. Det kräver att vi har kommuninvånarnas förtroende - därför behöver vi göra ett ordentligt arbete i valrörelsen och nu vill vi rusta er inför detta! Häng med på något av våra utbildningstillfällen där vi lär oss ännu mer för att göra en fantastisk insats under valrörelsen ...
Den 14 juni 2019 höll jag en gatuföreläsning, street lecture, för Greta Thunberg och andra ungdomar och vuxna på Mynttorget. Forskarvärldens tredje uppgift, att dela med sig av kunskap till allmänheten, är viktig såväl inom snäva områden som när det gäller globala frågor som påverkar alla och kräver allmänhetens engagemang. Frågor kring miljö, klimat, ekosystem, … Read more. ...
Vita kränkta män är en Facebookgrupp som skapats av artikelförfattarnas partikamrat Kawa Zolfagary, och har i frågor om invandring, sexlagstiftning och konstruerade könsneutrala pronomen valt att lyfta fram de lägsta debattinlägg man kunnat hitta, och på ett skickligt och effektivt sätt utmålat dessa som representativa för alla som inte delar en relativt liten grupp på vänsterkantens åsikter. Vita kränkta män må hyllas av stora delar av journalistkollektivet, men som Fredrik Krohnman och Sakine Madon så väl beskriver i sin debattartikel "Varning för troll" har dess innhåll ofta urartat i ren vuxenmobbning. Gruppen har till exempel deltagit i en hatisk hetskampanj mot debattören Pär Ström som, efter att den eskalerat till regelrätta hot, fick Ström att avbryta sitt offentliga engagemang i debatten ...
Den 14 juni 2019 höll jag en gatuföreläsning, street lecture, för Greta Thunberg och andra ungdomar och vuxna på Mynttorget. Forskarvärldens tredje uppgift, att dela med sig av kunskap till allmänheten, är viktig såväl inom snäva områden som när det gäller globala frågor som påverkar alla och kräver allmänhetens engagemang. Frågor kring miljö, klimat, ekosystem, … Read more. ...
Det har varit en intensiv helg med både privata och offentliga engagemang. Förtuom första maj tal i Västervik och vårtal i Virsrum på valborgsmässoafton hann jag med att en del av fredagen koppla på aktiviteter som följde med Företagarmarschen genom länet. Ett arrangemang av Företagarna i länet som sätter fokus på näringslivsfrågor och framförallt småföretagens förutsättningar och behov. Företagarnas regionchef Henrik Wennesund är uppfinningsrik och idén om en Företagarmarsch genom länet har redan fått stort gensvar ...
The world is changing and so is Malmö. But there is no blanket solution for the changes we are at the doorstep of.. More and more people see that the challenges can only be met if we share the resources we carry together and learn to create together: the public sector, the NGOs, the grassroots, informal groups and corporate sector. In a rapidly changing world the ability to try and learn together is key. How can Malmö be a city that learns together?. During 9-11 may several events in the city will focus on the practice of co-creation and cross-sector action-learning.. Many of us that work with participatory processes, involving many people in driving change in organisations and communities, belive these skills are really important for Malmö. Especially in this time. So a few of us choosed to offer a learning space under a common umbrella - the mini festival Co-create Malmö!. Check out the workshops below or at www.ccmalmo.se. Collaborative learning for systemic change 9 May 13.00-15.00 ...
Ransomware är omöjligt att stoppa, men går att förebygga konsekvenserna av med rätt kunskap. Välkommen på träff med ITQ, då Anne-Marie Eklund Löwinder från IIS (Internetstiftelsen i Sverige) och Fredrik Söderblom, AB StoredSafe, besöker nätverket och föreläser om den globala plågan ransomware.. Vad går att göra när man drabbas av ransomware? Vad ska man ge för rekommendationer, så att man är förberedd om det händer? Och vilka försiktighetsåtgärder kan man vidta? Alla, från It-tekniker till styrelseordförande, kan drabbas av Ransomware och det är viktigt att kommunicera om riskerna i ett forum där ingen fråga är för dum.. Anne-Marie Eklund Löwinder är säkerhetschef vid IIS i Stockholm och är en av de sju experter på internetsäkerhet som är Trusted Community Representative och Crypto Officer, det vill säga har nycklar till en av de två av ICANNs upprättade datacentraler, som upprätthåller identifieringssäkerhet för Internets adressregister DNS i ...
19 Ytterligare insatser som behövs för att underlätta nyanländas etablering InsatsStatus Snabbspår till bristyrken, bl a Ingenjörer/tekniker Socionomer Lärare Legitimationsyrken Praktikplatser hos Offentliga arbetsgivare Små och medelstora företag som får företagsstöd eller omfattas av handlingsprogrammet för SMF Internt VGR, HR har ansvaret Förfrågan har gått ut till IDC m fl. Positivt gensvar! Teknikföretag tillfrågas Stärka upp nyföretagarrådgivningen över hela regionen Behovet är stort. Almi har fått extra resurser via moderbola- get, men kommer behöva mer förstärkning Socialfondens vinterutlysning i februari-mars om ca 75 mkr riktas mot nyanlända. Regionalfonden utlyser 50 mkr och kommer att vara öppet för alla typer av projekt vi kommer att ge prioritet åt de projekt som bedriver ett aktivt arbete för integration ...
BeskrivningCapio Psykiatri har fått förtroendet att på uppdrag av Linköpings kommun bedriva boendestöd och personligt stöd för vuxna med missbruks och/eller psykiatrisk problematik. Verksamheten startade 2018-01-01 i centralt belägna lokaler på SnickaregatanArbetsuppgifterBoendestöd är en central insats för att människor skall kunna klara av att bo i ett eget boende. Vi söker dig som vill arbeta som boendestödjare i en verksamhet som ger stöd till vuxna personer med missbruks och/eller psykiatrisk problematik. Boendestöd är ett socialt och pedagogiskt stöd i hemmet och närmiljön. Stödet bygger på delaktighet och utformas individuellt i en genomförandeplan tillsammans med den enskilde. Arbetets syfte är att stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv, att ingå i en social gemenskap och att uppnå delaktighet i samhället. Arbetsuppgifterna är komplexa och varierande samtidigt som det finns stora möjligheter att påverka arbetet. KvalifikationerVi söker
Barnens och Ungdomarnas Skärgård Projekt BUS är ett projekt för att utveckla delaktighet, skärgårdsidentitet och gemenskap för skärgårdsungdomar i Stockholms, Ålands, Egentliga Finlands och Västra Nylands
Social identitet, delaktighet och lärande Är du intresserad av frågor som rör arbete med inkludering och delaktighet i arbetsliv och samhälle? Har du ett intresse att utveckla kunskaper om exkluderingsprocesser och vill du arbeta med att stödja människors delaktighet och inkludering i samhällslivet? Under kursen kommer du att få ta del av olika perspektiv på vad förändringar i samhälls-och arbetsliv kan innebära i form av utmaningar för samhällets organisering av verksamheter, metoder och arbetsprocesser för att möta individer med olika behov, vilket handlar om identitet, delaktighet och lärande. Är du intresserad av frågor som rör arbete med inkluderings- och delaktighetsfrågor i arbetsliv och samhälle? Har du ett intresse att utveckla kunskaper om exkluderingsprocesser och vill du arbeta med att stödja människors delaktighet och inkludering i samhällslivet? Under kursen kommer du att få ta del av olika perspektiv på vad förändringar i samhälls-och arbetsliv kan
The European Landscape Convention indicates that assessment of different dimensions that exist in landscapes should be taken into account in planning. In this study, we first investigated ecological, cultural and social values as perceived by the local people in a highway-planning process in Sweden. Next, we explored which factors influenced the local peoples participation in the road-planning process. We used questionnaires, planning documents and the Theory of Planned Behavior to investigate the relations between different factors and local peoples participation in the planning process. The results showed that people presumed the ecological values in the landscape to be adversely affected by the new road, while the social values would remain the same. Landowners had heard of the participatory-process, but few participated. Those who lived within 300 m of the road were more active in the planning process than people living further away. The findings suggest that people living within a few ...
Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma
Detta är programmet för dig som vill arbeta pedagogiskt med människor i alla åldrar, möta dem i deras vardag, leda dem, stötta och utveckla dem. Du väljer mellan tre inriktningar: fritid och hälsa, pedagogiskt arbete eller socialt arbete. Här får du en bra grund för arbete inom förskola, skola, idrott, friskvård, fritidsverksamhet eller det sociala. Om du studerar vidare är programmet en mycket bra grund om du vill bli fritidsledare, förskollärare, lärare, fritidspedagog, socionom, socialpedagog eller polis. Du får utveckla din kreativitet, samarbetsförmåga och kommunikation för att kunna skapa bra förutsättningar för alla människors delaktighet och lärande. Ledarskap är ett viktigt inslag i utbildningen, för det blir en viktig del i din framtida yrkesroll. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller - om du gör vissa tillval - studera vidare på högskolan.. Vi samarbetar nära med barnomsorgen, kultur- och fritidsverksamheten i kommunen, vilket garanterar ...
Ett otal tidningar har tagit in en debattartikel, som förespråkar allmänhetens deltagande i utbyggnaden av vindkraft genom att köpa andelar i vindkraftverk. Det är ganska ohöljd reklam för det egna företaget av VD för O2:s vindkraftkooperativ, Linda Burenius Magnusson, och vår främste skräckmånglare om klimatet, förre TV-meteorologen Pär Holmgren. Den senare försörjer sig på att resa runt landet och hålla föredrag i kommunerna för deras politiker och anställda om det framtida klimatet och dess katastrofala följder ...
Naturvårdsverket och Rovdata i Norge, som ansvarar för rapportsystemets drift, har anpassat systemet för att det ska kunna användas i hela Skandinavien och passar också på att byta namn till Skandobs.. Syftet med Skandobs är att underlätta för allmänheten att rapportera rovdjursobservationer och öka allmänhetens medverkan och delaktighet i rovdjursinventeringarna i Skandinavien.. Tillsammans med Rovbase ökar Skandobs möjligheten för allmänheten att veta var rovdjuren finns. Detta bidrar till effektiviseringar i det samlade svensk-norska inventeringsarbetet.. Observationer som allmänheten lägger in i Skandobs ska användas i inventeringsarbetet. En varselfunktion i Skandobs skickar e-postmeddelande och SMS till de svenska länsstyrelserna när en observation av betydelse för inventeringsarbetet registreras ...
IVL:s Tina Skårman valdes 2014 till ordförande i PRTR-protokollet - Protocol on Pollutant Release and Transfer Register - som handlar om allmänhetens rätt att ta del av miljöinformation genom tillgängliga och enhetliga register. Vid partsmötet i september omvaldes hon för en andra period.
Umeå näringslivsservice och Västerbottens Handelskammare bjöd in till ett extra Morgonpass idag.. Anna-Marja Hagner från Röda Korset i Umeå tillsammans med Cecilia Sandén från kommunen berättade om det snabbt upprättade arbetet med att samordna och koordinera insatser av ett flertal verksamheter och organisationer som hjälper nyanlända flyktingar i Umeå.. Båda nämnde den så kallade Umeåandan med stort engagemang med samverkan mellan civilsamhället, kommunen, näringsliv. På kort tid har det skapats resurser i form av ideellt och offentligt engagemang.. Några viktiga psykologiska aspekter som handlar om att bevara den mänskliga värdigheten hos utsatta människor: Istället för riktad välgörenhet "uppifrån" ska flyktingarna i så stor utsträckning som möjligt själva avgöra vad de behöver. Det är viktigt att de verkliga behoven så snabbt som möjligt förmedlas till dem som vill skänka. Till exempel: "Just nu behövs inte skor i storlek 35." Istället för ...
En studie från Sinch så visar det sig att svenskar är det folk som allra minst vill prata med en persons telefon vid en kundtjänstfråga. Studien, Mobile Consumer Engagement 2020, har undersökt hur 2 300 konsumenter världen över interagerar med företag.. I resultatet framgår det att konsumenter är 35 gånger mer benägna att öppna textmeddelanden på telefonen än vanliga e-mail samt att personer är mottagliga för mobila meddelanden från företag, speciellt om de är individanpassade och personaliserade. Vi svenskar verkar gilla chatbotar, närmare hälften av de tillfrågade anger att det var en angenäm upplevelse att interagera med en bot.. Människor tolererar olästa e-mail med inte olästa meddelanden i mobilen: 37 procent av konsumenterna i Sverige och 54 procent globalt uppger att de har mer än 50 olästa e-mail i sin inbox, medan bara 4 procent i Sverige och globalt säger att de har över 50 olästa meddelanden i mobilen.. Läs rapporten: ...
Community Action Center is a 69-minute sociosexual video by A.K. Burns and A.L. Steiner which incorporates the erotic of a community where the personal is not only political, but sexual. This project was heavily inspired by 1970s porn-romance-liberation films, which served as distinct portraits of the urban inhabitants, landscapes and the body politic of a particular time and place. Community Action Center is a unique contemporary womyn-centric composition that serves as both an ode and a gap-filler. Sex, sexuality and the complexities of gendered bodies are inherently political. This project is a small archive of an intergenerational community built on collaboration, friendship, sex and art. The work attempts to explore a consideration of feminist fashion, sexual aesthetics and an expansive view of what is defined as sex. Burns and Steiner worked with artists and performers who created infinitely complex gender and performance roles that are both real and fantastical. This was set to a ...
Community Action Center is a 69-minute sociosexual video by A.K. Burns and A.L. Steiner which incorporates the erotic of a community where the personal is not only political, but sexual. This project was heavily inspired by 1970s porn-romance-liberation films, which served as distinct portraits of the urban inhabitants, landscapes and the body politic of a particular time and place. Community Action Center is a unique contemporary womyn-centric composition that serves as both an ode and a gap-filler. Sex, sexuality and the complexities of gendered bodies are inherently political. This project is a small archive of an intergenerational community built on collaboration, friendship, sex and art. The work attempts to explore a consideration of feminist fashion, sexual aesthetics and an expansive view of what is defined as sex. Burns and Steiner worked with artists and performers who created infinitely complex gender and performance roles that are both real and fantastical. This was set to a ...
Baskunskaper lika viktigt i arbetslivet som i samhället Representanter från arbetslivet säger att baskunskaper är en viktig förutsättning för kompetensutveckling i arbetslivet och ett sätt att utveckla nordiska styrkepositioner.
Monika Ann-Mari (Anne-Marie) Eklund Löwinder (Amel), född 26 september 1957 i Stockholm, är en svensk internetexpert. Anne-Marie Eklund Löwinder har utbildat sig i systemvetenskap vid Stockholms universitet. Hon har arbetat som utredare vid Statskontoret och var medlem av sekretariatet för den fjärde IT-kommissionen. Hon är sedan 2001 säkerhetschef vid IIS i Stockholm. Anne-Marie Eklund Löwinder är en av de sju experter på internetsäkerhet som är Trusted Community Representative och Crypto Officer, det vill säga har nycklar till en av de två av ICANNs år 2010 upprättade datacentraler, som upprätthåller identifieringssäkerhet för Internets adressregister DNS i Internets rotzon, enligt specifikationerna i DNSSEC (Domain Name System Security Extentions). 2013 blev Anne-Marie Eklund Löwinder den förste svensken att bli invald i Internet Hall of Fame. I motiveringen framhölls att hon bidragit till att Sverige som första landstoppsdomän i världen säkrat sin zon med ...
Vad är en forskningscirkel? •En traditionell studiecirkel, men där en forskare ingår till- sammans med praktiker av något slag. •Syftar till att ur ett vetenskapligt perspektiv vända och vrida på ett problem deltagarna uppfattar som angeläget, för att förstå det bättre. •Ska öka kompetensen hos deltagarna och stärka dem i deras professionella roll, både som individer och som grupp. •Ska bidra till verksamhetsutveckling (resultatet av cirkel- arbetet bör dokumenteras). •Brukar beskrivas som ett slags Participatory Action Research (PAR), på svenska oftast benämnt deltagar- orienterad aktionsforskning (Härnsten & Holmstrand).
Detta är en produkt av projektet "ECC-nätverket" (European Consumer Centres) som finansieras av Europeiska unionen, i enlighet med programmet för gemenskapsåtgärder på området konsumentpolitik 2014-20.. Disclaimer: Innehållet i forumet representerar enbart författarens åsikt och det är bara hans/hennes ansvar; det kan inte anses återspegla Europiska kommissionens åsikter och/eller Konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsförvaltningsorganets (CHAFEA) eller något annat EU-organs åsikter. Europeiska kommissionen och förvaltningsorganet accepterar inget ansvar för hur den information som den innehåller kan komma att användas.. ...
Det handlar om att utgå från att kraften måste komma underifrån, från de som bor och verkar på platsen, och kommunen är förstås en nyckelaktör i det samarbetet. Röstånga är ett fantastiskt exempel där man jobbat målmedvetet under nästan ett decennium för att inte bara rädda utan utveckla bygden, och arbetssättet går att överföra till andra länder och sammanhang, säger Jenny Nylund ...
RECENT är ett EU projekt med Jokkmokks kommun som svensk partner. I projektet undersöker vi ekonomiska, miljösmarta och energieffektiva lösningar inom kommunal service som Vatten & Avlopp, Fjärrvärme och hantering av avfall & restprodukter för kommuner i Norra Europa. RECENT står för Renewable Community Empowerment in Northern Territories.
DET ÄR MED TUNGT HJÄRTA JAG TVINGAS VIDTA DENNA ÅTGÄRD OCH JAG VILL TACKA ALLA UNDERBARA PATIENTER FÖR ALLA FINA MÖTEN !. NEDAN FÅR DU SOM ÄR PATIENT HOS MIG INFORMATION:. 1. REMISSER KOMMER FRÅN OCH MED NU ( V 11 ) RETURNERAS TILL REMITTENTEN FÖR FORTSATT HANDLÄGGNING. 2.OM DU REDAN HAR EN BOKAD TID KOMMER DU KONTAKTAS VIA TELEFON/SMS/BREV FÖR AVBOKNING OCH EVENTUELL REMISS RETURNERAS.. 3. PATIENTER SOM KONTROLLERAS REGELBUNDET PÅ MOTTAGNINGEN OCH DÄR UPPFÖLJNING ÄR PLANERAD VIA VÄNTELISTA KOMMER KONTAKTAS VIA BREV ELLER TELEFON SÅ VI KAN ORDNA EN NY REMISS .. 4. VIKTIGT ! DU MÅSTE FÅ EN NY REMISS TILL AV DIG VALD ÖNH-MOTTAGNING DÅ REMISSTVÅNG RÅDER.. HAR DU AV NÅGON ANLEDNING INTE BLIVIT KONTAKTAD ANGÅENDE DIN PLANERADE KONTROLL BEHÖVER DU NY REMISS TILL VALFRI ÖNH-KOLLEGA INOM VÅRDVAL ÖNH . ...
Att identifiera tidigare anonyma kunder och koppla samman information om deras upplevelser och agerande från olika källor -- det är en rimlig lägstanivå för de detaljhandelsföretag som vill behålla en ledande roll när konsumenterna får allt mer att säga till om.. En del ledande europeiska företag har kommit betydligt längre än så. Genom att föra en kontinuerlig dialog med kunderna över tid, har de kunnat knyta ihop händelsekedjor, upptäcka förändrade köpmönster och även involvera aktiva kunder i sin affärsutveckling, vilket i flera fall även har bidragit till bättre prognoser om framtida konsumentbeteenden.. För de flesta detaljhandelsföretag är detta fortfarande ett avlägset mål. Första steget är då att gå från periodiska, ofta årliga enkäter till att ta vara på konsumentens tankar och känslor i nuet. Ett litet, relativt enkelt steg som kan vara värt sin vikt i guld.. ...
Språket ger oss identitet, gemenskap och delaktighet. Hur möter man då barn och elever med språkstörning? Fokusera på vad eleven kan, visualisera...
Resultatet av testerna på konsumenter har tagits fram genom bland annat att testpersonerna fått spela olika dataspel. Anledningen till att sk. gröna konsumenter tenderar att vara elakare än andra konsumenter beror enligt de forskare som genomfört studien att dessa konsumenter känner sig moraliskt överlägsna och ofta också låter detta rättfärdiga någon annan typ av själviskt eller moraliskt tveksamt beteende ...
Efter att konsumenten har dragit sig ur avtalet måste du betala tillbaka alla belopp till konsumenten senast 14 dagar efter det datum konsumenten meddelat om att han/hon vill frånträda avtalet. Om avtalet gäller köp av varor har du rätt att skjuta upp återbetalningen till dess att du fått tillbaka varorna eller till dess att konsumenten har tillhandahållit bevis på att varorna återsänts ...
Studera en distanskurs i Rätten och samhället på gymnasienivå 100 gymnasiepoäng hos Folkuniversitetet Distansutbildningar Komvux, en vuxenutbildning.
Du som ger råd ska följa god rådgivningssed. Det innebär att rådgivningen ska anpassas efter konsumentens önskemål och behov. Du får inte rekommendera lösningar som inte är lämpliga för konsumenten, på grund av till exempel ekonomisk situation.. Om rådgivningen leder till att konsumenten råkar ut för ekonomisk skada kan du bli skyldig att betala skadestånd.. ...
Det är politikernas, inte den enskilda konsumentens, uppgift att se till att alla konsumenter kan känna sig trygga och säkra och att konsumenträtten respekteras och stärks. Samtidigt skulle de flesta konsumenter kunna bli bättre på att kräva sin rätt gent