Om alla Sveriges bilister bytte till elbil, så skulle elförbrukningen öka med 7% samtidigt som Sveriges totala koldioxidutsläpp skulle minska med 20%.
Motion 119 har arbetats samman med motion104 till motion 312 MOTION 119: Svenskarnas koldioxidutsläpp via konsumtion ska bli officiell
Undersökningen gäller länderna i EU och det bästa fallet får vi med en elbil som körs i Sverige med batterier som också tillverkats i Sverige. Då blir koldioxidutsläppen 80 procent mindre än för en dieselbil och 81 procent mindre än en bensinbil.. Det land där en elbil är sämst i jämförelse med bensin- och dieselbilar är om de körs i Polen, där mycket av elen kommer från kolkraftverk, med batterier tillverkade i Kina. Men även här släpper elbilen ut 28 procent mindre koldioxid än en bensinbil och 22 procent mindre än en dieselbil.. Nu är det inte bara Transport and Environment och kommit fram till att elbilar släpper ut mindre koldioxid. En annan studie från forskare vid universiteten i Nijmegen, Exeter och Cambridge kom fram till samma sak. Deras rapport kan du läsa här.. Här konstaterar i och för sig forskarna också att elbilar fortfarande kan generera mer utsläpp under tillverkningsprocessen. Men det rör sig bara om en ökning på 30 procent, så under hela ...
Koldioxidutsläpp från transportsektorn Nulägesbeskrivning och prognos Underlagsrapport till Klimatprogram 2012 Västerås stad (12) 3(12) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING Utsläpp
Miljöanpassad offentlig upphandling: effektivt styrmedel mot koldioxidutsläpp? - en studie av kostnadseffektivitet, transaktionskostnader och teknisk utveckling Dag Lestander SLU, Institutionen för ekonomi
Om ett par år kan företag inom EU börja handla med utsläppsrätter, alltså börja köpa och sälja utsläpp av koldioxid, för att EU ska uppnå klimatmålet i ...
Koncentrationen av koldioxid varierar stark runt jorden. Diagrammet visar resultatet av satellitmätningar under mars månad 2011. Innan CO2 släpptes ut av mänsklig aktivitet varierade mängden koldioxid med temperaturen som i sin tur styrdes av instrålningen från solen. För 500 hundra miljoner år sedan innehöll atmosfären 20 gånger mer än idag. Under Jura30) i den mesozoiska eran31), för ca för 208-146 år sedan sjönk koloxiden till 4-5 gånger jämfört med idag. För 49 miljoner år sedan minskade koldioxiden kraftigt. Mänsklig aktivitet som avgaser från fossilt bränsle och avskogning har ökat mängden koldioxid med 35 % från industrialismens början. Stålverk32) och cementindustri33) är exempel på industrier som skapar stora utsläpp av koldioxid. Naturliga källor för koldioxid är t.ex. vulkaniska gaser, förbränning av organiskt material och andning av organismer som andas syre. Dessutom avger från mikroorganismer koldioxid vid jäsning. Celler avger också ...
Så vitt jag vet är det här det första material som kan binda koldioxid effektivt från fuktig luft. I andra fall är det en konkurrens mellan koldioxid och vatten och vatten vinner oftast. Det här materialet tar upp båda, men bindningen av koldioxid är enorm, säger Osamu Terasaki, professor vid Institutionen för material- och miljökemi vid Stockholms universitet.. Forskningen sker i internationellt samarbete och det nya materialet har fått namnet SGU-29, efter Sogang University i Korea. Materialet består av kristaller av kopparsilikat. Metoden skulle kunna användas för att binda koldioxid från atmosfären, och framför allt för att rena utsläpp.. -- Koldioxid skapas alltid tillsammans med fukt. Nu kan vi ta bort koldioxiden trots fukten, och tillsammans med andra tekniker som är under utveckling kan kolet sedan användas för att skapa andra värdefulla material. Forskare jobbar väldigt hårt på det här och jag tror att det kommer vara möjligt inom fem år. Det svåraste ...
Steffen Møller-Holst har doktorerat i bränsleceller och har arbetat med vätgasteknik i 27 år. Nu är han marknadsdirektör i Sintef med ansvar för en portfölj av väteprojekt på över 60 miljoner per år.. enligt Steffen Møller-Holst finns inte några tvivel om att membranttekniken fungerar.. - Palladium har otroliga egenskaper när det gäller att separera gaser, och släpper bara igenom väte så att vi får en mycket ren vätgas, säger Møller-Holst.. Han säger att denna membrantteknik har en stor potential på världsmarknaden.. - Även en liten marknadsdel kan ge bra resultat, säger Møller-Holst.. Han säger också att med det fokus vi nu har på hållbarhet och klimat, så måste man nämna Carbon Capture and Storage (CCS), det vill säga avskiljning och lagring av koldioxid. För avskiljning av koldioxid är palladium-membranen särskilt intressanta.. - Tekniskt sätt används membrantekniken till att avskilja koldioxid och lagra ren väte från syntesgas. Det kommer vara ett ...
Publicerad 2007-10-19. Över 400 villaägare i Odensala i Östersund har bytt eller byter just nu från elvärme till fjärrvärme från Jämtkraft. Genom bytet av värmesystem kommer de tillsammans att minska de globala utsläppen av koldioxid med 8 000 ton. För varje villa som byter från elvärme till fjärrvärme minskar behovet av el. Eftersom 1 kWh el = 1 kg koldioxid minskar utsläppen av koldioxid med cirka 20 000 kg per år för varje villaägare som byter till fjärrvärme. 20 ton är mycket. Sett ur klimatsynpunkt ger bytet av uppvärmning 10 gånger så stor effekt som byte från bensinbil till etanolbil. Då minskar utsläppen av koldioxid med cirka 2 ton per 1000 mil, 2,3 kg/liter bensin. Sammantaget bidrar de 400 villorna i Odensala med en minskning av koldioxidutsläppen med 8 000 ton eller motsvarande utsläppen från närmare 4 000 bilar. För ytterligare information kontakta: Jerker Snell, 14 90 04 eller 070-612 90 04 ...
Geologisk lagring av koldioxid (CO2), Carbon Capture and Storage, CCS, är en teknik där koldioxid från större punktutsläpp av koldioxid, såsom kolkraftverk, gaskraftverk, stålverk och cementindustrier, avskiljs från rökgaser och lagras i geologiska formationer djupt under markytan eller havsbottnen. Det är ett sätt att minska de antropogena koldioxidutsläppen till atmosfären, vilka annars bidrar till global uppvärmning och de konsekvenser som följer. 2009 presenterade EU ett direktiv angående geologisk lagring av koldioxid. Detta implementerades i svensk lag i juni 2011, genom ett allmänt svenskt förbud till lagring. I juni 2012 fattade riksdagen beslut om den nya lagstiftningen som rör geologisk lagring av koldioxid. Från och med januari 2013 regleras geologisk lagring av koldioxid i svensk lag genom miljöbalken. Genom att lagra koldioxid från biomassa med BECCS-teknik från punktkällor såsom etanolfabriker, pappersmassabruk och bioenergiverk, kan minusutsläpp av ...
Hur ser ett samhälle ut där varje person inte släpper ut mer än ett ton koldioxid per år? Blir det trist att leva där? Är visionen realistisk och vågar politikerna föra fram sådana idéer, frågar sig Christer Nylander. Hur ser ett samhälle ut där varje person inte släpper ut mer än ett ton koldioxid per…
Koldioxid i jordens atmosfär har en relativt låg halt, ungefär 400 ppm, av jordens atmosfär men är ändå en viktig växthusgas som påverkar jordens medeltemperatur genom växthuseffekten. Biosfären är beroende av koldioxid när växter skapar ny materia via fotosyntesen, men kan vara ett problem med ett alltför stort överskott och tillföra till den global uppvärmningen. Dagliga mätningars medelvärde översteg 400 ppm den 10 maj 2013. Även andra källor anger liknande värden att halten koldioxid i jordens atmosfär ligger runt 400 ppm. NOOA konstaterar att år 2016 kommer vara det första året som halten koldioxid i atmosfären inte kommer att gå under 400 ppm någon gång under året. Det finns flera institut som genomför mätning däribland NOAA/ESRL. De tar också fram globala trender i halten av koldioxid över tid. På grund av den allt högre medeltemperaturen så smälter istäcket och det verkar som det har innehållit stora mängder med koldioxid som tillför ...
För att beräkna ett fordons totala koldioxidutsläpp måste man ta hänsyn till hela livscykeln. Hur mycket energi går det åt för att producera, driva och underhålla fordonet? European Cycling Federation har tittat på hur många gram koldioxid en cykel, elcykel, buss och bil släpper ut per passagerare och kilometer under hela sin livstid. Elcykel och cykel är miljöhjältar. Sämst är bilen.. Om du har åtta kilometer till jobbet och cyklar fyra dagar i veckan så sparar du in cirka 380 liter bensin och minskar dina koldioxidutsläpp med 7 500 g per år, enligt beräkningar från European Cycling Federation.. ...
Hur vi använder marken för jordbruk och skogsbruk har stor betydelse genom att växter binder in koldioxid som bortförs med skörd eller ansamlas i levande och dött material. På vår planet finns tre gånger så mycket kolatomer i levande växter och jord som det finns i atmosfären. Det är av yttersta vikt att denna mängd kol blir kvar i marken för att motverka klimatförändring. Men tvärtom så orsakar dikad torvjord, som används för jord- och skogsbruk, stora utsläpp av koldioxid och dikväveoxid (lustgas).. - Från Sverige utgör dessa uppodlade torvmarker en nästan lika stor källa till koldioxid som biltrafikens utsläpp, trots att denna mark bara utgör två procent av Sveriges landyta och åtta procent av jordbruksmarken. Men växthusgaserna från denna mark är inte synlig i den nationella rapporteringen av växthusgaser till klimatkonventionen, eftersom dessa utsläpp bakas samman med skogssektorn. De markutsläpp som är synliga i rapporteringen är endast jordbrukets ...
Under 2011 har utsläppen av koldioxid ökat med tre procent, trots den svaga globala ekonomin visar en studie från Global carbon project.
Det man säkert kan se i den första grafen är att temperaturen och koldioxiden når sin lägsta punkt samtidigt, och att samma sak gäller för den högsta punkten.. Med det sagt, så stämmer det ändå att temperaturhöjningen har varit det initiala vid tidigare klimatsvängningar. Tidigare svängningar har nämligen börjat med en förändring i jordens bana runt solen, och inte med ett massivt utsläpp av koldioxid. Den lilla uppvärmning som blev följden förändringen i jordens bana, har orsakat koldioxidutsläpp via run-off effekter. Den därigenom höjda koldioxidhalten har orsakat en uppvärmning, som har orsakat CO2, som har orsakat uppvärmning, som har orsakat CO2, som har orsakat uppvärmning, som har orsakat CO2, o.s.v. tills det inte finns mer koldioxid ...
En rapport som publicerats I tidskriften Ethics, Policy & Environment argumenterar att man starkt bör överväga att medicinera hela befolkningen för att göra dem mer miljömedvetna, rapporten föreslår även att spädbarn ska genetiskt modifieras så att de blir mindre i syfte att minska deras koldioxidavtryck.. I en intervju i tidningen The Atlantic argumenterar huvudförfattaren Matthew Liao för att människor måste genomgå biomedicinska förändringar för att man ska bekämpa klimatförändringar.. Liao beklagar att koldioxidskatter inte kommer att göra något för att minska utsläppen av koldioxid, han föreslår andra metoder, som att farmakologiskt framkalla intolerans mot kött. Folk ges droger som orsakar extremt illamående eller får bära plåster som stimulerar immunsystemet till att bekämpa proteiner från mat innehållandes kött.. Liao föreslår vidare att en politik liknande Kinas ettbarnspolitik där föräldrar får välja mellan att få ett stort barn, två ...
Redan om fyra år kan Kina bli det land i världen som släpper ut mest av växthusgasen koldioxid i atmosfären. Det visar en ny beräkning som gjorts av den ...
Världens utsläpp av växthusgasen koldioxid ökade inte förra året, trots ekonomisk tillväxt. Det uppger internationella energiorganet IEA.
Trots att den allmänna diskussionen handlar om att minska utsläppen ger nya bilar i snitt ifrån sig mer och mer koldioxid. Några få märken går ändå mot strömmen.
Susanna Baltscheffsky bloggar idag på SvD-bloggen och frågar sig när klimatkvittot kommer? Hennes tankar bygger på tankar som stammar från Prof Erland Källén och kräver kommentar och fundering. De bygger i sin tur på ett resonemang som jag också hittat hos Prof James (JIM) Hansen.. Tanken är, precis som Susanna B. framför den, att de förhöjda halterna av koldioxid i atmosfären stammar från utsläpp som gjordes för 50-100 år sedan. Jovisst de har bidragit. Men den koldioxid som vi släppte ut i fjol finns där också liksom alla annan koldioxid som vi släppt ut, som haven lämnat ifrån sig etc. Där finns också den koldioxid som släppts ut på senare år och som av någon egendomlig anledning anses som klimatneutral, dvs den som stammar från etanol, och diverse andra förnyelsebara bränslen. När vi tar han om koldioxiden - eller snarare låter biosfären göra det så tar det naturligtvis lång tid innan just den koldioxid som släpptes ut för länge sedan helt är ...
För tredje året i rad har utsläppsmängden av koldioxid slutat öka och planat ut. Studien presenteras på klimatmötet COP22 och visar att Kinas minskade…
Biorecro AB var ett av 20 nominerade företag till Cleantech company of the year på Stockholm Cleantech Venture Day. VD Henrik Carlsson presenterade företaget(vår bild).. Biorecro tar bort koldioxid från atmosfären. Detta säljs som en tjänst, klimatstädning.. Klimatstädning sker genom minusutsläpp som skapas med hjälp av BECCS-tekniken. Den är en vidare utveckling av koldioxidlagring, på engelska Carbon Capture and Storage (CCS). Man fångar in koldioxiden ur de rökgaser som bildas vid förbränning av kol, olja och gas och återför den ner i underjorden. På så sätt läggs koldioxiden tillbaka dit kolet sedan länge legat bundet i de fossila bränslena.. Den teknik som Biorecro arbetar med kallas på engelska för BECCS, Bio Energy with Carbon Capture and Storage. Man använder koldioxid från biomassa istället för koldioxid från fossila utsläpp. Lagringen verifieras och certifieras av en oberoende tredje part.. Biorecro fångar in koldioxid ur atmosfären med hjälp av ...
Sedan 2019 får du en statlig bonus när du köper eller privatleasar en miljöanpassad bil. Rena elbilar med nollutsläpp får den högsta möjliga bonusen på 60 000 kronor. För laddhybrider minskar sedan bonusen med 714 kronor per gram koldioxid. Bonusen gäller för alla nya bilar med ett koldioxidutsläpp på maximalt 70 g/km och ersätter den tidigare miljöbilspremien ...
Den 1 juli 2018 infördes en ny fordonsskatt kallad Bonus Malus i Sverige. Bilar med låga koldioxidutsläpp gynnas och bilar med höga koldioxidutsläpp straffas. För nybilsköpare av Volvo Twin Engine-modeller handlar det om bonus på upp till 21 600 kronor, vilket ungefär motsvarar den tidigare supermiljöbilspremien. Dessutom bidrar den låga bränsleförbrukningen till en låg drivmedelskostnad för dig som ägare. Bonus beräknas enligt: (60-gram CO2)x 833+10000 ...
En väsentlig del av Sigtunas gemensamma hållbarhetsarbete är att minska våra koldioxidutsläpp. Lägre halter av koldioxidutsläpp bidrar till en minskad växthuseffekt och global värmning. Tillsammans görs därför årligen mätningar på varje anläggning för att beräkna utsläppshalterna av växthusgaser. När de senaste mätningarna visade att en stor del av klimatpåverkan kom från uppvärmning med fjärrvärme ringde varningsklockorna. En vidare undersökning påbörjades.. I Sigtuna kommun finns sedan 20 år ett biobränsleeldat kraftvärmeverk som levererar klimatsmart värme till boende och företag i kommunen. När vi beräknade vår klimatpåverkan fick vi klart för oss att vi inte får värme från endast detta kraftvärmeverk, utan också från övriga anläggningar i Stockholmsområdet genom att Fortums fjärrvärmenät i Stockholm har kopplats samman. En av dessa är Värtaverket. Värtaverket står för stora fossila utsläpp, då väsentliga mängder kol används som ...
En väsentlig del av Sigtunas gemensamma hållbarhetsarbete är att minska våra koldioxidutsläpp. Lägre halter av koldioxidutsläpp bidrar till en minskad växthuseffekt och global värmning. Tillsammans görs därför årligen mätningar på varje anläggning för att beräkna utsläppshalterna av växthusgaser. När de senaste mätningarna visade att en stor del av klimatpåverkan kom från uppvärmning med fjärrvärme ringde varningsklockorna. En vidare undersökning påbörjades.. I Sigtuna kommun finns sedan 20 år ett biobränsleeldat kraftvärmeverk som levererar klimatsmart värme till boende och företag i kommunen. När vi beräknade vår klimatpåverkan fick vi klart för oss att vi inte får värme från endast detta kraftvärmeverk, utan också från övriga anläggningar i Stockholmsområdet genom att Fortums fjärrvärmenät i Stockholm har kopplats samman. En av dessa är Värtaverket. Värtaverket står för stora fossila utsläpp, då väsentliga mängder kol används som ...
Under augusti har priset på utsläppsrätter stigit till över 21 dollar per ton, den högsta nivån på ett decennium. Det gör att sol- och vindenergi nu på allvar konkurrerar ut kol och gas som billigare alternativ. 
Spendrups lär vara först i Sverige med denna lösning, men de är inte först i världen. Alaskan Brewing Company har använt sitt drav som energikälla i drygt två år, dock med en lite annan lösning för att göra dravet till dugligt bränsle. Deras situation var något mer speciell. Alaskas klimat är inte riktigt optimalt för att föda upp djur, alltså finns inte lösningen med att ge bort dravet till lokala bönder. Alaska ligger som bekant också avskiljt från resten av USA och att exportera dravet till Kanada var också problematiskt. Lösningen innan de började bränna dravet var helt enkelt att skicka det genom Kanada ner till Oregon i nordvästra USA där det gavs till bönder som foder, men bryggeriet fick själva stå för den långa transporten. När anläggningen togs i bruk var Alaskan Brewing världens enda bryggeri som endast använde drav som bränsle ...
De svenska el- och fjärrvärmesystemen har både mycket god leveranssäkerhet och miljö- och klimategenskaper. Det finns därför många skäl att placera elintensiv industri i Sverige. Vårt energisystem är självklart ingen isolerad ö eftersom systemet är ihopkopplat med våra nordiska grannar och kontinenten. Vid en analys av koldioxidutsläpp i relation till elanvändning i Sverige så är helhetsperspektivet, tidsperspektivet och vilka antaganden som görs avgörande. Det är med andra ord inte helt enkelt. Alla delar i energisystemet hänger ju ihop. En förändring i en del, ger effekt i andra delar. EU:s klimatmål styr mot allt lägre koldioxidutsläpp vilket innebär att elbilar, även om de redan idag släpper ut mindre koldioxid än en bensinbil, kommer att få allt större positiva effekter för klimatet. För att inte tala om de positiva effekter elbilar har för ljudmiljön i våra städer och på luftföroreningar som i dag dödar fler än trafikolyckor. Elbilar och ...
Till alla som är aftonbladet utbildade i den här frågan om att koldioxiden kommer öka jordens temperatur med flera grader. Visste ni att vi har haft en ofantlig tur i klimatet den senaste tiden i jordens historia. Jordens temperatur har alltid svängt och den har tidigare gjort det mycket snabbare. Det är tack vare det stabila vädret som vi människor har kunna etablera oss och blivit så framgångsrika. Sen så är det inte koldioxiden som styr temperaturen utan TEMPERATUREN som styr mängden koldioxid. Den mängd koldioxid vi släpper ut är bara en droppe i havet mot va naturen släpper ut i en klimatförändring. Vi har haft mycket högre halter koldioxid i atmosfären än i dag vid flera tillfällen. Orsaken till en global uppvärmning är många. Bland annat solen och den kosmiska strålningen som styr hur mycket moln vi får. Du kan inte bugga en korrekt rapport på bara en faktor. Om man bara sätter sig in lite i hur klimatet fungerar och inte läser färdiga rapporter där ...
Koldioxid är en mycket vanlig gas som spelar en viktig roll för jordens klimat. Då koldioxid har många industriella tillämpningar har människans utsläpp av gasen ökad under de senaste 100 åren. För närvarande utgör koldioxid omkring 408 ppm av atmosfärens volym. Koldioxid är en så kallad växthusgas som bidrar till jordens uppvärmning.. .css-m7engf{margin:2rem 0;border:0;height:0;border-top:1rem solid #F9B000;border-radius:0 0.25rem 0.25rem;}@media (max-width:959.98px){.css-m7engf{margin:1.5rem 0;}} ...
På så sätt ökar vi motivationen, kompetensen, flexibiliteten, kvalitetsmedvetenheten och ansvarstänkandet. Det förbättrar vår konkurrenskraft - men framför allt ger det glada och nöjda medarbetare.. Vi arbetar dessutom aktivt för att minska mängden koldioxidutsläpp. Vi har bland annat skrivit under ett partneravtal med Carbon 20-projektet, där målet är att få minst 100 företag att minska sina koldioxidutsläpp med 20 procent.. NTG Continent har precis stärkt företagets miljöprofil genom att välja el från vattenkraft ...
De samlade koldioxidutsläppen från trafiken minskade med ungefär en procent under 2011 jämfört med 2010. Förklaringen till minskningen är energieffektivare personbilar och ökad andel biobränslen.. De nyproducerade personbilarnas koldioxidutsläpp minskade från i genomsnitt 153 gram per kilometer 2010 till 144 gram till kilometer 2011. Det är det tredje året på rad som effektiviseringstakten är så hög. För lätta lastbilar är det genomsnittliga utsläppet 179 gram per kilometer 2011.. Statistik över svenska personbilar, koldioxidutsläpp. För att minska vägtrafikens klimatpåverkan deltar Transportstyrelsen i olika internationella forum i arbetet. Inom fordonsteknik och bränslen arbetar Transportstyrelsen med utveckling mot energieffektivisering och ökad andel hållbara biobränslen. Internationellt driver myndigheten utvecklingen av godkännandesystem för fordon med ny teknik, som elbilar, laddhybridbilar och tunga fordon vilka drivs med diesel kombinerat med flytande ...
Snabbfakta: Mycket av dagens koldioxidutsläpp görs för att få energi till att värma och lysa upp våra bostäder, energi till att driva maskiner som tillverkar varor vi använder och energi för att transportera oss eller varorna. Kan vi påverka hur, varifrån och hur effektivt vi använder energin så påverkar vi också våra koldioxidutsläpp. Vad kan du göra:. ...
Skogen kan vara till stor nytta för oss, både där den står och i produkter som är långlivade. Skog ska dock inte brinna, då det leder till koldioxidutsläpp. Att utveckla engångsprodukter som ska ersätta t.ex. engångsprodukter av plast, är både slöseri med materialet, energin som behövs, orsakar koldioxidutsläpp och bidrar som alla andra engångsprodukter till nedskräpning. Och förstör skog.. Motiv och bakgrund: ...
PSA Peugeot Citroën ligger i topp hittills i år med det lägsta genomsnittliga koldioxidutsläppet från alla sålda bilar bland de 27 bilmärkena i Europa. Med en utsläppsnivå på 124,5 g/km ligger PSA-gruppen redan en bra bit under EU:s krav på 130 gram 2015. Sänkningen på 2,1 gram CO2 i år har uppnåtts tack vare ännu effektivare dieselmotorer med mikrohybrid- samt fullhybridteknologi. ...
Nu vet forskarna mer om det dramatiska förlopp som kallas jordens tredje massutdöende för 250 miljoner år sedan. Livet på land slogs ut långt före livet i havet. Genom att studera fossil och lager i berggrunden kunde forskarna se att det tog miljontals år innan livet återvände på land.
Det är anmärkningsvärt att två miljöpartister felaktigt påstår att CO2-utsläpp från flygplan är dubbelt så farliga som samma CO2-utsläpp från en bil. Det är faktiskt så att…
Om man tar hänsyn till den samlade klimatnyttan med etanol- och gasbilar blir utsläppen från nya bilar i snitt 128 g/km bland MÖS-kommunerna. Karlsborg och Skövde har lägst koldioxidutsläpp på 122 respektive 128 g/km. Karlsborg ligger därmed i topp bland Sveriges kommuner. Alla kommuner förutom Hjo ligger under medel i landet ...
Efter ett beslut av det tyska förbundsrådet ska Tyskland stoppa all nyproduktionen av bensin- och dieselbilar från 2030. Detta för att uppnå klimatmålen och minska koldioxidutsläppen med 95 procent till 2050, skriver DI. Svante Axelsson, samordnaren för ett fossilfritt Sverige tycker det är en god nyhet och att Sverige borde ta efter. Snabbaste vägen för att slå om till fossilfritt är enligt Svante Axelsson att göra som Tyskland och helt enkelt förbjuda den äldre tekniken. Får bilbranschen så här tydliga förbud så kommer forskningen och framtagningen för vätgasbilen och elbilen att fokuseras. Med tuffa krav anpassar sig branschen, de är skickligare än vad de utger sig för att vara, säger Svante Axelsson. Till artikeln >>. ...
Jämfört med börsnoterade bolag är det mindre vanligt att onoterade bolag rapporterar sina koldioxidutsläpp. Till viss del beror det på en lägre grad av publik rapportering rent generellt. Onoterade bolag har inte heller samma krav på sig - från ägare, konsumenter, frivilligorganisationer och andra - att mäta och rapportera koldioxidutsläpp. Det faktum att det är relativt ovanligt att mäta sina utsläpp gör att tillgången på information är begränsad ...
Forskare vid MDH har undersökt hur man kan effektivisera processen med att bryta ner organiskt avfall i samband med produktion av biogas (anaerob rötning). Resultaten visar bland annat att man med hjälp av mikroalger kan minska koldioxidutsläppen ...
Sedan genombrottet i början på 2000-talet har led lampans popularitet vuxit i takt med dess utveckling och är idag utgör led den nya standarden. Led dioderna är mer effektiva än den föregående halogen lampan och tack vare sina unika egenskaper kan den tillämpas inom ett väldigt brett användningsområde från industri och fordon till hem och hushåll. En längre livslängd innebär lägre koldioxidutsläpp vilket har en stor påverkan på vårt klimat. LED lampor varar upp till sex gånger längre än andra typer av ljus, vilket markant minskar kravet på frekventa byten. Detta resulterar i att färre lampor används och därmed behövs färre resurser för tillverkningsprocesser, förpackningsmaterial och transport. Led är därför ett viktigt verktyg för att kämpa den globala uppvärmningen genom en minskning av koldioxidutsläpp.. ...
På grund av att koldioxidutsläpp regleras på EU-nivå så kan varken myndigheter, regeringen eller riksdag i Sverige neka tillstånd utifrån raffinaderiets väntades koldioxidutsläpp. Trots att det kommer innebära en dubblering av Sveriges totala nationella koldioxidutsläpp. Detta är enligt många ett demokratiskt problem och kommer göra det svårt för Göteborgs Länsstyrelse att nå sina uppsatta klimatmål.. ...
Vad är försäljning, intäkter och prisanalys av regioner i Hög Carbon Wire branschen?. Köp den här rapporten (Price Five Thousand Nine Hundred USD för enanvändarlicens) @ www.360researchreports.com/purchase/16039785. Stora höjdpunkterna av TOC:. 1 Hög Carbon Wire Marknadsöversikt. 1.1 Produktöversikt och omfattning Hög Carbon Wire. 1,2 Hög Carbon Wire Segment efter typ. 1.2.1 Global Hög Carbon Wire Sales Growth Rate Jämförelse efter typ (2021-2026). 1.2.2 10 mg. 1.2.3 20 mg. 1.2.4 30 mg. 1,3 Hög Carbon Wire Segment genom Application. 1.3.1 Hög Carbon Wire Sales Jämförelse per Application: 2020 VS 2026. 1.3.2 Sjukhus. 1.3.3 Kliniker. 1.3.4 Övrigt. 1.4 Global Hög Carbon Wire marknadens storlek uppskattningar och prognoser. 1.4.1 Global Hög Carbon Wire Omsättning 2015-2026. 1.4.2 Global Hög Carbon Wire Sales 2015-2026. 1.4.3 Hög Carbon Wire Marknadens storlek av Region: 2020 Versus 2026. 1,5 Hög Carbon Wire Industry. 1,6 Hög Carbon Wire marknaden Trender. 2 Global Hög ...
Egenskaper. Koldioxid är färglöst, icke brännbart och cirka 1,5 gånger tyngre än luft av samma tryck och temperatur. Koldioxidmolekylen är linjär, saknar dipolmoment och absorberar infrarött ljus. Koldioxid kondenserar under tryck till en färglös, lättflyktig vätska. Kritiska. (36 av ord). Författare: Lars Ivar Elding. Koldioxid är en växthusgas och bildas vid fullständig förbränning av kolföreningar i syre. Vid förbränning av biomassa ökar inte halten av koldioxid i atmosfären, så länge biomassan tillåts växa upp igen och åter absorbera samma mängd koldioxid. Vid förbränning av fossila bränslen som kol, petroleum, naturgas, oljeskiffer. CO2 är den kemiska betäckningen på koldioxid, som är en osynlig och luktfri gas. Koldioxid är både en förutsättning för liv på jorden och i för höga ...
Resultaten som redogörs i publikationen bygger på en vidarebearbetning av miljöstatistik framtagen främst av Statistikcentralen i Finland. ÅSUB har beräknat luftutsläpp av flera olika slag för Åland år 2015. Därtill presenteras hushållens miljöpåverkan som baserar sig på Statistikcentralens konsumtionsundersökning 2016.. Ålands koldioxidutsläpp per capita år 2015 var 8,6 - 26 ton per capita beroende på enligt vilken beräkningsprincip kalkylen görs. Den åländska hushållskonsumtionens utsläpp per capita enligt konsumtionsprincipen uppgick till ca 8,8 ton koldioxidekvivalenter per invånare år 2015. De åländska konsumenternas koldioxidutsläpp per konsumerad euro beräknas ha varit något lägre än för de övriga konsumenterna i Finland enligt en studie för 2016.. Hela publikationen finns tillgänglig nedan. Länk till en pc-axis-fil för privata konsumtionens miljöpåverkan på Åland och i andra landskap i Finland.. ...
Folks fokus på CO2 baseras på datormodeller som kraftigt överdriver koldioxidens påverkan på växthuseffekten (en effekt som gör att planeten överhuvudtaget är beboelig). Mer än 95 procent av växthuseffekten utgörs av vanlig vattenånga men än så länge har politikerna inte börjat beskatta vattenånga. Det är nog bara en tidsfråga eftersom man redan beskattar samma ofarliga gas som vi andas ut. ...
På dagens DNdebatt efterlyser partiledarna för (M), (KD) och (L) nya förhandlingar om det framtida svenska elsystemet, och kräver i sammanhanget att svenska staten på olika sätt ska främja fortsatt kärnkraft.. Det sägs aldrig rent ut (men antyds på snart sagt varje rad) att en satsning på kärnkraften är avgörande för att få ned utsläppen av växthusgaser.. Läser man texten riktigt omsorgsfullt finner man dock att det bara handlar om antydningar och att de tre partiledarna faktiskt ingenstans gör exakt denna koppling. Det är klokt av dem.. Antydningarna är samtidigt så frekventa att det är svårt att värja sig från misstanken att Kristersson, Busch Thor och Sabuni kallt räknar med att antydningar ska räcka för att förleda ovana läsare (ja, kanske rentav en och annan icke-uppdaterad journalist eller politiker?) att göra just denna koppling, i syfte att förstärka de missuppfattningar om kärnkraftens roll i klimatpolitiken som redan är allmängods i ...
Finansinstitut som banker och pensionsfonder spelar en viktig roll för att förhindra farliga klimatförändringar. Det handlar inte bara om att de kan styra investeringar mot förnybar energi och låga koldioxidutsläpp; investeringar kan också bidra till hållbar användning av Amazonas regnskog och de stora barrskogsområdena i Ryssland och Kanada. Dessa områden är extra viktiga för det globala klimatet - just nu lagrar de kol i mark och växter, men om de försvinner bidrar de i stället till stora koldioxidutsläpp.. - Vi fokuserar på dessa skogsområden eftersom de är mycket känsliga för mänsklig påverkan och finanssektorn spelar därför en avgörande roll där, säger Victor Galaz, vid Stockholms resilienscentrum och en av forskarna bakom studien som publicerats i tidskriften Global Environmenal Change.. ...
Låt oss räkna med en befolkning på nio miljoner svenskar. Det gör att vår sammanlagda årskonsumtion av kött landar på 630.000 ton. Varje ton kött genererar i sin tur mellan 0,8 till 9 ton koldioxidekvivalenter (kyckling ger lägst utsläpp, biff störst). För enkelhetens skulle kan vi sätta ett schablonvärde till 5, eller totalt 3.150.000 ton koldioxidutsläpp, eller förenklat 3,2 megaton. Källa: New York Times.. Sveriges samlade årliga koldioxidutsläpp (enligt siffror från 2010) var 52,9 miljoner ton (megaton), vilket kan jämföras med de samlade globala utsläppen som uppgår till c:a 36 Gigaton enligt de senaste siffrorna. Sveriges del av de globala utsläppen utgör alltså 1,6 promille, eller 0,16 procent.. Tar vi enbart vår köttkonsumtion, utgör denna 6 procent av de totala svenska co2-utsläppen, eller knappt 0,1 promille av den globala co2-budgeten. Vi börjar här röra oss mot decimaltal som är så små att de i vilket annat sammanhang som helst skulle anses som ...
Förbränning av fossila bränslen (kol, olja och naturgas), jordbruk och skogsskövling leder till ökade halter växthusgaser. De ökade halterna hinner inte tas upp av växtligheten utan hamnar utanför det naturliga kretsloppet. Koldioxid ligger i dag bakom cirka 60 procent av den totala förstärkningseffekten och metangas står för ungefär 30 procent. Då är det intressant att notera att cirka 80 procent av världens energiförbrukning kommer från fossila bränslen, som ligger bakom majoriteten av utsläppen av koldioxid.. De utvinningsbara reserver vi har av fossil kol, olja och gas är åtminstone sex gånger större än de koldioxidutsläpp vi har råd med framöver, för att klara att hålla oss till 1,5 grads global uppvärmning. Vi lämnade inte stenåldern för att stenarna tog slut, och vi måste lämna fossilenergiåldern långt, långt innan de fossila reserverna och resurserna är slut - senast år 2050 globalt. Men detta kommer att ta tid och behöver genomsyra all vår ...
En mild respiratorisk acidos hör till en normal förlossning; den uppstår snabbt och försvinner lika hastigt i samband med barnets första andetag. Mycket hög koldioxidhalt kan fördröja det första andetaget men när barnet skriker vädras koldioxiden snabbt ut.. Respiratorisk acidos orsakas av att koldioxid inte transporteras bort i tillräcklig mängd från fostret till mamman. Den vanligaste orsaken är navelsträngskompression. Stora mängder koldioxid produceras normalt i cellerna och ett kontinuerligt placentablodflöde är nödvändigt för att undvika en ansamling av koldioxid. Om en sådan ansamling uppstår bildar koldioxid vätejoner. Vissa av dessa frigörs och orsakar respiratorisk acidos med stigande koldioxidtryck (PCO2) och sjunkande pH.. Tidigt i förloppet finns tillräckligt med syre och glukos för att energi ska kunna produceras genom aerob metabolism. Restprodukterna är då koldioxid och vatten. Koldioxiden omvandlas till väte- och bikarbonatjoner. Vätejonerna ...
Miljöforskare världen över är ense om ungefär hur mycket växthusgaser som kan släppas ut om risken för allvarliga klimatstörningar ska hållas på en rimlig nivå. Mycket förenklat kan den nivån översättas till ett genomsnittsutsläpp på knappt 2 ton koldioxid per person och år. De nuvarande utsläppen motsvarar cirka 4 ton, det vill säga ungefär dubbelt så mycket som jorden tål Men utsläppen är inte jämt fördelade. Till exempel släpper USA ut ungefär 20 ton per person och år, Sverige cirka 7 ton. Moçambique och Honduras, två länder som drabbats hårt av växthusrelaterade översvämningar de senaste åren, släpper däremot ut mindre än ett ton per år.. Om varje land har rätt till lika stora utsläpp av koldioxid, innebär det för Sveriges del en minskning med ungefär 75 procent. Det kan låta mycket. Ändå menar många miljöorganisationer på det södra halvklotet att en sådan minskning är alldeles för liten. De hänvisar till att det är de samlade ...
Miljöforskare världen över är ense om ungefär hur mycket växthusgaser som kan släppas ut om risken för allvarliga klimatstörningar ska hållas på en rimlig nivå. Mycket förenklat kan den nivån översättas till ett genomsnittsutsläpp på knappt 2 ton koldioxid per person och år. De nuvarande utsläppen motsvarar cirka 4 ton, det vill säga ungefär dubbelt så mycket som jorden tål Men utsläppen är inte jämt fördelade. Till exempel släpper USA ut ungefär 20 ton per person och år, Sverige cirka 7 ton. Moçambique och Honduras, två länder som drabbats hårt av växthusrelaterade översvämningar de senaste åren, släpper däremot ut mindre än ett ton per år.. Om varje land har rätt till lika stora utsläpp av koldioxid, innebär det för Sveriges del en minskning med ungefär 75 procent. Det kan låta mycket. Ändå menar många miljöorganisationer på det södra halvklotet att en sådan minskning är alldeles för liten. De hänvisar till att det är de samlade ...
Haven absorberar ungefär 1/3[2] eller 40%[3] av den CO2 som utsläppts i atmosfären genom förbränning av fossiler. Det leder till att haven blir något surare.[4]. Hittills har haven tagit upp nära hälften av de mänskliga koldioxidutsläppen. Hade inte havens upptag ökat de senaste 100 åren skulle halterna i atmosfären idag ha varit ca 460 ppm istället för dagens ca 410 ppm. Men nu verkar det som om effektiviteten i havens upptagningsförmåga minskar.. Surhet anges ofta i enheten pH och brukar ligga mellan 0 och 14. Lösningar med värdet 7 benämns som neutrala, de under 7 som sura och de över 7 som basiska.[5] Sedan den industriella revolutionen har havens pH minskat med ungefär 0,1 pH. Idag ligger pH på 8,1.. I vattnet omvandlas koldioxiden till kolsyra som gör haven surare, och det påverkar livsvillkoren för många djurarter. Skaldjur, kräftdjur, koraller och plankton kan få svårt att underhålla och bevara skal och skelett.. ...
Hittade följande mycket intressanta artikel Atmospheric carbon dioxide levels for the last 500 million years med Daniel H. Rothman (MIT), Proceedings of the National Academy of Sciences 99 (7), April 2, 2002, pp. 4167-4171. Vad den visar är att CO2 nivån ÄR DEN LÄGSTA PÅ 500 MILJONER ÅR! (se grafen nedan) Ett citat: The last 500…
Vi sätter kontinuerligt nya mål för att minimera negativ påverkan och förstärka den positiva påverkan vår verksamhet innebär. Vi använder förnybara energikällor för att producera el och värme till våra kunder - och tack vare vår fossilfria produktion är våra egna utsläpp mycket låga.. I det moderna hållbara samhället är vår roll som samhällsfunktion ännu tydligare. Att vi kan erbjuda våra kunder prisvärda produkter med hög leveranssäkerhet är avgörande för att samhället ska fungera. Vårt elnät har det 4:e lägsta priset av landets 290 kommuner (2019) och vi ligger över branschsnittet i kundnöjdhet.. Dessutom ersätter vår el och värme sämre alternativ, vilket innebär att vi minskar utsläppen av fossil koldioxid globalt. 2018 kunde hela 155 000 ton koldioxidutsläpp undvikas tack vare vår verksamhet. Det är lika mycket som om alla invånare i Mölndal skulle låta bilen stå i drygt två år! ...
Klimatavtalet från Paris, som ratificerades av Sveriges riksdag den 13 oktober, bygger till stor del på förhoppningar om så kallade negativa koldioxidutsläpp. Detta är ett samlingsbegrepp för tekniska lösningar som antas kunna absorbera flera hundra miljarder ton koldioxid direkt från atmosfären. Men hur realistiska är egentligen dessa antaganden?
Tillsammans med sju partner från Norr- och Västerbotten skall Swerea Mefos undersöka om biomassa kan ersätta fossilt kol vid metallframställning. När metaller framställs används idag fossilt kol och det innebär en stor klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp. Industrin har länge arbetat för att effektivisera och minska mängden fossilt kol.. I projektet Bio4Metals , Bioreduktionsmedel för metallurgiska processer undersöks hur biomassa skulle kunna användas vid metallframställning. Biomassa är koldioxidneutralt och genom att använda den skulle utsläppen av koldioxid kunna minskas. I dagsläget används dock inte processad biomassa, biokol, i basindustrin eftersom det saknas kunskap om vilken effekt det har på processerna. I det treåriga projektet ska biokol utifrån tre olika metoder tillverkas i olika testanläggningar (pilot och demo) och sedan testas och utvärderas utifrån kostnad och effektivitet. Allt kommer i dialog med LKAB, SSAB och Boliden.. Vi kommer att ...
James Cascio, en av WorldChangings grundare, och som därefter startat Open the future, bestämde sig för att undersöka hur mycket koldioxidutsläpp som krävs för att producera en - ostburgare! Cascio bor utanför San Fransisco, och han valde ostburgaren för den är så typiskt amerikansk (genomsnittsamerikanen lär äta tre i veckan). Innan han hunnit särskilt långt hade han turen (Google, gissar jag) att stöta på en forskningsrapport från Stockholms Universitet. Rapporten innehöll en detaljerad (ända ner till odlingen av vetet till mjölet) genomgång av energiåtgången vid framställning av just - ostburgare! Cascio tog dessa siffror och omvandlade dem, beroende på vilken del av produktionsprocessen det gällde, till mängd diesel respektive mängd el. För elberäkningarna använde han sedan både alternativet naturgas - då blir burgarens utsläpp 127 gram koldioxid - och alternativet kol - 426 gram koldioxid. Han påminner dock om att man måste lägga till utsläppen från ...
lokalt odlad och ekologisk mat. Det bidrar till att minska både koldioxid och användning av giftiga bekämpningsmedel i ekosystemet. Tellus Think Tank hoppas att Fävikens idéer kommer att inspirerar fler, även privatpersoner, att odla sin egen mat och fermentera och konservera lokalt odlade växter. Det är speciellt viktigt att andelen lokalt odlad mat ökar i Europa. Vi européer låter idag importera över 50 % av vår mat från andra världsdelar och transporterna bidrar i hög grad till stora utsläpp av koldioxid.. Om nordligt belägna Fävikens verksamhet kan blomstra med hjälp av hållbara metoder så borde fler kunna följa i deras fotspår!. Håll utkik efter Tellus Think Tanks artikel där vi besöker en självhushållande bonde med verksamhet i samma växtzon som Fäviken (zone 6-7) - det är möjligt att odla sin egen mat även långt norr ut på jordklotet ...
lokalt odlad och ekologisk mat. Det bidrar till att minska både koldioxid och användning av giftiga bekämpningsmedel i ekosystemet. Tellus Think Tank hoppas att Fävikens idéer kommer att inspirerar fler, även privatpersoner, att odla sin egen mat och fermentera och konservera lokalt odlade växter. Det är speciellt viktigt att andelen lokalt odlad mat ökar i Europa. Vi européer låter idag importera över 50 % av vår mat från andra världsdelar och transporterna bidrar i hög grad till stora utsläpp av koldioxid.. Om nordligt belägna Fävikens verksamhet kan blomstra med hjälp av hållbara metoder så borde fler kunna följa i deras fotspår!. Håll utkik efter Tellus Think Tanks artikel där vi besöker en självhushållande bonde med verksamhet i samma växtzon som Fäviken (zone 6-7) - det är möjligt att odla sin egen mat även långt norr ut på jordklotet ...
Efter att jag börjat läsa om den globala uppvärmningen så har jag funderat mycket över detta med LED i en allt större utsträckning. Forskaren Johan Rockströms medverkande i TV4 fick mig att reagera ordentligt och jag började läsa på om hur koldioxid utsläpp påverkar vårt klimat. Jag insåg att det faktiskt finns mycket vi människor kan göra även om det största ansvaret trots allt ligger hos företagen. LED belysning som jag tidigare köpte till bilen kan minska världens koldioxid utsläpp med ca åtta procentenheter ifall alla lokaler runt om jordklotet bytte ut sin gamla belysning till modern LED belysning. Efter allt läsande på Wikipedia så surfade jag runt på nätet som jag alltid gör under kvällarna för att fördriva tiden och hittade till en sida som erbjuder hela 7 års garanti på sin led belysning. Ett lysrör med LED dioder brukar ju i vanliga fall inte kunna köpas med en garanti som är längre än 3 till 5 år vilket gjorde mig väldigt nyfiken. Tydligen så ...
DA var på plats i Lysekil när demonstrationen mot Preems föreslagna utbyggnad av deras befintliga raffinaderi. Om Preems skulle få tillstånd att bygga ut sitt raffinaderi så skulle utsläppen öka från 1,7 miljoner koldioxid till 3,4 miljoner koldioxid per år. Preems raffinaderi kommer då bli den största enskilda utsläppskällan i hela Sverige. Demonstrationen anordnades av bland andra Extinction Rebellion (XR) som, så många gånger innan, misslyckades med att åstadkomma något annat än att dämpa deras egen klimatångest. ...
Runt om i Stockholm införs just nu köttfria dagar i skolor, förskolor och på arbetsplatser. Men det gillar inte stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C) som är högsta ansvariga politiker för miljöfrågor i Stockholm. Per Ankersjö har offentligt uttalat att klimatnyttan med köttfria dagar är tveksam. Påståendet riskerar att allvarligt skada stadens trovärdighet i miljöfrågor.. Uppmaningen om köttfria dagar kommer från chefen för FN:s klimatpanel Dr Rajendra Pachauri som tog emot Nobels fredspris 2007. Budskapet från FN:s miljöprogram (UNEP) är enkelt och rakt: vi måste omgående och drastiskt minska konsumtionen av animalier.. När maten ligger på tallriken står den för en tredjedel av svenskens klimatpåverkan, enligt Naturskyddsföreningen. Att föda upp köttdjur står för en överskuggande del av klimatutsläppen både genom direkta växthusgasutsläpp och genom slöseri med energi. Kött kan ge upp till 100 gånger högre koldioxidutsläpp än grönsaker, bönor och ...
Runt om i Stockholm införs just nu köttfria dagar i skolor, förskolor och på arbetsplatser. Men det gillar inte stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C) som är högsta ansvariga politiker för miljöfrågor i Stockholm. Per Ankersjö har offentligt uttalat att klimatnyttan med köttfria dagar är tveksam. Påståendet riskerar att allvarligt skada stadens trovärdighet i miljöfrågor.. Uppmaningen om köttfria dagar kommer från chefen för FN:s klimatpanel Dr Rajendra Pachauri som tog emot Nobels fredspris 2007. Budskapet från FN:s miljöprogram (UNEP) är enkelt och rakt: vi måste omgående och drastiskt minska konsumtionen av animalier.. När maten ligger på tallriken står den för en tredjedel av svenskens klimatpåverkan, enligt Naturskyddsföreningen. Att föda upp köttdjur står för en överskuggande del av klimatutsläppen både genom direkta växthusgasutsläpp och genom slöseri med energi. Kött kan ge upp till 100 gånger högre koldioxidutsläpp än grönsaker, bönor och ...
Indicators help to assess the overall outcomes of complex interactions between people and the environment. The latest environmental data and trends show progress in addressing stratospheric ozone depletion, the uptake of renewable energy technologies, and the increasing use of environmental certification schemes. Global carbon dioxide emissions are still rising. Pressures on ecosystems from natural resource use persist, with notable impacts in terms of biodiversity loss. /UNEP. Click here for the report. ...
För att kunna studera framtidens klimat behövs antaganden om hur utsläppen av växthusgaser kommer att bli. Det finns flera möjliga utvecklingar. Vilken av dem som slår in beror på vår förmåga att begränsa utsläppen. Oavsett vilket scenario man väljer att kalkylera med så behöver samhället vidta klimatanpassningsåtgärder för att begränsa skador på infrastruktur, egendom och så långt det är möjligt också förhindra dödsfall.. SMHI arbetar med så kallade Representative Concentration Pathways (RCP) som är scenarier över hur växthuseffekten kommer att förstärkas i framtiden. Sammanfattningsvis finns det fyra RCP-scenarier: 2,6, 4,5, 6,0 eller 8,5. Det värsta scenariet är RCP 8,5 som innebär fortsatt höga utsläpp av koldioxid, medan exempelvis RCP 4,5 innebär att koldioxidutsläppen ökar fram till 2040 och sen minskar så att temperaturökningen begränsas till 2,5 grader till 2100. I klimatöverenskommelsen i Paris 2015 kom världens ledare överens om att vi ...
Det sjätte massutdöendet kan bara undvikas med växtbaserad mat.. Vi står inför ett sjätte massutdöende av jordens varelser. Ett massutdöende definieras som händelser där mer än 75 % av alla arter försvinner. Jorden har genomgått fem massutdöenden tidigare och nu är vi inne i ett sjätte. Det som orsakat tidigare massutdöenden är hastiga förändringar i klimatet orsakat av exempelvis vulkaner eller asteroider. Denna gång är orsaken inte något yttre hot. Orsaken till det sjätte massutdöendet är människan.. Människan orsakar denna sjätte massutrotning på olika sätt. Ett sätt är vår påverkan på klimatet genom växthuseffekten. Vi gör jorden varmare genom att vi släpper ut stora mängder växthusgaser. För varje grad som klimatet blir varmare ökar risken för att fler arter ska dö ut dramatiskt. Om inget görs åt koldioxidutsläppen och den ökande växthuseffekten hotar klimatförändringarna att utplåna en sjättedel av alla världens arter.. Den största ...
2 . Köp lokalt odlat och producerat livsmedel. Den genomsnittliga måltiden reser 2000 km från gården till din tallrik . Att köpa lokalt kommer både att minska utsläpp och stärka ditt lokala samhälle ekonomiskt.. 3 . Ät mindre kött . Metan är den näst största boven när det gäller växthusgas och klimatförändring. Kor är en av de största metanutsläppskällorna. Deras kost och flera magar få dem att producera metangas som de sedan andas ut vid varje andetag.. 4 . Köp färsk mat istället för frys. Fryst mat innebär 10 gånger mer energi att producera.. 5 . Starta en bilpool med dina arbetskamrater eller klasskamrater. Att dela en åktur med någon 2 dagar i veckan kommer att minska ditt koldioxidutsläpp med 716 kg per år (!!!).. 6 . Uppmuntra din skola eller ditt företag att minska sina utsläpp. Du kan förlänga din positiva inverkan på den globala uppvärmningen långt utöver ditt hem genom att aktivt uppmuntra andra till att agera.. 7 . Berätta för din kommun, ...
Riksrevisionen kritiserar den rödgröna regeringens satsning Klimatklivet i en ny granskning, skriver Sveriges Radio. - Riksrevisionen ser ju att stödet inte är kostnadseffektivt, det vill säga man skulle kunna få mer utsläppsminskningar för de satsade pengarna, säger Charlotte Berg, projektledare för granskningen, till SR.. Syftet med Klimatklivet var att stötta projekt på lokal nivå som bland annat skulle minska koldioxidutsläpp. Enligt SR gick 14 procent av statens utgifter för miljöpolitik till satsningen förra året. ...
Om vi utgår från BP Stat 2018 som har jämförande statisik för de flesta av världens länders utsläpp av koldioxid tillbaka till 2006 noterar vi till att börja med att världen alltså ökade sina utsläpp med 1,6 % mot föregående år. Det kan tyckas självklart att de globala utsläppen fortsätter att växa med en växande befolkning och i synnerhet med en växande medelklass i Kina och Indien som anammar västerländska energi- och konsumtionsvanor men 2009 och 2015 minskade faktiskt utsläppen globalt enligt BP:s siffor. År 2009 kan förstås förklaras med finanskrisen och minskad ekonomisk aktivitet globalt och 2015 års nedgång låg på endast 0,5 % villket är knappt noterbart medan 2009 trots allt var en nedgång på 2,1 % mot föregående år. Samtidigt kan dessa utsläppssiffror förstås starkt ifrågasättas då vi tex inte vet hur stora utsläppen är från utvinningen av skifferolje och skiffergasproduktionen som läcker metan vid utvinningen och bidrar till okända ...
Tills dess vill jag, som en pytteliten aptitretare, bjuda på ett kort men kärnfullt citat ur boken. Citatet har inte har så mycket direkt med geoengineering att göra, men syftar till att undanröja ett vanligt förekommande missförstånd om vad som egentligen är så farligt med klimatförnädringar. Om våra koldioxidutsläpp fortsätter som idag är vi, som David Keith påpekar, på väg mot en CO2-halt mot slutet av detta århundrade på kanske 1000 ppm - en nivå som inte förekommit på vår planet sedan Eocen, den geologiska epok som tog slut för runt 34 miljoner år sedan. Fossil på kanadensiska Axel Heiberg Island i höjd med nordligaste Grönland visar att där under Eocen fanns ett ekosystem vi idag skulle associera med subtropikerna, och att där bland mycket annat fanns krokodiler. På s 27 i sin bok skriver Keith följande ...
Montrealprotokollet som världens länder skrev under 1987 för att rädda ozonskiktet är också bra för klimatet. En ny rapport från det amerianska forskningsinstitutet Cires visar att avtalet besparade atmosfären utsläpp motsvarande 170 miljoner ton koldioxid mellan 2008 och 2014, enbart från USA, skriver Cires på sin hemsida.
I och med användningen av biogas minskar Helens koldioxidutsläpp med cirka 6 000 ton per år. Jämfört med koldioxidutsläppen från personbilar motsvarar minskningen årsutsläppen från cirka 2 500 personbilar som körs 20 000 km per år. Transporten av biogas ger inte upphov till trafikutsläpp, eftersom gasen levereras till Helens värmecentraler via gasnätet. Den förädlade biogasen har en sammansättning som motsvarar naturgas och kan flexibelt användas i olika objekt där gas behövs. Biogas lämpar sig bra som energikälla för naturgasdrivna värmecentraler i tätbebyggd stadsmiljö.. - Biogas är ett utmärkt tillskott till Helens mångsidiga bränslemix och ett nytt steg på vår väg mot en klimatneutral energiframtid. Samtidigt ger biogasen möjlighet att på kort tid lansera en förnybar värmeprodukt. Våra företagskunder är intresserade av en förnybar värmeprodukt liksom även av de helt nya stadsenergilösningar Helen tillhandahåller. Företagsprodukten är ett ...
Klimatförändringarna i världen och dess orsaker i form av överkonsumtion och utsläpp av koldioxid och föroreningar - är ett faktum som påverkar alla på denna planet. Djur, växtlighet såväl som människor och hela ekosystem drabbas av mänsklighetens förödande livsstil, i vilken nyttjande av fossila bränslen och slösande av resurser är en del av problemet. I Sverige ser vi hur vädret blivit varmare med skogsbränder till följd, såsom sommaren 2018 och en midvinter i plusgrader. I tätbefolkade länder som Indien och Kina, i storstäderna är luften näst intill dödlig och vissa dagar tvingas människor hålla sig inne för att inte andas in den skadliga luften. I ökenslätterna i Saudiarabien har det tvärtom blivit minusgrader och även snöfall på sina håll och muslimer, ovana vid företeelsen har byggt snögubbar som fått till följd att Fataawa utfärdats med förbud att bygga dem. Glaciärer världen över smälter i en lavinartad takt, på grund av den ökade ...
Hur kommer all ny teknik och nya tjänster att påverka vårt transportsystem?. Just nu befinner vi oss i ett läge med mycket ny teknik på gång, som möjliggör nya tjänster, och nya sätt att se på förflyttningar. Elbilar, självkörande fordon, transport som tjänst, ride-hailing, mobilitetshubbar etc innehåller alla löften om ett mer hållbart transportsystem. Men kommer alla högt ställda förväntningar att infrias?. Det är idag mycket svårt att svara på. Mycket beror på hur vi styr den nya tekniken och de nya tjänsterna mot hållbarhet. Och det är dags för samhället att arbeta med detta nu, och inte om 5-10 år när vi står där med alla nya system.. Låt oss börja med elbilarna. Kommer de att rädda planeten och göra att vi kan fortsätta att köra bil minst lika mycket som idag eller mer? Problemet ligger bland annat i att vi behöver minska våra koldioxidutsläpp snabbt, och det tar tid innan effekten av elbilarna märks. En ny elbil genererar ca 25 ton ...
Järnvägen är en oerhört viktig del av Sveriges infrastruktur. Varje år görs det nästan 200 miljoner tågresor i landet (inkluderat pendeltåg), både privata resor och affärsresor. Det fraktas också ungefär 66 miljoner ton gods årligen. Flera av de stora svenska näringarna, som skogen och stålet, skulle ha mycket svårt att klara sina logistiska utmaningar om inte järnvägen fanns. Det är ett snabbt, säkert och billigt sätt att förflytta stora mängder av stål eller annat från de norra delarna av landet till hamnen i Göteborg eller Malmö, och därifrån vidare ut till kunder i hela världen.. Att resa eller transportera gods med tåg är dessutom väldigt miljövänligt. Ett tåg genererar en bråkdel av de koldioxidutsläpp som skapas av flyget eller lastbilstransporter. Detta beror på att nästan alla tåg i Sverige drivs av el som kommer från vatten- eller kärnkraft. Så varken tåget eller elproduktionen släpper ut några avgaser.. ...
Nyligen var vi på ett föredrag med forskaren Kevin Anderson där han pratade om Uppsala kommuns klimatmål. Han är kritisk - målen är för lågt satta. Vi kan göra bättre och ser gärna mer kraftfulla tag!. Det finns ett förslag som kan fasa ut fossila bränslen och engagera privatpersoner i omställningen. Förslaget förespråkar en successivt stigande koldioxidavgift. Till skillnad från en skatt går intäkterna inte till staten utan till medborgarna via en månatlig utbetalning. När fossila bränslen stiger i pris blir förnybara energikällor mer konkurrenskraftiga vilket underlättar omställningen. Varje medborgare kompenseras ekonomiskt och belönas av att göra klimatsmarta val.. Studier har undersökt förslagets effekter på samhället och visat positiva resultat inom tillväxt, sysselsättning, hälsa och privatekonomi trots minskade koldioxidutsläpp. I Kanada har förslaget införts och givit goda resultat. Sverige bör ligga i framkant i utvecklingen mot ett fossilfritt ...
Ett exempel på en miljöpåverkande händelse som regleras genom industriernas miljödom, och som således kan tillåtas ske utan konsekvens, är sotande fackling vid driftstopp. Sotande fackling orsakar luftburna utsläpp som har en negativ klimatpåverkan i form av koldioxid, samt även utsläpp som kolmonoxid, sot, partiklar P10 och P2,5, cancerogen och DNA-påverkande PAH samt buller vilka har en stor miljöpåverkan. Teknik som helt eliminerar behovet av sotande fackling finns och kallas BAT (best available technology). Denna teknik kan ersätta den föråldrade fackelsystemteknik som kommer från 1960-talet och inte har uppdaterats sedan dess. Tyvärr innebär det inte, trots att sotfri BAT finns, att industrierna investerar i denna teknik av god vilja. Sotande fackling är av denna anledning fortfarande ett faktum i Sverige år 2018, trots att industriernas miljödomar skärps varje år och att även Länsstyrelsen sätter press på industrierna. En lagstiftning som förbjuder sotande ...
Den samlade forskarvärlden, med FN:s klimatpanel i spetsen, är i princip ense om att den globala uppvärmning som påvisats de senaste decennierna beror på människans utsläpp av så kallade växthusgaser.. 2015, vid ett toppmöte i Paris, slöts ett globalt klimatavtal för att stävja detta. Det slår bland annat fast att den globala uppvärmningen ska begränsas till under två grader jämfört med förindustriell tid och att de globala utsläppen snarast möjligt ska nå sin högsta nivå för att sedan minska. Dessutom ska världens utvecklade länder bidra med 100 miljarder dollar årligen i klimatbistånd till utvecklingsländer från 2020.. Sedan tillräckligt många länder ratificerat Parisavtalet trädde det i kraft den 4 november 2016. Året därpå beslutade USA att dra sig ur.. Det är relativt välkänt att Kina står för de absolut sett största utsläppen av klimatpåverkande koldioxid, med USA på andra plats och EU på tredje. Det här var länderna med störst ...
Aldrig tidigare har så mycket biogas funnits i det svenska stamnätet och rekordmånga svenska företag väljer nu att byta till biogas. Det gäller inte minst industrin, där vi ser en stark biogastrend. Anledningarna till att svenska företag väljer biogas är flera (här har vi listat fem av dem), men främst minskar man sina utsläpp och når därmed enklare sina miljömål - utan att behöva göra avkall på effektiviteten eller behöva installera någon ny utrustning. Textilserviceföretaget Berendsen har till exempel minskat sina koldioxidutsläpp med över 3000 ton om året genom att byta från naturgas till biogas - läs mer om hur de tänkte här.. Biogasen har helt enkelt en nyckelroll i att minska miljöpåverkan, sluta kretsloppet och använda energin klokare.. ...
kan kalka - kalka insjöar! Men man kan inte kalka hela havet. Det räcker inte jordens alla kalkbrott till. Ja, det är mycket man ska fundera över, även om vi i privilegierade länder kan satsa på förnyelsebar energi. Därför är det ännu viktigare att stänga in koldioxiden i trädens stammar, bygga med trä och sedan underhålla träet väl.. PS. Många använder ordet växthusgaser när man menar koldioxid.. ...
Tillsammans med alla kunder som tankar hos oss gjordes 2016 en koldioxidbesparing på 12 200 ton. Det motsvarar lika mycket utsläpp som cirka 8 100 bensinbilar genererar varje år.. Vad är Preem Evolution Bensin? Preem Evolution Bensin är marknadens grönaste standardbensin. Det är en vanlig 95-oktanig bensin med 10% förnybar råvara, 5 % etanol samt 1 % ETBE. Etanolen är låginblandad medan talloljan, som är en restprodukt från skogsindustrin, raffineras tillsammans med den fossila råvaran.. Vem kan tanka Preem Evolution Bensin? Produkten fungerar i alla motorer som är anpassade för 95-oktanig bensin. Den kan blandas med all annan bensin.. Vad är det för skillnad jämfört med annan bensin? Preem Evolution Bensin har samma effekt och samma pris som vanlig 95-oktanig bensin. Den enda skillnaden är att den innehåller mer förnybar råvara vilket gör att dina fossila koldioxidutsläpp minskar.. Tillgänglighet. Var finns produkten i dag? Från den 1 juli 2017 finns Preem Evolution ...
Livscykelanalys, förkortat LCA, är en metod för att utvärdera miljöpåverkan från byggnadens produktionsfas, byggnadsfas, under användningstiden och fram till och med slutet av byggnadens livslängd. I projektet gjordes LCA-beräkningarna med hjälp av programvaran OneClick LCA, som överensstämmer med den europeiska standarden för värdering av byggnaders miljöprestanda EN 15978. Listan över byggmaterial tillhandahölls av leverantörsfirman Fiskarhedenvillan och energianvändningen simulerades i TMF-programmet. Programmet beräknar användningen av primärenergi baserat på klimat, byggnadsfysikaliska indata samt värme- och ventilationssystem.. De totala koldioxidutsläppen beräknades genom alla livscykelfaser. Utvärderingen började genom att ange byggmaterialen baserat på miljövarudeklarationer (Environmental Product Declarations, EPDs). Varje deklaration har information om hur mycket koldioxidutsläpp varje material släpper ut under produktionsfasen. Efter produktionsfasen ...
Adven kommer att leverera nya biobaserade pannanläggningar till två av Valios fabriker i Finland. Konverteringen från olja och torv samt naturgas kommer innebära en reducering av koldioxidutsläpp på 17 000 ton årligen.
Sötvatten är en bristvara i stora delar av världen. Även om vi i Norden inte lider av den vattenbrist som är ett problem i varma, torrare länder, finns det all anledning att ändå hushålla med denna livsnödvändiga resurs. Ett annat skäl är att det kostar energi och indirekt leder till koldioxidutsläpp att pumpa fram, rena och värma det vatten vi använder i våra hus. Minskad vattenanvändning kan också leda till att utbyggnad och underhåll av avloppsnät och reningsverk minskar. Ett mindre flöde ger färre utsläpp och minskad risk för att orenat vatten svämmar över. I Sverige använder vi cirka 200 liter vatten per dag, i Danmark 110 liter och i USA 450 liter.. ...