Föräldrar med kognitiva svårigheter att bryta ny mark Erfarenheter från Uppsala län Linnea Bruno Stiftelsen Allmänna Barnhuset Föräldrar med kognitiva svårigheter att bryta ny mark Erfarenheter
Touch AT! Design av interaktiva pekskärmsbaserade hjälpmedel för barn med kognitiva funktionshinder Projektet Touch AT! - Design av interaktiva pekskärmsbaserade hjälpmedel för barn med kognitiva funktionshinder avser att studera hur informationsteknologi kan användas som stöd för att hjälpa barn med kognitiva funktionshinder. Mer specifikt riktar sig projektet mot barn och ungdomar i särskolan och användning av enheter med…
Vi träffar dagligen elever som på grund av olika typer av kognitiva svårigheter får svårt att bearbeta sinnesintryck eller att anpassa sitt beteende till olika situationer. Detta får konsekvenser inom områden som rör exempelvis koncentration, uppmärksamhet, inlärning och socialt samspel, vilket i förlängningen kan medföra ökad risk för psykisk ohälsa och utanförskap. ...
Vi önskade skapa nyfikenhet och förståelse för användbarheten av välfärdstekniska löningar i verksamheter för personer med kognitiva svårigheter. Idag upplever
Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Nordiska Barnavårdskongressen - September 2012 LYDIA SPRINGER SVEN-ERIK PISTOL Projektet finansieras av:
Kognitiv funktionsnedsättning kan uppstå på grund av olika funktionsstörningar, skador eller sjukdomar som påverkar hjärnan.
Äldre med kognitiv funktionsnedsättning till följd av t ex olika demenssjukdomar ska kunna fortsätta leva ett aktivt liv, i samspel med andra. Du som arbetar inom vård och omsorg får genom kursen ökade kunskaper om hur kognitiva funktionsnedsättningar påverkar vardagen, mötet med andra och kommun...
Upplysningstjänstsvaret syftar till att besvara frågan: vilka systematiska översikter och primärstudier finns det som undersöker kunskapsläget för metoden Community Reinforcement Approach (CRA) för vuxna med långvarigt drogmissbruk/beroende och kognitiv funktionsnedsättning?
Grossist Religiösa Ljus Ljus från Kina, behöver hitta billiga Religiösa Ljus Ljus så lågt pris men ledande tillverkare. Bara hitta högkvalitativa varumärken på Religiösa Ljus Ljus producerar fabriken, du kan också feedback om vad du vill, börja spara och utforska vår Religiösa Ljus Ljus Vill svara dig snabbast ...
Vem behöver ett hjälpmedel?. Om du har en nedsatt kognitiv förmåga, alltså en kognitiv funktionsnedsättning då kan du behöva något som hjälper dig att strukturera upp din vardag. Har man problem med tidsuppfattningar och minne finns det olika hjälpmedel som kan underlätta din vardag avsevärt. Jag kommer enbart att skriva om hjälpmedel inom den kognitiva funktionsnedsättningen, detta är bara för att underlätta för läsaren och även för att det finns allt för många olika kategorier och det känns som en nästintill omöjlig uppgift att få med allt.. Nedsatt kognitiv förmåga finner du hos personer med:. ...
I dag skriver jag om svagbegåvning. Det är tabubelagt och oerhört svårt att prata om. Under eftermiddagen i dag fick jag möjlighet att samtala om svagbegåvade barn med en lite grupp personer verksamma inom skolan. Svagbegåvad… Ja, det heter faktiskt så och det bär mig emot att ens ta begreppet i min mun.. Ett barn kan genomföra sin skolgång i grundskolan eller i grundsärskola och träningssärskola. När barn utreds av psykolog som gör vissa tester får man fram IQ och när personen har under 70 i IQ benämns det som utvecklingsstörning. Folk i allmänhet skämtar om begåvning och slänger sig med uttryck som "Inte alla hästar hemma" eller "Hissen gick inte ända upp". Samtidigt är begåvning tabubelagt och det är faktiskt inte okej att prata om intelligenskvot hur som helst, själv kan jag nästan inte ta uttrycket "Svagbegåvad" i min mun. Jag arbetar ju med inlärningssvårigheter som har olika orsaker och där ingen unge är en annans kopia utan alla är verkligen unika. ...
Svagbegåvade elever, som inte uppfyller kriterierna för kognitiv funktionsnedsättning, har svårt att uppnå grundskolans mål.
Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en kognitiv funktionsnedsättning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar.. Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.. Träningsskola. Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden:. ...
Om du har en psykisk, fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning som gör att du inte kan få tillräckligt med stöd, service och omvårdnad i en vanlig bostad kan du istället få flytta till en annan boendeform. Det kan till exempel vara ett särskilt boende, en gruppbostad, ett serviceboende eller en på annat sätt anpassad bostad. Din boendesituation kanske blir hjälpt av att du får boendestöd och med det kan bo kvar i ett eget boende. Dessa insatser kräver biståndsbeslut. . ...
Nämnden har i styrdokumentet Västeråsmodellen från februari 2015 reglerat hur digital teknik kan användas för personer med kognitiva funktionshinder där det kan finnas hinder för samtycke till användet av tekniken. Västeråsmodellen betonar samspelet mellan teknik, boendemiljö och arbetsmetod. I januari 2017 beslutade Äldrenämnden en riktlinje som reglererar olika aktörers (nämnden, utförare, fastighetsägare) ansvar vid användandet av trygghetsskapande teknik i äldreboenden. Förutsättningar för sammanhållen journalföring: Ett projekt är nu tillsatt som har till avsikt att genomföra en pilotinstallation på 1-3 av Västerås stads enheter. Syftet med projektet är att utvärdera om ett gemensamt och integrerat IT-stöd för hälso- och sjukvård (sammanhållen journalföring) ökar patientsäkerhet, kvalitet och effektivitet i verksamheten hos såväl kommun som region. Syftet är också att Västerås stad utvärderar om det journalsystemet är ett journalsystem som ...
23 maj 2017. 13.00 - 13.10 Kommunalrådet Mona Forsberg (S), ordförande i kommunala rådet funktionshinderfrågor, inleder.. 13.10 - 13.25 Projektledaren Johan Seige hälsar välkommen och berättar om projektet.. 13.25 - 13.35 Paus. 13.35 - 14.00 Projektets konstnärlige ledare Linnea Grimstedt berättar hur föreställningen gjorts tillgänglig.. 14.00 - 14.20 Verksamhetschef Sophia Alexandersson berättar om Share Music verksamhet.. 14.20 - 14.50 Fika. 14.50 - 15.10 Webbsidan fritidsinfo.se - Lisa Bergström visar hur föreningslivet kan berätta på hemsidan vad föreningen kan erbjuda personer med funktionsnedsättning.. 15.10 - 15.30 Peter Gunnarsson berättar om Stråga fritidsgård.. 15.30 - 15.40 Paus. 15.40 - 16.10 Martin Johansson berättar om FUBs fritidsverksamhet för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Fritidshem/korttidstillsyn i samverkan med utbildningsförvaltningen. Fritids/idrottsgrupper i samverkan med kultur/fritidsförvaltningen.. 16.10 - 16.30 Freja musikteater ...
Ditt namn eller e-postadress: Logga in som företag. Blogga om den här produkten. Socialpedagoger brukar ingå i skolornas elevhälsovårdsteam och ha ett nära samarbete med kuratorer och skolpsykologer. Var god se gärna information om flera yrken yrken: Idrottsnutritionister använder sig ofta av kostdataprogram men användandet av ett sådant program kan inte ersätta gedigna kunskaper inom nutrition det vill säga näringslära och idrottsvetenskap, som är "ett måste" för att kunna arbeta som idrottsnutritionist. Socialpedagog kan också kallas för Behandlingsassistent eller Behandlingspedagog. En kognitiv funktionsnedsättning kan yttra sig i form av svårigheter att minnas, uppfatta tid, planera, organisera, fokusera, hantera stressiga situationer och ta in och tolka mycket information. Sträcks ut till 18,5 cm. Socialpedagoger brukar ingå i skolornas elevhälsovårdsteam och ha ett nära samarbete med kuratorer och skolpsykologer. I vissa fall söker dock arbetsgivaren en ...
Samlingspunkten för medarbetare inom forskning, undervisning och sjukvård inom det kognitionsmedicinska området i Göteborg och andra delar i landet. Den övergripande målsättningen för Centrum för Kognitiv Medicin är att på ett lokalt, nationellt - och internationellt - plan bedriva forskning om kognitiv funktionsnedsättning hos vuxna, samt att förmedla kunskap om hur kognitiva störningar på olika sätt påverkar individen såväl som samhället. Vid en rad sjukdomstillstånd finns kunskapsluckor om det mediciniska underlaget till funktionshindrande kognitiv störning och hur man diagnostiserar och behandlar den. De kognitiva och medicinska kunskaperna som läkare, psykologer och andra forskande yrkesgrupper representerar behöver dessutom integreras på ett bättre sätt. Kognitiv medicin sätter det kognitiva funktionerna i fokus i ett medicinskt sammanhang.. Centrum för Kognitiv Medicin vilar på två plattformar; en forskningsplattform och en ...
Bed mningsinstrument som anv nds f r att kunna avg ra graden av kognitiv st rning hos en person, till exempel mellan kognitiv svikt och medelsv r kognitiv sjukdom (demenssjukdom).. Det best r av ett antal deltest avsedda att ge utslag f r funktionsneds ttningar i. uppm rksamhet. episodiskt minne. visuospatiala funktioner. spr klig f rm ga. exekutiva funktioner.. ...
Parkinsons sjukdom drabbar årligen drygt 2000 personer i Sverige. De flesta är över 55 år. Vanliga symptom är långsamma rörelser, stelhet och skakningar men även kognitiva förmågor drabbas. De motoriska symptomen kan idag behandlas framgångsrikt med hjälp av läkemedel, men behandling mot kognitiva svårigheter saknas fortfarande. Det vill forskare vid Umeå universitet och Karlstads universitet ändra på i ett nytt forskningsprojekt.
Per Calais arbetar i Karlstads kommuns kognitionsteam. Arbetet innebär att stödja personer med kognitiva svårigheter i att finna lösningar som underlättar tolkningen och genomförandet av vardagen. Den senaste tiden har fokus framför allt riktats mot det digitala stödet för kognition och den upphandling som genomförts.. ...
Specialskolan och grundsärskolan är två alternativ till grundskolan som är särskilt utformade för barn med vissa funktionsnedsättningar. Såväl lokaler som utlärningsmetoder är mer anpassade efter barnens individuella behov, och båda skolformerna har en egen läroplan. Specialskolan är till för barn med en viss typ av funktionsnedsättning, medan grundsärskolan är till för de barn som har stora kognitiva svårigheter och därför behöver ett långsammare tempo och mer tid för inlärning.. Oftast har du som förälder fått veta långt i förväg om ditt barn behöver gå i specialskola eller grundsärskola, men en del barn börjar först i en ordinarie grundskola innan de förflyttas till en specialskola eller en grundsärskola. Eftersom dessa reducerade skolformer kan ha stora konsekvenser på ett barns framtid och möjlighet till fortsatta studier bör dock inte barnet förflyttas utan att ha genomgått en grundlig utredning som visat att specialskola eller grundsärskola är ...
Många barn och vuxna med kognitiva svårigheter och som har svårt att kommunicera och uttrycka sina känslor blir hjälpta av bildstöd. Ett framgångsrikt sätt för att dessa barn ska kunna uttrycka sina känslor och behov är att använda skattningsskalor och visuellt stöd. Vissa kanske tycker till en början att det verkar barnsligt och onödigt om man…
De utmaningar eleverna upplever på grund av sina kognitiva svårigheter påverkar även dig som arbetar i skolan. När de är stressade och har svårt att fokusera kan det vara svårt att skapa en miljö där du kan få dem att ägna sig åt sina uppgifter. Det kan lätt leda till konflikter i klassrummet och i slutändan svårigheter för dem att tillgodogöra sig utbildningen. Att involvera föräldrarna och hålla dem uppdaterade adderar ännu en källa till stress för lärare. Detta kan leda till en stressfylld arbetsmiljö med frekventa sjukskrivningar och hög personalomsättning. Genom att använda våra kognitiva hjälpmedel bidrar vi till att skolpersonal uppnår sina målsättningar, exempelvis:. ...
Både Hälsa och habilitering och regionförbundet har täta och regelbundna kontakter med kommunerna när det till exempel gäller frågor om funktionshinder och äldre. Regionförbundet har även jobbat med frågor om barn och unga, samt missbruk och beroende.. - Vissa delar i socialtjänsten och individ- och familjeomsorgen har vi inte arbetat med tidigare, men andra områden som regionförbundet har arbetat med är väldigt lika. Vi har till exempel en forsknings- och en kunskapsresurs kring föräldrar med kognitiva svårigheter som har utvecklats i ett samarbete där regionförbundet först var projektägare och sedan huvudman.. Lena Dahlman säger också att det är viktigt att fortsätta ha en bra dialog med socialchefer, kommunchefer och andra berörda så att de är med och påverkar arbetet. Hittills tycker hon att dialogen med kommunerna har fungerat bra.. - Det är viktigt att förmedla att det här är något vi gör tillsammans, att vi står bakom det gemensamt och att vi har haft ...
Akka Smart ger användaren möjlighet att själv bestämma när hen vill förflytta sig - en helt ny värld av möjligheter öppnas för användare som annars är beroende av annans assistans. Med Akka Smart kan användaren samspela och påverka sin omgivning på egen hand vilket ger en rad fördelar och öppnar för stora positiva förändringar i användarens livskvalitet.. När användare med kognitiva svårigheter själv bestämmer över sin förflyttning ger det möjlighet att:. • ta in sinnesstimulans i sin egen takt, vilket stimulerar kognitiv inlärning. • visa intresse, vilket uppmuntrar till kommunikation och språkutveckling. • ta egna initiativ och beslut, vilket ger ökad självkänsla. ...
19 november 2015. Giorgio Grossi, Aleksander Perski och Walter Osika vid Stressmottagningen har tillsammans med Ivanka Savic från Karolinska institutet publicerat en ny forskningsrapport om burnout och hjärnan: Stress-related exhaustion disorder - clinical manifestation of burnout? A review of assessment methods, sleep impairments, cognitive disturbances, and neuro-biological and physiological changes in clinical burnout. Läs hela artikeln (utdrag ur Scandinavian … Läs mer ...
Fyren är en grupp för ungdomar mellan 13-18 år som har en förälder som dricker för mycket alkohol, använder droger, har psykiska eller kognitiva svårigheter. Under cirka 15 tillfällen träffas ungdomarna i en grupp tillsammans med två ledare för att få lära sig mer om förälderns problem. Hur det kan påverka dem runtomkring och för att ungdomen själv ska få en möjlighet att prata om sina upplevelser och funderingar.. Det planeras att starta en grupp under hösten 2013.. Vill du anmäla någon ungdom till gruppen eller om du har frågor fram tills att nya gruppen startar så är du välkommen att kontakta: Familjebehandlare Göran Granath ...
Ritprat är en metod som har utvecklats för att visualisera olika händelser och situationer för personer som har kognitiva svårigheter. Användningsområdet kan dock vidgas till alla barn och ungdomar som gynnas utav det. Ritpratet kan hjälpa till med att visualisera vad som har hänt eller vad som ska hända och varför det händer. Bilderna hjälper till…
... är ett projekt som syftar till att göra konsumtionsmiljön mer tillgänglig. Med fokus på personer med kognitiva svårigheter undersöker vi vilka de största problemen är, för att få till en förbättreing - för alla.
För att vi med kognitiva svårigheter ska bli mer delaktiga i samhället krävs att samhället blir mer begripligt även för oss!säger Annika Johansson i detta inlägg på Autism- och aspergerförbundets blogg ...
För att vi med kognitiva svårigheter ska bli mer delaktiga i samhället krävs att samhället blir mer begripligt även för oss!säger Annika Johansson i detta inlägg på Autism- och aspergerförbundets blogg ...
Vi fann att nästintill alla personer med MS på sikt utvecklar kognitiv svikt. Analogt med tidigare neuropsykologiska studier fann vi en påtaglig kognitiv påverkan främst av informationsprocesshastighet och minnesfunktion.
Frösundas koncept bygger på modern forskning om kognition för att skapa högsta möjliga livskvalitet för våra kunder. Vi vet att alla människor är olika och att detta inte förändras även om den kognitiva förmågan gör så. Det finns därför inget enkelt recept eller manual för att förstå och stödja personer med kognitiv svikt. Istället anser vi att kunskap om kognition tillsammans med kunskap om individen är nyckeln till att lyckas. Det är först när vi lyssnar på kunden på riktigt som vi kan ge det stöd som han eller hon behöver. Det är då som vi arbetar efter kundens fokus ...
Frösundas koncept bygger på modern forskning om kognition för att skapa högsta möjliga livskvalitet för våra kunder. Vi vet att alla människor är olika och att detta inte förändras även om den kognitiva förmågan gör så. Det finns därför inget enkelt recept eller manual för att förstå och stödja personer med kognitiv svikt. Istället anser vi att kunskap om kognition tillsammans med kunskap om individen är nyckeln till att lyckas. Det är först när vi lyssnar på kunden på riktigt som vi kan ge det stöd som han eller hon behöver. Det är då som vi arbetar efter kundens fokus ...
Klockan drar testet är ett enkelt diagnostiskt test för att gälla. Dess syfte är att bedöma patienternas kognitiva försämring.
Kognitiv genomgång, även kallad för cognitive walkthrough på engelska, är en smart metod som benar ut hur en användare interagerar med en design. Metoden är lämplig att använda när designprocessen har kommit en lite längre bit på vägen och det finns någon form av prototyp, modell eller gränssnitt att utvärdera och finjustera. Metoden går ut på att systematiskt fråga användaren hur denne tänker vid varje steg i en användning. Tanken är att designen ska vara intuitiv och inte kräva någon ansträngande tankeverksamhet.. Vid varje steg ställs dessa psykologiska frågor:. ...
På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?. ...
Subjective cognitive decline (SCD) and biomarker-based "at-risk" concepts such as "preclinical" Alzheimers disease (AD) have been developed to predict AD dementia before objective cognitive impairment is detectable. We longitudinally evaluated cognitive outcome when using these classifications.Memory clinic patients (n = 235) were classified as SCD (n = 122): subtle cognitive decline (n = 36) and mild cognitive impairment (n = 77) and subsequently subclassified into SCDplus and National Institute on Aging-Alzheimers Association (NIA-AA) stages 0 to 3. Mean (standard deviation) follow-up time was 48 (35) months. Proportion declining cognitively and prognostic accuracy for cognitive decline was calculated for all classifications.Among SCDplus patients, 43% to 48% declined cognitively. Among NIA-AA stage 1 to 3 patients, 50% to 100% declined cognitively. The highest positive likelihood ratios (+LRs) for subsequent cognitive decline (+LR 6.3), dementia (+LR 3.4), and AD dementia (+LR 6.5) were ...
Termen avser svaghet i kognitiv f rm ga i form av lindriga minnesst rningar, vissa minnesluckor, bristande omd me, sv righeter att planera och h lla fast vid ett beslut, f rv xlingar och ibland ven lindrig f rvirring.. Beteckningen kognitiv svikt r inte en medicinsk eller psykologisk diagnos. Den anv nds bland annat i en del studier om hur starkt sambandet r mellan mild kognitiv svikt och senare insjuknande i demens av Alzheimertyp. Den forskning p detta omr de som hittills bedrivits visar att endast cirka h lften av ldre personer med kognitiv svikt (lindrig kognitiv funktionsneds ttning) utvecklar Alzheimers sjukdom (inom fem r fr n det att minnessv righeterna b rjade). Det g ller ven, fast i n got st rre utstr ckning, personer som helt kan tappa minnet f r h ndelser som de varit med om f r inte s l nge sedan (s kallad amnestisk subtyp).. Mer information finns under s korden kognitiv sjukdom, lindrig kognitiv funktionsneds ttning, minnesst rning. ...
Gruppen barn/unga vuxna som överlevt en hjärntumör i barndomen är inte en homogen grupp och spektret löper från dem som får en grav intellektuell funktionsnedsättning (mental retardation) till dem som inte har några kognitiva svårigheter alls. Vilka och hur mycket svårigheter man får beror på flera olika faktorer: Tumörens typ, storlek och lokalisation, perioder av högt intrakraniellt tryck, operationskomplikationer, vilken behandling som ges och vilka andra komplikationer man får efter behandlingen, t.ex. epilepsi eller hormonbortfall. Faktorer hos det enskilda barnet spelar också in, framför allt har man funnit att låg ålder vid diagnos är en riskfaktor för kognitiva svårigheter. Cirka 10 % av dem som får hjärntumör i barndomen har ett s.k. neurokutant syndrom t.ex. neurofibromatos eller tuberös skleros. Dessa genetiska syndrom orsakar förändringar i hjärnan och på huden och hjärntumör är ett av raden av symptom som kan förekomma. Kognitiva svårigheter är ...
Mange mennesker bliver med alderen lidt langsommere til at udføre forskellige opgaver og er ofte længere tid om at lære helt nye ting. Derfor er det vanskeligt at kende forskel på almindelige aldersforandringer og tegn på Mild Cognitive Impairment (MCI).. I perioder med bekymring, stress eller nedtrykthed er det almindeligt at være glemsom eller miste overblikket. Det bedres som regel i takt med, at man får det bedre psykisk.. Men hvis man bliver ved med at have problemer med hukommelse eller overblik, og hvis den nærmeste familie bemærker det, kan der være tale om MCI.. ...
Den som har kognitiva svårigheter behöver ofta mer tid än andra för att förstå och lära sig nya saker. Olika hjälpmedel kan göra det lättare att ta emot ny information, fatta beslut och strukturera vardagen. Kognition är en samlingsterm för de mentala processer som styr människans förmåga att lära, tänka och bearbeta information i hjärnan. Den som har en autismdiagnos (ASD) kan både ha styrkor och svagheter inom olika kognitiva områden. Många har till exempel en större förmåga att ta in information via synen och ett bra minne för detaljer.. Man kan också ha kognitiva svårigheter som påverkar möjligheten att lära och utvecklas. Det är vanligt hos personer med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning), adhd och hjärnskador.. En person med ASD kan också ha svårt att använda sina kunskaper i nya situationer och sammanhang. Det blir ofta tydligt i förändringar i livet, till exempel vid skolstart och i övergången till vuxenlivet.. Kognitiva ...
Ditt beteende Tänk på att tala tydligt Var inte stressad Presentera uppgiften tydligt för patienten Om du är ovan - Läs alltid igenom alla uppgifter innan du administrerar
Den 9 mars anordnades strategikursen "Adekvat bemötande vid tidig kognitiv nedsättning" i Stockholm och det blev en spännande dag! Den inleddes av ordförande Anders Wallin som hälsade alla välkomna och presenterade den första föreläsaren Maria Johansson, arbetsterapeut, som talade kring ämnet Leva med Kognitiv svikt. Maria hade intervjuat ett antal personer som fått diagnosen lindrig kognitiv störning för att ta reda på hur det kunde vara och upptäckte att en stor del är den egna osäkerheten dels på sin egen förmåga men också på omgivningens reaktioner. Även införandet av datorer och digitalisering av vissa arbetsplatser kunde få en person med kognitiv svikt att till slut söka sig bort då det inte fungerade längre.. Därefter pratade logopeden Liv Thalén om kommunikation vid tidig kognitiv nedsättning - utmaningar och möjligheter. Liv pratade om förmågan att ta medicinska beslut hos personer med kognitiv svikt och att den kunde vara påverkad. Denna förmåga ...
Kognition är hjärnans förmåga att behålla och använda information. En kognitiv störning avser alla medicinska tillstånd som påverkar hur hjärnan bearbetar och lagrar information. Det kan leda till minnesförlust, felaktiga uppfattningar eller en kombination av båda. Kognitiva störningar kan vara genetiska, miljömässiga, eller orsakas av en skada. Delirium är en kognitiv störning som förekommer i episoder och kan vara tillfällig eller upprepas. Det försämrar hjärnans förmåga att bearbeta nya uppgifter eller vara medveten om sin omgivning. Nedsatt delirium är när en person som inte känner till hans eller hennes omgivning tycks vara slöa eller inte svarar, medan hyperaktiva delirium episoder göra en person fientlig eller aggressiv. Blandad delirium är en kombination av Nedsatt och hyperaktiva symtom. Delirium har ingen definitiv orsak, men stress, alkohol eller mediciner kan bidra till episoder. Även delirium är temporär, kan den vända så småningom till demens hos ...
På bloggen har vi fått frågor om hur vi jobbar med användertester i vårt utvecklingsarbete. Vi tar in feedback på olika sätt. Bland annat har Johan, vår UX ansvarige skrivit om vårt samarbete med Begripsam för att kunna säkerställa bra och pedagogisk upplevelse för användare med kognitiv funktionsnedsättning. Vid behov anlitar vi även externa leverantörer som testar användbarheten genom enskilda tester.. Förutom riktad användarfeedback mot olika specifika målgrupper har vi även drygt 100 externa kunder (arbetssökande och arbetsgivare) som sedan i höstas testar e-tjänster och funktioner på en testsida som vi kallar Beta-sida. Från mars kommer drygt 100 arbetsförmedlare, runt om i landet, att börja testa och ge oss feedback på e-tjänsterna. Testerna görs av kunderna när de känner att de har tid och möjlighet.. Vad testar kunderna?. På Beta-sidan kan våra kunder testa och ge oss feedback på varje sida, det vill säga allt från färgen eller placering på en ...
Lindrig kognitiv svikt är ett relativt nytt begrepp och är egentligen inte en enda sjukdom, utan en sammanfattande beteckning på problem med intellektuella funktioner, oftast minnesfunktioner, vars egentliga bakgrund man inte känner till.
Jag disputerade 1991 i Matematisk Fysik vid Lunds Tekniska Högskola. Avhandlingens titel var Magnetic dipole excitations in even-even nuclei. Under 1992 arbetade jag vid FoU avdelningen på HADAR, Malmö. Under min första tid på Certec (med början 1993) arbetade jag med hur olika avancerade datortekniker, och då framför allt tekniker från området artificiell intelligens (AI), kan komma människor med olika kognitiva funktionshinder till godo. Jag är författare till Artificiell Intelligens - introduktionsbok i handikappsammanhang. Rapporter, demo-program, nedladdningsbara filer samt erfarenheter kring expertsystem på CERTEC finns att nå via http://www.arkiv.certec.lth.se/expertsystem/. Information om projekt social simulator (inklusive gratis programvara att ladda hem) finns på http://www.arkiv.certec.lth.se/expertsystem/socialsimulator/. Sedan år 2000 har jag alltmer fokuserat sin forskning kring hur man kan använda gester, känsel och hörsel för att interagera med datorer ...
I grunden är nedkylning en enkel teknik. Man skulle kunna säga att cellerna i hjärnan har en inbyggd självförstöringsmekanism, som aktiveras vid syrebrist. Syrebrist kan därför leda till allvarliga hjärnskador, eller till döden. Men nedkylning får cellerna att "gå i ide" så att fler celler överlever. Nedkylningen minskar också risken för att hjärnan ska svullna. Behandlingen måste dock sättas in snabbt, senast inom sex timmar. Sedan försöker man hålla kroppstemperaturen så låg som 33-34 grader under tre dygn. Därefter höjs barnets kroppstemperatur långsamt till normal temperatur.. Nedkylning räddar inte alla - trots behandling är risken för syrebristskador stora, till exempel CP eller kognitiv funktionsnedsättning. Så vi letar hela tiden efter nya metoder för att rädda fler hjärnceller.. Dels handlar det om tilläggsbehandlingar, till exempel med stamceller*. Vi kommer kanske inte att kunna använda stamceller för att ersätta hjärnceller som dött, men ...