I den här filmen berättar professor Tomas Olsson om ett enkelt test, SDMT (Symbol Digit Modalities Test) som testar kognitiv förmåga hos personer med MS (multipel skleros). Resultatet kopplas till arbetsförmåga.. - För 10-20 år sedan brydde man sig inte om den typen av symtom vid MS. Vid MS tänker man mer på rörlighet och gångförmåga, men den här typen av symtom kan vara desto viktigare, menar Tomas Olsson.. - En del patienter kan blir missförstådda och kanske inte får ersättning från Försäkringskassan eller har bekymmer när det egentligen är en annan typ av symtom än direkt rörlighet som ger problem, så det är viktigt att ha kunskap om det här, menar Tomas Olsson och säger att man i vissa fall kanske behöver göra ytterligare tester som kan ligga till grund för försäkringsärenden.. Han menar vidare att kognitiv förmåga är en viktig parameter för behandling av MS i tidigt stadium, för att förhindra en försämring av symtomen.. Data kring MS och kognition ...
KOGNITION Beata Terzis Med.dr, leg.psykolog DISPOSITION Kognition Kognitiva funktioner Kognitiv svikt KOGNITION Kognition = Informationsbearbetning Kognitiva förmågor behövs för informationsbearbetning
Föreläsning 7: Kognition & perception FSR: 3, 4 Att läsa: Kapitel 2-3 i Rogers et al.: Interaction design Översikt Vad är kognition, perception? Vad har kognition och perception med interaktionsdesign
Detta är en undersökning av hur sinne och kognition påverkas av musik- och ljudstörningar och hur denna påverkan kan avläsas i läsbeteende och ögonrörelser genom avancerad ögonrörelsemätningsutrustning i Humanistlaboratoriet i SOL-centrum i Lund samt även genom GSR -Skin Galvanic Response. Projektet är en fortsättning av det projekt som beviljades stöd av Framtidsstiftelsen i juni 2007. Denna fortsättningstudie kommer explicit att undersöka om och hur fundamenta parametrar i ljudexponeringen påverkar kognition. Projektet avser att utarbeta ett ramverk för att i vetenskapligt kontrollerade former undersöka ljudexponerings påverkan på kognitiva och emotionella processer, ett ramverk som skall kunna tjänstgöra för att utöka kunskaperna i en rad olika områden och frågeställningar. Nya "forskningsmoduler" skall kunna utvecklas efterhand och integreras med detta ramverk. Sådana moduler kan inbegripa respons på musik, buller och tystnad vid läsning, ...
Under årens lopp har jag läst mycket litteratur om hur detta mysterium fungerar och när jag tyckt mig ha kollen, så visar sig svaret ändå vara en förenkling. Vi har helt enkelt svårt att förklara det för att det är så komplext. Till slut upprepar den ena boken oftast vad den andra sagt. Eller så behandlar det någon mindre del av ämnet. Men det finns undantag.. Det fascinerande med den är att han själv är skribent, att han arbetar med språket och har stor kunskap om hur hjärnan fungerar. Han kopplar alltså hantverket till våra kognitiva förmågor på ett mycket kreativt sätt, så att man får nya infallsvinklar på hur det komplexa läsandet går till.. Tomas Dalström har också kunskap om olika lässvårigheter som han allt som oftast flikar in i resonemanget. Därmed förklarar han skillnaderna i våra förmågor på ett klargörande sätt utifrån språket som ett verktyg vi använder för att göra oss förstådda." ...
Under årens lopp har jag läst mycket litteratur om hur detta mysterium fungerar och när jag tyckt mig ha kollen, så visar sig svaret ändå vara en förenkling. Vi har helt enkelt svårt att förklara det för att det är så komplext. Till slut upprepar den ena boken oftast vad den andra sagt. Eller så behandlar det någon mindre del av ämnet. Men det finns undantag.. Det fascinerande med den är att han själv är skribent, att han arbetar med språket och har stor kunskap om hur hjärnan fungerar. Han kopplar alltså hantverket till våra kognitiva förmågor på ett mycket kreativt sätt, så att man får nya infallsvinklar på hur det komplexa läsandet går till.. Tomas Dalström har också kunskap om olika lässvårigheter som han allt som oftast flikar in i resonemanget. Därmed förklarar han skillnaderna i våra förmågor på ett klargörande sätt utifrån språket som ett verktyg vi använder för att göra oss förstådda. ...
A primary goal of education is the acquisition of durable knowledge which challenges the use of efficient pedagogical methods of how to best facilitate learning. Research in cognitive psychology has demonstrated that repeated testing during the learning phase improves performance on later retention tests compared to restudy of material. This empirical phenomenon is called the testing effect. The testing effect has shown to be robust across different kinds of material and when compared to different pedagogical methods. Despite the extensive number of published papers on the testing effect, the majority of the studies have been conducted in the laboratory. More specific, few studies have examined the testing effect in authentic settings when using course material during the progress of a course. Further, few studies have investigated the beneficial effects with test-enhanced learning by the use of neuroimaging methods (e.g. fMRI). The aim with the thesis was to investigate the effects of ...
Ju mer man tränger in i vad läsning är och hur det fungerar, desto mer övertygad blir man om detta. Varför är det då så? Jo, svaret finns i Tomas Dalströms bok Bäst i text Skrivboken/Läseboken, som handlar om hur det går till.. Under årens lopp har jag läst mycket litteratur om hur detta mysterium fungerar och när jag tyckt mig ha kollen, så visar sig svaret ändå vara en förenkling. Vi har helt enkelt svårt att förklara det för att det är så komplext. Till slut upprepar den ena boken oftast vad den andra sagt. Eller så behandlar det någon mindre del av ämnet. Men det finns undantag…. Det fascinerande med den är att han själv är skribent, att han arbetar med språket och har stor kunskap om hur hjärnan fungerar. Han kopplar alltså hantverket till våra kognitiva förmågor på ett mycket kreativt sätt, så att man får nya infallsvinklar på hur det komplexa läsandet går till.. Tomas Dalström har också kunskap om olika lässvårigheter som han allt som ...
Det är mörkt när man går till jobbet och mörkt när man kommer hem". Så här års är det kanske det vanligaste kallpratet. Och inte utan anledning - frånvaron av dagsljus är ett plågsamt aktuellt ämne för många av oss under vinterhalvåret. För den som har sin kontorsplats långt ifrån ett fönster blir de många mörka timmarna extra kännbara och nu lyfts frågan om dagsljus på arbetsplatsen på flera håll. Både Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten har nyligen sammanställt aktuell kunskap om dagsljusets påverkan på vårt fysiska och psykiska välbefinnande. Arbetet har resulterat i två rapporter som båda slår fast vad som länge varit känt: dagsljus har stor betydelse för vår hälsa. Vi behöver kontinuerligt exponeras för en rejäl dos dagsljus för att kunna sova gott, hålla den kognitiva förmågan på topp och minska risken för depression. De senaste åren har trenden emellertid varit att bygga allt mer stadslika miljöer, med höga, tätt stående hus ...
Personer med kognitiva störningar har generellt en försämrad tidsuppfattning och upplever ofta svårigheter att lösa problem. Sömn- eller insomningssvårigheter är ett samhällsproblem som på senare år har fått mycket uppmärksamhet och i takt med att behovet ökar blir även vårdköerna längre för utredning och behandling. Fibertäcket kan för vissa personer vara ett alternativ till dyr sömnmedicin.. Fibertäcket Futura kan med fördel användas även av personer som inte har utvecklade kognitiva störningar, men som vill ha ett lite tyngre och omslutande täcke för den sköna och rogivande känslan.. ...
Jämför priser på The Bounds of Cognition (Häftad, 2010), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av The Bounds of Cognition (Häftad, 2010).
Vi söker en KAM inom psykiatrin till ett världsledande företag inom CNS området. Du kommer ingå i ett team med stark sammanhållning där man hjälper varandra och med goda möjligheter att påverka ditt eget arbete.. Du kommer huvudsakligen få ansvara för försäljningen av ett antidepressivt läkemedel med en unik multimodal verkningsmekanism. Med sin unika verkningsmekanism så är intresset stort. Läkemedlet har få biverkningar och god effekt samt har som första antidepressiva läkemedel visat effekt på kognitiva funktioner hos patienter med depression.. Din roll som produktspecialist är en nyckelroll för att behålla, utveckla och skapa relationer med psykiatriska kliniker samt proriterade vårdcentraler främst inom ditt geografiska område. Kunderna är främst psykiatriker, allmänläkare, sjuksköterskor och verksamhetschefer samt expertgrupperna inom psykiatri.. Vi söker dig som har erfarenhet av försäljning inom pharma. Har du erfarenhet från psykiatrin är det en ...
Psykoanalysen har lämnat viktiga bidrag till kunskapen om traumat och dess konsekvenser för både individen och samhället. Traumabegreppet har en central och kontroversiell plats inom den psykoanalytiska teorin. Ny forskning rörande traumatisk stress och dess påverkan på kognitiva funktioner, kropp och syke har under de senaste decennierna varit omfattande och lett till ökad kunskap inom området. Problematiken är komplex och omfattar både somatiska, psykologiska, sociala och kulturelle aspekter.. ...
Det handlar inte bara om att kunna föreställa sig fiktiva ting. I låtsasleken är barnet i ett visst lektillstånd som gör barnet kognitivt öppet för nya möjligheter. Om det uppstår problem i leken är det i regel enkelt för barn att lösa dem. Utanför leken har de inte alltid så lätt för problemlösning. Många observationer har tytt på detta så en forskargrupp bestämde sig för att utföra en studie som kunde bekräfta om barn verkligen har en öppenhet för lösningar på problem när de är i lektillståndet jämfört med om de inte är i ett lektillstånd. I studien blev en stor grupp barn indelade i två grupper. En grupp fick leka med leksaker i en halvtimme och direkt därefter, troligtvis fortfarande i ett lektillstånd, skulle de lösa några kluriga problem. Den andra gruppen av barn fick inte leka alls utan blev direkt uppmanade att lösa samma problem.. Barnen i gruppen som hade fått leka löste många fler problem och ofta på ett bättre sätt än barnen i gruppen ...
Kognitiv teori, kognitivt syns tt, den kognitivistiska ansatsen (det kognitivistiska angreppss ttet, eng: the cognitivistic approach) har som utg ngspunkt att forskning om m nniskans s tt att bearbeta information leder till f rst else av alla aspekter av sj lslivet, inklusive k nsloliv och motivation. Analys av m nskligt beteende sker i termer av djurs och m nniskors s tt att inh mta, bearbeta och anv nda information. Man utg r inom kognitivistisk teoribildning fr n att kognition kan studeras och simuleras i form av ett matematiskt eller logiskt symbolspr k: symbolmanipulation.. M nniskan ses som en varelse som handlar rationellt p grundval av sin kunskap och logiska hantering av symbolsystem av olika slag, bl a spr ket. Fr n slutet av 1900-talet har kognitivismen som teori kommit att ifr gas ttas av m nga forskare och ers ttas av vad som ofta kallas postkognitivism, en term som st r f r olika modifieringar av ovanst ende grundtankar i den ursprungliga kognitivismen. Alternativa teorier eller ...
Kognitiv kapacitet är inte något som kan utläsas från ett CV men enligt forskningen är det just denna faktor som predicerar produktivitet. Hur snabbt en medarbetare kommer in i sin roll och reagerar på förändring kan innebära skillnaden mellan framgång och misslyckande i en befattning.. ThomasTST/GIA ger en god indikation på en kandidats arbetskapacitet och ökar därmed objektiviteten i rekryteringssammanhang. Genom att mäta kognitiv kapacitet, hjälper ThomasTST/GIA er att förstå hur snabbt era kandidater kan lära sig och behålla nya färdigheter. Ni får en tillförlitlig prognos om deras möjligheter att förstå eller utvecklas i sin nya roll och även en indikation på framtida utvecklingspotential.. ...
Målsättning: Kognition Tankar, känslor och minnet Hjärnans uppbyggnad Historisk bakgrund Minnets funktioner Neuropsykiatriska test - Fördjupning Kommentar: Hjärnans uppbyggnad presenteras kort med respektive delfunktion och en översiktlig redovisning ges av skador och dess konsekvenser i form av bortfall av hjärnfunktioner Historisk bakgrund från Freud (psykoanalys) till Daniel Stern och Tomkins utveckling av självteori, affektteori och dess tillämpningar. Beskrivning av minnets funktioner och modernt synsätt på minnessystem. Testning utnyttjas alltmer, de vanligaste testerna nämns och möjlighet till fördjupning finns (se särskilt fördjupningsavsnitt!)
Flera etablerade kurser och symposium, initierade av SFK, pågår i Sverige under året. SFK har sedan starten ökat sina webbaserade medlemmar. I oktober 2004, korades den "Tusende" FKS-medlemmen och 2011 blev vi över 2000 inloggade webb medlemmar. Nätverk för såväl Sjuksköterskor och Kuratorer är skapade och under utveckling!. Själva SFK och dess betalande medlemmar utgör idag ca 10 % (=200) av de som sökt lösenord och erhåller det månatliga Nyhetsbrevet. Att bli webbmedlem kostar inget. Vi hoppas att Du också tar tillfället att aktivt stödja SFK genom Ditt medlemskap. På detta sätt kan Du delta på Årsmötet varje år, få rabatterade avgifter på SFK:s symposier och utbildningar samt få möjlighet att påverka utvecklingen nationellt och lokalt. Som medlem kan man även söka det årliga SFK-Stipendiet om 30000 kronor.. Du som är SFK-medlem, fortsätt stöd det Kognitiva området genom medlemskap i SFK; du som är delaktig i www.fks.nu, ta chansen att lära Dig ännu mer ...
Hjälpmedelscentralen/kognition kan stödja förskrivare och brukare med: utprovning av kognitivt stöd och hjälpmedel tillverkning av individuellt utformat material (scheman, checklistor, bilder mm) uppföljning av utprovat kognitivt stöd/hjälpmedel utbildning till brukarens nätverk att vara
Ett pass varje morgon ägnas åt de olika profilspråken engelska, franska, spanska och tyska, där barnen kommer i kontakt med dessa länders språk och kultur. De yngsta på 1-2 år har svenska. Effekterna av att införa nya språk i förskoleåldern har bland annat visat sig ha kognitiva fördelar och att den egna språkliga medvetenheten stärks. Detta påverkar också självförtroendet och den egna självbilden på ett positivt sätt.. ...
Sedan bokar du tid för del 2 som sker på Psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet, Hus 14 (Frescati Hagväg 14). Den här delen tar ca 20 minuter, och då ska du göra ett par kognitiva tester ...
Sen har vi det allmänna fenomenet att det verkar ligga i vårt språk att man inte talar om bil och cykel, eller om bilist och cyklist, utan om bil men cyklist. Så är det även här. Det finns ett undantag, nämligen regel 6. Det är den enda meningen där bilrollen är objekt och inte subjekt. Här är bilföraren snarare än bilen målet för cyklistens omsorger. Men i alla meningar där bilrollen är subjekt är det bilen och inte bilisten som pekas ut som ansvarig. Varför?. Jag tror det har med grundläggande mänsklig kognition att göra. Bilen uppfattas spontant som en egen aktör eftersom den ser ut att agera själv och man inte så lätt ser dess förare. Så uppfattas inte cykeln eftersom cyklisten syns så tydligt och därför får all fokus. Synliga människor har en särställning i vår omvärldsuppfattning. Dem försöker vi läsa av och bedöma hela tiden.. Självklart vet vi att det egentligen är bilföraren som agerar och ansvarar - om vi ger oss tid att tänka ...
Vi stödjer förskrivare att hitta bästa möjliga lösning för personer som behöver hjälpmedel för att kommunicera, larma, kontrollera funktioner i vardagen, som stöd för minnet eller för att hitta mellan platser.
Vi anordnar regelbundet kurser, workshops, temadagar om våra hjälpmedel och tjänster. Du träffar oss även runt om i hela landet när vi deltar på olika event och mässor. ...
I mitt förra inlägg skrev jag om tillgänglighet och delaktighet och jag tänkte fortsätta på det temat även denna gång men nu med fokus på den kommunikativa miljön. Vad är då en kommunikativ miljö ...
Diagnoser i sig är det svårt att göra något åt, man är den man är. Men vi kan underlätta, öka tillgängligheten för de som har kognitiva funktionsnedsättningar genom att ta hänsyn till de nedsatta funktionerna. ...
Tidigare har jag nämnt att dem flesta texterna är kommande låtar och detta projektet har jag sakta men säkert börjat ta tag i. För-produktionen är igång och redan ute på vift ...
Looking for information and found it at this great site. You have an outstanding good and well structured site. I have been looking for sites like this for a long time. Keep up the outstanding work and thank you.. ...
Fibertäcke Futura är ett mjukt tyngdtäcke som snabbt har blivit väldigt populärt och redan finns upphandlat över i stort sett hela landet.. Som tillbehör till Fibertäcke finns hygienöverdrag, som är flammskyddade och tvättbara i vanlig maskin, samt extra bärväska (en bärväska ingår alltid vid köp av Fibertäcke).. ...
Klicka på ett lästips i listan så kommer du till infotekets bibliotekskatalog. Där finns en beskrivning av boken eller filmen. Där kan du också se om den finns för utlåning på infoteket i Uppsala. För att ta reda på om boken finns ledig för utlåning på något mini-infotek i länet ska du kontakta biblioteket där mini-infoteket finns.. ...
CO-OP är en personcenterad metod som bygger på personens egna mål. För att nå sina mål får personen lära sig en övergripande kognitiv strategi och träna sig i att formulera och använda olika planer för utförande och problemlösning. Dessa planer identifieras av personen själv med stöd av behandlarens reflekterande frågor. Genom att själv formulera sina egna planer/strategier och lära sig ett metakognitivt tänkande ökar personens förmåga till problemlösning.. ...
Hans Antonson är docent i kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet. Björn Peters är docent i kognitiva system vid Linköpings universitet, tekniska högskolan. Safwat Said är docent i trafik och väg vid Lunds universitet, tekniska högs...
Dagens sjukhusmiljöer ger personalen små möjligheter att hjälpa äldre patienter med sviktande kognitiv förmåga. Det leder till negativa konsekvenser både...
För att antas till programmet krävs kandidatexamen. Särskild behörighet är 90 hp inom datavetenskap, lingvistik, neurovetenskap, filosofi, psykologi eller något annat kognitionsvetenskapligt ämne, varav minst 15 hp med tydlig koppling till kognition eller motsvarande. Därutöver krävs En B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska ...
För att antas till programmet krävs kandidatexamen. Särskild behörighet är 90 hp inom datavetenskap, lingvistik, neurovetenskap, filosofi, psykologi eller något annat kognitionsvetenskapligt ämne, varav minst 15 hp med tydlig koppling till kognition eller motsvarande. Därutöver krävs En B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska ...
Alla med kognitiv förmåga borde kunna dra sina slutsatser av historien men icke. Än idag framhärdar ett litet antal kommunister/socialister och tror att de nästa gång ska lyckas, den femtielfte gången ska det bli annorlunda, då ska man inte skapa ännu en diktatur utan något annat, hur fan är de funtade som tror det ...
Att låna pengar såsom Icke kreditvärdig är generellt sett En mindre hej i snabblånebranschen. Den främsta anledningen är att det är låga summor såsom efterfrågas samt erbjuds vilket gör att långivaren inte tar någon likadan hög vågspel. Det är fast än en inkorrekt kognition att ni som konsument kan ta snabblån utan kreditupplysning då en design itu upplysning evig görs utbredd utlåning från pengar ...
Matjordens dag är en mötesplats för lantbruk, livsmedel och lokal produktion och äger rum den 16 och 17 september. Hemsidan är gjord av Orangecode i samarbete med Cognition Design ...
Frölunda Data är en erfaren och rikstäckande leverantör av hjälpmedel. Vi har flera olika produktområden, som t.ex. kommunikation, kognition och läs & skriv
Den 3 oktober 2014 arrangerade vi i Begripsam ett andra dialogseminarium för att belysa forskningsläget kring kognition. Hela seminariedagen filmades och du hittar filmerna här. Ett motsvarnade seminarium hölls hösten 2013, som du också hittar via denna väg. ...
Jag förundras ständigt över jakt-referenser i prat om män. Om män och deras spatiala förmåga är så anpassad för savannen fattar jag inte vad de har att göra i maktens korridorer ...
Jag förundras ständigt över jakt-referenser i prat om män. Om män och deras spatiala förmåga är så anpassad för savannen fattar jag inte vad de har att göra i maktens korridorer ...
Att dricka koncentrerad blåbärsjuice förbättrar hjärnans funktion hos äldre människor visar forskning vid University of Exeter. Den positiva effekten på den kognitiva funktionen anses bero på blåbärens flavonoider.
Kursen syftar till att ge kunskap om kognitions roll för kommunikation. Kursen tar upp kognitiva aspekter på kommunikation ansikte-mot-ansikte och teknikstödd kommunikation, och granskar relationen mellan kognition och kommunikation från olika perspektiv. Den förklarar hur kommunikation beror av kognitiva funktioner och färdigheter såsom perception, handling, emotion, uppmärksamhet, motivation, intresse, förväntan, avsikt, begreppsbildning, kategorisering, logiska resonemang och slutledning. Den behandlar även relationen mellan kommunikation och social kognition och hur koordination, interaktion, intersubjektivitet och samarbete påverkar kommunikation. Kursen utgår ifrån hur forskningens syn på kognition förändrats genom de senaste decennierna och hur detta påverkat synen på kommunikation. Den ger förståelse av hur konkurrerande kognitiva teorier om kommunikation förhåller sig till varandra, och kunskap om deras fördelar och nackdelar ur ett jämförande perspektiv. ...
Kursen syftar till att ge kunskap om kognitions roll för kommunikation. Kursen tar upp kognitiva aspekter på kommunikation ansikte-mot-ansikte och teknikstödd kommunikation, och granskar relationen mellan kognition och kommunikation från olika perspektiv. Den förklarar hur kommunikation beror av kognitiva funktioner och färdigheter såsom perception, handling, emotion, uppmärksamhet, motivation, intresse, förväntan, avsikt, begreppsbildning, kategorisering, logiska resonemang och slutledning. Den behandlar även relationen mellan kommunikation och social kognition och hur koordination, interaktion, intersubjektivitet och samarbete påverkar kommunikation. Kursen utgår ifrån hur forskningens syn på kognition förändrats genom de senaste decennierna och hur detta påverkat synen på kommunikation. Den ger förståelse av hur konkurrerande kognitiva teorier om kommunikation förhåller sig till varandra, och kunskap om deras fördelar och nackdelar ur ett jämförande perspektiv. ...
Plats: Pedagogen, Västra hamngatan 25 - AK2137 Evenemangstyp: Föreläsning Professor Jan- Eric Gustafsson promoverades till filosofie hedersdoktor 1:e september 2017 vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Universitetet i Oslo. Den här presentationen är föreläsningen som Gustafsson gav i samband med utnämnandet. A considerable amount of research has demonstrated cognitive abilities, and particularly so general intelligence, to be the strong determinants of individual differences in outcomes of schooling. However, it is also conceivable that cognitive abilities are influenced by schooling, even though much less research has been devoted to investigations of this issue. The main aim of the lecture is to review research on the question if, and to what extent, schooling influences the development of cognitive abilities. Föreläsare: Prof. Jan-Eric Gustafsson. ...
Kognitiv psykologi: neuro-vetenskap viljestyrka, på Of Course Learning , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick!
artikel Cognition may improve significantly in schizophrenia patients when they are given anti-inflammatory treatment along with standard schizophrenia therapy,
(Bilden tagen från Konsthallens Instagramflöde) Så var den första föreläsningen i serien hållen och klar. Fullt på stolarna, några bredvid, en och annan i dörren utanför. Diskussion under och efter föredraget; nöjd. Så här tyckte den stora tidningen (ej på nätet): Föreläsningen var helt bildbaserad (alltså inga slides med text) och utgick från en historik över hur atypiska…
Umecrine Cognition AB i Umeå utvecklar läkemedel mot neurologiska störningar i det centrala nervsystemet, CNS som orsakas av endogena CNS-aktiva steroider (GABA-steroider). Företaget är fokuserat på utveckling och kommersialisering av nya metoder för behandling av Hepatisk Encefalopati hos patienter med leversjukdom. Umecrine Cognition AB i Umeå utvecklar läkemedel mot neurologiska störningar i det centrala nervsystemet, CNS som orsakas av endogena CNS-aktiva steroider (GABA-steroider). Företaget är fokuserat på utveckling och kommersialisering av nya metoder för behandling av Hepatisk Encefalopati hos patienter med leversjukdom. Nu har bolaget genomfört en finansieringsrunda där huvudägaren Karolinska Development har ledartröjan. Norrlandsfonden deltar som en av finansiärerna.. Företaget är fokuserat på utveckling och kommersialisering av nya metoder för behandling av Hepatisk Encefalopati (HE) hos patienter med leversjukdom, ett växande område med stora medicinska ...