Världshälsoorganisationen WHO har kommit med nya riktlinjer för buller från transporter, vägar, flyg, tåg, fritidsbuller och buller från vindkraft. Riktlinjerna trädde ikraft den 10 oktober och gäller i Europa. De nya riktlinjerna kan hittas här. Professor Kerstin Persson Waye som leder forskargruppen Ljudmiljö och hälsa vid Göteborgs Universitet är en av dem som varit med och tagit fram riktlinjerna och var också med i panelen vid lanseringen av riktlinjerna i Basel i Schweiz ...
Personlighetssyndrom - kliniska riktlinjer för utredning och behandling är den sjuttonde skriften i serien Svensk Psykiatri. Om författarna Lisa Ekselius, professor och överläkare, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, VO psykiatri, Akademiska sjukhuset, Uppsala (ordförande). Personlighetssyndrom Kliniska riktlinjer för utredning och behandling. Personer med personlighetssyndrom hör till de mest sårbara inom psykiatrin. De uppvisar mellanmänskliga problem liksom lidande och svårigheter att klara vardagens utmaningar. kliniska riktlinjer för utredning och behandling. Dessa kliniska riktlinjer för utredning och behandling av ätstörningar är en uppdatering och omarbetning av de riktlinjer som publicerades 2005. Det har tillkommit nya diagnoser sedan de förra riktlinjerna och kriterierna beskrivs utifrån DSM-5. kliniska riktlinjer för utredning och behandling. av Lisa Ekselius ... Personlighetssyndrom : ... Behandling av personuppgifter; Personlighetssyndrom : ...
Läkemedelsverket har presenterat en sammanfattning av de nya rekommendationerna vid behandling och bemötande av psykiska symptom vid demens.. I våras anordnade läkemedelsverket en workshop där experter från olika discipliner diskuterade behandling och bemötande vid BPSD, det vill säga beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom. Workshopen resulterade i en rad behandlingsrekommendationer som kommer att publiceras under hösten.. Med anledningen av den uppmärksamhet som anti-psykotiska läkemedel fått i medierna den senaste tiden publicerar Läkemedelsverket nu en sammanfattning av praktiska rekommendationer för behandling och bemötande vid BPSD.. I rekommendationerna sägs bl a att "om dämpande läkemedel som neuroleptika eller anxiolytika sätts in planeras i första hand en kort behandlingstid, med utvärdering av effekt och eventuella bieffekter inom två veckor. Ställningstagande till utsättning/dosminskning skall göras regelbundet.". Till Läkemedelsverkets ...
Socialstyrelsen har tagit fram nya riktlinjer för astma och KOL, men endast sex av 20 landsting har budgeterat för att införa de nya riktlinjerna.
Örebro kommun har tagit beslut om nya riktlinjer som reglerar biståndsbedömningar enligt Socialtjänstlagen. Förändringarna träder i kraft den 1 juli 2017 och gäller bara nya biståndsbeslut. Personer som redan har insatser påverkas alltså inte. Syftet med de nya riktlinjerna är att skapa ett enhetligt synsätt vid bedömningar så att personer med likvärdiga behov bedöms på samma sätt.
Under WWDC släppte Apple lite nya riktlinjer för appar till iOS i App Store. De nya riktlinjerna innebär bland annat att appar som genererar kryptovalutor inte längre tillåts i App Store. Det handlar dels om appar vars enda syfte är att gräva kryp...
Riktlinje 1 (13) Riktlinje vid värmebölja Riktlinje 2 (13) Innehåll 1. Bakgrund Syfte med riktlinjen Ordinär eller extraordinär händelse? SMHI:s varningssystem Värmeböljor
Vanligen bygger studierna för informationskraven enligt Reach om ekotoxicitet, toxicitet och fysikalisk-kemiska egenskaper på riktlinjer för testning. Dessa officiella riktlinjer har godkänts av OECD och EU.. Riktlinjerna för testning har uppdaterats och nya har tillkommit till följd av utvecklingen inom vetenskap och regel- och tillsynsfrågor. Med denna webbsida ger Echa stöd till registranterna genom att visa hur riktlinjerna kan användas för att uppfylla informationskraven enligt Reach. Till exempel beskrivs den roll nya riktlinjer för testning spelar inom testningsstrategier, när så är lämpligt. Denna information ges innan Echas vägledning formellt uppdateras.. Echas "Vägledning om informationskrav och kemikaliesäkerhetsbedömning" kan behandla vissa av riktlinjerna. I dessa fall bör du också läsa vägledningen som tillägg till informationen på denna sida.. Den särskilda referensen i detta avsnitt ges till OECD:s riktlinje för testning och till EU:s testmetoder när ...
På hemsidan www.rorinteminterapi.se kan vem som helst gå in och dela med sig av sin egen erfarenhet av psykoterapi. Redan efter det första dygnet hade hemsidan samlat över ett 50-tal berättelser. Innan remisstiden går ut för förslag till nya riktlinjer för behandling av depression och ångestsyndrom, den 31 mars, ska dessa berättelser skickas in till Socialstyrelsen och kanske bidra till att psykoterapeutiska metoder lyfts fram mer än vad som är fallet i det nu liggande förslaget.. -Det är framför allt vid behandling av svår depression som psykoterapeutiska metoder inte alls finns med trots att det finns bra vetenskapligt underlag, även RCT-studier, för att psykoterapi i kombination med läkemedel och/eller elbehandling är en verksam metod. Socialstyrelsen har valt att helt bortse från det, liksom att man valt att i det närmaste helt avfärda psykodynamisk psykoterapi som behandlingsmetod. Men riktlinjerna har generellt sett ett starkt biologiskt perspektiv, säger Katarina ...
RAPPORT Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter Förslag från arbetsgrupp: Olle Lindvall, Kungl. Vetenskapsakademien Ingemar Engström, Svenska Läkaresällskapet
Samhällsbyggnadsnämnden har på sammanträdet den 20 juni godkänt förslag gällande riktlinjer för bygglov avseende solfångare och solceller. I informationen nedan kan du läsa om vad det nya beslutet innebär.. Riktlinjer för bygglov gällande solfångare och solceller. Enligt plan- och bygglagen krävs generellt bygglov för ändring av byggnad om det innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial; eller om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. I många fall kan dock solfångare och solceller uppföras utan bygglov.. Dessa riktlinjer är framtagna för att informera om när det behövs bygglov och när det är bygglovsbefriat.. Inom detaljplan och områdesbestämmelser. Solfångare och solceller på en och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är bygglovsbefriade om alla dessa villkor är uppfyllda:. ...
Svea hovrätt har publicerat nya promemorior om riktlinjer för sakframställning och framläggande av bevisning i brottmål respektive dispositiva tvistemål och familjemål.. Promemoriorna ersätter tidigare riktlinjer och är avsedda att vara ett stöd för parter och ombud i förberedelserna inför en huvudförhandling i hovrätten.. Riktlinjerna har tagits fram av Svea hovrätts viceordförandekonferens, som består av hovrättens hovrättsråd som också har befattningen vice ordförande på avdelning. Konferensen sammanträder regelbundet i syfte att främja en enhetlig praxis i hovrätten.. Läs promemorian om sakframställning och framläggande av bevisning i brottmål hittar du här.. Läs promemorian om sakframställning och framläggande av bevisning i dispositiva tvistemål och familjemål här.. ...
Bland Guidelines flugspön hittar du spömärken som Guideline Lpxe, Guideline Exceed, Guideline Lxi, Guideline RSi, Guideline Fario Classic och Guideline Exp4. Med allt från medium fast till fast aktion så hittar du ett flugspö till just ditt fiske. Havsöringsfiskaren på västkusten bör slå en kik på RSi spöna som verkligen träffar rätt i sin prisklass. Fario Classic är en riktig vinnare för öring och fjällfiskaren, perfekt partenr till fjällbäcken, harrstryken eller rödingsjön.
Som vi skrev om i ett tidigare inlägg finns det förmåner att ta del av när det gäller tjänster, till exempel anlita en städfirma för att få hjälp med städningen, både hemma och på arbetsplatsen. Det är framförallt städningen, flyttjänster och personlig omsorg som har varit populärt att nyttja eftersom det finns ett så kallat RUT-avdrag som hjälper en ekonomiskt samtidigt som chanserna för arbetstillfällen ökar. Vad som innefattar kategorin RUT ändras lite årligen och sedan den 1 augusti förra året sattes nya riktlinjer för avdraget igen.. Så vad är det som gäller nu? Jo, rutavdraget ger fortfarande rätt till avdrag på upp till 50 procent av arbetskostnaden. Men sedan den nya budgeten presenterats av riksdagen kan man nu även använda rutavdraget till att få vitvaror reparerade i hemmet. Med vitvaror menar man traditionellt kyl, frys, diskmaskin, tvättmaskin, spis och så vidare. Som man skriver i Svenska Dagbladet kommer man även att kunna använda avdraget ...
Tillgängligheten för de här patienterna till vården är tyvärr ett stort problem. Problem med kommunikationen gör att patienter riskerar att få fel diagnos och behandling, eller att inte alls få den vård de behöver. De här patienterna utsätts också oftare för trauma med efterföljande krisreaktioner än hörande patienter. Syftet med de nya riktlinjerna är att ge kunskap om hur psykiatrin bättre kan möta patienter med dövhet, dövblindhet och hörselnedsättning.. ...
Styrelsen för SLU beslutade vid onsdagens möte att fastställa nya riktlinjer för finansiering med statsanslag av seniora lärare/forskare, att uppdra åt fakultetsnämnderna att innan januari 2020 ful...
SR: Nya riktlinjer ska rädda fler barn2016-05-192016-05-19https://www.spadbarnsfonden.se/wp-content/uploads/2019/04/sbf_final_logo_small.pngSpädbarnsfondenhttps://www.spadbarnsfonden.se/wp-content/uploads/2019/04/sbf_final_logo_small.png200px200px ...
Cirka en miljon svenska kvinnor är i klimakteriet, men trots det är det bara en bråkdel som behandlas med östrogen. Därför kommer nu nya riktlinjer för
För första gången på 25 år börjar dödligheten för yngre hjärtpatienter att stiga. Det visar nya engelska och amerikanska studier och nu kommer nya riktlinjer ...
Omregleringen av den svenska spelmarknaden förväntas ske i början av 2019. Spelmonopolet slopas och privata spelbolag blir tvungna att ansöka om spellicens.
Först och främst är det märkligt att inte lilla Sverige inte har nationella riktlinjer. Tänk om alla landsting hade olika riktlinjer för HLR - hur många liv skulle inte gå till spillo i onödan? En hel del av riktlinjerna är inte evidensbaserade. Om vi tar smärtlindring som ett exempel. Skulle sjuksköterskor verksamma i ambulanserna i landet följa riktlinjerna skulle många patienter vara underbehandlade i sin smärta. I någon riktlinje angående sepsis står det att resursenhet skall tillkallas för administrering av Fenylefrin. I själva verket går det mkt snabbare att köra patienten till definitiv vård än att vänta på resursenhet. Ett annat exempel är tiden för stroke. I en del riktlinjer står det att debut inom 6h skall resultera i strokelarm. Evidensen säger dock att 4-4,5h är max för trombektomi eller trombolys vilket tillämpas på sjukhusen. Vidare har vi väldigt mkt specialistsjuksköterskor i ambulanserna. Riktlinjerna begränsar användandet av den ...
Först och främst är det märkligt att inte lilla Sverige inte har nationella riktlinjer. Tänk om alla landsting hade olika riktlinjer för HLR - hur många liv skulle inte gå till spillo i onödan? En hel del av riktlinjerna är inte evidensbaserade. Om vi tar smärtlindring som ett exempel. Skulle sjuksköterskor verksamma i ambulanserna i landet följa riktlinjerna skulle många patienter vara underbehandlade i sin smärta. I någon riktlinje angående sepsis står det att resursenhet skall tillkallas för administrering av Fenylefrin. I själva verket går det mkt snabbare att köra patienten till definitiv vård än att vänta på resursenhet. Ett annat exempel är tiden för stroke. I en del riktlinjer står det att debut inom 6h skall resultera i strokelarm. Evidensen säger dock att 4-4,5h är max för trombektomi eller trombolys vilket tillämpas på sjukhusen. Vidare har vi väldigt mkt specialistsjuksköterskor i ambulanserna. Riktlinjerna begränsar användandet av den ...
Läkemedelsverket har tillsammans med nationella experter tagit fram nya rekommendationen för förebyggande läkemedelsbehandling av hjärt-kärlsjukdomar. Dödligheten har minskat kraftigt i Sverige under de senaste 30 åren, mycket genom bättre levnadsvanor...
Nu publicerar Folkhälsomyndigheten nya rekommendationer om vaccination mot influensa och pneumokocker. De förtydligar bland annat vilka personer som ingår i de riskgrupper som erbjuds vaccination.
Socialstyrelsen har uppdaterat sjukskrivningsrekommendationerna för psykiska sjukdomar i det försäkringsmedicinska beslutsstödet (FMB). De nya rekommendationerna gäller från den 30 januari.
Nya rekommendationer för skolcafeterian. Har du hört att livsmedelsverket råder landets skolcafeterior att ta bort sötsaker i cafeet och endast ha kvar mörk choklad. Wow...äntligen. Tänk så bra alla skolelever skulle må i så fall. Räkna matte pga skarpare hjärna, bli piggare och fulla av bra energi och slippa sockerbomberna.…
Mängder av namn samlades in och uppropet lämnades till Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.. Uppropet har nu resulterat i att Socialstyrelsen ska införa nationella riktlinjer för behandling. Riktlinjer som man på sikt hoppas ska leda till en mer jämlik vård och bättre behandling som förhoppningsvis också ska minska lidandet för de kvinnor som drabbas. Om allt går som det ska hoppas man att riktlinjerna ska finnas på plats våren 2018.. Läs mer om uppropet här.. ...
Mer vidareutbildning för personalen, rätt till dagverksamhet och trivsammare måltider för alla, även de som bor kvar hemma. Det kan leda till bättre vård och omsorg för de som drabbas av demens, enligt Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer som publiceras idag.. Varje år insjuknar runt 20 000-25 000 personer i någon form av demenssjukdom, ungefär lika många dör. Sammanlagt är cirka 130 000-150 000 personer drab-bade, vilket gör demens till en av våra stora folksjukdomar. Sjukdomen är obotlig men med olika insatser och åtgärder kan symtomen lindras, så att vardagen underlättas vilket kan ge en förbättrad livskvalitet för såväl drabbade som deras anhöriga.. De nya uppdaterade nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demens-sjukdom ger rekommendationer om vilka insatser som bör sättas in vid olika tillstånd och grundar sig på aktuell forskning och beprövad erfarenhet.. En viktig utgångspunkt är att alla insatser ska göras utifrån ett personcentrerat ...
Dessa riktlinjer förklarar hur innehåll på webben kan göras mer tillgängligt för människor med funktionshinder. Dessa riktlinjer är avsedda för alla som utvecklar innehåll för webben (författare, informationsarkitekter, webmasters, och webbdesigners) och för utvecklare av författarverktyg. Den primära målsättningen för dessa riktlinjer är att främja tillgänglighet för människor med funktionshinder, men om de följs, kommer innehållet på webben att bli mer tillgängligt för ALLA användare, oavsett vilket användarprogram de har (exempelvis webbläsare på PC, röstläsare, WAP-telefon, bildator, och liknande) och vilka begränsningar miljön medför (till exempel bullriga omgivningar, mörka eller överljusa rum, "hands-free" användning, och så vidare). Om dessa riktlinjer följs, kommer också sökningar på webben och användares informationsåtkomst att underlättas. Dessa riktlinjer avser inte att begränsa innehållsutvecklarens användning av bilder, videoklipp ...
Riktlinjer för parkering reglerar hur mycket parkering som en fastighetsägare eller verksamhetsägare måste bygga. Riktlinjerna gäller både cykel- och bilparkering och ersätter den tidigare parkeringsnormen från 1983.. Riktlinjer för parkering ska vara flexibla och möjliggöra alternativa parkeringslösningar vid framtida byggnation. På så sätt tvingas inte onödigt mycket bilparkering fram i centrala lägen där konkurrensen om marken är som störst. Eftersom parkeringsplatser för bil kostar mycket att anlägga och drifta förväntas de nya riktlinjerna bidra till kostnadsbesparingar för fastighetsägare och övriga berörda. ...
Projektet låg rätt i tiden, just då hade kunskapstillväxten på glaukomområdet varit mycket omfattande och betydelsefull.. SBU-rapporterna är förstklassiga sammanfattningar och aktuell kunskap men SBU utfärdar inga kliniska riktlinjer. Sveriges ögonläkarförening reagerade snabbt och gav SBU - expertgruppen i uppdrag att formulera riktlinjer baserade på SBU-rapporten. Ytterligare två professor Bertil Lindblom, Göteborg och överläkare Anders Bergström, Lund.. Resultatet blev en behändig bok på 115 sidor som platsar på skrivbordet eller i fickan på den vita rocken. I januari distribuerades 900 exemplar av boken till alla medlemmar i Sveriges ögonläkarförening.. De nya riktlinjerna behövs framförallt för att kunskapsökningen varit så stor på glaukomområdet under senare år att praxis inte hunnit med. Vi står på en väldigt mycket fastare grund kunskapsmässigt nu än för bara 10 år sedan. Då visste vi inte säkert om behandlingen var till nytta, utom kanske om ...
VÄNDAGSDAG, 21 september 2016 (HealthDay News) Några riktlinjer utfärdade av tre ledande cancerorganisationer tyder på att fler bröstcancerpatienter bör överväga strålbehandling efter en mastektomi . Sammanfattningsvis säger riktlinjerna att det finns tillräckligt med bevis för att strålbehandling uppvisar efter en mastektomi minskar risken för återkommande bröstcancer, och att även kvinnor med mindre tumörer och tre eller färre lymfkörtlar kan dra nytta av behandlingen.
Läkemedelsverket publicerade i torsdags sina nya rekommendationer för läkemedelsbehandling vid depression och ångestsyndrom hos vuxna och barn. Det genomgående
Bättre utbildad personal och mer dagverksamhet är exempel på rekommendationer som kan leda till bättre vård och omsorg för dem som drabbas av demenssjukdomar, enligt Socialstyrelsens förslag till nya nationella riktlinjer.
Häftad, 2013. Den här utgåvan av Genvägar : praktisk handledning till DNA-jämförelse i släktforskning är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Boken har 2 st läsarrecensioner.
Han gav mig råden att:Titta noga på innehållsförteckningen på gödseln som man köper. I en fullgödsel, NPK, ska det vara lite N och mycket av P och K. I de flesta gödselmärken är det mest av N, men det ger mest blad ...
2016, Häftad. Handla online - Hos dig inom 1-3 arbetsdagar. Köp boken Generationsskiften och blandade fång : en praktisk handledning hos oss!
Det är viktigt att du har en grovfoderanalys på ditt grovfoder. Seriösa bönder tar analys på sina skördar för att kunna visa sina kunder vad det är dem köper och om det kan passa deras hästar. Med en analys får du siffror på hur mycket av varje näringsämne grovfodret innehåller. Trots framforskade riktlinjer för utfodringsrekommendationer kan din häst göra undantag som går ifrån riktlinjerna något - just därför är det oerhört viktigt att bli expert och lyhörd på din egen häst! Det vill säga, fodra både enligt riktlinjer och magkänsla.. Syftet med grovfoderanalys är att få just riktlinjer, som hjälper dig att beräkna en foderstat för din häst. Det är alltid bättre än att höfta helt utan en aning. Utan grovfoderanalys vet du faktiskt inte alls vad din häst får i sig av varje näringsämne överhuvudtaget och då spelar självaste kvalitén på skörden ingen större roll.. ...
Riktlinjerna är prioriterade från 1 till 5. Om ni har begränsade resurser eller behöver prioritera av någon annan anledning, börja med de riktlinjer som har prioritet 1. Därefter riktlinjer med prioritet 2 till 5 i fallande ordning. Riktlinjerna med prioritet 2-5 är inte oviktiga. Vissa riktlinjer kan till och med vara nödvändiga för din målgrupp, även om de inte hamnar först i vår prioritering.. Tidigare fanns tre nivåer på prioriteringen och nästan alla riktlinjer hade prioritet 1. Vi har valt att göra ett tydligare prioriteringsförslag eftersom vi vänder oss till alla som utvecklar webbplatser både inom privat och offentlig sektor, även små aktörer med begränsade resurser. Många organisationer följer inga riktlinjer överhuvudtaget. Det är bättre att börja i någon ände och göra någonting än att bli överväldigad av webbriktlinjernas omfattning och inte göra något alls.. Som underlag för prioriteringen har vi bedömt varje riktlinje utifrån följande ...
Socialstyrelsen har publicerat sina nationella riktlinjer som öppna data (PSI). På så sätt kan de integreras i sjukvårdens journalsystem eller intranät i landsting och kommuner.. - Idag måste personalen lämna det system de arbetar i och söka på webben eller i en pdf för att ta reda på vad Socialstyrelsen rekommenderar. Detta innebär ett onödigt motstånd. Vi vill öka användbarheten av riktlinjerna, säger David Svärd i ett pressmeddelande från Socialstyrelsen. Öppna PSI-data innebär att informationen är tillgänglig i ett format som inte kräver en särskild programvara för att läsa. Dessutom är den strukturerad på ett sätt som möjliggör maskinell bearbetning och samkörning med andra datakällor.. Socialstyrelsen har publicerat nationella riktlinjer för en rad olika diagnoser och sjukdomstillstånd. Riktlinjerna för vård och omsorg av personer med demenssjukdom innehåller rekommendationer för såväl diagnosticering som läkemedelsbehandling och ...
De senaste åren har kunskapen om långtidseffekter och säkerhet ökat när det gäller de nyare glukossänkande läkemedlen. Det är orsaken till att de fått en betydligt högre prioritering i riktlinjerna jämfört med tidigare.. - Vi lyfter de nya preparaten eftersom erfarenheten har ökat och vissa av dem visat sig ha särskilt gynnsam effekt hos patienter som har hjärt-kärlkomplikationer, enligt nya studier, säger Erik Åhlin, projektledare för Socialstyrelsens uppdaterade nationella riktlinjer för diabetesvård, i ett pressmeddelande.. De nya rekommendationerna för diabetesvård har tagits fram enligt en ny modell för nationella riktlinjer som innebär att man gör justeringar kontinuerligt för några områden i taget. På så sätt kommer riktlinjerna framöver att uppdateras oftare och snabbare.. När det gäller diabetesvård har kunskapsläget förändrats när det gäller just de här läkemedlen samt fetmakirurgi, som också prioriterats upp något jämfört med ...
Stroke är ett samlingsnamn för hjärnskador som är orsakade av en blödning eller blodpropp i hjärnan. En stroke kan leda till stora funktions-nedsättningar vilket påverkar livssituationen både för de sjuka och deras närstående. Strokesjukvåren kräver också stora resurser av den offentliga vården och omsorgen. Denna rapport tar upp prevention, akutvård, behandling, rehabilitering samt diagnostik och har betydelse för såväl hälso- och sjukvård som omsorg.. SBU har tagit fram vetenskapligt underlag för några av de fråge-ställningar som kommer att ingå i Socialstyrelsens revidering av nationella riktlinjer för stroke-sjukvård. Rapporten har sammanställts under 2016 och utgör ett av de underlag Socialstyrelsen använder för att ta fram rekommendationer inom nationella riktlinjer för strokesjukvård.. SBU-rapporten innehåller utökad information om de vetenskapliga underlagen, bland annat flödesschema och beskrivning av underlagets kvalitet.. Inför slutversionen av ...
Stroke är ett samlingsnamn för hjärnskador som är orsakade av en blödning eller blodpropp i hjärnan. En stroke kan leda till stora funktions-ned-sättningar vilket påverkar livs-situationen både för de sjuka och deras närstående. Stroke-sjukvåren kräver också stora resurser av den offentliga vården och omsorgen. Denna rapport tar upp prevention, akutvård, behandling, rehabilitering samt diagnostik och har betydelse för såväl hälso- och sjukvård som omsorg.. SBU har tagit fram vetenskapligt underlag för några av de fråge-ställningar som kommer att ingå i Social-styrelsens revidering av nationella riktlinjer för stroke-sjukvård. Rapporten har samman-ställts under 2016 och utgör ett av de underlag Social-styrelsen använder för att ta fram rekommendationer inom nationella riktlinjer för strokesjukvård. SBU-rapporten innehåller utökad information om de vetenskapliga underlagen, bland annat flödes-schema och beskrivning av underlagets kvalitet.. Dessa underlag ...
Olika riktlinjer avsende represenattion, reseräkningar m.m. håller på att tas fram. De publiceras här efter hand som de är klara och beslutade. Här hittas även de policies som tagits inom RF som även SRF följer.
Hälso- och sjukvården behöver göra mycket mer än i dag för att ge råd och stöd till patienter som vill förbättra sina levnadsvanor. I vågskålen ligger stora vinster för såväl individ som vården och samhället. I dag presenteras Socialstyrelsens riktlinjer som handlar om att stödja personer med särskild risk för sämre hälsa. ...
Just nu genomför Astma- och Allergiförbundet en enkätundersökning till alla landsting/vårdregioner och frågar hur och när de kommer att införa de nya riktlinjerna för astmavården. Det är Socialstyrelsen som har tagit fram nya nationella riktlinjer för astma/KOL-vården. Tanken med de nya riktlinjerna är att patienter med astma ska få en tidigare diagnos, bättre sjukdomskontroll, fler patientutbildningar och fler återbesök. Resultatet från enkäten kommer att användas i förbundets fortsatta media- och påverkansarbete.. Hjälp oss att uppmärksamma pollenallergi ...
SJUKVÅRD Sjukvård Svensk epilepsivård är bristfällig och ojämlik, konstaterar Socialstyrelsen som för första gången har tagit fram nationella riktlinjer för vård av epilepsi.Förhoppningsvis kan personal använda det som påtryckningar uppåt för förändring, säger Anna Lord, projektledare på Socialstyrelsen.
SJUKVÅRD Sjukvård Svensk epilepsivård är bristfällig och ojämlik, konstaterar Socialstyrelsen som för första gången har tagit fram nationella riktlinjer för vård av epilepsi.Förhoppningsvis kan personal använda det som påtryckningar uppåt för förändring, säger Anna Lord, projektledare på Socialstyrelsen.
I Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer definieras de tekniska krav som ställs på komponenter i stamnätet och anläggningar som är anslutna till stamnätet. Här finns också riktlinjer för dokumentation, fysiskt skydd, elsäkerhet samt HMS-krav när vi bygger ut och underhåller stamnätet.. ...
Samverkan, kompetens hos vård- och omsorgspersonal, utvecklad dagverksamhet för yngre och lokala gränsöverskridande demensteam. Det är några av de viktiga punkterna i de reviderade nationella riktlinjerna för demenssjukdom som diskuterades vid ett seminarium i Huskvarna med deltagare från Region Jönköpings län och länets kommuner.