composition, vegetation characteristics, soil fauna abundance) predictors and feeding activity of soil fauna after accounting for sample year and study region. Our study was carried out over a period of two consecutive years in 92 agricultural grasslands in three regions of Germany, spanning a latitudinal gradient of more than 500 km. A structural equation model suggests that feeding activity of soil fauna as measured by the bait-lamina test was positively related to legume and grass species richness in both years. Most probably, a diverse vegetation promotes feeding activity of soil fauna via alterations of both microclimate and resource availability. Feeding activity of soil fauna also increased with earthworm biomass via a pathway over Collembola abundance. The effect of earthworms on the feeding activity in soil may be attributed to their important role as ecosystem engineers. As no additional effects of ...
The effect of soil moisture on bacterial growth was investigated, and the effects of rewetting were compared with glucose addition because both treatments increase substrate availability. Bacterial growth was estimated as thymidine and leucine incorporation, and was compared with respiration. Low growth rates were found in air-dried soil, increasing rapidly to high stable values in moist soils. Respiration and bacterial growth at different soil moisture contents were correlated. Rewetting air-dried soil resulted in a linear increase in bacterial growth with time, reaching the levels in moist soil (10 times higher) after about 7 h. Respiration rates increased within 1 h to a level ,10 times higher than that in moist soil. After the initial flush, there was a gradual decrease in respiration rate, while bacterial growth increased to levels twice that of moist soil 24 h after rewetting, and decreased to levels similar to those in moist soil after 2 days. Adding glucose resulted in no positive effect ...
I en trädgård finns ofta flera olika möjligheter och lägen där olika växter trivs. Buskar i blöt lerjord. Blöt lerjord är besvärlig. Men har ni inga så lär det ta tid, så spetta ner massor så fort som möjligt. Blommor som trivs i ... Men för att få en blommande skuggträdgård också på sommaren ska man välja växter som föredrar ... utan att för den skull vara blöt. ... och den eventuellt nya häcken trivs inte heller. Rosor är kanske de mest typiska växter man brukar rekommendera för lerjord. Blöt/frisk skugga ... eller som stora träd. kanske göra en pallkrage med växter som vill ha lerjord ... annars plantera sådant som trivs. Även en rosbuske planterade vi som trivs. Är det blöt lerjord du bearbetar kan det vara bra att gräva ner sand och grus för att kunna leda bort vatten. ... Växter som växer bra i lerjord . Växter som tål Lerjord - ej packskadad ... du får gärna skriva en lista på växter som trivs i sandjord ha det så bra maggan 11 april 2012 ...
Jorden rundt efter en hustru Hent Richard M. Hill Jorden rundt efter en hustru epub Richard M. Hill Jorden rundt efter en hustru Hent Richard M. Hill pdf Jorden rundt efter en hustru pdf Hent ebook Richard M. Hill Jorden rundt efter en hustru pdf ebog Richard M. Hill ebog Jorden rundt efter en hustru Læs online Richard M. Hill Hent Richard M. Hill Jorden rundt efter en hustru Epub Jorden rundt efter en hustru Hent para el ipad Jorden rundt efter en hustru pdf Hent Richard M. ...
Mirror Link Moder jord är viktigast Les på nettet Kristina Ekblad Moder jord är viktigast epub Kristina Ekblad Moder jord är viktigast Les på nettet Moder jord är viktigast pdf Nedlasting ebook Kristina Ekblad Moder jord är viktigast Nedlasting Kristina Ekblad Moder jord är viktigast Nedlasting Kristina Ekblad pdf Moder jord är viktigast pdf Kristina Ekblad Moder jord är viktigast Nedlasting para el ipad ebook Moder jord är viktigast Les på nettet Kristina ...
WHY SOIL?. Over 90% of our food comes from our soil. 25% of this soil has already been degraded to the level where it can no longer support food production. Globally, we are losing 10 million hectares of fertile soil each year. That is 30 soccer fields per minute. The majority of this degradation (75%) is due to agriculture, the way in which we currently farm the land.. The FAO, European Union and others recognize the importance of soil and warn of the negative influence of unsustainable agriculture and soil management on the health of our soils and food security.. Soil needs our help! Will you join us to do this?. ...
I måndags skrev jag om jordnyanser enligt Feng Shui. Jorden är viktig för allt levande. Jordklotet består av jord och berg, det säger sig självt. Det står i centrum. Är inte jorden i balans är inte de andra elementen det heller. Man kan beskriva jordenergin på jorden som en axel genom jordklotet från Nordost till Sydväst fast den är mer bergig i NO ( som tex Japan) och mer bördig i SV. Så kan du se även på din trädgård. Golvet, alltså jorden, avgör hur det växer. Det går alltid att förbättra jorden men ska du odla är ett sydvästligt läge att föredra framför ett nordostligt som passar bättre för sten, grus och vintergrönt.. Enligt principerna i Feng Shui är elementen förutom jord även trä, eld, metall och vatten. Deras karaktär informerar oss om form och färg och ljusåtergivning. Jord står för stabilitet och odling, Trä står för tillväxt och den gröna färgen, Eld för sol och värme, Metall för inre styrka och glänsande yta, Vatten för både vila ...
D: Under kompakteringsprocessen fylls behållaren för formmassa på nytt. Form och modell delas genom sänkning av maskinbordet. Därefter går behållaren för formmassa och presshuvudet tillbaka till sina utgångspositioner.. När luftströmmen passerar genom formmassan i riktning mot modellen, ger luftströmmen en nedåtriktad kraft på sandkornen. Formmassan följer med luftströmmen ner i lågt liggande delar av modellen. Kompakteringen ökar i flödesriktningen. Den största kompakteringen erhålls i området nära modellen. Detta visas i bilden nedan. Utgångsläget visas i bilden till vänster. I en form har lagts in färgade skikt med ett inbördes avstånd från varandra på 35 mm. Genom luftflödet vid formning reduceras avståndet mellan skikten till 20 mm nära brättplåten och i formens övre del till 30 mm. Genom den efterföljande pressningen erhålls en enhetlig kompaktering av hela formen.. ...
En tesked jord innehåller fler bakterier än antalet människor på hela jorden. Mikroberna producerar ämnen som kan användas för tillverkning av både gamla och nya läkemedel, till exempel kommer antibiotikamedicinerna penicillin och vancomycin ursprungligen från jord.. Nyligen hittade forskare vid Rockefeller University i New York ett ämne i jord som kan ge upphov till ett nytt antibiotikum. Förhoppningen finns att man ska kunna vaska fram fler ämnen som kan användas som läkemedel. Därför har teamet börjat samla in jord från hela världen. Det har redan börjat titta på prover från stränder, skogar och öknar på fem olika kontinenter, skriver BBC .. Nu ber forskarna allmänheten om hjälp. På deras hemsida Drugs from dirt skriver de:. "Världen är en stor plats och vi kan inte komma åt all dess hörn. Vi skulle vilja ha lite hjälp att ta prover på jord runt om i världen.". Forskarna är särskilt intresserade av jord från outforskade miljöer som öar, grottor och ...
Vilken typ av gräs Seed är bäst för lerjord? Lerjord är inte det ideala mediet i att växa grästorv. Lera består av mycket fina partiklar som tenderar att binda tätt tillsammans, vilket skapar en tung, tät, packad jord. Lerjord vanligtvis inte dränera väl, vilket är ett problem för gräs som inte
Intensiv markanvändning minskar mångfalden och mängden organismer i marken med konsekvenser för funktionen hos jordar och ekosystemtjänster. Samband mellan organismer och ekosystemprocesser har sällan hittats i fält utan främst i laboratorieförsök. Här visar vi hur skillnader i markens näringskedja pga. markanvändningssystem (intensiv veterotation, extensiv rotation, och permanent gräsmark) påverkar funktionen hos jordar och ekosystemtjänster.. Vi använder fyra länder med olika klimat-och markförhållanden i Europa. Intensiv veterotation minskar biomassan för alla delar i markens näringskedja i alla länder. Näringskedjans egenskaper förklarar kol- och kvävecykler för både olika typer av markanvändning och geografiska områden, och de förklarar dessa cykler bättre än markanvändning. Kolläckage ökar med de delar av näringskedjan som korrelerar med mullhalt, såsom förekomsten av daggmask, svamp och bakterier, och var störst i permanent gräsmark. Däremot ...
För att ny det förväntade resultatet bör du börja med att ta reda på vilken typ av jord du har och hur du kan anpassa den till det du tänkt odla.. Lerjord är en mineraljord och innehåller finkornigt stenmaterial. Den kan lagra mycket vatten och näring. Problemet med lerjord är att den är tät vilket leder till dålig luftcirkulation. Den blir dessutom hård när den är torr och kall och kletig när den är blöt. Lerjord är viktigt att dränera eftersom den kan hålla kvar stora mängder vatten, vilket också leder till en syrefattigmiljö. Du förbättrar lerjordens struktur genom att tillföra mull, torv, sand och kalk. Gräs trivs inte i en lerjord så förbättra den innan du sår några gräsfrön.. Sandjord består av grova korn av stenmaterial. En sandjord värms snabbt upp och har god luftcirkulation. Den är även lätt att arbeta med. Nackdelar är att den är torr och näringsfattig samt har dålig vattenhållande förmåga. Sandjord måste förbättras för att bli bra ...
En god jordmån utgör en grund för all odling. Utan välvårdad, kalkerad, torkad och lucker, myllig jord är det inte möjligt att producera goda skördar. Jordmånens egenskaper påverkar odlingstekniken, skiftets erosionsrisk, näringsämnenas utsköljningsbenägenhet, gödslings- och kalkeringsbehov, packningsrisk samt mängden växthusgasutsläpp.. Grova mineraljordar och organiska jordarter är vanliga i Finland. En tredjedel av åkrarna är lerjord. Lerjordarna har koncentrerats till Sydvästra Finland. Andelen torvmarker av odlingsarealen i Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland är 20-40 procent. Organiska marker utgör en fjärdedel av odlingsarealen i österbotten och Södra Österbotten.. Med vatten sköljs jordpartiklar från åkrarna, då jordmånens bördighet försvagas. Erosion från åkrarna orsakad av vatten är i genomsnitt 600 kg/ha/år. På dess storlek inverkar särskilt åkerns lutning, tidpunkten och intensiteten av bearbetning, växttäcket, växtarten och ...
Vad går ditt Unesco-projekt Soil ut på? Den ursprungliga idéen till jordinsamlingen kom av mina intryck under den fasansfulla belägringen av Sarajevo 1992-1996. Insamlingen av jord påbörjades 1993 och tanken var att förena alla världens länders jordar i ett rum.. Insamlingen av jordarna blev klar 2007. Med en jordpåse i näven besökte jag flertalet universitet i Sverige med att fråga om det går att göra jordarna hörbara. Ingen hade lust att lyssna på "dåren" som tror att jordar kan tala. Slutligen mötte jag forskare som såg projektet som ett intressant inlägg i samtidskonsten. Efter en vecka fick jag beskedet att de kunde höra jordens röster. Forskarna hade utformat ett sätt att genom resultat från jordanalyser göra jordar hörbara.. Jag besökte Norrköping, som är en del av Unescos nätverk för kreativa städer inom området musik, för att se om det fanns möjlighet till samarbete. Resultatet blev att uruppförandet nu planeras av Norrköpings Symfoniorkester, ...
Innan du börjar odla, ska du ta reda på vilken jord du har. En sandig jord är vanligtvis genomsläpplig och varm, men med ett sämre näringsinnehåll än en lerjord som kan vara kompakt men innehålla mer bunden näring. Maximal prestation kräver maximal kondition vad gäller jorden. Olika grönsaker har olika behov av näring, men tumregeln är ändå att jordens näringsinnehåll och struktur är bra. Odlar du på samma plätt varje år så förbrukar grönsakerna näringen. Det är viktigt att jorden är dränerad, att inget vatten blir stående. Inga grönsaker tycker om en kall och blöt jord. Det vanligaste är att jorden innehåller för lite humus (mull), dvs nedbrutna växtdelar som ger en porös, vattenhållande och lättgrävd jord. I många fall ger de även ett näringstillskott till jorden och tillför mikroorganismer som gör jorden mer levande. Oavsett om du har en lerjord eller sandjord är inblandning av humus alltid bra. Exempel på humus är tex stallgödsel, kompost, ...
Att investera i marken syns inte på samma sätt som att investera i ett nytt stall, men det märks tydligt. Att vårda marken ökar skördarna och minskar miljöpåverkan. Det behöver inte kosta mycket men det gäller att planera både körning och växtföljd.
Vi kommer inte att köpa in någon jord till föreningen i år utan satsar på att använda oss av jorden från våra trädgårdskomposter istället. Här kommer en tänkvärd text om jord och jordförbättring som Catarina Segerhjelm har skrivit:. Jag vill på inget sätt beröva komposterna på material men slår ett slag för direktkompostering. Att tillföra organiskt material direkt till jorden är toppen (och livsnödvändigt) för jordstrukturen och tillför näring. All jord behöver organiskt material men lerjord (som vi har gott om på lotterna) i synnerhet. Växtrester (morotsblast, ärtskidor, blad osv) kan grävas ner ytligt direkt eller bara läggas på jorden som täckmaterial. Gräsklipp ger näring, håller kvar fukten och ökar mullhalten i jorden, täckt jord minskar dessutom behovet av ogräsrensning. Löv ökar också mullhalten och ger fin struktur, luftigare jord ger mer och bättre rötter=välmående växter.. Växelbruk är en annan sak som i längden ger bättre jord, ...
Under den tidiga hösten sådde jag midsommarråg där bondbönorna vuxit. Eftersom hösten blev torr och att midsommarråg just ska sås vid midsommar blev uppkomsten inte så bra. Landet har legat orört hela vintern och allt eftersom våren gått har jag lagt märke till att rågen ändå har tagit sig relativt hyggligt. Ca 50% av landet var rågbevuxit. Dessvärre fylldes resterande del av gräs, nässlor och annat rotogräs. Tanken med midsommarrågen var att den skulle vändas ner i jorden till våren efter att ha bundit kväve och andra näringsämnen under vintern. Givetvis blev det även som så men innan dess gick jag över de 5,25kvm som landet består av och minutiöst rensade bort rotogräs. Fröogräs finns det oxå gott om men de har inte satt frö än vilket gör dem brukbara som gröngödsel. När man noggrant går igenom jorden ser man i vilken kondition jorden befinner sig. Att inte rågen vuxit bättre kan oxå bero på att jorden befinner sig i dåligt skick. Ingen gröda ...
Jord, substantiv. Jord är den blandning av lösa avlagringar, vatten, gaser och organiskt material som täcker jordens landyta . Böjningar: jord, jorden, jordar, jordarna. Engelska: clay
jorden vi ska arbeta med och på ett skonsamt sätt som gör den bättre för varje år. Att tillföra jorden organiskt material är en grundförutsättning. Jorden håller fukten bättre och mikroorganismer och mykorrhiza kan samspela och trivas.. Vi tillsätter alltid näringsämnen i vår odlingsjord i form av mineraler, kväve i form av hönsgödsel, mikroorganismer och gödsel i form av kompost, bokashikompost, gödselvatten på nässlor och fräken. Dessutom täckodlar vi med löv och gräsklipp, vilket också får en positiv effekt på jorden. Under 2013 kommer vi också att testa att odla i grönmassa och sand på Nils Åkerstedt vis i olika slags odlingskärl. Under denna sommar har vi packat 8 säckar med gräs och örter som kommer bli den grönmassa som Nils Åkerstedt pratar.. Några länkar. I tidningen Natur& Trädgård har bla Nils Åkerstedts, Sveriges Guru när det gäller att odla i sand, täckodla och använda grönmassa skrivit mängder av material. På Natur& Trädgårds ...
Tre sätt att jordförbättra på hösten. Hösten är en alldeles ypperlig tid att förbättra jorden på. Det finns gott om organiskt avfall som löv och gamla växter. Fokusera på sådant som ger bättre struktur, rent gödsel kan du gott spara till våren. Här kommer tre tips som får jorden att älska dig:. 1. Ytförbättring. Ett bra sätt att ta hand om jorden är att mylla ner något som den gillar. Det kan vara kompostjord, biokol, välbrunnen hästskit eller kanske löv som hunnit förmultna lite. Du behöver inte vara orolig att ta för mycket, möjligtvis om du har biokol kan du kolla proportionerna noggrannare. Sprid ut ett ordentligt lager över din odlingsjord och mylla ner det med en grep eller kratta. Avsluta med att täcka över med gräsklipp, löv eller något annat organiskt rens. Den här varianten passar bra om du har jord som är lite lösare, till exempel sandjord.. 2. Dubbelgrävning. Om du har kompakt jord kan det vara en god idé att gräva rejält. Särskilt om du ...
Grejar på i odlingarna. Hela dagen har ägnats åt trädgårdsfix och vårbruk. På grannodlingen satte vi potatis, matlök och sådde spenat, bondbönor och lite annat som går att sås nu, när jordens temperatur är fem grader. Annat, som bönor och squash som kräver varmare jord för att gro, väntar vi med. Möjligen kan det vara en smula tidigt med löken, om de börjat gro och det blir en kylig period kan de få för sig att det varit vinter och gå i blom. (Matlök är tvåårig och går i blom år två). Låt oss hoppas att värmen kommer och stannar nu. På kolonilotten fortsatte jag att förbereda jorden för odling, rensade, la på fjolårslöv och hästgödsel. Ska fylla på med lite ny jord där, men har inte hunnit skaffa dit jord. Eftersom vi inte har bil så tar det lite tid… På uteplatsen förbereddes jorden med hästgödsel i odlingslådor och sedan jord. Sådde bondbönor och under en glasskiva också spetskål som sedan ska ut till odlingarna. Vi har ingen plats att ...
Elevernas nyfikenhet om geografi och jorden har verkligen väckts. Kanske beror det på arbetet vi gjort kring föräldrarnas ursprung och platser de växt upp på. Kanske har det att göra med NO arbetet om vatten eller alla färder runt jorden med Google Earth. Kanske har allt tillsammans bidragit lite på sitt sätt.. Hursomhelst så kändes det nära tillhands att spinna vidare på Jorden och som en lyckoträff så är nästa bokstav i ASL arbetet J - som i jorden såklart!. Idag tittade vi på en liten film om jorden och sen fick eleverna sitta två och två och prata om samt skriva vad de redan visste om jorden. De använde NE-berätta på sin iPad, där det finns möjlighet att lägga in både text, ljud, bild och film. Här ser ni lite av resultatet:. ...
Det är spännande det här med jorden tycker jag. Till vardags jobbar jag med lantbruksföretagare som varje dag har kontakt med moder jord. De följer hennes nycker men de skapar också otroligt mycket utifrån hennes resurser. Det kanske du gör med, om du är lantbrukare eller om du helt enkelt tar till vara moder jords resurser. Vi kan anpassa helt efter vår egen nivå, sen om det är odla örter i fönsterbrädan eller om det är att ha ett eget trädgårdsland eller en gård med djur. Grejen är den att HA kontakt med moder jord. Idag var jag ute med min dotter och åkte pulka, vi gjorde snöänglar men hon och jag passade också på att vila när vi väl låg ner och gjorde de där snöänglarna. Jag frågade henne vad hon såg och hon sa glitter. Vi låg sådär en stund brevid varandra, andades och tittade på det där glittret isamförstånd, med varandra och med moder jord. Jag tror att det är viktigt att connecta med moder jord, om man nu inte är odlartypen så kan man ändå ta ...
Målsättningen med detta projekt är att utvärdera den långsiktiga effekten av strukturkalkning på lerjordar, för att förbättra markstrukturen och reducera fosforförlusterna från åkermark. Praktiska erfarenheter antyder att effekten kan vara mycket långsiktig. I två långliggande kalkfosforförsök på Lanna försöksgård i Västergötland som anlades redan 1936 respektive 1941 användes strukturkalk (bränd och släckt kalk) vid starten och vid omkalkningen på 70-talet. Försöken skiljer sig åt med avseende på lerhalt (mellanlera resp. styv lera) och det kalk-ningsmedel (bränd och släckt kalk) som användes vid starten. I dessa försök finns en unik möjlighet att studera de långsiktiga effekterna på markstrukturen och därmed risken för fos-forförluster. - Hypoteser: Inblandning av bränd och släckt kalk i matjorden på lerjord har en mycket långsiktig effekt på jordens struktur och risken för fosforförluster. - Strukturkalkning är en lönsam åtgärd både för
Målsättningen med detta projekt är att utvärdera den långsiktiga effekten av strukturkalkning på lerjordar, för att förbättra markstrukturen och reducera fosforförlusterna från åkermark. Praktiska erfarenheter antyder att effekten kan vara mycket långsiktig. I två långliggande kalkfosforförsök på Lanna försöksgård i Västergötland som anlades redan 1936 respektive 1941 användes strukturkalk (bränd och släckt kalk) vid starten och vid omkalkningen på 70-talet. Försöken skiljer sig åt med avseende på lerhalt (mellanlera resp. styv lera) och det kalk-ningsmedel (bränd och släckt kalk) som användes vid starten. I dessa försök finns en unik möjlighet att studera de långsiktiga effekterna på markstrukturen och därmed risken för fos-forförluster. - Hypoteser: Inblandning av bränd och släckt kalk i matjorden på lerjord har en mycket långsiktig effekt på jordens struktur och risken för fosforförluster. - Strukturkalkning är en lönsam åtgärd både för
När vi odlar vill vi framför allt ha två saker av jorden: rätt mängd näring och en porös struktur. Det ena av de två sakerna har de flesta kläm på - vi har lärt oss att gödsla och tillsätta näring. Men strukturen är lika viktig! Rötterna behöver både syre och lagom mycket vatten där nere. Inte kompakt jord som skapar för stora vattensamlingar eller helt genomsläpplig jord som låter för lite vatten vara kvar.. När du lärt känna din jord är nästa steg att jobba med den på ett sätt som den gillar. Lerjord har ofta mycket näring, men vi vill ge den lättare struktur för att det ska passa våra grönsaker. Sandig jord kan behöva mer näring. Ta reda på vad just din jord behöver för att ge en god skörd och hur ni ska ge den det på ett hållbart sätt.. Det gäller att komma ihåg att jorden måste få må bra och att vi inte får utarma den för att den ska ge oss det vi vill ha. Vi kan till exempel ta hand om den genom att odla olika saker på olika platser på ...
Bokashi blir jord på 11 dagar! I den första filmen blandas bokashin med jord, i den andra har det blivit svart mullrik jord på 11 dagar!
I stora delar av världen pågår en omfattande markförstöring genom erosion av matjord och försaltning. I Sverige är inte hoten mot bördigheten lika stora på grund av att vårt väder inte är så extremt. Men det finns ändå starka skäl att bibehålla eller öka sin åkermarks bördighet. Försök som gjorts med att förbättra de grundläggande funktionerna hos marken som struktur, mullhalt och pH med mera visar större effekter på skörden än exempelvis sortbyten som kanske ger ett par procents skördeökning. En ständig skördesänkning på grund av att marken inte fungerar bra syns normalt inte och märks den tydligt - då har det gått för långt! ...
Vissa trädgårdsmästare har aducerade grogrund i sina trädgårdar, och många har lera i sina trädgårdar. Gör med sordin lera baserade mark någon framtida förhoppningar om en trädgård. Nej! absolut inte. Hur att plantera i lerjord; Tja, tar som tålamod och arbete.. Plantering i lerjord är bra för växtligheten som har rötter som är stark nog att bryta igenom härdat marken och packad lera. Om ändring av ett område att göra lämpliga för trädgårdsskötsel andra typer av vegetation är genomförbart. Den viktigaste tanken att komma ihåg är att ändra ett helt område inte bara en enda hål för önskad anläggning till roten.. Varför är det viktigt att förbättra markstrukturen i ett helt område snarare en plats? Om en trädgårdsmästare fokuserar på en enda plats när växternas rötter kommer det att växa rot längd endast så vitt och brett som hålet som ändrades. När rötterna når den jord som är lera kommer att rötterna växa inåt, som de är oförmögna ...
Humusformen mull ingår främst i jordmånens översta skikt i odlad mark, ängsmarker och motsvarande. Humusämnena utgör den dominerande typen av markens organiska substans i odlade fastmarksjordar. Det mer eller mindre mäktiga ytskiktet av marken kommer att bestå av en intim blandning av finfördelad humus och stenfri mineraljord, särskilt där det är daggmaskrikt.. I mull bidrar främst daggmaskar till en effektiv omblandning och aggregatbildning av humus och mineralpartiklar. I åker- och trädgårdsjord sker omblandningen till största delen genom bearbetning. Mull bildas inte bara under lövskog eller några av de mest örtrika granskogstyperna, utan också under trädlös eller trädfattig ängsmark.. Med mullhalt avses halten organisk substans, vilken har betydelse bl.a. för markens struktur och vattenhushållning och som ligger till grund för klassificering av odlingsjorden (så kallad mulljordar innehåller mer än 40 % organisk substans). ...
Datum: 24 oktober 2015. Efter skörden måste vi förbereda jorden inför vintern. Det viktigaste i odlingen är jorden. Sådan jord sådan växtkraft och skörd. Alla jordar kan bli bördiga. Frågan är bara hur vi brukar, bygger upp och tar hand om jorden och dess näringsämnen. Detta avgör kvaliteten på skörden. Hur underligt det än kan låta, så är vår hälsa beroende av kvaliteten hos den jord där vår mat växer, eftersom den ursprungliga källan till vår näring kommer från jorden, inte från växterna. Frisk jord ger oss friska plantor och en näringsrik skörd nästa år. I dessa workshops lär vi oss hur man förbereder trädgårdslandet inför vintern. Vi kommer att förstå varför organiskt material och livet i jorden är så viktigt och varför vi måste ta hand om det.. ...
Vi har erfarenhet av pallkrageodling på tre i grunden helt olika platser: i stadsodlingar, i vår skogsträdgård och på takfarmen. Platserna har olika förutsättningar och därmed olika sammansättningar av jord. Den jord vi eftersträvar att odla i är en mineralrik, näringsrik, lättarbetad och mullrik jord, dvs består av förmultnade växtdelar. För pallkragar som har direktkontakt med marken är det ett gott tecken om det finns maskar och andra mikroorganismer. Att den är öppen i botten gör att maskar och mikroorganismer kan ta sig in och ut ur pallkragen. För pallkragar som inte har kontakt med marken kan man tillsätta kompost och organiskt material varje år men det går också bra att odla i torvbaserade jordar utan speciellt mycket maskar och mikroorganismer så länge du ser till att det finns näring, mineraler och en god struktur. Strukturen åstadkommer du enkelt med barkmull eller biokol.. ...
I Matparken är jordarten styv lera. Vår jord innehåller 43 % lerpartiklar dvs partiklar som är mindre än 0,002 mm i diameter. Alla jordar som innehåller mer än 40 % lerpartiklar klassas som styva eller mycket styva (mer än 60 % ler) leror. Matparkens jord innehåller dessutom 34 % silt (0,06-0,002 mm) och 20 % sand och grovmo (2-0,06 mm). Styva leror är näringsrika på grund av den höga halten finkornigt material. Ju mindre jordens partiklar är desto större är den totala ytan från vilken mineraler (växtnäringsämnen) kan frigöras. Styva lerjordar har också en stabil aggregatstruktur. Det är tack vare den aggregatstrukturen som växternas rötter lätt tar sig ner trots att jorden känns tung och kompakt att gräva i.. De mellansvenska lerjordarna innehåller ofta mycket av det kaliumrika lermineralet illit. Jorden i Matparken har kaliumklass V, den högsta klassen, och behöver alltså inte gödslas med kalium. I praktiken gödslar vi jorden med ganska mycket kalium eftersom ...
Knut Persson uppmärksammar vår skrift Hopp för jorden i ledaren Vår bästa åkermark försvinner i Land Lantbruk den 14 mars. Han skriver bland annat: Föreningen Den goda jorden har i en broschyr samlat argumenten för att bevara åkermark (www.dengodajorden.se). Här har Anders Borg mycket att lära och även landsbygdsminister Eskil Erlandsson skulle behöva slipa på…
Markundersökningar - Bedömning av humanexponering för jord och jordmaterial genom intag - Metod för uppskattning av human biotillgänglighet av metaller i jord (ISO 17924:2018, IDT) - SS-ISO 17924:2018This document deals with the assessment of human exposure from ingestion of soil and soil materials
I ny studie som publicerats i Nature Communications varnar för att det extremväder som drabbat Sverige under den senaste vintern och sommaren kan få långvariga effekter på markens mikrobsamhällen. Förändringar på markens mikrobsamhällen kan förändra hur markens fungerar, vilket skulle kunna begränsa markens förmågan att ge oss mat.. Jorden i marken är hem åt tusentals arter av svampar och bakterier som är beroende av varandra i intrikata nätverk och samhällen. Interaktioner är viktiga för ekosystemfunktioner som t. ex växtnäringsomsättning, rent grundvatten och minskade utsläpp av växthusgaser.. Längre torkperioder Klimatförändaringarna förutspås ge fler och längre torkperioder vilket kommer påverka vattenhalten i marken och därmed vilka mikrober och växter som kan leva där. Enskilda mikrobers och växters upp- och nedgångar påverkar sedan i sin tur det övriga samhället i jorden.. I studien användes DNA-analyser för att undersöka hur mikrobsamhället ...
Månen just nu, se hur vår måne ser ut idag. Månens faser (nymåne, fullmåne och halvmåne), vilken månfas den befinner sig i och mycket, mycket mer!‎Månfaskalender December · ‎Månfaser · ‎Fullmåne · ‎Sömn och månen. Under infaller det 13 fullmånar där fullmånen den 2 januari är närmast jorden och befinner sig då på ett avstånd av km från jorden. Fullmånen den 27 juli är längst bort från jorden med ett avstånd på km. Skillnaden mellan närmsta- och avlägsnaste fullmånen är 49 km vilket motsvarar ca. varv. Vi återkommer som sagt med tips om när månen passerar framför stjärnan Regulus i Lejonet den 8 december , meteorregnet geminiderna runt december (i samband med det kommer dessutom asteroiden Phaethon ovanligt nära jorden), supermånen den 1 januari , och den partiella ...
Hitta rätt substrat soil för ditt akvarium. Märken som ADA, Tropica, DOOA mm. Växt soil och räk soil av bästa kvalitet. Flera olika ph värden kan nås med dessa soil. Lång hållbarhet!
Without major amendments tropical soils are generally considered to offer poor prospects for agricultural development. Amazonian soils represent a textbook case. Soil quality equals destiny in many readings of Amazonia?s past, present, and future. Yet in the past few decades archaeologists have uncovered evidence of large and complex prehistoric societies in Amazonian environments despite earlier consensus that such development was untenable. More recently, geographers have discovered that these sites coincide with fertile, dark soils termed *terra preta* that occur in a variety of landscape contexts and extents, from patches of less than a hectare to many square kilometers and *terra mulata* that typically are associated with terra preta and usually encompass larger areas. Collectively, both types comprise Amazonian Dark Earths. It is now clear that these soils are anthropic in origin and represent fonts of local environmental knowledge and know-how with ancient roots and contemporary ...
Jord ändringar används för att förbättra tillståndet hos jorden i termer av dess förmåga att behålla vatten och näringsämnen, samt dess luftning och vatteninträngning.
Klimatförändringen gör att lantbrukare världen över tvingas fundera över hur de ska anpassa sig till de nya förutsättningarna. I Laos har risbönder börjat odla även andra grödor - som klarar sig bättre i det förändrade klimatet och därmed också bidrar till en tryggare försörjning.. Läs mer. Taggar: bönder, citronträd, grödor, jordskred, klimat, klimatförändringen, lantbrukare, Laos, lokalbefolkningen, markerosion, översvämningar, Polykultur, Regnperioder, risbönder, risodlingar, skörd, Thailand, The Global Environment Facility Small Grants Programme, torrperioder, tryggad försörjning, tryggare försörjning, UDNP, utbildning, växter. ...
Och det är just jorden som jag här vill slå ett slag för.. En bördig jord är kanske den viktigaste grundstenen i matproduktionen och det förvånar mig att den vördas och värderas så lågt. Speciellt svårt har jag för att godta när bördig åker sätts under bebyggelse och asfalt. Förstår inte planerarna att det är en ändlig resurs som det är frågan om. God och bördig åkerjord är inget som man bara så där rekonstruerar, den är ju resultatet av en långvarig process som egentligen pågått allt sen senaste istid.. Vi bönder förstår värdet av god jord, vissa har till och med emigrerat för att söka efter områden med bördigare mark, åtminstone har bilden som Vilhelm Mobergs Karl-Oskar återger när han med en käpp mäter matjordsdjupet i Minnesota och jämför med den steniga jorden i Småland etsat sig fast i mitt minne. Tyvärr så är det inte lika självklart att dom som deltar i urbaniseringsprocessen, vissa kallar det utvecklingen, av våra samhällen känner ...
Du och lantbrukaren besöker ett eller flera representativa fält på gården. Där studerar du markstrukturen med hjälp av spjut, spade eller en infiltrationsmätning. Syftet är att hitta packningsskillnader i körspår, i fältet och jämfört med vändtegen och titta närmare på om det finns en plogsula.. Genom en enkel spadanalys gräver du ett hål och undersöker markstrukturen. Du letar efter plogsula och skörderester, och tittar på porer och rotutveckling. Opåverkad mark hittar du i fältkanterna och runt stolpar. ...
Markanvändningen i Longs by med omgivning under 1700-talet. Astrid Eriksson. Longs by ligger på en ändmorän omgiven av ett hav av lerjord. Den sträcker sig i nordvästlig till sydöstlig riktning 80 - 85 meter över havet. Inlandsisen smälte och drog sig tillbaka mot nordöst. Vid något tillfälle har det blivit kallare igen och då har inlandsisen växt till och skjutit jord och stenar framför sig, så att en rygg bildades. Sedan fortsatte den att smälta och drog sig återigen tillbaka mot NÖ. I iskanten, under vattenytan avsatte jordpartiklar varav de tyngsta sjönk snabbast och de minsta - leran - blev liggande överst.. Ändmoräner och alla andra självdränerade delar av landskapet var lämpliga lägen för bosättning. Där kunde husen byggas på självdränerande mark. För bosättning krävs också en källa eller brunn, eftersom varken människor eller djur kan leva utan vatten. När man bosatte sig där, vet ingen. Long namn "Lung" dök upp i skrifterna redan 1277. Den ...
Undersökningar visar att tillsättandet av Phosforkalk, fem år efter spridningen, bidragit till lägre jordmotstånd vilket gjort matjorden betydligt lättare att bearbeta.
Precis som jag vill vara självförsörjande på grönsaker vill jag helst att trädgården ska vara självförsörjande på jord. Om några år hoppas jag att trädgården i sig ger så mycket organiskt material att jag kan få all jord jag behöver till bäddar och omplantering i kruka.. Än är jag inte där, men på god väg.. I trädgårdsböcker står det ofta att kompostjorden med fördel strös ut i landen. Så gör inte jag. Eftersom jag täckodlar min köksträdgård och låter allt växtmaterial därifrån återgå direkt till odlingsytan i form av täckmaterial har min jord redan de bästa förutsättningar näringsmässigt. Enda gången jag använder mg av kompostjord i köksträdgården är då jag planterar grönsaker, till exempel kål, i täckmaterialet och behöver ha extra jord i planteringsgropen. Annars går all min kompostjord till att toppa diverse odlingsbäddar med, samt att skola om plantor.. Under främst hösten behöver jag gräva ur en del bäddar, som ...
Den som är observant och en vanebesökare av min blogg kommer att på nedan bild se att vi skaffat nytt skrivbord. Det är en helt korrekt iaktagelse men bilden berättar egentligen mer än vad den visar. Vi har nämligen även flyttat. Nu är jag inte begränsad av en kolonilott, som under åren i diaspora glatt mig högaktligen, utan har större utrymme att bre ut mig på.. Säsongen 16/17 kommer inte innebära så många klyftor planterade, vi flyttade nu under hösten vilket innebar att jag inte hinner förbereda jorden så pass väl som jag vill utan det fick bli att gå ut på en plöjnad och strö ut benmjöl innan jag grävde det lilla vitlöksland jag hann med. Vissa saker är intressant att jag glömmer bort så snabbt, uppvuxen på lerjord med varit på kolonilott med lätt jord. Satte grepen i åkern och fann styv lera, hur mycket längre tid det tar att gräva. Nu har åkern varit i bruk i många år så den var full av nerharvad halm och full av maskliv vilket ändå ger mig stora ...
Leica iCON Grader med totalstationsstyrning är den perfekta lösningen för finavjämning när du vill ha största möjliga noggrannhet.
Informationen kan användas i samhällsbyggnadsprocessen genom att ge underlag för mycket översiktlig planering i exempelvis byggnadsprojekt och vägplanering. Informationen kan också användas i prospekteringssyfte och i grundvattenrelaterade frågor. Kartan bör användas med stor försiktighet vid analyser och bedömningar av markförhållanden. Kartbilden är generaliserad för presentation i skala 1:250 000 och minsta redovisade yta är cirka 0,1 km2.. Produktbeskrivning Jordarter 1:250 000, Nordligaste Sverige (pdf, nytt fönster). ...