Riksrevisionen har granskat svenska bidrag till internationella insatser i syfte att undersöka förutsättningarna för ett samordnat och effektivt resursutnyttjande. Regeringen har under mer än ett decennium formulerat höga ambitioner vad gäller svenskt engagemang i internationella insatser. Resurstilldelningen har successivt ökat och uppgår till nästan tre miljarder kronor för 2011. Samtidigt är det ett område som karaktäriseras av begränsad tydlighet och transparens avseende bidragens inriktning, omfattning, resultat och kostnader.. Regeringen har betonat vikten av samverkan för att uppnå samstämmighet och synergier men har inte förtydligat hur och när svenska myndigheter ska samverka. Det finns inte heller någon ändamålsenlig struktur för samverkan eller samsyn kring hur arbetet ska bedrivas. Sammantaget innebär det begränsade möjligheter till ett samordnat och effektivt resursutnyttjande av svenska bidrag till internationella insatser. Det innebär även att ...
Det internationella samarbetet ger oss möjlighet att ta del av andras kunskaper och erarenheter samtidigt som vi kan bidra med våra kunskaper. Internationella projekt och samarbeten ger dessutom goda möjligheter till extern finansiering. Vi ser möjligheterna att samverka med omvärlden som en avgörande faktor för Örnsköldsviks framtida utveckling.. I internationella samarbeten utgår vi ifrån kommunens övergripande mål och verksamheternas behov av utveckling. Vi är noga med planering och uppföljning av alla projekt samt lägger stor vikt vid effekt -och kvalitetsmätning av det internationella samarbetet. ...
Hej Isabella,. Det stora problemet med plastskräp i havet oroar mig. Plastskräpet försvinner inte, det blir bara till mindre och mindre bitar. Vi måste stoppa nedskräpningen nu, och vi måste också hjäpas åt över nationsgränserna att hitta sätt att ta hand om det skräp som redan finns i haven.. Skräpet i havet känner ju inte till några nationsgränser. Det är därför ett problem som kan lösas genom internationellt samarbete, kanske bara genom internationellt samarbete. Tillsammans kan vi stoppa skräpet.:. Jag lovar att plocka skräp.. Jag lovar att undvika onödiga plastförpackningar.. Vad lovar du?. Tack för din uppmärksamhet, Isabella, och om det känns motigt - tänk på att jag och många med mig tar frågan om marin nedskräpning på stort allvar.. Lotta ...
I försvarsbeslutet 2009 talades det också om uppemot 2000 personer insatta över tiden i internationella insatser. Kostnaden för de pågående insatserna som omsätter ca halva den storleken ligger på mellan två och tre miljarder kr årligen. Det är med andra ord svårt att se att det skulle finnas ekonomiskt utrymme för att utöka de internationella insatserna. En ny försvarsminister måste också ta itu med frågan om nya internationella insatser för att hålla igång soldatrekryteringen, eftersom just de internationella insatserna utgör stora morötter för soldaterna, både i form av upplevelser, men också lönemässigt. Paradoxen är här att insatserna behövs för att kunna rekrytera soldater, medan stora delar av officerskåren börjar bli rätt krigstrött. Även avseende materiel innebär den ständiga internationella insatserna en stor belastning då materielparken slits oerhört hårt under skarp användning och därför måste omsättas mycket tidigare än planerat. Att ...
Den offentliga viltkoncernen planerar och koordinerar viltsektorns internationella samarbete för Finlands del. Finlands viltcentral deltar i det internationella samarbetet som representant för den finska staten.. Finlands viltcentrals internationella arbete har tre huvudsyften:. 1) Prognostisering av de internationella utvecklingstrenderna behövs för planeringen av strategin för den finländska vilthushållningen. Det förutsätter:. ...
Internationella nätverk ger möjligheter till internationalisering. Därtill producerar och sprider de information till allmänheten, experter och beslutsfattare.
Linköping är medlem i internationella nätverk och organisationer. Genom dessa får kommunen tillgång till kunskaper och erfarenheter från andra länder. Medlemskapet ger goda möjligheter till nya kontakter och fungerar som plattformar för samverkan. Här hittar du kort presentation av de större nätverken.
The Malmö Theatre Academy is a proud member of numerous national and international networks. With a vision to always strive towards developing theatre as an artform and to create the best possible plattform for our students and researchers, it is absolutely essential to look beyond the inside of our own walls. The part-taking in and hosting of network events helps us greatly in our and the other member institutions development processes and allows our student and staff to expand their networks beyond borders.. ...
Med hjälp av vårt internationella nätverk av experter stödjer vi din organisations verksamhet och framgång runt om i världen.
Hur väl förberedda är svenska förbandschefer som skickas ut på internationella insatser i FN:s regi? En ny rapport från Försvarshögskolan visar att ledarskapsutmaningarna snarare ligger i hanteringen av personalfrågor, FN-byråkrati och kulturkrockar med förband från andra länder än i genomförandet av de militära operationerna.
Internationella insatser kan både vara större truppinsatser som i Afghanistan och Kosovo eller mindre observatörsinsatser som brukar kallas enskilda insatser.
Karlskrona kommuns internationella samverkan handlar om att utveckla kommunens verksamhet, upprätthålla våra internationella kontakter och sätta Karlskrona på kartan. Genom internationella samarbeten får vi ny kunskap och kan utbyta erfarenheter och lösningar på gemensamma utmaningar.
Hej Isabella,. jag har länge varit bekymrad över hur våra hav skräpas ner. Plast är en av de största bovarna och jag Hoppas att du som deltagare i havskonferensen i New York inte missar denna unika chans att rädda havet åt kommande generationer.. Skräpet i havet känner inte till några nationsgränser. Det är därför ett problem som endast kan lösas genom internationellt samarbete, det är således endast tillsammans vi kan stoppa skräpet.. Jag gör mitt bästa för att själv bidra genom att aldrig skräpa ner, använda plast sparsamt och uppmana vänner och bekanta att göra detsamma.. Isabella, tack för din uppmärksamhet och om det känns motigt - tänk på att jag och många med mig bryr oss mycket om att haven och tar frågan om marin nedskräpning på stort allvar.. Mikael ...
Elektroniska offentliga tjänster och elektronisk förvaltning har redan utvecklats i flera länder, och elektronisk förvaltning har följaktligen uppmärksammats av olika internationella organisationer under de senaste årtiondena. Man har övergått från att prata om elektronisk förvaltning (e-Government) till att prata om digital förvaltning (digital government). Den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska funktion (nedan JulkICT) som är verksam vid finansministeriet har deltagit aktivt i olika internationella organisationers verksamhet och följt med utvecklandet i andra länder, och samlat både jämförelseinformation om och erfarenheter från andra länders utvecklingsprogram för elektronisk förvaltning och digitala tjänster.. Målet med JulkICT:s internationella samarbete är att:. ...
ANALYS Medborgare i USA som stödjer demokrater eller republikaner står ganska långt ifrån varandra vad gäller internationellt samarbete. Det visar en ny opinionsmätning som gjorts av Pew Institute i Washington. Flertalet vill se ökat internationellt samarbete, men få stödjer demokratiarbete i omvärlden och militära insatser utomlands. Den sakfråga där skillnaderna är störst mellan partierna och också beror på utbildningsnivå är klimatåtgärder.. Två riktningar i amerikansk utrikespolitik. USA:s nya president har hittills framhållit behovet av internationellt samarbete i motsats till den avgångna Trump-administrationen. De båda riktningarna kallas ibland internationalistisk respektive isolationistisk och har länge varit två motsatta poler som partierna pendlat mellan i inriktningen av nordamerikansk utrikespolitik.. De 2 500 tillfrågade i den refererade undersökningen fick ta ställning till frågan om internationellt samarbete kan lösa några av de viktiga ...
Oskarshamns kommuns internationella strategi utgår från att det internationella arbetet ska ses som ett verktyg för kommunens verksamhetsutveckling och utgå från nyttan för medborgarna samt bidra till att uppnå kommunens Vision 2030. Oskarshamns kommun ska verka för internationella kontakter och aktiviteter. Genom att tillvarata den potential som finns i att arbeta internationellt på ett öppet och effektivt sätt kan Oskarshamns kommun utvecklas. Kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen ska inom sin ordinarie verksamhet delta i det internationella arbetet och internationella frågor ska ingå som en integrerad och naturlig del i verksamheten. Internationellt arbete är en viktig del inom skolans alla stadier.. Föreningar och organisationer ska ha möjligheter att delta i det internationella arbetet. I de internationella kontakterna ska kommunen ta tillvara de ideella krafter som finns och som arbetar internationellt och har kunskaper inom området. Det internationella arbetet ...
Jämställdhetsenheten arbetar med att genomföra regeringens jämställdhetspolitik. Detta omfattar såväl åtgärder inom det egna politikområdet som arbete med jämställdhetsintegrering, vilket innebär att integrera ett jämställdhetsperspektiv inom andra politikområden. Enheten söker nu en handläggare för arbete med sedvanliga handläggaruppgifter inom jämställdhetspolitiken bl. a med internationellt samarbete på området. Där ingår att medverka i arbete med att förbereda och genomföra internationella möten samt att handlägga nationella jämställdhetspolitiska frågor. Du medverkar vid framtagning av underlag, förbereder och medverkar i interna och externa möten och bereder ärenden fram till beslut, exempelvis regeringsbeslut. Arbetet sker under en fortlöpande och nära dialog med såväl departementets ledning som med andra enheter, departement, myndigheter och organisationer ...
Internationellt samarbete är en viktig del av Finlands Banks verksamhet. Finlands Bank deltar i internationella och europeiska institutioners och kommittéers verksamhet och har ett nära samarbete med centralbankerna i andra länder.
Internationellt samarbete är en viktig del av Finlands Banks verksamhet. Finlands Bank deltar i internationella och europeiska institutioners och kommittéers verksamhet och har ett nära samarbete med centralbankerna i andra länder.
Medan EU kämpar för att hamna runt 2 % i genomsnitt när det gäller satsningar på FoU (% av BNP) ligger Sydkorea på omkring 4 % och toppar därmed världslistan.. Sydkorea kommer därmed på femte plats i världen efter USA, Kina Japan och Tyskland och före Frankrike och UK. Deras satsningar är omkring fem gånger större än de som görs i Sverige.. Vid ett kort besök i Seoul hade jag möjlighet att besöka NRF - National Research Foundation of Korea. NFR som i första hand är ett forskningsråd har en årlig budget på omkring 20 miljarder kronor. Omkring 3 % av budgeten (600 Mkr) satsas på internationellt samarbete. NFR har bilaterala avtal av olika slag med 46 länder och 73 organisationer. Glädjande nog hela 4 organisationer i Sverige: IVA, SSF, STINT och VR. Man har en särskild enhet för EU och där är fokus naturligtvis ramprogrammet. Deltagandet i ramprogrammet är dock ännu så länge ganska blygsamt; I FP7 har de 65 deltaganden främst inom hälsa och IKT samt även på ...
Internationella samarbetsavtal tecknas på olika nivåer inom Karolinska Institutet, som regel antingen av rektor, verksamhetsstyrelser eller av prefekt beroende på vilken typ av aktivitet avtalet. Rektor tecknar universitets-och verksamhetsövergripande samarbetsavtal och avsiktsförklaringar. Rektor beslutar också om att ingå överenskommelser/avtal om dubbel, multipel eller gemensam examina.
Kungsörs EU-arbete. EU påverkar på något vis de flesta verksamheter i en kommun. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) påverkas lite mindre än 50 procent av de frågor som finns på dagordningen i kommunfullmäktige direkt eller indirekt av EU. Det är även på regional och kommunal nivå som de flesta EU-beslut genomförs i praktiken. Europa står inför många gemensamma utmaningar och som kommun har vi möjligheter att utveckla våra verksamheter genom EU:s fonder och program tillsammans med andra aktörer.. Kungsör är porten till framtiden och omvärlden och Kungsörs kommun har en positiv grundinställning till internationella samarbetsprojekt som främjar kommunen, dess invånare och näringslivet. De EU-finansierade projekt som kommunen deltar i ska utgå från verksamheternas behov och komplettera det utvecklingsarbete som bedrivs i Kungsörs kommun.. Här nedan kommer du inom kort kunna läsa om några av de EU-finansierade projekt som bedrivs i Kungsör. SKRs ...
Info om praktikarbetsplatsen:. Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd. Det gör vi genom att ta fram och förmedla kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi fördelar också stöd till civil sektor i form av organisations- och projektstöd samt internationellt samarbete. Ungdomsstyrelsen ska planera och förbereda Sveriges genomförande av Europaåret för frivilligarbete 2011.. När? Omfattning? Hur länge ...
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Policy för internationellt samarbete. KS KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen
För Tjej- och Kvinnobeskydd var det svårt att nå tjejerna när de kommit utomlands. De sökte pengar från Olof Palmes minnefond till en förstudieresa till Irak. Sommaren 2007 kunde Mariam Afrasiabpour och Kadijeh Hassanpour åka till Irak för att träffa aktiva kvinnoorganisationer där för att se på vilket sätt man kunde hjälpas åt. Samarbete växte fram mellan Sverige och Irak och de bestämde sig för att bygga ett internationellt nätverk.. I januari 2009 bildades Internationellt Nätverk för HedersBaserat Våld och tvångsgifte på en internationell konferens i Västerås. Förutom Sverige och Irak blev Storbritannien och Lettland med. Sommaren 2009 prövades nätverket i praktiken när en flicka med svenskt medborgarskap tvingades följa med sina föräldrar till Irak under sommarlovet för att giftas bort. Nätverket lyckades rädda flickan med hjälp av myndigheter och frivilligorganisationer i Sverige och Irak. Arosdöttrarnas Tjej- och Kvinnobeskydd, Länsstyrelsen, ...
En mycket omfattande del av SCB:s verksamhet är direkt påverkad av internationellt statistiksamarbete. Det mesta av samarbetet sker inom ramen för EU, OECD, FN och Norden.
En mycket omfattande del av SCB:s verksamhet är direkt påverkad av internationellt statistiksamarbete. Det mesta av samarbetet sker inom ramen för EU, OECD, FN och Norden.
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2008:15 ISSN Nationellt uppdrag och internationellt samarbete
Mila Avila Olias kommer från Farmaceuter utan Gränser Spanien. Organisationen i Spanien grundades 1991 och har varit verksam bland annat med sociala aktiviter i Spanien. Man har också utvecklat en online training platform och under 2012 genomfördes ett Apotekarprojekt tillsammans med Pharmacy Service of Padre Pedro Mahamud´s Foundation i Santiago de los Caballeros, Dominikanska republiken. Spanska farmaceuter arbetade med att utveckla och förbättra läkemedelsförsäljning på kommunal nivå bland annat med att öka tillgängligheten till apotek, öka öppethållande, rekrytera personal till apoteken. Man arbetade också med att starta verksamhet kring läkemedelsförsäljning och lagerhantering, vilket var särskilda behov i de aktuella kommunerna. Projektet omfattade även utbildning av personal i farmaceutisk omsorg, farmaceutiskt arbete på apotek och rationell läkemedelsanvändning. Även detta en intressant föreläsning.. ...
Yrkeshögskolan Novia är en svenskspråkig yrkeshögskola med god förankring i regionerna Österbotten och sydvästra Finland. Högskolan är en aktiv part i utvecklingen av regionernas närings- och arbetsliv. Högskolan bedriver ett omfattande nordiskt samarbete, speciellt inom sina fokusområden. Novia främjar hållbar utveckling inom hela sin verksamhet, inklusive samarbetet med högskolor, företag och andra organisationer.. I juni 2012 skrev högskolan under Higher Education Sustainability Initiative, som är en förbindelse för högskolor att främja hållbar utveckling inför FN:s konferens Rio + 20. Genom att skriva under initiativet förbinder sig högskolorna till att stöda följande: 1) främja utbildning för hållbar utveckling, 2) uppmuntra till forskning om frågor i hållbar utveckling, 3) beakta miljöaspekter på campus, 4) stöda hållbarhetsarbetet i regionen, och 5) samarbeta med och dela sina resultat i internationella nätverk ...
Yrkeshögskolan Novia är en svenskspråkig yrkeshögskola med god förankring i regionerna Österbotten och sydvästra Finland. Högskolan är en aktiv part i utvecklingen av regionernas närings- och arbetsliv. Högskolan bedriver ett omfattande nordiskt samarbete, speciellt inom sina fokusområden. Novia främjar hållbar utveckling inom hela sin verksamhet, inklusive samarbetet med högskolor, företag och andra organisationer. Novia främjar utbildning för hållbar utveckling och uppmuntrar till forskning om frågor i hållbar utveckling. Novia samarbetar med, samt delar sina resultat i internationella nätverk.. Utbildningens syfte är att stöda studerande att verka i samhället och arbetslivet i en riktning som gynnar hållbar utveckling. Målet är att de utexaminerade kan ta både ekonomiska, ekologiska och sociala samt kulturella konsekvenser i beaktande i sina kommande beslut i sitt yrke.. Forsknings- och utvecklingsverksamheten (FoU) stöder utbildningen, stärker kompetensen och ...
Den 1-5 september kommer en internationell konferens om tjänstehundar och tjänstehundsavel att hållas i Sverige. Talare från forskarvärlden, myndigheter och privata aktörer som arbetar med tjänstehundar kommer till konferensen. International Working Dog Conference arrangeras av International Working Dog Breeding Association, IWDBA, för elfte gången. Nu har turen kommit till Sverige vilket ger uppfödare av tjänstehundar, ras-…
IENE är ett internationellt nätverk för forskare, praktiker, beslutsfattare och andra som arbetar med frågor som rör transportinfrastruktur och ekologi, biologisk mångfald och landskapsplanering.. IENE vill utgöra en brygga mellan policy, praktik och forskning, och bidra till ett bättre kunskapsutbyte och samarbete mellan de europeiska länderna. Svenska IENE är en nationell förgrening till det internationella nätverket och syftar till att skapa arenor för kontakt, kommunikation och erfarenhetsutbyte inom Sverige och Norden.. ...
Förenta nationerna grundades 1946 efter andra världskriget för att rädda de kommande generationerna från krigets gissel, som två gånger under vår livstid, har påfört mänskligheten ofantliga lidanden. FN visade på en ny internationell ordning. Men USA och de tidigare europeiska kolonialmakterna har i stället gått samman och i stället för en ny internationell ordning, påtvingat världen en ny internationell oordning.. Under hela det 20:e århundradet bevittnade världen krig, aggressioner och mördande i Asien, Afrika och Latinamerika. Imperialistländerna gick samman och formade den militära alliansen Nato som hängett sig åt anfall mot suveräna stater och begått krigsförbrytelser och förblivit ostraffade. FN har förbigåtts samtidigt som Nato utvidgats till att bli den största tillgången för plundring av resurser åt den globaliserade företagsvärlden.. I stället för att tillåta att en alternativ social ordning utvecklas, har USA utmanat Ryssland i en ...
IAPS är en internationell plattform för tvärvetenskaplig forskning om sampelet mellan människa och miljö. Temat för den 24:e konferensen är Människan i hemmet, på arbetsplatsen och under fritiden - Hållbar utveckling och användning av inomhus och utomhusmiljöer i vardagslivet.. Att förbättra människors välbefinnande och miljö; främja flervetenskaplig samverkan om människa-miljö relationer; stärka kommunikation och dialog mellan berörda parter samt främja integreringen av forskning, utbildning, politik och praktik är vad konferensen vill åstadkomma. Tematiska diskussioner kompletteras med väl valda studiebesök, där goda exempel på hållbar utveckling från Öresundsregionen kommer att stå i fokus.. Forskargrupperna i miljöpsykologi vid Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp har i tuff konkurrens fått äran att arrangera den 24:e internationella konferensen om människa-miljö studier (IAPS 24) 26 juni till 1 juli 2016.. Över 300 forskare ...
Lunds universitet (IEA). Avdelningen för industriell elektroteknik och automation (IEA) är en av tre avdelningar vid institutionen för Biomedicinsk Teknik på Lunds universitet. Sedan 1987 bedriver avdelningen internationellt erkänd forskning inom områdena monitorering, styrning, modellering, benchmarking och simulering av urbana vattensystem, främst inriktat på avloppsvattenrening för såväl kommunalt som industriellt vatten. Särskilt fokus ligger på process-, energi- och kostnadseffektivitet samt resursåtervinning och växthusgasprdouktion. Även anaeroba rötningsprocesser har under senare år blivit en allt viktigare del av verksamheten, liksom ledningsnät- och recipientmodellering. Avdelningen har ett mycket stort internationellt nätverk och har deltagit i flera större EU-finansierade forskningsprojekt. För närvarande leder IEA ett internationellt samarbetsprojekt inom ramen för en IWA Task Group avseende Benchmarking of Control Strategies for Wastewater Treatment ...
Psykologförbundet är medlem i International Union of Psychological Science, IUPsyS (www.iupsys.org), som bildades i Stockholm 1951 som en efterföljare till en organisation bildad 1889. IUPsyS består av nationella medlemmar i hela världen och har sitt säte i Montreal, Kanada. Generalförsamling med val hålls vart fjärde år, närmast 2016, i samband med de internationella psykologkongresserna (International Congress of Psychology). Däremellan hålls en generalförsamling utan val. IUPsyS är en erkänd icke vinstdrivande organisation och medlem av International Council for Science (ICSU), International Social Science Council (ISSC) samt har konsultativt status (kategori A) till UNESCO. IUPsyS ger ut tidskriften International Journal of Psychology.. IUPsyS syfte är att verka för psykologins utveckling, representation och framåtskridande som en grundläggande och tillämpad vetenskap nationellt, regionalt och internationellt. IUPsyS arbetar även med utvecklingsprojekt i ...
United Nations International Police Task Force (UNIPTF), var en enhet inom den fredsbevarande insatsen i FN i det forna Jugoslavien mellan 1996 och 1998. Den r ttsliga grunden f r utbyggnaden var FN: s resolution 1107 ...
Den insamlade summan motsvarar nästan 9 kronor per medlem i stiftet, näst mest i hela landet. Totalt samlades 39,4 miljoner kronor in.. - Kampanjen gav ju ett otroligt bra resultat. Ett stort tack till alla som bidrog. Detta kommer att göra skillnad för många flickor världen över, säger Åsa Hedman, kontaktperson i Växjö stift för samordnare i det internationella arbetet.. Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan och internationellt arbete ingår i varje församlings uppdrag. I församlingarna finns ofta en internationell grupp som samordnar, planerar och utvecklar det internationella arbetet.. Svenska kyrkans förändringsarbete är livsavgörande för de miljontals flickor som föds in i en värld där fattigdom samt traditionella, kulturella och religiösa normer leder till tvångsgifte, könsstympning och sexualiserat våld.. Pengarna genom julkampanjen En flicka är född kommer bland annat användas till att stötta Svenska kyrkans lokala partners att genomföra ...
United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) skapades av FN, med antagandet av s kerhetsr dets resolution 425 och 426 den 19 mars 1978, f r att s kerst lla Israels tillbakadragande fr n Libanon som Israel hade invaderat fem dagar tidigare, terst lla internationell fred och s kerhet och hj lpa Libanons regering att terst lla dess myndigheter i omr det.[1 ...
I Norrköpings kommun finns en övertygelse om att internationella nätverk och utbyten för personal och elever höjer utbildningskvalitén och bidrar till bättre resultat i alla våra verksamheter. Förskolor och skolor har därför möjlighet att delta i internationella projekt, utbyten och aktiviteter. Projekten finansieras genom Erasmus+.. 2017 utsågs Norrköpings kommun till Årets Erasmus+ Aktör för ett framgångsrikt och strategiskt arbete med europeiskt utbyte inom utbildning. Här kan du läsa mer om kommunens arbete med internationalisering inom utbildning och ta del av projekt inom gymnasieskolan.. Norrköpings kommun - Årets Erasmus+ Aktör 2017 ...
Kursen ger deltagaren kunskap och förståelse för vad som krävs för att kvalitetssäkra klinisk forskning. Du kommer efter kursen veta hur man ska göra för att säkert och i enlighet med lokala och nationella regelverk, etiska riktlinjer och internationella överenskommelser genomför klinisk forskning. Kursen är användbar för dem som arbetar med translationell eller klinisk laboratorieforskning. Den är också värdefull för forskare som arbetar med kvalitetsregister i vården, annan registerforskning och epidemiologisk forskning. Särskilt stort värde har kursen för de forskare som arbetar med interventioner av olika slag som medicinsk teknik eller kliniska prövningar. Utöver den kompetens kursen ger dig kommer du att kunna avlägga test för erhållande av ett internationellt gångbart certifikat i ICH-GCP (International Conference on Harmonisation - Good Clinical Practice). Oavsett forskningsområde kommer du förstå vikten av att sätta patientens säkerhet främst, och hur ...
Kursen ger deltagaren kunskap och förståelse för vad som krävs för att kvalitetssäkra klinisk forskning. Du kommer efter kursen veta hur man ska göra för att säkert och i enlighet med lokala och nationella regelverk, etiska riktlinjer och internationella överenskommelser genomföra klinisk forskning. Kursen är användbar för dem som arbetar direkt med patienter, med medicinska data, med translationell eller klinisk laboratorieforskning. Den är också värdefull för forskare som arbetar med kvalitetsregister i vården och epidemiologisk forskning. Särskilt stort värde har kursen för de forskare som arbetar med interventioner av olika slag som medicinsk teknik eller kliniska läkemedelsprövningar. Utöver den kompetens kursen ger dig kommer du att kunna avlägga test för erhållande av ett internationellt gångbart certifikat i ICH-GCP (International Conference on Harmonisation - Good Clinical Practice). Oavsett forskningsområde kommer du förstå vikten av att sätta ...
Lunds universitet är ett fullskaligt och forskningsintensivt universitet, och ingår som enda svenska universitet i de starka internationella nätverken League of European Research Universities (LERU) och Universitas 21 (U21). Lunds universitet har partneruniversitet i närmare 70 länder, och attraherar flest internationella studenter av alla svenska universitet. Juridiska fakulteten kännetecknas av internationalisering, sammanflätning av utbildning och forskning, tvärvetenskap samt nära och gränsöverskridande samverkan med det omgivande samhället. Fakultetens forskningsmiljö och utbildning på forskarnivå präglas av internationalisering, och vid sidan av juristprogrammet erbjuds också flera internationella mastersprogram, bland annat i International Human Rights Law. Lunds universitet och den Juridiska fakulteten erbjuder en utvecklande och inkluderande arbetsmiljö i den bredare dynamiska vetenskaps- och innovationsregion som Öresundsregionen utgör. Ämne Internationell rätt och
Nära 270 nya internationella studenter välkomnas denna vecka till Luleå tekniska universitet. Frankrike, Tyskland, Spanien och USA är de vanligaste länderna som studenterna kommer från.
Församlingarna samverkar kring internationella insatser. EFK är verksamma i ett 40-tal länder fördelat på regionerna Asien, Afrika, Europa, Latinamerika och Mellanöstern. EFK har egna utsända missionärer som arbetar i projekten som handla om bl.a. evangelisation, församlingsgrundande, utbildning, mikrokreditlån, hälso- och sjukvård, mänskliga rättigheter, påverkansarbete och organisationsutveckling. Alla insatser sker tillsammans med lokala samarbetspartners i landet då de kan kulturen och folket bäst. De internationella insatserna finansieras tack vare att församlingarna ger årligen löften om att ge en valfri summa pengar till EFK, s.k. missionärsunderhåll eller missionsåtagande. Genom EFK har du även möjlighet att åka ut som volontär om du vill prova på mission under en kortare period. Vi kallar det för StepOut och StepOut Proffessional.
Den 14 oktober kl.17.30-19.00 arrangerade Unimeet Gothenburg årets stora välkomstkväll för nya internationella studenter och forskare vid Göteborgs universitet och Chalmers. Deltagarna bjöds på ett digitalt välkomnande med paneldiskussioner, filmpresentationer, quiz och fler godbitar som fyllde kvällen. Välkomstkvällen sändes live från Gothia Studio - Gothia Towers den 14 oktober. Varför…
10-13 september 2020 hålls första upplagan av Southern Sweden Design Days - ett nytt internationellt designevent i Malmö. Southern Sweden Design Days öppnar dörrarna till den kreativa sydsvenska designregionen och bjuder in både deltagare och besökare från hela världen.
Församlingarna samverkar kring internationella insatser. EFK är verksamma i ett 40-tal länder fördelat på regionerna Asien, Afrika, Europa, Latinamerika och Mellanöstern. EFK har egna utsända missionärer som arbetar i projekten som handla om bl.a. evangelisation, församlingsgrundande, utbildning, mikrokreditlån, hälso- och sjukvård, mänskliga rättigheter, påverkansarbete och organisationsutveckling. Alla insatser sker tillsammans med lokala samarbetspartners i landet då de kan kulturen och folket bäst. De internationella insatserna finansieras tack vare att församlingarna ger årligen löften om att ge en valfri summa pengar till EFK, s.k. missionärsunderhåll eller missionsåtagande. Genom EFK har du även möjlighet att åka ut som volontär om du vill prova på mission under en kortare period. Vi kallar det för StepOut och StepOut Proffessional.
Internationellt samarbete är viktigt också i viltpolitiken. Många viltarter rör sig på flera staters områden och den internationella lagstiftningen och de internationella avtalen påverkar även i Finland. Förutom EU-länderna samarbetar Finland också med andra stater och till exempel nordiskt samarbete är viktigt. Mellan Finland och Ryssland har också gjorts närområdessamarbete, där både viltmyndigheterna och viltforskarna har ordnat gemensamma seminarier och förmedlat information om djurstammarnas tillstånd, stammarnas utveckling samt utvecklingen av forskningen och vården av stammar. Motsvarande samarbete har också gjorts med Estland och länder i sydöstra Europa. Det finns även flera internationella organisationer som arbetar för att främja vilthushållningen.. Fågel- och habitatdirektiven är Europeiska unionens viktigaste naturskyddsförfattningar.. ...
I detta projekt vill The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) utveckla den plattform de byggt för att grävande journalister över hela världen ska kunna använda sig av den nya tekniken och få tillgång till enorma mängder strukturerade data.. Projektet stöttas med 4 900 000 kronor.. ...
STHF har nätverk med de övriga nordiska tandhygienistföreningarna, klicka på länken för ytterligare information om Dansk Tandplejerforening och Norsk Tannpleir Forening. STHF ingår också i den internationella tandhygienistorganisationen International Federation of Dental Hygienists, för ytterligare information IFDH. STHF är också medlem i EDHF, European Dental Hygienists Federation, där Yvonne Nyblom är vald till President (2012). Protokoll EDHF Annual Meeting 2015. Yvonne Nyblom och Birgitta Jönsson är STHFs representanter i IFDH.. Kompetensbeskrivning för leg. tandhygienist, finns för nedladdning på engelska ...
Finland deltog i en FN-ledd fredsbevarande operation för första gången för över 50 år sedan, 1956 vid Suezkanalen. På den tiden gavs inte ännu utbildning i sin nuvarande form, utan mer tillfälligt. Chefen för Försvarsmaktens internationella center, överstelöjtnant Harri Uusitalo, konstaterar att när man såg att behovet av fredsbevarande verksamhet hade ökat, bestämde man sig för att grunda ett center för krishanteringsutbildning i Niinisalo.. − Finland blev medlem i FN 1955 och redan året därpå deltog vi i den fredsbevarande verksamheten i UNEF (United Nations Emergency Force) 1-operationen i Suez. Som ett neutralt och litet land som fortfarande utvecklades ville Finland dra sitt strå till stacken och inta en aktiv roll i FN. Vi hade lagom distans till världspolitikens tvistefrågor och var således även i detta avseende ett lämpligt land att driva på krishanteringsutbildningen, förklarar Uusitalo.. Internationellt samarbete har ingått i utbildningen ända från ...
Internationell privaträtt omfattar i vid mening samtliga rättsregler som styr internationella förbindelser mellan enskilda. Den internationella privaträtten bygger på lagstiftning och rättspraxis i varje enskilt land. Den internationella privaträtten består nämligen i grunden av rent inhemska rättsregler som kompletterats av EU-lagstiftning och konventioner. Internationell privaträtt har inte samma betydelse i samtliga medlemsstater. I tysk och portugisisk rätt, till exempel, omfattar den endast lagvalsregler. I andra rättssystem, liksom det svenska, omfattar den även regler om internationell domsrätt och erkännande och verkställighet av utländska domar i vissa fall. Genom EU-lagstiftningen och konventionerna blir rättsreglerna inom EU successivt alltmer lika. Det är framförallt tre problem man söker lösning på. Vilket lands domstolar ska lösa tvisten? Detta brukar benämnas domsrätt (jurisdiktion). Rätt forum betyder den domstol där talan ska eller kan väckas. Den ...
1915 blev Rosika Schwimmer presenterad för bilkungen Henry Ford i Detroit och hon lade då fram sin idé om en konferens med Sverige, Norge, Danmark och Holland. Tanken var att dessa neutrala stater, genom konferensen, skulle kunna utöva påtryckningar på regeringarna i de krigande länderna. Resultatet blev en fredsresa som bekostades av Henry Ford. Resan gick med båt till Norge, där deltagarna samlades till en konferens i Stockholm. Konferensen blev tyvärr en stor besvikelse för alla. Henry Ford väckte misstro bland journalister och politiker, i och med sin ställning som rik företagare, och han hade inte stor trovärdighet som fredsmäklare. Även de skandinaviska kvinnorna i Internationella Kvinnokommittén för varaktig fred tog avstånd från Rossika Schwimmer och var besvikna över att det inte fanns något viktigt politiskt sändebud med från USA. Det sårbara läget gjorde att motståndare till Henry Ford, och expeditionen, lyckades infiltrera och förlöjliga expeditionen. ...
Efter initiativ av USA och Kina finns sedan 2012 den internationella arbetsgruppen IWG (International Working Group on Export Credits).
Lunds universitet har sedan långt tillbaka blivit rankat som ett av de 100 bästa universiteten globalt. GIS-centrum vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap är en av flera världsledande forskningsmiljöer inom geografisk informationsvetenskap. Förutom välutvecklade akademiska nätverk i Sverige, har centrumbildningen betydande internationella nätverk i bl. a. Europa, USA, Afrika, Mellanöstern och Australien. GIS-centrum är, och har varit, involverat i ett stort antal nationella och internationella projekt finansierade och/eller stöttade av bl. a. EU, svenska forskningsråd, och internationella organisationer så som WHO. Ett flertal forskargrupper är aktiva vid GIS-centrum. Bland dessa finns det en forskargrupp som fokuserar på användningen av geografisk informationsvetenskap inom hydrologisk modellering, översvämningsrisker och katastrofanalys. Syftet med utlysningen är att anställa en forskare med mycket hög kompetens som kan ansluta till denna forskargrupp.
Lunds universitet har sedan långt tillbaka blivit rankat som ett av de 100 bästa universiteten globalt. GIS-centrum vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap är en av flera världsledande forskningsmiljöer inom geografisk informationsvetenskap. Förutom välutvecklade akademiska nätverk i Sverige, har centrumbildningen betydande internationella nätverk i bl. a. Europa, USA, Afrika, Mellanöstern och Australien. GIS-centrum är, och har varit, involverat i ett stort antal nationella och internationella projekt finansierade och/eller stöttade av bl. a. EU, svenska forskningsråd, och internationella organisationer så som WHO. Ett flertal forskargrupper är aktiva vid GIS-centrum. Bland dessa finns det en forskargrupp som fokuserar på användningen av geografisk informationsvetenskap inom hydrologisk modellering, översvämningsrisker och katastrofanalys. Syftet med utlysningen är att anställa en forskare med mycket hög kompetens som kan ansluta till denna forskargrupp.
Nyligen trädde det globala klimatavtalet från Paris i kraft och de senaste två veckorna har internationella klimatförhandlingar pågått i Marrakech, Marocko. Den systematiska klimatövervakning som bland andra SMHI bidrar till är en av de grundlägga...
Det är den femte omgången av utbildningen Environmental Management of Mines som precis har startat i Abuja, Nigeria. Kursen, som genomförs inom ramen för det internationella samarbetet PanAfGeo, syftar till att utbyta kunskap om gruvor och miljö mellan europeiska och afrikanska myndigheter. På plats finns deltagare från tolv afrikanska länder som tillsammans med SGUs kursledare arbetar för att lösa utmaningar kopplade till miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet inom gruvnäringen.. Ämnen som tas upp under utbildningen inkluderar bland annat:. - Gruv- och miljölagstiftning. - Miljökonsekvensbeskrivning. - Småskalig gruvdrift och hållbarhet. - Hantering av gruvavfall och gruvvatten. - Efterbehandling. - Samråd, kommunikation och social hållbarhet. Kursen invigdes av värden NGSA, ministeriet för gruvor och stålproduktion I Nigeria samt Sveriges ambassad i Abuja.. PanAfGeo är ett internationellt samarbete mellan tolv geologiska myndigheter i Europa och deras ...
INTERNATIONELLT. Så är jag på hemväg på Serbiens flygplats efter en serie av möten i Vojvodina. Det är roligt att se hur arbetet utvecklas i den europeiska regionorganisationen Assembly of European Regions.. Det är ingen tvekan om att det varit en tuff tid för organisationen. Detta är knappast över. Men utan tvekan är det många saker som börjar ta form. På gårdagens möte med Executive Board diskuterades en hel del vägval för organisationen för att stärka det internationella arbetet inom områden som bland annat innovationer, hälsa och miljö. Administrativt börjar flera processer och nya samarbeten ta form. En ny kommunikationsstrategi tas fram, liksom en bättre långtidsplanering och ny membership action plan.. Det är nog alltid så att denna typ av internationella samarbeten kan ifrågasättas. Så ska det vara. Men om ett antal åtgärder som planeras kommer på plats tror jag nog att AER kommer att bli ännu vassare och ha ännu mer att bidra med i vårt regionala ...
Sommaren 2018 går till historien som varm och torr, inte bara i Sverige. Generaldirektörerna vid de meteorologiska instituten i Norden och Baltikum beskriver i en gemensam artikel det allvarliga läget och betonar vikten av fortsatt samarbete inom ...
Målet är att inleda ett samarbete mellan RISE, Guizhou New Energy Development and Investment. Co. Ltd och Guizhou University inom området hållbara energisystem
Genom ett samarbete mellan Alingsås kommun och den isländska ambassaden har tre nya skulpturer skapats för Träffpunkt Stadsskogen - ett nytt, unikt...
I föregånde inlägg rapporterade Jenny Koertge från den internationella konferensen kring forskning om digitala behandlingsmetoder,
20 § Undanröjs villkorlig dom eller skyddstillsyn, som har ådömts enligt 18 §, och döms i stället till fängelse på viss tid, skall den dömde, i den mån det med hänsyn till omständigheterna prövas skäligt, räknas till godo dels vad han kan ha utstått av frihetsberövande påföljd som ådömts genom den utländska domen för brott som omfattades av framställningen om verkställighet, dels tid varunder han med anledning av sådant brott varit anhållen eller häktad i den främmande staten. Därvid får bestämmas lindrigare straff än vad som är föreskrivet för gärningen. ...
Nu är gruppspelen avslutade i för EF Soyapango (El Salvador) och Al-Quds Club (Palestina). Båda lagen är hittills obesegrade och vann sina grupper på 9 poäng. Så nu gäller A-slutspel för alla killarna. Våra vänner från El Salvador spelar 1/64 … Läs mer →. ...
Hej och varmt välkomna till kursen Internationell handelsrätt, 15hp, VT 2021!. Jag heter Jan Leidö och är kursansvarig för kursen. Kursen inleds den 18 januari 2021. Inför kursstart kommer en inspelad introduktion med information om kursen finnas tillgänglig. Den introducerande föreläsningen kommer äga rum den 18 januari 2021 kl. 10.15 i UB333. Se nedan om anpassningar med anledning av covid-19.. Kursen behandlar rättsliga frågor som uppstår i samband med internationell handel och de olika nationella och internationella regler som reglerar dessa frågor. På kursen diskuteras bland annat frågor om avtals ingående och giltighet samt olika aktörers förpliktelser och rättigheter vid köp och transport. På kursen behandlas också skiljemannaförfaranden och andra aspekter av rättslig tvistelösning som är av särskild betydelse inom den internationella handeln.. Undervisning och examination: Undervisningen utgörs av seminarier och föreläsningar. Seminarierna är ...
När du exporterar till länder utanför EU, Norge, Island eller Lichtenstein (EES-området) kan du utgå ifrån att länderna vill skydda sin befolkning från farliga produkter med hjälp av allmänna produktsäkerhetsregler, särskilda regler för vissa produktgrupper, olika märkningskrav, produktansvar och ett system för att kontrollera produkter som säljs på marknaden.. Även om din produkt följer en internationell standard, kan det finnas nationella regler som avviker från den. Du bör kontakta myndigheter i det aktuella landet. Business Sweden kan också hjälpa dig att ta reda på vilka regler som gäller.. Läs mer internationella standarder på Business Swedens webbplats. När du handlar med vissa länder kan du i Sverige certifiera din produkt mot en standard för att uppfylla regelkraven i dessa länder. Certifieringen kan sedan godkännas i de andra länderna i enlighet med internationella avtal.. Det finns olika slags internationella avtal som gäller för olika ...