Det internationella samarbetet ger oss möjlighet att ta del av andras kunskaper och erarenheter samtidigt som vi kan bidra med våra kunskaper. Internationella projekt och samarbeten ger dessutom goda möjligheter till extern finansiering. Vi ser möjligheterna att samverka med omvärlden som en avgörande faktor för Örnsköldsviks framtida utveckling.. I internationella samarbeten utgår vi ifrån kommunens övergripande mål och verksamheternas behov av utveckling. Vi är noga med planering och uppföljning av alla projekt samt lägger stor vikt vid effekt -och kvalitetsmätning av det internationella samarbetet. ...
Hej Isabella,. Det stora problemet med plastskräp i havet oroar mig. Plastskräpet försvinner inte, det blir bara till mindre och mindre bitar. Vi måste stoppa nedskräpningen nu, och vi måste också hjäpas åt över nationsgränserna att hitta sätt att ta hand om det skräp som redan finns i haven.. Skräpet i havet känner ju inte till några nationsgränser. Det är därför ett problem som kan lösas genom internationellt samarbete, kanske bara genom internationellt samarbete. Tillsammans kan vi stoppa skräpet.:. Jag lovar att plocka skräp.. Jag lovar att undvika onödiga plastförpackningar.. Vad lovar du?. Tack för din uppmärksamhet, Isabella, och om det känns motigt - tänk på att jag och många med mig tar frågan om marin nedskräpning på stort allvar.. Lotta ...
I försvarsbeslutet 2009 talades det också om uppemot 2000 personer insatta över tiden i internationella insatser. Kostnaden för de pågående insatserna som omsätter ca halva den storleken ligger på mellan två och tre miljarder kr årligen. Det är med andra ord svårt att se att det skulle finnas ekonomiskt utrymme för att utöka de internationella insatserna. En ny försvarsminister måste också ta itu med frågan om nya internationella insatser för att hålla igång soldatrekryteringen, eftersom just de internationella insatserna utgör stora morötter för soldaterna, både i form av upplevelser, men också lönemässigt. Paradoxen är här att insatserna behövs för att kunna rekrytera soldater, medan stora delar av officerskåren börjar bli rätt krigstrött. Även avseende materiel innebär den ständiga internationella insatserna en stor belastning då materielparken slits oerhört hårt under skarp användning och därför måste omsättas mycket tidigare än planerat. Att ...
Den offentliga viltkoncernen planerar och koordinerar viltsektorns internationella samarbete för Finlands del. Finlands viltcentral deltar i det internationella samarbetet som representant för den finska staten.. Finlands viltcentrals internationella arbete har tre huvudsyften:. 1) Prognostisering av de internationella utvecklingstrenderna behövs för planeringen av strategin för den finländska vilthushållningen. Det förutsätter:. ...
Internationella nätverk ger möjligheter till internationalisering. Därtill producerar och sprider de information till allmänheten, experter och beslutsfattare.
Linköping är medlem i internationella nätverk och organisationer. Genom dessa får kommunen tillgång till kunskaper och erfarenheter från andra länder. Medlemskapet ger goda möjligheter till nya kontakter och fungerar som plattformar för samverkan. Här hittar du kort presentation av de större nätverken.
Internationella insatser kan både vara större truppinsatser som i Afghanistan och Kosovo eller mindre observatörsinsatser som brukar kallas enskilda insatser.
Hej Isabella,. jag har länge varit bekymrad över hur våra hav skräpas ner. Plast är en av de största bovarna och jag Hoppas att du som deltagare i havskonferensen i New York inte missar denna unika chans att rädda havet åt kommande generationer.. Skräpet i havet känner inte till några nationsgränser. Det är därför ett problem som endast kan lösas genom internationellt samarbete, det är således endast tillsammans vi kan stoppa skräpet.. Jag gör mitt bästa för att själv bidra genom att aldrig skräpa ner, använda plast sparsamt och uppmana vänner och bekanta att göra detsamma.. Isabella, tack för din uppmärksamhet och om det känns motigt - tänk på att jag och många med mig bryr oss mycket om att haven och tar frågan om marin nedskräpning på stort allvar.. Mikael ...
Oskarshamns kommuns internationella strategi utgår från att det internationella arbetet ska ses som ett verktyg för kommunens verksamhetsutveckling och utgå från nyttan för medborgarna samt bidra till att uppnå kommunens Vision 2030. Oskarshamns kommun ska verka för internationella kontakter och aktiviteter. Genom att tillvarata den potential som finns i att arbeta internationellt på ett öppet och effektivt sätt kan Oskarshamns kommun utvecklas. Kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen ska inom sin ordinarie verksamhet delta i det internationella arbetet och internationella frågor ska ingå som en integrerad och naturlig del i verksamheten. Internationellt arbete är en viktig del inom skolans alla stadier.. Föreningar och organisationer ska ha möjligheter att delta i det internationella arbetet. I de internationella kontakterna ska kommunen ta tillvara de ideella krafter som finns och som arbetar internationellt och har kunskaper inom området. Det internationella arbetet ...
Medan EU kämpar för att hamna runt 2 % i genomsnitt när det gäller satsningar på FoU (% av BNP) ligger Sydkorea på omkring 4 % och toppar därmed världslistan.. Sydkorea kommer därmed på femte plats i världen efter USA, Kina Japan och Tyskland och före Frankrike och UK. Deras satsningar är omkring fem gånger större än de som görs i Sverige.. Vid ett kort besök i Seoul hade jag möjlighet att besöka NRF - National Research Foundation of Korea. NFR som i första hand är ett forskningsråd har en årlig budget på omkring 20 miljarder kronor. Omkring 3 % av budgeten (600 Mkr) satsas på internationellt samarbete. NFR har bilaterala avtal av olika slag med 46 länder och 73 organisationer. Glädjande nog hela 4 organisationer i Sverige: IVA, SSF, STINT och VR. Man har en särskild enhet för EU och där är fokus naturligtvis ramprogrammet. Deltagandet i ramprogrammet är dock ännu så länge ganska blygsamt; I FP7 har de 65 deltaganden främst inom hälsa och IKT samt även på ...
Internationella samarbetsavtal tecknas på olika nivåer inom Karolinska Institutet, som regel antingen av rektor, verksamhetsstyrelser eller av prefekt beroende på vilken typ av aktivitet avtalet. Rektor tecknar universitets-och verksamhetsövergripande samarbetsavtal och avsiktsförklaringar. Rektor beslutar också om att ingå överenskommelser/avtal om dubbel, multipel eller gemensam examina.
Kungsörs EU-arbete. EU påverkar på något vis de flesta verksamheter i en kommun. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) påverkas lite mindre än 50 procent av de frågor som finns på dagordningen i kommunfullmäktige direkt eller indirekt av EU. Det är även på regional och kommunal nivå som de flesta EU-beslut genomförs i praktiken. Europa står inför många gemensamma utmaningar och som kommun har vi möjligheter att utveckla våra verksamheter genom EU:s fonder och program tillsammans med andra aktörer.. Kungsör är porten till framtiden och omvärlden och Kungsörs kommun har en positiv grundinställning till internationella samarbetsprojekt som främjar kommunen, dess invånare och näringslivet. De EU-finansierade projekt som kommunen deltar i ska utgå från verksamheternas behov och komplettera det utvecklingsarbete som bedrivs i Kungsörs kommun.. Här nedan kommer du inom kort kunna läsa om några av de EU-finansierade projekt som bedrivs i Kungsör. SKRs ...
Info om praktikarbetsplatsen:. Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd. Det gör vi genom att ta fram och förmedla kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi fördelar också stöd till civil sektor i form av organisations- och projektstöd samt internationellt samarbete. Ungdomsstyrelsen ska planera och förbereda Sveriges genomförande av Europaåret för frivilligarbete 2011.. När? Omfattning? Hur länge ...
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Policy för internationellt samarbete. KS KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom. Hitta och läs förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen.
CUBA COLOMBIA COLOMBIA SLOVAKIA SLOVAKIA FÖRSVARSEXPORTMYNDIGHETEN Export och internationellt samarbete för framtidens försvar. HÄNDELSER En översikt av myndighetens arbete under 2014 ÅRET SOM GÅTT Försvarsexportmyndighetens
Utfallet för Internationell samverkan i oktober blev 73 miljoner kronor, vilket är 62 miljoner kronor lägre än i oktober 2017.. Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari-oktober till 1 548 miljoner kronor. Det är 97 miljoner kronor (5,9 procent) lägre än samma period föregående år. ...
EHYT bedriver internationellt samarbete främst inom Europa. Målet är bland annat att bygga ett gränsöverskridande utbyte av kunskap.
Utgifterna för internationell samverkan uppgick det första kvartalet till 828 miljoner kronor, vilket är 277 miljoner kronor högre än det första kvartalet 2018. Utbetalningarna från detta utgiftsområde styrs i hög grad av avtal och kan variera från en period till en annan. ...
International Competition Network (ICN) är det största och viktigaste nätverket för konkurrensmyndigheter världen över. Det består i dag av 135 konkurrensmyndigheter från 122 jurisdiktioner. Syftet med nätverket är i första hand att utbyta erfarenheter och diskutera metodfrågor kring konkurrensfrågor. Därutöver ligger fokus bland annat på att främja ökad harmonisering och konvergens mot sundare konkurrensrättliga principer och att underlätta effektivt internationellt samarbete.. ICN berikas av externa rådgivare, så kallade "Non-Governmental Advisors" (NGAs) vilka representerar näringslivet, konsumentgrupper, akademiker och de rättsliga och ekonomiska yrkena.. ...
EU-rätten är ett internationellt rättssystem som är förpliktande på ett unikt sätt. Utrikesministeriet fungerar som sakkunnig när det gäller till exempel EU-fördrag och befogenhetsfrågor samt EU:s internationella avtal.. EU-rätten är en omfattande helhet som ständigt utvecklas. Den påverkar unionens medlemsstater på flera olika sätt och därmed också medborgarna.. EU har lagstiftande makt på de områden där medlemsstaterna har tilldelat unionen befogenhet. EU-rätten, eller unionsrätten, har i regel företräde framför nationell rätt.. EU-rätten kan också påverka tolkningen och tillämpningen av den nationella lagstiftningen. Medlemsstaterna måste på nationell nivå följa och verkställa EU-kodexen, alltså EU:s lagstiftning.. Enheten för EU-rättsliga frågor och traktaträtt inom utrikesministeriets rättstjänst fungerar som rådgivare och sakkunnig i frågor som gäller till exempel EU-fördrag, EU:s institutioner och befogenhetsfrågor eller EU:s ...
Jämför priser på Object-Oriented Software Engineering Using UML, Patterns, and Java: Pearson New International Edition (Häftad, 2013), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Object-Oriented Software Engineering Using UML, Patterns, and Java: Pearson New International Edition (Häftad, 2013).
Swedish International Project Nuclear Safety (SIP) var en operativt självständig enhet inom Statens kärnkraftinspektion (SKI) som initierades 1995 för att kanalisera internationellt stöd inom kärnkraftsäkerhetsområdet inom Sveriges närområde. Sedan 2005 sker liknande verksamhet under namnet SKI International Co-operation Programme - ICP. Ett bilateralt samarbete mellan Litauen och Sverige inleddes redan 1991 efter Sovjetunionens fall, där Sverige under perioden 1991-1997 kom att satsa nästan 230 miljoner på att förbättra säkerheten i kärnkraftverket Ignalina. Insatserna omfattade tre områden: Myndighetssamarbete med den 1991 nystartade Litauiska kärnkraftsmyndigheten VATESI, som syftade till att bygga upp en fungerande kontrollmyndighet och att utveckla det legala ramverket för driften. Industrisamarbete i form av teknikstöd och kunskapsöverföring. Tekniska förbättringar av säkerhetskaraktär i form av anläggningsinvesteringar. Insatserna bedrevs inledningsvis som ett ...
Vi har ett stort internationellt nätverk. Det består av organisationer där vi är medlemmar på uppdrag av kunder och organisationer som vi har täta affärskontakter med. ...
International Cooperative Initiatives (ICIs) could hold significant promise for closing the global emissions gap between a pathway to a 2°C warming limit and current national emission reduction pledges. This report examines a selection of these ICIs to explore their potential for delivering additional greenhouse gas mitigation and for raising ambition at national and international levels. It concludes that there are a range of ICIs already making an important contribution. Many have potential to scale-up their activities and could offer promising new channels for public climate finance.. ...
Natur och Miljö arbetar främst nationellt, men är också medlem i de internationella nätverken EEB och IUCN och arbetar också aktivt tillsammans med miljöorganisationer i de andra nordiska länderna.. EEB, European Environmental Bureau, är en gemensam oberoende takorganisation för omkring 140 miljöorganisationer i 31 europeiska länder. Den europeiska miljöbyrån har huvudkontor i Bryssel och arbetar främst gentemot parlamentet, kommissionen och rådet.. IUCN, Internationella naturvårdsunionen, är världens största miljöorganisation. IUCN främjar naturskydd och ett ekologiskt hållbart nyttjande av naturresurser. IUCN består av medborgarorganisationer och stater. Organisationen har ett regionalt kontor för Europa (RofE), som bl.a. arbetar gentemot EU. Den nationella IUCN-kommittén utgör ett samarbetsforum for IUCN:s finländska medlemmar. IUCN är en vetenskaplig organisation som bedriver tusentals forskningsprojekt över hela världen. IUCN tar bl.a. fram rödlistor över ...
Initiativtagare till projektet var Internationella avdelningen på Folkuniversitetet i Uppsala. Totalt fem länder deltog i projektet: Sverige, Portugal, Tyskland, Storbritannien och Grekland.. I projektet togs fram SFI-material med teman rörande europeiska konventioner och mänskliga rättigheter, som testades i partnerländerna. Det har varit ett framgångsrikt koncept att introducera Mänskliga Rättigheter genom språklektioner för nyanlända.. Den här rapporten är sammanställd av projektets externa utvärderare som gjort fältforskning i samtliga partnerländer under projektets gång. Rapporten presenterar resultatet av arbetet samt den preliminära effekten av konceptet att jobba med Mänskliga Rättigheter i SFI. Vidare innehåller rapporten rekommendationer för effektivare integration via SFI-undervisning.. Läs rapporten här.. ...
Internationella samfundet eller världssamfundet är ett politiskt uttryck som används i internationella sammanhang när man åsyftar breda grupper av människor och nationer i världen. Oftast refererar man då till Förenta nationerna (FN) men det kan även gälla andra samfund, organisationer och mellanstatliga samarbeten, som exempelvis Europeiska unionen (EU). När uttrycket används i samband med en konflikt eller ett krig åsyftas ofta omvärlden. ...
Jag är verkligen jätteglad och stolt, det är både spännande och utmanande att leda samlingsenheten för Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska...
Svenska Isländsk Fårhund Klubben - SIFK bildades 1991 som den första rasklubben utanför Island. Sedan 1995 deltar SIFK i ett unikt internationellt samarbete, ISIC - Icelandic Sheepdog International Cooperation. Avsikten är att utöka möjligheterna till genetisk variation inom rasen och det internationella samarbetet har varit viktigt för rasens framtid ...
The environmental threat is a stressing concern which must be addressed immediately. The urbanization has been growing in a rapid pace the past years. Today, more than 50 percent of the worlds population lives in cities, and the forecast tells us that it will increase to 70 percent in 2050. This puts pressure on actors like states, organizations, companies, and municipalities who must work to meet the urbanization immediately. The UN, the EU and WWF amongst others advocates that international cooperation between these actors is the best way to go, and that cities must be prepared for the problem that occurs today and the challenges for tomorrow. In spite of this, there is no substantial research on this topic, on what international environmental cooperation between cities could mean to a city or what the results could be. Växjö is one of few Swedish cities who work internationally with local as well as global ecological sustainable development. This study intends to discover the international ...
För att minska försurningen krävs skärpta internationella avtal och EU-direktiv. Sverige har varit pådrivande i arbetet, både inom FN och inom EU.
I januari 2014 var 93 länder anslutna till Haagkonventionen. En grundläggande tanke i konventionen är att staterna har ansvar för att barnets bästa beaktas i varje del av adoptionsprocessen. Konventionen fördelar ansvar mellan mottagarländer och ursprungsländer. En adoption som beslutats enligt konventionen i ett land gäller också i de andra anslutna länderna. MFoF är svensk centralmyndighet i konventionens mening. Vi följer den internationella utvecklingen och olika länders policy och lagstiftning i adoptionsfrågor. Som ett led i detta samarbetar vi och utbyter erfarenheter med myndigheter och organisationer i andra länder, exempelvis andra länders centralmyndigheter, Haagkonferensen för internationell privaträtt, International Social Service (ISS) och Unicef. Vi deltar även i konferenser där internationella adoptionsfrågor tas upp.. Varje år hålls ett nordiskt och ett europeiskt möte för centralmyndigheter.. ...
Energigas Sverige har ett brett internationellt samarbete, i Europa och globalt. Vi samarbetar i frågor som rör energipolitik, miljö- och klimatfrågor, samt standardisering och tekniska frågor. Samarbetet sker inom en rad olika organisationer på europeisk och internationell nivå.
Under 2016 har CSN:s medarbetare arbetat med nya metoder för att få in fler betalningar från utlandsbosatta. CSN har bland annat skickat inkassokrav till fler länder, börjat begära utmätning i utlandsbosattas fastigheter i Sverige och även börjat använda ett "snabbspår" hos norska motsvarigheten till Kronofogden - Namsmannen.. - Vi hade räknat med att dessa specifika åtgärder skulle ge fem miljoner kronor. Det har gett 15 miljoner kronor, betydligt mer än förväntat, säger Christina Forsberg ...
SBU har svarat för sekretariatet för INAHTA (International Network of Agencies for Health Technology Assessment) sedan år 1996. I januari 2012 har INAHTA:s sekretariat överlämnats till den tyska HTA-organisationen DIMDI (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information). INAHTA innefattar nu 53 medlemsorganisationer från 29 länder. Kravet på medlemskap är att organisationen är icke-vinstdrivande samt statligt eller ideellt finansierad till minst hälften. Ett av syftena är att bättre utnyttja det arbete som görs vid andra organisationer. Det finns därför en gemensam databas (HTA Database) som fortlöpande uppdateras med alla medlemsorganisationers pågående och avslutade projekt. INAHTA samverkar även med flera internationella aktörer inom hälso- och sjukvårdsområdet för att sprida kunskap om HTA, såsom HTAi, WHO och Guidelines International Network. Inom nätverket sker ett intensivt samarbete för att få information om praxis och metoder i andra ...
Umeå universitets campuspark - med uteplatser i olika nivåer, flytande brygga och böljande kullar runt den centrala dammen - är ett av Sveriges bästa projekt inom landskapsarkitektur. Det anser det internationella nätverket Landscape Architects Network, som under rubriken "Sweden´s got talent" gjort en topp-tio-lista över landets mest lyckade och funktionella designprojekt.. Bra landskapsdesign smälter in i den naturliga miljön och fungerar i rådande klimat, och i det snöiga, kalla och mörka Sverige möter arkitekter till utomhusmiljöer en del speciella utmaningar. För att uppmärksamma projekt som lyckats utöver det vanliga har det internationella nätverket Landscape Architects Network gjort en topplista med tio projekt av högsta kvalitet. Ett av dem är Umeå universitets campuspark, som invigdes 2010.. - Vad roligt att parken uppmärksammas internationellt på det här sättet - den blev verkligen ett jättelyft för hela campus! Parken är väldigt populär bland både ...
I Sverige har vi avvecklat alla krigsflygbaser i Bas 90-systemet förutom två (Hagshult och Jokkmokk). Vi har avvecklat majoriteten av våra i urberget skyddande bergrum för olika ändamål. Vi avvecklade den bättre RBS-90 med mörkerkapacitet och egen radar till förmån för den enklare handriktade RBS-70 då den var enklare att ta med ut i världen på internationella insatser. Vi avvecklade åtta patrullbåtar i ypperligt skick (modifierade 1992) och dessutom mycket kompetenta ubåtsjägare för att de inte längre behövdes? De var ju för små för internationella insatser och vi ju fick ju faktiskt fem nya Visbykorvetter. Den enda kvalificerade ubåtsjaktresurs som fanns kvar, Helikopter 4, avvecklades 2008 utan att någon ersättare finns för att täcka glappet innan 2020 då Hkp 14 kanske levereras. Hur det då står till med vapenpaket så som ubåtsjakttorped vet vi fortfarande inte. Armén står med en antik luftvärnsrobot där grundkonstruktionen utvecklades redan 1952. Ingen ...
Internationell handel utmanas på flera fronter. I dagens politiska läge med tilltagande protektionism, oro över politisk volatilitet samt pågående handelskrig mellan USA och Kina är frihandelns ställning i världen oviss.. I En ny internationell handelsordning? Essäer om frihandelns möjligheter och utmaningar diskuterar Johan Norberg frihandelns principer och en ny våg av motstånd mot globalisering, Johanna Nyman utforskar utvecklingen av EU:s inre marknad, Fredrik Erixon reflekterar över EU:s förhållningssätt till Trumps tullpolitik och Pär Nyrén kartlägger de bakomliggande orsakerna till USA:s och Kinas allt mer konfliktfyllda handelsrelation.. ...
En framgångsfaktor för SVA:s forsknings- och utvecklingsarbete är att den bedrivs på hög internationell nivå och i nära samverkan med både nationella och internationella universitet, forskningsinstitut, organisationer och företag. Detta görs bland annat genom olika former av samarbetsprojekt mellan individuella forskare och forskargrupper men också genom institutsövergripande projekt.. ...
Många av våra kunder verkar både på en lokal och en global marknad. För dem är det en extra trygghet att vi samarbetar internationellt med Russell Bedford International, RBI. De finns representerade i mer än 100 länder.. Samarbetet ger oss tillgång till revisorer och rådgivare i ett stort antal länder, och innebär att vi kan erbjuda samma höga kvalitet och bredd på tjänster oavsett var i världen företagen gör affärer.. ...
Många av våra kunder verkar både på en lokal och en global marknad. För dem är det en extra trygghet att vi samarbetar internationellt med Russell Bedford International, RBI. De finns representerade i mer än 100 länder.. Samarbetet ger oss tillgång till revisorer och rådgivare i ett stort antal länder, och innebär att vi kan erbjuda samma höga kvalitet och bredd på tjänster oavsett var i världen företagen gör affärer.. ...
BUSS Jenny Wilder är aktiv medlem i forskningsmiljön Barn och Unga i Skola och Samhälle vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation vid Mälardalens högskola. BUSS är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som handlar om forskning om barn och unga i skola och samhälle ur olika perspektiv, t ex inkludering, övergångar och delaktighet. BUSS består av seniora forskare och doktorander och BUSS har högreseminarier (5 ggr per år) och doktorandseminarier (6 ggr per år). POET. POET står för Pedagogies of Educational Transitions och är ett internationellt nätverk som samlar bland annat forskare från Australien, Nya Zeeland, Island, Skottland och Sverige. Jenny Wilder och Anne Lillvist är medlemmar i nätverket och deltar i POETs sammankomster, hösten 2014 på Kreta och våren 2015 i Nya Zeeland. Inom nätverket skapas forskarmöten och samproduceras publikationer. SIRG-PIMD inom IASSIDD. Sedan 2005 är Jenny Wilder aktiv medlem i det internationella nätverket SIRG-PIMD i ...
Naturvårdsverket deltar i flera internationella samarbeten kring skydd och skötsel av natur. Du som förvaltare kan också ha nytta av och delta i flera av dessa samarbeten.
PRV har många internationella samarbeten. Syftet är bland annat att ha ett aktivt kunskaps- och erfarenhetsutbyte med samarbetspartners världen över.
Eurostars utlysning 2017 där små och medelstora företag söka finansiering för att utveckla processer, produkter och tjänster i internationella projekt.
ICN är ett informellt nätverk av konkurrensmyndigheter världen över med den gemensamma ambitionen att omhänderta frågor kring tillämpningen av konkurrensreglerna och konkurrenspolicy.. Arbetet inom ICN drivs i projektform där även externa rådgivare, så kallade Non-Governmental Advisors (NGA:s), deltar och bidrar med värdefull kunskap och erfarenhet. ...
Genom att Vision Forum arbetar med sina egna filmproduktioner och utvecklar web-sajter med rörlig bild, får studenterna tillgång till ett internationellt nätverk där en mängd media möts och samexisterar. Vi arbetar aktivt för att dessa produktioner i så stor utsträckning som möjligt skall visas inom ramen för utställningar, performances, workshops, festivaler eller webbaserade events eller plattformar snarare än att stanna i en akademisk kontext. Vision Forums extensiva internationella nätverk har gjort att vi varit framgångsrika med att implementera detta under de sista åren. Nya samarbetsavtal och mer extern finansiering gör att Vision Forum kommer att bli ännu bättre positionerat för att utveckla det tvärmedial arbetet inom de närmaste åren, samt att studenterna kommer att kunna få nya plattformer för att visa sina tvärmedial projekt ...
Alltsedan 1923 har Sverige genom den svenska sektionen deltagit i det internationella arbetet för främjandet av den nutida musiken genom ISCM. Vi vill också vara en aktiv aktör i utvecklingen av det svenska nutida musiklivet genom aktiva samarbeten med andra aktörer; och vi är huvudman för sveriges enda tidskrift för nutida musik - Nutida Musik.. Svenska sektionen har drygt 200 enskilda medlemmar. Det internationella nätverket omfattar nu 52 sektioner i 48 länder över hela världen.. Sverige har alltid haft en stark position inom ISCM. Sedan år 2001 har vi dessutom två sektioner. Vid sidan av den nationella sektionen finns nu också Visby Internationella Tonsättarcentrum. De två sektionerna samarbetar för att främja svensk nutida musik, dess tonkonstnärer och för att öka intresset för Sverige som aktör i det internationella musiklivet.. Varje år arrangeras World New Music Days i något av medlemsländerna; en kombinerad festival och världskongress - alltjämt en av det ...
Välkommen till en förmiddag fylld av konkreta tips för företagare med tillväxtambitioner. Aldrig förr har det varit så lätt att exportera som nu. Regeringen uppmuntrar småföretagarna i Sverige att exportera mera, medan många småföretag ser det som en risk. Men många gånger är risken större att enbart stanna på hemmamarknaden. Dessutom kan man generellt även få positiva effekter på sin hemmamarknad av att växa internationellt.. Projektet Southern Sweden International vill tillsammans med Almi, EEN, EKN och Business Sweden välkomna er till en inspirerande workshop med Michael Engström på Netport Science Park där du och ditt företag får ta del av alla möjligheter kring internationalisering och ökad exponering genom exempelvis finansiering, rådgivning och bankgarantier.. Läs mer här. Anmälan görs senast den 27 november ...