Uppslagsordet "IPRED" leder hit. För andra betydelser, se IPRED (olika betydelser). Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, även känd som civilrättsliga sanktionsdirektivet, (på engelska Intellectual Property Rights Enforcement Directive därav den vanliga förkortningen IPRED av direktivet) är ett EU-direktiv om immaterialrätt. Direktivet omfattar de åtgärder som är tillgängliga i civila domstolar, men inte brottsliga handlingar. Enligt artikel 3(1) kan medlemsstater få ett misstroendevotum i Europeiska unionens domstol om deras civilrättsliga tillvägagångssätt av intrång i immateriella rättigheter är "onödigt komplicerade, kostsamma, kan medföra oskäliga tidsfrister eller omotiverade dröjsmål". Annars behandlar direktivet regler för talerätt, bevis, interimistiska åtgärder, beslagtaganden och förelägganden, skadestånd samt rättsliga publiceringar. Ipred-lagen, det ...
När immaterialrätt diskuteras i media, eller för den delen i andra sammanhang, ligger ofta fokus på den konflikt som finns mellan förespråkare för immaterialrätt och motståndare till densamma - framför allt när det gäller fildelning över Internet och, något mindre vanligt, när det handlar om patent på läkemedel. Mer sällan diskuteras immaterialrättens själva raison detre;…
Immaterialrätt är det rättsområde som genom lag och prejudikat reglerar rätten till skydd för olika former av immateriell egendom. De flesta rättssystem erkänner skydd för till exempel patent, varumärken, mönster, upphovsrätten till litterära och konstnärliga verk, heraldiska vapen och namn. Upphovsmannen till ett bestämt verk av immateriell art ges i allmänhet under en bestämd tid skydd för kopiering eller annan avbildning. Termen immaterialrätt (tyska Immaterialgüterrecht) lär ha myntats 1907 av Josef Kohler. Diskussioner om rätt till immateriell egendom började i slutet på 1800-talet, då några tilltänkta utställare på Världsutställningen i Wien 1873 vägrade att delta, därför att de var rädda för idéstöld. Diskussionerna ledde fram till Bernkonventionen 1886 angående skydd av litterära och konstnärliga verk. För förvaltningen av konventionen upprättades ett mindre kontor i Bern. 1883 ingicks Pariskonventionen angående skydd av industriell egendom, ...
IMMATERIALRÄTT OCH MARKNADSRÄTT. Våra specialistområden omfattar varumärken, upphovsrätt, design och marknadsrätt samt musikjuridik se särskilt www.musikjuridik.com . Vi upprättar, granska och förhandla olika typer av avtal på immaterialrättens område. Vi biträder i den löpande förvaltningen av rättigheter, hjälper till att utveckla immaterialrättsliga strategier och agerar ombud vid immaterialrättsliga processer rörande avtalstvister, intrångssituationer och otillbörlig konkurrens.. Upphovsrätt. Upphovsrätten tillkommer den som skapat ett verk - upphovsmannen. Syftet med upphovsrätten är att upphovsmannen ska ha en möjlighet att tjäna ett levebröd samtidigt som produktionen går ihop. En upphovsmans enda möjlighet att tjäna pengar på sin skapelse i praktiken är genom att exploatera verket, vilket ofta görs genom avtal med t.ex. förlag, skivbolag eller distributör. Tydliga och rättvisa avtal är en förutsättning för ett lyckat samarbete och för en ...
Patent- och varumärkesadvokater är specialiserade på rådgivning i frågor som rör immateriell äganderätt. De bistår med juridisk rådgivning till klienter inom detta område, särskilt med avseende på registrering av patent, varumärken och mönster samt eventuella rättsliga åtgärder som i samband med detta, men arbetar även med andra delar av immaterialrätten, t.ex. upphovsrättsligt skydd. Till skillnad från mer allmän civil- och straffrätt är den immaterialrättsliga lagstiftningen tillämplig i hela Förenade kungariket. Tvister rörande immateriell äganderätt i Skottland ska vanligtvis prövas av Court of Session, eftersom den domstolen är exklusivt behörig i frågor som rör patent och de flesta andra registrerade immateriella rättigheter (särskilt gemenskapsvarumärken och registrerad gemenskapsformgivning). Den har också ett antal domare som är specialiserade på immaterialrätt, och särskilda handläggningsregler som kan tillämpas i immaterialrättsliga mål. ...
CETA, pågående förhandlingar och omförhandlingar Den 21 september kan delar av frihandelsavtalet med Kanada (CETA) börja tillämpas provisoriskt. Hur skiljer sig ursprungsreglerna i detta avtal mot andra frihandelsavtal? Företag som vill kunna skicka produkter och åberopa avtalet behöver ansöka om ett REX-nummer ifall man inte redan har det. Hur ser utvecklingen ut i andra pågående förhandlingar, blir det REX-nummer även där? Samtidigt pågår omförhandlingar av flera befintliga frihandelsavtal t.ex. med Mexico och Chile samt tullunionsavtalet med Turkiet. Vad innebär detta? EU håller även igång ett antal andra frihandelsavtalsförhandlingar. Vi får en lägesrapport över avtal som är färdigförhandlade men väntar på godkännande, vilka länder man förhandlar med och vilka länder som man planerar att starta förhandlingar med. Även BREXIT och TTIP kommer att kommenteras. Vi avslutar med att diskutera hur ni deltagare idag upplever ursprungsreglerna i nuvarande frihandelsavtal.
Nyheter om Frihandelsavtal från den svenska pressen. Vi samlar nyheter om Frihandelsavtal från över 100 svenska källor. Frihandelsavtal.
misc{1562999, abstract = {Uppsatsen behandlar mjukvarupatentets utveckling från att ha ansetts vara en icke-patenterbar uppfinning till att anses som det viktigaste immaterialrättsliga skyddet för mjukvara. Uppsatsen analyserar patenträttsliga aspekter kring den osäkerhet som rått kring frågan om mjukvarans immaterialrättsliga hemvist. Utveckling av begrepp och praxis i USA, Europa och Sverige jämförs. Dessutom tas alternativa skyddsformer upp. Mjukvarupatentets ekonomiska och samhällsmässiga betydelse behandlas vid sidan av den principiella frågan gällande vilka uppfinningar som skall anses patenterbara. Möjligheten att patentera affärsmetoder har öppnats med hjälp av mjukvara, vilket även uppmärksammas. Sammantaget nås slutsatsen att mjukvara, såväl som affärsmetoder, bör beredas ett patenträttsligt skydd, förutsatt att kravet på teknisk effekt upprätthålls.}, author = {Westling, Carl}, keyword = {Immaterialrätt}, language = {swe}, note = {Student Paper}, title = ...
På vilket sätt relaterar egentligen juridiken och immaterialrätten till innovationer och design? Lyssna till två poddsamtal med några ledande forskare inom immaterialrätt.
Informationssamhället ställer upp nya spelregler för såväl ekonomisk som social utveckling. Det handlar om företeelser som digitalisering, nätverksbaserade kommunikationsformer och virtuella mötesplatser som ger upphov till nya marknadsstrukturer. Dessa är bidragande orsaker till att branscher som media, telekom och IT idag är viktiga tillväxtsektorer.. Musik, film, varumärken, design och datorprogram representerar betydande och ökande tillgångar i dagens företag. Kunskap om de rättsregler som behandlar dessa tillgångar är därför viktigare än någonsin tidigare.. Grundläggande immaterialrätt ger en introduktion till immaterialrätten. I boken behandlas de fyra centrala immaterialrättsliga områdena, upphovsrätt, varumärkesrätt, mönsterrätt och patenträtt samt immaterialrättens sanktionssystem.. I denna fjärde upplaga av boken har författarna strävat efter att så långt möjligt ta hänsyn till den rättsutveckling som skett, samtidigt som de inte har velat ...
Att ha kontroll på sina immateriella tillgångar är nödvändigt för att lyckas på nationell nivå, och en förutsättning för att nå den globala marknaden. Hanteringen av de immateriella tillgångarna är därför en viktig del i framgångsrika företags strategier och affärsmodeller säger Peter Strömbäck, generaldirektör på Patent- och registreringsverket, PRV.. På PRV:s webbplats beskrivs immateriella tillgångar som de tillgångar som inte går att ta på. Det kan till exempel vara patent, varumärke, design, upphovsrätt eller företagshemligheter. Men att tillgångarna inte går att ta på betyder inte att de är mindre värdefulla än de fysiska, tvärtom. Ofta finns ett företags största värde bland de immateriella tillgångarna ...
TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal Annika Widell, Enheten för Handel och tekniska regler Tulldagarna 21 oktober 2014 EU:s frihandelsavtal EU:s förhandlingar om frihandelsavtal Förhandlingar och avtal
Vi arbetar inom immaterialrätt och erbjuder tjänster rörande patent, varumärkesskydd, domännamn och designskydd för företag och uppfinnare över hela världen - Hynell Patenttjänst AB.
En vanlig föreställning är att patent och andra immateriella rättigheter står i kontrast till öppen innovation. Visserligen innebär ett patent att utöver innehavaren får ingen annan
Jacob Arfwedson När Colbert får en idé Fransk immaterialrätt och näringspolitik jämfört med Tyskland och USA UPPFINNARKOLLEGIET December 2013 Förord Franska staten investerar i patent. Så löd rubriken
Genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter...
medlemmarna och tillfälle ges att höra initierade talare inom aktuella frågor.. ICC Sverige representeras i kommissionen för Immaterialrätt och i tillhörande arbetsgrupper ...
På PRV:s bibliotek kan du söka efter litteratur, rättsfall, praxis, lagstiftning, kommentarer och artiklar inom juridik och immaterialrätt.
Vår ambition är att vara engagerade rådgivare till innovationsbolag som vill växa och skapa värden med hjälp av immateriella rättigheter.
Detta är första gången någonsin samlingar om skydd och säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, visar att den Arabiska länder i Mellanöstern och nordafrika uppfyller internationella normer i det rättsliga skyddet för upphovsrätt, patent, varumärken och integrerade kretsar Detta är första gången någonsin samlingar om skydd och säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, visar att den Arabiska länder i Mellanöstern och nordafrika uppfyller internationella normer i det rättsliga skyddet för upphovsrätt, patent. ...
Värdet av immateriella tillgångar såsom kännetecken, varumärken, mönsterrätt och annan upphovsrätt, samt patent och andra immateriella rättigheter är betydande och bidrar i hög utsträckning till ett företags värde. Idéer och produkter kan kopieras lika snabbt som de hinner utvecklas. Att skydda sina immateriella rättigheter har blivit en central del inom området för riskhantering för alla internationella företag. Rödl & Partner erbjuder utförlig juridisk rådgivning för att vara behjälpliga inom detta område:. ...
Vi ber att varje person eller organisation, som önskar att använda en av de ovan nämnda namn, logotyper eller andra immateriella rättigheter i Tristar Europe BV, att kontakta vår Marknadsföring & Kommunikation avdelning. För varje förfrågan kommer vi att överväga om tillstånd beviljas. I händelse av att tillstånd inte beviljas och tredje man använder en immateriell rättighet till Tristar Europe BV kommer vi att uppmana våra rättigheter och de som använder en immateriell kommer att åtalas. Rättegångskostnader kommer att återvinnas från tredje part. Användningen av immateriella rättigheter Tristar Europe BV i kommersiellt syfte är inte tillåtet under några omständigheter utan uttryckligt samtycke från Tristar Europe BV ...
Zacco har varit verksam inom skydd av immaterialrätter sedan 1870 och har sedan november 2015 ett Uppsalakontor på Kungsgatan 16.. På Zacco strävar vi efter att omdefiniera vad immateriella rättigheter kan göra för din verksamhet. Utöver utarbetande av patentansökningar och registreringar av varumärken, erbjuder vi t.ex. omfattande immaterialrättsstrategier och juridisk kompetens som kan stötta alla nivåer i din organisation - från marknadsföring och FoU till försäljning och corporate finance.. Med juridiska konsulttjänster, marknadsanalyser, uppbyggnad av immaterialrättsportföljer och riskhantering hjälper vi våra kunder att förvandla passiva immateriella tillgångar till bestående värden i företaget. Vi har mer än 500 medarbetare, vilket innebär att vi kan sätta ihop bästa möjliga team för våra kunders behov. Resultatet är ett annorlunda företag inom området immaterialrätt. Ett som kombinerar stort kunnande om immaterialrätt med kompetens gällande ...
Oscar Björkman Possne ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Immaterialrätt, marknadsrätt och medierätt och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Han rådger bland annat klienter vid immaterial- och marknadsrättsliga tvister. Oscar arbetar också med transaktionsrelaterad immaterialrätt, licensiering av immateriella tillgångar och marknadsföringssamarbeten. Oscar började på byrån 2008 och är medlem i Sveriges Advokatsamfund.. ...
Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam träder i kraft den 1 augusti 2020. Avtalet öppnar dörrar till Vietnams växande marknad med mer än 95 miljoner konsumenter. "Avtalet erbjuder nya möjligheter för finländska företag i Vietnam", säger minister Skinnari.. Frihandelsavtalet beräknas öka handeln mellan EU och Vietnam, som idag uppgår till 50 miljarder euro per år, med upp till 50 procent under de närmaste åren. Tullarna i handeln mellan parterna avskaffas så gott som helt, antingen omedelbart när avtalet träder i kraft eller senast inom tio år. För närvarande är tullarna för många av Finlands exportvaror höga, rentav 25 procent. "Handelsavtalet är en positiv signal i dessa svåra tider. Den regelbaserade handeln och frihandelsavtalen är viktiga element i ansträngningarna för att främja ekonomins och handelns återhämtning efter krisen som orsakats av coronapandemin", säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.. Avtalet avreglerar också ...
Frihandelsavtal sluts mellan länder i syfte att upprätta ett frihandelsområde där handeln länderna emellan liberaliseras, alltså underlättas. Liberaliseringen består av att bland annat tullar minskas eller avvecklas för varor med ursprung i frihandelsområdet. Förutom tullar omfattar EU:s frihandelsavtal även frågor som icke-tariffära handelshinder, tjänster, investeringar och offentlig upphandling. Dessutom säkerställer avtalen en öppen, stabil och förutsägbar juridisk miljö. De bidrar till att skapa nya affärsmöjligheter och vidareutveckla handel och investeringar med olika länder eller regioner.. ...
Antalet frihandelsavtal i världen har exploderat de senaste åren. Men vad är egentligen ett frihandelsavtal? Varför vill många politiker och företag ha fler frihandelsavtal? Och varför protesterar andra?
Ansvarsfriskrivning/Användarvillkor. Allt innehåll på webbplatsen, som text, bilder, grafik, ljud, animationer och videofilmer, inklusive företagslogotyper och varumärken och layouten på AGAs webbsidor, skyddas av varumärkesrätt, upphovsrätt samt andra lagar som skyddar immateriella rättigheter. Det är förbjudet att distribuera, ändra eller kopiera innehållet på dessa sidor, inklusive utformning eller teknik för utformning.. Inga licensrätter eller andra rättigheter beviljas via webbplatsen för att använda immateriella rättigheter som finns däri, inklusive varumärken och upphovsrätt. Det är inte tillåtet att kopiera, distribuera, reproducera, vidarebefordra eller på annat sätt använda denna skyddade immateriella rättighet utan skriftligt medgivande från AGA; inte heller får övrigt innehåll på webbplatsen kopieras, distribueras, ändras eller göras tillgängligt för tredje man. I synnerhet kräver användning av texter, avsnitt av text eller visuellt material ...
Den 1 februari 2019 började frihandelsavtalet mellan EU och Japan, Economic Partnership Agreement (EPA), att gälla. Det är det största frihandelsavtalet som någonsin förhandlats fram. 635 miljoner människor berörs av detta avtal och Japan är Sveriges fjärde största exportmarknad ...
Sedan Sverige gick med i EU 1995 har vi inga egna frihandelsavtal. Alla frihandelsavtal som gäller för EU gäller också för Sverige. EU har redan idag frihandelsavtal med ett stort antal länder och håller dessutom på att förhandla ytterligare avtal, till exempel med USA.
Frihandelsavtalet mellan EU och Guatemala träder i kraft provisoriskt den 1 december 2013. Guatemala är sist ut att tillämpa frihandelsavtalet mellan EU och Centralamerika vilket innebär att avtalet nu tillämpas provisoriskt i ...
Immateriella rättigheter. Det krävdes stora investeringar för att utveckla denna Webbplats. Webbplatsen och alla delar av innehållet på Webbplatsen (t.ex. varumärken, bilder, texter, videor etc.) skyddas av immateriella rättigheter. Användning, reproduktion eller representation av Webbplatsen (helt eller delvis), på vilket som helst media, för annat syfte, inklusive men inte begränsat till kommersiella syften, måste godkännas.. Vi kan göra innehåll tillgängligt för dig på den här Webbplatsen som du har rätt att ladda ner (hädanefter "Nedladdningsbart innehåll"). Vi beviljar dig, för din personliga och privata användning, och under skyddsperioden för immateriella rättigheter, enligt definitionen i svenska och utländska lagar och internationella fördrag, en icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda det Nedladdningsbara innehållet gratis. All reproduktion, representation, modifiering eller spridning av Webbplatsen är förbjuden. Genom att ladda ner eller ...
Oavsett varifrån i världen vi kommer och hur gamla vi är finns det mycket som vi delar i form av hantverk, ritualer, traditioner, danser, sånger och berättelser. Det kan röra sig om hur vi tar vara på naturens resurser, firar våra högtider, umgås med varandra, den musik vi spelar, ja, allt det som kan föra människor samman och som kan kallas för det immateriella kulturarvet. Sverige undertecknade år 2011 Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Sedan dess har Institutet för språk och folkminnen arbetat med att utveckla konventionsarbetet i Sverige och påbörjat en nationell förteckning över immateriella kulturarv ...
Sandart & Partners har under mer än ett halvt sekel framgångsrikt biträtt klienter i immaterialrättsliga frågor. Vi arbetar inom alla immaterialrättsliga områden.
Det är meningen att svenska riksdagen ska rösta om frihandelsavtalet CETA till hösten 2017. När man lyssnar på personer såsom Stefan Löfven, Ann Linde, Cecilia Malmström, Mikael Damberg etc. så menar de att frihandelsavtalet CETA helt enkelt är underbart. De menar CETA ska öka tillväxten i Sverige, mer jobb kommer att skapas tack vare frihandelsavtalet CETA, "handelshinder" som stoppar ekonomin kommer att tas bort, CETA är bra för våra ungdomar, avtalet kommer att öka exporten, CETA är bra för svenska företag och deras anställda, man ser ökade möjligheter för miljö- djurskydd, osv. Ska man lite på dessa personer? jag vet att jag inte gör det; det är bara att titta på liknande frihandelsavtal och se vad dessa har åstadkommit. När CETA skulle gå på remiss här i Sverige så blev det tydligen en remiss i turbo-fart. Det var Kommerskollegium som fick i uppdrag av regeringen att skicka ut CETA på remiss. Några som har fått frihandelsavtalet CETA på remiss är ...
När: 24 september 2019. Tid: kl. 08.30 - 10.00 (frukost serveras fr. kl. 08.00). Var: Näringslivets Hus, Storgatan 19, lokal Gotland plan 7. Välkommen till en fullmatad morgon där Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening och Patent- och registreringsverket bjuder in till frukost med fokus på immateriella tillgångar i internationella avtal och export till Kina.. Immaterialrätt och hantering av immateriella tillgångar utgör centrala frågor i utrikeshandeln. Men hur lyckas man med sina immateriella tillgångar i en exportkontext?. På agendan: ...
De industriella rättigheterna hör utöver upphovsrättigheterna till de immateriella rättigheterna (intellectual property rights). De industriella rättigheterna är ensamrättigheter som ofta registerförs. Med hjälp av dem kan aktören skydda sina investeringar i produktutvecklingen, varumärket eller formgivningen.. Ensamrätten ger sin innehavare rätt att hindra andra från att utnyttja ett märke, en uppfinning eller formgivning som skyddats. Innehavaren av ensamrätten kan också bevilja licenser för användning av sina immateriella tillgångar mot ersättning. De viktigaste industriella rättigheterna är patent, nyttighetsmodell, varumärke och mönsterrätt.. Arbets- och näringsministeriet ansvarar för lagstiftningen om industriella rättigheter och deltar i arbetet för industriella rättigheter i EU och internationellt. För handläggningen av ansökningar och de nationella registren över industriella rättigheter svarar Patent- och registerstyrelsen.. Ytterligare ...
När det gäller avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Trips) reglerar detta investerares immateriella tillgångar.. Idag finns inga multilaterala regler för investeringar inom tillverkningsindustrin motsvarande dem som finns för tjänstesektorer. WTO:s ministerkonferens i Singapore beslutade 1996 att en arbetsgrupp skulle etableras för att studera förhållandet mellan handel och investeringar, inklusive hur åtaganden för investeringar skulle kunna se ut. Konsensus om att inleda förhandlingar kunde dock inte nås och frågan avfördes från Doha-agendan genom beslut 1 augusti 2004.. I december 2014 fanns det 3 268 internationella investeringsskyddsavtal, varav 2 923 så kallade Bits (Bilateral Investment Treaties). Dessa tar främst sikte på att skydda utländska investeringar. Detta sker exempelvis genom att garantera investeringar rättvis och skälig behandling och viss ersättningsnivå för ...
Regeringen, Vinnova och PRV satsar stort på att öka kunskapen om att nyttja immaterialrätten. Detta är välkommet. Här några uppslag till studier, som kan lägga grunden för policyutvecklingen.. På byråkratsvenska innebär uppdraget bland annat att Det har blivit mer betydelsefullt att i företagens affärsstrategier liksom akademiska forsknings- och utvecklingsstrategier ha en överblick och kontroll över sina immateriella tillgångar, liksom de olika alternativ, som finns för att hantera dessa. Immaterialrätten måste i högre utsträckning bli ett tydligt verktyg att skapa värde. Detta är avgörande för svenska aktörers möjlighet att konkurrera och göra affärer på en global marknad.. Vinnova har nu uppmanat forskare att komma in med ansökningar om nya studier för att nå de uppställda målen.. Här lite länkar för den intresserade:. Regeringsuppdraget Uppdrag att genomföra insatser för kunskapsutveckling och förbättrat offentligt stöd för hantering av ...
Oavsett varifrån i världen vi kommer och hur gamla vi är finns det mycket som vi delar i form av hantverk, ritualer, traditioner, danser, sånger och berättelser. Kanske är det inte så mycket vad vi gör utan just hur vi gör det som skiftar utifrån den tid vi lever i och den plats vi bor på. Efter hand har nya sätt att tillverka saker, bruka jorden och laga den mat vi äter vuxit fram, ofta som ett resultat av möten mellan människor. Det kan röra sig om hur vi tar vara på naturens resurser, firar våra högtider, umgås med varandra, den musik vi spelar, ja, allt det som kan föra människor samman och som kan kallas för det immateriella kulturarvet. Immateriella kulturarv kan dra gränser och leda till utanförskap, men också skapa känslor av gemenskap, lust, skapande och kreativitet som berikar våra liv. De kan sammanföra människor från olika delar av världen, ge alternativa sätt att lära känna varandra och mötas. Genom att bygga upp kontakter mellan människor över ...
I Sverige hör vi nästan aldrig några etablerade och kvalificerade professorer eller forskare analysera intellektuell egendom eller kritisera diskursen runt denna. Rasmus Fleischer framstår alltmer som en ledande kritisk svensk röst i ämnet där hans Copyriot givetvis är obligatorisk läsning för alla som vill ha andra perspektiv på frågorna än upphovsrättsindustrins eget. Som bekant (?) står han bakom den upphovrättsskritiska antologin CopyMe - Samlade texter från Piratbyrån, som jag rekommenderar. Den finns att köpa för bara 55 spänn direkt av förlaget Roh-Nin. Jag skall återkomma till boken i en senare postning. Den del av min persona som är forskarutbildad ekonom konstaterar att det samhällsekonomiska perspektivet i stort sett saknas i CopyMe även om där finns många andra nyttiga insikter. Det finns en del välkända tankar i nationalekonomi som lätt appliceras på området immaterialrätt (dvs. det område inom juridiken som reglerar hur vi har rätt - eller inte rätt -
Nicklas Lundblad har skrivit en mycket intressant debattartikel om immaterialrätten på SvD under strecket (här). Han menar att immaterialrätten kan svälla till något mycket större än att hindra spridning av musik och filmer - den kan växa till ett monster som gör att stora företag patenterar både kunskap och gener och att hela världen därmed…
5. Viktig information: Marabou Skapa din egen smaktävling mellan den 1 januari 2020 till den 28 februari 2020 är nu stängd för fler bidrag och arrangören arbetar med att utse vinnarna i tävlingen. Marabou Skapa din egen smakkampanj från den 29 februari 2020 till 31 oktober 2020 är enbart en möjlighet för deltagarna att skicka in sina förslag på inspiriation till Marabou för framtida produkter.. Arrangören kommer använda förslagen från kampanjen för inspiration för framtida produkter men det finns inga garantier att en produkt skapas exakt enligt beskrivningen i ditt förslag. 6. Immateriella rättigheter: Alla deltagare: Genom att delta i denna tävling överför alla deltagare alla immateriella rättigheter, och accepterar att avstå från övriga rättigheter i samband med upphovsrätt, för deras inskickade skapelse (inklusive namnet på chokladkakan och dess design, kombinationen av de valda ingredienserna och inspirationen till chokladkakan) till förmån för ...
På vilken pajkastningsnivå har Sociademokraterna tänkt att årets valrörelse ska vara? SSU har idag sjunkit så lågt att de ansökt om att få varumärkesskydda ordet alliansen. Sedan har de tänkt att sälja tillbaka rätten att använda ordet till alliansen. Så löjligt och så okunnigt, möjligtvis kan man tolka det som att SSU vill ha en ännu mer skyddande immaterialrätt.. SSU kommer inte att få något varumärkesskydd på ordet alliansen, men det är intressant att de tycker att de borde få det. Det ligger också i linje med vad Socialdemokraternas talesperson i upphovsrättsliga frågor, Eva-Lena Jansson, sa i en kammardebatt. Hon tyckte att det var ett varumärkesintrång att moderaterna kallade sig för det nya arbetarpartiet eftersom Socialdemokraterna faktiskt, enligt henne, är det riktiga arbetarpartiet… De tycker alltså att det ska gå att hindra andra från att använda ett visst ord. Aftonbladet lyckas dessutom att röra till det ännu mer med sin rubrik: "SSU tar ...
Med vårt strategiska förhållningssätt hjälper vi våra kunder att ge affärsidéer de bästa förutsättningarna att bli framgångsrika. Vi upprättar avtal för kommersialisering och skydd av immateriella rättigheter och know-how.. Uppdrag inom marknadsrätt kräver inblick i regler som är unika för att få sälja och marknadsföra specifika produkter och tjänster. Vårt specialistteam har djup kunskap om både generella och branschspecifika regelverk, till exempel inom livsmedel, läkemedel, tobak, bank och försäkring.. Vi har spetskompetens inom outsourcing, systemupphandling och utvecklingsavtal på IT-området.. ...
USA:s president Donald Trump har undertecknat en exekutiv order om att lämna det transatlantiska handelsavtalet TPP som omfattar ett dussintal länder kring Stilla havet. Trump kritiserade handelsavtalet i hårda ordalag redan under valkampanjen.. - Vi har diskuterat det här länge. Det vi nu har gjort är bra för den amerikanska arbetaren, sade Trump då han undertecknade ordern i Vita huset på måndagen, rapporterara BBC.. Trump gör därmed verklighet av sitt löfte om att föra en mer protektionistisk linje och skrota frihandelsavtal. Han anser att frihandelsavtalen hotar amerikanska arbetsplatser.. TPP-avtalet undertecknades av tolv länder i Stillahavsregionen i fjol , men har ännu inte omsatts i praktiken. Japans premiärminister Shinzo Abe har tidigare sagt att TPP-avtalet är meningslöst utan USA. Källa:FNB. ...
När Colombia skrev frihandelsavtal med bland annat USA och EU utlovades mer handel, fler jobb och mindre fattigdom. Men de colombianska bönderna ser en annan verklighet. I den här filmen får du en introduktion till ämnet. I slutet av filmen kan du klicka dig vidare och se fler filmer. Se till att annoteringar är på…
Varje år, den 26 april, uppmärksammas World Intellectual Property Day (WIPD) världen över. Det är FN-organet för immaterialrätt (WIPO) som står bakom dagen. Dagen är ett tillfälle att sätta fokus på frågor om vilken roll immaterialrätten spelar för innovation. PRV lyfter i ett seminarium frågor om företagande och vilken roll immaterialrätten spelar för innovation. Seminariet…
Vi erbjuder kvalificerad rådgivning och biträde inom affärsjuridik och särskilt rörande immaterialrätt, tvister, bolagsrätt, obestånd och miljörätt.
Libertarianismens ursprungliga antagande borde ha varit att IP är ogiltigt - inte tvärtom. Trots allt har vi libertarianer redan insett att intellektuella rättigheter, såsom rätten till ett rykte som skyddas av lagar mot förtal och ärekränkning, är ogiltiga. Varför skulle vi då förutsätta att andra lagar som skyddar abstrakta intellektuella rättighter är giltiga - speciellt artificiella rättigheter som endast är ett resultat av lagstiftning, dvs. påbud från den kriminella statens avdelning för påhittade lagar?