Inkomster av immateriella rättigheter är inkomster av patent, upphovsrätt, mönsterskydd och andra därmed jämförbara rättigheter. Dylika inkomster erhåller till exempel uppfinnare, kompositörer, författare och konstnärer. Till den del som inkomsten baserar sig på den skattskyldiges egen verksamhet är den förvärvsinkomst. Om ursprunglig ägare till en immateriell rättighet eller framställare själv överlåter en immateriell rättighet, är både bruksavgiften (t.ex. royalty eller hyra) och äganderättens överlåtelsepris förvärvsinkomst.. Har den skattskyldige förvärvat rättigheten genom arv eller testamente, är inkomsten som grundar sig på denkapitalinkomst (52 § ISL). Inkomst av en immateriell rättighet utgör kapitalinkomst också då den skattskyldige har köpt eller annars förvärvat den immateriella rättigheten mot vederlag. Om den skattskyldige däremot har erhållit den immateriella rättigheten såsom gåva, utgör bruksavgift eller överlåtelsepris av den ...
Vill du veta varför immateriella rättigheter är viktiga för företagen och hur EU säkerställer en hög skyddsnivå för EU-företagens immateriella rättigheter? I detta avsnitt förklaras dessa ämnen och behandlas även andra frågor som rör immateriella rättigheter, t.ex. politiken för immateriella rättigheter gentemot utvecklingsländer, tekniköverföring och tillgång till läkemedel.
Uppslagsordet IPRED leder hit. För andra betydelser, se IPRED (olika betydelser). Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, även känd som civilrättsliga sanktionsdirektivet, (på engelska Intellectual Property Rights Enforcement Directive därav den vanliga förkortningen IPRED av direktivet) är ett EU-direktiv om immaterialrätt. Direktivet omfattar de åtgärder som är tillgängliga i civila domstolar, men inte brottsliga handlingar. Enligt artikel 3(1) kan medlemsstater få ett misstroendevotum i Europeiska unionens domstol om deras civilrättsliga tillvägagångssätt av intrång i immateriella rättigheter är onödigt komplicerade, kostsamma, kan medföra oskäliga tidsfrister eller omotiverade dröjsmål. Annars behandlar direktivet regler för talerätt, bevis, interimistiska åtgärder, beslagtaganden och förelägganden, skadestånd samt rättsliga publiceringar. Ipred-lagen, det ...
Den 6 juni publicerade OECD sitt diskussionsutkast till ett reviderat kapitel VI i OECD Transfer Pricing Guidelines rörande internprissättning av immateriella tillgångar. Utkastet innehåller vägledning inom fyra huvudsakliga områden och därtill ett stort antal exempel för att vidare illustrera de principer som föreslås.. Nuvarande riktlinjer avseende internprissättning av immateriella tillgångar lades till OECD Guidelines redan under 1996. Sedan dess har såväl skattemyndigheter som skattskyldiga skaffat sig stor erfarenhet inom internprissättningsfrågor, vilket har lett till komplexa frågeställningar, inte minst avseende prissättningen av immateriella tillgångar. Under 2010 sjösatte OECD ett projekt i syfte att revidera riktlinjerna avseende immateriella tillgångar.. Utkastet som nu publicerats innehåller vägledning inom fyra huvudsakliga områden:. - identifikation av immateriella tillgångar;. - identifikation av vem som är berättigad till avkastning på immateriella ...
I rapporten analyserar vi om EU:s frihandelsavtal används i verkligheten. Det är viktigt eftersom EU är en av de mest aktiva förhandlarna av frihandelsavtal på global nivå och att företagen i EU har förmånliga handelsmöjligheter - bland annat i form av sänkta tullar - tack vare frihandelsavtalen, säger Jonas Kasteng vid Kommerskollegium.. - Samtidigt berättar många företag att de har svårt att utnyttja förmånerna i frihandelsavtalen, vilket ofta handlar om att reglerna för att bevisa produkters ursprung - som krävs för sänkta tullar - är komplicerade, säger Stefano Inama vid Unctad.. Vilka är de viktigaste slutsatserna i rapporten?. - Vi kan se att EU:s frihandelsavtal faktiskt används i hög grad. EU:s exportörer använder avtalen för 67 procent av sin export till länder där frihandelsavtal finns. Samtidigt kan vi notera att EU:s importörer använder avtalen i ännu större utsträckning. I 90 procent av fallen där tullnedsättningar kan utnyttjas vid import så ...
När immaterialrätt diskuteras i media, eller för den delen i andra sammanhang, ligger ofta fokus på den konflikt som finns mellan förespråkare för immaterialrätt och motståndare till densamma - framför allt när det gäller fildelning över Internet och, något mindre vanligt, när det handlar om patent på läkemedel. Mer sällan diskuteras immaterialrättens själva raison detre;…
Immaterialrätt är det rättsområde som genom lag och prejudikat reglerar rätten till skydd för olika former av immateriell egendom. De flesta rättssystem erkänner skydd för till exempel patent, varumärken, mönster, upphovsrätten till litterära och konstnärliga verk, heraldiska vapen och namn. Upphovsmannen till ett bestämt verk av immateriell art ges i allmänhet under en bestämd tid skydd för kopiering eller annan avbildning. Termen immaterialrätt (tyska Immaterialgüterrecht) lär ha myntats 1907 av Josef Kohler. Diskussioner om rätt till immateriell egendom började i slutet på 1800-talet, då några tilltänkta utställare på Världsutställningen i Wien 1873 vägrade att delta, därför att de var rädda för idéstöld. Diskussionerna ledde fram till Bernkonventionen 1886 angående skydd av litterära och konstnärliga verk. För förvaltningen av konventionen upprättades ett mindre kontor i Bern. 1883 ingicks Pariskonventionen angående skydd av industriell egendom, ...
IMMATERIALRÄTT OCH MARKNADSRÄTT. Våra specialistområden omfattar varumärken, upphovsrätt, design och marknadsrätt samt musikjuridik se särskilt www.musikjuridik.com . Vi upprättar, granska och förhandla olika typer av avtal på immaterialrättens område. Vi biträder i den löpande förvaltningen av rättigheter, hjälper till att utveckla immaterialrättsliga strategier och agerar ombud vid immaterialrättsliga processer rörande avtalstvister, intrångssituationer och otillbörlig konkurrens.. Upphovsrätt. Upphovsrätten tillkommer den som skapat ett verk - upphovsmannen. Syftet med upphovsrätten är att upphovsmannen ska ha en möjlighet att tjäna ett levebröd samtidigt som produktionen går ihop. En upphovsmans enda möjlighet att tjäna pengar på sin skapelse i praktiken är genom att exploatera verket, vilket ofta görs genom avtal med t.ex. förlag, skivbolag eller distributör. Tydliga och rättvisa avtal är en förutsättning för ett lyckat samarbete och för en ...
Patent- och varumärkesadvokater är specialiserade på rådgivning i frågor som rör immateriell äganderätt. De bistår med juridisk rådgivning till klienter inom detta område, särskilt med avseende på registrering av patent, varumärken och mönster samt eventuella rättsliga åtgärder som i samband med detta, men arbetar även med andra delar av immaterialrätten, t.ex. upphovsrättsligt skydd. Till skillnad från mer allmän civil- och straffrätt är den immaterialrättsliga lagstiftningen tillämplig i hela Förenade kungariket. Tvister rörande immateriell äganderätt i Skottland ska vanligtvis prövas av Court of Session, eftersom den domstolen är exklusivt behörig i frågor som rör patent och de flesta andra registrerade immateriella rättigheter (särskilt gemenskapsvarumärken och registrerad gemenskapsformgivning). Den har också ett antal domare som är specialiserade på immaterialrätt, och särskilda handläggningsregler som kan tillämpas i immaterialrättsliga mål. ...
CETA, pågående förhandlingar och omförhandlingar Den 21 september kan delar av frihandelsavtalet med Kanada (CETA) börja tillämpas provisoriskt. Hur skiljer sig ursprungsreglerna i detta avtal mot andra frihandelsavtal? Företag som vill kunna skicka produkter och åberopa avtalet behöver ansöka om ett REX-nummer ifall man inte redan har det. Hur ser utvecklingen ut i andra pågående förhandlingar, blir det REX-nummer även där? Samtidigt pågår omförhandlingar av flera befintliga frihandelsavtal t.ex. med Mexico och Chile samt tullunionsavtalet med Turkiet. Vad innebär detta? EU håller även igång ett antal andra frihandelsavtalsförhandlingar. Vi får en lägesrapport över avtal som är färdigförhandlade men väntar på godkännande, vilka länder man förhandlar med och vilka länder som man planerar att starta förhandlingar med. Även BREXIT och TTIP kommer att kommenteras. Vi avslutar med att diskutera hur ni deltagare idag upplever ursprungsreglerna i nuvarande frihandelsavtal.
CETA, pågående förhandlingar och omförhandlingar Den 21 september kan delar av frihandelsavtalet med Kanada (CETA) börja tillämpas provisoriskt. Hur skiljer sig ursprungsreglerna i detta avtal mot andra frihandelsavtal? Företag som vill kunna skicka produkter och åberopa avtalet behöver ansöka om ett REX-nummer ifall man inte redan har det. Hur ser utvecklingen ut i andra pågående förhandlingar, blir det REX-nummer även där? Samtidigt pågår omförhandlingar av flera befintliga frihandelsavtal t.ex. med Mexico och Chile samt tullunionsavtalet med Turkiet. Vad innebär detta? EU håller även igång ett antal andra frihandelsavtalsförhandlingar. Vi får en lägesrapport över avtal som är färdigförhandlade men väntar på godkännande, vilka länder man förhandlar med och vilka länder som man planerar att starta förhandlingar med. Även BREXIT och TTIP kommer att kommenteras. Vi avslutar med att diskutera hur ni deltagare idag upplever ursprungsreglerna i nuvarande frihandelsavtal.
Nyheter om Frihandelsavtal från den svenska pressen. Vi samlar nyheter om Frihandelsavtal från över 100 svenska källor. Frihandelsavtal.
misc{1562999, abstract = {Uppsatsen behandlar mjukvarupatentets utveckling från att ha ansetts vara en icke-patenterbar uppfinning till att anses som det viktigaste immaterialrättsliga skyddet för mjukvara. Uppsatsen analyserar patenträttsliga aspekter kring den osäkerhet som rått kring frågan om mjukvarans immaterialrättsliga hemvist. Utveckling av begrepp och praxis i USA, Europa och Sverige jämförs. Dessutom tas alternativa skyddsformer upp. Mjukvarupatentets ekonomiska och samhällsmässiga betydelse behandlas vid sidan av den principiella frågan gällande vilka uppfinningar som skall anses patenterbara. Möjligheten att patentera affärsmetoder har öppnats med hjälp av mjukvara, vilket även uppmärksammas. Sammantaget nås slutsatsen att mjukvara, såväl som affärsmetoder, bör beredas ett patenträttsligt skydd, förutsatt att kravet på teknisk effekt upprätthålls.}, author = {Westling, Carl}, keyword = {Immaterialrätt}, language = {swe}, note = {Student Paper}, title = ...
På vilket sätt relaterar egentligen juridiken och immaterialrätten till innovationer och design? Lyssna till två poddsamtal med några ledande forskare inom immaterialrätt.
Informationssamhället ställer upp nya spelregler för såväl ekonomisk som social utveckling. Det handlar om företeelser som digitalisering, nätverksbaserade kommunikationsformer och virtuella mötesplatser som ger upphov till nya marknadsstrukturer. Dessa är bidragande orsaker till att branscher som media, telekom och IT idag är viktiga tillväxtsektorer.. Musik, film, varumärken, design och datorprogram representerar betydande och ökande tillgångar i dagens företag. Kunskap om de rättsregler som behandlar dessa tillgångar är därför viktigare än någonsin tidigare.. Grundläggande immaterialrätt ger en introduktion till immaterialrätten. I boken behandlas de fyra centrala immaterialrättsliga områdena, upphovsrätt, varumärkesrätt, mönsterrätt och patenträtt samt immaterialrättens sanktionssystem.. I denna fjärde upplaga av boken har författarna strävat efter att så långt möjligt ta hänsyn till den rättsutveckling som skett, samtidigt som de inte har velat ...
Digitalisering och tjänstefiering skapar ökade möjligheter till samarbeten. Samarbetena kräver ofta komplexa överväganden om vad som ska gälla för den information och de immateriella rättigheter som parterna tar med in i samarbetet och som skapas under samarbetet.. MAQS immaterialrättsgrupp arbetar löpande inom hela det immaterialrättsliga området och består av experter inom patent, varumärken, mönster, upphovsrätt och marknadsrätt. Gruppen följer hela tiden den snabba utveckling som sker inom olika områden och arbetar nära MAQS kunder så att rådgivningen blir anpassad till företagen, deras verksamhet och den strategi som passar företaget och dess immateriella rättigheter.. ...
Att ha kontroll på sina immateriella tillgångar är nödvändigt för att lyckas på nationell nivå, och en förutsättning för att nå den globala marknaden. Hanteringen av de immateriella tillgångarna är därför en viktig del i framgångsrika företags strategier och affärsmodeller säger Peter Strömbäck, generaldirektör på Patent- och registreringsverket, PRV.. På PRV:s webbplats beskrivs immateriella tillgångar som de tillgångar som inte går att ta på. Det kan till exempel vara patent, varumärke, design, upphovsrätt eller företagshemligheter. Men att tillgångarna inte går att ta på betyder inte att de är mindre värdefulla än de fysiska, tvärtom. Ofta finns ett företags största värde bland de immateriella tillgångarna ...
Det finns fyra olika immaterialrätter: patent, upphovsrätt, design- och varumärkesskydd. Tre av dem kan du ansöka om att skydda och en har du automatiskt. Här förklarar vi skillnaderna mellan dem.
Debatten om TTIP är lika polariserad som den har varit i Colombia. På ena sidan finns det förhandlare, regeringar och myndigheter som beskriver frihandelsavtal som en möjlighet för tillväxt men det finns inte mycket fakta eller prognoser för att beskriva den tänkta tillväxten för industrin eller enskilda EU-medborgare. På andra sidan finns det jordbruksorganisationer och aktivister som påpekar riskerna för den lokala produktionen och för ländernas/EU:s suveränitet. Riskerna baseras på erfarenheter från andra frihandelsavtal eller andra länder. Frihandelsavtalet har påverkat Colombias jordbruk negativt, helt emot colombianska regeringens egna prognoser och förväntningar. Under de första 9 månader av frihandelsavtal ökade USA sin export till Colombia medan Colombia minskade sin export till USA. ...
På gårdagens DN-debatt tog Magnus Wiberg upp en grundläggande fråga i fildelningsdebatten: Behövs verkligen upphovsrätten? Det var bra gjort. Det är helt riktigt - vilket också noterades av Per Krusell och John Hassler på Ekonomistas i höstas - att denna grundläggande fråga ofta lyser med sin frånvaro i debatten. I den mån ekonomer inte bidragit med detta perspektiv så beror det inte på att frågan inte skulle figurera i den ekonomiska forskningen. Tvärtom kan man säga att synen på intellektuella äganderätter utgör en vattendelare mellan de två grundansatserna inom modern så kallad endogen tillväxtteori.. Å ena sidan finns det de som tar fasta på att idéer, precis som Magnus skriver, har de fantastiska egenskaperna att när de väl har tagits fram kan användas av hur många personer som helst samtidigt och dessutom att duplicerandet av dem kostar väldigt lite. Dessa egenskaper är nyckeln till att en idébaserad ekonomi kan växa utan att stöta på avtagande ...
TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal Annika Widell, Enheten för Handel och tekniska regler Tulldagarna 21 oktober 2014 EU:s frihandelsavtal EU:s förhandlingar om frihandelsavtal Förhandlingar och avtal
Vi arbetar inom immaterialrätt och erbjuder tjänster rörande patent, varumärkesskydd, domännamn och designskydd för företag och uppfinnare över hela världen - Hynell Patenttjänst AB.
En vanlig föreställning är att patent och andra immateriella rättigheter står i kontrast till öppen innovation. Visserligen innebär ett patent att utöver innehavaren får ingen annan
Varumärkesansökan. Den 12 april 2021 rapporterade Ekonomiekot att rekordmånga företag ansöker om att registrera sina varumärken. Patent- och registreringsverket (PRV) fick in nära 1 000 anmälningar i mars, det högsta antalet varumärkesansökningar på 10 år. Många nya företag har registrerats under pandemin och som en möjlig följd av detta har även antalet varumärkesansökningar ökat.. Även förnyelserna har ökat. Under pandemin har företag haft mer tid och möjlighet att hålla koll på sina immateriella rättigheter, vilket även vi på Varumärkesombudet har märkt av. Detta har lett till att fler förnyelser av redan registrerade varumärken har genomförts.. Ökad kunskap om immateriella rättigheter. I och med den ständigt växande marknaden får fler och fler företagare ökad kunskap om vikten av att skydda sina immateriella rättigheter. Vill du veta mer om hur ni kan säkra era immateriella rättigheter, tveka inte att höra av er!. Behöver du hjälp med ditt ...
Jacob Arfwedson När Colbert får en idé Fransk immaterialrätt och näringspolitik jämfört med Tyskland och USA UPPFINNARKOLLEGIET December 2013 Förord Franska staten investerar i patent. Så löd rubriken
The bottom line Alla materiella och immateriella rättigheter som de kan förstås genom inhemska och internationella regelverk och lagstiftningar tillhör upphovsmannen Claes Janssen, legitimerad psykolog, forskare, författare och Docent i pedagogik vid Stockholms Universitet. Certifierade användare Rättighet att använda varumärkena […]
Genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter...
medlemmarna och tillfälle ges att höra initierade talare inom aktuella frågor.. ICC Sverige representeras i kommissionen för Immaterialrätt och i tillhörande arbetsgrupper ...
På PRV:s bibliotek kan du söka efter litteratur, rättsfall, praxis, lagstiftning, kommentarer och artiklar inom juridik och immaterialrätt.
Vår ambition är att vara engagerade rådgivare till innovationsbolag som vill växa och skapa värden med hjälp av immateriella rättigheter.
Detta är första gången någonsin samlingar om skydd och säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, visar att den Arabiska länder i Mellanöstern och nordafrika uppfyller internationella normer i det rättsliga skyddet för upphovsrätt, patent, varumärken och integrerade kretsar Detta är första gången någonsin samlingar om skydd och säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, visar att den Arabiska länder i Mellanöstern och nordafrika uppfyller internationella normer i det rättsliga skyddet för upphovsrätt, patent. ...
Värdet av immateriella tillgångar såsom kännetecken, varumärken, mönsterrätt och annan upphovsrätt, samt patent och andra immateriella rättigheter är betydande och bidrar i hög utsträckning till ett företags värde. Idéer och produkter kan kopieras lika snabbt som de hinner utvecklas. Att skydda sina immateriella rättigheter har blivit en central del inom området för riskhantering för alla internationella företag. Rödl & Partner erbjuder utförlig juridisk rådgivning för att vara behjälpliga inom detta område:. ...
Vi ber att varje person eller organisation, som önskar att använda en av de ovan nämnda namn, logotyper eller andra immateriella rättigheter i Tristar Europe BV, att kontakta vår Marknadsföring & Kommunikation avdelning. För varje förfrågan kommer vi att överväga om tillstånd beviljas. I händelse av att tillstånd inte beviljas och tredje man använder en immateriell rättighet till Tristar Europe BV kommer vi att uppmana våra rättigheter och de som använder en immateriell kommer att åtalas. Rättegångskostnader kommer att återvinnas från tredje part. Användningen av immateriella rättigheter Tristar Europe BV i kommersiellt syfte är inte tillåtet under några omständigheter utan uttryckligt samtycke från Tristar Europe BV ...
Zacco har varit verksam inom skydd av immaterialrätter sedan 1870 och har sedan november 2015 ett Uppsalakontor på Kungsgatan 16.. På Zacco strävar vi efter att omdefiniera vad immateriella rättigheter kan göra för din verksamhet. Utöver utarbetande av patentansökningar och registreringar av varumärken, erbjuder vi t.ex. omfattande immaterialrättsstrategier och juridisk kompetens som kan stötta alla nivåer i din organisation - från marknadsföring och FoU till försäljning och corporate finance.. Med juridiska konsulttjänster, marknadsanalyser, uppbyggnad av immaterialrättsportföljer och riskhantering hjälper vi våra kunder att förvandla passiva immateriella tillgångar till bestående värden i företaget. Vi har mer än 500 medarbetare, vilket innebär att vi kan sätta ihop bästa möjliga team för våra kunders behov. Resultatet är ett annorlunda företag inom området immaterialrätt. Ett som kombinerar stort kunnande om immaterialrätt med kompetens gällande ...
Oscar Björkman Possne ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Immaterialrätt, marknadsrätt och medierätt och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Han rådger bland annat klienter vid immaterial- och marknadsrättsliga tvister. Oscar arbetar också med transaktionsrelaterad immaterialrätt, licensiering av immateriella tillgångar och marknadsföringssamarbeten. Oscar började på byrån 2008 och är medlem i Sveriges Advokatsamfund.. ...
Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam träder i kraft den 1 augusti 2020. Avtalet öppnar dörrar till Vietnams växande marknad med mer än 95 miljoner konsumenter. Avtalet erbjuder nya möjligheter för finländska företag i Vietnam, säger minister Skinnari.. Frihandelsavtalet beräknas öka handeln mellan EU och Vietnam, som idag uppgår till 50 miljarder euro per år, med upp till 50 procent under de närmaste åren. Tullarna i handeln mellan parterna avskaffas så gott som helt, antingen omedelbart när avtalet träder i kraft eller senast inom tio år. För närvarande är tullarna för många av Finlands exportvaror höga, rentav 25 procent. Handelsavtalet är en positiv signal i dessa svåra tider. Den regelbaserade handeln och frihandelsavtalen är viktiga element i ansträngningarna för att främja ekonomins och handelns återhämtning efter krisen som orsakats av coronapandemin, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.. Avtalet avreglerar också ...
Frihandelsavtal sluts mellan länder i syfte att upprätta ett frihandelsområde där handeln länderna emellan liberaliseras, alltså underlättas. Liberaliseringen består av att bland annat tullar minskas eller avvecklas för varor med ursprung i frihandelsområdet. Förutom tullar omfattar EU:s frihandelsavtal även frågor som icke-tariffära handelshinder, tjänster, investeringar och offentlig upphandling. Dessutom säkerställer avtalen en öppen, stabil och förutsägbar juridisk miljö. De bidrar till att skapa nya affärsmöjligheter och vidareutveckla handel och investeringar med olika länder eller regioner.. ...
Antalet frihandelsavtal i världen har exploderat de senaste åren. Men vad är egentligen ett frihandelsavtal? Varför vill många politiker och företag ha fler frihandelsavtal? Och varför protesterar andra?
Ansvarsfriskrivning/Användarvillkor. Allt innehåll på webbplatsen, som text, bilder, grafik, ljud, animationer och videofilmer, inklusive företagslogotyper och varumärken och layouten på AGAs webbsidor, skyddas av varumärkesrätt, upphovsrätt samt andra lagar som skyddar immateriella rättigheter. Det är förbjudet att distribuera, ändra eller kopiera innehållet på dessa sidor, inklusive utformning eller teknik för utformning.. Inga licensrätter eller andra rättigheter beviljas via webbplatsen för att använda immateriella rättigheter som finns däri, inklusive varumärken och upphovsrätt. Det är inte tillåtet att kopiera, distribuera, reproducera, vidarebefordra eller på annat sätt använda denna skyddade immateriella rättighet utan skriftligt medgivande från AGA; inte heller får övrigt innehåll på webbplatsen kopieras, distribueras, ändras eller göras tillgängligt för tredje man. I synnerhet kräver användning av texter, avsnitt av text eller visuellt material ...
Att EU och Storbritannien sent omsider kom fram till ett frihandelsavtal, och att en så kallad hård brexit, det vill säga ett utträde utan avtal, kunde undvikas är positivt för de EU-företag som bedriver handel med Storbritannien.. Men för EU-företag som handlar med Storbritannien innebär det nya avtalet en tydlig försämring jämfört med då Storbritannien ingick i EUs inre marknad där arbetskraft, tjänster, varor och kapital kan röra sig fritt mellan gränserna, förklarar Jörgen Kennemar, senior ekonom på Swedbank.. Även om frihandelsavtalet inte innehåller kvoter och tullar mellan EU och Storbritannien räknas Storbritannien som tredje land och det kommer bli betydligt krångligare att bedriva handel med Storbritannien och varuhandeln kommer omgärdas av regler och byråkrati, säger Jörgen Kennemar.. Småföretag som gör affärer med Storbritannien och inte tidigare har någon erfarenhet av handel med länder utanför EU behöver därför sätta sig in i det nya ...
Den 1 februari 2019 började frihandelsavtalet mellan EU och Japan, Economic Partnership Agreement (EPA), att gälla. Det är det största frihandelsavtalet som någonsin förhandlats fram. 635 miljoner människor berörs av detta avtal och Japan är Sveriges fjärde största exportmarknad ...
Sedan Sverige gick med i EU 1995 har vi inga egna frihandelsavtal. Alla frihandelsavtal som gäller för EU gäller också för Sverige. EU har redan idag frihandelsavtal med ett stort antal länder och håller dessutom på att förhandla ytterligare avtal, till exempel med USA.
Frihandelsavtalet mellan EU och Guatemala träder i kraft provisoriskt den 1 december 2013. Guatemala är sist ut att tillämpa frihandelsavtalet mellan EU och Centralamerika vilket innebär att avtalet nu tillämpas provisoriskt i ...
Immateriella rättigheter. Det krävdes stora investeringar för att utveckla denna Webbplats. Webbplatsen och alla delar av innehållet på Webbplatsen (t.ex. varumärken, bilder, texter, videor etc.) skyddas av immateriella rättigheter. Användning, reproduktion eller representation av Webbplatsen (helt eller delvis), på vilket som helst media, för annat syfte, inklusive men inte begränsat till kommersiella syften, måste godkännas.. Vi kan göra innehåll tillgängligt för dig på den här Webbplatsen som du har rätt att ladda ner (hädanefter Nedladdningsbart innehåll). Vi beviljar dig, för din personliga och privata användning, och under skyddsperioden för immateriella rättigheter, enligt definitionen i svenska och utländska lagar och internationella fördrag, en icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda det Nedladdningsbara innehållet gratis. All reproduktion, representation, modifiering eller spridning av Webbplatsen är förbjuden. Genom att ladda ner eller ...
Immateriella rättigheter kräver ofta stora investeringar och för att hävda dem krävs ibland både snabba och effektiva åtgärder. Våra erfarna konsulter med omfattande specialkunskaper inom immaterialrätt ger kvalificerade råd angående hur tvister involverande immaterialrätt av olika slag kan lösas på bästa sätt. Ofta kan tvister även lösas genom förlikningar och avtal ...
Oavsett varifrån i världen vi kommer och hur gamla vi är finns det mycket som vi delar i form av hantverk, ritualer, traditioner, danser, sånger och berättelser. Det kan röra sig om hur vi tar vara på naturens resurser, firar våra högtider, umgås med varandra, den musik vi spelar, ja, allt det som kan föra människor samman och som kan kallas för det immateriella kulturarvet. Sverige undertecknade år 2011 Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Sedan dess har Institutet för språk och folkminnen arbetat med att utveckla konventionsarbetet i Sverige och påbörjat en nationell förteckning över immateriella kulturarv ...
Copyright. Alla rättigheter förbehållna. Text, bilder, grafik, ljud, animationer och filmer samt hur dessa har arrangerats på Boschs webbplatser skyddas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Innehållet på dessa webbplatser får inte kopieras, spridas, ändras eller göras tillgängligt för tredje part för kommersiella ändamål. Boschs webbplatser kan även innehålla bilder som omfattas av tredje parts upphovsrätt.. Varumärkesinformation. Om inget annat anges gäller att samtliga varumärken som återfinns på Boschs webbplatser skyddas av varumärkeslagstiftning. Detta gäller särskilt Boschs varumärken, märkskyltar, företagslogotyper och emblem. De varumärken och designelement som används på våra webbplatser utgör immateriella rättigheter som tillhör Robert Bosch GmbH, Tyskland.. Licensinformation. De immateriella rättigheter som återfinns på Boschs webbplats, som patent, varumärken och upphovsrätt, är skyddade. Denna webbplats beviljar inte licens ...
Alla immateriella rättigheter, däribland (men inte begränsat till) all upphovsrätt och allt katalogskydd, som rör och kommer från (informationen på) Big Green Egg Europes webbplats, tillhör endast Big Green Egg Europe. Ingenting av Big Green Egg Europes webbplats får kopieras eller göras offentligt, oavsett form och sätt, utan föregående skriftligt medgivande från Big Green Egg Europe.. Endast Big Green Egg Europe har rätt att utföra registrering om eventuella immateriella rättigheter som rör och kommer från (informationen på) Big Green Egg Europes webbplats.. Big Green Egg®, EGG®, MiniMax™, EGG Mates®, Nest®, EGGmitt® och convEGGtor® är registrerade varumärken som tillhör Big Green Egg Inc.. ...
En advokat patentintrång företräder klienter som tror att någon har gjort intrång på deras patent. Patent skyddar idéer från intrång i immateriella rättigheter. Om någon kommer på en idé eller en formel som de tror kommer att bli lönsamma om de har skapats, kan de patent som idé att skydda sina immateriella rättigheter, och för att skydda de investeringar som gjorts i forskning och utveckling. Om en annan person sedan tar samma idé som är patenterad och börjar tillverka produkten enligt den patenterade formel, ett patentintrång advokat kan väcka talan mot personen. Patent är nödvändiga för att skydda de investeringar som människor och företag gör i forskning och utveckling. Patent är vanliga i läkemedelsindustrin och inom elektronikindustrin eller datorn branscher. Utan patent skulle ett företag ha något incitament att utveckla nya idéer, eftersom så fort de hittat något som fungerade, kunde ett annat företag att börja använda denna formel för att skapa ...
En PCT-ansökan togs fram baserat på den svenska ansökan, EP1727856. Patentet är i dagsläget beviljat i Österrike, Belgien, Bulgarien, Schweiz, Cypern, Tjeckien, Tyskland, Danmark, Estland, Spanien, Finland, Frankrike, Storbritannien, Grekland, Ungern, Irland, Island, Italien, Lichtenstein, Lettland, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Sverige, Slovenien, Slovakien och Turkiet. Bolaget har också två pågående amerikanska patent-ansökningar: US20110165214 och US20070082971, med ansökningsdatum den 27 januari 2005 respektive den 15 november 2010.. ...
On 3-7 August and 1-2 September 2020, the United States Patent and Trademark Office (USPTO) virtually hosted the 2020 ID5 Mid-Term and TM5 Expert Meeting of the worlds five largest trade mark and designs offices: the China National Intellectual Property Administration (CNIPA); the European Intellectual Property Office (EUIPO); the Japan Patent Office (JPO); the Korean Intellectual Property Office (KIPO); and the United States Patent and Trademark Office (USPTO).. The World Intellectual Property Organization (WIPO) was present as an observer.. The main objective was to take stock of progress of all projects and to prepare for the Annual Meetings which will take place on 26-30 October.. Tag: #ipnetwork. ...
I en artikel i SvD förutspår jag idag 10 oktober utgången av jordens viktigaste krig. Det är inte kriget mot terror jag talar om. Det har jag löst tidigare. Nix, det handlar om IP-kriget, Intellectual Property, dvs kampen om reglering av immateriella rättigheter såsom copyright (upphovsrätt), patent, varumärken m.m. Det låter kanske trist och obegripligt för den som kanske aldrig ens hört de där begreppen. (Jag skriver en hel del om detta område, klicka HÄR för att få alla mina artiklar om upphovsrätt samlade i en jättelång kolumn.) Kriget har startat ganska nyligen och nya krevader kommer varje dag. Det märkliga är att politikerklassen tycks välja sida mot folket och allmänintresset. I Finland blev det just förbjudet att från en CD man köpt kopiera över filer till sin MP3-spelare och dessutom verkar det som om man har inskränkt yttrandefriheten genom att förbjuda information om hur man går runt kopieringsspärrar etc....
En paneldebatt om hur äganderätt, öppenhet och demokrati ska kunna samexistera i ett digitalt samhälle, torsdag 24/11 kl 18 i Wallenbergsalen. Med utgångspunkt i det så kallade Wikimediamålet, där BUS vann över Wikimedia i HD, debatterar vi problemet med att få ekvationen internet, öppenhet och äganderätt att gå ihop. Det finns många svårigheter med upphovsrätten till det som publiceras på internet. Har immaterialrätt (patent, upphovsrätt med mera) blivit ett hinder för kreativitet och innovation? Eller är immaterialrätten den enda möjlighetens som konstnärer, forskare och innovatörer har att skydda sina verk mot piratkopiering och stöld? Vilka andra lösningar skulle kunna finnas?. Med denna paneldebatt hoppas vi kunna skapa en dialog kring frågan om vad vi kan göra i framtiden för att äganderätt, öppenhet och demokrati inte ska ställas emot varandra i vårt digitala samhälle. Debatten arrangeras av Dataföreningen och Östergötlands museum.. I panelen: Mats ...
Sakta requests that users of this website respect the intellectual property rights of others. If you believe that your work or other immaterial property has been copied or is being used without permission on our site, please contact us at info(at)sakta.se or our consultants www.aftertaste.se. This website is the intellectual property of Sakta AB, which claims copyright for the text and images presented herein. The text and pictures may not be copied, used, reproduced, or distributed without the authorization of the copyright owner or owners. ...
Vad fick dig att söka jobb hos oss?. Jag sökte jobb på PRV då jag tycker det är spännande med immaterialrätt och ville lära mig mer om det. Möjligheten att bredda mig teknikmässigt var också lockande och eftersom man som granskare på PRV har hand om patentansökningar av väldigt skild karaktär kommer det naturligt in i jobbet. Jag hade också intrycket av att de som jobbar på PRV verkligen trivs med sina jobb; att det är en bra stämning, samt att det är en bra balans mellan arbete och fritid; att man jobbar när man är på jobbet och verkligen är ledig när man inte är det.. Varför har du valt att stanna hos oss?. Den bra utbildningen som man genomgår vid start ger verkligen en bra bild av immaterialrätt och framförallt patent är definitivt något som gör att man vill stanna kvar. Det som jag också upptäckt efter att jag börjat är utöver att de intryck jag hade av PRV sen tidigare stämde otroligt väl, är att det finns också så mycket olika karriärvägar ...
Banken - eller en tredje part, som gjort särskilt förbehåll härom - behåller äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till informationen på webbplatsen. Alla rättigheter förbehålles i alla länder. Publicering, reproduktion, överföring eller lagring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen utan rättsinnehavarens tillstånd är förbjudet, med undantag för lagring på dator eller utskrift för personligt bruk. Innehållet på webbplatsen får citeras i den mån det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering måste källan tydligt anges.. Varumärken, logotyper och andra kännetecken som förekommer på webbplatsen får dock inte reproduceras, publiceras, distribueras eller användas på annat sätt utan rättsinnehavarens skriftliga medgivande.. Deltagare i chattar, debatter och liknande på Bankens webbplats får bara lägga in material som de själva har upphovsrätt till eller som de har rätt att lägga in på detta ...
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) har äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till denna webbplats mela.fi jämte lpa.fi. Trots upphovsrätten kan sidorna på webbplatsen fritt citeras och kopieras. Ansvaret för innehållet och dess aktualitet övergår då på den som utnyttjar materialet på sidorna. God sed förutsätter att källan anges när sidorna citeras.
På fredagen möts medlemsländerna i världshandelsorganisationen WTO för att diskutera frågor kring handel och immaterialrätt i ljuset av coronapandemin. Sverige bland flera länder har inte gett sitt stöd till ett förslag om att frångå patenträtten för att fler ska få tillgång till vaccin, vilket nu möts av kritik. - Vi är i ett kritiskt skede av […]
Kursen inleds med en översikt över den svenska, europeiska och amerikanska immaterialrättens systematik, och rättskällor samt hur dessa rättsregler skapas och tillämpas. Därefter behandlas reglerna om det legala skyddet för kunskap ur så väl ett europeiskt som amerikanskt perspektiv. I några hänseenden behandlas även reglerna i Japan och Kina. Kursens tyngdpunkt ligger på immaterialrätten eftersom immateriella resurser utgör en allt större del av den värdeskapande processen i ett företag och är samtidigt ett allt viktigare konkurrensmedel, men även närstående rättigheter behandlas såsom sekretessregler, marknads- och konkurrensrätt. Immateriella resurser är patent, arbetstagares intellektuella prestationer, upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, inklusive datorprogram och databaser, kretsmönsterskydd, skyddet för kännetecken, samt skyddet för formgivning. Kursen behandlar även juridiska problem som sammanhänger med kommersialisering av ...
1. Definition av immateriell äganderätt för innehavare skyddade genom International Copyright and Creative Commons Law. Mottagaren förstår och samtycker till att respektera och förbinda sig till internationell upphovsrättslag när han eller hon deltar i träningar och har tillgång till informationen på denna hemsida, inklusive alla nedladdningsbara texter, ljudfiler eller videor som ägaren tar fram och är skyddat av upphovsrätten. Detta inkluderar men är inte begränsat till ägarens koncept, kunskap, filosofier, läror, träningar, metoder, tankar, forskning, utövanden, planer, strategier, idéer, processer, tekniker, verk av upphovsman, data, formler, mönster, ritningar, algoritmer, dokument, databaser, verksamheter, finansiell och teknisk information, existerande och framtida produkt- eller informationstjänster, dataprogram och mjukvara, apparater, uppfinningar, leverantörsuppgifter, utrustning, rapporter, prognoser, priser, kostnader, personliga data, design, ...
Få företeelser förenar lika många immateriella rättigheter i sig som Internet of Things, eller sakernas internet. Svårast att ta på måste vara upphovsrätten: vem till exempel äger programkoden som gör att sakerna fungerar som de ska, eller att rumstermometern vet när vi kommer hem och ställer in exakt rätt temperatur? Sakernas internet är det nya svarta. Allt…
Nya förslag skulle möjliggöra all-europeiska video-on-demand, att stärka immateriella rättigheter för journalister och förläggare, och tvinga YouTube att använda tekniken för att automatiskt upptäcka upphovsrättsligt skyddade verk. EU-kommissionen, verkställande organ i EU, har presenterat sina nya, mycket kontroversiella planer på att se över och harmonisera upphovsrätten tvärs över sina 28 medlemsländer. Förslagen, som på onsdagen presenterades i ett tal av EU ordförande Jean-Claude Juncker, skulle göra det lättare för video-on-demand-tjänster (VOD) att sända program i hela EU; stärker nätets upphovsrättsligt skydd för journalister och tidnings- och tidskriftsförlag; samt introducerar striktare tillsynskrav för online plattformar som YouTube. Alla förslag är kontroversiella och har skarpt kritiserats. Vissa delar av kommissionens planerade utkastförslag hade redan läckt ut och drog på sig eld från alla sidor. Kritiker säger att det allvarligt kan skada ...
Nya förslag skulle möjliggöra all-europeiska video-on-demand, att stärka immateriella rättigheter för journalister och förläggare, och tvinga YouTube att använda tekniken för att automatiskt upptäcka upphovsrättsligt skyddade verk. EU-kommissionen, verkställande organ i EU, har presenterat sina nya, mycket kontroversiella planer på att se över och harmonisera upphovsrätten tvärs över sina 28 medlemsländer. Förslagen, som på onsdagen presenterades i ett tal av EU ordförande Jean-Claude Juncker, skulle göra det lättare för video-on-demand-tjänster (VOD) att sända program i hela EU; stärker nätets upphovsrättsligt skydd för journalister och tidnings- och tidskriftsförlag; samt introducerar striktare tillsynskrav för online plattformar som YouTube. Alla förslag är kontroversiella och har skarpt kritiserats. Vissa delar av kommissionens planerade utkastförslag hade redan läckt ut och drog på sig eld från alla sidor. Kritiker säger att det allvarligt kan skada ...
Ladda ner (som över 30 000 svenskar redan har gjort) ca 30 sidor Bakgrunden är den här: När jag arbetade med researchen för Det nya företagets samhälle (SNS, 2004) läste jag in mig på den ekonomiska forskning som granskar de så kallade immateriella rättigheterna, här definierat som patent- […]
Konstjuridik: med konstnären i fokus är skriven av Katarina Renman Claesson, lärare och forskare inom immaterialrätt på Stockholms universitet och Christina Wainikka, lektor vid Södertörns högskola och är utgiven på Norstedts Juridik (2014). Konstjuridik är som titeln antyder en bok som handlar om konst och juridik med inriktning på konstnärens rättigheter och skyldigheter enligt gällande rätt. Boken vänder sig till juridikstudenter, jurister och personer i konstvärlden som arbetar med konst och juridik. Ett ambitiöst projekt att synliggöra och diskuttera upphovsrättsliga regler om konst, ett rättsområde i snabb förändring som kännetecknas av rättsosäkerhet. En bra och informativ bok som erbjuder bra grund för intressanta diskussioner om konst, upphovsrätt och medierätt; en utmärkt lärobok även för journalister som skriver om konst och studenter/lärare på konstvetenskapliga kurser.. Boken Konstjuridik består av 6 kapitel. De första 4 kapitlen behandlar ...
Du är fullt ansvarig för innehållet i din pekbok. Du försäkrar att du har alla immateriella rättigheter, full användningsrätt och att det inte är nödvändigt att inhämta samtycke från någon annan för att ladda upp dina digitalbilder till din pekbok.. Du får inte ladda upp eller distribuera bilder:. a) vars innehåll bryter mot svensk lag, eller b) vars innehåll kan uppfattas som stötande, hotande eller ärekränkande av andra, inklusive, men ej begränsat till, bilder med pornografiskt, rasistiskt eller diskriminerande innehåll - eller c) som innehåller virus eller andra dataprogram som kan skada eller lägga beslag på data eller personliga uppgifter, eller d) som är upphovsrättsligt tveksamma, exempelvis bilder som avbildar kända artister eller konstverk som är upphovsrättsligt skyddade. Skulle du ladda upp sådana bilder har Lookibooki rätt att, med omedelbar verkan, avsluta och radera allt innehåll i din pekbok, utestänga dig som kund på Lookibooki, samt anmäla ...
Groth & Co erbjuder affärsmässig rådgivning kring immaterialrätt. Vi har experter inom patent, varumärken, design, domännamn, upphovsrätt, tvist & process, bevakning, namnskapande m.m.
De immateriella rättigheterna på denna webbplats och i material som publiceras på den, inklusive och utan begränsning i alla dokument, filer, texter, bilder, RSS-flöden, ljudfiler, podcaster, videofiler, självstudier, grafik, enheter och koder som ingår i dem och på denna webbplats övergripande utseende och känsla, ägs av AstraZeneca PLC, dess närstående företag (så som definieras nedan) eller dess externa partner. Dessa verk är skyddade av lagar och avtal om upphovsrätt i hela världen. Alla sådana rättigheter förbehålls.. Du har rätt att göra en enstaka kopia och att skriva ut utdrag eller dokument från denna webbplats (undantaget innehåll som anges tillhöra tredje part) för eget icke-kommersiellt bruk under förutsättning att all copyrightmärkning eller andra äganderättsuppgifter samt all friskrivning framgår av innehållet på sådana kopior och utskrifter. Inga av AstraZenecas namn, logotyper eller varumärken får användas eller återges utan vårt ...
I boken Honung har vi samlat lättlagade recept med honung som nyttig ingrediens och smaksättare. Information om honungens egenskaper och hur du använder den på bästa sätt. Fakta om sorthonung och biprodukter som bivax, bipollen, propolis, bigift och drottninggelé. Tips för hälsa och skönhet. Läs mer ...
Möjligheten att i lugn och ro sköta sitt arbete utan ingripande från lokala skatteinspektörer är enligt Kosyakin en mångårig dröm för många ukrainska företag. Han rekommenderar ofta andra företagare att kontakta affärsombudsmannen när de stöter på problem med statliga myndigheter.. I och med att det omfattande frihandelsavtalet mellan Ukraina och EU, det så kallade DCFTA-avtalet, trädde i kraft 1 januari 2016 förväntas exporten att öka från Ukraina och därmed affärsombudsmannens arbetsbörda växa ytterligare. Samtidigt räknar man med att utvidga samarbetet med internationella organisationer för att utveckla och ta fram gemensamma riktlinjer för implementeringen av Ukrainas åtaganden i enlighet med associations- och frihandelsavtalet.. ...
Handelsdelen av det associeringsavtal som förhandlats mellan EU och Centralamerika kommer att börja gälla i juni, uppgav i förra veckan EU:s ambassadör för Centralamerika enligt den nicaraguanska dagstidningen El Nuevo Diario. 99 procent av alla tullar på varor från bägge regioner försvinner då omedelbart. Det var Javier Sandomingo, chef för EU:s komission för Centralamerika och Panama, som under en presskonferens i Managua meddelade att avtalet ska undertecknas under ett möte med SICA, Centralamerikas system för regional integration, den 28-29 juni i Tegucigalpa, Honduras huvudstad.. ...
Ämnet bioentreprenörskap kopplar samman de biomedicinska, naturvetenskapliga och tekniska områdena med processer inom innovation och företagsekonomi. Programmet är tvärvetenskapligt och ger dig en teori- och praktikbaserad grundkompetens inom företagsekonomi, entreprenörskap, affärsstrategier, marknad, immateriella rättigheter och patent, produktutveckling och affärsutveckling. Vissa av kurserna inom företagsekonomi ges i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).
Det blir allt vanligare för jurister att arbeta inom andra delar av privat sektor än byråer. Många arbetar på till exempel försäkringsbolag, banker, finansbolag, intresseorganisationer samt industri- och handelsföretag. Vanliga arbetsuppgifter är att utreda, upprätta och granska kontrakt och andra rättsliga handlingar, förhandla samt föra processer. I vissa fall rör det sig om rent juridiskt arbete, till exempel som bolagsjurist, i andra fall är det juridiska frågor i kombination med ekonomiska och administrativa inslag, exempelvis inom skatterätt. Allt fler jurister arbetar inom informations, medie- och IT-bolag. Det förekommer också att jurister arbetar som fastighetsmäklare eller inom bevaknings- och inkassoföretag. Arbetsrätt är ett viktigt rättsområde inom såväl företags personalavdelningar som inom fackförbund och arbetsgivarorganisationer. En allt viktigare del av företags verksamhet omfattas av immaterialrätt, som handlar om bland annat patent, varumärken ...
Juridikkurser ger stora möjligheter till personlig utveckling och kan tas på egen hand eller tillsammans med en examen. Kursmaterialet fokuserar oftast på frågor som är relevanta just nu inom områden såsom immaterialrätt och affärsjuridik.. En kurs i folkrätt förbereder individer att arbeta för FN, Internationella brottmålsdomstolen, Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, och EU och FN-sponsrade organisationer.. Distansutbildning eller distansutbildning är ett sätt att leverera utbildning och undervisning, ofta på individuell basis, för elever som inte är fysiskt närvarande på campus.. Österrike kommer att utsätta studenter till en mängd av landet s outstanding kultur. Österrike är ett utmärkt utlandsstudier val för studenter med intresse för det tyska språket.. Kontakta skolor direkt Bästa Kurser i juridik i Internationell rätt på distans i Österrike 2020/2021. ...
Världen har aldrig rört sig snabbare än nu och på Bird & Bird fokuserar vi på att hjälpa företag att navigera rätt i det föränderliga digitala landskapet - oavsett om det gäller immateriella rättigheter, privat eller publik M&A, IPOs, dataskydd, regulatoriska frågor, kommersiella avtal, finansiering, skatt, tvister eller arbetsrätt. Affärer stannar sällan inom Sveriges gränser och därför finns Bird & Birds medarbetare på 29 kontor i 20 länder runt om i världen.. Vi rekryterar nu biträdande jurister till grupperna Bank & Finans och M&A/Private Equity.. Vill du arbeta på en internationell advokatbyrå där samarbete, kvalitet, jämställdhet, innovation och legal tech spelar en nyckelroll? Ta nästa steg i din karriär och bli en del av Bird & Bird i Stockholm!. Vad erbjuder vi dig?. Som biträdande jurist hos Bird & Bird ges du utrymme att växa och vidga dina vyer, både i din yrkesroll och i din personliga utveckling. Du kommer att arbeta med spännande och utmanande ...
Under sex dagar har doktoranderna lärt sig mer om presentationsteknik, immaterialrätt, innovation, finansieringsfrågor och lagar kopplat till nyttiggörande av forskning - kunskaper som är till nytta när forskningsresultaten ska spridas och göra skillnad. En del resultat används till att förbättra utbildning, en del ger grunden till nya forskningsidéer, en del utgör grunden för nya företag och en del blir licensierbara produkter/tjänster via exempelvis licensbanken.se.. En viktig del av kursupplägget är att deltagarna får chansen att träffa andra forskare verksamma i andra discipliner då de får nya infallsvinklar och idéer av att diskutera med forskare utanför deras eget område.. - Det som jag tycker har varit bäst är att man får tillfälle att titta på sin egen forskning och ställa sig frågan vad den fyller för funktion - att se på forskningen ur samhällets perspektiv, säger Filip Bjurlid, doktorand i analytisk kemi vid Örebro universitet och en av deltagarna i ...
Följande allmänna villkor, inklusive Bilaga 1 (Personuppgiftspolicy), gäller vid försäljning av produkter (nedan Produkterna) av Gha import and export, org.nr. 650912121301, (nedan Gha import and export), om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive konsument (nedan Konsumenten) och Gha import and export. Vid försäljning till Konsument tillämpar Gha import and export de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning, däribland lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.. Produkter. Produkter som säljs på Gha import and exports webbaserade handelsplattform (Handelsplatsen) är upplagda av Gha import and export. Att Produkt överensstämmer med lämnade produktbeskrivningar samt för varje enskild Produkt vad gäller exempelvis lämnade särskilda garantier, att Produkten uppfyller de krav som ställs på bl.a. säkerhet, hälsa och miljö, att Produkten inte gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter (t.ex. ...
Gernandt & Danielsson företräder klienter i alla typer av kommersiella tvister. Det kan handla om kommersiella avtal, företagsförvärv, bolagsrätt (exempelvis tvångsinlösen eller styrelse- och revisorsansvar), immaterialrätt, entreprenadrätt, arbetsrätt, tvister om regelefterlevnad eller EU- och konkurrensrätt.
Vid årsmötet den 9 maj 2017 valdes AIPPI Sveriges styrelse jämte valberedning. Styrelsen för AIPPI Sverige består av flera ledande representanter från näringslivet, advokatbyråer, patentbyråer och akademin med starkt intresse för skyddet av immateriella rättigheter: docent Sanna Wolk (president), advokat Kristian Fredrikson (vice president), advokat Jonas Westerberg (skattmästare), patentingenjör Niklas Mattsson, advokat Eva Blum, jur. kand. Christian Nilsson, patentingenjör Sofia Vass, jur. kand. Louise Jonshammar och jur. kand. Malin van Odijik. Vidare är advokat Erik Ficks, patentingenjör Ivan Hjertman, advokat Örjan Grundén, advokat Christina Berggren och jur. kand. David Leffler (sekreterare) adjungerade till styrelsen. Valberedningen består av jur. kand. Wendela Hårdemark, advokat Malin Allard och advokat Håkan Sjöström ...
Vid årsmötet den 9 maj 2017 valdes AIPPI Sveriges styrelse jämte valberedning. Styrelsen för AIPPI Sverige består av flera ledande representanter från näringslivet, advokatbyråer, patentbyråer och akademin med starkt intresse för skyddet av immateriella rättigheter: docent Sanna Wolk (president), advokat Kristian Fredrikson (vice president), advokat Jonas Westerberg (skattmästare), patentingenjör Niklas Mattsson, advokat Eva Blum, jur. kand. Christian Nilsson, patentingenjör Sofia Vass, jur. kand. Louise Jonshammar och jur. kand. Malin van Odijik. Vidare är advokat Erik Ficks, patentingenjör Ivan Hjertman, advokat Örjan Grundén, advokat Christina Berggren och jur. kand. David Leffler (sekreterare) adjungerade till styrelsen. Valberedningen består av jur. kand. Wendela Hårdemark, advokat Malin Allard och advokat Håkan Sjöström ...
Capital is not a thing but a process in which money is perpetually sent in search more money. Capitalists - those who set this process in motion - take on many different personae. Finance capitalists look to make more money by lending to others in return for interest. Merchant capitalists buy cheap and sell dear. Landlords collect rent because the land and properties then own are scarce resource, Rentiers make money from royalties and intellectual property rights. Asset traders swap titles (to stocks and share for example), debts and contracts (including insurance) for a profit. Even the state can at like a capitalist, as, for example, when it uses tax revenues to invest in infrastructures that stimulate growth and generate even more tax revenue.. But the form of capital circulation that has come to dominate from the mid-eighteenth century onwards is that of industrial or production capital. In this case the capitalist starts the day with a certain amount of money, and, having selected a ...
Vi hjälper internetföretag att maximera värdet och säkerheten för våra deras immateriella rättigheter. Vare sig det är att strukturera en IP-baserad transaktion, formulera varumärkesstrategier, bistå med val och registrering av varumärke, utarbeta online villkor och click-through avtal, vi ger råd som hjälper våra kunder att uppnå sina mål på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt.. Läs mer om vilka tjänster vi erbjuder under Utvecklingsstöd, här.. Vänligen kontakta oss för mer information om processen och att få din offert ...
I mitten av juni meddelade Lindahls ledning i ett pressmeddelande att delägarna vid kontoret i Stockholm sagt upp sina delägaravtal från årsskiftet. De omkring 30 delägarna planerar sedan att dela upp sig i två nya byråer. I samband med beskedet lämnade Malcolm Wiberg sitt uppdrag som managing partner. Ny MP fram till och med december är David Frydlinger.. David Frydlinger har avböjt att kommentera utvecklingen vid Lindahl, med hänvisning till sina interna åtaganden inom byrån. I en intervju med nättidningen Realtid förklarar dock Malcolm Wiberg och David Frydlinger att splittringen inte beror på någon konflikt inom Lindahl, utan helt enkelt på olika framtidsdrömmar inom delägarkollektivet.. Från januari 2019 kommer Wiberg och Frydlinger att verka vid varsin ny advokatbyrå. Malcolm Wiberg startar tillsammans med ett tiotal advokater en ny byrå med inriktning på immaterialrätt och processrätt, medan majoriteten av delägarna tillsammans med David Frydlinger arbetar ...
Hej!. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!. Patent innebär enligt 1 kap 3 § Patentlagen (1967:837) att innehavaren av patentet får ensamrätt till sin uppfinning. Det betyder att ingen, utan patenthavarens tillåtelse, får använda den genom att tillverka, sälja eller importera uppfinningen. Detta gäller under den begränsade tid då man har patent på uppfinningen. För att få patent på en uppfinning krävs att den uppfyller vissa krav. Det första kravet är att uppfinningen ska vara industriellt tillämpbar vilket anges i 1 kap 1 § Patentlagen. Detta innebär att det ska finnas någon form av praktisk användning för uppfinningen. Tolkningen för vad som anses vara industriellt tillämpbart är bred. Det andra kravet är det s.k. nyhetskravet, vilket anges i 1 kap 2 § Patentlagen. Nyhetskravet innebär att uppfinningen ska vara absolut och objektivt ny. Den får inte finnas någon annanstans i världen och får inte heller vara känd innan den patenteras. ...
Groth & Co erbjuder affärsmässig rådgivning kring immaterialrätt. Vi har experter inom patent, varumärken, design, domännamn, upphovsrätt, tvist & process, bevakning, namnskapande m.m.
Handelsavtalet mellan EU och Ukraina är till för att öppna upp EUs marknad för Ukraina inte för att stänga ute Ryssland. Enligt det avtalet har Ukraina all rätt att sluta nya frihandelsavtal med andra länder. Du försöker få det till att Ryssland idag betyder precis allting för Ukraina och gå mot det Europeiska marknaden vore dåligt för den Ukrainska ekonomin. Det stämmer inte 2013 blev EU Ukrainas största handelspartner. Ryssland är det största enskilda landet men Handelsavtalet gäller ju hela EU. EUs handelsavtal innebär att Ukriana får tillgång till en marknad på över 500 miljoner människor. DET Sten är inte att förstöra Ukrainas ekonomi utan tvärt om så kommer Ukrainas ekonomi att stärkas. Om du har bättre tillgång till ytterligare 500 miljoner människor att sälja varor till så borde rimligen Ukrainas export till EU öka ännu mer än det redan har gjort. Det göra att beroendet från Rysslad MINSKAR ännu mer. Det gör ingenting för Ryssland så länge ...
Av särskilt intresse är rekommendation nummer tre i rapporten, en digital marknad för upphovsrätt (Digital Copyright Exchange, DCE). I det ekosystem som licensering, upphovsrätt eller återanvändande av material och data utgör, är syftet är att tillhandahålla en konkurrensutsatt marknadsplats på vilken användare förbinder sig att följa fastställda regler. Efter att två förstudier gjorts, sattes en styrgrupp samman i slutet av 2012 och upplöstes ett knappt år senare i och med att the Copyright Hub lanserades med finansiellt stöd om 150 000 pund från den brittiska regeringen.[10] Alfaversionen av webbportalen kom i december 2014 och är därmed ännu i startgroparna men förväntas leda till nya affärsmodeller och ökad tillväxt.. Grundidén bakom the Copyright Hub är att man genom en enkel sökning ska kunna hitta rättsinnehavaren till ett kreativt verk och direkt få besked om huruvida (och under vilka villkor) verket får användas, oavsett om det gäller mer ...
Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!. Utredning. Som jag tolkar din fråga har du som musikproducent hjälpt en artist att arrangera, producera, skriva och spela in en skiva; nu föreligger det en tvist avseende ersättning för det utförda arbetet. Det du vill ha svar på är dels om du trots att avtalet är muntligt har rätt att kräva betalt för ditt arbete, dels om du har rätt att stoppa släpp av de verk du medverkat på (samt eventuella aktuella sanktioner vid överträdelse från hans sida).. Din fråga är både av avtalsrättslig och upphovsrättslig karaktär, och jag kommer nedan att redogöra för både och. Avslutningsvis kommer jag att redogöra för vilka sanktioner du kan göra gällande.. Den avtalsrättsliga aspekten. Enligt svensk avtalsrätt kan ett löfte ingås formlöst om inte annat stadgas i speciallag; det innebär att avtal kan ingås såväl muntligen som skriftligen. Om du och din motpart ingått ett avtal om viss ersättning ...
Immaterialrättens struktur är en lärobok i immaterialrätt som riktar sig till såväl studenter som praktiker verksamma inom området.Boken skiljer sig från traditionella läroböcker i immaterialrätt genom att den är indelad i fyra block som behandlar följande centrala frågeställningar: (i) ensamrättens struktur, (ii) re