Intellektuell funktionsnedsättning brukar delas in i lindrig, måttlig och svår. En lindrig intellektuell funktionsnedsättning märks ibland inte förrän i skolåldern då det ställs högre krav på barnen. Hos ett barn med måttlig eller svår intellektuell funktionsnedsättningen är den tydlig redan under spädbarnsåren och påverkar barnets hela utveckling. Om barnet har en svår intellektuell funktionsnedsättning har hen ofta flera funktionsnedsättningar. En svår intellektuell funktionsnedsättning i kombination med ett svårt rörelsehinder brukar kallas flerfunktionshinder.. Ett barn med enbart intellektuell funktionsnedsättning kan utvecklas på ett liknande sätt som andra barn inom en rad områden, till exempel rörelseförmåga, tankeförmåga, språk, förmåga att uttrycka känslor och social förmåga. Men utvecklingen är långsammare och når inte lika långt som hos de flesta andra barn.. Skillnaderna mellan ett barn med intellektuell funktionsnedsättning och ett barn ...
Intellektuell funktionsnedsättning brukar delas in i lindrig, måttlig och svår. En lindrig intellektuell funktionsnedsättning märks ibland inte förrän i skolåldern då det ställs högre krav på barnen. Hos ett barn med måttlig eller svår intellektuell funktionsnedsättningen är den tydlig redan under spädbarnsåren och påverkar barnets hela utveckling. Om barnet har en svår intellektuell funktionsnedsättning har hen ofta flera funktionsnedsättningar. En svår intellektuell funktionsnedsättning i kombination med ett svårt rörelsehinder brukar kallas flerfunktionshinder.. Ett barn med enbart intellektuell funktionsnedsättning kan utvecklas på ett liknande sätt som andra barn inom en rad områden, till exempel rörelseförmåga, tankeförmåga, språk, förmåga att uttrycka känslor och social förmåga. Men utvecklingen är långsammare och når inte lika långt som hos de flesta andra barn.. Skillnaderna mellan ett barn med intellektuell funktionsnedsättning och ett barn ...
Intellektuell funktionsnedsättning brukar delas in i lindrig, måttlig och svår. En lindrig intellektuell funktionsnedsättning märks ibland inte förrän i skolåldern då det ställs högre krav på barnen. Hos ett barn med måttlig eller svår intellektuell funktionsnedsättningen är den tydlig redan under spädbarnsåren och påverkar barnets hela utveckling. Om barnet har en svår intellektuell funktionsnedsättning har hen ofta flera funktionsnedsättningar. En svår intellektuell funktionsnedsättning i kombination med ett svårt rörelsehinder brukar kallas flerfunktionshinder.. Ett barn med enbart intellektuell funktionsnedsättning kan utvecklas på ett liknande sätt som andra barn inom en rad områden, till exempel rörelseförmåga, tankeförmåga, språk, förmåga att uttrycka känslor och social förmåga. Men utvecklingen är långsammare och når inte lika långt som hos de flesta andra barn.. Skillnaderna mellan ett barn med intellektuell funktionsnedsättning och ett barn ...
Intellektuell funktionsnedsättning, även kallat utvecklingsstörning[1] (de tidigare termerna förståndshandikapp eller begåvningshandikapp förekommer även)[2], är när en människas kognition och intelligens inte utvecklas normalt. Man har inte samma förutsättningar som andra för att förstå, lära sig nya saker och uttrycka sina tankar och känslor. De medicinska uttrycken för intellektuell funktionsnedsättning är intellektuell funktionsnedsättning. Tidigare användes som medicinska uttryck mental retardation eller psykisk utvecklingsstörning men sedan lanseringen av DSM 5 anses denna terminologi förlegad och nedsättande[3]. Intellektuell funktionsnedsättning är en svårare form av inlärningssvårigheter. Det är i huvudsak de kognitiva funktionerna som påverkas, inte de känslomässiga faktorerna, kreativiteten eller den kroppsliga utvecklingen, även om vissa intellektuell funktionsnedsättningar kan påverka andra delar av kroppen och dess utseende. Forskning visar hur ...
Habiliteringens insatser till en person med intellektuell funktionsnedsättning beror helt på individen förmåga, svårigheter och behov. Olika grader och uttryck av funktionsnedsättningen kräver olika typer av insatser.. Vid en intellektuell funktionsnedsättning tillkommer ibland andra funktionsnedsättningar som kan kräva samordning mellan habiliteringens olika instanser.. En person med intellektuell funktionsnedsättning utvecklas under hela livet. Det stöd som ges behöver därför omprövas och förändras fortlöpande.. ...
Kunskap och information är viktiga verktyg för att hantera en sjukdom. Det gäller inte bara den som är sjuk utan även nära och kära till personer med demenssjukdom. I Norden saknades fram till i dag kunskap om demens för personer med intellektuell funktionsnedsättning.. Personer med intellektuell funktionsnedsättning i Norden lever allt längre. De första symptomen på demens vid intellektuell funktionsnedsättning kommer ofta redan i 50-årsåldern men kan vara svåra att upptäcka. Symptom som hos andra ofta kommer senare i sjukdomsförloppet kan vara ett tidigt tecken på demens hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. För personal och medboende kan det bli en stor förändring när en person på ett boende eller en daglig verksamhet drabbas av demenssjukdom. Förutom aktiviteterna behöver även bemötandet anpassas efter personens förutsättningar. Bemötandet behöver också förändras över tid. Detta är nya utmaningar för nordiska kommuner.. Alla versioner av ...
Här presenteras diagnoskriterierna för intellektuell funktionsnedsättning (psykisk utvecklingsstörning) enligt DSM-5. I anslutning till kriterierna finns en tabell med en beskrivning av de olika funktionsnivåerna för diagnosen. Intellektuell funktionsnedsättning är en utvecklingsavvikelse som har sin begynnelse under utvecklingsperioden och som inkluderar både intellektuella och adaptiva funktionssvårigheter inom de kognitiva, sociala och praktiska domänerna. Följande tre kriterier måste vara uppfyllda:. A. Brister i intellektuella funktioner såsom slutledningsförmåga, problemlösning, planering, abstrakt tänkande, omdöme, studieförmåga och förmåga att lära av erfarenheter vilket styrks via såväl klinisk bedömning som via individualiserad, standardiserad intelligenstestning.. B. Brister i adaptiv funktionsförmåga vilket leder till att personen inte når upp till den utvecklingsmässigt och sociokulturellt förväntade nivån av personligt oberoende och socialt ...
Kunskapen om övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning är begränsad. Varken välfärds- eller forskarsamhället har kunskap om vilken typ av sysselsättning som före detta elever i den svenska gymnasieskolan har efter skoltiden.. Huvudsyftet med denna sammanläggningsavhandling är tredelat: att (a) öka kunskapen om vilka typer av sysselsättning som personer med intellektuell funktionsnedsättning har efter avslutad gymnasiesärskola, att (b) åskådliggöra mönster och faktorer (kön, förfluten tid sedan examen, utbildningsprogram, boendekommun samt föräldrarnas födelseland och utbildningsnivå) som kan bidra till skillnader vad gäller typ av sysselsättning, samt att (c) skapa ett nationellt register som möjliggör kvantitativa analyser, longitudinella studier och utgör underlag för kvalitativa fördjupande studier av efter(sär)gymnasial sysselsättning. Avhandlingen innehåller fyra artiklar och en ...
Imbecill är ett ålderdomligt uttryck som härstammar från latinets imbecillis vilket betyder okunnig; ordet kan liknas vid begreppet "vet inte vad de handlar om". Det används ibland för att beskriva personer med lågt IQ (25-65) och var tidigare WHO:s officiella beteckning för måttlig psykisk utvecklingsstörning. Dåre Idiot Denna artikel om nervsystemet eller psykiatri saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING Habiliteringen Mora 2012 Barn 6 12 år Diagnos: Adhd, autismspektrum, lindrig och måttlig utvecklingsstörning, Cp samt EDS Psykologutredning Remiss med frågeställning
Eneborgsvägens LSS-gruppbostad vänder sig till vuxna med autism och lindrig samt måttlig utvecklingsstörning och andra tillkommande funktionsnedsättningar. Gruppboendet är beläget i samhället Värsås, som ligger i Skövde kommun ca 15 minuter från Skövde Centrum. Omgiven av en tydlig, hanterbar och trygg miljö ger vi dig möjlighet att utveckla din självständighet i vardagen. Det är dina behov och mål som styr vårt arbete enligt intentionerna i LSS om en god livskvalitet. Aktiviteter Dina fritidsaktiviteter skräddarsyr vi tillsammans med dig, självklart utifrån dina förutsättningar och behov. Vi vill tillsammans med dig ta vara på dina styrkor och intressen för att kunna utforma ett meningsfullt och innehållsrikt boende på Eneborgsvägens gruppbostad. Förutom enskilda aktiviteter erbjuder vi även aktiviteter tillsammans med andra i boendet. Du bestämmer själv om du vill vara med eller inte. Du har möjlighet att laga mat i din egen lägenhet. I det gemensamma köket ...
CHILD-medlem Patrik Arvidsson försvarade i slutet av november sin doktorsavhandling inom handikappvetenskap vid Örebro universitet. Avhandlingen heter "Assessment of participation in people with a mild intellectual disability" och fakultetsopponent var Gerd Ahlström.. Patrik Arvidsson har sedan 2002 varit doktorand vid Institutet för handikappvetenskap (IHV) och även tillhört forskargruppen CHILD vid Hälsohögskolan i Jönköping, där han också var deltidsanställd mellan år 2007-2011. Hans intresse och forskningsområde är personer med utvecklingsstörning och fokus ligger på aspekter av vardagsfungerande och adaptiva kompetenser. Huvudsyftet med avhandlingsarbetet har varit att undersöka hur delaktighet enligt ICF kan mätas/bedömas hos personer med lindrig utvecklingsstörning.. Patrik Arvidsson är född 1969, är leg. psykolog och har en filosofie magisterexamen i tillämpad psykologi från Umeå Universitet. Patrik är idag anställd på vuxenhabiliteringen i Landstinget ...
Efter kursen ska studenten:känna till och kunna redogöra för hur livsvillkoren historiskt har sett ut och hur de har förändrats, för människor med intellektuella funktionshinder fram till idagkunna redogöra för hur olika teorier och ideologiska synsätt på funktionshinder och handikapp påverkar individens livssituation och förutsättningarförstå och kunna analysera hur sociala och rumsliga sammanhang påverkar individens vardag och sociala identitet såväl som upplevelse av delaktighet och meningsfullhet visa förmåga att identifiera, beskriva och motivera förhållningssätt som tillvaratar individernas egna erfarenheter och som främjar lärande, delaktighet och social mobiliseringkunna analysera och diskutera hur faktorer som klass, kön, sexualitet och etnicitet skapar olika förutsättningar för människor med intellektuella funktionshinder.handikappolitiska utvecklingstendenser över tid och dess konsekvenserteorier om funktionshinder, utsatthet och utanförskapsociala och
Intellektuell funktionsnedsättning kallades tidigare utvecklingsstörning. Den som har en intellektuell funktionsnedsättning behöver oftast mer tid och stöd än andra för att lära sig saker, förstå sammanhang och utvecklas i sin egen takt.. Ju större svårigheter personen har desto mer sannolikt är det att det finns en hjärnskada, ett genetiskt syndrom eller annan orsak till funktionsnedsättningen. Även om den aldrig kan botas, kan man hitta strategier och förhållningssätt som bidrar till god livskvalitet och självständighet. Det är viktigt att familjemedlemmar och andra i den sociala omgivningen får tillräckligt med kunskap för att förstå funktionsnedsättningen och kunna ge det stöd som behövs.. Problemen vid intellektuell funktionsnedsättning blir tydliga i olika skeden av utvecklingen, beroende på hur omfattande de är. Ibland ser man att det finns något avvikande redan vid födelsen. I andra fall märker man successivt en försening i utvecklingen jämfört med ...
Den 8 mars och den 14 april anordnar FUB och Svenskt Demenscentrum en konferens på temat åldrande och intellektuell funktionsnedsättning. Ny webbutbildning och ny bok lanseras! Är du medarbetare i verksamhet, myndighet, chef, verksamhetsutvecklare, utbildare med mera? Vill du mötas kring ämnet att åldras med intellektuell funktionsnedsättning och demens, få mer kunskap, vara med och synliggöra området? Då är du välkommen den 8 mars då yrkesverksamma och närstående är målgruppen. Den 14 april är det personer som själva har en intellektuell funktionsnedsättning som är målgruppen och varmt välkomna. Forum Carpe har sedan lång tid ett samarbete med de båda aktörerna för att lyfta detta ämne och kommer att finnas på plats under båda dagarna. Inbjudan med programmet för 8 mars Mer information Vid frågor kring anmälan kontakta Pia Sandberg ...
Pehr Granqvist, anknytningsforskare och professor i utvecklingspsykologi, Stockholms Universitet. Att växa upp med föräldrar som har intellektuella funktionshinder är en välkänd riskfaktor i barns utveckling. Hela 30-50 % av dessa föräldrar får sina barn placerade i familjehem, ofta med hänvisning till "anknytningsproblem" hos barnen. Det finns dock en påtaglig heterogenitet i dessa föräldrars omvårdnadsförmåga och i deras barns utveckling. I presentationen redogörs för den enda studien på området, med fokus på risk- och skyddsfaktorer, liksom på praktiska implikationer för prevention och socialtjänst.. ...
Sommaren 2015 Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Främst för dig som omfattas av LSS, till exempel går i särskolan, på Lärvux, arbetar i daglig verksamhet eller bor i gruppbostad. Studieförbundet
Pris: 481 kr. inbunden, 2005. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Intellectual Disability av James C. Harris (ISBN 9780195178852) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Doktorand i Arbetsintegrerat lärande (AIL) genom webbutbildning för personal som arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning och samtidigt utmanande beteende Ämnesbeskrivning - Webbutbildning om utmanande beteende Ämnet pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande utgår från studiet av lärande, påverkan, undervisning, utbildning och socialisation ur individuellt, relationellt och strukturellt perspektiv. Inriktningen mot arbetsintegrerat lärande avgränsas till pedagogiska problem- ställningar i arbetslivet och innefattar lärandets processer, villkor, innehåll och konsekvenser. Det är betydelsefullt med utbildning, kunskap och pedagogiskt stöd till personal. Särskilt betydelsefullt är det för personal som arbetar med sårbara grupper, i detta fall personer med intellektuell funktionsnedsättning i LSS boenden. Personer med intellektuell funktionsnedsättning i särskilda boenden har ofta svårigheter att kommunicera och interagera med andra, vilket ställer
Vårt projekt vänder sig till personer med intellektuella funktionshinder. I Göteborgs kommun räknar man att det finns någonstans mellan 3000 - 5000 människor med intellektuella funktionshinder. Av dessa deltar ca.1200 personer i daglig verksamhet. Daglig verksamhet är en lagstadgad stödinsats enligt LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Daglig verksamhet är en sysselsättning för personer med intellektuella funktionshinder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Det generella målet med daglig verksamhet är att utveckla den enskilda personens möjligheter till förvärvsarbete även om detta mål väldigt sällan uppfylls ...
Många av Kårkulla samkommuns brukare hör till riskgrupperna för coronaviruset. Åtgärder har vidtagits för att förhindra smittspridningen. Samkommunens pandemigrupp följer med läget och myndigheternas rekommendationer och uppdaterar kontinuerligt de interna riktlinjerna. Följande riktlinjer gäller från och med 23.6.2020:. Samkommunens uppdaterade riktlinjer (23.6.2020) om Coron COVID-19 -viruset hittas här och uppdateras efter behov.. Detta inlägg postades i 24.06.2020.. ...
Det som tidigare kallades utvecklingsstörning heter nu intellektuell funktionsnedsättning (IF).. Den som har IF har svårare att förstå och behöver mer tid för att lära sig och för att minnas. En del saker lär man sig aldrig.. På andra sätt är man som alla andra. Barn och vuxna med IF gläds, gråter, älskar och blir arga, precis som alla andra.. Det finns olika grader av IF.. Ungefär 1% av alla barn och vuxna i Sverige har IF. Det betyder att 1 av 100 personer har en IF. En ganska stor grupp är personer som har Downs syndrom, men det finns också andra orsaker till IF.. ...
och svårigheter kompenseras.. Boken innehåller en beskrivning om vad PFA innebär, svårigheter vid intellektuell funktionsnedsättning, hur PFA kan tillämpas och en teorianknytning till Aaron Antonovskys hälsoteori - salutogenes. Teorin om salutogenes utgör svar på frågan varför PFA ska tillämpas i omsorg för personer som har intellektuell funktionsnedsättning. PFA innebär anpassning, men det är du som personal som anpassar ditt bemötande, ditt förhållningssätt och miljön för personen som har intellektuell funktionsnedsättning. PFA är ett ständigt pågående arbete, för att skapa en meningsfull tillvaro, utifrån personens egen definition. Ofta handlar det om att införa anpassade och självständiga aktiviteter i personens vardag.. ...
Tidigare blev endast enstaka personer med utvecklingsstörning pensionärer. Nu är det en given grupp. Forskningen är viktig för att öka kunskapen om deras situation och för att kunna planera och genomföra en god vård.. Forskningsprojektet som Gerd Ahlström står bakom har sedan flera år tillbaka undersökt den demografiska förekomsten av äldre med utvecklingsstörning i Sverige samt hur deras hälso- och vårdsituation ser ut jämfört med den allmänna äldre befolkningens. Till grund ligger data från cirka 15 000 personer med utvecklingsstörning eller personer med autism eller autismliknande tillstånd, insamlade från 6 nationella register omfattande en 13 år lång period. Målet är att identifiera frågor som är viktiga för vård och omsorg att ta i beaktan.. Läs även: Första generationen äldre med utvecklingsstörning. ...
2. Adjektiv till ordet intelligens, den kognitiva funktion som best r i att dra slutsatser, l sa problem, formulera sig spr kligt, se relationer mellan f rem l och linjer p en yta eller i ett tredimensionellt rum, g ra matematiska ber kningar och liknande. S rskilt p engelska och i psykologi och psykiatri har termen "intellektuell" (eng: intellectual) denna betydelse. 3. Kognitiv. I denna betydelse innefattas ven andra typer av informationsbearbetning n intelligens, till exempel perception, l rande och minne. 4.a. Substantiv: Person (eller grupp av personer, "de intellektuella") som svarar f r s dana uppgifter i samh llet som kr ver utbildning och f rm ga till kritisk reflektion. Ofta r de som grupp identiska med "akademikerna". De intar d rmed en motsatsst llning mot andra samh llsgrupper som arbetare och borgerlig medelklass, ofta ven mot samh llets beslutsfattande ledarskikt. 4.b. Tillh rig den intellektuella v nstern, ven kallad "intelligentian" efter den grupp intellektuella i Ryssland som ...
Att ha en utvecklingsstörning innebär att man har svårt att förstå och lära sig vissa saker. Utvecklingsstörning är en funktionsnedsättning som påverkar hela ens liv.
Välkommen till "En film om intellektuell funktionsnedsättning". En film som både förklarar och berör. I filmen berättar psykolog Karl Olsson om vad som menas med intellektuell funktionsnedsättning, som också kallas IF, vad det är och hur olika IF kan vara från person till person. Vi får också träffa Pernilla, Henrik, Hanna och Ida.. Filmen är framtagen av Infoteket om funktionshinder, Nära vård och hälsa, Region Uppsala under hösten 2018 och våren 2019.. Foto, redigering och musik: Skaparkraft film- och ...
Elisabeth Elgmark är verksam inom forskargruppen CHILD vid Jönköping University. Där studerar hon hur delaktiga skolbarn med lindrig utvecklingsstörning är i sitt vardagsliv.. - Jag är intresserade av att se om barn låter bli att göra saker som de tycker är viktiga. Om ett barn till exempel tycker om fotboll, men inte ägnar sig åt det genom att spela, heja på eller vara engagerad på andra sätt så blir barnet inte delaktig i sitt vardagsliv, förklarar Elisabeth Elgmark.. Forskningen är viktig för att vi ska få mer kunskap om hur man kan stödja barn med lindrig utvecklingsstörning.. - Alla barn ska ha lika möjligheter och får de det stöd och resurser som de behöver har de en förmåga att utvecklas, berättar Elisabeth Elgmark.. Förutom delaktighet i vardagen hos barn med lindrig utvecklingsstörning kommer docentföreläsningen avhandla aktivitet i vardagen hos vuxna som fått en hjärnskakning. Fokus kommer att ligga på begreppen aktivitet och delaktighet.. - Jag vill ...
|p|Koppling mellan blodbrist tidigt i graviditeten och ökad risk för autism, AHDH och intellektuell funktionsnedsättning hos barnet har nu hittats, enligt en ny svensk studie. Blodbrist mot slutet av graviditeten visar dock inte på samma samband.|/p|
Tv-serie i 13 delar för gymnasiesärskolan. Elin och Alvin är tonåringar med intellektuell funktionsnedsättning som testar vuxenlivet.
Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning är en utbildning för personal inom LSS-verksamhet och personal inom primärvården.
Ett och ett halvt år efter stroke har många patienter fortfarande kraftigt försämrade intellektuella funktioner. Patienterna löper också större risk att...
Teaterarbetets betydelse för personer med intellektuella funktionshinder. Utgår ifrån ett subkulturellt perspektiv på personer med intellektuella funktionshinder. Genom teaterarbetet har deltagarna erövrat en ny social roll. De ser sig som skådespelare och inte bara som brukare av välfärdsstatliga insatser. Bägge dessa roller är integrerade i självbilden. Det handlar om en balansgång mellan å ena sidan bli förstådd som intellektuellt funktionshindrad å andra sidan som skådespelare. ...
fax: 036-34 04 95.. Lena Markeby Larsson och Kerstin Lundström Att åldras som utvecklingsstörd, Beställs på: demensbutiken. Monica Björkman och Lars Molander :När utvecklingsstörda åldras, slut på förlag. Supporting Derek, a practice development guide to support staff working with people who have a Learning difficulty and dementia. www.jrf.org.uk. Susanne Larsson, Äkta omsorg enligt LSS. Bemötande i praktiken.Världens bästa Anna. Komlitt. 2010. Tidiga tecken: Tidiga Tecken är ett nytt kartläggningsverktyg för utvecklingsstörning, att användas av den vård- och omsorgspersonal som arbetar närmast brukaren. Det består av ett formulär som bör fyllas i en gång per år, något som tar ca en timme för varje brukare. I kartläggningen bedöms bland annat kognitiva funktioner, praktiska och sociala färdigheter. Genom att jämföra resultaten över tid kan man tydligare upptäcka viktiga förändringar hos brukaren, förändringar som kan vara tecken på demenssjukdom. Hur ...
I Norska Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) tidigare arbete med en rapport om levnadsvillkoren för personer med intellektuell funktionsnedsättning konstaterades det att det fanns väldigt lite kunskap om personer med intellektuell funktionsnedsättning och samisk bakgrund. I det fortsatta arbetet framkom också att det fanns väldigt lite kunskap generellt om personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund i de nordiska länderna. Nordens välfärdscenter fick därför 2013 i uppdrag från Bufdir att utföra en förstudie där man sammanfattade den kunskap som fanns och gav förslag på ett projekt som skulle kunna generera mer forskning och kunskap inom området. Utifrån denna förstudie och kunskapsöversikt (Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund) så fick Nordens välfärdscenter i uppdrag av Bufdir att koordinera och genomföra projektet Samer med funktionsnedsättning ...
Förra veckan blev jag intervjuad av en tjej som studerar miljöpsykologi och landskapsplanering. Hon skulle skriva ett arbete om lekplatserfarenheter för barn med psykiska eller kognitiva funktionsnedsättningar; vad är bra, dåligt, med vad behövs stöd osv. - ett spännande och viktigt ämne! Efterhand som vi samtalade inser jag hur svårt det här området är och…
Motivering: Som 3-åring blev Conny Bergqvist bortlämnad till ett barnhem. Han växte upp på olika institutioner med allt vad det innebär av förtryck och bristande omvårdnad. Med ilska och envishet lyckades han trots detta, omvandla sina erfarenheter till en stark kraft och ett långvarigt engagemang för rättigheter till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Under många år var han deras kanske starkaste och ihärdigaste företrädare. 2003 anställdes han som ombudsman på Riksförbundet FUB och senare som Klippan-informatör. Han har rest land och rike runt och föreläst, nu senast om åldrandet. I elva år inledde han Intradagarna och gav dessa kunskapsdagar den nödvändiga inriktningen. Men framför allt har han vänt sig till de personer som själva har en intellektuell funktionsnedsättning. De har fått mod och kraft genom att lyssna på Conny Bergqvist för han har vetat vad han pratar om ...
För dig som som gått i gymsärskola eller IM och har svårt att få arbete på öppna arbetsmarknaden. Du utvecklar dig vad gäller arbete, boende och fritid.
Arvsfondsprojektet Olika Avtryck bjuder in till seminarium på Rackstadmuseet i Arvika måndag 22 april: Bemötande och kommunikation - att arbeta med personer
|p|Heister Trygg, B. (2008). |i|Kommunikativ omvårdnad - Om Alternativ och Kompletterande Kommunikation för personer med demens, förvärvad hjärnskada och grav utvecklingsstörning.|/i| 104 sidor. Till boken hör film
|p|DVD. 21 minuter.|br /| |br /| Till filmen hör en bok med samma titel.|br /| |br /| Läs mer nedan under Produktinfo.|/p|
För att skapa ett konto måste du ange en fungerande mejladress som du själv har tillgång till. Denna mejladress blir ditt användarnamn i systemet.. Observera att det inte går att skapa konton kopplade till mejladresser med "@vgregion.se" som slutled. Jobbar du inom Västra Götalandsregionen kan du istället använda ditt VGR-ID med tillhörande lösenord för att logga in.. När du skapar ett konto kopplat till en mejladress väljer du själv ett lösenord ovan. Lösenordet måste vara minst 6 tecken långt.. ...
Människor med intellektuella funktionsnedsättningar tillhör en heterogen grupp med stora variationer. Den intellektuella funktionsnedsättningen innebär allt från lindriga inlärnings- och kommunikationssvårigheter till mer omfattande intellektuella funktionsnedsättningar och därtill ibland även fysiska funktionsnedsättningar. Förutom själva funktionsnedsättningen är faktorer såsom kön, ålder, social klass och personlighet av betydelse för den enskildes livssituation. Hur mycket stöd och hjälp som behövs i det dagliga livet ser därför olika ut, och kan handla om assistans i de flesta situationer under dygnet till enstaka insatser då och då. Själva funktionsnedsättningen innebär också att den psykosexuella utvecklingen försenas i olika grad. Funktionsnedsättningen påverkar framför allt förmågan till abstraktion och uppfattningen av tid och rum. Det innebär att förståelsen av egna och andras känslor och erfarenheter och förutsättningarna att uppfatta ...
Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt [PFA] innebär att utgå från varje persons färdigheter och svårigheter, för att skapa förutsättningar till en tillvaro där personens färdigheter används och svårigheter kompenseras. Att arbeta enligt PFA vill vi beskriva som ett hantverk i att stödja personer med intellektuell funktionsnedsättning. För att kunna göra detta behöver vi som personal vissa förutsättningar. Kunskap om nedanstående punkter utgör dessa och är grundpelarna i PFA. Funktionsnedsättningen. Kunskap om vilka generella svårigheter och färdigheter vi kan förvänta oss vid diagnos Autismspektrum, intellektuell funktionsnedsättning eller liknande kognitiva nedsättningar och hur de kan uttryckas i beteenden?. Individen. Kunskap om individens specifika färdigheter och svårigheter och hur de ger uttryck i vardagen, men också personens intresse, inre driv och den egna definitionen av meningsfullhet.. Kognition. Kunskap om den "neurotypiska" hjärnans ...
FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Vi är cirka 28 000 medlemmar i cirka 165 lokalföreningar runt om landet. I Uppsala län har vi ca 1000 medlemmar med olika erfarenheter, personer med utvecklingsstörning, anhöriga eller personer som arbetar med personer med…
15.30-16.10 "Funktionsnedsättning eller funktionsuppsättning? Kan drömmar bli till verklighet?" Jeanette Fridh från FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, berättar om livet med sin son som har en lindrig utvecklingsstörning och som nu är vuxen. Med rätt stöd och förståelse är allt möjligt. En föreläsning om kärlek, glädje, förbjudna känslor och om den nödvändiga smärtfyllda transformationen för att kunna tänka nytt och sätta nya mål. ...
Personer med utvecklingsstörning blir allt äldre idag och med det sker stora förändringar gällande både bemötande och omvårdnad. Åldrandets förändringar kan medföra svårigheter främst för individen själv, men också för personal och anhöriga.. Många utvecklingsstörda drabbas också av demenssjukdomar, den största gruppen som drabbas är de som har Downs syndrom och personer med grav utvecklingsstörning. Det är svårt att se skillnad på ett vanligt åldrande och en begynnande demens hos personer med utvecklingsstörning. Vad behöver du veta för att kunna ge ett bra bemötande som brukaren verkligen behöver, för att kunna må så bra som möjligt?. Målgrupp:. - Personal med arbete inom LSS (vårdare, stödpedagog, handledare etc ...
Ninjakoll är ett läromedel om vad det innebär att ha en utvecklingsstörning. Den riktar sig i första hand till ungdomar (från 13 år och uppåt) med lindrig utvecklingsstörning.
Att prata om och hantera frågor kring sexuell hälsa och relationer är både roligt och givande men kan ibland vara knepigt. Beroende på vem man arbetar med och i vilken situation man är uppstår olika frågor. Denna utbildning fördjupar kunskapen gällande sexualitet och intellektuella funktionsnedsättningar ur den yrkesverksammes perspektiv. Vi fokuserar på frågan om vad ett professionellt förhållningssätt kan betyda med hjälp av konkreta tips och exempel på metoder.. Personer med intellektuella funktionsnedsättningar saknar i högre grad än andra kunskap om kroppen, sexualitet och relationer och ges mer sällan möjligheter till samtal om relaterade ämnen och frågor. Personal inom skola, vård och omsorg ger uttryck för behov av att bearbeta värderingar, tankar och känslor. Personerna själva önskar en sexualupplysning som är anpassad och ligger i linje med den egna utvecklingen och främjar sexualiteten som en god och positiv kraft.. Under utbildningen kommer vi att ...
Syftet med avhandlingen är att tolka hur von Wright gestaltar det moderna i sin intellektuella produktion 1938-1951. Utifrån denna fråga analyseras även hur von Wright mobiliserade modernitet som intellektuell i förhållande till den filosofi och kultursyn han representerade och vilken slags tidsperspektiv som finns i detta modernitetsbegrepp. Genom att kartlägga von Wrights bild av det moderna strävar avhandlingen efter att ge insyn i ett moment av modernitetens idé- och begreppshistoria i Finland som ännu inte blivit kartlagt i forskningen. Samtidigt granskar avhandlingen en av det finländska ...